close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2 kl mova prykmetnyk testy 6 v 2

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Добери відповіді на запитання ЩО ЦЕ?
Овальний, жовтий, кислий —
це ... .
а) помідор; б) огірок; в) лимон.
Довгий, зелений, смачний —
це ... .
а) огірок;
б) гарбуз; в) лимон.
О
в
а
л
ь
н
и
й
, ж
о
в
т
и
й
, к
и
с
л
и
й
—
ц
е
л
и
м
о
н
.
Д
о
в
г
и
й
, з
е
л
е
н
и
й
, с
м
а
ч
н
и
й
—
ц
е
о
г
і
р
о
к
.
Запиши, які бувають предмети за смаком.
Сіль —
... , щавель —
... .
С
і
л
ь
—
с
о
л
о
н
а
, б
і
л
а
, щ
а
в
е
л
ь
—
к
и
с
л
и
й
, з
е
л
е
н
и
й
.
До поданих іменників добери відповідні прикметники.
Квиток —
... . а) білий; б) учнівський;
в) проїзний.
К
в
и
т
о
к
—
у
ч
н
і
в
с
ь
к
и
й
, п
р
о
ї
з
н
и
й
.
Заміни підкреслені слова прикметниками і запиши. Макітра із глини
-
... , плаття з шовку
-
... .
М
а
к
і
т
р
а
і
з
г
л
и
н
и
–
г
л
и
н
я
н
а
м
а
к
і
т
р
а
, п
л
а
т
т
я
з
ш
о
в
к
у
–
ш
о
в
к
о
в
е
п
л
а
т
т
я
.
Добери назви тварин.
Хитрий, як ... . а) лисиця; б) заєць; в) ведмідь.
Боязкий, як ... . а) вовк; б) ведмідь; в) заєць.
Х
и
т
р
и
й
, я
к
л
и
с
и
ц
я
.
Б
о
я
з
к
и
й
, я
к
з
а
є
ц
ь
.
За поданими ознаками визнач предмет.
Білий, пухнастий, холодний ... .
а) град; б) мороз; в) сніг.
Висока, струнка, білокора ... . а) береза; б) тополя; в) груша.
Б
і
л
и
й
, п
у
х
н
а
с
т
и
й
, х
о
л
о
д
н
и
й
с
н
і
г
. В
и
с
о
к
а
, с
т
р
у
н
к
а
, б
і
л
о
к
о
р
а
б
е
р
е
з
а
.
До поданих іменників допиши прикметники дрібний
або мілкий
.
Тарілка
—
…, насіння
—
…, калоші —
... .
Т
а
р
і
л
к
а
—
м
і
л
к
а
, н
а
с
і
н
н
я
—
д
р
і
б
н
е
, к
а
л
о
ш
і
—
м
і
л
к
і
.
Яке слово зайве? Запиши його.
а) Карпати; б) Сонце; в) Земля; г) Місяць.
а) Інгул; б) Київ; в) Кіровоград; г) Одеса.
К
а
р
п
а
т
и
, І
н
г
у
л
.
Поділи слова на склади для переносу.
Пташка, олені, озимина.
П
т
а
-
ш
к
а
, п
т
а
ш
-
к
а
, о
л
е
-
н
і
, о
з
и
–
м
и
н
а
, о
з
и
м
и
–
н
а
.
Яке слово зайве? Запиши його.
а) Чорний, білий, синій, дерев'яний, зелений.
б) Спить, вчить, школа, біжить, лежить.
Д
е
р
е
в
'
я
н
и
й
, ш
к
о
л
а
.
Випиши словосполучення, в яких прикметники чоловічого роду.
Заєць сіренький, солодка морква, пшоно смачне,
помідор червоний, лисиця руда, сонце пекуче.
З
а
є
ц
ь
с
і
р
е
н
ь
к
и
й
, п
о
м
і
д
о
р
ч
е
р
в
о
н
и
й
.
Що означають прикметники?
а) ознаку предмета;
б) предмет; в) дію предмета.
На які питання відповідають прикметники?
•
а) який? яка? яке? які? •
б) хто? що? •
в) що робить?
Як називаються слова, що виражають ознаку предмета?
•
а) дієслова;
•
б) іменники;
•
в) прикметники.
Запиши тільки прикметники, визнач число, рід.
Село, селянин, селище, селянський, вода, водяна, водиця, грибне, гриб, гине.
С
е
л
я
н
с
ь
к
и
й
(
о
д
н
., ч
.
р
.), в
о
д
я
н
а
(
о
д
н
., ж
.
р
.), г
р
и
б
н
е
(
о
д
н
., с
.
р
.).
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
565
Размер файла
611 Кб
Теги
mova, test, prykmetnyk
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа