close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3 kl testy 3 rechennia v 2

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Перебудуй речення із розповідних у спонукальні.
Школярі висівають біля школи різні квіти. Вони зроблять свою школу привабливою.
Ш
к
о
л
я
р
і
, в
и
с
і
в
а
й
т
е
б
і
л
я
ш
к
о
л
и
р
і
з
н
і
к
в
і
т
и
. З
р
о
б
і
т
ь
с
в
о
ю
ш
к
о
л
у
п
р
и
в
а
б
л
и
в
о
ю
.
За змістом розповідного речення побудуй два питальних. Білка зробила собі в старому дубі гніздо.
Щ
о
з
р
о
б
и
л
а
с
о
б
і
б
і
л
к
а
в
с
т
а
р
о
м
у
д
у
б
і
?
Д
е
з
р
о
б
и
л
а
б
і
л
к
а
г
н
і
з
д
о
?
Встанови зв'язки між членами речення.
Грає дуб на барабані пружно. Стомлені лелеки повертаються до гнізд.
Г
р
а
є
д
у
б
н
а
б
а
р
а
б
а
н
і
п
р
у
ж
н
о
.
Д
у
б
(
щ
о
р
о
б
и
т
ь
?) г
р
а
є
;
г
р
а
є
(
н
а
ч
о
м
у
?) н
а
б
а
р
а
б
а
н
і
;
г
р
а
є
(
я
к
?) п
р
у
ж
н
о
.
С
т
о
м
л
е
н
і
л
е
л
е
к
и
п
о
в
е
р
т
а
ю
т
ь
с
я
д
о
г
н
і
з
д
.
Л
е
л
е
к
и
(
щ
о
р
о
б
л
я
т
ь
?)
п
о
в
е
р
т
а
ю
т
ь
с
я
;
л
е
л
е
к
и
(
я
к
і
?) с
т
о
м
л
е
н
і
;
п
о
в
е
р
т
а
ю
т
ь
с
я
(
к
у
д
и
?) д
о
г
н
і
з
д
.
Якщо в реченні про щось розповідається
(повідомляється) -
це... .
•
а) спонукальне; •
б) розповідне; •
в) питальне.
Якщо в реченні про щось запитується -
це... .
•
а) розповідне; •
б) спонукальне; •
в) питальне.
Якщо в реченні виражено спонукання до дії -
це ... . •
а) спонукальне; •
б) розповідне; •
в) питальне.
У кінці розповідних і спонукальних речень на письмі ставиться... .
•
а) знак питання; •
б) знак оклику; •
в) крапка.
Якщо про щось розповідається або спонукається до дії з почуттям радості, здивування, захоплення, то ставиться ... .
•
а) знак питання; •
б) знак оклику; •
в) крапка.
Визнач головні та другорядні члени речення, частини мови.
На небі горіли зорі. Ліси зміцнюють здоров'я людей.
Н
а
н
е
б
і
г
о
р
і
л
и
з
о
р
і
. п
р
.
д
о
д
., і
м
.
п
і
д
м
.,
і
м
.
п
р
и
с
., д
і
є
с
л
.
Л
і
с
и
з
м
і
ц
н
ю
ю
т
ь
з
д
о
р
о
в
'
я
л
ю
д
е
й
.
д
о
д
., і
м
.
п
р
и
с
., д
і
є
с
л
.
п
і
д
м
.,
і
м
.
д
о
д
., і
м
.
Із речень випиши тільки його граматичну основу.
Вулицями бігли маленькі струмочки. Горобці здіймали весняний гамір. А синички виспівували дзвінко на тонких гілочках.
С
т
р
у
м
о
ч
к
и
б
і
г
л
и
. Г
о
р
о
б
ц
і
з
д
і
й
м
а
л
и
. С
и
н
и
ч
к
и
в
и
с
п
і
в
у
в
а
л
и
.
Спиши, постав розділові знаки.
Зяблики летять вранці і ввечері вдень вони відпочивають.
З
я
б
л
и
к
и
л
е
т
я
т
ь
в
р
а
н
ц
і
і
в
в
е
ч
е
р
і
. В
д
е
н
ь
в
о
н
и
в
і
д
п
о
ч
и
в
а
ю
т
ь
.
Спиши тільки питальні речення.
-
Ти куди ідеш, веселко, яром і горою? -
До ставка іду по воду стежкою крутою.
-
А навіщо тобі воду із ставочка брати? -
Буду жито і пшеницю нею поливати.
-
Т
и
к
у
д
и
і
д
е
ш
, в
е
с
е
л
к
о
, я
р
о
м
і
г
о
р
о
ю
? -
А
н
а
в
і
щ
о
т
о
б
і
в
о
д
у
і
з
с
т
а
в
о
ч
к
а
б
р
а
т
и
?
Встав, де потрібно апостроф, випиши тільки слова з апострофом.
В..ють, рум..яний, в..яз, р..юкзак, солов..ї, кр..чок, здоров..я, лл..ють, хлоп..ята, пам..ять.
В
’
ю
т
ь
, р
у
м
’
я
н
и
й
, в
’
я
з
, с
о
л
о
в
’
ї
, з
д
о
р
о
в
’
я
, х
л
о
п
’
я
т
а
, п
а
м
’
я
т
ь
.
Запиши слова з подовженими *Т’:+ *Д’:+
.
Рі..я, ста..я, умі..я, вугі..я, віта..я, ві..я, оповіда..я, змага..я, жи..я, гі..я, прила..я, бага..я.
С
т
а
т
т
я
, в
і
т
т
я
, ж
и
т
т
я
,
п
р
и
л
а
д
д
я
, б
а
г
а
т
т
я
.
Дай повні відповіді на запитання.
•
Куди відлітають восени птахи? •
Які ти знаєш зимові місяці?
В
о
с
е
н
и
п
т
а
х
и
в
і
д
л
і
т
а
ю
т
ь
у
в
и
р
і
й
. Я
з
н
а
ю
з
и
м
о
в
і
м
і
с
я
ц
і
: г
р
у
д
е
н
ь
, с
і
ч
е
н
ь
, л
ю
т
и
й
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
551
Размер файла
715 Кб
Теги
test, rechennia
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа