close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3 kl mova testy 4 slovo v 1

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Добери до прикметників
протилежні за значенням.
Широка річка -
...
.
Високе дерево -
... .
Ш
и
р
о
к
а
р
і
ч
к
а
-
в
у
з
ь
к
а
. В
и
с
о
к
е
д
е
р
е
в
о
-
н
и
з
ь
к
е
.
Добери до поданих слів близькі за значенням.
Помітив -
...,
недалеко -
...
.
П
о
м
і
т
и
в
–
п
о
б
а
ч
и
в
, у
з
р
і
в
, у
г
л
е
д
і
в
, в
і
д
з
н
а
ч
и
в
, з
а
з
н
а
ч
и
в
;
н
е
д
а
л
е
к
о
–
б
л
и
з
ь
к
о
, у
п
р
и
т
у
л
.
Правопис яких слів можна перевірити за допомогою поданих?
•
Селище -
... . •
а) поселитися; •
б) села; •
в) село. •
Низько -
... . •
а) низенький; •
б) низ; •
в) низький.
С
е
л
и
щ
е
–
п
о
с
е
л
и
т
и
с
я
, с
е
л
о
. Н
и
з
ь
к
о
–
н
и
з
е
н
ь
к
и
й
, н
и
з
ь
к
и
й
.
Спиши, підкресли в словах орфограми.
Верхів'я, бджолиний, польоти, п’ятірка, працьовиті, дзеленчати, гайок, джміль.
В
е
р
х
і
в
'
я
, б
д
ж
о
л
и
н
и
й
, п
о
л
ь
о
т
и
, п
’
я
т
і
р
к
а
, п
р
а
ц
ь
о
в
и
т
і
, д
з
е
л
е
н
ч
а
т
и
, г
а
й
о
к
, д
ж
м
і
л
ь
.
Випиши словосполучення, які вживаються в прямому значенні.
Вдарив мороз; міцна рука; вдарив по м'ячу; міцний мороз; золоте колосся; золота обручка.
В
д
а
р
и
в
п
о
м
'
я
ч
у
; м
і
ц
н
а
р
у
к
а
; з
о
л
о
т
а
о
б
р
у
ч
к
а
.
3 поданих слів добери близькі за значенням до слова.
Сміливий -
…, … . •
а) відважний; •
б) веселий; •
в) безстрашний.
С
м
і
л
и
в
и
й
, в
і
д
в
а
ж
н
и
й
, б
е
з
с
т
р
а
ш
н
и
й
.
До поданих слів добери антоніми.
Ледачий -
…, вчора -
…, дівчина
-
… .
Л
е
д
а
ч
и
й
–
п
р
а
ц
ь
о
в
и
т
и
й
, в
ч
о
р
а
–
с
ь
о
г
о
д
н
і
, д
і
в
ч
и
н
а
–
х
л
о
п
ч
и
к
.
Кожне із словосполучень заміни
одним словом.
Сильна метелиця -
... . •
а) заметіль;
•
б) завірюха;
•
в) вітер.
Сильний дощ -
... . •
а) мряка;
•
б) злива;
•
в) мжичка.
С
и
л
ь
н
а
м
е
т
е
л
и
ц
я
–
з
а
м
е
т
і
л
ь
, з
а
в
і
р
ю
х
а
.
С
и
л
ь
н
и
й
д
о
щ
–
з
л
и
в
а
.
Заміни вислови одним словом
-
синонімом.
Набрати води в рот -
... .
•
а) забути; •
б) замовкнути; •
в) заважати.
Н
а
б
р
а
т
и
в
о
д
и
в
р
о
т
–
з
а
м
о
в
к
н
у
т
и
.
Добери до слів протилежні
за значенням.
Свіжі квіти -
... .
•
а) нові;
•
б) черстві; •
в) зів'ялі.
Повне відро -
... . •
а) старе;
•
б) молоде;
•
в)
порожн
є
.
С
в
і
ж
і
к
в
і
т
и
-
з
і
в
'
я
л
і
.
П
о
в
н
е
в
і
д
р
о
-
п
о
р
о
ж
н
є
.
Які відомі тобі частини мови можуть бути антонімами?
•
а) прикметники; •
б) прийменники; •
в) дієслова; •
г) іменники.
Зроби звуко
-
буквений аналіз слів. Олень, тінь.
О
л
е
н
ь
, т
і
н
ь
. [
о
л
е
н
’] –
4 з
в
., 5 б
., 2 г
о
л
., 2 п
р
и
г
., 2 с
к
л
.
[
]
Зроби звуко
-
буквений аналіз слів. Олень, тінь.
О
л
е
н
ь
, т
і
н
ь
. [
т
’
і
н
’] –
3 з
в
, 4 б
., 1 г
о
л
., 2 п
р
и
г
., 1 с
к
л
.
[
]
Визнач члени речення, частини мови, зв'язок слів у реченні.
Земля набирається нових сил. З
е
м
л
я
н
а
б
и
р
а
є
т
ь
с
я
н
о
в
и
х
с
и
л
.
п
р
и
с
., д
і
є
с
л
.
п
і
д
м
.,
і
м
.
о
з
н
., п
р
и
к
м
.
д
о
д
., і
м
.
Запиши перевірні слова.
Липневий -
..., далечінь -
...
.
Л
и
п
н
е
в
и
й
-
л
и
п
а
, д
а
л
е
ч
і
н
ь
-
д
а
л
ь
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
675
Размер файла
984 Кб
Теги
mova, test, slovo
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа