close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3 kl testy text 2 v 1

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Доповни речення. Текст складається з ... частин.
•
а) двох;
•
б) трьох;
•
в) однієї.
Частина, якою починається текст, називається ... .
•
а) зачин; •
б) кінцівка; •
в) основна частина.
Частина, якою закінчується текст, називається ... .
•
а) основна частина; •
б) кінцівка; •
в) зачин.
Частина, в якій про щось або про когось розповідається, описується, називається
... .
•
а) кінцівка; •
б) зачин; •
в) основна частина. Якщо до тексту можна поставити загальне питання ЩО РОБИТИ?, то це текст є... .
•
а) опис;
•
б) розповідь; •
в) міркування.
Якщо до тексту можна поставити загальне питання ЯКИЙ?, то це текст ... .
•
а) розповідь; •
б) міркування; •
в) опис. Якщо до тексту можна поставити загальне питання ЧОМУ?, то це текст є ... .
•
а) опис;
•
б) міркування; •
в) розповідь.
Випиши всі слова з апострофом. У Дем..янка є вже дев..ять кроликів. Живуть вони в дерев..яних клітках. Кролі дають людям м..ясо і м..яке хутро.
У
Д
е
м
’
я
н
к
а
, д
е
в
’
я
т
ь
, в
д
е
р
е
в
’
я
н
и
х
, м
’
я
с
о
, м
’
я
к
е
.
Випиши слова з подовженими приголосними [Т’:], [С’:]. Жи..я, Ка..я, коло..я, бабу..я, узлі..я, бага..я, пла..я, взу..я.
Ж
и
т
т
я
, к
о
л
о
с
с
я
, у
з
л
і
с
с
я
, б
а
г
а
т
т
я
, п
л
а
т
т
я
, в
з
у
т
т
я
.
Встав, де потрібно м'який знак, випиши слова з Ь. Зростают.., читают.., гіст.., камін.., горобец.., клас.., дощ.., кущ.., українец.., олівец.., л..он, ден..ок, дз..об, екран.. .
З
р
о
с
т
а
ю
т
ь
, ч
и
т
а
ю
т
ь
, г
і
с
т
ь
,
к
а
м
і
н
ь
, г
о
р
о
б
е
ц
ь
, у
к
р
а
ї
н
е
ц
ь
, о
л
і
в
е
ц
ь
, л
ь
о
н
, д
е
н
ь
о
к
, д
з
ь
о
б
.
Запиши слова, в яких Я,Ю,Є
позначають два звуки. Гайок, віє, січень, крайнє, пальто, шлях, знаю, Євген, зайці, юнак, яблуні, півник, знають, ясен.
В
і
є
, з
н
а
ю
, Є
в
г
е
н
, ю
н
а
к
, я
б
л
у
н
і
,
з
н
а
ю
т
ь
, я
с
е
н
.
Встав потрібні ЬО, ЙО в слова, випиши слова з ЬО. С..годні, ..д, га..к, тр..х, зна..мий, л..н, л..тчик, дз..б, ..го, с..мий, прац..витий.
С
ь
о
г
о
д
н
і
, т
р
ь
о
х
, л
ь
о
н
, л
ь
о
т
ч
и
к
,
д
з
ь
о
б
, с
ь
о
м
и
й
, п
р
а
ц
ь
о
в
и
т
и
й
.
Спиши, визнач у іменників рід, число.
Л..н -
технічна рослина. У н..го квіти син..го кол..ру. Л
ь
о
н
(
о
д
н
., ч
. р
.) -
т
е
х
н
і
ч
н
а
р
о
с
л
и
н
а
(
о
д
н
., ж
. р
.). У
н
ь
о
г
о
к
в
і
т
и
(
м
н
.) с
и
н
ь
о
г
о
к
о
л
ь
о
р
у
(
о
д
н
., ч
. р
.). Утвори сполучення слів за зразком:
На вечірньому небі.
•
На, озеро, синій; •
у, село, сусідній; •
у, рядок, третій. Н
а
с
и
н
ь
о
м
у
о
з
е
р
і
. У
с
у
с
і
д
н
ь
о
м
у
с
е
л
і
. У
т
р
е
т
ь
о
м
у
р
я
д
к
у
.
Випиши слова, в яких вимовляється твердий звук [Ц].
Цибулина, цокотіти, пальці, цифра, вулиця, цукор, ціна, учениця, цікаво, цукерка, цирк, цятка, цурпалок.
Ц
и
б
у
л
и
н
а
, ц
о
к
о
т
і
т
и
, ц
и
ф
р
а
,
ц
у
к
о
р
, ц
у
к
е
р
к
а
, ц
и
р
к
, ц
у
р
п
а
л
о
к
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
592
Размер файла
796 Кб
Теги
test, text
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа