close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

памятка по оформлению выставки

код для вставкиСкачать
Памятка "Оформление книжной выставки"
Підготувала шкільний бібліотекар Волобуєва Л.В.
Оформлення книжкових виставок
х розміщення книг у розгорнутому ви-
гляді;
х показ текстів та ілюстрацій;
х графічні засоби експозиції можуть та-
кож відтворювати визначені елементи видань, спрощуючи зорове орієнтування в структурі бібліотечної виставки.
За необхідності звернути увагу на видан-
ня та конкретну
статтю в ньому, до книги роблять закладку або карточку,
на якій указано, що в ній пов'язано з те-
мою виставки.
8. Експонування періодичних видань:
х журнали слід показувати на виставці розгорнутими на тій сторінці, де почина-
ється стаття, яка рекомендується;
х газети слід ставити так, щоб було добре видно заголовок статті, яка рекоменду-
ється.
9. При оформленні виставки потрібно прагнути до стильової єдності:
х кольорове вирішення і вибір шрифтів повинні підпорядковуватися характеру теми; х в оформленні текстів (фон, колір, шри-
ф
т
и
)
т
а
і
л
ю
с
т
р
а
ц
і
й
(
р
о
з
т
а
ш
у
в
а
н
н
я
п
і
д
п
и-
сів, підкладка на паспарту) повинна бути єдність: оформлення однакових за зна-
ченням матеріалів повинно бути однотип-
ним. 10. Музичний супровід створює систему естетичних асоціацій, пов'язаних зі світом звуків, характерних для тієї чи іншої теми виставки
.
Література:
Куликова, О. М. Шкільна бібліотека: нор-
мативно
-
правове забезпечення / О. М. Куликова. —
Х.: Основа
, 2013.
—
224 с.
—
( Шкільна бібліотека
).
Пам
’
ятка бібліотекарю
Шкільна бібліотека Великотернівської ЗОШ
Пам
’
ятка з оформлення книжкових виставок
І. Вимоги до виставки
1. Виставка повинна:
х справляти цікаве зорове враження на читача, щоби приваблювати, направляти увагу читача в потрібному руслі;
х бути зрозумілою адресату (користувачу);
х акцентувати увагу на конкретних аспектах теми (проблеми);
х впливати на особистість користувача.
II. Технічне оснащення виставки
1. Компонування матеріалу.
2.Оформлення текстів та ілюстрацій. 3.Підготовка стендів, вітрин, полиць.
4.В елементах дизайну оснащення доцільно враховувати пропорції, колористичні та інші особливості документів, які експонуються. Виставка повинна бути оформлена з урахуван-
ням естетичних вимог, оригінально, нестанда-
р
т
н
о
,
п
р
и
в
е
р
т
а
т
и
у
в
а
г
у
ч
и
т
а
ч
і
в
.
Н
а
в
и
с
т
а
в
ц
і
для підсилення окремих акцентів можна вико-
ристовувати квіти, етнографічний матеріал тощо.
III. Вимоги до оформлення виставок
1. Вибір заголовка та цитат виставки.
х Основна ідея бібліотечної виставки полягає в її заголовку.
х Вибір заголовку бібліотечної виставки здійс-
нюється після того, як буде визначена основна ідея та підібрана література, так як у процесі підбору літератури може змінитися концепція виставки, і заголовок перестане відповідати змісту.
х Заголовок повинен бути яскравим та вираз-
ним (існує безліч збірників афоризмів, поетич-
них антологій, які дають змогу підібрати на-
зви та цитати до різних тематичних виставок).
х Обсяг заголовка не повинен перевищувати п'яти слів. Тому навіть віршовані цитати
-
заголовки слід вибирати короткі або, за необ-
хідності, скорочувати їх.
х Заголовок виставки опосередковано відо-
бражає її цільове та читацьке призначення.
х Оригінальність заголовка, відсутність запо-
зичень, особиста фантазія автора виставки дають змогу найбільш повно відобразити й життєву позицію бібліотекаря, і його бачення проблеми, якій присвячена виставка.
х Необхідно з обережністю підходити до ви-
користання багатозначних заголовків, буде це цитата чи оригінальне висловлювання.
х Використання рекламних прийомів: інтри-
гуючий заголовок виставки привертає увагу користувача.
х Заголовки й цитати слід оформляти вираз-
но та нетрадиційно, використовуючи в різно-
манітних сполученнях форму овалів, звитків, зображених розгорнутих книг та ін.
х В окремих випадках можна фігурно обріза-
ти край цитат, що в поєднанні з кольоровим тоном може викликати незвичний зоровий ефект.
2. Об'ємна організація візуального середови-
ща:
х Наскрізні обойми (цитатні, образотворчі, портретні, фото
-
атрибутивні) являють собою ланцюжок тематичного матеріалу, змонтова-
ного з допомогою вузьких паперових смужок по краях. Інший елемент —
розрізана ілюст-
рація, частини якої можуть бути зміщені, що-
би підкреслити об'єм. Ефекти просвічування, вітражності в оформленні оживлять візуаль-
ний простір виставки.
х Об'ємні носії інформації у вигляді склеєних кубів, паралелепіпедів, шарів, конусів, піра-
мід, на яких на різних рівнях і планах можна закріпити цитати, ілюстрації, портрети.
х Підвісні цитати —
штандарти (на нитках або стрічках), обрамлені у вишукані рамки, створять враження легкості та руху всієї екс-
позиції.
х Фігурне розташування книжкового та обра-
зотворчого матеріалу —
розташування у ви-
гляді віяла, гармошки, дугою, виступами, у похиленому вигляді і т. п.
3. Композиційні методи, які дають змогу до-
битися більшої виразності текстової частини та виставки:
х Збільшення (зменшення) об'єкту. Змінення масштабу спонукає по
-
новому подивитися на звичне. Не слід захоплюватися зменшенням —
масштабна картина, зменшена до розмірів по-
штової марки, погано сприймається.
х Фрагментування. Виділення одного з елеме-
н
т
і
в
к
о
м
п
о
з
и
ц
і
ї
(
м
а
л
ю
н
к
а
,
с
л
о
в
а
з
а
г
о
л
о
в
к
а
т
а
ін.) дає змогу надати йому відособленості й самоцінності.
х Монтаж. Сполучення елементів одного по-
ходження, різнорідних компонентів, додаван-
ня дзеркального відображення (використовують, коли необхідно підкреслити порівняння матеріалу, представленого в різ-
них розділах).
х Зміна фактури: створення ілюзорної рельєф-
ності; зміна кольору, напрямку штрихування; горизонтальне або вертикальне розтягування об'єкта.
4.Мова бібліотечної виставки передбачає ви-
значену послідовність викладення: перший розділ виставки носить настановчий характер —
він пояснює наступні. Якщо в першому ро-
з
д
і
л
і
з
а
я
в
л
е
н
о
п
р
о
щ
о
с
ь
,
т
о
в
н
а
с
т
у
п
н
и
х
р
о
з
д
і-
лах представлена література, яка підтверджує це. 5. Гармонійне поєднання світлих та темних, однотонних та ілюстрованих обкладинок книг.
6. Яскраві ілюстрації, які характеризують основні моменти теми.
7. Ступінь відмінності об'єкта від фону:
х виділення книг за допомогою розмірних та кольорових співвідношень (книга більшого або меншого формату серед рядків, однакових за розмірами, біла обкладинка або обкладинка з яскравим малюнком серед однотонних об-
кладинок);
Автор
Larisa6666819
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
195
Размер файла
367 Кб
Теги
выставка, оформление, памятка
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа