close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2 kl mova test 5 imennyk v2

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Випиши слова, які відповідають на питання ЩО?
Корівник, корова, комбайнер, комбайн, літак, пілот, мурашник, мурашка, село, селянин, футбол.
К
о
р
і
в
н
и
к
, к
о
м
б
а
й
н
, л
і
т
а
к
,
м
у
р
а
ш
н
и
к
, с
е
л
о
, ф
у
т
б
о
л
.
Прочитай назви страв. Які страви варять? Випиши ці слова.
Вареники, пиріг, галушки, капусняк, коржі, пампушки, каша, локшина, млинці, борщ, холодець.
В
а
р
е
н
и
к
и
, г
а
л
у
ш
к
и
, к
а
п
у
с
н
я
к
, к
а
ш
а
, л
о
к
ш
и
н
а
, б
о
р
щ
, х
о
л
о
д
е
ц
ь
.
Добери слова в речення.
У вівці -
... . а) теля; б) ягня; в) козеня. У курки -
... . а) козеня; б) теля; в) курча.
У
в
і
в
ц
і
–
я
г
н
я
. У
к
у
р
к
и
–
к
у
р
ч
а
.
Випиши іменники.
Риба, рибка, рибалити, рибалка, риб'ячий, рибонька, лист, листок, листочок, листя, листяне.
Р
и
б
а
, р
и
б
к
а
, р
и
б
а
л
к
а
,
р
и
б
о
н
ь
к
а
, л
и
с
т
, л
и
с
т
о
к
, л
и
с
т
о
ч
о
к
, л
и
с
т
я
.
Кожне словосполучення заміни одним словом, близьким за
значенням.
Водій автомобіля -
... .
а) машиніст; б) шофер; в) бригадир.
Буря на морі -
... .
а) заметіль; б) шторм; в) буревій.
В
о
д
і
й
а
в
т
о
м
о
б
і
л
я
–
ш
о
ф
е
р
. Б
у
р
я
н
а
м
о
р
і
–
ш
т
о
р
м
.
З поданих слів склади речення.
Гвоздика, жоржини, троянди, це, тюльпани, квіти.
Тарілка, чашка, посуд, це, глечик.
Г
в
о
з
д
и
к
а
, ж
о
р
ж
и
н
и
, т
р
о
я
н
д
и
, т
ю
л
ь
п
а
н
и
–
ц
е
к
в
і
т
и
.
Т
а
р
і
л
к
а
, ч
а
ш
к
а
, г
л
е
ч
и
к
–
ц
е
п
о
с
у
д
.
Випиши клички тварин.
Олена, Орлик, Сашко, Рябуха, Сірко, Сергій, Пушок.
О
р
л
и
к
, Р
я
б
у
х
а
, С
і
р
к
о
, П
у
ш
о
к
Спиши, розкриваючи дужки.
Тамара прокинулась разом (із) сонечком. Вой подалася (до) лісу (за) грибами.
Т
а
м
а
р
а
п
р
о
к
и
н
у
л
а
с
ь
р
а
з
о
м
і
з
с
о
н
е
ч
к
о
м
. В
о
н
а
п
о
д
а
л
а
с
я
д
о
л
і
с
у
з
а
г
р
и
б
а
м
и
.
Випиши слова, в яких я, ю, є
позначають один звук.
Віє, крайнє, шлях, знаю, юнак, яблуні, місяць, рюкзак, житнє, ясен, цибуля.
К
р
а
й
н
є
, ш
л
я
х
, м
і
с
я
ц
ь
, р
ю
к
з
а
к
, ж
и
т
н
є
, ц
и
б
у
л
я
.
Встав м'який знак, випиши слова з м'яким знаком в кінці слова.
Серпен., сил.ний, окун., л.онар, чотирнадцят.,
пен., стал., мід. .
С
е
р
п
е
н
ь
, о
к
у
н
ь
, ч
о
т
и
р
н
а
д
ц
я
т
ь
,
п
е
н
ь
, с
т
а
л
ь
, м
і
д
ь
.
Яке слово зайве? Запиши це слово.
а) Венера; б) Марс; в) Юпітер;
г) Козерог. а) Дунай; б) Ворскла; в) Карпати;
г) Ніл.
К
о
з
е
р
о
г
, К
а
р
п
а
т
и
.
Яке слово заховалось? Запиши слова,
визнач число, рід.
Буквар —
... , косар —
... .
Б
у
к
в
а
р
(
о
д
н
., ч
.
р
.), б
у
к
(
о
д
н
., ч
.
р
.), б
у
к
в
а
(
о
д
н
., ж
.
р
.). К
о
с
а
р
(
о
д
н
., ч
.
р
.), к
о
с
а
(
о
д
н
., ж
.
р
.), о
с
а
(
о
д
н
., ж
.
р
.).
Утвори імена дітей, додаючи літеру.
.лексій, .етро, .рослав, .ндрій.
О
л
е
к
с
і
й
, П
е
т
р
о
, Я
р
о
с
л
а
в
,
А
н
д
р
і
й
.
Поділи слова на склади для переносу.
Миколка, відро, ялинка.
М
и
-
к
о
л
к
а
, М
и
к
о
-
л
к
а
, М
и
к
о
л
-
к
а
, в
і
-
д
р
о
, в
і
д
-
р
о
, я
л
и
-
н
к
а
, я
л
и
н
-
к
а
.
Добери слова, протилежні за значенням.
Молодий —
... , сумно —
... ,
літо —
... ,
день —
... .
М
о
л
о
д
и
й
—
с
т
а
р
и
й
, с
у
м
н
о
—
в
е
с
е
л
о
, л
і
т
о
—
з
и
м
а
, д
е
н
ь
—
н
і
ч
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
674
Размер файла
774 Кб
Теги
mova, test, imennyk
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа