close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

инструкция по организации выставки

код для вставкиСкачать
Памятка-инструкция по организации книжной выставки
Інструкція з організації книжкових виставок
ставки здійснюється відповідно до таблиці:
23.2. По кожному параметру обчислюється се-
редній бал та
визначається параметр, який на-
брав найбільший середній бал.
23.3. На основі аналізу даних таблиці визнача-
ються параметри виставкової діяльності, які по-
т
р
е
б
у
ю
т
ь
у
д
о
с
к
о
н
а
л
е
н
н
я
.
Література:
Куликова, О. М. Шкільна бібліотека: нормати-
в
н
о
-
п
р
а
в
о
в
е
з
а
б
е
з
п
е
ч
е
н
н
я
/
О
.
М
.
К
у
л
и
к
о
в
а
.
—
Х.: Основа, 2013.
—
224 с.
—
( Шкільна бібліоте-
ка
).
Підготувала шкільний бібліотекар Волобуєва Л.В.
Шкільна бібліотека Великотернівської ЗОШ
№
Параметр
Ранг
Се-
ред
-
ній бал
Міс-
це
1
2
3
4
5
1
Актуальність
2
Наочність
3
Повнота розкриття проблема-
тики
4
Використання інтерактивнос-
ті
5
Відповідність читацьким пот-
ребам
6
Бібліографічне забезпечення
7
Новизна форм
8
Реклама
9
Комфортність
10
Доступність бібліотечної
виставки
Інструкція з організації книжкових виставок
1. Вибір теми виставки. Тема повинна бути актуальною, визначатися важливими подія-
ми сучасності, відповідати потребам навча-
льно
-
виховного процесу.
1.1. Уточнення проблематики виставки. Питання, якому буде присвячена виставка, повинно мати проблемний характер, тобто потребувати вивчення, дослідження.
1.2. Вивчення змісту проблеми, яку необ-
хідно розкрити перед користувачами.
2. Визначення читацького призначення ви-
ставки:
х вчителі;
тивного матеріалу в альбомах, журналах, комплектах репродукцій, плакатах, афі-
шах та ін.
7 . Складання плану виставки.
7.1. План виставки визначає головне ко-
ло питань, котрі розкривають тему, сис-
тематизацію та послідовність розміщен-
ня матеріалу.
7.2. План виставки також включає фор-
мулювання розділів і підрозділів, підбір цитат.
7.3. Для складання плану використову-
ються в першу чергу керівні матеріали та найновіші наукові роботи, рекомен-
дації методичних центрів, бібліографічні покажчики та ін. 8. Прийняття рішень про принцип систе-
матизації літератури. Принцип система-
тизації може бути тематичним, хроноло-
гіч-ним, логічним, географічним та ін.
9. Відбір книг і періодичних видань з теми з використанням бібліографічних покаж-
чиків, картотек, каталогів. 10. Перегляд, відбір та групування літе-
ратури відповідно до структури виставки.
11. Візуальний перегляд книг (бажано з допомогою консультації фахівця) до за-
ключного відбору матеріалів для експози-
ції. 12. Бібліографічний опис, анотування най-
більш цінних видань та підготовка бібліог-
рафічних списків.
13. Підбір текстів та цитат.
13.1. При підборі текстів та цитат викори-
стовувати твори видатних державотво-
р
ц
і
в
,
д
е
р
ж
а
в
н
і
д
о
к
у
м
е
н
т
и
,
с
т
а
т
т
і
з
г
а
з
е
т
і журналів, вислови діячів науки, куль-
тури, мистецтва, літератури тощо.
13.2. Тексти та цитати мають бути за-
кінченими за змістом, короткими, ви-
разними, не треба довільно скорочу-
вати цитати. Наводячи цитату, необхід-
но вказати джерело.
13.3. Підбір цифрових та інших факти-
чних матеріалів
-
з допомогою словни-
ків, довідників, енциклопедій та інших довідкових матеріалів.
14. Вибір місця розташування вистав-
ки, інтер'єру, речових елементів, кольо-
рових композицій та інших елементів оформлення.
15. Оформлення заголовка назв, розді-
лів, текстів і цитат. 16. Розміщення матеріалів на стенді й оформлення виставки.
17. Реклама виставки.
18. Повідомлення читачів про виставку (оголошення, запрошення, інформація по радіо, в газеті та інших). 19. Підготовка усних форм експонова-
ної літератури (бесід, оглядів, інформа-
цій на радіо).
20. Систематичне наповнення новими надходженнями експозиції виставки.
21. Збір відгуків, побажань і зауважень читачів.
22. Облік відвідувань і книговидач з виставки.
23. Аналіз ефективності книжкової ви-
№
Параметр
Ранг
Середній бал
Місце
1
2
3
4
5
1
Актуальність
2
Наочність
3
Повнота розкриття проблема-
тики
4
Використання інтерактивнос-
ті
5
Відповідність читацьким пот-
ребам
6
Бібліографічне забезпечення
7
Новизна форм
8
Реклама
9
Комфортність
10
Доступність бібліотечної
виставки
Автор
Larisa6666819
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
165
Размер файла
433 Кб
Теги
инструкция, выставка, организации
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа