close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2 kl dieslovo testy 7 v 2

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Добери потрібні дієслова.
Гуска ... .
а) кує; б) курличе; в) ґелґоче. Зозуля ... .
а) курличе; б) кує; в) цвірінькає.
Г
у
с
к
а
ґ
е
л
ґ
о
ч
е
. З
о
з
у
л
я
к
у
є
. Добери потрібні дієслова, напиши, хто як пересувається.
Заєць ... .
а) стрибає; б) літає;
в) повзає. Риба ... . а) бігає; б) плаває; в) повзає.
З
а
є
ц
ь
с
т
р
и
б
а
є
. Р
и
б
а
п
л
а
в
а
є
. До поданих висловів добери слова.
Слізьми вмивається -
... .
а) регоче; б) плаче; в) перебільшувати.
Робити з мухи слона -
... .
а) реготати; б) перебільшувати;
в) плакати.
С
л
і
з
ь
м
и
в
м
и
в
а
є
т
ь
с
я
–
п
л
а
ч
е
. Р
о
б
и
т
и
з
м
у
х
и
с
л
о
н
а
–
п
е
р
е
б
і
л
ь
ш
у
в
а
т
и
.
Доповни речення, що означають дії предметів.
Казку читають, а колискову ... . Помідори садять, а жито ... .
К
а
з
к
у
ч
и
т
а
ю
т
ь
, а
к
о
л
и
с
к
о
в
у
с
п
і
в
а
ю
т
ь
. П
о
м
і
д
о
р
и
с
а
д
я
т
ь
, а
ж
и
т
о
с
і
ю
т
ь
. Добери потрібні слова.
Лопатою ... .
а) рубають;
б) жнуть;
в) копають.
Косою ... .
а) орють;
б) косять;
в) ріжуть.
Л
о
п
а
т
о
ю
к
о
п
а
ю
т
ь
. К
о
с
о
ю
к
о
с
я
т
ь
.
Добери і запиши до дієслів протилежні за значенням слова. Купувати -
…, підіймати -
…, охолоджувати -
... .
К
у
п
у
в
а
т
и
–
п
р
о
д
а
в
а
т
и
, п
і
д
і
й
м
а
т
и
–
о
п
у
с
к
а
т
и
, о
х
о
л
о
д
ж
у
в
а
т
и
-
п
і
д
і
г
р
і
в
а
т
и
.
Добери і запиши до дієслів близькі за значенням слова.
Дозрівати —
..., … .
Д
о
з
р
і
в
а
т
и
—
д
о
с
т
и
г
а
т
и
, д
о
с
п
і
в
а
т
и
.
Яке слово зайве? Запиши його.
а) корова; б) вівця; в) кішка; г) собака; д) ведмідь.
а) курка; б) зозуля; в) снігур; г) горобець.
В
е
д
м
і
д
ь
, к
у
р
к
а
.
Випиши тільки власні іменники.
ВАЛЕНТИНА, ПЕТРО, ГРУЗІЯ, МЕДАЛЬ, ПРАПОР, ДНІПРО, ПАМ'ЯТНИК, ХАРКІВ.
В
а
л
е
н
т
и
н
а
, П
е
т
р
о
, Г
р
у
з
і
я
, Д
н
і
п
р
о
, Х
а
р
к
і
в
.
Визнач члени речення, частини мови, встановити зв'язок між членами.
Жайворонкова пісня лине над полями.
Ж
а
й
в
о
р
о
н
к
о
в
а
п
і
с
н
я
л
и
н
е
н
а
д
п
о
л
я
м
и
.
п
р
.
д
о
д
., і
м
.
п
р
и
с
., д
і
є
с
л
.
п
і
д
м
.,
і
м
.
о
з
н
., п
р
и
к
м
.
Випиши зайві слова, визнач число, рід.
а) срібний; б) залізний; в) фарфоровий;
г) білий. а) зелена; б) хитрий; в) чесний; г) мужній. а) кисле; б) солодке; в) гірке; г) мідне.
Б
і
л
и
й
(
о
д
н
., ч
.
р
.), з
е
л
е
н
а
(
о
д
н
., ж
.
р
.), м
і
д
н
е
(
о
д
н
., с
.
р
.). На які питання відповідають прикметники?
•
а) що зробили? •
б) хто?, що? •
в) який?, яка?, які?, яке?
З якими словами в реченні зв'язані дієслова?
•
а) з прикметниками;
•
б) з іменниками; •
в) з дієсловами
Випиши дієслова.
Токар, точити, токарний, зелень, позеленіти, зелений, пекар, пекуча, точило, пекти, точильний.
Т
о
ч
и
т
и
, п
о
з
е
л
е
н
і
т
и
, п
е
к
т
и
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 004
Размер файла
1 168 Кб
Теги
test, dieslovo
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа