close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3 kl mova test 6 imennyk v 1

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Доповни речення.
•
Слова, що є назвами предметів, називаються ... . •
а)
прикметник; •
б)
іменник; •
в)
дієслово. Доповни речення.
•
Слова, що вказують на ознаки предмета, називаються… .
•
а) прийменник;
•
б) іменник; •
в) прикметник. Доповни речення.
•
Слова, що означають дію, називаються ... . •
а) прикметник;
•
б) дієслово; •
в) іменник. До групи іменників добери загальну назву.
•
Доба, хвилина, секунда, століття -
... .
•
а) міри довжини;
•
б) міри часу;
•
в) дні тижня.
Добери до іменників спільнокореневі прикметники та дієслова.
Старість -
..., ...; молодь -
..., ... .
С
т
а
р
і
с
т
ь
-
с
т
а
р
а
, с
т
а
р
і
т
и
м
о
л
о
д
ь
-
м
о
л
о
д
и
й
, м
о
л
о
д
і
т
и
.
Випиши іменники, що позначають людей.
Поет, метелик, пшениця, учитель, учениця, тракторист, річка, бджола, шість, верблюд, джміль, Дніпро, риба.
П
о
е
т
, у
ч
и
т
е
л
ь
, у
ч
е
н
и
ц
я
, т
р
а
к
т
о
р
и
с
т
.
Випиши власні назви.
КИЇВ, ЧОВЕН, СІЧЕНЬ, ГОРИ, КІРОВОГРАД, СЕРГІЙ, СОБАКА, ІНГУЛ, СЕЛО, ДИМОК, ТВАРИНА, УЗЛІССЯ, РІЧКА.
К
и
ї
в
, К
і
р
о
в
о
г
р
а
д
, С
е
р
г
і
й
, І
н
г
у
л
, Д
и
м
о
к
.
Добери загальну назву для групи слів. Веселка, Димок, Рябуха, Чорнушка -
... .
а) клички тварин;
б) імена;
в) міста.
В
е
с
е
л
к
а
, Д
и
м
о
к
, Р
я
б
у
х
а
, Ч
о
р
н
у
ш
к
а
-
к
л
и
ч
к
и
т
в
а
р
и
н
.
До поданих слів добери антоніми.
Познач корінь, закінчення. Мороз -
... . Холод -
... . Ніч -
... .
М
о
р
о
з
-
с
о
н
ц
е
. Х
о
л
о
д
-
т
е
п
л
о
.
Н
і
ч
-
д
е
н
ь
.
Випиши тільки іменники чоловічого роду.
Велосипед, ручка, Віктор, лялька, іграшка, олівець, пенал, зошит, казка, перець, серце, шкарпетка, малеча, Оленка, панчоха.
В
е
л
о
с
и
п
е
д
, В
і
к
т
о
р
, о
л
і
в
е
ц
ь
, п
е
н
а
л
, з
о
ш
и
т
, п
е
р
е
ц
ь
.
Випиши іменники в однині.
Дерево, казки, озеро, книжки, плече, серця, весло, крісла, школи.
Д
е
р
е
в
о
, о
з
е
р
о
, п
л
е
ч
е
, в
е
с
л
о
.
Запиши словосполучення, добираючи для зв'язку потрібні прийменники.
Сидить, вербою. Зліз, яблуні. Доглядає, квітами.
С
и
д
и
т
ь
п
і
д
в
е
р
б
о
ю
. З
л
і
з
з
я
б
л
у
н
і
. Д
о
г
л
я
д
а
є
з
а
к
в
і
т
а
м
и
.
Склади речення зі слів, додаючи прийменники, змінюючи закінчення.
Садок, вишневий, хати. Тихесенький, вечір, земля, спадає.
С
а
д
о
к
в
и
ш
н
е
в
и
й
к
о
л
о
х
а
т
и
. Т
и
х
е
с
е
н
ь
к
и
й
в
е
ч
і
р
н
а
з
е
м
л
ю
с
п
а
д
а
є
.
Добери потрібний прийменник.
... тином цвіте мальва.
а) на; б) перед;
в) в.
... сходом сонця ми вирушили в похід.
а) в; б) на; в) зі.
П
е
р
е
д
т
и
н
о
м
ц
в
і
т
е
м
а
л
ь
в
а
.
З
і
с
х
о
д
о
м
с
о
н
ц
я
м
и
в
и
р
у
ш
и
л
и
в
п
о
х
і
д
.
Утвори прізвища на -
енко, -
єнко
від імен.
Іван -
…, Степан -
…, Василь -
..., Анатолій -
....
І
в
а
н
-
І
в
а
н
е
н
к
о
, С
т
е
п
а
н
-
С
т
е
п
а
н
е
н
к
о
, В
а
с
и
л
ь
-
В
а
с
и
л
е
н
к
о
, А
н
а
т
о
л
і
й
-
А
н
а
т
о
л
і
є
н
к
о
.
Випиши іменники, що означають назви явищ природи навесні.
Повінь, метелиця, льодохід, віхола, гроза, грім, мороз, туман, град, пороша, відлига.
П
о
в
і
н
ь
, л
ь
о
д
о
х
і
д
, г
р
о
з
а
, г
р
і
м
, м
о
р
о
з
, т
у
м
а
н
, в
і
д
л
и
г
а
.
До кожного іменника добери синоніми, запиши парами.
Розмова -
..., шлях -
..., багаття -
..., робота -
..., огорожа -
... .
Словник:
бесіда, дорога, вогнище, праця, тин, ремінець, горе, вітер, нещастя, битва, межа.
Р
о
з
м
о
в
а
-
б
е
с
і
д
а
, ш
л
я
х
-
д
о
р
о
г
а
, б
а
г
а
т
т
я
-
в
о
г
н
и
щ
е
, р
о
б
о
т
а
-
п
р
а
ц
я
, о
г
о
р
о
ж
а
–
т
и
н
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
757
Размер файла
719 Кб
Теги
mova, test, imennyk
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа