close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3 kl mova test 1 movlennia v 1

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Напиши орфографічно слова.
* С И Н’Е +, *БЙУ Т’+.
С
и
н
є
, б
’
ю
т
ь
.
Встав пропущені буквосполучення, випиши слова з ЬО.
Бо..вий, міль..н, кол..ри, т..хкає, буль..н, зна..мий, пол..вий, чотир..х.
К
о
л
ь
о
р
и
, т
ь
о
х
к
а
є
, п
о
л
ь
о
в
и
й
, ч
о
т
и
р
ь
о
х
.
Утвори словосполучення на правило написання ЬО.
серед, парк, осінній. по, лід, тонкий. до, місто, сусіднє.
С
е
р
е
д
о
с
і
н
н
ь
о
г
о
п
а
р
к
у
. П
о
т
о
н
к
о
м
у
л
ь
о
д
у
. Д
о
с
у
с
і
д
н
ь
о
г
о
м
і
с
т
а
.
Добери звукову модель до слова насіння.
[
]
[
]
[
]
Спиши слова, познач кількість букв і звуків.
У сім'ї, їхати, країна, дощ, дзень.
У
с
і
м
'
ї
(5 з
в
., 4 б
.), ї
х
а
т
и
(6 з
в
., 5 б
.), к
р
а
ї
н
а
(7 з
в
., 6 б
.), д
о
щ
(4 з
в
., 3 б
.), д
з
е
н
ь
(3 з
в
., 5 б
.).
Спиши слова, познач приголосні, що позначають м'які звуки. Пальто, батько, ніс.
П
а
л
ь
т
о
, б
а
т
ь
к
о
, н
і
с
.
Визнач слова, в яких пишеться апостроф.
Р..ядок, голуб..ята, бур..я, подвір..я, бур..ян.
Г
о
л
у
б
'
я
т
а
, п
о
д
в
і
р
'
я
, б
у
р
'
я
н
.
Від поданих слів утвори інші, які б відповідали на запитання який?
Олово -
..., солома -
... . О
л
о
в
о
-
о
л
о
в
'
я
н
и
й
, с
о
л
о
м
а
-
с
о
л
о
м
'
я
н
и
й
.
Що означають такі слова? Добери синоніми.
Сліпуче (проміння) -
... (гаряче, яскраве, веселе). Велетенський (зріст) -
... (маленький, гігантський, великий).
С
л
і
п
у
ч
е
п
р
о
м
і
н
н
я
-
я
с
к
р
а
в
е
. В
е
л
е
т
е
н
с
ь
к
и
й
з
р
і
с
т
-
г
і
г
а
н
т
с
ь
к
и
й
.
Спиши, постав наголоси в словах.
Виразно, читання, ознака.
В
и
р
а
з
н
о
, ч
и
т
а
н
н
я
,
о
з
н
а
к
а
.
Розташуй слова в алфавітному порядку.
Акула, заєць, береза, качка, голубка, вовк, дятел, ведмідь, кіт, іній, жаба, єнот.
А
к
у
л
а
, б
е
р
е
з
а
, в
е
д
м
і
д
ь
, в
о
в
к
,
г
о
л
у
б
к
а
, д
я
т
е
л
, є
н
о
т
, ж
а
б
а
, з
а
є
ц
ь
, і
н
і
й
, к
а
ч
к
а
, к
і
т
.
Як правильно перенести слова з рядка
в рядок? Вибери правильну відповідь і запиши.
а) у
-
рожай; б) ґу
-
дзик; в)завда -
ння; г) в‘ -
юн; д) бад -
ьорий
Ґ
у
-
д
з
и
к
, з
а
в
д
а
–
н
н
я
.
Випиши слова, в яких букви я, ю, є
позначають один звук. Ягода, буряк, Євген, Валер'ян, синє, читаю, люблю, в'юн, заєць, праця, співають, малюй, тюлень, яблуко, рядок.
Б
у
р
я
к
, с
и
н
є
, л
ю
б
л
ю
, п
р
а
ц
я
, м
а
л
ю
й
, т
ю
л
е
н
ь
, р
я
д
о
к
.
Спиши слова, підкресли приголосні
букви, що позначають м'які звуки.
Лізти, сильний, діяти, сьогодні, гість, трьох, зелень, кольори, блакить.
Л
і
з
т
и
, с
и
л
ь
н
и
й
, д
і
я
т
и
, с
ь
о
г
о
д
н
і
, г
і
с
т
ь
, т
р
ь
о
х
, з
е
л
е
н
ь
, к
о
л
ь
о
р
и
, б
л
а
к
и
т
ь
.
Поділи слова на склади для переносу, запиши.
Волосся, збіжжя, плаття.
В
о
-
л
о
с
с
я
, в
о
л
о
-
с
с
я
, в
о
л
о
с
-
с
я
, з
б
і
-
ж
ж
я
, з
б
і
ж
-
ж
я
, п
л
а
-
т
т
я
, п
л
а
т
-
т
я
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
495
Размер файла
731 Кб
Теги
mova, movlennia, test
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа