close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

разом 19.03

код для вставкиСкачать
Березнівська районна газета Рівненської області •
Видається з 16 квітня 1945 року
E-mail: visnik_b@ukr.net
Вівторок • 19 березня 2013 року • №№ 35-36 (9683-9684) РайдеРжадміністРація інфоРмує
хоРоші ноВини
Березнівські фахівці із соціальної роботи, які обслуговують найуразливіші верстви населення в сільській місцевості, отримали в
подарунок нові велосипеди. Під час вручення були присутні голова райдержадміні-
страції І. П. Мельник, а також директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Г. М. Беженар. Таким чином районна влада продовжує успішно реалізо-
вувати соціальні ініціативи Президента України. За словами Ігоря Павловича, на сьогодні наші соціальні працівники є підготовленими для надання компетентної та вчасної допомоги громадянам і подібні ініціативи лише сприяють покращенню умов їхньої роботи. В найближ-
чому майбутньому для оптимізації діяльності фахівців із соціальної роботи буде закуплена оргтехніка. В свою чергу, Галина Михайлівна підкреслила, що в рамках реалізації ініціативи Президента України для со-
ціальних працівників було облаштовано робочі місця: закуплено меблі та канцелярські товари. Нагадаємо, що у 2012 році у штат районного центру со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було введено 30 штатних одиниць фахівців із соціальної роботи. Вони працюють в усіх сільських радах району. Фахівці центру радіють з такої нагоди, кажуть, що ве-
лосипеди дуже хороші і в жодне порівняння не йдуть з китайськими — міцні та надійні.
Велосипеди придбали за кошти Державного бюджету відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів. Вар-
тість одного велосипеда — близько тисячі гривень.
олександр мотРуніч.
Соцпрацівникам купили велосипеди
Відповідно до Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 “Про першочергові за-
ходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування”, на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 29 груд-
ня 2012 року № 493 “Про виконання вимог Закону України “Про звер-
нення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 фінансове управління Березнівської райдержадміністрації відповідно до ст.15 Закону україни «Про державну службу» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста.
Вимоги до претендентів на посаду: освіта відповідного про-
фесійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом не менше 3 років; вміння працювати на комп’ютері; знання основ діловодства.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
- заяву на ім'я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встанов-
леними законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
- дві фотокартки розміром 4x6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації;
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фі-
нансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
- копію документів, які посвідчують особу;
- копію військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов'язаних).
Термін подання документів – 30 календарних днів з дня ого-
лошення конкурсу.
Довідки за телефоном 5-39-54.
Про третю Всеукраїнську виставку – звіт дитячої твор-
чості «Країна юних майстрів», яка експонується у Київ-
ському палаці дітей та юнацтва, уже повідомлялося в «Урядовому кур’єрі» та багатьох інших засобах масової інформації. Рівненщину на виставці представляло троє школярів, серед яких і одинадцятикласниця Березнів-
ського економіко-гуманітарного ліцею Катерина Бойчук. Її робота «Українська вишита сорочка в художньому вишивальному мистецтві Рівненського Полісся» (на-
уковий керівник вчитель історії О. О. Прокопчук) відзна-
чена дипломом Малої академії наук України, а виставка унікальних сорочок-вишиванок, що їх юна дослідниця представила, викликала зацікавлення багатьох учасників, почесних гостей цього унікального вернісажу.
Виставку відвідав і поспілкувався з талановитими дітьми Президент України Віктор Янукович, а міністр освіти та науки України Дмитро Табачник охоче погодився сфото-
графуватися з дипломантами МАН.
- Я щаслива, що побувала на такому престижному за-
ході, - не приховує своїх почуттів Катерина Бойчук. – Пре-
зидент України Віктор Янукович запевнив нас, що цього року буде розроблена спеціальна програма розвитку юнацької та дитячої творчості, в якій буде передбачено створення найкращих умов для обдарованих дітей та їх наставників. А ще я хочу звернутися зі словами щирої вдячності до мого наукового керівника Ольги Орестівни Прокопчук, директора НВК Лесі Миколаївни Цимбалюк, усіх педагогів за їх постійне сприяння розвитку творчих пошуків ліцеїстів.
надія яРмолюк.
На фото: Катерина БойчуК з міністром освіти та науки україни Дмитром таБачНиКом.
та роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до районної державної адміністрації у 2012 році” голова районної державної адміністрації зобов’язав керівників підприємств, установ, організацій всіх форм влас-
ності провести єдиний день прийо-
му громадян 27 березня 2013 року, під час якого вести облік звернень, записувати дані про тих, хто звер-
тається, короткий зміст звернення, давати чітку відповідь на поставлені запитання.
Відповідальність за результатив-
Президія районної ради вітає з днем народження депутата ради
ДоВгалюКа юрія Яковича.
Єдиний день прийому громадян
ність вирішення піднятих питань по-
кладається на керівника. Звернення, які не можна вирішити під час про-
ведення єдиного дня прийому гро-
мадян, вирішуються згідно із діючим законодавством, з обов’язковим письмовим інформуванням заявни-
ка про результат розгляду.
У триденний термін після єдиного дня прийому керівники мають пись-
мово інформувати загальний відділ апарату райдержадміністрації про його проведення за встановленою формою.
осВіта
29.03.2013 р. о 10.00 заступник голови районної ради михаль-
чук степан іванович буде проводити виїзний прийом громадян з особистих питань в смт соснове.
01.04.2013 р. о 10.00 голова районної ради лашта Віталій іванович буде проводити виїзний прийом громадян з особистих питань в с. малинськ.
В святковий день прийміть вітан-
ня і найщиріші побажання: здоров’я, щастя та добра, наснаги, успіхів, тепла. І повсякденно, повсякчас хай буде все у В
ас гаразд!
У країні юних майстрів
Шановні читачі!
Нагадуємо, що передплати-
ти “НВ” можна протягом року в будь-який час і на будь-який термін.
2 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
мдпі повідомляє 19 березня 2013 року
в районній держадміністрації
кримінал
днями за участю голови рда і. п. мельника
та голови районної ради в. і. лашти відбулося публічне представлення звіту щодо виконання районного бюджету за 2012 рік. державна реєстрація речових прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень - офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Державна реєстрація покликана забезпечити охорону та захист прав і законних інтересів власників, користу-
вачів нерухомого майна шляхом створення додаткових гарантій для них.
Лише зареєстровані права мають юридичну силу перед іншими (третіми) особами, а зареєструвати за собою пра-
ва на нерухомість може лише особа (власник), якій вони належать згідно з дійсними документами, які відповіда-
ють вимогам законодавства.
Перш за все, слід звернути увагу, що державна реєстра-
ція права власності на новосформовану земельну ділянку проводиться після реєстрації такої земельної ділянки в Державному земельному кадастрі.
Документи, які необхідно подати власником для про-
ведення державної реєстрації прав: заяву про держав-
ну реєстрацію; копію документа, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або до-
кумент, що його замінює); копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків (крім випад-
ків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера об-
лікової картки платника податку, офіційно повідомила про З 1 січня 2013 року для суб'єктів господарю-
вання стало обов'язковим подання звітності про використання реєстраторів розрахункових
операцій (далі - рро) до органів державної податкової служби в електронному вигляді
Нові вимоги розповсюджуються на всі х суб'єктів господарювання, які використовують РРО та відповідають критеріям пункту 7 статті 3 Закону про РРО, незалежно від того, це юридична особа чи приватний підприємець. На платників єдиного податку (1-3 груп) нові вимоги не розпо-
всюджуються, оскільки вони не зобов’язані вико-
ристовувати реєстратори розрахункових операцій.
Для суб'єкті в господарювання є два способи виконання вимог законодавства: перший - при-
дбання реєстраторів розрахункових операцій ново-
го покоління, що створюють контрольну стрічку в електронній формі та містять вбудовані модеми; другий - доопрацювання існуючої касової техніки на приєднання до неї відповідних модемів для передачі звітної інформації.
Користувачам касової техніки при її придбанні або заміні необхідно обов’язково звертатись до центрів сервісного обслуговування або виробників РРО щодо проведення ними відповідного доопра-
цювання цієї моделі у термін до 01.07.2013, з якого використання такої техніки тягне за собою відповідальність у зв’язку із введенням в дію п. 9 ст. 17 Закону №265.
Слід звернути увагу, що до 01.07.2013 року відпо-
відальність за неподання інформації по РРО в елек-
тронному вигляді не застосовується. А з 01.07.2013 у Законі про РРО з’явиться пункт 9 статті 17, згідно з яким в разі неподання до органів державної подат-
кової служби звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, розрахун-
кових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з реєстраторів розрахунко-
вих операції по дротових або бездротових каналах зв’язку, в разі обов’язковості її подання до СГД застосовується штраф в розмірі десяти нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.) за кожен день неподання.
Консультації за тел. 5-46-79.
в’ячеслав мотруніч,
начальник Березнівського відділення мдпі.
З червоним Хрестом завжди пов’язується утвердження високої моралі, поширення ідей гуманізму та милосердя.
наше районне товариство відповідно до його статутних вимог займаєть-
ся необхідною у цей складний час справою – допомагає літнім, самотнім, прикутим до ліжка хворим людям. вони здебільшого не мають мораль-
ної та матеріальної підтримки, тому майже щоденно звертаються за нею до нас, але ми не завжди можемо це зробити через брак коштів. наше товариство існує виключно на благодійні внески, народні пожертвування.
Районний бюджет зростає
Головним доповідачем була на-
чальник фінансового управління РДА Л. З. Цьомко. Вона повідомила, що у минулому році до загального фонду районного бюджету надійшло понад 14 млн. грн., а це на 1,6 млн. грн. біль-
ше в порівнянні з 2011 роком. Осно-
вним джерелом районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб.
Видаткову частину загального фонду районного бюджету використано на оплату праці працівників бюджетної сфери та комунальних послуг, на при-
дбання медикаментів та виконання близько десяти місцевих програм. Зокрема, на програму «Шкільний автобус» виділено більше 300 тис. грн., а на виконання програми роботи з обдарованою молоддю – близько 130 тис. грн.
Після доповіді Віталій Іванович Лашта попросив порівняти здобутки Березнівщини у фінансовій сфері з іншими районами. Тут Лідія Зінові-
ївна запевнила, що завдяки якісній організації усіх сфер району ми ма-
ємо якісне та високе фінансування не лише медицини, культури, освіти, але й таких сфер, що недоступні для деяких районів, наприклад, південної України.
Ігор Павлович Мельник обговорив з начальником фінансового управління перспективи, які можуть стати реаль-
ними у разі тісної співпраці України з Російською Федерацією. За словами Л. З. Цьомко, лише знижка на спожи-
вання газу може скласти 30%, для бю-
джету району - це мільйони гривень.
У ході представлення звіту присутні представники громадськості поста-
вили декілька запитань керівництву району.
- Коли завершиться будівництво Березнівського будинку дітей та молоді та дитячого садочка в Тишиці?
- На реконструкції будинку дитячо-
юнацької творчості нам залишається освоїти 200 тис. гривень, – зазначив І. П. Мельник. – Є запитання до буді-
вельної компанії щодо вчасності вико-
нання запланованих робіт. Зокрема, по проекту передбачено майданчик для картингу, отже, потрібно зробити асфальт. Щодо благоустрою території, то ми зараз повністю залежимо від погодних умов.
- Що стосується будівництва Ти-
шицького дитсадка, - продовжив В. І. Лашта, - то ситуація така, що сіль-
ська рада вже три роки не може сфор-
мувати потрібний пакет документів та виконати підготовчі процедури. За законодавством кошти, що не ви-
користали, перерозподіляються на інші дошкільні заклади за цільовим призначенням. Так, в минулому році було поставлено близько 20 станцій знезалізнення води. - Чому в Балашівці та Сосновому шкільні автобуси часто не вихо-
дять на маршрут?
- Після того, як в Балашівці одразу два автобуси вийшли з ладу, туди було направлено транспортний засіб з Маринина, щоб частково розв’язати проблему. Зараз вирішуємо питання придбання нових двигунів. В Сосновому ж автобус пройшов повний капітальний ремонт. Але є ще й людський фактор. Коли в селищі захворів водій, на його місце не було заміни. Пошуки надійного водія з по-
трібною кваліфікацією тривали близь-
ко тижня, – відповів Ігор Павлович.
Під час заходу окремі питання зву-
чали в провокаційній формі, базу-
валися на недостовірній інформації. Вислухавши кожне з них, керівники району спокійно дали вичерпні та компетентні відповіді.
олександр мотруніч.
наші консультації
Державна реєстрація права власності на новосформовану земельну ділянку, отриману у результаті приватизації
це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України); копію чорнобильського посвідчення (громадяни, які постійно працюють і про-
живають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 01 січня 1993 року вони проживали або від-
працювали в цій зоні не менше чотирьох років); документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Дер-
жавного реєстру прав; документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита); рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Якщо документи подає представник власника, користу-
вача, додатково до вище перелічених документів пода-
ються: копія документа, що підтверджує повноваження представника (копія довіреності або іншого документа, що посвідчує відносини представництва); копія доку-
мента, що посвідчує особу заявника; копія реєстрацій-
ного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно по-
відомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України).
Юлія паХальчук, головний спеціаліст реєстраційної служби. червоний Хрест
Благодійником може стати кожен
Кожна людина мріє бути здоро-
вою, щасливою, забезпеченою. Але життя є життя. Недаремно в народі кажуть: «Життя прожити – не поле перейти». Іноді на його стежині доля стає немилосердною до людини. Ясні, сонячні дні в одну мить стають холодними, сірими, а біль в душі – таким сильним.
Не відвернімося ж від тих, хто вже сьогодні потребує нашої з вами до-
помоги і підтримки.
Мені часто доводиться звертатися до керівників різних рангів, підпри-
ємців з проханням виділити для об-
ділених долею людей кошти.
З належним розумінням ставиться до наших проблем чимало керів-
ників промислових підприємств, різних установ та організацій. Ми щиро вдячні їм за це. Разом з тим, вражає байдужість тих керівників і підприємців, до яких ми неоднора-
зово зверталися за матерівальною підтримкою, але вони жодного разу не відгукнулися на наші прохання. Тільки всією громадою можна до-
помогти знедоленим, самотнім та немічним.
Березнівська районна організація звертається через газету до тих керівників, які не поспішають на допомогу: задумайтесь над тим, що молодість, здоров’я, сила минають, що всіх жде старість і ще не відомо, якою вона буде в кожного з нас. Отож не відвертаймось від тих, хто вже сьогодні потребує нашої з вами допомоги. Будьмо милосердними до самотніх, обділених долею лю-
дей, не залишаймо їх наодинці з бідою. Не забуваймо, що кожна по-
жертвувана нами на гуманну справу гривня перетвориться в промінчик радості для тих, хто потребує спів-
чуття і допомоги.
вікторія волощук,
патронажна медсестра районної організації товариства червоного Хреста.
Звітність РРО в електронному вигляді
3 березня цього року до центральної районної лікарні поступив 29-річний василь, житель с. моквин, якому тілесні ушкодження наніс односельчанин. трохи більше, ніж через добу чоловік помер.
Як з’ясувалося, близько опівночі чоловіки зустрілися поблизу місцевого кафе. На грунті тривалих неприязних стосунків 21-річний житель села штовхнув Василя, від чого той впав на асфальт. Від отриманої травми голови він втра-
тив свідомість. Спочатку потерпілого доставили до ЦРЛ, а після обстеження він був госпіталізований до Рівненської обласної клінічної лікарні, де і помер. На момент конфлікту обидва чоловіки перебували в стані алкогольного сп’яніння.
Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досу-
дових розслідувань, дане правопорушення з ч. 1 ст. 122 Кримінального Кодексу України («Умисне середньої тяж-
кості тілесне ушкодження») перекваліфіковано на ч. І ст. 119 Кримінального Кодексу України («Вбивство, вчинене через необережність»). Стаття передбачає покарання у ви-
гляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Ведеться досудове розслідування.
наталія микитЮк,
дільничний інспектор міліції рв умвс, лейтенант міліції.
цього року під час обходу гуртожитку лісового коледжу старшим оперуповноваженим групи кримінальної міліції валерієм цапуком разом з
вихователем закладу в кімнаті студента 3-го курсу було виявлено паперовий згорток з наркотичною речовиною канабіс вагою близько 0,8 грама. За незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту в невеликих розмірах на юнака складено та направ-
лено до суду протокол про адміністративне правопору-
шення. Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від 306 до 731 гривні або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.
Днями Валерій Цапук та оперуповноважений боротьби з незаконним обігом наркотиків Сергій Логвинчук провели в навчальних закладах лекції щодо попередження неза-
конного обігу наркотиків. Зокрема, завітали і до лісового коледжу, де провели виховні бесіди зі студентами. Навели й приклад про поганий вчинок їхнього одногрупника, до речі, тепер уже колишнього, адже той був відрахований з числа студентів навчального закладу. Правоохоронці розповіли молоді, що особа, яка добровіль-
но здала наркотичні засоби або психотропні речовини, що були у неї в невеликих розмірах і які вона виробила, вигото-
вила, придбала, зберігала, перевозила, пересилала без мети збуту, звільняється від адміністративної відповідальності.
Вчинено вбивство людини Правоохоронці провели лекції
пам’ять
з офіційних джерел
3
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
19 березня 2013 року
- цікаво було б послухати про вашу у
часть у воєнних діях.
- На фронті я не був, і безпосередньої участі в бойових діях не брав, – запев-
нив нас пан Микола. - Після 10-ти міся-
ців служби в Ногільську, що в Москов-
ській області, доля розпорядилась так, що я простим солдатом потрапив у еліт-
ний спецзагін з 25-ти чоловік. У нас було 5 офіцерів, 19 солдатів і перекладач. Вся ситуація навколо нас була цілком секрет-
ною. Ми підозрювали, що нас готують до В’єтнаму. Проте сталося по-іншому. У ве-
личезний літак, яким нас транспортува-
ли, завантажили різну потрібну техніку та 3 військові автомобілі з надновітнім об-
ладнанням. Я мав честь керувати однією з таких машин. Як нам розповідали, та-
ких секретних автомобілів було всього 4 на весь Союз. Тому й зброя була нам на-
дана така, щоб, у разі небезпеки, знищи-
ти обладнання. Кожен 3-й патрон у обо-
ймі був запальним. Навіть хотіли заміну-
вати апаратуру, але схаменулися.
Коли ми прибули на аеродром, то вра-
жені були погодними умовами. Адже різ-
ниця температур була дуже значною. Від-
літали при -10, а приземлись при +36°С.
“Думали - В’єтнам, а виявилося - Сирія”
- яким же було за-
вдання вашої групи? - Наша база розміс-
тилась прямо на тери-
торії аеродрому, що знаходився неподалік Дамаску в Сирії. Звіс-
но, там були спеці-
альні солдати та тех-
ніка, що відповідали за охорону об’єкту, але ми мали зброю для форс-мажорних ситуацій. Виконува-
ли електронну розвід-
ку та випробовували новітню техніку. Ми знали всі розміщення військових баз, аеро-
портів та аеродромів, кількість техніки та їх призначення і марш-
рути. Наше облад-
нання було націлене на протидію ракетам земля-повітря - «ХО-
Кам», та блокування радіозв’язку у літаків. Воєнні дії в тому кон-
флікті тривали всього 16 днів, а ми там працювали більше року. - Вибачте за прямоту, як так сталося, що ви опинились в інвалідному візку?
- Надійшов наказ їхати на нашу цен-
тральну позицію в Дамаск, де був буди-
нок наших військових радників. Там ми мали окреме завдання. По прибуттю на місце призначення, ввечері, стали нала-
штовувати апаратуру, але радіосигналу не було. Усім стало зрозуміло, що нас «заглу-
шили», начальник розвідки дав команду відпочивати. О 6-ій ранку всі намагання вийти на зв’язок знову виявилися марни-
ми. Аж раптом залунала сирена, що спові-
щала про повітряну тривогу. За правила-
ми, ми кинулися до бомбосховища і ста-
ли поруч, щоб в разі небезпеки сховатись. Ворожі літаки могли дістатись до нас за хвилину. Все керівництво виїхало на своє місце роботи, а нам сказали діяти за влас-
Старшина у відставці Микола Олексійович ТрОфиМчук нещодавно святкував одразу дві дати: день вшануван-
ня пам’яті воїнів-інтернаціоналістів та свій 60-й день народження. З цієї нагоди представники Малинської сільської ради на чолі з головою А. Є. ДіМіТрОвиМ привітали ветерана.
Микола Олексійович був одним із тих, хто проходив спецпідготовку для ведення електронної розвідки на території Сирії у 1972 - 1973 роках. учасники зустрічі поцікавилися в нього особливостями тієї служби.
ною ініціативою. Ми при-
йняли рішення працюва-
ти далі. Увімкнули стан-
цію, зв’язок є! Аж тут чу-
ємо звук падаючих бомб. Перше завдання - вимкну-
ти з мережі електропос-
тачання станцію зв’язку. До бомбосховища - ме-
трів 50, бомби над голо-
вою. Вихід один - падати перед автомобілем. Мит-
тєво проаналізувавши си-
туацію, вчасно відкотився. Вибухи лунали один за од-
ним, на 4-ій вибуховій хви-
лі відчув потужний струм, що пройшов крізь тіло. Ні-
чого не розуміючи, долежав так до кін-
ця. Коли мене помітив командир, я зро-
зумів, що мене поранено – ніг не відчу-
вав. Аж тут бачу, іде оператор весь у кро-
ві. Як виявилось пізніше, йому пощасти-
ло, що всі 40 осколків потрапили у м’які тканини. Не пам’ятаю, як мене доправи-
ли до лікарні. Осколок поцілив у хребет. З тих пір розкіш ходити мені стала недо-
ступна. А загалом з нашої групи усі зали-
шились живими.
- як проходила ваша реабілітація? ма-
буть, було складно звикнути до нового життя, яке триває ось уже 40 років?
- Так, вже стільки я живу «по-новому». Допомогло те, що я потрапив у військовий госпіталь в Москву, де оточенням були люди з подібними проблемами. Там вру-
чили орден Бойового Червоного прапора. З’явилися нові товариші. Одного дня, для моральної підтримки, до нас завітала делегація військово-транспортної авіації, у складі якої був і космонавт Петро Ілліч Климук. Він вручив мені значок «Почес-
ний авіатор Байконура» і залишив своє фото на пам’ять. Багато часу ми приділяли фізичним на-
вантаженням. І зараз намагаюсь роби-
ти фізичні вправи руками. Як був молод-
ший, їздив на візку з Малинська до сусід-
ніх сіл, а тепер рух транспорту активніший та й сили не ті. Підтримували рідні, дру-
зі. Зараз частенько вибираємося компа-
нією на риболовлю. Тільки б весна швид-
ше настала.
А щодо реабілітації сьогодні, то не лю-
блю нагадувати собі про ті фізичні обме-
ження, що маю. Щоб отримати якусь пу-
тівку на оздоровлення, чи фінансову під-
тримку, потрібно пройти цілу низку бю-
рократичних перепон. Сама ця ситуація принижує. Тому я не прошу нічого.
- дякуємо вам, миколо олексійовичу, за щиру розповідь. Бажаємо вам дов-
голіття, міцної родини та вірних друзів. залишайтесь завжди таким же усміхне-
ним і щирим.
олександр мотруніч.
на фото: шахова партія з космо-
навтом Героєм радянського Союзу Петром клиМукОМ; напис на од-
ній з фотографій, подарованих кос-
монавтом; сільський голова Ма-
линська Анатолій ДіМіТрОв та Микола ТрОфиМчук перегляда-
ють його ветеранський альбом.
до 70-річчя трагедії
Зокрема, ось що пишуть автори «книги пам’яті україни» про одну з таких страшних трагедій, яка ста-
лася на території нашого району бе-
резневого дня сімдесят років тому: «Гітлерівці жорстоко мстили за під-
тримку партизанів, навіть випадко-
ве або вимушене знайомство з ними. Безневинними жертвами такої «по-
переджувальної» акції стали мешкан-
ці рудні-Бобровської. Оточені у березні 1943 року карателями, партизани-
медведівці залишили обжите ними село і відійшли на чабельські хутори. Невдо-
взі надійшли есесівці, які зігнали злість на мирних мешканцях села. лиховіс-
ними окриками «шнель!», грубим під-
штовхуванням автоматами вони зі-
гнали у невелику дерев’яну церкву май-
же 300 чоловік і живцем спалили усіх, вогонь пустили і по дворах.
На згарищах села в 1967 році виріс пам’ятник, як нагадування про подвиг і невгамовний біль рудні-Бобровської».
Слід зазначити, що жителі навколиш-
ніх сіл, громадські активісти з Березно-
го свято шанують пам’ять про безне-
винно полеглих мешканців цього зни-
щеного фашистами села. Наші зем-
ляки прибувають сюди, щоб поклас-
ти квіти пам’яті і шани, вклонити-
ся жертвам фашистського терору. А студенти та викладачі лісового коле-
джу спільно з працівниками прилеглих лісництв ДП «Березнівське лісове гос-
подарство» щороку доводять до ладу обеліск загиблим, старанно благоу-
строюють територію навколо ньо-
го, проводять заходи, приурочені вша-
нуванню безневинно загиблих жителів рудні-Бобровської.
павло рачок.
Пам’ять про безневинно страчених у Рудні-Бобровській
Багато горя, страждань і незліченні людські жертви принесли на нашу землю у роки великої вітчизняної
війни гітлерівські окупанти. часто вони карали смертю безневинних людей, вивозили молодь на каторжні роботи до свого рейху, вчиняли масові розправи
над мирним населенням.
половина підприємств комунальної теплоенергетики дотримується цьогорічних графіків погашення заборгованості за природний газ, зазначив заступник голови облдержадміністрації
Володимир новак. За його словами, з початку року теплоге-
неруючі підприємства краю спожили ім-
портного ресурсу на 90 мільйонів гривень, а сплатили до НАК «Нафтогаз України» майже 62 мільйони. Загалом найбільші суми боргують рівненські підприємства, а саме КП «Теплотранссервіс» та ТОВ «Рівнетеплоенерго» по 14 та 10 мільйонів гривень відповідно. Тож із урахуванням боргів за минулі роки тепловики винні понад 164 мільйони гривень. Водночас частину коштів їм компенсують, провівши взаєморозрахунки за різницю в тарифах, підсумував Володимир Новак. Він також подякував КП «Теплосервіс», що в Ду-
бровиці, КП «Березнекомуненергія», КП «Рокитнекомуненергія», КП «Сарнитепло-
сервіс» та ТзОВ «Західтеплосервіс», котрі з початку року найкраще розраховуються за спожитий енергоресурс.
Тим часом краян, котрі цьогоріч заборгу-
вали майже 7 мільйонів гривень, просять вчасно оплачувати послуги теплопоста-
чання та гасити борги попередніх років. прес-служба ода.
на рівненщині розраховуються за газ
23 жовтня 2012 року
7 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
19 березня 2013 року
4 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
КОМПАС погода в домі
КОнСультАції
органів захисту прав споживачів медичних працівників представників податкової служби адвокатів і правознавців
Служби соціального забезпечення
ЗнАйте СвОї ПрАвА. вМійте їх ЗАхищАти.
Ведуча рубрики Ольга ШЕРШЕЛЬ, заслужений юрист України
відомо, що за до-
помогою морозилки можна подовжити придатність дуже ба-
гатьох продуктів. адже низькі температури зберігають їх свіжими і корисними набагато довше. Завдяки пра-
вильному зберіганню ви отримаєте весь на-
бір вітамінів і корисних речовин у повному складі. Зрозуміло, що заморожувати слід лише свіжі продукти. адже мороз не робить несвіже - свіжим, а це означає, якими про-
дукти заклали в моро-
зильник - такими їх і отримаєте. Зберігати продукти в морозильній камері найзручніше в поліети-
ленових пакетах. А щоб легко було знайти по-
трібне, підпишіть. Як це краще зробити? най-
легший спосіб - це мати під рукою багато мі-
шечків, аркуші паперу і ручку. наприклад, кла-
дете шматочок м’яса в два мішечки, один на один, потім пишіть, що в них і для чого, дату готуємо раЗом
КориСні поради
Боржник добровільно не вико-
нує судове рішення. типова ситу-
ація. Згодні? особливо ж прикро, коли боржником є державний ор-
ган. не одна справа програна укра-
їною в європейському Суді з прав людини саме через те, що отри-
мавши рішення на свою користь, людина роками не могла добитись його виконання. Знаковою є справа “Юрій миколайович іванов проти україни” (“пілотне” рішення від 15 жовтня 2009 року). європейський Суд визнав порушення україною її зобов’язань за Конвенцією про за-
хист прав людини і основополож-
них свобод через систематичне не-
виконання рішень судів та відсут-
ність у законодавстві ефективних засобів юридичного захисту від та-
кого невиконання. виправити цю ситуацію має Закон україни “про гарантії держави щодо виконання судових рішень”, який набув чин-
ності з 1 січня 2013 року. практика покаже, як він запрацює. Зупини-
мось лише на окремих приписах цього Закону.
У яких випадках держава гаран-
туватиме виконання судового рі-
шення?
Звичайно, виконуватися має кож-
не рішення суду. Для цього працює, зокрема, виконавча служба. До речі, контроль за виконанням судо-
вого рішення може здійснюватися і судом першої інстанції, який вправі зобов’язати державний орган нада-
ти звіт про виконання рішення. на це вказав вищий адміністративний суд україни в листі від 9 січня 2013 року № 28/12/13-13.
щодо гаранті й держави, то вони надаються на виконання рі-
шень суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яки-
ми є: • державний орган; • державне підприємство, установа, організація; • юридична особа, примусо-
ва реалізація майна якої забороня-
ється законом. у чому ж полягає гарантія держа-
ви? За Законом у випадку, якщо не-
можливо виконати рішення за ра-
хунок боржника, воно виконувати-
меться за рахунок Державного бю-
джету україни. це означатиме: у разі, коли на рахунку державного органу чи державного підприєм-
ства нема коштів, за його борг роз-
раховуватиметься Державна казна-
чейська служба україни.
Чи передбачені у Державному бюджеті кошти на виконання су-
дових рішень?
так, на ці цілі у Законі україни “Про Державний бюджет україни на 2013 рік” передбачено майже 154 млн. гривень (Додаток 3, графа “Забез-
печення виконання рішень суду, що гарантовані державою”). Чи виста-
чить такої суми? відповісти на це питання на сьогодні важко, адже невідомо скільки позовів держа-
ва програє. Однак, варто знати, що рішення про стягнення коштів ви-
конуються у порядку черговості їх надходження. у разі, якщо Державна казначей-
ська служба протягом трьох міся-
ців не перерахує кошти за рішенням суду, стягувачу буде виплачуватися компенсація в розмірі 0,3 відсотка річних від несплаченої суми за ра-
хунок коштів, передбачених за бю-
джетною програмою для забезпе-
чення виконання рішень суду.
Який порядок виконання судо-
вих рішень?
насамперед треба звернутися до Державної казначейської служби із відповідною заявою. це необхід-
но зробити протягом одного року з дня, що настає за днем набран-
ня законної сили рішення про стяг-
дЕрЖава гарантує виКонаннЯ СудовиХ ріШЕнЬ
нення коштів, якщо інше не перед-
бачено законом. Якщо строк пропу-
щено, його можна поновити в суді.
До заяви додаються документи та відомості, необхідні для перераху-
вання коштів, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів україни. на сьогодні чинний Поря-
док виконання рішень про стягнен-
ня коштів державного та місцевих бюджетів або боржників затвер-
джений постановою Кабінету Мі-
ністрів україни у редакції постано-
ви Кабінету Міністрів україни від 30 січня 2013 р. № 45.
Згідно з пунктом 6 цього Порядку у разі прийняття рішення про стяг-
нення коштів стягувач подає орга-
нові Казначейства в установлений зазначеним органом спосіб:
• заяву про виконання тако-
го рішення із зазначенням реквізи-
тів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або да-
них про перерахування коштів у го-
тівковій формі через банки або під-
приємства поштового зв’язку, якщо зазначений рахунок відсутній;
• оригінал виконавчого до-
кумента;
• судові рішення про стяг-
нення коштів;
• оригінал або копію розра-
хункового документа (платіжного доручення, квитанції тощо), який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.
До заяви можуть додаватися інші документи, які містять відомості, що сприятимуть виконанню рішен-
ня про стягнення коштів (довідки та листи органів, що контролюють справляння надходжень бюдже-
ту, або органів місцевого самовря-
дування, рішення органів досудо-
вого розслідування та прокурату-
ри тощо).
Якщо подали не всі документи, Державна казначейська служба україни протягом п’яти днів з дня надходження заяви повідомляє в установленому порядку про це стя-
гувача.
Перерахування коштів за судовим рішенням здійснюється в тримісяч-
ний термін з дня надходження до Державної казначейської служби необхідних для цього документів і відомостей.
Стосовно невиконання рішення про стягнення коштів з державно-
го підприємства, то тут є свої осо-
бливості. воно виконуватиметься за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забез-
печення виконання рішень суду, у разі, якщо його не виконано протя-
гом 6 місяців з дня винесення по-
станови про відкриття виконавчого провадження.
А чи передбачена відповідаль-
ність посадової особи, дії якої при-
звели до збитків? Посадові особи у разі їх вини ма-
ють відшкодувати виплати за рішен-
ням суду з власної кишені. так, за За-
коном у разі встановлення в діях по-
садової, службової особи держав-
ного органу складу злочину за об-
винувальним вироком суду, дер-
жавні органи реалізовуватимуть право зворотної вимоги (регресу) до такої особи щодо відшкодування збитків, завданих державному бю-
джету, у розмірі виплаченого від-
шкодування.
Якщо в діях зазначених осіб не встановлено складу злочину, то про-
вадиться службове розслідування, і вже за його результатами у місяч-
ний строк державні органи та орга-
ни прокуратури також можуть звер-
нутися до суду з позовною заявою про відшкодування збитків, завда-
них державному бюджету.
Якщо винних у втратах бюджету декілька, то й відповідатимуть вони разом (солідарно).
(уКрінФорм).
закладки в морозилку і просовуйте записку між цими мішечками. таким чином, папірець не загубиться, не на-
мокне і ви завжди зна-
тимете, що знаходиться в мішечку і скільки вже зберігається. Перш ніж класти в морозилку, розділіть всі продукти на порції. Якщо це м’ясо, визна-
чтеся, що піде на суп, що - на другі страви, а що - на фарш.
тепер про терміни зберігання. М’ясний фарш і субпродукти зберігаються 3 міся-
ці; м’ясо яловичини, баранини і свинини (без жиру) - до півроку; чистий жир або жирне м’ясо - до 4-х місяців.
Птицю можна збері-
гати протягом шести - дев’яти місяців.
риба збері гається близько трьох місяців, блюда з риби домаш-
нього приготування - до чотирьох місяців. Будь-який вид море-
продуктів, наприклад креветки або раки, - три місяці. Чи можна в морозил-
ці зберігати молочні продукти? Можна, але не всі. Молоко краще заморожувати лише в пастеризованому ви-
гляді. А ось сметана при заморожуванні втратить свої якості. твердий сир бажано заморожувати вже на-
тертим або порізаним на великі шматочки. це значно спростить його вживання після заморожування. Яйця теж можна за-
морожувати, але в шкаралупі. термін їх зберігання - не більше десяти місяців. Гриби будь-яких видів заморожуйте як тільки зібрали, і зберігайте за-
мороженими не більше шести місяців.
впродовж усього року можна зберігати в мо-
розильній камері яго-
ди, фрукти, овочі. А ось овочеві супові набори - на більше семи місяців. Можна заморожувати і зелень. наріжте її, скла-
діть купкою в контей-
нер або порційно роз-
кладіть у кульочки і... в морозилку. Часто для цього використовують і формочки для льоду. Дуже зручно. напри-
клад, коли ви готуєте суп, киньте в каструлю кубик із зелені. Заморожуйте і напів-
фабрикати: котлети, тефтелі, голубці, фри-
кадельки, пельмені, вареники, листкове тіс-
то тощо. це заощадить вам ваш час і сімейний бюджет. і якщо неспо-
дівано прийшли гості, буде чим їх пригостити. виручить морозилка і тоді, коли закінчуєть-
ся термін придатності продуктів, які “затри-
малися” на полицях холодильника. Замо-
розивши, ви зможете використати їх пізніше. наприклад, з сиру по-
тім запіканку можна зробити, сосиски або ковбаса підуть в піцу. А щоб зберегти тем-
пературний режим, усі продукти в морозиль-
ній камері мають бути щільно укладені. підготувала тетяна КнЯЗКа (уКрінФорм).
млинці оСоБливі
інгредієнти: 500 мл молока; 4 яйця; 450 – 500 г борошна; 2 ст. ложки олії; 50 г вершкового масла; чайна ложка (без гірки) солі; столова ложка цукру; дрібка меленої куркуми (порошок). Приготування. Молоко трішки підігрійте, покладіть яйця і добре збийте вінчиком або міксером. вершкове масло розтопіть у сковорідці і дайте охолонути до кімнатної температури, добавте олію і з’єднайте з молочною сумішшю. Покладіть сіль, цукор і ще раз збийте. Якщо будете класти по-
рошок куркуми, то змішайте його з просіяним борошном (борошна спершу покладіть 450 г). Поступово підсипайте борошно у рідину і збивайте тісто. За густиною воно має бути як рідка сметана. Залиште тісто на півгодини. Потім наливайте ополони-
ком на розігріту сковорідку з олією і випікайте млинці підрум’янюючи їх з обох сторін. млинці аЖурні
інгредієнти: кілограм борошна; літр кип’яченої води (кімнатної темпе-
ратури); чайна ложка солі; чайна ложка соди; 2-3 яйця; півлітра молока; стакан окропу.
Приготування. Засипте борошно у воду, помішуючи його, посоліть, додайте соду, збийте блендером або міксером, щоб вийшла рівномірна маса, і розведіть її холодним молоком. Потім все добре перемішайте до отримання консистенції густої сметани.
Потім вилийте у тісто 1 стакан крутого окропу, ще раз ретельно пере-
мішайте і дайте трохи прохолонути. Додайте сирі яйця і перемішайте. у вас вийде тісто на кшталт рідкої сметани.
Змащуйте сковорідку свинячим жиром і випікайте млинці. Коли краї млинця почнуть відставати від сковороди, переверніть його на іншу сторону. у вас вийдуть тонкі, підсмажені млинці у дірочку.
добірку підготувала тетяна КнЯЗКа (уКрінФорм).
Перехід від зимової “сплячки” до більш активного способу життя навесні має бути поступовим, оскільки різке збільшення наван-
тажень може викликати проблеми з адап-
тацією організму, ознакою чого є гіповітаміноз. Про це у коментарі корес-
пондентові УКРІНФОРМу розповів лікар-
терапевт Київського центру клінічної
імунології Сергій САПЕГІН.
“Гіповітаміноз - це складова порушення адапта-
ції організму до нових умов, тому навесні слід пе-
реглянути навантаження, змінити раціон харчу-
вання і перейти на продукти, які легше засвою-
ються, та збільшити час на сон”, - сказав він.
Фахівець пояснив, що авітаміноз є однією з пато-
логічних реакцій організму при проблемах адап-
тації, тобто це важкий стан, а гіповітаміноз вини-
кає досить часто, як правило, у періоди міжсезон-
ня. Проблема весняного гіповітамінозу пов’язана з тим, що взимку люди традиційно знижують фі-
зичну активність, а з приходом весни її збільшу-
ють. це створює додаткове навантаження на не-
рвову тканину, м’язи, імунну систему, а запаси ві-
тамінів та мікроелементів, які є своєрідним “паль-
ним” для організму, за зиму зменшуються.
він розповів, що нестача кожного з вітамінів має свою клінічну картину, але спільною ознакою гі-
повітамінозів є млявість, сонливість, психоневро-
логічна дратівливість, пов’язана саме з нестачею енергії для підтримання основного обміну в орга-
нізмі, а також слабкий опір хворобам. За словами лікаря, така клінічна картина характерна для чоло-
віків, жінок і дітей, однак, у юному віці гіповітамі-
нози перебігають дещо більш виражено, оскільки дитячий організм росте, а відтак потребує більше енергії та вітамінів.
ВЕСНЯНІЙ ВТОМІ ЗАРАДЯТЬ ЛЕГКА ЇЖА, СОН І ДОЗОВАНІ НАВАНТАЖЕННЯ
Аби полегшити організму проблеми адаптації до роботи в нових умовах, імунолог порадив навесні зменшити споживання м’яса і продуктів, багатих на тваринні жири, тому що на їх засвоєння орга-
нізму потрібно більше енергії. Перевагу слід від-
дати продуктам рослинного походження - овочам, фруктам, а також першим стравам. Окрім того, у весняний період краще не тільки збільшити час на сон, а й скоригувати його режим, тобто рані-
ше вставати і лягати спати. Фахівець пояснив це тим, що, оскільки сонце встає раніше, відповідно зміщується час збудження нервової тканини лю-
дини, тому навесні краще прокидатися трошки раніше, ніж взимку.
відповідаючи на запитання, чи можна запобігти гіповітамінозу шляхом прийому штучних вітамінів, Сапегін зазначив, що ставиться до них “дуже скеп-
тично”, принаймні до таблетованих вітамінних комплексів. За його словами, взаємодія вітамінів у клітинах завжди відбувається за участю мікро-
елементів. наприклад, вітамін е стає ефективним тільки тоді, коли поєднується у нашому організмі з мікроелементом селеном, пояснив фахівець, і деякі фармкомпанії випускають такі комплекси. Але щоб виготовити таблетовані мультикомп-
лекси, в яких створені ефективні пари вітамінів і одного або кількох мікроелементів, як робить наш організм при засвоєнні цих речовин з продуктів, рівень фармкомпаній має бути дуже високим.
“натомість дуже часто пропонується якийсь “хі-
мічний навал”. тому я вважаю, що краще все ж таки отримувати вітаміни від матінки землі - тоб-
то з того, що на ній росте, по ній бігає, літає та пла-
ває”, - підсумував імунолог.
підготувала надія ЮрЧЕнКо (уКрінФорм).
Морозилка як паличка-виручалочка
5 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
це актуально
19 березня 2013 року
думки з приводу
Скажу відразу, заголовок до цієї писанини я взяв із поеми М. В. Гоголя «Мертві душі». З тієї картини, де до діючих осіб з попередньої сцени приєднується ще одна особа. Тобто Чичиков. Так що за таке мене можна навіть звинуватити у плагіаті.
Але, щоб уникнути непорозуміння, спробую розставити, як говориться, всі крапки над «і».
Під словом «те же» (ті ж самі) я маю на увазі депутатських «старожилів» нашого новообраного парламенту. З 450 депутатів попереднього скликання 190 чоловік всі-
лися в кріслах, що займають вже десятки років. А якщо згадати (колись про це офіцій-
но оголосив колишній спікер парламенту В. Литвин), з 450 депутатів минулого скли-
кання 300 є мільйонерами, то це непогані місця для «сидіння».
А ви, шановні читачі, щось про них знаєте? Я, по правді, - ні. Ще зі шкільних років мені був знайомий (напевне, і вам) єдиний міль-
йонер в нашій країні - такий собі Корейко з книги Ільфа і Петрова «Золоте теля». І то може бути, що це вимисел авторів.
Про те, як «бувші» працювали в парламен-
ті і чого ми з ними «досягли», хіба мені вам розповідати? Від того хочеться або плакати, або сміятися.
Що ж до «чичикових», тобто новообраних парламентаріїв, а їх 256 чоловік, то на своїх білбордах,у виступах, листівках вони пообі-
цяли нам достойне життя, світлу дорогу в майбутнє, що будуть «підвищувати», «під-
німати»... Ви самі, шановні читачі, можете і без мене продовжити список тих обіцянок.
А, оскільки ці люди - нові обличчя в нашо-
му парламенті, і запевняли, що хочуть, зна-
ють і здатні якісно змінити життя українців, тобто наше з вами, то я аж ніяк не можу їм не повірити.
Хоча... Поживемо - побачимо. Ось уже понад 20 років слухаємо ці обіцянки та теревені. Толку - нуль.
Знаю (по собі суджу), що вам, шановні читачі, вже остогидла ця виборча тема. І якби в недавніх виборах не брали участі наші березнівчани (мажоритарники), я не брався б за цю писанину. До того, що вибори в Україні є брудними, ми всі вже давно звикли. Але минула пар-
ламентська кампанія, схоже, претендує на рекорд. Я вже не говорю, скільки паперу пішло на різні листівки, буклети, календа-
рики. З дозволу сказати, іншу макулатуру. А все це - гроші. Наші з вами гроші.
Скільки з того паперу можна було б зро-
бити учнівських зошитів, видати книжок і т.п.? Але, як говориться, що маємо - то не бережемо, а загубивши - плачемо.
Почну з таких, як на мене, непростих за-
питань: чи всі кандидати в народні депутати давали собі самооцінку, чи потягнуть цю роботу, чи вистачить їм для цього «кем-
пелу» (розуму), чи мають на це не тільки програму, але й свою позицію, витримку, терпіння? І, накінець, бажання робити цю роботу.
Так, між іншим. В програмах, виступах, листівках партій, кандидатів в нардепи часто звучали слова «Вітчизна», «Батьків-
щина», «Україна». Прекрасні слова. Так і треба говорити, писати. Але в США (а це можуть підтвердити березнівчани, які хоч трохи там перебували, і демократичні заса-
ди якої ми ставимо як взірець), їх політичні діячі у себе вдома, як правило, у виступах, дискусіях, розмовах рідко вживають абреві-
атуру «США», а говорять - «американський народ».
А у прогамах наших партій, кандидатів у нардепи ви часто читали слово «україн-
ський народ»? Перед виборами вони на-
зивають нас «електоратом».
По правді, мені це слово асоціюється щось з електрикою. І коли я чую його або читаю, то у мене виникає таке відчуття, ніби мене електрострумом пальнуло.
Повторююсь. На недавніх виборах до-
бряче і ретельно обливали брудом і партія партію, і кандидат кандидата. І нічого ски-
глити. Такими ми є. «В натурє».
Я можу поспівчувати хіба тільки праців-
никам нашої районної газети. От їм-то діс-
талось від цих «грязьомазів». Як тільки у них вистачило витримки і терпіння.
Скажімо, майже в кожному номері га-
зети - то хвалебні оди, то відро помиїв. А якийсь «публіцист», «бард», «лауреат» договорився до того, що обізвав регіоналів та комуністів «ордою байстрюкових катів». Ото розум, ото круто, а як креативно. А свої місцеві «грязьоляпи»? Повірте, я особисто бачив, як наші деякі «побрати-
ми» (міг і прізвища написати), коли О. Ю. Данильчук був нардепом, потім головою облради, йому славословили, підлещува-
лися, «душі в ньому не чаяли»... А виявляється, що він - зрадник?! «Жод-
ного голосу за нього!». Ну скажіть, люди добрі, знайшли в О. Ю. Данильчуку такого собі білківського “власовця”. Радий, що люди не послухалися цієї «беліберди» і багато проголосувало за нього. Посипайте голови попелом, «добродії, побратими» Данильчука.
Буду відвертим і щирим. Мені жаль, що так нечесно, несправедливо вчинили ще з одним нашим земляком, кандидатом у нардепи В. В. Федасом. На політичному жаргоні, його просто «кинули». А давай-
те всі разом подумаємо, хто це зробив? Люди, виборці? Ні. Хто він для тих, хто його «кинув»? Якийсь чоловік з Березного, українець, християнин. Ці останні два слова я готовий повторити двічі, їм же рідніші ті, що ближчі до їх «тіла». Як це слово звучить на їх мові - не знаю, і в нікого й запитати.
Наперед передбачаю саркастичне за-
питання: «А чого це не пишеш про своїх комуністів?». Відповім. Вони в парламенті. Навіть якщо врахувати, що проти них вели агітацію практично всі політичні сили. Менше їх, ніж нам хотілося. І це так. І при-
чини цього знаємо. Спокійно, розсудливо, по-діловому, критично і самокритично проаналізуємо свої помилки. Життя ж із закінченням виборів не закінчується.
Комуністи йшли на вибори під гарним ло-
зунгом: «Вернути країну народові!». Цього хотіли багато людей. Навіть безпартійні. Але ставилися до цього якось своєрідно. Хотіли, щоб країну вернули комуністи. А ми поси-
димо, подивимося, що у них з цього вийде.
Серед таких «вижидальників» були і колишні комуністи. І не прості, рядові, а ті, кого колись називали «партномен-
клатурою». Іншими словами - «партійні керовники». Це ті «партбилетоносцы», які колись зривалися з місць і завзято аплоду-
вали на зборах, коли «обиралася почесна президія... у складі... на чолі... з вірним...». Вони так гучно, завзято, щосили ляскали долонями, що в мене мимоволі закрада-
ється думка - «як вони після такого можуть тримати ще ложку в руках?».
Передбачу запитання; «А ти що, не апло-
дував?». Аякже. Аплодував. Більше того, мені в одній «серйозній конторі» напів-
серйозно, напівжартома порадили: «Ти, Васильович, краще ляскай долонями, а менше ляпай язиком».
Пригадую і таке (як-не-як і сам колишній «партноменклатурник»), як деякі бувші партійні «керовники» вговорювали людей вступати в партію. Обіцяли їм за це нові трактори, автомобілі, хороших корів і т. п. І деякі люди погоджувались. І обіцяні трак-
тори, автомобілі отримували. Але багато людей вступали в партію, не переслідуючи ніяких корисливих мотивів. І за комуністів голосували і голосують. Приклад із сьо-
годення. Понад 110 чоловік в с. Білка на недавніх виборах проголосували за кому-
ністів. І що, комуністи їм обіцяли трактори, автомобілі, корів?
Я на повному серйозі хочу попросити на-
ших бувших кандидатів в народні депутати від нашого району: не робити трагедії, що вони не в парламенті. Повірте мені, стар-
шій людині, що хороше, добре слово про тебе, вдячність, повага земляків до тебе, багато вагоміші і дорожчі, ніж депутатський мандат. А тим більше, коли він куплений з-під поли.
Зрозумілі і реальні для виконання і ваші передвиборчі програми. І скажіть, чого це вони повинні реалізовуватись хто знає де, а не в себе вдома? Ні, це не містечкова показуха, не містечковий популізм. А хіба нам всім не було б приємно почути: «А ти дивись, як розумно зробили березнівчани, згуртувалися, хто б яких поглядів не був?». І повірте, люди вас зрозуміють і підтрима-
ють.
Більшість з вас, якщо не всі, є депутатами місцевих рад. Так будьте тією радою не тільки на словах, а й у ваших справах, ділах. Не озлоблюйтесь, не скандальте, не собач-
тесь (вибачаюсь за це слово), а займіться конкретними справами. Здійснюйте дії і вчинки, гідні вас. Ви ж всі прекрасно розу-
мієте, знаєте, що потрібно людям. Небагато: здоров'я, дах над головою, постійна робота і, звичайно, як на сьогодні, гроші на їжу, одяг, медикаменти і т. п. Нелегко вирішува-
ти ці питання. Це так. Але й цілком реально.
Головне - робота. Якщо вона йде на ко-
ристь людям. Передбачаю, що ці мої слова дехто сприйме з іронією, саркастично. «О, знайшовся ще один «азаровець», закликає взяти в руки лопату». А чому б і ні? Хоро-
ший, надійний, простий який інструмент. Йому ціни немає. Та й мозолі від лопати вважаю більшим достоїнством, ніж мозолі від стаканів у «забігайлівках».
Повірте, я не консерватор. Я всією душею за те, щоб на наших полях гули трактори. Але де їх сьогодні взяти, за які «шиши» ку-
пити? Україна в минулому році випустила їх десь біля 1000 штук (Білорусь - 33 тис.МТЗ. Продають полякам, росіянам, прибалтам. Партію продали навіть (!!!) японцям).
Якщо піде так і далі, то наш український трактор зможемо побачити хіба що в музеї. Поряд з танком Т-34. Припустимо на мить, що трактор - то складний механізм. І зробити його - не з нашим теперішнім розумом. Але читаю в газеті, що Україна в минулому році купила в Бразилії 80 тисяч тонн сала. Очам своїм не вірю. В далекій заокеанській країні купили національну їжу. Люди добрі, а це що таке?
Колись у нас працював редактором районної газети Є. Д. Плахов, так йому належить знаменитий (як на мене) вислів, що слова «свиня» і «сало» треба писати з великої літери. А що, не так? Сало із зеле-
ною цибулею та друхівською самогонкою, та це справжнісіньке... (Шановні жіночки, ради Бога, не гнівайтесь за ці слова, і щиро вірте, я ваших чоловіків на щось дурне не збиваю. Це, так би мовити, моя особиста, власна ностальгія).
Так що не виключаю, шо і нашу свиню ми зможемо побачити також, але в зоопарку. Поряд з кенгуру австралійським. Хоч би не поплутати. Уявіть собі. Підходить до мене на базарі знайомий і пропонує: «Васильович, ходіть щось цікаве побачите!». Ну як не піти? На базарі та ще й надурняк. Продає жінка кар-
топлю. Велику, гарну. Цікавлюсь ціною: «12 гривень за кілограм». А чого так дорого? Бо вона з Єгипту, а я з с.Білка. Де той Єгипет і де наша Білка! Дожилися.
«А ти знаєш?» - запитає читач. Знаю. Не з єгипетської піраміди ж гепнувся і тім'ячком ляпнувся. Знаю і бачу, як важко живеться сьогодні людям. І та жінка не рекламувала на базарі чужу картоплю. Їй потрібна була якась копійка, щоб прожити.
А хіба урядовці, парламентарії не знали, що на Поліссі в тому році вродила картопля, а її продавали за копійки? Але замість того, щоб встановити державний контроль за цінами на продукцію першої необхідності (а я вважаю, що до них відноситься і карто-
пля), наш парламент два дні підряд галдів про доцільність чи недоцільність в Україні «одностатевих шлюбів». Бачу, в своїх міркуваннях стаю занадто категоричним, починаю писати в занудно-
повчальному тоні. А тому дозвольте, ша-
новні читачі, деякі свої подальші думки ви-
класти у гротескній, гумористичній формі.
І поведу я, братці, мову про пироги. «По-
літичні пироги». А їх у нас почергово (ось уже понад 20 років) «печуть» то коаліція (кажуть, в новообраному парламенті її вже немає), то опозиція. В залежності від того, хто стоїть біля «парламентської печі». Але і в тих, і в інших вони замішані на брехні, шантажі, підкупах. І начинені здирництвом, казнокрадством, корупцією. Ті, що печуть (що біля печі) щодуху кри-
чать: «Вдалися! Ох, і пироги!». Ті, що не біля «печі»: «Брехня! Геть! Ганьба!».
Щодо цих останніх слів. Кажуть, колись, коли народжувалась дитинка (шановні акушери, вибачте, що втручаюсь у вашу таку делікатну справу), то ті, що приймали пологи, злегка шльопали новонародженого по с... Ну, по тому місцю, де спина втрачає свою благородну назву. І тоді здорове дитя викрикувало: «Уа! Уа!». Припустимо на мить, що воно кричало: «Ура!». Побачило такий цікавий світ, людей у білому, вдихну-
ло чисте повітря. Далі можете вигадувати самі...
А тепер? При проведенні такої маніпуля-
ції деякі немовлята згортають долоньки в кулачки і щосили кричать: «Геть! Ганьба!». І чого це? Мабуть, якось дізналося, що вже винне Міжнародному валютному фонду 1 тисячу гривень.
І скажіть, звідки взялися ці слова? Ще зовсім недавно найбільш неприємними, дошкульними словами осуду за нечесні дії, вчинки були «Як тобі не соромно!», «Що про тебе подумають (скажуть) люди?». І, накінець, найпекучішими «Побійся Бога!».
Тепер - «Ганьба!». Від нього теж не по-
товстішаєш, чи схуднеш. І слово «Геть!» я ніяк не розумію.
Куди? «От Москвы до самых до окраин..» у мене ні товаришів, ні друзів ніц нема. В іншу сторону - така ж картина. І в офшорних зонах теж рахунків не маю.
На цьому, як і обіцяв, ставлю крапку.
василь пелех, пенсіонер.
«Те же и Чичиков»
Сімейне насильство — проблема, що не зникає десятки століть. Проте, дехто не бачить нічого жахливого в тому, що чоловік піднімає руку на дружину. «Б’є — значить любить», — цією відверто сумнівною приказкою досі втішають себе нещасні жінки, які страждають від побоїв. «Жінка не бита, як коса не клепана», - так висловлюють свої бачення проблеми деякі чоловіки.
Насильством в сім’ї, відповідно до статті 1 Закону України «Про поперед-
ження насильства в сім'ї», визнають-
ся будь-які умисні дії фізичного, сексу-
ального, психологічного чи економіч-
ного спрямування одного члена сім'ї стосовно іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують його конституційні пра-
ва і свободи як людини та громадя-
нина і наносять йому моральну шко-
ду, шкоду його фізичному чи психіч-
ному здоров'ю.
В Україні існує страшна статистика, згідно з якою в 95% випадків жертва-
ми насильства в сім'ї стають жінки, а у 75% - діти. В Україні від рук чоловіків щорічно гине чимало жінок. Також експерти стверджують, що жінки у всьому світі потерпають більше від домашнього насильства, ніж від по-
грабувань, згвалтувань незнайомими і в автомобільних катастрофах, разом узятих.
Протягом тижня до райвідділу мілі-
ції, зазвичай, надходить більше деся-
ти повідомлень про випадки насиль-
ства в сім'ї. Батько вигнав з будин-
ку, чоловік вчинив сварку, брат обра-
жав нецензурними словами. Це тіль-
ки декілька прикладів того, з чим до-
водиться зустрічатися правоохорон-
цям кожного дня. Найчастіше причи-
ною суперечок є алкоголь. Трапляються і такі випадки, коли сьогодні жінка просить посадити бла-
говірного хоча б на пару діб за те, що він її ображає, а вже завтра - благає не карати його, бо він в неї найкра-
щий, найдобріший і треба комусь по господарству працювати. А згодом ця ситуація повторюється знову.
Березнівським РВ УМВС з початку поточного року стосовно осіб, які вчи-
няють насильство в сім'ї, було скла-
дено більше 70 протоколів. Найчасті-
ше до правопорушників застосовуєть-
ся така форма покарання, як штраф. Однак, як свідчить практика, найкра-
щий вплив на дебоширів має адміні-
стративний арешт. Для прикладу, в ц. р. житель с. Яринівка за вчинення насильства в сім’ї потрапляв до при-
ймальника м. Рівне двічі, спочатку на 6 діб, а через кілька днів - на 10. В ка-
мері такі правопорушники мають до-
статньо часу, аби подумати, чи варто потрапляти туди знову.
Нині в Україні законодавче та дер-
жавне регулювання проблеми до-
машнього насильства досить сильне, але проблема все-таки продовжує іс-
нувати. Тому важливо зрозуміти, що рівень випадків насильства в сім'ї за-
лежить, насамперед, від розуміння кожним із нас цінностей сімейного щастя, миру та затишку.
наталія микитюк,
дільничний інспектор рв умвС,
лейтенант міліції.
Спільними зусиллями боротися з насиллям у сім’ї
6 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
19 березня 2013 року
(поч. у попередніх номерах).
•Олександр Денищук•
Êíèãà ïàì’яòі і ñëàâè âîëèíі. òîì 3. Áåðåçí³âñüÊèé ðàéîí
Публікується згідно з рішенням районної ради від 10 липня 2007 року, №277
Шевчук Микола вилиямович, ?. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. не репресований.
Шевчук Прокіп Дем’янович, 1916. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з московськими окупантами.
Шевчук Терентій васильович, 1927. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув при загадкових обставинах поблизу с. більчаки березнівського р-ну на рівненщині.
Шевчук Трифон ?, 1903. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. Помер від тифу.
Ющук Андрій ?, ?. учасник національно-визвольних змагань 1941-
55 рр. Член формувань оун-уПа, пс. “гершко”. загинув у боротьбі з московськими окупантами, застрелився у безвихідному становищі поблизу свого села.
василь (Голубенець) ?, ?. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з москов-
ськими окупантами.
“кОбзАр” ?. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа, підрайоновий зверхник. доля невідома.
ХОТин
(Далі буде.)
АнТОнЮк Максим Гаврилович, 1925. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з московськими окупантами.
АнТОнЮк Яким ?, ?. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. доля невідома.
бАсЮк віра ?, ?. учасниия національно-визвольних змагань 1941-
55 рр. Член формувань оун-уПа, шеф зв’язку. загинула при загадко-
вих обставинах.
бАсЮк-кОвАльчук стах Миколайович, 1922. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа, районовий провідник, пс. “Юра”. засуджений московсько-комуністичним режи-
мом до сталінських концтаборів смерті.
бОрейчук Анастасія ?, 1930. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа, пс. “калина”. засу-
джена совєтами до сталінських концтаборів смерті.
бОрейчук Андрій наумович, 1909. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа, сотня “стрибайла”. Вбитий советською (червоною) партизанкою.
бОрейчук Ганна Андріївна, 1924. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа, зв’язкова, санітарка. не репресована.
бОрейчук Григорій Андрійович, 1922. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа, загинув у бою з німцями в с. янова долина (тепер базальтове) костопільсько-
го р-ну на рівненщині у 1943 р.
бОрейчук Іван ?, 1919. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа, станичний. загинув у бороть-
бі з німецько-фашистськими окупантами в 1943 р.
бОрейчук леонід Андрійович, 1910. учасник національно-
визвольних змагань 1922-55 рр. націоналістичний діяч під час поль-
ської, московської та німецької окупацій. засуджений польсько-
шовіністичним режимом до концтаборів смерті. заарештований со-
вєтами в 1940 р. і утримувався в дубенській тюрмі на рівненщині. у 1941 р. повернувся додому. Член формувань оун-уПа, курінний, пс. “стрибайло”. загинув у боротьбі з московськими окупантами.
бОрейчук Олексій ?, ?. учасник національно-визвольних змагань 1922-39 рр. націоналістичний діяч під час польської окупації. засу-
джений польсько-шовіністичним режимом до концтаборів смерті.
бОрейчук Ольга Андріївна, ?. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. не репресована.
вАщук Олександр ?, 1926. учасник національно-визвольних зма-
гань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджений московсько-
комуністичним режимом до сталінських концтаборів смерті.
вОрОбей Олександр ?, ?. учасник національно-визвольних зма-
гань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджений московсько-
комуністичним режимом до сталінських концтаборів смерті.
ГАврилЮк надія Флорівна, 1924. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засудже-
на московсько-комуністичним режимом до сталінських концтабо-
рів смерті.
ГАврилЮк Флор ?, 1897. учасник національно-визвольних змагань 1918-21 рр. у складі армії унр на чолі з с. Петлюрою. не репресований.
ГеДзь Михайло ?, ?. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа, станичний. не репресований.
ДрАГАнчук Анастасія Іванівна, 1926. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засу-
джена московсько-комуністичним режимом до концтаборів смерті.
ДрАГАнчук василь кирилович, 1917. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. не ре-
пресований.
ДрАГАнчук Іван Іванович, 1919. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з німецько-фашистськими окупантами в с. яринівка березнівського р-ну на рівненщині у 1943 р.
ДрАГАнчук костянтин Адамович, 1920. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з московськими окупантами.
ДрАГАнчук Петро ?, 1920. учасник національно-визвольних зма-
гань 1922-39 рр. націоналістичний діяч під час польської окупації. не репресований.
ДрАГАнчук устим, 1916. учасник національно-визвольних змагань 1922-55 рр. націоналістичний діяч під час польської, московської та німецької оупацій. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з німецько-фашистськими окупантами.
Жук касян ?, 1895. учасник національно-визвольних змагань 1918-
21 рр. у складі армії унр на чолі з с. Петлюрою. не репресований.
зрАїТель Григорій Федорович, 1912. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з московськими окупантами.
зрАїТель Петро Федорович, 1924. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. не репресований.
зрАї Тель степан Федорович, 1920. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. учасник II світової війни у складі совєтської армії і там загинув.
ІвАнчук надія корніївна, 1923. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. пс. “тоя”. засуджена московсько-комуністичним режимом до сталінських концтаборів смерті.
кОвАль Михайло ?, 1914. учасник національно-визвольних зма-
гань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув при загадкових обставинах.
кОвАльчук Андрій Андрійович, 1910. учасник національно-
визвольних змагань 1922-39 рр. націоналістичний діяч під час поль-
ської окупації. засуджений польсько-шовіністичним режимом до конц-
таборів смерті.
кОвАльчук Федір степанович, 1921. учасник національно-
визвольних змагань 1922-39 рр. націоналістичний діяч під час поль-
ської окупації. засуджений польсько-шовіністичним режимом до конц-
таборів смерті.
кОвАльчук Юлія Федорівна, 1924. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджена московсько-комуністичним режимом до концтаборів смерті.
кОвТун Іван Панасович, 1926. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув при загадко-
вих обставинах.
кОЖАркО ? сильвестрович, 1920. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з московськими окупантами в своєму селі.
кОЖАркО ? сильвестрівна, 1926. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинула у боротьбі з московськими окупантами.
кОЖАркО влас родіонович, 1926. уч. нац.-визв. змаг. 1941-55 рр. Чл. форм. оун-уПа. засуджений московсько-комуністичним режимом до сталінських концтаборів смерті.
кОЖАркО володимир сильвестрович, 1930. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з московськими окупантами.
кОЖАркО Єва кіндратівна, 1924. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджена московсько-
комуністичним режимом до сталінських концтаборів смерті.
кОЖАркО Микола родіонович, 1920. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджений московсько-комуністичним режимом до сталінських концтаборів смерті.
кОЖАркО надія Максимівна, 1926. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджена московсько-комуністичним режимом до сталінських концтаборів смерті.
кОЖАркО родіон ?, 1898. учасник національно-визвольних змагань 1913-21 рр. у складі армії унр на чолі з с. Петлюрою. співпрацював з членами формувань оун-уПа. не репресований. кОзлЮк ? Андрійович, ?. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з москов-
ськими окупантами в своєму селі.
кОзлЮк Андрій савович, 1921. учасник національно-визвольних змагань 1922-44 рр. націоналістичний діяч під час польської, мос-
ковської та німецької окупацій. засуджений польсько-шовіністичним режимом до концтаборів смерті. Член формувань оун-уПа, відділ “Павука”, пс. ‘’зимний”. загинув у боротьбі з німецько-фашистськими окупантами.
кОзлЮк Андрій Федорович, 1922. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув при загад-
кових обставинах.
кОзлЮк Анеліна савівна, 1924. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинула у боротьбі з німецько-фашистськими окупантами в своєму селі.
кОзлЮк Анеліна степанівна, 1924. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засудже-
на московсько-комуністичним режимом до сталінських концтабо-
рів смерті.
кОзлЮк-сиМОнчук Андрій савович, 1921. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. співпрацював з членами формувань оун-уПа. не репресований. учасник національно-визвольних зма-
гань 1941-44 рр. співпрацював з членами формувань оун-уПа. Вби-
тий польськими шовіністами, які служили німцям, на х. занокот по-
близу села.
кОзлЮк Антоніна Антонівна, 1928. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. не ре-
пресована.
кОзлЮк Антоніна Михайлівна, 1926. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджена московсько-комуністичним режимом до сталінських концтаборів смерті.
кОзлЮк василь Михайлович, 1921. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. учасник II світової війни у складі совегської армії і там загинув.
кОзлЮк василь Федорович, 1926. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджений совєтами до сталінських концтаборів смерті.
кОзлЮк віра степанівна, 1918. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. не репресована.
кОзлЮк володимир степанович. 1920. учасник національно-
виівольних змагань 1922-55 рр. націоналістичний діяч, чл. оун. за-
суджений польсько-шовіністичним режимом до концтаборів смерті. Член формувань оун-уПа, надрайоновий шеф зв'язку, пс. «Ворон», «крилатий». загинув при загадкових обставинах.
кОзлЮк Ганна Антонівна, 1926. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. не репресована.
кОзлЮк Ганна Петрівна, 1926. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. член формувань оун-уПа. засуджена московсько-
комуністичним режимом до сталінських концтаборів смерті. кОзлЮк Гнат ?, 1910. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з москов-
ськими окупантами на кол. сороківка (тепер немає) березнівського р-ну на рівненщині.
кОзлЮк Григорій савович, 1925. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з московськими окупантами.
кОзлЮк Єва Харитонівна, 1920. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджена московсько-
комуністичним режимом до сталінських концтаборів смерті.
кОзлЮк Євгенія степанівна, 1922. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. доля не-
відома.
кОзлЮк Іван вікторович, 1919. учасник національно-визвольних змагань 1922-39 рр. націоналістичний діяч під час польської окупа-
ції. не репресований.
кОзлЮк йосип вікторович, 1924. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з московськими окупантами.
кОзлЮк кіндрат ?, ?. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа, не репресований.
кОзлЮк корній лук'янович, 1915. учасник національно-визвольних змагань 1922-55 рр. націоналістичний діяч. Член формувань оун-уПа. Помер від тифу.
кОзлЮк леонід савович, 1922. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з московськими окупантами.
кОзлЮк Марія Михайлівна, 1924. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засудже-
на московсько-комуністичним режимом до сталінських концтабо-
рів смерті. кОзлЮк-кОнОнець надія степанівна, 1919. учасниця національно-
визвольних змагань 1922-44 рр. націоналістична діячка під час поль-
ської, московської та німецької окупацій. Чл. оун та форм. оун-уПа. Вби-
та польськими шовіністами, які служили німцям, на х. занокот в 1943 р.
кОзлЮк Олександр кіндратович, ?. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. не ре-
пресований.
кОзлЮк Павлина Адамівна, 1921. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засудже-
на московсько-комуністичним режимом до сталінських концтабо-
рів смерті. кОзлЮк Петро ?, 1908. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. не репресований.
кОзлЮк Петро Максимович, 1897. учасник національно-
визвольних змагань 1918-21 рр. у складі армії унр на чолі з с. Петлю-
рою. не репресований.
кОзлЮк Петро Миколайович, 1924. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з московськими окупантами, жорстоко закатований в кПз у м. березному на рівненщині.
кОзлЮк роман вікторович, 1927. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з московськими окупантами.
кОзлЮк сава лук’янович, 1908. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з німецько-фашистськими окупантами в своєму селі.
кОзлЮк сава Михайлович, ?. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. трагічно загинув, ви-
падково застрелився із особистої зброї.
кОзлЮк софія вікторівна, 1928. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджена московсько-
комуністичним режимом до сталінських концтаборів смерті.
кОзлЮк стах лук’янович, 1920. учасник національно-визвольних змагань 1922-41 рр. націоналістичний діяч під час польської та мос-
ковської окупацій, чл. оун. загинув у боротьбі з московськими оку-
пантами, заарештований в 1940 р. і розстріляний у дубенській тюрмі на рівненщині в 1941 р.
кОзлЮк стах Петрович, 1920. учасник національно-визвольних зма-
гань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув при загадкових об-
ставинах.
кОзлЮк стах савович, 1918. учасник національно-визвольних зма-
гань 1922-41 рр. націоналістичний діяч під час польської та москов-
ської окупацій, чл. оун. загинув у боротьбі з московськими окупанта-
ми, заарештований совєтами в 1940 році і закатований у сталінських концтаборах смерті,
кОзлЮк стах степанович, 1910. учасник національно-визвольних змагань 1922-55 рр. націоналістичний діяч під час польської, москов-
ської та німецької окупацій. Член формувань оун-уПа. не репресо-
ваний.
кОзлЮк Тетяна Петрівна, 1923. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджена московсько-
комуністичним режимом до сталінських концтаборів смерті.
кОзлЮк Тихін Антонович, 1919. учасник національно-визвольних змагань 1922-41 рр. націоналістичний діяч. засуджений польсько-
шовіністичним режимом. заарештований совєтами в 1940 р. і роз-
стріляний у дубенській тюрмі на рівненщині в 1941р.
кОзлЮк Трохим Пилипович, 1922. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з московськими окупантами в своєму селі.
кОзлЮк уляна Харитонівна, 1922. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засудже-
на московсько-комуністичним режимом до сталінських концтабо-
рів смерті.
кОзлЮк Яким уліянович, 1924. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. не репресований.
кОнДрАТОвич ? лукашівна, ?. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. Вивезена московсько-
комуністичним режимом на спецпоселення до сибіру.
кОнДрАТОвич ? лукашівна, ?. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. Вивезена московсько-
комуністичним режимом на спецпоселення до сибіру.
кОнДрАТОвич Іван лукашович. 1920. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув за невідомих обставин у 1943 р.
кОнДрАТОвич сава ?, ?. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з москов-
ськими окупантами.
кОнОнець ? ?, ?. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. Вбитий польськими шовіністами, які служили німцям, на х. занокот поблизу села в 1943 р.
кОнОнець Григорій ?, 1918. учасник національно-визвольних зма-
гань 1922-55 рр. націоналістичний діяч під час польської та московської та німецької окупацій. Член формувань оун-уПа. не репресований.
кОнОнець Максим ?, 1915. учасник національно-визвольних зма-
гань 1922-55 рр. націоналістичний діяч. співпрацював з членами фор-
мувань оун-уПа. не репресований.
кОнОнець устим ?, 1918. учасник національно-визвольних змагань 1922-44 рр. націоналістичий діяч під час польської, московської та ні-
мецької окупаній. Чл. форм. оун-уПа. загинув у боротьбі з німецько-
фашистськими окупантами в своєму селі.
кОсик ? Федорівна, ?. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинула при загадкових об-
ставинах.
кОсик василь Федорович, 1922. учасник національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув при загадко-
вих обставинах.
кОсик Ганна Федорівна, ?. учасниця національно-визвольних зма-
гань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинула при загадкових обставинах.
кОсик Євгенія Федорівна, ?. учасниця національно-визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинула при загад-
кових обставинах.
крАвчук володимир Дем’янович, 1920. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з московськими окупантами.
крАйкА Михайло Антонович, 1924. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з московськими окупантами.
левчук Олександр ?, 1928. учасник національно-визвольних зма-
гань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув при загадкових обставинах.
луцик Ольга ?, 1920. учасниця національно-визвольних зма-
гань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджена московсько-
комуністичним режимом до концтаборів смерті.
МАлиШкО Іван Максимович, 1918. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засудже-
ний московсько-комуністичним режимом до сталінських концтабо-
рів смерті.
МАлиШкО Іван Федорович, 1920. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засудже-
ний московсько-комуністичним режимом до сталінських концтабо-
рів смерті.
МАлиШкО ? Тимофіївна, ?. учасниця національно-визвольних зма-
гань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджена московсько-
комуністичним режимом до концтаборів смерті.
МАлиШкО Олександра Тимофіївна, 1918. учасниця національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засуджена московсько-комуністичним режимом до концтаборів смерті.
МАлиШкО Олексій Максимович, 1920. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з московськими окупантами.
МАлиШкО Олексій Федорович, 1918. учасник національно-
визвольних змагань 1922-55 рр. націоналістичний діяч під час поль-
ської, московської та німецької окупацій. Член оун та формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з московськими окупантами.
МАлиШкО стах Максимович, 1916. учасник національно-
визвольних змагань 1941-55 рр. Член формувань оун-уПа. засудже-
ний московсько-комуністичним режимом до сталінських концтабо-
рів смерті.
МАлиШкО стах Тимофійович, 1920. учасник національно-
визвольних змагань 1922-44 рр. націоналістичий діяч під час поль-
ської, московської та німецької окупацій. Член формувань оун-уПа. загинув у боротьбі з німецько-фашистськими окупантами на х. зано-
кот поблизу села.
МАлиШкО Юрій Тимофійович, 1922. учасник національно-
визвольних змагань 1922-44 рр. націоналістичий діяч під час польської, московської та німецької окупацій. Член формувань оун-
уПа. загинув у боротьбі з німецько-фашистськими окупантами на х. занокот поблизу села.
Яблунне
7
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
19 березня 2013 року
спорт
Стали чемпіонами та призерами
В Луцьку пройшов Всеукраїнський турнір з рукопашного бою «Рубіж-2013». Успішно виступили там вихованці на-
шої школи бойового гопака «Патріот». Зокрема, відмін-
ну техніку у ваговій категорії до 55 кг продемонстрував учень Березнівської ЗОШ №2 Дмитро Власюк. Всі чотири поєдинки він закінчив достроково і став чемпіоном, а та-
кож був визнаний кращим бійцем турніру.
Перше місце у ваговій категорії до 75 кг виборов Олек-
сандр Боровець, а срібним призером став Віктор Про-
хоров.
Бронзові нагороди здобули у своїх вагових категорі-
ях вихованець районного будинку дитячої та юнацької творчості Роман Бойчук та студент лісового коледжу Ар-
тем Дарієнко.
Четверті місця посіли учні спортивного ліцею Павло Огребчук, Олександр Фурсяк і Максим Ніцук, студент ВПУ-4 Павло Гребінець, учень економіко-гуманітарного ліцею Олег Тихончук, студенти лісового коледжу Михай-
ло Яновець та Владислав Ющук.
Наша команда посіла третє загальнокомандне місце. Щиро дякуємо голові районної державної адміністра-
ції І. П. Мельнику, заступникові голови РДА Ю. І. Мадею та начальникові управління освіти, молоді та спорту РДА Г. Р. Ковальчук за підтримку і сприяння у проведенні на-
ших змагань.
Висловлюємо також вдячність підприємцям Вікторо-
ві Драбичу, Олегові Оніщуку, Олександрові Миронцю та автоперевізникові Павлу Постоєву за їх допомогу школі бойового гопака «Патріот».
олександр Зайченко,
голова Березнівського осередку Міжнародної федерації бойового гопака.
Вдалий старт майбутніх лісівників
На базі Березнівського лісового коледжу було прове-
дено І етап обласних студентських спортивних ігор 2013 року серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рів-
нів акредитації.
Успішно виступили в цих відповідальних змаганнях наші майбутні лісівники. Зокрема, перше місце завою-
вали дівчата-баскетболістки, а хлопці у цьому виді спор-
ту стали другими.
Другу сходинку п’єдесталу пошани посіли представни-
ки Березнівського лісового коледжу у поєдинках з гирьо-
вого спорту та настільного тенісу.
Наступний етап студентських спортивних ігор відбу-
деться у Мирогощі на базі місцевого аграрного коледжу.
Віктор огороднік,
керівник фізвиховання лісового коледжу.
Перемогли волейболісти групи «Здоров’я»
Нещодавно пройшов відкритий чемпіонат Березного з волейболу серед чоловіків, в якому взяли участь 11 ко-
манд.
Особливо гострою була боротьба за перше місце. У фі-
налі змагалися спортсмени лісового коледжу та групи «Здоров’я». Все вирішилося у третій партії, де з рахунком 21:19 перемогла команда групи «Здоров’я». Третю сходинку п’єдесталу пошани посіли представни-
ки Прислуча.
Переможців та призерів чемпіонату управління освіти, молоді та спорту РДА нагородило грамотами, а команду «Здоров’я» - кубком.
Спонсор, підприємець О. О. Корицький вручив ветера-
нові спортивного колективу «Здоров’я» М. В. Осійчуку во-
лейбольного м’яча.
Користуючись нагодою, висловлюємо щиру вдячність директорам лісового коледжу М. В. Гончару та Березнів-
ської ЗОШ № 2 В. І. Боровцю за сприяння у проведенні тренувань та змагань з волейболу.
Микола іВанчук,
головний спеціаліст відділу молоді та спорту управління освіти рда.
Виконав норматив майстра спорту
У Чернігові відбувся чемпіонат України з важкої атлетики в окремих вправах та Кубок республіки.
Вдало виступили на цих престижних змаганнях колишні ви-
пускники спортліцею, учні ДЮСШ «Колос», нині студенти За-
хідноукраїнського коледжу «Полісся».
Так, Віталій Арбузов (вага 69 кілограмів) став переможцем у ривку, подолавши снаряд вагою 122 кілограми. Він в сумі дво-
борства набрав 269 кілограмів та посів друге місце.
Хороший результат показав Віталій Лавренюк (вага 94 кіло-
грами), який з результатом 162 кілограми здобув у ривку пер-
ше місце.
Особливо хочеться відзначити успіх нашого молодого важко-
атлета Романа Ціпана, який, виступаючи у вазі 69 кілограмів, у ривку та поштовху підняв штангу вагою 253 кілограми і вико-
нав норматив майстра спорту України.
Приємно зазначити, що він гідно продовжує спортивні тради-
ції свого батька Юрія Ціпана, який у 1978 році став чемпіоном України з важкої атлетики серед юнаків і майстром спорту СРСР.
Валерій гладиш,
заслужений тренер україни.
наМ пишуть
Цікаво і змістовно пройшов у нашій школі тиждень світової літератури, протягом якого відбувалися різні виставки літератури, конкурси малюнків, вікторини, літературна рибалка.
А завершився захід літера-
турним святом « Бал Попе-
люшки», сценарій якого на-
писала вчителька світової літератури М. Ф. Боровець. Свій талант і вміння розкри-
ли чотири пари 6 і 8 класів, які взяли участь у цьому конкурсі. Перший етап зма-
гань розкривав вміння По-
пелюшок і Принців увійти до святкової зали, яскра-
вість представлення їх об-
разів. У грі «Хто швидше», учасники проявляли сприт-
ність швидше відібрати го-
рох від квасолі. Проявле-
на була неабияка фантазія, дизайнерські вміння, твор-
чість у складанні кошика з квітами. Цікавими були ігри «Чому мене вчать уроки світової літератури», «Зна-
йди кришталевий череви-
чок» та «Ось він – мій ге-
рой», в ході яких діти пока-
зали знання, любов до сві-
тової літератури. Непере-
вершені враження всі отри-
мали від кружляння гарних чарівних пар Яни Боровець (6 кл.) та Віталія Гурінчука (8 кл.) , Олени Стрілець (6 кл.) і Юрія Литвинчука (8 кл.), Наталії Ліскової (8кл.) та Олега Стрільця (8 кл.) , Іри-
ни Гурінчук (8 кл.) і Михай-
ла Кліпчара (8 кл.) у конкур-
сі на краще виконання валь-
су. За підсумками журі, яке представляли вчителі шко-
ли, кращою стала пара По-
пелюшки і Принца – Яна Боровець і Віталій Гурінчук. Директор школи О. Я. Бо-
ровець привітав усіх зі свя-
том, подякував вчителям світової літератури М. Ф. Бо-
ровець, І. Г. Мацкевич за ор-
ганізацію заходу. Перемож-
ці й учасники балу отрима-
ли грамоти, подяки та со-
лодощі. Спонсорами висту-
пили місцеві підприємці, колишні випускники шко-
ли В. І. Гапон, Т. М. Попач, М. М. Огороднік. Чарува-
ли присутніх милозвучніс-
тю голосів ведучі учениці 7 класу Алла Зубчик та Яна Стрілець.
людмила БороВець, педагог – організатор Яцьковицької Зош.
Бал попелюшки
В Малинській загальноосвітній школі є традиція: щороку на початку березня вша-
новувати пам’ять Тараса Шевченка – вели-
кого сина українського народу. У святко-
во прибраній актовій залі школи відбувся святковий захід – вечір пам’яті, приуроче-
ний 199-річниці від дня народження Коб-
заря, який підготували учні 9 класу під ке-
рівництвом вчителя української мови та лі-
тератури Інни Якимівни Омелянової.
Ведучі свята Руслан Федорчук та Тетяна Лопачук запросили всіх присутніх учнів, вчителів, батьків доторкнутися до сто-
рінок історії життя і творчості поета та ху-
дожника Т. Г. Шевченка. Розпочалося свя-
то інсценізацією із життя малого Тара-
са. Ролі зіграли: Павло Оліфер - малий Та-
рас, Олександр Гнесь - козак, Микола Гу-
рин - пастушок.
Учні з високими почуттями та натхненніс-
тю читали полум’яні поезії Кобзаря. Особли-
во вразило декламування поезії «І мерт-
вим, і живим…» Світланою Павлушенко. Всіх зачарували та зворушили Шевченко-
ва «Катерина» у виконанні Анни Поліщук, тужлива пісня «Така її доля…», яку виконала Людмила Гурин, інсценізація уривку з пое-
ми «Великий льох» за участю Ірини Пасту-
шок, Тетяни Попружук та Аліни Кондратюк. На завершення свята, яке пройшло дуже змістовно і цікаво, урочисто зазвучав «За-
повіт». Голос великого поета Шевченка став го-
лосом самої України і через століття він не стихає, а лише набуває нової сили.
Віта сьоМак,
голова учнівського комітету Малинської школи.
Святкували всім селом
Чудове дійство з нагоди жіночого свята відбулося у Яблунівському сільському клубі, де зібралося чи не все село. В залі не було жодного вільного місця. Програма була дуже на-
сиченою та різноманітною. Жодна з жінок та дівчат не залишилась без привітан-
ня. Вели святкове дійство Ірина Мушин та Катери-
на Стащук. Розважали гос-
тей Лія Крот, Ірина Драган-
чук, Наталія Мушин та но-
востворений аматорський колектив «Яблунчанка» у складі Є. С. Крот, О. А. Му-
шин, М. Є. Мішкевич, Т. О. Токарчук. Протягом вечора звучали пісні, гумористич-
ні сценки, частували при-
сутніх салом, лунали вітан-
ня на замовлення. Щирі слова вдячності від односельців висловлюємо організатору вечора Євге-
нії Степанівні Крот, місце-
вому підприємцю, яка є і нашим спонсором, та всім, хто дарував свої таланти присутнім на святі.
руслана БороВик,
фахівець із соціальної роботи рцсссдМ.
Цікавий і барвистий концерт з нагоди Між-
народного жіночого дня відбувся у Губківському сільському клубі.
Щирими оплесками на-
городили глядачі учасни-
ків гуртків аматорської творчості, які діють в цьо-
му культзакладі. Зокрема, порадували своїм мисте-
цтвом учасники хореогра-
фічного гуртка «Вишеньки-
черешеньки» під керівни-
цтвом Олександра Хоро-
шилова, які гарно викона-
ли танцювальні композиції «Мої батьки», «Рокен-рол» і «Циганочка».
Світлі почуття у присут-
ніх на святі викликав ви-
ступ місцевого фольклор-
ного ансамблю «Калинка» (керівник Наталія Радчук). Його учасники подарували односельчанам задушев-
ні пісні «Журавка», «Мами-
ні яблуні», «Не ламай кали-
ну» та «Варенички».
Натхненно прочитала вірш «Мати» Надія Осниць-
ка, а учениця місцевої шко-
ли Валерія Мельник хви-
лююче виконала пісню «Я у мами одна». Гарно про-
звучала пісня «Чи я не ха-
зяйка, чи не господиня» у виконанні школярів Віталія Кручка та Федора Яковлєва.
наталія радчук,
завідуюча губківським сільським клубом.
Концерт вдався
Шевченківський вечір
Завітайте до нашої бібліотеки
З метою покращення обслуговування працівників агро-
промислового комплексу регіону Рівненська державна обласна бібліотека підготувала пересувну книжкову ви-
ставку «Ветеринарія: діагностика та профілактика захво-
рювань у сільськогосподарських тварин» з питань: інфек-
ційні хвороби, профілактика та запобігання їх поширен-
ню; гігієна утримання сільськогосподарських тварин; до-
гляд за домашніми тваринами; птахівництво.
Виставка розгорнута в читальному залі ЦРБ по вул. Ан-
дріївській, 1. Протягом березня відвідувачі нашої бібліо-
теки також зможуть переглянути експозицію малярських і графічних робіт жительки м. Березне Людмили Власюк, які вона виконала для ілюстрації збірки своєї поезії «Ві-
чні жорна», презентованої в нашій бібліотеці.
галина діхтЯр,
бібліотекар читального залу црБ.
культура
спорт: Важка атлетика
Втрачене посвідчення потерпілого внаслідок чорнобильської ка-
тастрофи іV-ї категорії серії В-іі № 063353, видане на ім’я Вороб’я Ми-
коли Фотійовича.
Втрачене посвідчення потерпілого внаслідок чорнобильської ка-
тастрофи іV-ї категорії серії В-і № 121114, видане на ім’я Федас люд-
мили Миколаївни.
Втрачене посвідчення потерпілого внаслідок чорнобильської ка-
тастрофи і-ї категорії серії а № 444960, видане на ім’я стрільця Ми-
коли івановича.
вважати недійсним
мПП «Глорія» повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ста-
ціонарними джерелами від діяльності деревообробного підприємства (адреса: Рівненська область, Березнівський ра-
йон, м. Березне, вул. андріївська, 77).
вид діяльності підприємства – виробництво дерев’яних конструкцій та столярних виробів.
Джерелом викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві є труби котлів опалення і циклонів.
В процесі виробництва в атмасферне повітря викидаються такі види найбільш поширених забруднюючих речовин: ді-
оксид азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. За величинами викидів забруднюючих речовин підприємство не підлягає взяттю на державний облік. Викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря не роблять суттєвого внеску в рівень забруднення атмосферного повітря. За додат-
ковою інформацією звертатися за адресою: Рівненська область, Березнівський район, м. Березне, вул. андріївська, 77.
Зауваження громадських організацій та окремих громадян можуть надсилатися протягом 20 днів з моменту публікації до Березнівської районної держадміністрації. ВРХ, шкі ри ВРХ, те -
лят, лошат та виконаю забі й. Тел. 0977760677.
.....................................................
автомобілі, мотоцикли, ску-
тери (хороші, биті, гнилі, неро-
бочі). Розгляну будь-які пропо-
зиції. Можливі варіанти обмі-
ну. Тел. 0967373146.
.....................................................
мобільні телефони, фото-
відео, ноутбуки, нетбуки у неробочому стані на запчас-
тини, дорого. Тел. 0677183277.
постійно та дорого ВРХ, коней, телят, лошат. Тел.: 5-53-46, 0673699895.
.....................................................
постійно ВРХ, свиней, те-
лят, коней, лошат. Тел. 80673601510.
....................................................
ВРХ , коней, дорого. Тел. 0679143039, 0664576660.
.....................................................
постійно та дорого ВРХ, коней, лошат, телят. Обмі-
няю коня, корову. Тел.: 5-54-70, 0678111430, 0955355908.
19 березня 2013 року
8
0
Н
адслу
ч
аНський
В сНик
Засновники:
Березнівська районна рада, районна державна адміністрація,
трудовий колектив редакції.
Видавець:
трудовий колектив редакції.
Наша адреса: 34600, м. Березне, вул. Київська, 7.
Телефони: головного редактора - 5-49-91, заступника головного редактора - 5-36-02, редактора відділу, бухгалтера - 5-42-13, відповідального секретаря, коректора - 5-36-15.
E-mail: visnik_b@ukr.net
Газета набрана і зверстана в комп’ютерному центрі “НВ”. Віддруковано видавництвом “А-прінт” ТОВ «ДІМ», м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28.
Зам. №549
Обсяг 1 друк.арк. Друк офсетний.
Індекс 61309. Тираж 7176. Ціна 80 коп.
Реєстраційний № РВ-242, 12 липня 1999 р. Газета виходить у вівторок і п’ятницю.
Редакція залишає за собою право скорочувати та редагувати матеріали. Позиція автора публікації не завжди збігається з позицією редакції. Автори і рекламодавці несуть відповідальність за достовірність інформації. Матеріали зі значком ℗
- рекламні.
Головний редактор
Б.Т. БОРОВЕЦЬ
тел.: (0352) 52-27-37, (067) 350 17 94
сайт: http://а-print.com.ua
пРОдам штаХети-напіВкРугляк
(L - 1,3; 1,6), доставка. Тел. 0678716896.
пРОдам
білоруські газосилікатні блоки тзОВ «кар.Єр.Буд»,
тел. 0673630163.
.....................................................
нез авершене буді в ни-
цтво по вул. Гоголя, 13 (цар-
ське село). Тел. 0674971466.
.....................................................
камінь, щебінь, пісок, відсів, дошки різної товщини, послу-
ги Зіл-130 самоскидом. Тел.: 0969004993, 0988670551.
.....................................................
камінь, щебінь, відсів. Тел. 0968881076.
.....................................................
земельну ділянку площею 12,5 сотки в р-ні льоноза-
воду по вул. Заводській. Тел. 0673644121.
.....................................................
дачну земельну ділянку в с. Білка. Тел. 0961411059.
.....................................................
бу с «ме рс е де с - Ві то», 2002 р.в, пасажирський, хо-
роший стан, недорого. Тел. 0677183277.
.....................................................
а в то м о б і л ь « O p e l -
Movano»,2.5 СDТІ, 2005 р.в., вантажний. Тел. 0971758662.
.....................................................
автомобі ль «Сі троен-
Берлінго», 2001 р.в., свіжоприг-
наний, розмитнений, відмінний стан. Тел. 0969611289.
автомобіль «Фіат-добло», 1.3 см
3
, турбодизель, червоний, розмитнений, в хорошому ста-
ні. Тел. 0979071305.
.....................................................
автомобіль гаЗ-52, стріч-
кову пилораму, культива-
тор пружинний до мтЗ. Тел. 0987891562.
.....................................................
б/в морозильні камери з ні меччини на шухляди та скринькові, пральні машини-
автомати, дитячі коляс-
ки, сушильні автомати. Тел. 0976721624.
.....................................................
корову на вибір віком два і п’ять років. Тел. 0989639448.
.....................................................
коня і шлак. Тел. 0969101226.
.....................................................
корову. Тел. 0973559347.
.....................................................
деревообробні фрези для ви-
готовлення євродверей. Тел.: 0686257207, 0962620659.
.....................................................
дерев’яний кінний віз в хоро-
шому стані. Тел. 0966142535.
.....................................................
б/в двомісну дитячу коляс-
ку «антошка», дитяче ліжеч-
ко, недорого. Тел. 0969155037.
.....................................................
тридверну шафу з пеналом. Тел. 0982742730.
куплю
РіЗне
ОРЕНда.
Відбійний молоток, перфоратор та ін. ПОБуТОВа хімія з Німеччини, гуртом та в роздріб. Тел. 0977678290.
Видавничій компанії потрібні торгоВі предстаВники з власним авто. Зарплата від 2000 грн.+пММ, офіційне працевлаштування. тел. 0978051350.
Організація прОдає вантажні автОмОбілі фургони газ-52, газ-3307 мотоцикл Кмз-8155 тел. 0673634061.
ГаЗОБлОки
550 грн./куб, (20х30х60, 10х30х60), БлОки З ВідсіВу
тел.: 0974312499, 0673625333.
перешивка салону;
встановлення автоскла і тонування;
встановлення, перешивка,
реставрація автосидінь;
встановлення акустичних систем.
т. 067 2768403.
переобладнання мікроавтобусів, мінівенів:
доставлю вантаж (камінь, щебінь). професійний ремонт карданних валів та турбін до всіх видів техніки, про-
дам дрова. Тел.: 0972998630, 0680258183.
Ремонт пральних машин та іншої техніки з гарантією, можливий виїзд спеціаліста по району. Тел. 0961322298.
.....................................................
молода сім’я винайме буди-
нок чи квартиру на тривалий термін. Тел. 0672920403.
Сім’ї Снітка Я. А., Білінського В. С. глибоко сумують з приво-
ду трагічної смерті Ціпана Юрія Ростиславовича і висловлю-
ють щирі співчуття дружині, донечці та батькам покійного.
Колективи КЗОЗ «Центр первинної медичної допомоги» та поліклі-
ніки висловлюють глибокі співчуття медреєстратору Кухарчук Марії Андріївні з приводу смерті матері.
Медичні працівники КЗОЗ «Березнівська ЦРЛ» та працівники бухгал-
терії сумують з приводу смерті колишнього бухгалтера семенюк Євге-
нії аврамівни і висловлюють співчуття медреєстратору Кухарчук Ма-
рії Андріївні та її родині в тяжкому горі.
Друзі Кондратюк Т. О., Ткачук В. Й. глибоко співчувають Кухарчук Марії Андріївні та її родині у тяжкому горі – смерті матері, тещі, ба-
бусі. Нехай земля покійній буде пухом, а душа знайде спокій у Цар-
стві Небеснім.
Мельничуки, Галагуз, Олевські, Цумани, Рудюк, Вишняки, Юзьвяки, Ціпани, Тарасюки, Врубелі, Прокопчуки, Новачки, Семенюки, Корній-
чук, Доцики, Пастушки висловлюють сердечні співчуття Кухарчук Ма-
рії Андріївні та її родині з приводу смерті матері, тещі, бабусі.
ПОм’яНімО
40 ДНІВ СВІТЛОї ПАМ’ЯТІ
ФіГОлЬ катерина Василівна
(04.06.1955 – 08.02.2013)
Пішла від нас ти дуже рано, ніхто не зміг тебе спасти. Зали-
шила в серці біль і рану, поки ми живі, з нами ти. Нехай зем-
ля тобі буде лебединим пухом, а Бог дарує вічне життя у Цар-
стві Небеснім. Любимо, сумуємо, пам’ятаємо. Подяка
Висловлюємо подяку друзям, сусідам і всім людям, котрі підтримали нас морально і матеріально та провели покійну в останню дорогу. Нехай оберігає Вас Бог, до-
брі люди.
Рідні.
П’ЯТь РОКІВ СВІТЛОї ПАМ’ЯТІ
ПЕРЕхОдЬкО Ольга Вікторівна
(18.02.1990 – 17.03.2008)
Пам’ятаємо все, мила наша, щиру посмішку, розумні гарні очі, голос твій бринить в душі у нас, а разом з ним – печаль, розлука. Без тебе, рідна, сонечко не гріє, і щастя вже нема на світі цім, і хвиля радості вже серце не зігріє, і ти, рідненька, не вернешся з небуття. Царства Небесного, вічного спокою душі.
мама, рідні, друзі.
5 РОКІВ СМуТКу І ПечАЛІ,
5 РОКІВ СВІТЛОї ПАМ’ЯТІ
лисаНЕЦЬ іван Федорович
(13.03.1954 – 21.03.2008)
Не ступить батько на поріг і не спитає, як живеться. Німа мо-
гила лиш мовчить і в серці бо-
лем озоветься. Один за одним дні минають, роки, як птахи, пролітають. Тебе, рідненький, вічно пам’ятаєм і Царства Небес-
ного в Бога благаєм.
мати, дружина, діти, внуки.
25 РОКІВ СВІТЛОї ПАМ’ЯТІ
ТРОхлЮк катерина Овдіївна
(23.05.1933 – 20.03.1988)
Похилилася в зажурі калина і шепочеться віттям своїм. 25 років як сумує родина, уявляє Вас, мамо, живою. Не прийде-
те Ви, мамо, до хати і не ступите на рідний по-
ріг, будем завжди ми Вас виглядати із далеких незнаних доріг. Хто знав – згадайте, хто пам’ятає – пом’яніть. син, невістка, онуки, правнуки.
миРОнця
миколу івановича вітаємо
з ювілейним днем народження.
Хай заходить щастя в хату і добра буде бага-
то, хай в родині сліз не буде, хай шанують Вас усюди, хай сонце Вам щиро сміється, хай у жит-
ті все вдається. Хай доля зачарує Вам світ здоров’ям, щастям і натхненням, щоб Ви прожили многа літ під Божим і людським благословенням!
З любов’ю та повагою син Валерій, невістка Олеся, внуки Владик, максимко, свати мамчури.
СількОВСьку галину григорівну з яцькович вітаємо з 75-річчям.
Спасибі, що живете Ви на світі, за серце добре, очі приві-
тні, за руки ласкаві, такі невтомні, за душу чутливу, тур-
боту і поміч, за мудрі поради, безсоннії ночі. Дякуєм Богу, що завжди Ви поруч. Бажаєм здоров’я міц-
ного до віку, щастя та радості повнії ріки, бе-
рег спокою нехай зігріває, а горе завжди сто-
роною минає.
З повагою син Василь, невістка галя, внук юра з дружиною, внучка алла з чоловіком та правнуки Стас і тимур.
Сьогодні найкраща мама та бабуся Омелянчук ніна андріївна із Зірного відзначає 55-річчя.
Якби зібрати всі слова землі, ми вибрали б прості і невисокі, щоб Ваші дні троян-
дами цвіли, щоб не були в житті Ви одинокі. Хай не спішать літа на Ваш поріг, хай повсякчас здоров’я прибу-
ває, ми ніжно любимо Вас і від душі всього найкращого бажаєм.
З любов’ю син андрій, невістка марина та внучок Олександр.
науменкО людмилу леонідівну, вчителя світової літератури та художньої культури, вітаємо із золотим ювілеєм.
Бажаємо успіхів у роботі, творчого горін-
ня, завзяття, відданості улюбленій справі, міцного здоров’я, щастя в особистому жит-
ті. Хай настрій буде, наче літній день, до-
бробуту Вам, друзів і пісень, життя хай квітне, мов розкішний соняшник, а в долі буде радісно і сонячно.
колектив економіко-
гуманітарного ліцею.
миРОнця миколу івановича вітаємо із 55-річчям.
Ваш ювілей - щаслива дата і сумніватись тут не слід. Не-
хай сьогодні наші привітання у серці Вашому залишать до-
брий слід. Отож прийміть найкращі привітання: здоров’я, щастя та багато літ. Всю доброту, яка існує в сві-
ті, всю радість, що живе серед людей, даруємо Вам у цей святковий день. Нехай Господь завжди у поміч буде, а Мати Божа береже від зла, бажа-
ємо Вам сили, радості земної і тепла.
дружина, син Славік, невістка алла, внук Стасік та свати із Рівного.
ПРОПОНуЮ РОБОТу. ОФіЦійНЕ ПРаЦЕВлашТуВаННя. проживання за рахунок фірми. Видається спецодяг, гроші на харчування, перевезення на робоче місце або з об’єкта на об’єкт за рахунок фірми. ХОРОша ЗаРОБітна плата. Звертатися за тел.: 0952180276 (іван), 0978178826.
ничипОРук
Світлану Вікторівну вітаємо з прекрасним ювілеєм.
Дорогенька наша мамо, бабусенько мила, велике спа-
сибі, що нас ти зростила. Живи довго, рідненька, на сві-
ті і будемо всі ми любов`ю зігріті. Бо поки є мама, доти є сонце, доти пташки, квіточки під віконцем. Бо нам є до кого приїжджати і нас ти вихо-
диш завжди зустрічати. Радієш, хвилюєшся, теплом зігріваєш і вчасно порадиш, кожного з нас приласкаєш. Тож зичимо, люба, вік до-
вгий прожити, щоб нас на сторіччя могла за-
просити. Хай Мати Божа тебе охороняє, а Господь із неба здоров`я посилає.
діти, зять, внучка елінка.
гОРОБей ганна дем’янівна з Віткович сьогодні відзначає 80-річчя.
Люба матусю, бабусю мила, велике спасибі, що Ви нас зростили. Щоб Ви не старіли, рідненька, з роками, хай радість до Вас прилетить із пташка-
ми, хай Ваші руки втоми не знають, хай Ваше серце молодо б’ється, на світі щасливо і дов-
го живеться. То ж зичимо Вам ще стільки про-
жити, щоб всіх на століття могли запроси-
ти. Хай Матір Божа Вас охороняє, а Господь добро посилає.
З любов’ю чоловік, сини, невістки, дочка, зять, внуки, правнуки.
Автор
sanich
sanich99   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
249
Размер файла
21 171 Кб
Теги
разом
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа