close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3 kl mova test 6 imennyk v 2

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Доповни речення.
•
Слова, що є назвами предметів, називаються ... .
•
а) прикметник; •
б) дієслово; •
в) іменник.
Доповни речення.
•
Слова, що вказують на ознаки предмета, називаються... .
•
а) іменник; •
б) прикметник; •
в) дієслово.
Доповни речення.
•
Слова, що означають дію, називаються ... .
•
а) прийменник;
•
б) дієслово; •
в) прикметник.
До групи іменників добери загальну назву.
•
Черемха, дуб, осика, клен -
... д
ерева.
•
а) фруктові; •
б) декоративні;
•
в) садові.
Ч
е
р
е
м
х
а
, д
у
б
, о
с
и
к
а
, к
л
е
н
-
д
е
к
о
р
а
т
и
в
н
і
д
е
р
е
в
а
.
Добери до іменників спільнокореневі прикметники та дієслова. Дружба -
..., ...; шум -
..., ... .
Д
р
у
ж
б
а
–
д
р
у
ж
н
а
, д
р
у
ж
и
т
и
; ш
у
м
-
ш
у
м
н
и
й
, ш
у
м
і
т
и
.
Випиши іменники, що позначають назви тварин.
Письменник, метелик, пшоно, шахтар, учень, трактор, айстра, бджола, олень, ведмідь, вишня, дятел, синиця.
М
е
т
е
л
и
к
, б
д
ж
о
л
а
, о
л
е
н
ь
, в
е
д
м
і
д
ь
, д
я
т
е
л
, с
и
н
и
ц
я
.
Випиши загальні назви. КИЇВ, ЛЮДИНА, КВІТЕНЬ, ГОРА, ХЕРСОН, САШКО, СОБАКА, ГАГАРІН, ВЕСЛО, ДРУЖОК, ЛИ
Н.
Л
ю
д
и
н
а
, к
в
і
т
е
н
ь
, г
о
р
а
, с
о
б
а
к
а
, в
е
с
л
о
, л
и
н
.
Добери загальну назву для групи слів.
•
Шевченко, Франко, Тичина, Рильський -
... .
•
а) по батькові;
•
б) імена; •
в) прізвища.
Ш
е
в
ч
е
н
к
о
, Ф
р
а
н
к
о
, Т
и
ч
и
н
а
,
Р
и
л
ь
с
ь
к
и
й
-
п
р
і
з
в
и
щ
а
.
До поданих слів добери антоніми. Познач корінь, закінчення. Ранок -
... . Південь -
... . Добро -
... .
Р
а
н
о
к
-
в
е
ч
і
р
. П
і
в
д
е
н
ь
-
п
і
в
н
і
ч
. Д
о
б
р
о
-
з
л
о
.
Випиши тільки іменники жіночого роду.
Вересень, Віктор, лялька, іграшка, олово, хустинка, зошит, книжка, пенал, сонце, шкарпетки, малюнок, Оленка, панчохи.
Л
я
л
ь
к
а
, і
г
р
а
ш
к
а
, х
у
с
т
и
н
к
а
, к
н
и
ж
к
а
, О
л
е
н
к
а
.
Випиши іменники у множині.
Гілка, юннати, стежка, зошити, плече, вірші, весло, верби, агрономи.
Ю
н
н
а
т
и
, з
о
ш
и
т
и
, в
і
р
ш
і
, в
е
р
б
и
, а
г
р
о
н
о
м
и
.
Запиши словосполучення, добираючи для зв'язку потрібні прийменники.
Виліз, сосну. Сховався, березу. Пише, партою.
В
и
л
і
з
н
а
с
о
с
н
у
. С
х
о
в
а
в
с
я
з
а
б
е
р
е
з
у
. П
и
ш
е
з
а
п
а
р
т
о
ю
.
Склади речення зі слів, додаючи прийменники, змінюючи закінчення. Хрущі, вишні, гудуть. Пливе, човен, Дунай, один, за, вода.
Х
р
у
щ
і
н
а
д
в
и
ш
н
я
м
и
г
у
д
у
т
ь
. П
л
и
в
е
ч
о
в
е
н
п
о
Д
у
н
а
ю
о
д
и
н
з
а
в
о
д
о
ю
.
Добери потрібний прийменник.
... водою літають чайки.
•
а) над;
•
б) по;
•
в) в.
... годину розпочнеться урок.
•
а) перед; •
б) в;
•
в) за.
Н
а
д
в
о
д
о
ю
л
і
т
а
ю
т
ь
ч
а
й
к
и
.
З
а
г
о
д
и
н
у
р
о
з
п
о
ч
н
е
т
ь
с
я
у
р
о
к
.
Утвори прізвища на -
енко, -
єнко
від імен.
Петро -
…, Микола -
…, Дмитро -
..., Сергій -
... .
П
е
т
р
о
-
П
е
т
р
е
н
к
о
, М
и
к
о
л
а
-
М
и
к
о
л
е
н
к
о
, Д
м
и
т
р
о
-
Д
м
и
т
р
е
н
к
о
, С
е
р
г
і
й
-
С
е
р
г
і
є
н
к
о
.
Випиши іменники, що означають назви явищ природи взимку.
Блискавка, метелиця, льодохід, віхола, роса, грім, мороз, туман, хуртовина, пороша, веселка, листопад. М
е
т
е
л
и
ц
я
, в
і
х
о
л
а
, м
о
р
о
з
, т
у
м
а
н
, х
у
р
т
о
в
и
н
а
, п
о
р
о
ш
а
.
До кожного іменника добери синоніми, запиши парами.
Пояс -
..., нещастя -
..., буря -
..., бій -
..., кордон -
... .
Словник:
бесіда, дорога, вогнище, праця, тин, ремінець, горе, вітер, битва, межа.
П
о
я
с
-
р
е
м
і
н
е
ц
ь
, н
е
щ
а
с
т
я
-
г
о
р
е
, б
у
р
я
-
в
і
т
е
р
, б
і
й
-
б
и
т
в
а
, к
о
р
д
о
н
-
м
е
ж
а
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
727
Размер файла
678 Кб
Теги
mova, test, imennyk
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа