close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2 kl mova prykmetnyk testy 6 v 1

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Добери відповіді на запитання ЩО ЦЕ?
Яскраве, кругле, тепле, ласкаве —
це ... .
а) лимон;
б) сонце; в) огірок.
Білі, холодні, легкі —
це ... .
а) лід;
б) град; в) сніжинки.
Я
с
к
р
а
в
е
, к
р
у
г
л
е
, т
е
п
л
е
, л
а
с
к
а
в
е
—
ц
е
с
о
н
ц
е
. Б
і
л
і
, х
о
л
о
д
н
і
, л
е
г
к
і
—
ц
е
с
н
і
ж
и
н
к
и
. Запиши, які бувають предмети за смаком.
Мед —
... ,
гірчиця —
... . М
е
д
—
с
о
л
о
д
к
и
й
, з
а
п
а
ш
н
и
й
,
к
о
р
и
с
н
и
й
.
Г
і
р
ч
и
ц
я
—
г
і
р
к
а
, ж
о
в
т
а
.
До поданих іменників добери відповідні прикметники.
Автомобіль —
... .
а) легковий; б) вантажний; в) легкий.
А
в
т
о
м
о
б
і
л
ь
—
л
е
г
к
о
в
и
й
, в
а
н
т
а
ж
н
и
й
. Підкреслені слова заміни прикметниками
і запиши.
Ложка із заліза
—
... , шишки ялини
—
... . Л
о
ж
к
а
і
з
з
а
л
і
з
а
—
з
а
л
і
з
н
а
л
о
ж
к
а
, ш
и
ш
к
и
я
л
и
н
и
—
я
л
и
н
о
в
і
ш
и
ш
к
и
.
Добери назви тварин.
Неповороткий, як ... . а) вовк; б) ведмідь; в) риба. Голодний, як ... . а) ведмідь; б) заєць; в) вовк.
Н
е
п
о
в
о
р
о
т
к
и
й
, я
к
в
е
д
м
і
д
ь
.
Г
о
л
о
д
н
и
й
, я
к
в
о
в
к
.
За поданими ознаками визнач предмет
і допиши його назву.
Чисте, свіже, прозоре ... . а) вітер; б) повітря; в) сніг.
Рожева, солодка, запашна ... .
а) яблуко; б) береза; в) малина.
Ч
и
с
т
е
, с
в
і
ж
е
, п
р
о
з
о
р
е
п
о
в
і
т
р
я
. Р
о
ж
е
в
а
, с
о
л
о
д
к
а
, з
а
п
а
ш
н
а
м
а
л
и
н
а
.
До поданих іменників допиши прикметники дрібний
або мілкий.
Ягоди —
…, пісок
—
…,
струмок —
... . Я
г
о
д
и
—
д
р
і
б
н
і
; п
і
с
о
к
—
д
р
і
б
н
и
й
; с
т
р
у
м
о
к
—
м
і
л
к
и
й
.
Яке слово зайве? Запиши його.
а) Зима; б) літо; в) осінь; г) ніч; д) весна. а) Кіт; б) гадюка; в) ягідка; г) лисиця.
Н
і
ч
, я
г
і
д
к
а
.
Поділити слова на склади для переносу.
Синичка, олівці, ярина.
С
и
-
н
и
ч
к
а
, с
и
н
и
-
ч
к
а
,
с
и
н
и
ч
-
к
а
, о
л
і
-
в
ц
і
, о
л
і
в
-
ц
і
, я
р
и
-
н
а
.
Яке слово зайве? Запиши його.
а) Синій; б) зелений; в) червоний; г) зайвий; д) білий.
а) Читає; б) малюють; в) лист; г) грають; д) кричить.
З
а
й
в
и
й
, л
и
с
т
.
Випиши словосполучення, в яких прикметники жіночого роду.
Солодка морква, заєць сіренький, пшоно смачне, помідор червоний, лисиця руда, сонце пекуче.
С
о
л
о
д
к
а
м
о
р
к
в
а
, л
и
с
и
ц
я
р
у
д
а
.
Що означають прикметники? а) дію предмета; б) ознаку предмета; в) предмет.
На які питання відповідають прикметники?
а) хто? що? б) який? яка? яке? які?
в) що робить?
Як називаються слова, що виражають ознаку предмета? а) іменники; б) прикметники; в) дієслова.
Запиши тільки прикметники, визнач число, рід.
Поле, польовий, полечко, ліс, лісочок, лісова, зелень, зелене, зеленіти.
П
о
л
ь
о
в
и
й
(
о
д
н
., ч
.
р
.), л
і
с
о
в
а
(
о
д
н
., ж
.
р
.), з
е
л
е
н
е
(
о
д
н
., с
.
р
.).
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
517
Размер файла
640 Кб
Теги
mova, test, prykmetnyk
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа