close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3 kl testy 3 rechennia v 1

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Перебудуй речення із розповідних у спонукальні.
Юннати зустрічають перелітних птахів. Вони розвішують на деревах шпаківні.
Ю
н
н
а
т
и
, з
у
с
т
р
і
ч
а
й
т
е
п
е
р
е
л
і
т
н
и
х
п
т
а
х
і
в
. Р
о
з
в
і
ш
у
й
т
е
н
а
д
е
р
е
в
а
х
ш
п
а
к
і
в
н
і
.
3а змістом розповідного речення побудуй два питальних. Андрійко самостійно розв'язував складну задачу.
Х
т
о
с
а
м
о
с
т
і
й
н
о
р
о
з
в
'
я
з
у
в
а
в
с
к
л
а
д
н
у
з
а
д
а
ч
у
? Щ
о
с
а
м
о
с
т
і
й
н
о
р
о
з
в
'
я
з
у
в
а
в
А
н
д
р
і
й
к
о
?
Встанови зв'язки між членами речення.
Літній дощ іде над гаєм. Білі гуси летять над лугом.
Л
і
т
н
і
й
д
о
щ
і
д
е
н
а
д
г
а
є
м
. Д
о
щ
(
щ
о
р
о
б
и
т
ь
?) і
д
е
;
д
о
щ
(
я
к
и
й
?) л
і
т
н
і
й
;
і
д
е
(
н
а
д
ч
и
м
?) н
а
д
г
а
є
м
.
Б
і
л
і
г
у
с
и
л
е
т
я
т
ь
н
а
д
л
у
г
о
м
. Г
у
с
и
(
щ
о
р
о
б
л
я
т
ь
?) л
е
т
я
т
ь
;
г
у
с
и
(
я
к
і
?) б
і
л
і
;
л
е
т
я
т
ь
(
н
а
д
ч
и
м
?) н
а
д
л
у
г
о
м
.
Якщо в реченні про щось розповідається (повідомляється) -
це... .
•
а)
спонукальне; •
б)
розповідне; •
в)
питальне.
Якщо в реченні про щось запитується -
це ... .
•
а)
розповідне; •
б)
спонукальне; •
в)
питальне.
Якщо в реченні виражено спонукання до дії -
це ... .
•
а)
питальне; •
б)
спонукальне; •
в)
розповідне.
У кінці розповідних і спонукальних
речень на письмі ставиться... .
•
а)
знак оклику; •
б)
крапка; •
в)
знак питання.
Якщо про щось розповідається або спонукається до дії з почуттям радості, здивування, захоплення, то ставиться ... .
•
а)
крапка; •
б)
знак питання; •
в)
знак оклику.
Визнач головні та другорядні члени речення, частини мови.
Тукає міцноносий дятел. Над дзеркальними водами
літала чайка.
Т
у
к
а
є
м
і
ц
н
о
н
о
с
и
й
д
я
т
е
л
. п
р
и
с
., д
і
є
с
л
.
п
і
д
м
.,
і
м
.
о
з
н
., п
р
и
к
м
.
Н
а
д
д
з
е
р
к
а
л
ь
н
и
м
и
в
о
д
а
м
и
л
і
т
а
л
а
ч
а
й
к
а
.
п
р
и
с
., д
і
є
с
л
.
п
і
д
м
.,
і
м
.
о
з
н
., п
р
и
к
м
.
д
о
д
., і
м
.
п
р
.
Із речень випиши тільки його основу.
Після тривалої зими наближалась весна. Уся природа
готувалася до зустрічі з нею. Сніг танув на очах.
В
е
с
н
а
н
а
б
л
и
ж
а
л
а
с
ь
. П
р
и
р
о
д
а
г
о
т
у
в
а
л
а
с
я
. С
н
і
г
т
а
н
у
в
.
Спиши, постав розділові знаки.
Восени птахи летять у теплі краї рушили в дорогу і зяблики
В
о
с
е
н
и
п
т
а
х
и
л
е
т
я
т
ь
у
т
е
п
л
і
к
р
а
ї
. Р
у
ш
и
л
и
в
д
о
р
о
г
у
і
з
я
б
л
и
к
и
.
Спиши тільки питальні речення.
-
Хто у поле всім класом завітав у жнива?
-
Ми з дорослими разом там, де хліб дозріва. -
Хто ялинки красиві посадив край доріг?
-
Ми, мічурінці юні, доглядаємо їх. -
Х
т
о
у
п
о
л
е
в
с
і
м
к
л
а
с
о
м
з
а
в
і
т
а
в
у
ж
н
и
в
а
?
-
Х
т
о
я
л
и
н
к
и
к
р
а
с
и
в
і
п
о
с
а
д
и
в
к
р
а
й
д
о
р
і
г
?
Встав, де потрібно апостроф, випиши тільки слова з апострофом.
П..ять, б.ють, р..яд, рум..яний, в..яз, р..юкзак, солов..ї, кр..ючок, м..яч, м..ясо, дев..ять.
П
’
я
т
ь
, б
’
ю
т
ь
, р
у
м
’
я
н
и
й
, в
’
я
з
, с
о
л
о
в
’
ї
, м
’
я
ч
, м
’
я
с
о
, д
е
в
’
я
т
ь
.
Запиши слова з подовженими *Л’:+, *Н’:+. Рі..я, ста..я, умі..я, вугі.я, віта..я, ві.я, оповіда..я, змага..я, жи..я, гі..я, прила..я, бага..я.
Р
і
л
л
я
, у
м
і
н
н
я
, в
у
г
і
л
л
я
, в
і
т
а
н
н
я
, о
п
о
в
і
д
а
н
н
я
, з
м
а
г
а
н
н
я
, г
і
л
л
я
.
Дай повні відповіді на запитання.
•
Яка пора року настала після літа? •
Які ти знаєш осінні місяці?
П
і
с
л
я
л
і
т
а
н
а
с
т
а
л
а
о
с
і
н
ь
. Я
з
н
а
ю
о
с
і
н
н
і
м
і
с
я
ц
і
: в
е
р
е
с
е
н
ь
, ж
о
в
т
е
н
ь
, л
и
с
т
о
п
а
д
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
710
Размер файла
657 Кб
Теги
test, rechennia
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа