close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3 kl testy text 2 v 2

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Доповни речення. Текст складається з ... частин.
•
а) однієї;
•
б) двох; •
в) трьох.
Частина, якою починається текст, називається ... .
•
а) кінцівка; •
б) зачин; •
в) основна частина.
Частина, якою закінчується текст, називається ... .
•
а) зачин; •
б) основна частина; •
в) кінцівка.
Частина, в якій про щось або про когось розповідається, описується, називається
... .
•
а) зачин; •
б) основна частина; •
в) кінцівка. Якщо до тексту можна поставити загальне питання ЩО РОБИТИ?, то це текст є
... .
•
а) міркування;
•
б) опис; •
в) розповідь.
Якщо до тексту можна поставити загальне питання ЯКИЙ?, то це текст є
... .
•
а) розповідь; •
б) опис;
•
в) міркування.
Якщо до тексту можна поставити загальне питання ЧОМУ?, то це текст є
... .
•
а) міркування;
•
б) опис; •
в) розповідь.
Випиши всі слова з апострофом. Дем...янко зі своєю матір..ю дбайливо доглядають тварин. Їм допомагає маленька Мар..янка. Діти годують кроликів бур..яками і різним бур..яном.
Д
е
м
’ я
н
к
о
, з
м
а
т
і
р
’ ю
, М
а
р
’ я
н
к
а
, б
у
р
’ я
н
о
м
.
Випиши слова з подовженими приголосними [Н':], [Л':].
Гі..я, О
..
я
, зна..я, си..я, вбра..я, стер..я, чита..я, зі..я, во..я.
Г
і
л
л
я
, з
н
а
н
н
я
, в
б
р
а
н
н
я
, ч
и
т
а
н
н
я
, з
і
л
л
я
.
Встав, де потрібно м'який знак, випиши слова без Ь.
Зростают.., читают.., гіст.., камін.., горобец.., клас.., дощ.., кущ.., українец.., олівец.., л..он, ден..ок, дз..об, екран.. .
\
К
л
а
с
, д
о
щ
, к
у
щ
, е
к
р
а
н
.
Запиши слова, в яких Я,Ю,Є позначають один звук. Гайок, віє, січень, крайнє, пальто, шлях, знаю, Євген, зайці, юнак, яблуні, півник, знають, ясен.
К
р
а
й
н
є
, ш
л
я
х
.
Встав потрібні ЬО, ЙО
в слова, випиши слова з ЙО. С..годні, ..д, га..к, тр..х, зна..мий, л..н, л..тчик, дз..б, ..го, с..мий, прац..витий.
Й
о
д
, г
а
й
о
к
, з
н
а
й
о
м
и
й
, й
о
г
о
.
Спиши, визнач у іменників рід, число.
Стебла л..ну дають волокно,
з якого тчуть тканину. З насіння л..ну виготовляють олію.
С
т
е
б
л
а
(
м
н
.) л
ь
о
н
у
(
о
д
н
., ч
. р
.) д
а
ю
т
ь
в
о
л
о
к
н
о
(
о
д
н
., с
. р
.), з
я
к
о
г
о
т
ч
у
т
ь
т
к
а
н
и
н
у
(
о
д
н
., ж
. р
.). З
н
а
с
і
н
н
я
(
о
д
н
., с
. р
.) л
ь
о
н
у
(
о
д
н
., ч
. р
.) в
и
г
о
т
о
в
л
я
ю
т
ь
о
л
і
ю
(
о
д
н
., ж
. р
.).
Утвори сполучення слів за зразком: На вечірньому небі.
•
У, місто, цей; •
на, лід, тонкий; •
для домашній, малювання.
У
ц
ь
о
м
у
м
і
с
т
і
. Н
а
т
о
н
к
о
м
у
л
ь
о
д
у
. Д
л
я
д
о
м
а
ш
н
ь
о
г
о
м
а
л
ю
в
а
н
н
я
.
Випиши слова, в яких вимовляється
м'який звук [Ц'].
Цокотуха, пальці, ціп, вулиця, цукор, ціна, учениця, цікавий, цирк, цуценя, синиця, цільний, цікаво, цмин, цямрина, ціпочок.
П
а
л
ь
ц
і
, ц
і
п
, в
у
л
и
ц
я
, ц
і
н
а
, у
ч
е
н
и
ц
я
, ц
і
к
а
в
и
й
, с
и
н
и
ц
я
, ц
і
л
ь
н
и
й
, ц
і
к
а
в
о
, ц
я
м
р
и
н
а
, ц
і
п
о
ч
о
к
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
595
Размер файла
1 296 Кб
Теги
test, text
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа