close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

конспекти 1 клас 2 семестр математика Богданович

код для вставки
Серія «Початкова школа. Мій конспект»
Заснована 2008 року
Книга скачана с сайта http://e-kniga.in.ua
Издательская группа «Основа» —
«Электронные книги»
Харків
Видавнича група «Основа»
2013
УДК 37.016
ББК 74.263
В67
Володарська М. О., Пілаєва О. М.
В67 Математика. 1 клас. II семестр (за підручником
М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка). — Х. : Вид. група
«Основа», 2013. — 166, [2] с. — (Серія «Початкова школа.
Мій конспект»).
ISBN 978-617-00-1757-4.
Посібник містить розробки уроків математики в 1 класі (II семестр),
складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий
дім «Освіта», 2012) за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка
(К. : Видавництво «Генеза», 2012).
Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних
аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись
запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти
уроків курсу.
Для вчителів початкової школи.
УДК 37.016
ББК 74.263
Навчальне видання
Серія «Початкова школа. Мій конспект»
ВОЛОДАРСЬКА Марина Олександрівна,
ПІЛАЄВА Олена Михайлівна
МАТЕМАТИКА.
1 КЛАС. II СЕМЕСТР
(за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка)
Головний редактор Ю. Є. Бардакова
Редактор О. В. Грабар
Відповідальний за видання Ю. М. Афанасенко
Технічний редактор О. В. Лєбєдєва
Коректор О. М. Журенко
Підписано до друку 05.04.2013. Формат 84×108/16.
Папір газет. Друк офсет. Гарнітура Шкільна.
Ум. друк. арк. 10,5. Замовлення № 13-05/20-05.
ТОВ «Видавнича група “Основа”»
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66
тел. (057) 731-96-33
е-mail: office@osnova.com.ua
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 2911 від 25.07.2007 р.
ISBN 978-617-00-1757-4
© Володарська М. О., Пілаєва О. М., 2013
© ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2013
ЗМІСТ
Орієнтовне календарне планування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Додавання і віднімання в межах 10. Складання таблиць додавання і віднімання (продовження) . . . . . . . . . 9
Урок 65. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 6.
Розв’язування і порівняння задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Урок 66. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Кругові приклади . . . . . . . . . . . 11
Урок 67. Таблиці додавання і віднімання числа 7. Задачі на знаходження остачі.
Обчислення значень виразів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Урок 68. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 7.
Порівняння числових значень виразів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Урок 69. Таблиці додавання й віднімання чисел 8 і 9. Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання
і віднімання. Порівняння довжин відрізків. Кругові приклади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Урок 70. Задача на знаходження невідомого доданка. Вправи на засвоєння таблиць додавання
і віднімання чисел 1–10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Урок 71. Літр. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Задачі на різницеве порівняння
та на знаходження невідомого доданка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Урок 72. Задачі на визначення місткості посудини. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання.
Складання і розв’язування задач на знаходження остачі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Урок 73. Кілограм. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання чисел у межах 10.
Порівняння виразу і числа. Ламані лінії. Складання і розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . 27
Урок 74. Задачі про визначення віку людини. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання чисел
у межах 10. Розпізнавання геометричних фігур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Урок 75. Додавання і віднімання чисел по одному та частинами. Задачі на знаходження суми . . . . . . . . . 31
Урок 76. Переставна властивість додавання. Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання
і віднімання чисел 1–10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Урок 77. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання чисел у межах 10. Узагальнення
і систематизація знань учнів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Числа 11–20. Величини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Урок 78. Десяток. Повторення таблиць додавання і віднімання чисел у межах 10. Розв’язування задач . . . . 37
Урок 79. Утворення і назви чисел другого десятка. Лічба в межах 20. Повторення таблиць додавання
і віднімання чисел у межах 10. Розв’язування задач. Побудова відрізка . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Урок 80. Лічба в межах 20. Утворення чисел 11–20. Порівняння чисел.
Задачі на визначення віку дітей. Побудова відрізків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Урок 81. Лічба в межах 20. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання чисел у межах 10.
Вимірювання і побудова відрізків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Урок 82. Дециметр. Вимірювання довжин відрізків. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання
в межах 10. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Урок 83. Закріплення вивченого матеріалу. Задачі та вправи на закріплення понять «літр»,
«сантиметр», «дециметр» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Урок 84. Лічба в межах 20. Побудова відрізка за даною текстовою умовою. Вправи на засвоєння таблиць
додавання і віднімання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Урок 85. Позначення чисел другого десятка цифрами. Визначення кількості десятків і одиниць у числах.
Обчислення значень виразів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Урок 86. Письмова нумерація чисел 11–20. Нумераційна таблиця. Задачі на зменшення числа на кілька
одиниць. Порівняння числа і виразу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
Урок 87. Письмова нумерація чисел 11–20. Доповнення рівностей. Розв’язування задач.
Побудова ламаних ліній . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Урок 88. Письмова нумерація чисел 11–20. Записування чисел під диктування. Задачі на знаходження
невідомого доданка. Порівняння чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Урок 89. Додавання і віднімання виду: 10 + 3; 14 – 4; 15 – 10. Задачі на знаходження остачі. Доповнення
рівностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
61
Урок 90. Способи читання виразів. Порівняння числа і виразу. Розв’язування задач на застосування
дії додавання і віднімання. Вимірювання і запис довжин відрізків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Урок 91. Лічба в межах 20. Попереднє й наступне числа. Додавання і віднімання виду 14 + 1; 17 – 1.
Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Урок 92. Складання й обчислення виразів за текстовою умовою (математичний диктант).
Розв’язування прикладів і задач. Порівняння виразу і числа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Урок 93. Вправи на додавання і віднімання в межах 20. Задачі на знаходження невідомого доданка.
Складання рівностей за малюнками і схемами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Урок 94. Математичний диктант. Вправи і задачі на засвоєння нумерації чисел другого десятка,
на додавання і віднімання в межах 20. Складання рівностей за малюнками . . . . . . . . . . . . . . . 71
Урок 95. Точка. Позначення точок буквами. Позначення відрізків буквами. Складання задач і рівностей . .
73
Урок 96. Розв’язування задач на додавання і віднімання. Способи читання виразів. Вимірювання
і порівняння довжин відрізків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Урок 97. Лічба в межах 20. Розв’язування задач на віднімання. Розпізнавання трикутників . . . . . . . . . . 77
Урок 98. Доповнення чисел до 10. Узагальнена таблиця додавання й віднімання в межах 10.
Розв’язування прикладів і задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Урок 99. Розкладання числа на два доданки. Додавання чисел частинами. Задачі на знаходження
невідомого доданка. Побудова відрізка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Урок 100. Зменшення чисел до 10. Віднімання числа частинами. Задачі на різницеве порівняння . . . . . . . . 83
Урок 101. Додавання і віднімання чисел частинами. Лічба в межах 20. Залежність різниці від зміни
зменшуваного чи від’ємника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Нумерація чисел від 21 до 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Урок 102. Утворення і назви чисел від 21 до 39. Лічба в межах 39. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . 87
Урок 103. Утворення та назви чисел від 40 до 89. Лічба в межах 89. Знаходження значень виразів,
що містять дужки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
Урок 104. Утворення і назви чисел від 89 до 100. Лічба в межах 100. Складання виразів на дві дії
за текстовою умовою. Розв’язування задач. Креслення відрізків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Урок 105. Лічба десятками до 100. Утворення двоцифрових чисел з десятків і одиниць.
Складання і розв’язування задач за малюнками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Урок 106. Рівності й нерівності, знаки для їх запису. Порівняння чисел і виразів. Сантиметр.
Дециметр. Метр. Вимірювання метром . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Урок 107. Письмова нумерація чисел першої сотні: читання чисел, записаних у нумераційній таблиці.
Порівняння виразів і чисел. Знаходження значення виразів на дві дії. Розв’язування задач . . . . . 99
Урок 108. Письмова нумерація: запис чисел у нумераційній таблиці. Таблиця чисел першої сотні.
Порівняння чисел і виразів. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Урок 109. Монети і грошові банкноти України. Одиниці вартості. Задачі на знаходження вартості покупки.
Пояснення даного розв’язування задачі. Порівняння чисел. Знаходження значень виразів . . . . . 105
Урок 110. Читання, запис і порівняння чисел. Одноцифрові та двоцифрові числа. Попереднє й наступне
числа до даного числа. Додавання і віднімання одиниці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Урок 111. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Кути многокутника.
Творча робота над задачею . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Урок 112. Закріплення випадків додавання і віднімання, пов’язаних із нумерацією чисел.
Додавання й віднімання розрядних чисел другого розряду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Урок 113. Розв’язування прикладів і задач на додавання й віднімання круглих десятків.
Порівняння круглих десятків. Задачі на знаходження третього доданка . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Урок 114. Дні тижня. Доба. Тиждень. Розв’язування вправ і задач на час . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Урок 115. Розв’язування і порівняння задач. Доповнення рівностей. Порівняння виразу і числа.
Взаємозв’язок між числами при відніманні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Урок 116. Одиниці вимірювання часу. Годинник. Визначення часу за годинником.
Складання і обчислювання виразів за таблицею . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Урок 117. Розрядні доданки. Розкладання чисел на розрядні доданки. Складання і розв’язування задач
за малюнками. Многокутники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4
Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Урок 118. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток виду 34 + 52. Розв’язування задач . . . . 125
Урок 119. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Задачі, містять відношення
«на... більше» («на... менше»). Складання і розв’язування задач за малюнками. Короткий
запис умови задачі. Вимірювання сторін многокутників і креслення їх у зошиті . . . . . . . . . . . . 127
Урок 120. Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до обчислень виду 54 + 30;
54 + 3. Вимірювання і порівняння довжин відрізків. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . 129
Урок 121. Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел у випадку обчислень
виду 20 + 47; 2 + 47. Порівняння виразів. Розв’язування задачі складанням виразу . . . . . . . . . 133
Урок 122. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток виду 53 + 45. Застосування різних
прийомів знаходження суми двоцифрових чисел. Складання і розв’язування задач . . . . . . . . . 135
Урок 123. Порівняння виразу і числа. Складання задач за поданою схемою розв’язання . . . . . . . . . . . . . 137
Урок 124. Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток виду 57–34.
Складання і розв’язування задач. Креслення відрізків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Урок 125. Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (закріплення). Порівняння задач.
Складання оберненої задачі до поданої . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Урок 126. Віднімання двоцифрових чисел виду 79 – 40; 79 – 4. Одиниці вартості (гривня, копійка).
Задачі на знаходження вартості товару. Складання оберненої задачі.
Вправи на знаходження невідомого зменшуваного . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Урок 127. Задачі на знаходження невідомого від’ємника. Обчислення значень виразів.
Складання і розв’язування задач за таблицею. Творча робота над задачею.
Узагальнення й систематизація знань учнів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Повторення вивченого. Додавання і віднімання з переходом через розряд у межах 20 . . . . . . . . . . . . . . 149
Урок 128. Додавання одноцифрових чисел з переходом через розряд. Доповнення рівностей.
Складання і розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Урок 129. Віднімання одноцифрових чисел з переходом через розряд. Складання й розв’язування задач
на одну дію . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Урок 130. Розкладання чисел на доданки. Віднімання чисел з переходом через розряд. Порівняння виразу
і числа. Складання і розв’язування задач за малюнками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Урок 131. Додавання чисел з переходом через розряд. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Урок 132. Додавання чисел з переходом через розряд. Просторові фігури (циліндр, куб, куля).
Порівняння виразів. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Урок 133. Додавання і віднімання з переходом через розряд. Порівняння одиниць вимірювання довжини.
Складання і розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Урок 134. Додавання і віднімання з переходом через розряд. Порівняння виразу і числа.
Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Урок 135. Додавання і віднімання з переходом через розряд. Кругові приклади.
Розпізнавання геометричних фігур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Урок 136. Додавання і віднімання з переходом через розряд. Перетворення одиниць вимірювання довжини.
Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
5
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
№
з/п
Тема уроку
65
Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 6. Розв’язування і порівняння задач
66
Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Кругові приклади
67
Таблиці додавання і віднімання числа 7. Задачі на знаходження остачі. Обчислення значень виразів
68
Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 7. Порівняння числових
значень виразів
69
Таблиці додавання й віднімання чисел 8 і 9. Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання
і віднімання. Порівняння довжин відрізків. Кругові приклади
70
Задача на знаходження невідомого доданка. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання чисел 1–10
71
Літр. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Задачі на різницеве порівняння та
на знаходження невідомого доданка
72
Задачі на визначення місткості посудини. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання.
Складання і розв’язування задач на знаходження остачі
73
Кілограм. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання чисел у межах 10. Порівняння
виразу і числа. Ламані лінії. Складання і розв’язування задач
74
Задачі про визначення віку людини. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання чисел
у межах 10. Розпізнавання геометричних фігур
75
Додавання і віднімання чисел по одному та частинами. Задачі на знаходження суми
76
Переставна властивість додавання. Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання чисел 1–10
77
Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання чисел у межах 10. Узагальнення і систематизація знань учнів
Дата
Додавання і віднімання в межах 10. Складання таблиць додавання і віднімання (продовження)
Числа 11–20. Величини
78
Десяток. Повторення таблиць додавання і віднімання чисел у межах 10. Розв’язування задач
79
Утворення і назви чисел другого десятка. Лічба в межах 20. Повторення таблиць додавання
і віднімання чисел у межах 10. Розв’язування задач. Побудова відрізка
80
Лічба в межах 20. Утворення чисел 11–20. Порівняння чисел. Задачі на визначення віку дітей.
Побудова відрізків
81
Лічба в межах 20. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Вимірювання і побудова відрізків
82
Дециметр. Вимірювання довжин відрізків. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Розв’язування задач
83
Закріплення вивченого матеріалу. Задачі та вправи на закріплення понять «літр», «сантиметр», «дециметр»
84
Лічба в межах 20. Побудова відрізка за даною текстовою умовою. Вправи на засвоєння таблиць
додавання і віднімання
85
Позначення чисел другого десятка цифрами. Визначення кількості десятків і одиниць у числах.
Обчислення значень виразів
86
Письмова нумерація чисел 11–20. Нумераційна таблиця. Задачі на зменшення числа на кілька
одиниць. Порівняння числа і виразу
87
Письмова нумерація чисел 11–20. Доповнення рівностей. Розв’язування задач. Побудова ламаних ліній
88
Письмова нумерація чисел 11–20. Записування чисел під диктування. Задачі на знаходження
невідомого доданка. Порівняння чисел
6
№
з/п
Тема уроку
89
Додавання і віднімання виду: 10 + 3; 14 – 4; 15 – 10. Задачі на знаходження остачі. Доповнення
рівностей
90
Способи читання виразів. Порівняння числа і виразу. Розв’язування задач на застосування дії
додавання і віднімання. Вимірювання і запис довжин відрізків
91
Лічба в межах 20. Попереднє й наступне числа. Додавання і віднімання виду 14 + 1; 17 – 1.
Розв’язування задач
92
Складання і обчислення виразів за текстовою умовою (математичний диктант).
Розв’язування прикладів і задач. Порівняння виразу і числа
93
Вправи на додавання і віднімання в межах 20. Задачі на знаходження невідомого доданка.
Складання рівностей за малюнками і схемами
94
Математичний диктант. Вправи і задачі на засвоєння нумерації чисел другого десятка, на додавання і віднімання в межах 20. Складання рівностей за малюнками
95
Точка. Позначення точок буквами. Позначення відрізків буквами. Складання задач і рівностей
96
Розв’язування задач на додавання і віднімання. Способи читання виразів. Вимірювання і порівняння довжин відрізків
97
Лічба у межах 20. Розв’язування задач на віднімання. Розпізнавання трикутників
98
Доповнення чисел до 10. Узагальнена таблиця додавання й віднімання в межах 10.
Розв’язування прикладів і задач
99
Розкладання числа на два доданки. Додавання чисел частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка. Побудова відрізка
100
Зменшення чисел до 10. Віднімання числа частинами. Задачі на різницеве порівняння
101
Додавання і віднімання чисел частинами. Лічба в межах 20. Залежність різниці від зміни зменшуваного чи від’ємника
Нумерація чисел від 21 до 100
7
102
Утворення і назви чисел від 21 до 39. Лічба в межах 39. Розв’язування задач
103
Утворення та назви чисел від 40 до 89. Лічба в межах 89. Знаходження значень виразів, що містять дужки
104
Утворення і назви чисел від 89 до 100. Лічба в межах 100. Складання виразів на дві дії за текстовою умовою. Розв’язування задач. Креслення відрізків
105
Лічба десятками до 100. Утворення двоцифрових чисел з десятків і одиниць. Складання
і розв’язування задач за малюнками
106
Рівності й нерівності, знаки для їх запису. Порівняння чисел і виразів. Сантиметр. Дециметр.
Метр. Вимірювання метром
107
Письмова нумерація чисел першої сотні: читання чисел, записаних у нумераційній таблиці. Порівняння виразів і чисел. Знаходження значення виразів на дві дії. Розв’язування задач
108
Письмова нумерація: запис чисел у нумераційній таблиці. Таблиця чисел першої сотні. Порівняння чисел і виразів. Розв’язування задач
109
Монети і грошові банкноти України. Одиниці вартості. Задачі на знаходження вартості покупки. Пояснення даного розв’язання задачі. Порівняння чисел. Знаходження значень виразів
110
Читання, запис і порівняння чисел. Одноцифрові та двоцифрові числа. Попереднє й наступне
числа до даного числа. Додавання і віднімання одиниці
111
Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Кути многокутника. Творча робота над задачею
112
Закріплення випадків додавання і віднімання, пов’язаних із нумерацією чисел. Додавання
і віднімання розрядних чисел другого розряду
113
Розв’язування прикладів і задач на додавання і віднімання круглих десятків. Порівняння
круглих десятків. Задачі на знаходження третього доданка
114
Дні тижня. Доба. Тиждень. Розв’язування вправ і задач на час
Дата
№
з/п
Тема уроку
115
Розв’язування і порівняння задач. Доповнення рівностей. Порівняння виразу і числа.
Взаємозв’язок між числами при відніманні
116
Одиниці вимірювання часу. Годинник. Визначення часу за годинником. Складання і обчислювання виразів за таблицею
117
Розрядні доданки. Розкладання чисел на розрядні доданки. Складання і розв’язування задач за
малюнками. Многокутники
Дата
Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд
118
Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток виду 34 + 52. Розв’язування задач
119
Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Задачі, що містять відношення «на...
більше» («на... менше»). Складання і розв’язування задач за малюнками. Короткий запис умови
задачі. Вимірювання сторін многокутників і креслення їх у зошиті
120
Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до обчислень виду 54 + 30;
54 + 3. Вимірювання і порівняння довжин відрізків. Розв’язування задач
121
Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел у випадку обчислень виду
20 + 47; 2 + 47. Порівняння виразів. Розв’язування задачі складанням виразу
122
Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток виду 53 + 45. Застосування різних
прийомів знаходження суми двоцифрових чисел. Складання і розв’язування задач
123
Порівняння виразу і числа. Складання задач за поданою схемою розв’язання
124
Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток виду 57 – 34. Складання
і розв’язування задач. Креслення відрізків
125
Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (закріплення). Порівняння задач.
Складання оберненої задачі до поданої
126
Віднімання двоцифрових чисел виду 79 – 40; 79 – 4. Одиниці вартості (гривня, копійка). Задачі
на знаходження вартості товару. Складання оберненої задачі. Вправи на знаходження невідомого зменшуваного
127
Задачі на знаходження невідомого від’ємника. Обчислення значень виразів. Складання
і розв’язування задач за таблицею. Творча робота над задачею. Узагальнення й систематизація
знань учнів
Повторення вивченого. Додавання і віднімання з переходом через розряд у межах 20
128
Додавання одноцифрових чисел з переходом через розряд. Доповнення рівностей. Складання
і розв’язування задач
129
Віднімання одноцифрових чисел з переходом через розряд. Складання й розв’язування задач на
одну дію
130
Розкладання чисел на доданки. Віднімання чисел з переходом через розряд. Порівняння виразу
і числа. Складання і розв’язування задач за малюнками
131
Додавання чисел з переходом через розряд. Розв’язування задач
132
Додавання чисел з переходом через розряд. Просторові фігури (циліндр, куб, куля). Порівняння
виразів. Розв’язування задач
133
Додавання і віднімання з переходом через розряд. Порівняння одиниць вимірювання довжини.
Складання і розв’язування задач
134
Додавання і віднімання з переходом через розряд. Порівняння виразу і числа. Розв’язування
задач
135
Додавання і віднімання з переходом через розряд. Кругові приклади. Розпізнавання геометричних фігур
136
Додавання і віднімання з переходом через розряд. Перетворення одиниць вимірювання
довжини. Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік
8
ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 10. СКЛАДАННЯ
ТАБЛИЦЬ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Урок 65. ВПРАВИ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ ДОДАВАННЯ
І ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА 6. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ І ПОРІВНЯННЯ ЗАДАЧ
Мета: закріплювати обчислювальні навички додавання і віднімання в межах 6; вправляти учнів у розв’язуванні задач на знаходження суми й на збільшення числа на
кілька одиниць; розвивати самостійність у роботі, математичне мовлення; виховувати старанність.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Усна лічба
+6
–6
1
8
2
7
0
9
4
6
3
10
2. Математичний диктант
yy Число 3 збільшити на 5.
yy Число 9 зменшити на 6.
yy До 4 додати 6.
Взаємоперевірка робіт.
yy Від 10 відняти 2.
yy На скільки 3 менше 4?
yy На скільки 7 більше 6?
3. Гра «Математичний футбол»
На дошці — малюнок воріт з цифрами 6; 5; 4. У футбол грають три команди
учнів. Учням пропонують м’ячі з прикладами. Потрібно їх покласти у свої
ворота.
5+1
10 – 5
3+1
10 – 4
10 – 6
3+2
8–3
4+2
8–4
III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 69)
1. Розв’язування і порівняння задач
Завдання 1
— Щоб накреслити відрізок, спочатку відміряли 5 см, а потім 3 см.
— Скільки всього сантиметрів відміряли?
— Як дізналися? Яку дію використали?
Завдання 2
— Чому дорівнює довжина першого відрізка? Що відомо про другий відрізок? Як знайти довжину другого відрізка? Яку дію використали?
Висновок. Що спільного в цих задачах? Чим відрізняються задачі?
9
Дата _______________________
Клас _______________________
— Ви бачите, що зовсім різні за умовою задачі можуть розв’язуватися однаково. Дією додавання розв’язують задачі, у яких є питання «Скільки всього?»,
і так само задачі, у яких необхідно знайти число, яке на кілька одиниць більше
від іншого числа.
Фізкультхвилинка
Завдання 3. Складання і розв’язування задач за малюнками підручника
Звернути увагу дітей на те, що фігурна дужка означає питання «Скільки
всього?».
2. Робота над текстовою задачею
Завдання 5
— Скільки в Олі зошитів у клітинку? Скільки зошитів у лінійку? Скільки
всього зошитів? Якою дією розв’язали задачу?
3. Вправа з логічним навантаженням
Завдання 4. Складання і розв’язування задачі
Вчитель на дошці записує коротку умову до задачі.
Було — 9 шматочків шоколаду
Залишилося — 6 шматочків шоколаду
З’їли — ?
— З’їли більше чи менше, ніж залишилося?
— Як дізналися? Яку дію виконали?
4. Самостійна робота
1 варіант
2 варіант
7–6+4
3+6–2
9+1–6
2+5–6
9–4+4
8–4+6
3+6–5
9–4+2
8–1–5
6–6+2
7–1–4
5–5+3
Пальчикова гімнастика
5. Робота в групах. Розв’язування задач
1-ша група — про машини, 2-га група — про цукерки, 3-тя група — про
чашки.
Перевірка складених задач.
Було — 8
Було — 9
Стояло — 6
Приїхало — 6
Залишилося — ?
З’їли — 6
Залишилося — ?
Розбилося — 1
Залишилося — ?
6. Вправа з логічним навантаженням (завдання 6)
В однієї мавпи 6 бананів, а в другої — 4.
— Що їм треба зробити, аби бананів у них стало порівну?
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
Повторення таблиць додавання і віднімання числа 6.
— Яку дію виконаємо, якщо в задачі стоїть питання «Скільки всього?»;
«Скільки залишилося?».
— Оцініть свою роботу на уроці смайликом.
10
Урок 66. ВПРАВИ Й ЗАДАЧІ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ
ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ. КРУГОВІ ПРИКЛАДИ
Дата _______________________
Клас _______________________
Мета: формувати в учнів навички швидких обчислень у межах вивчених таблиць; розвивати самостійність у роботі, математичне мовлення; виховувати старанність.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Гра «Хто швидше добіжить?»
Біля дошки — 3 команди.
9–5
8–4
7–5
10 – 5
10 – 5
4+5
8–5
6+3
10 – 5
5+4
8–5
2+5
9–5
3+5
1+5
2. Усна лічба
Розв’язування кругових прикладів. Завдання 4 (с. 70).
3. Самостійна робота
— Розв’яжіть тільки ті приклади, які записані не в трикутнику.
6–6+0
3+6–5
7–6+4
8+2–4
10 – 3 – 3
— Перевірка робіт.
III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за підручником (с. 70)
Завдання 1. Повторення складу числа 7
— Якими монетами можна дати 7 копійок?
Складання і запис різних прикладів, що зображують склад числа 7.
7=5+2
7=5+1+1
7=2+2+2+1
7 = 2 + 2 + 1 + 1 + 1 і т. п.
Учитель звертає увагу дітей на те, що склад числа можна записувати не
лише у вигляді суми двох доданків, а й у вигляді кількох доданків.
Фізкультхвилинка
2. Гра «Магазин» (складання і розв’язування задачі за короткою умовою)
Завдання 2
— Повторіть складові частини задачі.
— Що означає поняття «на ... дорожчий?»
— Скільки коштує рулет? Як дізналися?
— Чому використали дію додавання?
11
3. Складання і розв’язування задачі за даними таблиці
Завдання 3
— Придумайте свою задачу, використовуючи дані таблиці.
Один з учнів повідомляє умову задачі, яку він склав.
— Якою дією розв’яжемо задачу? Чому?
— Запишіть розв’язання в зошит.
— Повідомте відповідь.
4. Самостійна робота
Завдання 6
1 варіант — 1-й рядок;
2 варіант — 2-й рядок.
Пальчикова гімнастика «Кошик»
Долоні повернути до себе, пальці переплести. Великі пальці утворюють
ручку «кошика».
В ліс я з кошиком іду
І гриби туди кладу.
Т. Момот
5. Складання і розв’язування задачі за малюнком
Завдання 6
— Скільки глечиків з медом на полицях?
— Скільки в тумбочці?
— Яке питання поставимо до задачі?
— Як дізнатися, скільки глечиків з медом у тумбочці?
— Яку дію використали? Чому?
6. Задача для кмітливих
Завдання 7
Колоду розпиляли на 6 частин. Скільки разів її пиляли?
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Яку дію виконуємо в задачі, якщо є слова «скільки залишилося?»
— Яку дію виконуємо в задачі, якщо є слова «на ... менше»?
— Якщо вам було легко, намалюйте сонечко.
— Якщо вам було складно, намалюйте хмарку.
12
Урок 67. ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА 7. ЗАДАЧІ
НА ЗНАХОДЖЕННЯ ОСТАЧІ. ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ
Мета: розкрити принцип побудови таблиць додавання і віднімання числа 7; формувати
в учнів уміння розв’язувати задачі на знаходження остачі; розвивати самостійність
під час роботи, математичне мовлення; виховувати акуратність.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Усна лічба. Гра «Мовчанка»
2
3
10
+6
8
4
–6
7
2. Гра «Знаки загубилися»
5+2*7
4*8–4
6–2*8
9*4+3
6 + 1* 8
3+2*1
3. Розв’язування віршованих задач
yy Шість веселих рогачів
В труби вигравали.
Ще два з трубами прибігли.
Скільки разом стало? (8)
yy Руки вгору підніміть,
Пальці швидко полічіть.
Зліва п’ять і справа п’ять.
Скільки разом? Як сказать? (10)
yy Під дубочком п’ять грибочків,
Під сосною їх чотири.
Скільки разом?
Полічили? (9)
yy Дві синички, гарні пташки, на вербі сиділи,
П’ять подружок-щебетушок раптом прилетіли,
Скільки на вербі синиць?
Полічи веселих птиць. (7)
— Розставте відповіді в порядку зростання.
— Яке число найбільше? Яке — найменше?
— Назвіть «сусідів» числа 8.
— Назвіть число, попереднє числу 10.
— Назвіть число, наступне числу 7.
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
1. Повторення складу числа 7
— З яких чисел складається число 7?
2. Каліграфічна хвилинка
Письмо цифри 7.
3. Робота за підручником (с. 71)
Завдання 1
Складання таблиць додавання і віднімання числа 7. Запис таблиць
у зошит.
— Прочитайте відповіді кожної таблиці.
— Затуліть лінійкою відповіді першого стовпчика. Прочитайте приклади
від початку до кінця, називаючи відповідь.
13
Дата _______________________
Клас _______________________
— Затуліть лінійкою відповіді другого стовпчика. Прочитайте приклади
з кінця до початку, називаючи відповідь.
Фізкультхвилинка
4. Первинне закріплення. Розв’язування прикладів з коментуванням
Завдання 2
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ. ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ
ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 71)
1. Гра «В іграшковому магазині»
Завдання 3
— Хто яку іграшку хоче в подарунок?
— Що вибере хлопчик? (М’яч)
— Що вибере дівчинка? (Ляльку)
2. Робота над текстовою задачею на знаходження остачі. Запис у зошиті
Завдання 4
Учитель читає задачу.
— Скільки сніжинок вирізав хлопчик?
— Скільки сніжинок він подарував однокласникам?
— Про що запитується в задачі?
— Як дізнатися, скільки сніжинок залишилося у хлопчика?
— Яку дію використали? Чому?
3. Усне обчислення значень виразів
Завдання 5
— Випишіть вирази, значення яких дорівнює 9.
Пальчикова гімнастика
Ми писали, ми писали,
Наші пальчики втомились.
Наші пальчики струснемо,
І писати знову почнемо.
4. Самостійна робота
— Вставте пропущені числа.
7–
=4
9–
6+
= 10
10 –
=3
=7
5–
=5
3+
=3
5. Завдання для кмітливих
Завдання 6
— Які 2 фігури треба переставити, щоб однакові фігури не стояли поряд?
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
Повторення таблиць додавання і віднімання числа 7.
— Яку дію виконаємо, якщо в задачі стоїть питання «Скільки залишилося»?
14
Урок 68. ВПРАВИ Й ЗАДАЧІ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ
ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА 7.
ПОРІВНЯННЯ ЧИСЛОВИХ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ
Мета: закріплювати обчислювальні навички додавання і віднімання в межах 7; вчити
учнів складати задачі за малюнком і коротким записом, порівнювати два вирази;
розвивати увагу, мислення; виховувати старанність.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Усна лічба. Гра «Мовчанка»
2+7
9–7
3+7
10 – 7
1+7
yy
yy
yy
yy
yy
yy
7+0
7–0
8–7
2. Математичний диктант
Число 6 збільшити на 3.
3 плюс 7.
10 мінус 2.
7 зменшити на 5.
На скільки 6 більше 4?
На скільки 7 менше 9?
Взаємоперевірка робіт.
3. Гра «Хто швидше?»
Біля дошки — три команди. Учні виправляють помилки. Яка команда виконала завдання швидше і правильно, та і виграла.
2 + 7 = 10
3+7=9
1+7=9
9–5=3
9–6=1
10 – 4 = 5
4+4=3
10 – 7 = 2
8–6=3
8–7=2
1+7=9
2+7=4
3+7=9
9–7=3
10 – 7 = 2
4. Робота за індивідуальними картками
Картка № 1
а) Розв’яжи приклади.
3 + 1 – 4 = 5 + 4 + 1 =
7 – 2 – 3 = 8 – 1 – 4 =
б) З прикладу на додавання склади
два приклади на віднімання.
7+2=9
15
Картка № 2
а) Розв’яжи приклади.
5 + 3 + 1 =
7+2+1=
9 – 3 – 2 =
8–4–1=
б) З прикладу на додавання склади два
приклади на віднімання.
6+2=8
Дата _______________________
Клас _______________________
III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 72)
1. Різницеве порівняння чисел
Завдання 1
— Скільки всього копійок у Михайлика? а в Марійки?
— У кого більше грошей? На скільки копійок?
— Як дізналися?
Фізкультхвилинка
2. Складання задачі за малюнком і коротким записом
Завдання 2
— Скільки жолудів у Лесі?
— А скільки у Тараса?
— Як дізнатися, скільки жолудів у Тараса?
— Яку дію використали? Чому?
3. Обчислення довжини відрізка
Завдання 3
Пояснення вчителя
— Відрізок складається з двох частин.
— Чому дорівнює довжина першої частини? (2 см)
— Чому дорівнює довжина другої частини? (7 см)
— Фігурна дужка і знак питання — це питання задачі.
— Чому дорівнює довжина всього відрізка?
4. Розв’язування прикладів
Завдання 4
1-й і 2-й стовпчики — з коментуванням, 3-й стовпчик — самостійно.
Пальчикова гімнастика «Кулька»
Долоні торкаються одна одної. Коли «надимаємо кульку», долоні розводимо, торкаються лише кінчики пальців. Коли повітря виходить з «кульки»,
долоні повертаються у вихідне положення.
Надимаємо ми кульку:
кулька кругла і товста.
Як повітря з неї вийде,
буде кулька знов худа.
Т. Момот
5. Порівняння числових значень виразів. Запис у зошит
Завдання 5
— Порівняйте вирази: 5 + 2 8 – 2.
— Міркуйте так: 5 + 2 = 7, а 8 – 2 = 6. 7 > 6, тому 5 + 2 > 8 – 2.
6. Робота з геометричним матеріалом
Завдання 6
— Покажіть на малюнку 8 трикутників.
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
Повторення таблиць додавання і віднімання числа 7.
— Що означає вираз «на... менше?»
— Оцініть свою роботу смайликом.
16
Урок 69. ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ 8 І 9.
ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ ДОДАВАННЯ
І ВІДНІМАННЯ. ПОРІВНЯННЯ ДОВЖИН ВІДРІЗКІВ.
КРУГОВІ ПРИКЛАДИ
Мета: розкрити принцип побудови таблиць додавання й віднімання чисел 8 і 9; удосконалювати обчислювальні навички учнів; розвивати увагу, мислення; виховувати
уважність.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Гра «Хто швидше?»
5 + 5
10 – 7
7 – 7
2 + 7
8 – 7
6 + 0
9 – 7
7 + 3
5 + 0
Дівчатка розв’язують приклади білого зайчика, хлопчики — приклади сірого зайчика.
Перевірка робіт.
2. Усне розв’язування задач. (Робота з числовим віялом)
yy У Марійки було 3 рожевих стрічки і 2 жовтих. Скільки всього стрічок було
у Марійки?
yy На годівниці сиділо 2 синички і 7 горобців. На скільки більше було горобців, ніж синичок?
yy У гості до Галинки завітало 7 друзів. Вона поклала на стіл 5 ложок і 7 виделок. Скільки ложок ще необхідно покласти?
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
1. Повторення складу чисел 8 і 9
— З яких чисел складаються числа 8; 9?
2. Каліграфічна хвилинка
Написання цифр 8; 9. «Конкурс красунь».
3. Робота за підручником (с. 73)
Складання таблиць додавання й віднімання (за малюнками білих і синіх
квадратиків у підручнику). Запис таблиць у зошит.
— Прочитайте відповіді кожної таблиці.
— Затуліть лінійкою відповіді першого стовпчика. Прочитайте приклади
від початку до кінця, називаючи відповідь.
— Затуліть лінійкою відповіді другого стовпчика. Прочитайте приклади
з кінця до початку, називаючи відповідь.
Фізкультхвилинка
17
Дата _______________________
Клас _______________________
4. Первинне закріплення
Завдання 2
Розв’язування прикладів з коментуванням.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 73)
1. Складання і розв’язування задачі за малюнком
Завдання 3
— Скільки прикрас лежало на столі?
— Що сказано про прикраси у скриньці?
— Як дізнатися, скільки прикрас було в скринці?
— Яку дію обрали? Чому?
— Запишіть розв’язання в зошит.
— Повідомте відповідь.
2. Робота з геометричним матеріалом
Завдання 5
— Виміряйте довжину першого відрізка.
— Виміряйте довжину другого відрізка.
— Як дізнатися, на скільки перший відрізок довший за другий?
— Накресліть відрізки. Надпишіть їх довжину.
— Запишіть розв’язання. (10 – 8 = 2)
3. Робота над текстовою задачею
Завдання 4
— Прочитайте задачу.
Учитель на дошці записує коротку умову до задачі.
Було — 5 грн і 5 грн
Витратила — 8 грн
Залишилося — ?
— Повторіть основні частини задачі за короткою умовою.
Задачу розв’язують усно. Учні пояснюють вибір дій для розв’язання
задачі.
Фізкультхвилинка
4. Усне розв’язування кругових прикладів
Завдання 6
5. Вправа з логічним навантаженням
Завдання 7
— Скільки дітей вишикувалося?
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
Повторення таблиць додавання і віднімання чисел 8 і 9.
— Як дізнатися, на скільки одне число більше або менше від другого?
18
Урок 70. ЗАДАЧА НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ДОДАНКА.
ВПРАВИ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ ДОДАВАННЯ
І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ 1–10
Мета: формувати навички обчислень у межах вивчених таблиць; розвивати вміння
розв’язувати задачі вивчених видів, увагу, мислення; виховувати старанність.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
1. Математичний диктант
1-й доданок — 5; 2-й доданок — 3. Чому дорівнює сума?
Знайдіть суму чисел 6 і 4.
На скільки 5 більше 4?
На скільки 7 менше 9?
До якого числа після додавання 8 дістанемо 8?
До 3 додати стільки ж. Чому дорівнює сума?
Число 7 збільшити на 2.
Число 4 зменшити на 3.
— Як дізнатися, на скільки одне число більше або менше від другого?
— Як називаються числа при додаванні?
2. Розв’язування прикладів
— Виберіть тільки ті приклади, у яких є додавання і віднімання числа 7.
— Запишіть їх у зошит і розв’яжіть.
9+1
10 – 7
8+1
6+2
4+5
10 – 6
9–7
1+7
7+2
8–7
3+7
5+3
3. Гра «Зоопарк»
На дошці записані числа 2; 5; 7; 9; 1; 4; 6; 8; 3; 10.
Учитель вивішує малюнки тварин з прикладами: 2 – 1 — тигр; 7 – 5 — кенгуру; 3 + 3 — лисиця; 3 + 0 — вовк; 3 + 1 — ведмідь; 4 + 1 — зебра; 9 – 2 —
олень; 4 + 4 — жирафа; 6 + 3 — лев; 8 + 2 — слон.
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
1. Робота з демонстраційним матеріалом
Учитель виставляє 5 червоних яблук ліворуч, а праворуч — 2 жовтих, але
жовті яблука затулені смужкою паперу, на якому написаний знак питання.
Учитель починає пояснення:
— Дівчинка зібрала всього 7 червоних і жовтих яблучок. Червоних
яблучок 5 (показує). Скільки жовтих яблучок зірвала дівчинка?
— 7 яблучок — це яблука якого кольору? (5 червоних і жовті.)
— Якщо ми від усіх яблук заберемо червоні (знімає їх), то які залишаться?
(Жовті)
— Як ще можна дізнатися, скільки жовтих яблучок? (7 – 5 = 2)
— Перевіримо! (Знімаємо смужку паперу, під якою дійсно 2 жовтих
яблучка.)
Фізкультхвилинка
19
Дата _______________________
Клас _______________________
2. Робота за підручником (с. 74)
Первинне закріплення. Завдання 1. Знаходження невідомого доданка
— Складіть та обчисліть вираз для знаходження довжини другого відрізка.
Пояснення вчителя. Другу частину можна знайти, якщо від цілого відрізка відняти першу частину, тобто від 9 см відняти 2 см.
— Чому дорівнює довжина другої частини?
— З яких частин складається відрізок? (Із 2 см і 7 см.)
— Це можна перевірити дією додавання: 2 + 7 = 9.
— У цій задачі була відома сума — 9 см і перший доданок — 2 см. Необхідно знайти другий доданок.
— Якою дією ми його знаходимо? (Дією віднімання.)
Висновок. Щоб знайти невідомий доданок, необхідно від суми відняти відомий доданок.
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Задачі на знаходження невідомого доданка
Завдання 2
— Скільки фішок біля торбинки зліва?
— Скільки всього фішок? Де решта?
— Як дізнатися, скільки фішок у торбинці? (10 – 6 = 4)
— Запишіть розв’язування задачі. Якою буде відповідь?
Завдання 3
— Розгляньте малюнок праворуч.
— Складіть за ним задачу про кубики та самостійно розв’яжіть її.
— Прочитайте розв’язання і повідомте відповідь.
Пальчикова гімнастика «Вертоліт»
Пальці обох рук (окрім указівних і великих) переплітаються. Указівні
пальці торкаються подушечками. Великими пальцями виконувати кругові
рухи.
Вертоліт, вертоліт
Вирушає у політ.
Швидко лопаті крути
І лети, лети, лети.
Т. Момот
2. Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць
Завдання 4
Числа 4; 2; 6; 5; 7; 3 збільшити на 3, а потім зменшити на 2.
— Що означає вислів «збільшити на...»?
— Що означає вислів «зменшити на...»?
3. Самостійна робота
(див. Додаток на с. 23)
4. Завдання з логічним навантаженням (завдання 5)
— Чи може сума двох чисел дорівнювати одному з них?
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Як називаються числа при додаванні?
— Як знайти невідомий доданок?
— Було 8 зошитів у клітинку і в лінійку. З них 5 — у клітинку. Скільки
було зошитів у лінійку?
20
Урок 71. ЛІТР. ВПРАВИ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ ДОДАВАННЯ
І ВІДНІМАННЯ. ЗАДАЧІ НА РІЗНИЦЕВЕ ПОРІВНЯННЯ
ТА НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ДОДАНКА
Мета: ознайомити учнів з одиницею вимірювання літром і практичним застосуванням
цієї одиниці вимірювання; формувати навички обчислень у межах вивчених таблиць, уміння розв’язувати задачі вивчених видів; розвивати увагу, мислення; виховувати інтерес до математики.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Гра «Хто швидше?»
+ 2
7
10
– 5
– 8
+ 7
+ 2
+ 4
– 8
+ 6
– 5
+ 3
5
10
2. Робота з дидактичним матеріалом
— Знайдіть суму і невідомий доданок.
1+1=
2+1=
3+1=
2+2=
2–1=
1+2=
1+3=
4–2=
3–1=
4–1=
3–2=
4–2=
3. Розв’язування прикладів
— Розв’яжіть лише приклади, у яких число 7 — це другий доданок.
1+7
7+2
7+3
0+7
7+0
2+7
7+1
3+7
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
1. Вступна бесіда
— Сьогодні на уроці ми ознайомимося з новою величиною.
— Кому з вас доводилося в магазині купувати молоко, сік? Як виглядає
упаковка, у якій продаються ці рідини? А в якій упаковці продається квас, газована вода?
— Як ви вважаєте, чи однакова кількість рідини міститься в тетрапакеті
і в пластиковій пляшці? Чому? А ціна буде за ці упаковки однакова? А чи
можна визначити, що буде коштувати дорожче, якщо кількість рідини, що
вміщується у різних упаковках — різна? Як це можна дізнатися?
— Хто здогадався, з якою новою величиною — одиницею ємкості — ми сьогодні ознайомимося?
— Молодці, ви правильно здогадалися!
Тема нашого уроку: «Одиниця ємкості — літр».
— А як ви вважаєте, скільки в один літр вміщується рідини, якщо її вимірювати склянками? Давайте перевіримо.
21
Дата _______________________
Клас _______________________
2. Практична робота
Проведення досліду 1
Учень переливає воду з літрової банки в склянки.
— Скільки склянок для цього знадобиться? (5 склянок) Який можна зробити висновок?
Висновок: в одному літрі рідини міститься 5 склянок.
Проведення досліду 2
— Визначте, куди більше вміститься води — у каструлю чи в банку? (Ємкості однакової місткості.)
— Як це зробити? (Потрібно виміряти місткість каструлі й банки.)
До дошки виходять два учні з літровими банками й заповнюють каструлю
й банку водою.
— Який висновок можна зробити?
Висновок: ці ємкості вміщають однакову кількість води.
Фізкультхвилинка
Проведення досліду 3
Учитель викликає двох учнів і просить одного наповнити каструлю літровою банкою, а другого — наповнити банку водою зі склянки.
Проблемна ситуація
— Що ж виходить: каструля й банка вміщали однакову кількість води,
і раптом з’ясувалося, що ця кількість різна.
Висновок: місткість потрібно визначати однаковою міркою, а не різними.
— Вимірюють місткість посудин літрами (показ різних посудин літрової
ємкості — скляної банки, мензурки, кухоля).
— Згадайте, скільки літрових банок води вміщалося в каструлю й банку.
(По 3)
— Отже, говорять: вони вміщають по 3 літри.
Слово літр скорочено пишуть так: л.
3. Проблемна ситуація
— Як ви вважаєте, чи однакова кількість меду й молока може вміститися
у трилітровій банці? (Ні, не однакова кількість.)
— Чому? Адже ця ємкість може вмістити тільки три літри рідини.
— Звісно, справа в тому, якою за складом буде рідина. Якщо вона буде
густа, то й місткість буде більше.
— Скільки літрів меду може поміститися в трилітрову банку? (У трилітрову банку може поміститися 4,5 кг меду.)
Висновок: різні за об’ємом посудини можуть вміщати різну кількість рідини, й однакові посудини за об’ємом теж можуть вміщати різну кількість рідини залежно від складу рідини (густоти).
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 75)
1. Складання і розв’язування задач на знаходження суми і на різницеве
порівняння чисел
Завдання 2
— Скільки води в лійці? Скільки — у відрі? Скільки всього води в лійці
і у відрі?
Завдання 3
— Скільки води в мисці? Скільки — у відрі?
— На скільки менше води в мисці, ніж у відрі?
22
2. Усне обчислення прикладів
Завдання 4
Фізкультхвилинка
3. Складання задач на знаходження невідомого доданка за малюнком
Завдання 4
— Скільки води в кухлі? А в каструлі?
— Скільки всього води в кухлі та каструлі?
— Як дізнатися, скільки води у каструлі? (7 – 2 = 5 (л))
— Запишіть розв’язання в зошит. Повідомте відповідь до задачі.
Аналогічно учні складають і розв’язують задачу за малюнком про бочку
і каністру.
4. Гра «Ланцюжок»
Діти розподіляються на дві команди.
7
6
– 6
+ 5
+ 2
– 2
+ 4
– 5
– 1
– 2
+ 4
– 5
+ 8
– 9
5
1
5. Завдання з логічним навантаженням
Завдання 5
У десятилітровій каністрі 7 л бензину. Скільки літрів бензину можна ще
долити в цю каністру?
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— З якою одиницею ємкості ми сьогодні ознайомилися?
— Що вимірюють літрами?
— Як знайти невідомий доданок?
— Як порівняти два числа?
— Молодці, діти! Ви добре попрацювали.
ДОДАТОК ДО УРОКУ 70
Самостійна робота
1 варіант
2 варіант
?
?
10
8
(г.)
23
(р.)
ДОДАТОК ДО УРОКУ 73
1. Порівняння виразу і числа
Завдання 2 (з коментуванням)
2. Самостійна робота
Завдання 3
Пальчикова гімнастика
3. Вправа з логічним навантаженням
Завдання 4. Розв’язування задачі з двома запитаннями
4. Робота з геометричним матеріалом
Завдання 5
— Із скількох ланок складається кожна ламана лінія?
— Яка ламана лінія «чужа»? Чому?
ДОДАТОК ДО УРОКУ 75
1. Продовження роботи за підручником (с. 79)
Завдання 3
Розв’язування прикладів з коментуванням, використовуючи прийом додавання числа частинами. Приклади учні записують у зошити.
— Обчисліть вирази іншими способами.
2. Робота з текстовою задачею на знаходження суми
Завдання 4
yy Повторення складових частин задачі.
yy Пояснення вибору дії розв’язання.
yy Запис розв’язання в зошит.
Зорова гімнастика
3. Робота з геометричним матеріалом
Завдання 5
— Скільки на малюнку трикутників; чотирикутників?
4. Кругові приклади
Завдання 3 (с. 82)
— Заповніть порожні клітинки, орієнтуючись на стрілки.
— Що ви помітили?
— Запишіть складені рівності.
5. Вправа з логічним навантаженням
Завдання 7 (с. 83)
— Які квіти намалювала кожна дівчинка?
24
Урок 72. ЗАДАЧІ НА ВИЗНАЧЕННЯ МІСТКОСТІ ПОСУДИНИ.
ВПРАВИ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ.
СКЛАДАННЯ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ОСТАЧІ
Мета: вчити учнів розв’язувати задачі з використанням одиниць вимірювання ємкості;
формувати навички обчислень у межах вивчених таблиць, уміння розв’язувати задачі вивчених видів; розвивати увагу, мислення; виховувати інтерес до математики.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Гра «Яке число заблукало?»
10
1
3
8
5 6
6
8
3
3+2=
5–
=4
+2=8
4–4=
–3=2
–3=1
2. Усне складання та розв’язування задач за схемами
I—8
II — 2
I—8
II — 2
?
на ? >
3. Гра «Порівняй не обчислюючи»
5–2*5–1
7–4*9–4
8–2*6–2
9–3*9–4
6–4*6
3+2*3–2
III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 76)
1. Складання і розв’язування задач за короткою умовою
Завдання 3
— З якою одиницею ємкості ознайомилися? (Літр)
— Як позначається скорочено 1 літр?
На дошці — коротка умова задач. Усне розв’язування задач.
Було — 10 л
Було 10 л
Вилили 3 л
Вилили — 3 л і 1 л
Залишилося — ?
Залишилося — ?
— Порівняйте розв’язування задач.
— Чим схожі ці задачі? Чим відрізняються?
— Що необхідно зробити, щоб дізнатися, скільки залишилося в другій задачі? (Спочатку необхідно дізнатися, скільки всього вилили, а потім шукати
остачу.)
2. Самостійна робота
Завдання 1
1 варіант виконує 1-й рядок, 2 варіант — 2-й рядок.
Пальчикова гімнастика
25
Дата _______________________
Клас _______________________
3. Усне розв’язування прикладів
Завдання 2
— Хто скільки літрів квасу купить?
— Хто купить квасу більше всіх?
— А у кого квасу буде порівну?
4. Розв’язування прикладів з коментуванням
Завдання 4
— За даними таблиці складіть вирази та обчисліть їх значення.
— Як називаються числа при додаванні?
— Як знайти невідомий доданок?
5. Завдання з логічним навантаженням
Завдання 5
— Учора був четвер. Який сьогодні день?
— Який день буде завтра; післязавтра?
6. Гра «Хто швидше?»
9+1
8+2
10 – 9
–8
–9
+8
+7
+7
–7
–6
–5
+6
+2
+2
–5
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що вимірюють літрами? (Кількість рідини, ємкість посуду.)
— Яку величину ми ще вміємо вимірювати? (Довжину)
— Чим ми вимірюємо довжину? (Сантиметром)
— Молодці, діти! Ви добре попрацювали!
26
Урок 73. КІЛОГРАМ. ВПРАВИ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ ДОДАВАННЯ
І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 10. ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗУ І ЧИСЛА.
ЛАМАНІ ЛІНІЇ. СКЛАДАННЯ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета: ознайомити учнів з одиницею вимірювання — кілограмом і практичним застосуванням цієї одиниці вимірювання; формувати навички обчислень у межах вивчених
таблиць, уміння розв’язувати задачі, порівнювати вираз і число; розвивати увагу,
логічне мислення; виховувати інтерес до математики.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Усна лічба Гра «Сходинки»
10 – 9
8–6
6–4
9–7
5–3
7–5
yy
yy
yy
yy
yy
8–6
2. Математичний диктант
Перший доданок — 3, другий — 4. Чому дорівнює сума?
Запишіть число, яке на 1 менше 6.
Я задумала число, додала до нього 2 й одержала 8. Яке число я задумала?
10 мінус 2.
На скільки 6 менше 2?
Самоперевірка (відповіді — на дошці: 7; 5; 6; 8; 4.)
3. Розв’язування задач
— Яку величину ми вивчали на попередньому уроці? (Літр)
— Що вимірюють літрами? (Кількість рідини, ємкість посуду)
Завдання 6 (с. 82)
— Песик вирішив, що обидві задачі розв’язуються відніманням, бо воду
відливали. Чи не помилився він?
Задача 1. Скільки літрів води залишилось у бідоні? (6 – 2 = 4 (л))
— Чому обрали дію віднімання? (Тому що ключове слово «залишилось».)
Задача 2. Скільки всього літрів води відлили? (6 + 2 = 8 (л))
— Чому обрали дію додавання? (Тому що ключове слово «всього».)
III. ПОСТАНОВКА НАВЧАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ
— Подивіться на ці два пакети.
— Чим вони схожі? (Вони однакові за кольором, за формою, за розміром.)
— Чим відрізняються? (Дати одному учневі в руках потримати пакети.)
— Що можна сказати? (Один пакет легший, інший — важчий.)
IV. ВІДКРИТТЯ НОВИХ ЗНАНЬ. ПРАКТИЧНА РОБОТА
— Діти, виявляється, існує властивість предметів, яку ми не завжди можемо побачити. Щоб виявити цю властивість, треба взяти предмети до рук.
Коли ми говоримо «легше» або «важче», то маємо на увазі властивість предметів, яка називається маса. (На дошку учитель вивішує плакат «Маса».)
— Якій властивості предметів буде присвячений наш урок? (Масі)
— Який прилад допоможе нам порівнювати маси предметів? (Терези)
27
Дата _______________________
Клас _______________________
— Які терези вам відомі? (Магазинні, побутові, вантажні, аптечні.)
Учитель демонструє дітям безмін, чашкові ваги.
V. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
1. Вступна бесіда
— Діти, візьміть до однієї руки підручник, а до іншої — зошит. Що легше,
а що — важче? (Підручник важчий від зошита, а зошит легший від підручника.) Тепер візьміть до однієї руки підручник, а до іншої — ручку. Що легше,
а що — важче? (Підручник важчий за ручку, а ручка легша за підручник.)
Діти, хто здогадався, що ми зараз порівнювали? (Маси предметів.)
— Так, правильно, ми порівнювали маси предметів. І тому правильно буде
говорити, що маса підручника більше маси зошита, а маса зошита... (менше
маси підручника). Якщо маса ручки менше маси підручника, то... (маса підручника більше маси ручки). А тепер візьміть до кожної руки по підручнику
і порівняйте їхні маси.
— Що можна сказати про маси підручників? (Маса одного підручника дорівнює масі іншого підручника.)
— Масу предметів вимірюють у кілограмах. (На дошці — плакат «Кілограм».) Для вимірювання маси на терезах використовують гирі.
У давні часи були такі міри, які використовувалися тільки в одній країні:
в Україні — пуд, в Англії — фунт. Людям щоразу доводилося пояснювати одне
одному, яку масу вони позначають тією або іншою мірою. Тому вони домовилися використовувати однакові міри маси. Ви знаєте, що, купуючи картоплю
в магазині, ми просимо зважити, наприклад, скільки? (2–3 кілограми)
— Кілограм — це міра маси. Її використовують люди в усьому світі. І всі
розуміють одне одного, коли потрібно відміряти, наприклад, 2 кілограми.
(Учитель демонструє гирі; показує на прикладі, як зважують пачку солі,
пакет соку, гречку.)
— А на письмі кілограм умовно позначають кг. Умовна позначка пишеться
без крапки. (На дошці учитель вивішує умовну позначку «кг».)
— Подивіться уважно на терези. На одну чашу ми поклали підручник, а на
іншу — зошит. Визначте, що важче, що — легше? (Підручник важчий від зошита, а зошит легший від підручника.) Як ви це визначили? (Якщо предмет
важчий, то чаша терезів буде нижче.) А тепер спробуйте сформулювати відповідь, використовуючи слово маса. (Якщо маса предмета важча, то чаша терезів буде нижче.)
— Зараз я кладу на терези пачку солі й гирю. Визначте, що важче, що —
легше? (Маси цих предметів однакові.) Якщо маси предметів однакові, то тоді
говорять, що чаші терезів перебувають у рівновазі.
Фізкультхвилинка
2. Первинне закріплення. Робота за підручником (с. 77)
Завдання 1. Визначення маси предметів
— Розгляньте малюнки.
— Яка маса рису? Яка маса гранатів?
VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
(див. Додаток на с. 24)
VII. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— З якою величиною ознайомилися на уроці?
— Чому маса — це величина?
— Який пристрій допомагає виміряти масу?
— Складіть задачу про масу предметів у класі.
— Молодці! Ви добре працювали на уроці.
28
Урок 74. ЗАДАЧІ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ВІКУ ЛЮДИНИ.
ВПРАВИ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ
ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 10. РОЗПІЗНАВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР
Мета: ознайомити учнів із задачами про вік людини; розвивати вміння розв’язувати
приклади і задачі; узагальнити знання про геометричні фігури; розвивати увагу, логічне мислення; виховувати інтерес до математики.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Усна лічба
Гра «Знайди “зайвий” вираз»
1+3+4
2+2+4
1+5+2
2+6+0
3+4+1
1+2+3
2. Порівняння задач та їх розв’язання
Завдання 4 (с. 82)
Задача 1
Скільки чистих зошитів залишилося в Олі? (6 – 4 = 2 (з))
— Чому обрали дію віднімання? (Тому що ключове слово «залишилось».)
Задача 2
Скільки всього чистих зошитів залишилося в Олі? (6 + 4 = 10 (з))
— Чому обрали дію додавання? (Тому що ключове слово «всього».)
3. Робота за таблицями
Завдання 1 (с. 78)
— Як називаються числа при додаванні?
— Порівняйте доданки та суми.
— Зробіть висновок про зміну суми залежно від зміни одного з доданків.
— Як зміниться сума, якщо один з доданків збільшити на 3?
— А якщо один з доданків зменшити на 3?
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
1. Робота за підручником (с. 78)
Завдання 2. Робота над задачею на різницеве порівняння чисел
— Повторіть умову задачі.
Учитель на дошці записує коротку умову.
Юрі — 10 років
Яні — 7 років
на ? <
— Що означає слово молодше?
— На скільки років Яна молодша від Юрка? Як ви про це дізналися?
— Запишіть розв’язання в зошит.
2. Творча робота над задачею
Юрі — 10 років
Яні — 7 років
— Що означає слово старший?
29
на ? >
Дата _______________________
Клас _______________________
— На скільки років Юрко старший від Яни? Як ви про це дізналися?
— Порівняйте обидві задачі.
— Що в них спільного?
— Чим вони відрізняються одна від одної?
Висновок. Незалежно від запитання задачі розв’язуються однаково.
Фізкультхвилинка
3. Робота над задачами на збільшення, зменшення числа на кілька одиниць
Завдання 3
— Повторіть умову задачі.
Учитель на дошці записує коротку умову.
Юрі — 10 років
Яні — ?, на 3 роки молодше
?
— Як дізнатися, скільки років Яні?
— Запишіть розв’язання в зошити.
Творча робота над задачею
Юрі — 7 років
Яні — ?, на 3 роки старше
?
— Як дізнатися, скільки років Яні?
— Порівняйте обидві задачі.
— Що в них спільного?
— Чим вони відрізняються одна від одної?
Висновок. У розв’язанні другої задачі змінився знак дії. І щоб її розв’язати,
треба було замінити число 10 на 7.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Самостійна робота
Завдання 4. Розв’язування прикладів
Під час перевірки діти повідомляють, скільки кілограмів вантажу в кожного звіряти.
2. Робота з геометричним матеріалом
Завдання 5
— Прочитайте назви геометричних фігур.
— Які з цих фігур є многокутниками?
— Чим вони відрізняються від інших фігур?
Зорова гімнастика
3. Логічна задача
Толя сказав, що бачив біля озера 4 гусей, 3 бабок, 1 метелика і 2 качок.
Скільки всього птахів бачив Толя?
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Ми рахували?
— Ми грали?
— Ми задачі складали?
— Ми фігури геометричні повторювали?
— Оцініть свою роботу на уроці смайликом.
30
Урок 75. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ ПО ОДНОМУ
ТА ЧАСТИНАМИ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ
Мета: ознайомити учнів з прийомами додавання і віднімання чисел по одному та частинами; продовжити формування обчислювальних умінь і навичок; вправляти
у розв’язуванні задач на знаходження суми; розвивати логічне мислення; виховувати інтерес до математики.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Усна лічба. Гра «Мовчанка»
10
10
10
4
9
7
3
2
4
1
6
5
2. Гра «Заповни пропуски»
Завдання 2 (с. 82)
3. Доповнення і розв’язування задачі
Завдання 5 (с. 82)
4. Робота з геометричним матеріалом
Гра «Хто прийшов у гості?»
Учитель роздає учням геометричні фігури, на зворотній частині яких записані приклади. Учень записує приклад на дошці і розв’язує його, а потім прикріплює геометричну фігуру до дошки.
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
1. Підготовча робота
На дошці — приклад 3 + 2.
— Чому дорівнює сума? Як ви дізналися? (Ми знаємо таблицю додавання
числа 2.)
— А ще ви знаєте склад числа 5. 5 — це 3 і 2.
— Сьогодні ми познайомимося з іншим прийомом обчислення цього результату: додавання і віднімання по одному. Цей прийом вам стане у пригоді
в другому класі, коли ми будемо додавати великі числа.
31
Дата _______________________
Клас _______________________
2. Пояснення вчителя. Робота з демонстраційним матеріалом
Учитель прикріплює на дошці ліворуч 3 зелені яблучки, а праворуч —
2 жовті.
— Підсунемо 1 жовте яблучко до зелених яблучок. Скільки яблучок одержали ліворуч? (3 + 1 = 4)
— Тепер покладіть ще 1 жовте яблучко до зелених яблучок. Скільки
яблучок одержали ліворуч? (4 + 1 = 5)
Висновок. Ми додавали 2 жовтих яблучка по одному: 3 + 1 + 1 = 5.
— Поясніть, як ви до 5 жовтих груш додасте 3 зелених груші по одній.
— У вас 4 повітряних кульки. Скільки дівчат одержить по 1 кульці? (4)
— У вас 6 цукерок. Скільки хлопчиків одержать по одній цукерці? (6)
Висновок. Число 4 складається із чотирьох одиниць, а число 6 — з шести.
Ми навчилися додавати числа не відразу, а по одному.
— Сьогодні ми будемо вчитися додавати і віднімати числа частинами.
3. Робота за підручником (с. 79)
Завдання 1
— Скільки рожевих паличок ліворуч? (5) Скільки жовтих? (4) Скільки їх
усього?
— Як рахував Іванко? (Він додавав число 4 по одиниці.)
— Скільки рожевих паличок праворуч? Скільки жовтих? Скільки всього?
— Як рахувала Олеся? (Вона додавала число 4 частинами: 2 + 2.)
— А як інакше можна було додавати числа 5 і 4? (5 + 1 + 3; 5 + 1 + 1 + 2;
5 + 3 + 1 і т. ін.)
— Олеся обрала найзручніший спосіб.
Висновок. Числа, більші, ніж 3, додавати і віднімати по 1 довго. Зручніше розбити другий доданок на два менші числа. Для цього треба добре
пам’ятати склад чисел.
Фізкультхвилинка
4. Первинне закріплення
Завдання 2
Пояснення учнями додавання і віднімання чисел частинами за числовим
відрізком.
Висновок. Число можна додавати і віднімати частинами.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
(див. Додаток на с. 24)
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
Віршована задача
Сім цукерок є у Тані.
Дві цукерки віддасть мамі,
Дві віддасть своїй сестрі,
Дві бабулі. А собі?
— Скільки цукерок залишиться у Тані?
— Як від 7 можна відняти число 6 частинами?
32
Урок 76. ПЕРЕСТАВНА ВЛАСТИВІСТЬ ДОДАВАННЯ.
ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ
ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ 1–10
Мета: ознайомити учнів з переставною властивістю додавання; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати мислення; виховувати інтерес до математики.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Усна лічба
Завдання 9 (с. 83)
— Знайдіть зашифровані слова.
— Поставте відповіді в порядку зростання.
2. Розв’язування задач (робота з числовим віялом)
yy З бочки вилили спочатку 7 л молока, а потім — ще 2 л. Скільки літрів молока вилили з бочки?
yy Курка має масу 2 кг, а гуска — 5 кг. На скільки кілограмів гуска важча від
курки?
yy Коли у відро долили 3 л води, то там стало 7 л. Скільки літрів води було
у відрі спочатку?
3. Гра «Заповни пропуски»
5+3=5+1+
10 – 6 = 10 – 3 –
=
6+4=6+2+
10 – 2 = 10 – 1 –
=
3+5=3+1+
+
=
4+3<
9–5=9–1–
3+5>
–
=
6+1>8–
10 – 6 < 3 +
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
1. Підготовча робота
— Заповніть таблицю.
9
1
2
3
4
5
6
7
8
— Назвіть випадки складу числа 9, які записані однаковими числами, але
в різному порядку.
— Які приклади на додавання можна скласти за цими випадками?
1+8=9
2+7=9
8+1=9
7+2=9
2. Пояснення нового матеріалу
— Ви, напевно, помітили, що сума не залежить від того, у якому порядку
розміщені доданки. Доданків може бути не тільки два, але й більше.
Робота з демонстраційним матеріалом
— Скільки білочок прийшло в гості? (7)
— Скільки ведмежат прийшло в гості? (2)
— А скільки їжачків? (1)
— Скільки всього тварин? (10)
33
Дата _______________________
Клас _______________________
Учитель показує різні випадки приходу звірів у гості.
Висновок. Як би ми не переставляли тварин, сума увесь час буде однаковою. (10)
Тому що сума — це результат об’єднання. Тут важливо — скільки всього,
а не в якому порядку додавати. Числа можна додавати в будь-якому порядку.
Від перестановки доданків сума не змінюється.
3. Робота за підручником (с. 80)
Завдання 1. Первинне закріплення
— Скільки блакитних квадратиків угорі? а білих? Скільки всього квадратиків?
— Скільки блакитних квадратиків унизу? а білих? Скільки всього квадратиків?
— Який висновок можна зробити? (При додаванні числа можна переставляти.)
Фізкультхвилинка
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Продовження роботи за підручником (с. 80)
Завдання 2. Складання і розв’язування прикладів з опорою на малюнок
Завдання 3
— Прочитайте приклади.
— Що однакове в прикладах? (Доданки, відповідь.)
— Чим відрізняються приклади? (Порядком доданків.)
— Прочитайте правило. (Додавати числа можна в будь-якому порядку.)
2. Самостійна робота (завдання 4)
Зорова гімнастика
3. Робота над текстовою задачею
Завдання 5
Читання, аналіз, розв’язування задачі.
— Якою дією розв’язали задачу? Чому?
4. Завдання з логічним навантаженням
Завдання 7. Гра «Загубилося число»
— Числа другого рядка підписані під числами першого рядка за певним
правилом. Із часом деякі числа «загубилися». Знайдіть ці числа. (Слід звернути увагу дітей, на скільки збільшилося чи зменшилося кожне число, встановити певну закономірність.)
5. Вправа на увагу
Завдання 11 (с. 83)
— Що подібне й відмінне в кожній парі фотографій?
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Отже, підсумуємо!
yy При додаванні числа можна переставляти.
yy Складати числа можна в будь-якому порядку.
yy Від перестановки доданків сума не змінюється.
— Якщо вам було все зрозуміло — намалюйте сонечко. Якщо вам було
складно — намалюйте хмаринку.
34
Урок 77. ВПРАВИ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ ДОДАВАННЯ
І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 10. УЗАГАЛЬНЕННЯ
І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ
Мета: закріпити й узагальнити вивчений матеріал; перевірити рівень умінь і навичок
учнів; розвивати мислення; виховувати старанність, інтерес до математики.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Математичний диктант
Завдання 5 (с. 81)
Взаємоперевірка робіт.
2. Гра «У лісовій школі»
Учитель на дошці прикріплює малюнки грибочків і звірів.
— Звірі одержали завдання порахувати, скільки всього грибочків? Білочка, їжачок і зайчик виконали завдання по-різному. Хто з них виконав завдання правильно?
1 + 2 + 3 = — білочка
2 + 1 + 3 = — зайчик
3 + 2 + 1 = — їжачок
— Усі вони виконали завдання правильно, тому що згадали переставний
закон додавання. (Від перестановки доданків сума не змінюється.)
3. Цікава задача
— Розставте дні в порядку настання: післязавтра, позавчора, сьогодні, завтра, вчора.
III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за підручником (с. 81)
Завдання 1
— Складіть і запишіть рівності на додавання за малюнком.
Завдання 2
— Поставте правильний знак. Порівняння виразів.
Завдання 3. Робота над текстовою задачею
— Що означає слово десяток?
Учитель на дошці записує коротку умову до задачі.
— 10 — це сума. Сім — це відомий доданок.
— Як знайти невідомий доданок? (10 – 7 = 3 (яйця))
Фізкультхвилинка
Завдання 4
Складання і розв’язування задач за малюнками.
— Як дізнатися масу сиру? (2 + 2 + 1 = 5)
— Скільки меду в бочці? Що відомо про мед у банці?
— Поставте питання до задачі.
— Що означає вислів «на... менше?»
— Якою дією розв’яжемо задачу?
— Яким прикладом запишемо розв’язання до задачі? (10 – 8 = 2 (л))
35
Дата _______________________
Клас _______________________
— Яка відповідь?
2. Самостійна робота
1 варіант
1)Розв’яжіть приклади. Заповніть пропуски.
4+6–3=
7–5
1+1+8=
3+3=
10 – 2
6
7+2
3
+1
4 = 10
2)Розв’яжіть задачу.
Птахів — 4, жуків — 7. На скільки жуків більше, ніж птахів?
2 варіант
1)Розв’яжіть приклади. Заповніть пропуски.
7–3+5=
9–8
2+8–9=
5+4=3+
2+5
9
9–2
0
7=2
2)Розв’яжіть задачу.
Фруктів — 8, овочів — 3. На скільки овочів менше, ніж фруктів?
Пальчикова гімнастика «Рибки»
Імітуємо руками рух рибок.
3. Завдання з логічним навантаженням
Завдання 6
— З яких геометричних фігур складено вітрильник? Яких фігур більше?
Завдання 7
Є дві посудини місткістю 8 і 5 л. Як за їх допомогою відміряти 2 л води?
4. Робота з геометричним матеріалом
Завдання 10 (с. 83) з коментуванням
— Кожній фігурі відповідає певне число.
— За схемами складіть числові вирази та обчисліть їх значення.
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Які знання й навички вам стали у пригоді під час виконання завдань?
36
ЧИСЛА 11–20. ВЕЛИЧИНИ
Дата _______________________
Клас _______________________
Урок 78. ДЕСЯТОК. ПОВТОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ ДОДАВАННЯ
І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 10. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета: ознайомити учнів з десятком — новою лічильною одиницею; вдосконалювати
обчислювальні навички під час розв’язання задач і прикладів у межах 10; розвивати мислення; виховувати інтерес до математики.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
(див. Додаток на с. 42)
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
1. Робота за підручником (с. 84)
Завдання 1
Повторення чисел першого десятка.
— Спишіть, заповнюючи пропуски.
— Оберіть найкращу цифру і відзначте її короною. («Конкурс красунь»)
2. Робота з демонстраційним матеріалом
— Скільки грибочків поклали до кошика? (8)
— Додамо до них ще 1 грибочок. Скільки грибочків стало в кошику? (9)
— Як дізналися? (8 + 1 = 9)
— Додамо до них ще 1 грибочок. Скільки грибочків стало в кошику? (10)
— Як дізналися? (9 + 1 = 10)
3. Утворення числа 10
Завдання 2
— Скільки білих квадратиків? Скільки блакитних?
— Скільки всього квадратиків?
— Як утворили число 10?
Якщо взяти 10 паличок і зв’язати їх у пучок, то ми отримаємо 1 десяток паличок.
— Десять одиниць — це десяток.
— Є предмети, які легше рахувати десятками: яйця, ґудзики, горіхи.
4. Гра «Магазин»
На столі вчителя лежать картонки з нашитими на них десятками ґудзиків.
Один учень — покупець, інший — продавець. Покупець називає певну кількість ґудзиків: «Продайте мені, будь ласка, два десятки ґудзиків». А продавець видає цю кількість за допомогою картонок з ґудзиками. Потім учні міняються місцями.
Фізкультхвилинка
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Лічба десятками за предметними малюнками
37
2. Робота над задачами
Завдання 5
1) Читання задачі сильнішими учнями. Повторення умови за допомогою
запитань.
— Повторіть питання задачі.
— Книжок у Петрика стане більше чи менше? Чому?
— Запишіть розв’язування задачі.
— Дайте повну відповідь на запитання задачі.
2) Читання задачі сильнішими учнями. Повторення умови за допомогою
запитань.
— Повторіть питання задачі.
— Книжок у Петрика стане більше чи менше? Чому?
— Запишіть розв’язування задачі.
— Дайте повну відповідь на питання задачі.
— Чим схожі задачі? (Числовими даними.)
— Чим відрізняються? (Розв’язанням, відповіддю.)
3. Робота з геометричним матеріалом
Завдання 3
— Накресліть відрізки завдовжки 10 см і 1 см.
— Який відрізок довший? Який коротший?
— На скільки сантиметрів другий відрізок коротший за перший?
— Як порівняти два числа?
4. Самостійна робота (завдання 4)
Пальчикова гімнастика «Кулька»
Долоні торкаються одна одної. Коли «надимаємо кульку», долоні розводимо, торкаються лише кінчики пальців. Коли повітря виходить з «кульки»,
долоні повертаються у вихідне положення.
Надимаємо ми кульку:
Кулька кругла і товста.
Як повітря з неї вийде,
Буде кулька знов худа.
Т. Момот
5. Складання і розв’язування прикладів за малюнком
Завдання 6
— Допоможіть бджілці і жабці розв’язати приклади.
6. Завдання з логічним навантаженням
Завдання 7
— Розгляньте малюнки.
— Скільки на першому малюнку відрізків? а скільки променів?
— Скільки на другому малюнку відрізків? а скільки променів?
— На якому малюнку відрізків більше? Чому?
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— На чотирьох лотках лежить по десятку яєць. Скільки всього яєць лежить на лотках?
— Закінчіть речення: «У мене є десять яблук — це...» (1 десяток яблук);
«Десять горіхів — це...»; «Десять груш — це...».
— Оцініть свою роботу на уроці сонечком або хмаринкою.
38
Урок 79. УТВОРЕННЯ І НАЗВИ ЧИСЕЛ ДРУГОГО ДЕСЯТКА.
ЛІЧБА В МЕЖАХ 20. ПОВТОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ
ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 10.
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. ПОБУДОВА ВІДРІЗКА
Мета: ознайомити учнів з утворенням і назвами чисел другого десятка; вдосконалювати обчислювальні навички під час розв’язування задач і прикладів у межах 10;
розвивати увагу, математичне мовлення; виховувати акуратність, працьовитість.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Усна лічба
Гра «Чарівні ланцюжки»
8–4
–1
+5=
9–4
–1
+5=
8–2
–3
+5=
6–2
–1
+5=
2. Гра «Парашутисти»
— Знайдіть місце посадки кожного парашутиста.
6
5
8
7
6+3
5+3
4
3
2
9
4+3
5–3
7–3
6–3
8+2
10
3+3
2+3
3. Робота за індивідуальними картками
Картка № 1
а) 4 + 6 – 3 = 1 + 1 + 8 =
7 – 3 + 5 = 2 + 8 – 9 =
б) У двох банках 4 л соку.
У першій — 3 л. Скільки літрів
соку в другій банці?
Картка № 2
а) 3 + 5 – 2 =
7+1+1=
6 – 3 + 4 =
3+7–5=
б) У двох кошиках 5 кг грибів.
У другому кошику — 2 кг. Скільки
кілограмів грибів у першому кошику?
4. Гра «Розшифруй слово»
— На дошці зашифроване слово. Розшифруйте його.
9 – 7 = 2 (у)
6 – 2 = 4 (с)
2 + 4 = 6 (п)
5 + 3 = 8 (і)
8 + 2 = 10 (х)
39
2
4
6
8
10
у
с
п
і
х
Дата _______________________
Клас _______________________
Діти виходять до дошки і вставляють відповіді і букви.
— Молодці! Жодного разу не помилилися.
— А тепер подивимося, яке слово в нас було зашифровано. (Успіх)
— Я бажаю вам успіху на уроці! Попереду нас чекає дивна країна. У цій
країні ми дізнаємося, як утворюються і читаються числа від 11 до 20.
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
1. Робота з паличками для лічби
— Викладіть на парту 9 паличок. Як утворити наступне число?
— Покладіть до 9 паличок ще 1 паличку.
— Скільки тепер паличок?
— Як по-іншому назвати це число паличок?
— Зв’яжіть пучок з 10 паличок.
— Як утворити наступне число?
— Для цього покладіть 1 паличку на десяток. Скільки паличок стало? (11)
— Скільки десятків? (1 десяток)
— Скільки окремих паличок? (1)
— Отже, в числі 11 — 1 десяток і 1 одиниця.
— Покладіть на десяток ще паличку.
— Скільки паличок лежить на десятку? (2)
— Скільки всього паличок? (12)
— Скільки десятків і скільки окремих одиниць у числі 12? (1 дес. і 2 од.)
— Яке число іде за числом 12? (13)
— Як одержати число 13? (Узяти 1 десяток і 3 одиниці.)
— Скільки десятків і скільки одиниць у числі 13? (1 дес. і 3 од.)
І так далі — до 20.
2. Первинне закріплення. Робота за підручником (с. 85)
Завдання 1
— Скільки білих квадратиків?
— Скільки блакитних?
— Як дізнатися, скільки всього квадратиків?
— Як утворилася назва числа 11? (Один на десять — одинадцять)
— Зверніть увагу, у назві числа вказується кількість одиниць.
— Порахуйте, скільки білих квадратиків і скільки блакитних?
— Скільки всього квадратиків?
— Прочитайте запис праворуч, як утворилася назва цього числа (два на десять — дванадцять) — і т. д. до 20.
— Діти, зверніть увагу, що в назвах чисел від 11 до 19 перша частина слова
позначає число одиниць, а друга частина слова — це десять.
Назвіть «сусідів» чисел 16; 14; 17.
— Скільки десятків і одиниць у числі 18? 13?
— Скільки паличок лежить на десятку? (10)
— Скільки всього паличок? (20)
— Два десятки — це двадцять одиниць.
— Як ви вважаєте, чому останнє число назвали двадцять? (Це означає
2 рази по десять, або 2 десятки.)
— Які числа ідуть за числами 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20?
— Назвіть ці числа у зворотному порядку.
Фізкультхвилинка
40
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота над задачею (завдання 2)
9 кг
?, на 3 кг <
— Що відомо про масу індички? А що про масу гуски?
— Повторіть запитання задачі.
— Яку дію використовуємо для розв’язування задачі? Чому?
— Запишіть розв’язання у зошити.
9 – 3 = 6 (кг)
Відповідь: маса гуски 6 кг. (Або короткий запис: 6 кг.)
2. Самостійна робота
10 – 6
10 – 7 + 3
8*4–4
10 – 4
9+1–5
6–3*4
— Перевіримо результати обчислень.
— Добре впоралися із завданням. Молодці!
Пальчикова гімнастика «Вертоліт»
Пальці обох рук (окрім указівних і великих) переплітаються. Указівні
пальці торкаються подушечками. Великими пальцями виконувати кругові
рухи.
Вертоліт, вертоліт
Вирушає у політ.
Швидко лопаті крути
І лети, лети, лети!
Т. Момот
3. Робота з геометричним матеріалом
Завдання 3
— Накресліть відрізок, довжина якого на 3 см менша від 10 см.
— Яка довжина першого відрізка?
— Як дізнатися довжину другого відрізка?
— Накресліть другий відрізок у зошиті.
4. Завдання з логічним навантаженням (завдання 4)
— Яке число загубилося?
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Сьогодні на уроці ми ознайомилися з утворенням чисел другого десятка,
їх назвами. Розвивали увагу, логічне мислення. Виховували акуратність, працьовитість.
— Яке завдання на уроці вам сподобалося і ви хотіли б його виконати
знову?
— Діти, подивіться, у нас п’єдестал. На ньому три сходинки: 1 — тренуйся,
2 — добре, 3 — молодець.
Оцінивши свої знання, поставте себе на відповідну сходинку. (Діти виходять і ставлять кружечки.)
— Я рада тому, що в нас є діти, які працювали протягом уроку активно, допомагали мені і дали собі високу самооцінку.
41
— У нас є діти, які працювали добре.
— Є ті, хто ще прагне тренуватися в утворенні чисел.
— Ось цим ми і будемо займатися на наступному уроці.
ДОДАТОК ДО УРОКУ 78
1. Усна лічба
Гра «Ланцюжок»
3+3= –4= +2= –1= +6=9
10 – 5 = + 2 = – 4 = + 5 = + 2 = 10
2. Математичний диктант
Число 3 збільшити на 7.
Число 10 зменшити на 9.
Перший доданок — 1, другий доданок — 8. Чому дорівнює сума?
5 плюс 2, мінус 3.
10 мінус 6, плюс 1.
— Запишіть «сусідів» числа 9; попереднє число до числа 5; наступне до
числа 6.
yy
yy
yy
yy
yy
3. Веселі задачі
yy Десять ялинок у лісі росли,
В школу на свято одну відвезли.
Скільки ялинок лишилося там?
Добре подумаєш, скажеш це сам.
(10 – 1 = 9)
yy Два грибочки білка швидко
Понесла в своє дупло.
А в дуплі в неї раніше
Три грибочки вже було.
А тепер скажіть ви нам,
Скільки всіх грибочків там? (2 + 3 = 5)
ДОДАТОК ДО УРОКУ 82
1. Усна лічба
7+3
6–4
8+0
10 – 5
yy
yy
yy
yy
yy
г
ю
а
н
8
10
5
2
2. Гра «Купівля квитків». Математичний диктант
Один учень працює за закритою дошкою.
Запишіть числа, що стоять між числами 8 і 11.
9 зменшіть на 3.
Запишіть «сусідів» числа 8.
Перший доданок 6, другий — 4. Чому дорівнює сума?
На скільки 17 більше 10?
Взаємоперевірка робіт (9; 10; 6; 7; 9; 10; 7).
3. Розв’язування прикладів
Капітан запрошує нас на палубу. Він просить допомогти йому прокласти
курс океаном Знань до острова Математики.
1 варіант
7 – 4 = + 5 = – 1 = + 3 = – 10 = 0
2 варіант
6–4= +2= +6= –9= +8=9
42
Урок 80. ЛІЧБА В МЕЖАХ 20.
УТВОРЕННЯ ЧИСЕЛ 11–20. ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ.
ЗАДАЧІ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВІКУ ДІТЕЙ. ПОБУДОВА ВІДРІЗКІВ
Мета: навчати учнів утворювати числа із двох доданків, одне з яких — 10; формувати
вміння порівнювати числа в межах 20, розв’язувати задачі на визначення віку,
вміння будувати відрізки; розвивати увагу, математичне мовлення; виховувати акуратність, працьовитість.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Гра «Ланцюжок»
— Продовжіть лічбу: від 1 до 13; від 3 до 16; від 19 до 2.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
2. Математичний диктант
Число 5 збільшити на 2, отриманий результат збільшити на 1.
Від 9 відняти 2, отриманий результат збільшити на 3.
До 2 додати двічі по 4.
Від 9 відняти двічі по 3.
Записати число, яке стоїть перед числом 12.
Записати число, яке іде за числом 17.
Задумане число збільшили на 10 і одержали 10. Яке число задумали?
Самоперевірка робіт.
3. Гра «Лисячий хвіст»
— Лисиця від мисливців тікала, сліди хвостом замітала. Так поспішала,
що навіть наші математичні знаки повитирала. Відновіть рівності. Розставте
правильно знаки.
6
4
1=3
8
2
1=7
2
4
2=8
2
1
5=8
3
5
4=4
7
1
6=2
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
1. Робота за підручником (с. 86)
Завдання 1
— Полічіть у кожній смужці окремо білі й голубі клітинки.
— Поясніть, як склали приклади.
2. Порівняння чисел (завдання 2)
— Обведіть у зошиті клітинки, як на малюнку.
— Полічіть клітинки в кожній парі смужок і порівняйте здобуті числа.
Фізкультхвилинка
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Розв’язування прикладів на знаходження невідомого доданка на основі
знань про склад числа
Завдання 3
— Наприклад, 6 — це 4 і 2. Отже, у порожню клітку пишу 4. Одержую приклад 4 + 2 = 6.
43
Дата _______________________
Клас _______________________
2. Робота над задачею
Завдання 4
Читання задачі учнями. Повторення умови за питаннями вчителя.
— Скільки років Вадимові?
— Що відомо про Ольгу?
— Як дізнатися, скільки років Ользі? (8 + 2 = 10)
— Чому використали дію додавання?
— Запишіть розв’язання в зошит. Повідомте відповідь.
Пальчикова гімнастика
Ми ділили апельсин (ліва рука в кулачку, права її обхоплює),
Багато нас, а він — один.
Ця часточка — для їжака (правою рукою по черзі розтискаємо пальці на
лівій руці),
Ця часточка — для чижа,
Ця часточка — для кошенят,
Ця часточка — для каченят,
Ця часточка — для бобра,
А для вовчика лише шкоринка одна! (Струшуємо обидві кисті рук.)
3. Завдання з логічним навантаженням
Завдання 5
Читання задачі. Виділення структурних частин задачі. Під час аналізу задачі слід звернути увагу дітей на те, що якщо Микола на 2 роки старший від
Олі, то Оля на 2 роки молодша від Миколи. Щоб дізнатися, скільки років Олі,
треба 6 зменшити на 2.
— Запишіть розв’язання задачі в зошити.
4. Робота з геометричним матеріалом
Завдання 6
— Накресліть відрізок завдовжки 10 см.
— Як накреслити другий відрізок, якщо він на 4 см коротший? (10 – 4 =
= 6 (см))
— Накресліть другий відрізок і підпишіть його.
5. Задача для кмітливих
Троє друзів — Вітя, Сергій, Микола — розфарбовували малюнки олівцями
трьох кольорів: червоним, синім, зеленим. Вітя розфарбовував не червоним
і не синім олівцем, Микола — не синім. Яким олівцем користувався кожний
з хлопчиків? (Вітя — зеленим, Сергій — синім, Микола — червоним.)
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Назвіть наступне число до числа 11.
— Назвіть попереднє число до числа 14.
— Скільки місяців у році?
— Назвіть перший місяць року.
— Назвіть дванадцятий місяць року.
— Яке завдання сподобалося на уроці?
— Оцінивши свої знання, поставте себе на відповідну сходинку п’єдесталу.
(Діти виходять і ставлять кружечки.)
44
Урок 81. ЛІЧБА В МЕЖАХ 20. ВПРАВИ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ
ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 10.
ВИМІРЮВАННЯ І ПОБУДОВА ВІДРІЗКІВ
Мета: формувати в учнів уміння лічити в межах 20; розвивати вміння розв’язувати приклади і задачі вивчених видів; виховувати акуратність, працьовитість.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Гра «Хто швидше?»
9 – 6 + 5 – 4 + 2 + 4 = 10
10 – 5 + 2 – 3 + 2 – 3 = 3
2. Усна лічба. Робота з числовим віялом
— Скільки десятків у числах 15; 20?
— Покажіть число, яке на 1 менше від чисел 17; 13; 19.
— Покажіть число, наступне до чисел 18; 11; 15.
— Збільшіть на 1 числа 10; 12.
3. Самостійна робота (завдання 3, с. 87)
III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за підручником (с. 87)
Гра «Вправний стрілець» (завдання 1)
— За малюнком складіть і обчисліть вирази.
2. Утворення чисел другого десятка
Завдання 2
— Скільки синіх квадратиків ліворуч? Скільки білих?
— Скільки всього фігур? (12)
— Скільки в числі десятків? Скільки одиниць?
— Скільки синіх квадратиків праворуч? Скільки білих?
— Скільки всього фігур? (15)
— Скільки в числі десятків? Скільки одиниць?
— Яке число більше12 чи 15? Яке число менше?
Фізкультхвилинка
3. Робота з геометричним матеріалом
Завдання 4. Практичне розв’язування завдань
Учитель роздає дітям смужки завдовжки 10 см (смужки виготовлені з паперу в клітинку).
— Відріжте спочатку 4 см, а потім ще 3 см.
— Скільки всього сантиметрів відрізали? 4 + 3 = 7 (см)
— На скільки коротшою стала смужка? (на 7 см)
— Виміряйте довжину смужки.
— Накресліть подібний відрізок у зошиті.
Завдання 5
— Виміряйте довжину даного відрізка.
— Накресліть відрізок, на 2 см довший.
45
Дата _______________________
Клас _______________________
— Яку дію треба виконати, щоб дізнатися довжину другого відрізка? (10 +
+ 2 = 12 (см))
Креслення відрізка в зошиті.
4. Самостійна робота
1 варіант
2 варіант
9–5+3=
8–2+3=
2+5–4=
3+5–4=
1+7
2+4
2+8
3+5
3+6
7–3
5+1
9–2
Пальчикова гімнастика «Черепашка»
Черепашки-костомашки
В теплій хатці проживають.
То висовують голівку,
То назад її ховають.
5. Задача для кмітливих
Завдання 6
— Знайдіть на малюнку 5 чотирикутників.
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Полічіть від 11 до 20; від 20 до 11.
Гра «Магазин»
У магазині є зошити, лінійки, олівці, ручки. Зошит коштує 18 к., лінійка
13 к., ручка 17 к., олівець 12 к. У вас є монети: 10 к., 2 к., 5 к., 1 к.
— Які монети ви візьмете, щоб купити кожний із цих предметів?
— Молодці, ви добре працювали на уроці.
— Оцініть свою роботу на уроці смайликом.
46
Урок 82. ДЕЦИМЕТР. ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИН ВІДРІЗКІВ.
ВПРАВИ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ
ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 10. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета: ознайомити учнів з новою одиницею вимірювання — дециметром; розвивати
вміння розв’язувати приклади і задачі вивчених видів; розвивати мовлення, логічне
мислення; виховувати акуратність, працьовитість.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
— Сьогодні ми вирушаємо в захоплюючу подорож.
Звучить аудіозапис звуків моря.
— Що ви почули? (Шум моря, крики чайок, плескіт хвиль.)
— Хто здогадався, у яку подорож ми вирушаємо?
— Ми попливемо на чарівному кораблі, назву якого ви маєте розшифрувати.
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
(див. Додаток на с. 42)
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
1. Вступна бесіда
— З якими величинами ви вже знайомі? (Кілограм, літр, сантиметр)
— Назвіть одиниці вимірювання довжини. (Сантиметр)
— Послухайте історію одного капітана.
Капітан разом із сином гуляли на березі моря. Капітан нарахував 15 кроків,
а його син — 25 кроків. Хто з них подолав більшу відстань?
Висновок: порівнювати не можна, мірки різні.
2. Постановка навчальної задачі. Мотивація навчальної діяльності
— Сьогодні ви продовжите ознайомлення з величинами. Ми звернемо свою
увагу на довжину. Ознайомимося з новою, більшою одиницею вимірювання
довжини. Ваше завдання — запам’ятати, як вона називається, вміти нею користуватися.
3. Постановка проблеми. Відкриття нових знань
Введення нової одиниці вимірювання. Робота в парах
— У вас на столі — дві смужки різної довжини: коротка і довга. Зараз ви
будете працювати в парах. Один накладає мірку, інший відзначає межі вимірювання пальцем. Виміряйте довжину своєї парти.
— Хто з вас вибрав маленьку мірку?
— Якою міркою тут зручніше користуватися? (Більшого розміру.) Чому?
— Скільки таких міток містить довжина стола? Як ви міряли?
— Візьміть лінійку, виміряйте довжину маленької мірки. (1 см)
— Тепер візьміть мірки в 1 см і викладіть на довгу смужку, щільно прикладаючи одну до іншої.
— Скільки мірок в 1 см помістилося на цій смужці? (10)
— Отже, яка довжина смужки? (10 см)
— Заберіть маленькі мірки, перевірте, вимірявши лінійкою.
— Ми одержали нову, більшу одиницю вимірювання довжини.
— Як називають таку одиницю вимірювання?
— Ми одержали 1 дм. Дециметр з латинської decem — десять.
— Скільки сантиметрів містить одна нова мірка?
47
Дата _______________________
Клас _______________________
— Який бачите зв’язок? Що спільного? (Десяток — більша одиниця обчислення, а дециметр — більша одиниця довжини.)
1 дм = 10 см
1 дес. = 10 од.
— Ми впоралися з дуже складною роботою. Рушаємо далі!
4. Первинне закріплення. Робота за підручником (с. 88)
Завдання 1
— Накресліть у зошитах відрізок завдовжки 1 дм.
— Скільки це сантиметрів?
Завдання 2
— Розгляньте відрізок. Виміряйте його довжину за допомогою моделей дециметра і сантиметра. Скільки разів уклався дециметр? (Один раз.)
— Ще раз можна укласти дециметр? (Ні, він не вміщається.)
— Чим можна виміряти частину відрізка, що залишилася? (Сантиметром)
— Скільки раз уклався сантиметр? (2 рази)
— Довжина цього відрізка 1 дм 2 см.
Учитель показує, як це записати. Потім діти креслять у зошиті відрізок
цієї довжини: спочатку відкладають дециметр, а потім 2 рази по сантиметру,
записують, чому дорівнює довжина відрізка.
Виконуючи завдання з використанням лінійки, діти встановлюють,
скільки сантиметрів укладається у відрізку завдовжки 1 дм 3 см і т. ін.
Фізкультхвилинка
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ. ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ
ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 88)
Завдання 3
— Виміряйте відстань до м’яча від хом’ячка; від білочки.
— Хто ближче до м’яча? На скільки?
— Як дізналися?
6 – 5 = 1 (см)
— Як порівняти два числа?
Завдання 4
— Розв’яжіть приклади з коментуванням.
Завдання 5. Утворення двоцифрових чисел
— Покладіть 4 палички на десяток паличок. Скільки всього паличок?
— Скільки десятків та одиниць у цьому числі?
— Назвіть «сусідів» числа 14.
Самостійна робота (завдання 7)
— Вставте пропущене число.
1 варіант — 1-й рядок.
2 варіант — 2-й рядок.
Пальчикова гімнастика
Вправа з логічним навантаженням (завдання 6)
— Скільки ластівок залишилося на дротині?
— Поясніть, як ви міркували?
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— З якою одиницею вимірювання ми сьогодні ознайомилися?
— Які предмети зручно нею вимірювати.
48
Урок 83. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ПОНЯТЬ «ЛІТР»,
«САНТИМЕТР», «ДЕЦИМЕТР»
Дата _______________________
Клас _______________________
Мета: закріплювати знання учнів про величини; формувати вміння розв’язувати приклади і задачі вивчених видів; розвивати мовлення, логічне мислення; виховувати
акуратність, працьовитість.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Гра «Упізнай число»
— Яке число складається з: 1 десятка 2 одиниць; 1 десятка 5 одиниць; 1 десятка 8 одиниць; 1 десятка 9 одиниць; 2 десятків?
2. Розв’язування кругових прикладів
4+6
10 – 2
8–3
5+4
9–3
6–3
3+4
7+3
3. Розв’язування задач. Робота з числовим віялом
yy Мама купила 2 десятки яєць. Одне яйце розбилося. Скільки яєць залишилося?
yy Петрик купив 1 десяток ґудзиків і 4 ґудзики. Скільки всього ґудзиків
купив Петрик?
yy Марійка прочитала 10 сторінок книги, а Оленка — на 2 сторінки менше.
Скільки сторінок прочитала Оленка?
III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Вступна бесіда
— Які величини ми вже знаємо? (Довжина, маса, ємкість.)
— У чому вимірюють довжину? (У сантиметрах, дециметрах.)
— У чому вимірюють масу? (У кілограмах.)
— Чим вимірюють ємкість посуду? (У літрах.)
— Сьогодні на уроці ми будемо розв’язувати і складати задачі, пов’язані
з цими величинами.
2. Робота за підручником (с. 89)
Завдання 1. Складання і розв’язування задач за малюнками
— Скільки масла в каністрі? Скільки масла в пляшці?
— Скільки всього масла в каністрі і в пляшці?
— Як дізналися?
10 + 1 = 11 (л)
— Скільки молока в бідончику? Скільки в глечику?
— Скільки всього молока?
10 + 2 = 12 (л)
— Скільки води у відрі? Скільки у кружці?
— Скільки всього води?
10 + 3 = 13 (л)
Фізкультхвилинка
Завдання 2. Робота над текстовою задачею
Доцільно звернути увагу дітей на те, що в цій задачі є два питання. Учитель
на дошці записує коротку умову задачі.
49
У пляшці — 1 л
У відрі — ?
У самоварі — 6 л
— Запишіть розв’язання в зошити. (6 + 1 = 7 (л))
— Поставте питання до задачі так, щоб розв’язання не змінилося. (Скільки
всього води в пляшці і в самоварі?)
У пляшці — 1 л
на ? менше
У самоварі — 6 л
— Запишіть розв’язання в зошити. (6 – 1 = 5 (л))
— Поставте питання до задачі так, щоб розв’язання не змінилося. (На
скільки більше води в самоварі, ніж у пляшці?)
3. Творча робота над задачею
— Змініть умову задачі таким чином, щоб вона була пов’язана з одиницями маси, довжини.
yy Мама купила 1 кг гречки і 5 кг борошна, а цукру — стільки, скільки гречки
і борошна разом. Скільки кілограмів цукру купила мама?
yy Висота стола — 10 дм, а стільця — 7 дм. На скільки дециметрів стіл вищий
за стілець?
4. Самостійна робота
1варіант
2 варіант
8–5+2
4+2*7–3
6–2+3
7+1*9–2
3+2–4
5+0*8–0
5+5–4
3 – 0 * 10 + 0
Пальчикова гімнастика
5. Продовження роботи за підручником (с. 89)
Завдання 3. Вимірювання довжини предметів. Порівняння довжин
— Чому дорівнює зріст мавпочки?зайчика?
— На скільки мавпочка вища за зайчика?
6. Завдання з логічним навантаженням
Завдання 4
— Хто чим вимірює відстань на малюнках праворуч?
— У давні часи відстань між предметами вимірювали не в сантиметрах і дециметрах, а по-іншому: кроками — так, як це робить мишеня; саженями (розвести руки в сторони) — так, як це робить білочка; п’ядями — як це робить
ведмедик, тобто за допомогою долоні, кисті руки.
7. Завдання на визначення віку людини
Завдання 5
— Скільки років Олегу? Що відомо про його сестру?
— Прочитайте питання до задачі. Якою дією розв’яжемо задачу? Чому?
— Запишіть розв’язання в зошити. Повідомте відповідь.
Творча робота над задачею. Усні обчислення
— Замініть слово молодша словом старша. Що змінилось у розв’язанні
задачі?
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чим вимірюють довжину? (Сантиметрами, дециметрами) Масу? (Кілограмами) Ємкість посуду? (Літрами)
— Ви сьогодні гарно працювали на уроці. Оцініть свою роботу смайликом.
50
Урок 84. ЛІЧБА В МЕЖАХ 20.
ПОБУДОВА ВІДРІЗКА ЗА ДАНОЮ ТЕКСТОВОЮ УМОВОЮ.
ВПРАВИ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ
Мета: формувати в учнів навички лічби в межах 20; вчити креслити відрізки за даною
умовою; повторити спосіб додавання і віднімання частинами; вдосконалювати
вміння розв’язувати приклади і задачі вивчених видів; розвивати мовлення, логічне
мислення; виховувати акуратність, працьовитість.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Усна лічба
— Полічіть від 11 до 20, від 20 до 10.
— Назвіть «сусідів» числа 16.
— Назвіть число, попереднє числу 18.
— Назвіть число, наступне числу 13.
— Яке число утвориться, якщо 14 збільшити на 1?
2. Обчислення виразів
— Знайдіть числові вирази, що містять дію віднімання. Обчисліть їх значення. Підкресліть зменшуване.
5+3
7–1
10 – 10
9–5
1+6
10 – 9
3. Гра «Кращий стрілець»
1+5
2
7–5
5+0
4
6
3+5
5
9–5
8
3
8–5
4. Робота за індивідуальними картками
Картка № 1
а) 10 – 6 =
6–3
7+2
1+9
8–2
2+3
8–3
б) У Сашка 5 кульок, а в Миколки на 2 менше. Скільки кульок
у Миколки?
Картка № 2
а) 10 – 8 =
6–4
4–2
8+2
10 – 6
9–3
5+5
б) У Марійки 3 ляльки,
а у Оксанки на 2 ляльки більше.
Скільки ляльок в Оксанки?
III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за підручником (с. 90)
Завдання 1
— Полічіть, скільки білих квадратиків у першому стовпці.
51
Дата _______________________
Клас _______________________
— Полічіть, скільки блакитних квадратиків у першому стовпці.
— Яке число вийшло?
— Скільки в цьому числі десятків? Скільки одиниць?
Аналогічно учні розглядають наступні стовпці. Числа записують у зошит.
2. Робота з геометричним матеріалом
Завдання 2
— Накресліть відрізок завдовжки 10 см.
— Другий відрізок — на 3 см довший від першого.
— Чому дорівнює довжина другого відрізка? (13 см)
— Як дізналися? Чому використовували дію додавання?
— 13 см — це 1 дм 3 см.
— Накреслимо цей відрізок у зошиті і підпишемо його довжину: 1 дм 3 см.
Фізкультхвилинка
3. Додавання і віднімання числа частинами
Завдання 4
5+4
7–4
— Як інакше можна додати і відняти число 4 частинами?
5+3+1=9
7–1–3=3
5+1+3=9
7–3–1=3
4. Складання і розв’язування задачі за малюнками
Завдання 6
— Що спільного в цих задачах? Чим вони відрізняються?
5. Самостійна робота
Завдання 3
1 варіант — 1-й рядок;
2 варіант — 2-й рядок.
Завдання 5
— Накресліть відрізок завдовжки 1 дм 1 см.
Зорова гімнастика
6. Логічна задача
На дереві сиділо 5 горобців і 3 синиці. 4 птаха полетіло. Чи був серед них
хоча б один горобець?
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
Повторення прямої та зворотної лічби у межах 20.
— Оцініть свою роботу сонечком, якщо все зрозуміли на уроці.
— Намалюйте хмаринку, якщо виникли труднощі.
52
Урок 85. ПОЗНАЧЕННЯ ЧИСЕЛ ДРУГОГО ДЕСЯТКА ЦИФРАМИ.
ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДЕСЯТКІВ І ОДИНИЦЬ У ЧИСЛАХ.
ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ
Мета: вчити учнів читати числа другого десятка; розвивати вміння розв’язувати приклади і задачі вивчених видів; розвивати мовлення, логічне мислення; виховувати
акуратність, працьовитість.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
yy
yy
yy
yy
yy
1. Гра «Закінчи речення»
11 — це 10 і ...
14 — це 10 і ...
16 — це 10 і ...
17 — це 10 і ...
18 — це 10 і ...
2. Гра «Упізнай число»
— Яке число складається з: 1 десятка 2 одиниць; 1 десятка 3 одиниць; 1 десятка 5 одиниць; 1 десятка 9 одиниць; з 2 десятків?
3. Розв’язування задач
yy Мама купила 1 десяток груш і ще 3. Скільки всього груш купила мама?
yy На столі лежать 1 десяток зошитів у клітинку, а в лінію — на 3 зошити
менше. Скільки зошитів у лінію лежать на столі?
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ.
РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 91)
1. Робота з паличками для лічби
Завдання 1
— Візьмемо 10 паличок і зв’яжемо їх у пучок.
— Скільки паличок у пучку? (10, або 1 десяток.)
— Запишемо це число за допомогою цифр.
— Якими цифрами запишемо число 10? (Число 10 ми записали цифрою 1,
а так як одиниць немає, то на їхньому місці пишемо 0.)
— До 10 паличок додамо 1 паличку. Скільки стало паличок? (11, або 1 десяток і 1 одиниця.)
— Число 11 записуємо цифрами 1 і 1, де 1 — це десяток і 1 — це одиниця.
— До10 паличок додамо 3 палички. Скільки стало паличок? (13, або 1 десяток і 3 одиниці.)
— Число 13 записуємо цифрами 1 і 3, де 1 — це десяток і 3 — це одиниця.
— Візьмемо 2 пучки по 10 паличок. Скільки всього паличок? (20, або 2 десятки.)
— Число 20 записуємо цифрами 2 і 0, де 2 — це десятки, а одиниць немає,
тому на їхньому місці ставимо 0.
2. Визначення кількості десятків і одиниць у числі
Завдання 2
— Полічіть окремі палички в кожному рядку.
— Скільки десятків паличок зв’язали в один пучок?
53
Дата _______________________
Клас _______________________
— Прочитайте двоцифрові числа. Що позначають цифри 1 і 2, записані на
другому місці, якщо лічити справа наліво?
3. Читання чисел від 1 до 20
Завдання 3
— Порівняйте записи першого і другого рядка.
— Які числа записані в першому рядку? (Одноцифрові)
— Які числа записані в другому рядку? (Двоцифрові)
— Чим відрізняються числа першого рядка від чисел другого рядка?
(У числі 12 і 2 цифра 2 позначає кількість одиниць. Але в числі 12 є ще один десяток. Його позначають цифрою 1, яка записана на другому місці праворуч.)
Фізкультхвилинка
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Самостійна робота (завдання 4)
Самоперевірка за відповідями, записаними на дошці.
2. Складання і розв’язування задач за коротким записом
см
на ? коротша
см
–
=
(см)
Відповідь: на
см коротша.
У 1-й коробці— 7 олівців
У 2-й — 5 олівців
на ? більше
–
=
(о.)
Відповідь: на
олівці більше.
— Як дізнатися, на скільки одне число більше або менше від другого?
Пальчикова гімнастика
3. Завдання з логічним навантаженням
Завдання 5
— Доберіть такі числа і знаки дій, щоб рівності були правильними.
4. Гра «Хто швидше?»
7
6
– 4
+ 5
– 1
+ 3
– 10
– 4
+ 2
+ 6
– 9
+ 8
0
9
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Як називаються числа, записані цифрами 1 і 9; 1 і 3; 2 і 0?
— Молодці, ви добре попрацювали на уроці.
— Оцініть свою роботу смайликом.
54
Урок 86. ПИСЬМОВА НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ 11–20.
НУМЕРАЦІЙНА ТАБЛИЦЯ. ЗАДАЧІ НА ЗМЕНШЕННЯ ЧИСЛА
НА КІЛЬКА ОДИНИЦЬ. ПОРІВНЯННЯ ЧИСЛА І ВИРАЗУ
Мета: закріпити знання нумерації чисел у межах 20; вчити учнів записувати числа під
диктування; формувати вміння розв’язувати приклади та задачі; розвивати кмітливість, виховувати акуратність, працьовитість.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Усне опитування
— Назвіть число, в якому 1 дес. 6 од; 1 дес. 5 од.; 2 десятки; 1 дес. 2 од.
— Назвіть числа від 3 до 20; від 5 до 18; від 2 до 19.
— Назвіть «сусідів» числа 16.
— Назвіть попереднє число до числа 20.
— Назвіть наступне число до числа 14.
2. Гра «Вставте пропущений знак»
1 дм 7 см =
14 см =
дм
см
см
1 дм 4 см
12 см
20 дм
1 дм 9 см
2 см
5 дм
20 см
9 см
3. Розв’язування задачі
Тарас купив 2 кг яблук і 1 кг груш. На скільки більше яблук купив Тарас,
ніж груш?
Маринка розв’язала цю задачу так: 2 + 1 = 3 (кг).
Оксанка розв’язала так: 2 – 1 = 1 (кг)
— Хто з дівчат правильно розв’язав задачу? Чому?
— Як треба змінити питання задачі, щоб розв’язати її дією додавання?
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ.
РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 92)
Завдання 1
— Прочитайте числа, записані в таблиці.
Учитель називає двоцифрові числа в межах 20, а учні записують їх до нумераційної таблиці на дошці і в зошитах.
Завдання 2
— Полічіть, скільки білих і синіх квадратиків у кожній парі стовпчиків.
— Яке число отримали?
— Запишіть ці числа в зошити.
Фізкульхвилинка
Завдання 3. Самостійна робота
Учні записують числа під диктування вчителя.
Самоперевірка робіт.
55
Дата _______________________
Клас _______________________
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Складання і розв’язування задачі за малюнком
Завдання 4
— Чому дорівнює маса ведмедика?
— Що в задачі сказано про масу зайчика?
— Як дізнатися масу зайчика?
10 – 6 = 4 (кг)
— Чому віднімали?
— Спробуйте з цими числами скласти задачу таким чином, щоб замість
слова менше було слово більше. (Маса ведмедика 10 кг, а маса теляти — на
6 кг більша. Яка маса теляти?)
2. Розв’язування нерівностей
Завдання 5
— Запишіть у зошити нерівності і поставте правильний знак.
Зорова гімнастика
3. Завдання з логічним навантаженням
Завдання 6
— Скільки троянд у букеті?
— Повідомте всі можливі відповіді.
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
Пряма і зворотна лічба в межах 20.
— Прочитайте записані числа: 14; 16; 17; 18; 20.
— Скільки десятків та одиниць у числах 12; 13; 15; 19?
— Ми рахували? Ми писали? Ми задачі і приклади розв’язували?
— Ви гарно попрацювали!
На дошці намальовано п’єдестал. На ньому — три сходинки: 1 — тренуйся,
2 — добре, 3 — молодець.
— Оцініть свою роботу на уроці і поставте себе на відповідну сходинку
п’єдесталу.
56
Урок 87. ПИСЬМОВА НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ 11–20. ДОПОВНЕННЯ
РІВНОСТЕЙ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. ПОБУДОВА ЛАМАНИХ ЛІНІЙ
Мета: закріпити знання нумерації в межах 20; формувати вміння розв’язувати приклади
і задачі вивчених видів; розвивати кмітливість; виховувати інтерес до математики.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Гра «Число загубилося»
— Запишіть усі числа в зошит за варіантами: 1 варіант — 1-й рядок; 2 варіант — 2 рядок.
10
20
11
14
18
16
16
17
13
20
12
10
— Назвіть пропущені числа.
2. Гра «Перетворення»
1 дм 5 см =
см
18 см =
дм
см
1 дм 2 см =
см
11 см =
дм
см
1 дм 7 см =
см
13 см =
дм
см
3. Гра «Білки та горіхи»
— Допоможіть білочкам зібрати горішки!
На дошці — малюнки білок. Перша білка тримає кошик із цифрою 5,
друга — із цифрою 6, третя — із цифрою 7; малюнки горіхів, на яких записані
приклади: 2 + 5; 2 + 3; 3 + 4; 9 – 3; 8 – 1; 5 + 0; 3 + 3; 5 + 1; 10 – 5.
4. Робота за індивідуальними картками
Картка № 1
а) 8 + 2 – 6 2 + 6 – 3
5 – 1 – 4
7+2–6
б) У курки одна пара ніг.
Скільки ніг у курки?
Картка № 2
а) 4 + 2 – 6 5 + 3 – 4
9 – 3 – 2
3+7–5
б) У кота 4 ноги. Скільки пар
ніг у кота?
III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 93)
1. Доповнення рівностей за зразком (завдання 1)
Перший стовпчик учні аналізують усно, другий — розв’язують з коментуванням, третій і четвертий стовпчики — за варіантами.
— Як називаються числа при додаванні?
— Чи зміниться сума від перестановки доданків?
— Як знайти невідомий доданок?
2. Робота над текстовою задачею
Завдання 2
— Скільки огірків купила мама? скільки помідорів? скільки яблук?
— Скільки всього овочів купила мама? Як дізналися?
2 + 3 = 5 (кг)
57
Дата _______________________
Клас _______________________
— Чого більше купили — овочів чи фруктів? (Овочів)
— На скільки кілограмів більше? (На 1кг)
— Як дізналися?
5 – 4 = 1 (кг)
Фізкультхвилинка
3. Вправа на увагу (завдання 3)
— Розгляньте малюнок.
— Хто сидить ліворуч? праворуч?
— Чия маса більша — кота чи собаки?
— Обґрунтуйте свою відповідь.
4. Робота над задачею на дві дії
Завдання 4
У клітинку— 7 зошитів
У лінію — ?, на 3 зошити більше
?
— Задача містить два питання. Перше: скільки зошитів у лінію? Друге:
скільки всього зошитів купила дівчинка? Отже, в задачі 2 дії.
— Як дізнатися, скільки було зошитів у лінію?
7 + 3 = 10 (з.)
— Як дізнатися, скільки всього було зошитів?
10 + 7 = 17 (з.)
— Запишіть розв’язання в зошити.
— Повідомте відповідь задачі.
Творча робота над задачею
— Замініть слово більше словом менше. Як зміниться розв’язання задачі?
5. Робота з геометричним матеріалом
Завдання 5
— Чим відрізняються ламані лінії? (Перша ламана лінія незамкнена,
а друга — замкнена.)
— Накресліть у зошиті таку ламану, як на малюнку ліворуч.
— Зверніть увагу на те, зі скількох ланок вона складається.
Пальчикова гімнастика «Дерева»
Підняти обидві руки долонями до себе, широко розсунути пальці. Ритмічно
рухати кистями у горизонтальній площині.
Йдем у ліс ми по гриби,
Там є сосни і дуби.
Вітер віє-повіває
І дерева колихає.
Т. Момот
6. Вправа з логічним навантаженням
Завдання 6. Робота в групах
— Доповніть і розв’яжіть задачу.
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чого навчалися на уроці?
— Оцініть свою роботу смайликом.
58
Урок 88. ПИСЬМОВА НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ 11–20.
ЗАПИСУВАННЯ ЧИСЕЛ ПІД ДИКТУВАННЯ.
ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ДОДАНКА.
ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ
Мета: навчати учнів записувати і порівнювати числа другого десятка; розвивати увагу;
вміння аналізувати і співставляти; сприяти вихованню допитливості, інтересу до
предмета.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Математичний диктант
yy Запишіть числа 13; 18; 15.
yy Запишіть числа, в яких 1 десяток; 7 одиниць; 1 десяток 2 одиниці; 1 десяток 9 одиниць.
yy Запишіть число, яке на 1 більше, ніж 15; на 1 менше, ніж 12.
yy Запишіть число, наступне до числа 13; попереднє до числа 17.
yy Запишіть число, яке стоїть між числами 15 і 17.
Самоперевірка. Діти звіряють свої відповіді з відповідями, записаними на
дошці.
2. Гра «Допоможи Буратіно»
— Знайдіть помилки, яких припустився Буратіно.
8–2=5
4+6=9
6 + 3 = 10
5 + 4 = 10
7–3=2
9–4=6
2+8=9
9–5=5
3+7=8
3. Робота за індивідуальними картками
Картка 1
Картка 2
Картка 3
8–2–2
6+3+1
2+5+3
3+3–4
10 – 5 – 4
8–6–1
5+3–5
9+1–7
10 – 1 – 7
8–7+5
8–8+7
4+4–5
6–1+0
6+4–5
3+6–1
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ.
РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 94)
Завдання 1
— Запишіть числа до нумераційної таблиці.
Завдання 2
— Запишіть числа під диктування. (Один учень працює за закритою дошкою.)
Самоперевірка робіт.
Фізкультхвилинка
Завдання 3. Складання, запис і розв’язування прикладів за умовою підручника
— Скільки грошей в Алли?
59
Дата _______________________
Клас _______________________
10 + 5 = 15
— Скільки у Наталки?
10 + 10 = 20
— Скільки у Поліни?
10 + 1 = 11
— Скільки в Оленки?
10 + 2 = 12
— У кого з дівчат найбільше грошей?
— А в кого найменше?
Завдання 4. Самостійна робота
— Запишіть числа цифрами (під диктовку вчителя).
Завдання 6. Порівняння чисел другого десятка.
Учитель звертає увагу дітей на те, що в числах, наприклад 17 і 18, кількість десятків однакова, а одиниць у числі 18 більше, тому 18 > 17.
Пальчикова гімнастика «Метелик»
Схрестивши руки в зап’ястях, щільно зімкнути прямі пальці. Долоні рухаються тільки у зап’ястях.
Я біжу, біжу по гаю,
Я метелика спіймаю,
А метелик не схотів,
Геть від мене полетів.
Т. Момот
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Продовження роботи за підручником (с. 94)
Завдання 5. Робота над задачею
Учитель на дошці записує коротку умову до задачі.
Було — 5 груш
Поклали — ?
9
Учитель звертає увагу дітей на те, що відомий перший доданок і сума.
— Як знайти невідомий доданок?
— Отже, як дізнатися, скільки груш поклали?
Завдання 7 (з логічним навантаженням)
— Скільки всього гвоздик розквітло?
— Повідомте всі можливі відповіді.
2. Робота з геометричним матеріалом
— Розгляньте малюнок.
— На першому малюнку знайдіть 4 трикутники, а на другому — 5 чотирикутників.
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чого навчалися на уроці?
— Оцініть свою роботу смайликом.
60
Урок 89. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ВИДУ: 10 + 3; 14 – 4; 15 – 10.
ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ОСТАЧІ. ДОПОВНЕННЯ РІВНОСТЕЙ
Мета: ознайомити учнів з прийомами додавання і віднімання, які ґрунтуються на знанні
десяткового складу чисел; розвивати увагу, мислення дітей, виробляти самостійність у роботі; виховувати інтерес до математики, бажання вчитися і здобувати
знання.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
1. Математичний диктант
Запишіть число, яке стоїть за числом 13.
Запишіть попереднє число до числа 17.
Запишіть «сусідів» числа 14.
Запишіть число, яке складається з 1 десятка й 9 одиниць.
Взаємоперевірка робіт. (14; 16; 13; 15; 19.)
— У кого немає жодної помилки? А хто помилився?
2. Гра «Хибні й істинні висловлювання»
— Які висловлювання істинні, а які — хибні?
Після осені настає зима.
Після літа настає весна.
Улітку діти навчаються у школі.
Число 7 менше, ніж число 9.
Число 8 більше, ніж число 10.
3. Гра «Лисячий хвіст»
— Вставте пропущені знаки.
9
2
2
1=6
4
3
1
3=9
6
3
1
2 = 10
5
5
5
3=8
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
1. Практична робота з паличками для лічби
— Викладіть на парті 10 паличок. Над ними покладіть три палички.
— Скільки всього паличок?
— Який приклад можна скласти? (10 + 3 = 13)
— Як ми склали приклад? (10 + 3 — це 1десяток і 3 одиниці, всього 13.)
— Заберіть три палички. Який приклад складемо? (13 – 3 = 10)
— Як ми отримали число 10? (У числі 13 — 1 десяток і 3 одиниці. Ми забрали три палички, залишився 1 десяток.)
— Покладіть знову 1 десяток паличок і три палички. Заберіть десяток паличок.
— Скільки паличок залишилося? Чому? (У числі 13 — 1 десяток і 3 одиниці. Один десяток відняли, залишилося три одиниці: 13 – 10 = 3.)
2. Первинне закріплення. Робота за підручником (с. 95)
Завдання 1
— За малюнком клітинок поясніть, як обчислено вирази.
Завдання 2
Коментоване розв’язування прикладів.
61
Дата _______________________
Клас _______________________
Фізкультхвилинка
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота над задачею на знаходження остачі
Завдання 3
— Повторимо, з яких частин складається задача. (Умова, питання,
розв’язання, відповідь.)
Учитель на дошці записує коротку умову задачі.
Було — 15 яєць
Взяли — 5 яєць
Залишилося — ?
— Яку дію використали для розв’язування задачі? (Віднімання)
— Чому?
— Запишіть розв’язання в зошиті: 15 – 5 = 10 (яєць).
— Повідомте відповідь.
Творча робота над задачею
— На скільки більше яєць залишилося, ніж узяли?
2. Гра «Налови рибки»
Завдання 4
— Які рибини впіймає песик?
— Запишіть ці приклади до своїх зошитів.
3. Доповнення рівностей
Завдання 5
— Доберіть такі числа і знаки дій, щоб рівності були правильними.
Пальчикова гімнастика «Пташка»
Схрестити долоні, зімкнувши великі пальці обох рук. Пальці згинаються
в усіх суглобах.
Голівка — це пальці,
Долоньки — це крила,
І моя пташка
Уже полетіла.
4. Завдання з логічним навантаженням
Завдання 6
Козаки Петро і Хома змагалися з бігу. Хто з них прибіг раніше, якщо Хома
прибіг передостаннім, а Петро — другим?
А всього змагалися: 1) лише Петро і Хома; 2) п’ятеро козаків.
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Розмістіть картки з прикладами так, щоб відповіді зростали.
— Прочитайте слово — і ви дізнаєтесь, як ви працювали на уроці.
5+3
2+1
4–2
6–5
8–1
2+3
1+5
8–4
Ь
Л
О
М
Ц
Д
Е
О
62
Урок 90. СПОСОБИ ЧИТАННЯ ВИРАЗІВ.
ПОРІВНЯННЯ ЧИСЛА І ВИРАЗУ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
НА ЗАСТОСУВАННЯ ДІЇ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ.
ВИМІРЮВАННЯ І ЗАПИС ДОВЖИН ВІДРІЗКІВ
Мета: закріплювати знання про назви чисел при відніманні, вміння додавати й віднімати
в межах 20; вчити читати вирази по-різному; узагальнити способи розв’язування
задач на віднімання; розвивати увагу, мислення дітей; виробляти самостійність
у роботі; виховувати інтерес до математики, бажання вчитися й добувати знання.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Усна лічба
— Знайдіть невідомі числа.
Доданок
4
Доданок
4
5
6
Сума
Зменшуване
10
Від’ємник
4
4
9
10
9
8
3
4
Різниця
5
4
2
— Як знайти невідомий доданок?
— Як називаються числа при відніманні?
— Як знаходили від’ємник? різницю?
2. Математичний диктант
— Збільшити на 4 числа: 3; 6; 2; 5.
— Зменшити на 5 числа: 10; 7; 5; 8.
Взаємоперевірка робіт.
3. Гра «День — ніч»
Учитель вимовляє слово «ніч», діти заплющують очі і починають обчислення.
На слово «день» діти розплющують очі і називають відповідь.
6+4=
10 + 4 =
18 – 10 =
12 – 2 =
17 – 7 –
19 – 10 =
III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 96)
Завдання 1
— Обчисліть різниці, підкресліть від’ємники.
Пояснення вчителя
— Записи виду 7 + 3 можна читати так: «Сума чисел 7 і 3 дорівнює 10»,
або: «Значення виразу 7 + 3 дорівнює 10».
Записи виду 7 – 3 можна читати так: «Різниця чисел 7 і 3 дорівнює 4», або:
«Значення виразу 7 – 3 дорівнює 4».
63
Дата _______________________
Клас _______________________
Завдання 2. Порівняння числа і виразу
Фізкультхвилинка
Завдання 3. Робота над задачею на знаходження остачі
Під час аналізу задачі вчитель на дошці записує коротку умову.
Росло — 10 кущів
Викопали — 3 кущі
Залишилося — ?
— Яку дію використаємо для розв’язування задачі? Чому?
Завдання 4. Робота над задачею на дві дії
Учитель записує коротку умову задачі на дошці.
— Скільки питань у задачі? (Задача містить два питання.)
— Прочитайте перше питання задачі, а потім — друге.
— Отже, в задачі 2 дії.
— Як дізнатися, скільки було динь у другому ящику?
6 – 4 = 2 (д.)
— Як дізнатися, скільки всього було динь в обох ящиках?
6 + 2 = 8 (д.)
— Запишіть розв’язання в зошити.
— Повідомте відповідь задачі.
Творча робота над задачею
— Замініть слово менше словом більше. Як зміниться розв’язування
задачі?
Зорова гімнастика
Завдання 5. Робота з геометричним матеріалом
— Виміряйте довжину відрізків.
— Запишіть її спочатку в сантиметрах, а потім — у дециметрах і сантиметрах.
12 см = 1 дм 2 см
13 см = 1 дм 3 см
Завдання 6
— Чому дорівнює довжина першого відрізка? (14 см)
— Що відомо про другий відрізок?
— Як знайти довжину другого відрізка? (14 – 4 = 10 см)
— Що відомо про третій відрізок?
— Як знайти довжину третього відрізка? (10 – 5 = 5 см)
— Накресліть другий і третій відрізки.
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Хто почувався на уроці впевнено, покажіть зелений кружечок.
— Хто почувався не зовсім упевнено, помилявся, але помилки свої зрозумів та виправив, покажіть синій кружечок.
— Хто відчував складності під час виконання завдань, покажіть кружечок
червоного кольору.
— Я дуже задоволена, що кружечків зеленого кольору більше, ніж інших.
Отже, ми гарно попрацювали.
64
Урок 91. ЛІЧБА В МЕЖАХ 20. ПОПЕРЕДНЄ Й НАСТУПНЕ ЧИСЛА.
ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ВИДУ 14 + 1; 17 – 1.
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета: формувати вміння додавати і віднімати в межах 20 на основі знань про попереднє й наступне число, розв’язувати задачі вивчених видів; розвивати увагу, мислення дітей; виробляти самостійність у роботі; виховувати інтерес до математики,
бажання вчитися й добувати знання.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
(див. Додаток на с. 97)
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
1. Підготовча робота
— Збільшіть на 1 числа: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. (Діти називають тільки
відповідь.)
— Ми отримали послідовний ряд чисел від 2 до 10.
— Як він утворився? (Додавали до числа 1.)
— Отже, що означає «додати до числа 1»? (Це означає отримати наступне число.)
2. Пояснення нового матеріалу вчителем
— Продовжимо додавати по 1, починаючи з 10 і до 20.
— Які числа отримали? (Наступні)
— А тепер будемо віднімати по 1, починаючи з 20.
— Які числа отримали? (Попередні)
3. Робота за підручником (с. 97). Первинне закріплення
Завдання 1
— Спишіть, заповнюючи пропуски.
— Назвіть, які числа були пропущені.
Завдання 2
— Запишіть «сусідів» чисел 10; 13; 16; 19.
Перед тим, як діти почнуть самостійно записувати числа, слід нагадати, що
спочатку ми записуємо менше число, а потім — більше.
Завдання 3
— Поясніть, як склали приклади: 14 + 1 = 15; 17 – 1 = 16 за малюнками
клітинок.
— До якого числа треба додати 1, щоб отримати 12; 17; 20?
— Від якого числа треба відняти 1, щоб отримати 10; 14; 18?
Фізкультхвилинка
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Розв’язування прикладів
Завдання 6
1-й, 2-й стовпчики — з коментуванням;
3-й, 4-й, 5-й — самостійно.
65
Дата _______________________
Клас _______________________
2. Розв’язування задач
Завдання 5
yy Читання задачі учнями вголос.
yy Повторення умови задачі за питаннями вчителя.
— Яку дію використаємо для розв’язування задачі.
4 + 3 = 7 (с.)
— Запишіть розв’язання в зошити. Повідомте відповідь.
Зорова гімнастика
Учні читають другу задачу і за допомогою вчителя записують коротку
умову до неї.
Було —?
Пошила — 3 сукні
Стало — 7 суконь
Аналіз задачі за питаннями вчителя.
— Як дізнатися, скільки суконь було в ляльки спочатку?
7 – 3 = 4 (с.)
— Яку дію використали? Чому?
— Запишіть розв’язання в зошити. Повідомте відповідь.
3. Творча робота над задачею
— Складіть подібні задачі про свої іграшки.
4. Гра «Хто що полічив?»
Завдання 6
— Яке число написано біля кошеняти? (10)
— Кого полічило кошеня? (Рибок)
— Чому кошеня рахувало рибок?
— Яке число написано біля жабеняти? (12)
— Кого полічило жабеня? (Метеликів)
— Чому жабеня рахувало метеликів?
— Яке число написано біля мишеняти? (6)
— Що полічило мишеня? (Колоски)
— Яке число написано біля песика? (3)
— Кого полічив песик? (Курчат)
5. Робота з геометричним матеріалом
Гра «Фотограф»
Учитель виставляє на дошці геометричні фігури: квадрат, коло, прямокутник, п’ятикутник, трикутник, шестикутник.
— Розгляньте фігури і запам’ятайте їх.
За сигналом учителя учні заплющують очі. Учитель забирає одну з фігур.
За сигналом учителя учні розплющують очі.
— Яка фігура зникла?
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Якщо до числа додамо 1, яке число отримаємо?
— Якщо від числа віднімемо 1, яке число отримаємо?
— Наведіть свої приклади.
— Оцініть свою роботу на уроці сонечком (посміхається чи сумує).
66
Урок 92. СКЛАДАННЯ Й ОБЧИСЛЕННЯ ВИРАЗІВ
ЗА ТЕКСТОВОЮ УМОВОЮ (МАТЕМАТИЧНИЙ ДИКТАНТ).
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДІВ І ЗАДАЧ.
ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗУ І ЧИСЛА
Мета: формувати в учнів уміння додавати й віднімати в межах 20 на основі знань про
попереднє й наступне числа; розв’язувати задачі і приклади вивчених видів; розвивати увагу, логічне мислення, математичне мовлення; виховувати акуратність, працьовитість.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Усна лічба
— Знайдіть невідомі числа.
Зменшуване
12
Від’ємник
10
Різниця
18
10
5
10
8
6
— Як називаються числа при відніманні?
— Як знаходили зменшуване; від’ємник; різницю?
2. Робота з математичним віялом
— Збільшити на 1 числа: 11; 16; 12; 15.
— Зменшити на 1 числа: 13; 17; 19; 18.
yy
yy
yy
yy
3. Гра «Істинні — хибні висловлювання»
Улітку йде сніг.
Усі птахи літають.
Одеса — столиця України.
Дніпро — річка.
III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 98)
1. Математичний диктант
Завдання 1
— Знайдіть різницю чисел: 8 і 2; 10 і 7.
— Знайдіть суму чисел: 8 і 2; 4 і 5.
— Від’ємник 4, зменшуване 6. Знайдіть різницю.
— Знайдіть різницю чисел 9 і 2, а потім порівняйте різницю і від’ємник.
2. Самостійна робота
Завдання 2
— Обчисліть значення виразів.
— Підкресліть зменшувані.
Перевірка робіт (за записами на дошці).
— Поставте на полях зошита знак «плюс», якщо всі приклади розв’язані
вірно.
— Поставте знак «мінус», якщо є помилки.
— Покажіть зелений кружечок ті учні, хто виконав роботу без помилок.
67
Дата _______________________
Клас _______________________
— Покажіть червоний кружечок ті учні, хто виконав роботу і припустився
помилок.
Фізкультхвилинка
3. Робота над задачею. Різницеве порівняння чисел
Завдання 3
Під час аналізу задачі вчитель на дошці записує коротку умову.
— Яка маса капусти? (4 кг)
— Яка маса гарбуза? (7 кг)
— На скільки кілограмів маса капусти менше від маси гарбуза?
— Яку дію використаємо для розв’язування задачі? Чому?
— Запишіть розв’язання в зошити.
7 – 4 = 3 (кг)
— Повідомте відповідь задачі.
4. Завдання з логічним навантаженням
Завдання 4
— Розгляньте малюнок.
— Скільки пар шкарпеток?
— Скільки шкарпеток без пари?
— Скільки всього шкарпеток?
5. Порівняння виразу і числа
Завдання 5
Учні виконують завдання з коментуванням біля дошки.
Пальчикова гімнастика
6. Робота з геометричним матеріалом
Діти використовують палички для лічби.
— Побудуйте хатинку за зразком, поданим на дошці.
— Перекладіть дві палички так, щоб хатинка повернулася іншим боком.
7. Завдання з логічним навантаженням
Завдання 6
У сім’ї двоє батьків, двоє синів та дідусь з онуком. Скільки всього чоловіків
у цій сім’ї?
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Хто почувався на уроці впевнено, покажіть зелений кружечок.
— Хто почувався не зовсім впевнено, помилявся, але помилки свої зрозумів та виправив, покажіть синій кружечок.
— Хто відчував складності при виконанні завдань, покажіть кружечок
червоного кольору.
— Я дуже задоволена, що кружечків зеленого кольору більше, ніж інших.
Отже, ми гарно попрацювали.
68
Урок 93. ВПРАВИ НА ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 20.
ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ДОДАНКА. СКЛАДАННЯ
РІВНОСТЕЙ ЗА МАЛЮНКАМИ І СХЕМАМИ
Мета: формувати в учнів уміння додавати і віднімати в межах 20, розв’язувати задачі
вивчених видів; розвивати увагу, логічне мислення, математичне мовлення; виховувати акуратність, працьовитість.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Усна лічба. Робота з математичним віялом
— Зменшити на 5 числа: 15; 10; 8; 6; 9.
— Збільшити на 3 числа: 7; 4; 10; 1; 5.
2. Гра «Вибери приклади з відповіддю 8»
10 – 2
6+3
18 – 10
3+2
1+7
9–2
5+3
3. Гра «Порівняй не обчислюючи»
6 + 10
10 + 6
14 + 4
14 – 4
13 – 3
15 – 3
10 + 7
7 + 10
19 + 1
19 – 1
16 – 4
14 – 4
4. Розв’язування задач (усно)
yy Діти пускали у струмочку 12 паперових човників. Один човник віднесло до
берега. Скільки човників попливло за струмочком?
yy У холодильнику лежав 1 десяток яєць. Мама поклала туди ще 1 десяток
яєць. Скільки яєць у холодильнику?
yy В одній вазі стояло 12 троянд, а в другій на 1 троянду більше. Скільки
троянд стояло в другій вазі?
III. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 99)
1. Знаходження суми і різниці даних чисел
Завдання 1
Учні розв’язують приклади, а вчитель за кожний правильно розв’язаний
приклад виставляє букву. Діти читають утворене слово: «Молодці!».
2. Складання рівностей за малюнками і схемами
Завдання 2
— Обчисліть значення виразів. Запишіть їх у зошити.
— Підкресліть від’ємники.
— Підкресліть перший доданок.
Фізкультхвилинка
3. Самостійна робота
Завдання 3
1 варіант — 1-й рядок;
2 варіант — 2-й рядок.
Перевірка робіт (за записами на дошці).
69
Дата _______________________
Клас _______________________
— Поставте на полях зошита знак «плюс», якщо всі приклади розв’язані
правильно.
— Поставте знак «мінус», якщо є помилки.
— Покажіть зелений кружечок ті учні, хто виконав роботу без помилок.
— Покажіть червоний кружечок ті учні, хто виконав роботу і припустився
помилок.
4. Робота над задачею на знаходження невідомого доданка
Завдання 4
— З чого складається задача?
— Складіть задачу за малюнком.
— Поставте питання до задачі.
— Як знайти невідомий доданок?
— Запишіть розв’язування задачі в зошит.
10 – 3 = 7
— Повідомте відповідь задачі.
Пальчикова гімнастика
5. Робота з геометричним матеріалом
Завдання 5
— Скільки відрізків на малюнку?
— Скільки променів на малюнку?
6. Гра «Хто швидше?»
Біля дошки — три команди.
15 – 5 – 3 + 10 – 1 – 6 + 2 – 10 =
10 + 10 – 1 – 9 – 5 + 10 – 1 – 4 =
16 – 6 – 2 + 10 – 1 – 7 + 3 – 10 =
7. Цікава задача
Наталя, Оля та Оленка писали контрольну роботу. Оля здала роботу не
останньою, а Наталя — раніше від Олі. У якому порядку дівчата здали роботу?
(Наталя, Оля, Оленка)
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чого навчалися на уроці?
— Оцініть свою роботу сонечком.
70
Урок 94. МАТЕМАТИЧНИЙ ДИКТАНТ. ВПРАВИ І ЗАДАЧІ
НА ЗАСВОЄННЯ НУМЕРАЦІЇ ЧИСЕЛ ДРУГОГО ДЕСЯТКА,
НА ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 20.
СКЛАДАННЯ РІВНОСТЕЙ ЗА МАЛЮНКАМИ
Мета: формувати в учнів уміння додавати і віднімати в межах 20, розв’язувати задачі
вивчених видів; розвивати увагу, логічне мислення, математичне мовлення; виховувати акуратність, працьовитість.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Математичний диктант
Завдання 1 (с. 100)
yy Запишіть цифрами числа: дванадцять, чотирнадцять, чотири, вісімнадцять.
yy Запишіть число, у якому 1 дес. і 5 од.
yy Запишіть число, наступне за числом 16.
yy Запишіть число, яке передує числу 20.
yy На скільки число 8 більше від числа 6?
Взаємоперевірка робіт.
2. Гра «Одягни ялинку»
10
10
10
4
9
7
3
2
4
1
6
5
3. Індивідуальна робота за картками
Картка 1
Порівняйте вирази.
Картка 2
Порівняйте вирази.
10 + 7
10 + 5
11
4+6
13 – 3
13 – 1
10 – 2
7
7+3
3+7
7+2
9+1
20 – 10
11
Картка 3
Порівняйте вирази.
12 – 2
5+4
9
3+5
14 – 4
14 – 10
8–4
6
III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Повторення назв днів тижня. Слухання вірша
Семеро дітей у тижня —
От сімейка дивовижна,
Аж ніяк не може тато
Всіх докупи поскликати.
71
Понеділок десь мандрує
І кота в мішку пильнує.
А Вівторок з Середою
Носять решето з водою.
7
4+6
Дата _______________________
Клас _______________________
А Четвер йде до П’ятниці
Випробовувать кислиці.
Задоволена Субота —
Аж кипить у всіх робота.
Разом всі пішли зраділі
Відпочити до Неділі.
— Назвіть, які назви днів тижня ви почули у вірші.
— Сім днів складають тиждень.
— Назвіть вихідні дні; робочі дні.
2. Робота за підручником (с. 100)
Завдання 2. Робота над текстовою задачею
— Буратіно розв’язав цю задачу так: 1 + 3 = 4.
— Як ви гадаєте, чи правильно Буратіно розв’язав задачу?
— Як правильно обчислити, скільки всього днів гостював Юрко в дідуся?
Діти називають правильне розв’язання: 7 + 3 = 10 (д.).
Фізкультхвилинка
3. Самостійна робота
Завдання 3
1 варіант — 1-й рядок;
2 варіант — 2-й рядок.
Перевірка робіт (за записами на дошці).
— Поставте на полях зошита знак «плюс», якщо всі приклади розв’язані
правильно.
— Поставте знак «мінус», якщо є помилки.
— Покажіть зелений кружечок ті учні, хто виконав роботу без помилок.
— Покажіть червоний кружечок ті учні, хто виконав роботу і припустився
помилок.
4. Складання рівності за зразками і малюнками
Завдання 4
Пальчикова гімнастика
От помічники мої,
Їх як прагнеш поверни.
Прагнеш — едак, прагнеш — так,
Не образяться ніяк.
5. Завдання з логічним навантаженням
Завдання 5
— Визначте закономірності та продовжте за зразком.
6. Завдання для допитливих
— Скільки трикутників у зображеній фігурі?
7. Перетворення та порівняння іменованих чисел
1 дм 5 см =
1 дм 4 см
см
12 см
13 см =
1 дм 8 см
дм
см
2 дм
2 дм
20 см
7 дм
6 см
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— На уроці ми повторили додавання і віднімання в межах 20.
Гра «Естафета» (див. Додаток на с. 98)
72
Урок 95. ТОЧКА. ПОЗНАЧЕННЯ ТОЧОК БУКВАМИ. ПОЗНАЧЕННЯ
ВІДРІЗКІВ БУКВАМИ. СКЛАДАННЯ ЗАДАЧ І РІВНОСТЕЙ
Мета: ознайомити учнів із позначенням точки і кінців відрізка точками; розвивати
вміння складати і розв’язувати задачі за малюнками, увагу, творчість; виховувати інтерес до математики.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
yy
yy
yy
yy
yy
yy
1. Математичний диктант
Запишіть число, у якому 1 десяток 6 одиниць; 1 десяток 2 одиниці; 2 десятки.
Число 14 зменшити на 14.
Число 14 збільшити на 1.
Записати різницю чисел 13 і 3.
Суму чисел 10 і 7 зменшити на 1.
Різницю чисел 18 і 10 збільшити на 2.
2. Розв’язування задач (робота із числовим віялом)
yy Бібліотекар видав одному учневі 2 книги, а другому — 6 книг. Скільки
всього книг видав бібліотекар?
yy В альбомі 19 сторінок. Марійка розфарбувала 10 сторінок. Скільки сторінок залишилося розфарбувати Марійці?
yy У понеділок у класі чергувало 2 учні, а у вівторок — 3 учнів. На скільки
більше учнів чергувало у вівторок, ніж у понеділок?
3. Гра «Хто швидше?»
Біля дошки — 2 команди.
— Хто швидше виконає завдання, та команда й перемогла.
Більше чи менше? На скільки? Допишіть.
на
на 1 6
>
на
4
8
на
3
3
0
на
1
0
2
9
на
5
2
7
на
6
5
на
8
на
9
>
4 на 5
III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота з геометричним матеріалом
Завдання 1 (с. 101)
Пояснення вчителя
— Кожна людина має ім’я. Щоб дати точкам ім’я, їх позначають великими
латинськими буквами. Називають: «Точка А, точка О, точка K, точка M».
Кінці відрізків — точки. Щоб назвати відрізок, треба назвати букви, якими
позначено його кінці. Читай: AD, або DА.
Завдання 2. Первинне закріплення
— Накресліть відрізок KМ.
Над ним позначте точку А, ліворуч від відрізка позначте точку О, а праворуч — точку D.
73
Дата _______________________
Клас _______________________
2. Робота над задачами. Складання і розв’язування задач за малюнками
Завдання 3
— Скільки абрикосів у кошику?
— Скільки абрикосів біля кошика?
— Поставте питання до задачі.
— Яку дію використаємо для розв’язування задачі? Чому?
— Запишіть розв’язання в зошити.
— Повідомте відповідь.
Фізкультхвилинка
— Скільки цукерок у вазі?
— Скільки цукерок біля вази?
— Скільки всього цукерок?
— Як дізнатися про кількість цукерок у вазі?
— Запишіть розв’язання в зошити.
10 – 5 = 5 (ц.)
— Дайте відповідь на питання задачі.
— Як знайти невідомий доданок?
3. Складання рівностей за поданими числами
Завдання 4
— Складіть три рівності із числами 5; 4; 9 (колективно).
5+4=9
9–5=4
9–4=5
— Складіть три рівності із числами 7; 10; 17 (самостійно).
4. Завдання з логічним навантаженням
Завдання 5
— Установіть закономірності й заповніть порожні клітинки.
9
3
1
10
6
2
4
3
1
5
0
6
Пальчикова гімнастика
Ми писали, ми писали,
Наші пальчики втомились.
Наші пальчики струснемо,
І писати знову почнемо.
5. Логічна задача
Завдання 6
На зупинці з автобуса вийшло 6 пасажирів, а зайшло 4 пасажири. Збільшилася чи зменшилася кількість пасажирів і на скільки?
— Запишіть розв’язання в зошити.
6 – 4 = 2 (п.)
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
Гра «Закінчи речення»
— Я зрозумів, що...
— Було цікаво...
— Було складно...
— У мене вийшло...
— Спасибі всім за урок. Молодці!
74
Урок 96. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ.
СПОСОБИ ЧИТАННЯ ВИРАЗІВ.
ВИМІРЮВАННЯ І ПОРІВНЯННЯ ДОВЖИН ВІДРІЗКІВ
Мета: навчати учнів по-різному читати вирази; розвивати навички швидких обчислень,
вміння порівнювати довжини відрізків, позначати їх буквами; виховувати бажання
працювати колективно, швидко знаходити правильний варіант відповіді.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Гра «Хто швидше?»
+6
yy
yy
yy
yy
–7
+8
4
9
2
10
10
10
2
17
1
2. Математичний диктант
Число 8 зменшити на 3 і до результату додати 2.
Різницю чисел 18 і 10 збільшити на 2.
Суму чисел 9 і 2 зменшити на 4.
Перший доданок — 2, другий доданок — 2, третій доданок — 2. Чому дорівнює сума?
3. Порівняння виразу і числа
10
7+2
5+2
4
10
8+2
11
6+2
12
15
16 – 1
9+1
III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 102)
Завдання 1
— У перший стовпчик запишіть приклади з відповіддю 8. У другий
стовпчик запишіть приклади, відповідь яких не дорівнює 8.
3+3+2=8
8+0–1=7
8–2+2=8
10 – 2 – 1 = 7
7+1–0=8
12 – 2 – 2 = 8
Фізкультхвилинка
Завдання 2. Гра «Рукавички»
— Знайдіть пари рукавичок і складіть рівності.
— Запишіть рівності в зошити.
75
5 + 5 = 10
7 + 3 = 10
9 + 1 = 10
6 + 4 = 10
10 + 0 = 10
8 + 2 = 10
Дата _______________________
Клас _______________________
Завдання 3. Способи читання виразів
Читання рівностей по-різному з опорою на подані в підручнику слова.
додати
відняти
плюс
мінус
збільшити
зменшити
— Як ще можна прочитати ці приклади? (Перший доданок 6, другий доданок 3. Сума дорівнює 9. Зменшуване — 18. Від’ємник — 5. Різниця — 13.)
Завдання 4. Гра «Скарбничка»
— Скільки копійок у першій скарбничці? Як дізналися?
(10 + 1 + 1 = 12 (к.))
— Скільки копійок у другій скарбничці? Як дізналися?
(10 + 5 + 2 = 17 (к.))
— Скільки копійок у третій скарбничці? Як дізналися? (5 + 5 + 1 = 11 (к.))
— На скільки копійок більше в першій скарбничці, ніж у третій?
— Що для цього необхідно зробити? (12 – 11 = 1 (к.))
Зорова гімнастика
Завдання 5. Робота з геометричним матеріалом
— Чому дорівнює довжина відрізків АО, KМ?
— Який відрізок коротший? (АО. Його довжина — 3 см.)
— Накресліть у зошиті відрізок, на 1 дм довший від коротшого з поданих.
— Скільки сантиметрів в 1 дм?
— Як дізнатися довжину третього відрізків? (10 + 3 = 13 (см))
Діти креслять третій відрізок у зошитах і позначають його довжину.
Самостійна робота. Розв’язування задач
1 варіант
2 варіант
Було — 12 рибок
Було — 15 рибок
Принесли — 1 рибку
Відсадили — 1 рибку
Стало —?
Залишилося —?
Логічна задача
У мами було 5 книг. Кілька книг вона віддала дітям. Скільки книг може залишитися у мами?
Розв’язання різних варіантів записати в зошити.
— Якщо мама віддала дітям по одній книзі, то в неї залишиться 3 книги.
5 – 1 – 1 = 3 (к.)
— Якщо мама віддала дітям по дві книги, то в неї залишиться 1 книга.
5 – 2 – 2 = 1 (к.)
— Якщо мама віддала дітям по 1 і 2 книги, то в неї залишиться 2 книги.
5 – 1 – 2 = 2 (к.)
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Як можна прочитати приклади: 5 + 2 = 7; 10 – 4 = 6?
76
Урок 97. ЛІЧБА В МЕЖАХ 20. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
НА ВІДНІМАННЯ. РОЗПІЗНАВАННЯ ТРИКУТНИКІВ
Мета: вдосконалювати вміння учнів розв’язувати задачі і приклади на віднімання; удосконалювати обчислювальні навички в межах 20; розвивати увагу, логічне мислення; виховувати акуратність, працьовитість.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
1. Математичний диктант
До 10 додати 7.
Знайти суму чисел 6 і 3.
Яке число більше, 15 або 16?
Знайти різницю чисел 8 і 3.
Число 16 зменшити на 6.
5 плюс 10.
Яке число іде за числом 18?
Яке число стоїть між числами 18 і 20?
Я задумала число, додала до нього 3 і одержала 13. Яке число я задумала?
2. Веселі задачі
yy Йдуть корівоньки лужком,
Тут чотири, а там шість.
Скільки всіх корів разом?
Хто з вас, діти, відповість? (10)
yy У Надійки три копійки,
А Світланка має п’ять.
Допоможемо дівчаткам
Гроші всі порахувати. (8)
yy Пташка мала пташенят,
П’ять сіресеньких малят.
Раптом трапилась біда:
Випало одне з гнізда.
Скільки пташенят тоді
Залишилось у гнізді? (4)
3. Гра «Хто швидше?»
Біля дошки — 3 команди.
+ 4 = 14
16 –
8+
= 15
= 18
– 3 = 10
17 –
9+
= 16
= 19
– 2 = 10
+ 10 = 14
III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.
РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 103)
Завдання 1
— Назвіть числа, які менші від числа 13.
77
7+
= 17
– 8 = 10
19 –
= 18
+ 8 = 18
Дата _______________________
Клас _______________________
Завдання 2
— Складіть і запишіть п’ять рівностей з різницею 7.
10 – 3 = 7
9–2=7
8–1=7
17 – 10 = 7
7–0=7
Фізкультхвилинка
Завдання 3. Гра «Чобіток»
— Знайдіть пари чобітків і складіть рівності.
16 – 10 = 6
8–2=6
7–1=6
9–3=6
6–0=6
10 – 4 = 6
Завдання 5
— Складіть задачу за малюнком.
— Скільки літрів води в самоварі?
— Скільки літрів води в чайнику?
— Як дізнатися, скільки літрів води в чайнику? 10 – 4 = 6 (л)
— Чому використовували дію віднімання?
Геометричний матеріал. Завдання 4
— Порахуйте кількість трикутників на кожному малюнку.
Пальчикова гімнастика
Стук-стук-постук
Молоточки стукають,
Будують будиночок для зайчат
От з таким дахом,
(долоньки над головою)
От з такими стінами,
(долоньки близько щічок)
От з такими вікнами,
(долоньки перед собою)
От з такими дверима,
(одна долонька перед собою)
І от з таким замком!
(зчепили руки)
Завдання 6 (з логічним навантаженням)
— Розставте знаки «+» або «–» так, щоб рівності були правильними.
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
Гра «Встаньте, числа, по порядку»
Учитель роздає дітям картки із числами 13; 18; 11; 12; 15; 17; 14; 16;
19; 20.
За командою вчителя «Встаньте, діти, у порядку зростання» діти займають
відповідні місця.
— Сьогодні на уроці ми вчилися віднімати в межах 20, розв’язувати
задачі.
— Якщо ви задоволені своєю роботою, на полях поставте кружечок і зафарбуйте зеленим кольором.
— Якщо ви могли б працювати краще, запаліть вогник жовтого кольору.
— Якщо вам ваша робота не сподобалася, і ви могли б краще працювати,
запаліть червоний сигнал світлофора.
78
Урок 98. ДОПОВНЕННЯ ЧИСЕЛ ДО 10. УЗАГАЛЬНЕНА ТАБЛИЦЯ
ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 10.
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДІВ І ЗАДАЧ
Мета: навчати учнів користуватися узагальненою таблицею додавання і віднімання
в межах 10; вдосконалювати обчислювальні навички, вміння розв’язувати задачі
вивчених видів; розвивати увагу, логічне мислення; виховувати акуратність, працьовитість.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
(див. Додаток на с. 98)
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
1. Пояснення вчителя
— Діти, ми вивчили багато таблиць на додавання і віднімання чисел
у межах 10. Якщо з’єднати всі таблиці разом, то одержимо величезну таблицю,
яка займатиме багато місця. Це незручно. Не тільки тому, що таблиця займає
багато місця, а ще й тому, що такою таблицею незручно користуватися. Про це
здогадався й давньогрецький філософ і математик Піфагор. Він з’єднав усі таблиці в одну.
Учитель демонструє учням зведену таблицю додавання і віднімання
в межах 10.
— Розгляньте таблицю. Хто знає, як нею користуватися?
— Я вам допоможу. Наприклад, необхідно до 2 додати 4. Знайдемо число 2
у вертикальному стовпчику і поставимо на цифру вказівний пальчик лівої
руки. Знайдемо число 4 у горизонтальному ряді і поставимо на цифру вказівний пальчик правої руки. Указівний пальчик правої руки рухається вниз
від числа 4, а вказівний пальчик лівої руки рухається праворуч від числа 2.
Пальчики зустрінуться в клітинці із числом 6. Це й буде відповіддю.
Числа вертикального стовпчика — це перший доданок, а числа горизонтального рядка — це другий доданок.
Цей приклад можна обчислити по-іншому. Спочатку можна взяти число 4
у горизонтальному рядку, а число 2 — у вертикальному стовпчику.
— У клітинці з яким числом зустрінуться ваші пальчики? (У клітинці
із числом 6.)
— Тепер числа горизонтального ряду стали першим доданком, а числа вертикального стовпчика — другим доданком.
— А значення суми від цього змінилося? (Ні)
— Чому? (Тому що від переставлення місць доданків сума не змінюється.)
Фізкультхвилинка
— А тепер спробуємо від 8 відняти 3.
— Із усіх цифр 8 таблиці необхідно вибрати ту, яка стоїть навпроти числа 3,
що стоїть ліворуч. Угорі над числом 8 зможемо прочитати відповідь прикладу.
Це число 5.
2. Первинне закріплення. Робота за підручником (с. 104)
Завдання 3
— Скільки кілограмів вантажу в кожному вагоні?
— Обчисліть, користуючись таблицею.
79
Дата _______________________
Клас _______________________
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Складання прикладів за малюнками
Завдання 1
— Розгляньте першу квітку. Яке число записане в середині? (10) Це сума
прикладу.
— На синіх пелюстках записані перші доданки кожного прикладу. Рожева
пелюстка приховує другий доданок. Він нам невідомий. Другий доданок позначимо порожньою клітинкою.
— Запишемо приклади з порожніми віконцями, а потім відшукаємо невідомий доданок.
5 + = 10
2 + = 10
1 + = 10
6 + = 10
8 + = 10
— Як знайти невідомий доданок?
— Розгляньте другу квітку.
— Яке число записане в серединці? (4) Це різниця прикладу.
— На помаранчевих пелюстках написане зменшуване кожного прикладу.
Жовта пелюстка ховає від’ємник. Він нам невідомий. Позначимо його порожньою клітинкою.
— Запишемо приклади з порожніми віконцями, а потім відшукаємо невідомий від’ємник.
5– =4
10 – = 4
4–
8–
=4
=4
7–
=4
Фізкультхвилинка
2. Робота над текстовою задачею
Миколка вирізав 17 синіх і жовтих прапорців. Синіх прапорців було 7.
Скільки жовтих прапорців вирізав Миколка?
— Скільки синіх і жовтих прапорців вирізав Миколка?
— Скільки було синіх прапорців?
— Як дізнатися, скільки жовтих прапорців вирізав Миколка?
17 – 7 = 10 (п.)
— Яку дію використовували в задачі? Чому?
3. Самостійна робота (завдання 4)
4. Завдання з логічним навантаженням
Завдання 5
— Які числа треба записати, щоб рівності були правильними?
5. Робота з геометричним матеріалом. Вправа на увагу «Що змінилося?»
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що нового дізналися?
— Що сподобалося найбільше?
— Чи все у вас вийшло? Чи всім задоволені?
— Оцініть свою роботу сонечком, якщо вам було все зрозуміло, або хмаринкою, якщо у вас були труднощі.
80
Урок 99. РОЗКЛАДАННЯ ЧИСЛА НА ДВА ДОДАНКИ. ДОДАВАННЯ
ЧИСЕЛ ЧАСТИНАМИ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО
ДОДАНКА. ПОБУДОВА ВІДРІЗКА
Мета: ознайомити учнів з розв’язуванням прикладів на додавання з переходом через
десяток за допомогою прийому додавання частинами; вдосконалювати обчислювальні навички, вміння розв’язувати задачі на знаходження невідомого доданка;
розвивати увагу, логічне мислення; виховувати акуратність, працьовитість.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
(див. Додаток на с. 103)
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
1. Підготовча робота. Розкладання числа на два доданки
Завдання 1; 2 (с. 105)
Діти виконують завдання з опорою на знання складу чисел.
2. Пояснення вчителя (робота з числовим відрізком)
— Як розв’язати приклад 9 + 5?
— Можна скористатися лінійкою. Знайдіть на лінійці поділку з цифрою 9.
Відрахуйте праворуч 5 поділок.
— Яку відповідь одержали? (14)
— А зручніше до 9 додавати 5 частинами. Для цього число 5 розкладемо на
два зручні доданки так, щоб перше число доповнювало 9 до 10.
— На які два доданки розкладемо 5? (На 1 і 4)
— Якщо до 9 додамо 1, то одержимо 10. А потім додамо ще 4. Одержимо 14.
9 + 5 = 14
9 + 1 + 4 = 14
Фізкультхвилинка
3. Первинне закріплення. Робота за підручником (с. 105)
Завдання 3
— За малюнком і схемою поясни, як знайти суму 7 + 5.
— Скільки жовтих груш? Скільки зелених? Скільки всього груш?
— На які два числа розклали другий доданок? (На 3 і 2)
— Чому? (Щоб доповнити 7 до 10, необхідно додати 3.)
— Які два приклади ми повинні розв’язати? (7 + 3 = 10; 10 + 2 = 12)
— Отже, 7 + 5 = 12, або ще можна записати так: 7 + 3 + 2 = 12.
Завдання 4
Учні за схемами пояснюють, як знайти суми 9 + 4 та 8 + 6.
(Щоб до 9 додати 4, необхідно 4 розкласти на два зручних числа: 1 та 3.
Якщо до 9 додати 1, отримаємо 10, а до 10 додати 3, отримаємо 13.)
Аналогічно учні пояснюють другий приклад.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Розв’язування задачі на знаходження невідомого доданка
Завдання 5
— Розгляньте терези. Зверніть увагу на те, що терези знаходяться у рівновазі. Отже, на лівій чаші теж знаходиться 3 кг.
81
Дата _______________________
Клас _______________________
На дошці — схема-опора:
2 кг
Лимони
3 кг
— Як знайти масу лимонів?
3 – 2 = 1 (кг)
Терези праворуч теж знаходяться в рівновазі. Отже, на кожну чашу поклали по 4 кг фруктів.
На дошці — схема-опора:
2 кг
Баклажани
2 кг
4 кг
Баклажани
4 кг
— Як знайти масу баклажанів ліворуч? 4 – 2 = 2 (кг)
— Як знайти масу баклажанів праворуч? 4 – 1 = 3 (кг)
Зорова гімнастика
Завдання 6. Розв’язування задачі з опорою на малюнок і схему
Диня
2 кг
4 кг
— Як знайти масу дині?
5 – 2 = 3 (кг)
— Як знайти масу кавуна?
5 + 5 = 10 (кг)
Зорова гімнастика
2. Геометричний матеріал (завдання 7)
— Накресліть відрізок завдовжки 1 дм 3 см.
— Скільки сантиметрів в одному дециметрі?
— Скільки сантиметрів в 1 дм 3 см?
Креслення відрізка учнями в зошитах, підписування довжини відрізка, позначення буквами.
3. Завдання для кмітливих
Завдання 7
— Скільки мишей ловить сова кожного дня? (Ніскільки, вона вдень
спить.)
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Як знайти невідомий доданок?
— Як до 8 додати 3?
— Якщо ви задоволені своєю роботою, на полях поставте кружечок і зафарбуйте зеленим кольором.
— Якщо ви могли б працювати краще, запаліть вогник жовтого кольору.
— Якщо вам ваша робота не сподобалася, і ви могли б краще працювати,
запаліть червоний сигнал світлофора.
82
Урок 100. ЗМЕНШЕННЯ ЧИСЕЛ ДО 10. ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА
ЧАСТИНАМИ. ЗАДАЧІ НА РІЗНИЦЕВЕ ПОРІВНЯННЯ
Мета: ознайомити учнів із розв’язуванням прикладів на віднімання з переходом через
десяток за допомогою прийому віднімання числа частинами; вдосконалювати обчислювальні навички, уміння розв’язувати задачі на різницеве порівняння; розвивати увагу, логічне мислення; виховувати акуратність, працьовитість.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Усна лічба за таблицею
Зменшуване
9
18
Від’ємник
2
1
20
15
8
Різниця
10
5
10
7
3
2. Розв’язування прикладів за схемою
6+5=
7+5=
9+5=
3. Гра «Допоможи Буратіно»
— Вставте пропущені числа.
11 см =
дм
20 см =
дм
см
17 см =
дм
1 дм 3 см =
см
см
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
1. Підготовча робота. Робота за підручником (с. 106)
Завдання 1
— Зменшити числа 12; 14; 19 до 10.
12 –
= 10
14 –
= 10
19 –
= 10
2. Пояснення вчителя. Робота із числовим відрізком
— Як розв’язати приклад 13 – 7?
— Можна скористатися лінійкою. Знайдіть на лінійці поділку із цифрою 13.
Відрахуйте ліворуч 7 поділок.
— Яку відповідь одержали? (6)
— А зручніше від 13 відняти 7 частинами. Для цього число 7 розкладемо на
два зручні доданки так, щоб при відніманні від 13 першого числа вийшло 10.
— На які два доданки розкладемо 7? (На 3 і 4)
— Якщо від 13 відняти 3, то одержимо 10. А потім ще відняти 4. Одержимо 6.
13 – 7 = 6
13 – 3 – 4 = 6
Фізкультхвилинка
3. Первинне закріплення
Завдання 2
— Скільки яблук було спочатку? (12)
83
Дата _______________________
Клас _______________________
— Скільки яблук з’їли?
— Як дізнатися, скільки яблук залишилося? (12 – 7 = 5)
— На які два менших числа розкладемо зменшуване? (На 2 і 5)
— Чому? (Тому що, якщо від 12 відняти 2, одержимо 10, а від 10 відняти 5,
одержимо 5.)
— Які два приклади ми повинні розв’язати? (12 – 2 = 10; 10 – 5 = 5)
— Отже, 12 – 7 = 5. Або можна записати так: 12 – 2 – 5 = 5.
Завдання 3
— За схемами обчисліть різниці 11 – 4 і 16 – 8.
Учні самостійно пояснюють Розв’язування прикладів.
(Щоб від 11 відняти 4, необхідно 4 розкласти на два зручні числа: 1 і 3.
Якщо від 11 відняти 1, одержимо 10, а від 10 відняти 3, одержимо 7.)
Аналогічно пояснюють наступні приклади.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота над текстовою задачею на знаходження невідомого доданка
Завдання 5
На дошці — схема-опора.
зелені
прапорці
6
9
— Які прапорці були у Тараса?
— Скільки синіх прапорців вирізав Тарас?
— Скільки всього стало прапорців?
— Як дізнатися, скільки зелених прапорців було у Тараса?
9 – 6 = 3 (п.)
2. Самостійна робота (завдання 9)
— Випишіть вирази, сума яких дорівнює 9.
Зорова гімнастика
3. Розв’язування задачі на різницеве порівняння
Завдання 6
— Скільки кілограмів яблук у кошику ліворуч?
— Скільки кілограмів винограду в кошику праворуч?
— На скільки кілограмів винограду більше, ніж яблук?
— На скільки кілограмів яблук менше, ніж винограду?
10 – 4 = 6 (кг)
Творча робота над задачею
Змініть питання задачі таким чином, щоб вона розв’язувалася дією додавання. (Скільки всього кілограмів фруктів у двох кошиках?)
4. Задача для кмітливих
На березі три товсті гілки, на кожній товстій гілці — по три тоненькі гілочки. На кожній тоненькій гілочці по одному яблучку. Скільки всього яблук?
(Жодного, на березі яблука не ростуть.)
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Як порівняти два числа?
— Як від 18 відняти 9?
— Молодці, ви добре попрацювали на уроці.
— Оцініть свою роботу сонечком.
84
Урок 101. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ ЧАСТИНАМИ.
ЛІЧБА В МЕЖАХ 20. ЗАЛЕЖНІСТЬ РІЗНИЦІ ВІД ЗМІНИ
ЗМЕНШУВАНОГО ЧИ ВІД’ЄМНИКА
Мета: закріпити вміння учнів розв’язувати приклади на додавання і віднімання числа
частинами; вдосконалювати обчислювальні навички, вміння розв’язувати задачі вивчених видів; розвивати увагу, логічне мислення; виховувати акуратність, працьовитість.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Усна лічба. Робота з числовим віялом
Завдання 3 (с. 107)
— Знайдіть суму і різницю чисел.
yy
yy
yy
yy
yy
2. Математичний диктант
Запишіть числа цифрами: одинадцять, сімнадцять, чотирнадцять.
Запишіть «сусідів» чисел 16; 19.
Запишіть число, у якому 1 десяток 3 одиниці; 2 десятки.
Зменшуване 12, від’ємник 10. Чому дорівнює різниця?
Запишіть, скільки дециметрів і сантиметрів у 15 см; 10 см; 20 см.
3. Гра «Хто швидше заб’є гол?»
Біля дошки — три команди.
7+3
6+3
19–1
12–2
9–7
8+2
12–1
20–1
17–7
8–5
16–6
9–8
III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за підручником (с. 107)
Завдання 1
Додавання і віднімання чисел частинами з опорою на схеми в підручнику.
Завдання 2
Коментоване розв’язування прикладів.
Завдання 4
Залежність різниці від зміни зменшуваного чи від’ємника.
— Обчисліть різниці першої таблиці.
— Порівняйте зменшувані і різниці.
— Що ви помітили? (Якщо зменшуване збільшується, то і різниця збільшується.)
— А який при цьому від’ємник? (Він не змінюється.)
— Не виконуючи дій, скажіть: на скільки різниця 15 – 8 більша за різницю
10 – 8? (На 5)
— Чому? (Тому що зменшуване 15 більше від зменшуваного 10 на 5.)
85
Дата _______________________
Клас _______________________
— Обчисліть різниці другої таблиці.
— Порівняйте від’ємники і різниці.
— Що ви помітили? (Якщо від’ємник збільшується, то різниця зменшується.)
— А яке при цьому зменшуване? (Воно не змінюється)
— Не виконуючи дій, скажіть: на скільки різниця 16 – 9 більша за різницю
16 – 7? (На 2)
— Чому? (Тому що від’ємник 9 більший від від’ємника 7 на 2.)
Фізкультхвилинка
Завдання 5. Робота з числовим рядом
— Назвіть числа, на одиницю менші від кожного з поданих.
2. Робота над задачами вивчених видів
Задача 1
У саду росло 6 яблунь і 4 груші. Скільки всього дерев росло в саду?
— Що відомо в задачі?
— Повторіть питання задачі.
— Яку дію використаємо для її розв’язання? Чому?
6 + 4 = 10 (д.)
— Запишіть розв’язання в зошити. Повідомте відповідь.
Задача 2
У саду росло 6 яблунь і 4 груші. На скільки більше росло яблунь, ніж
груш?
— Повторення умови задачі за короткою умовою на дошці.
— Як порівняти два числа? (Треба від більшого відняти менше.)
6 – 4 = 2 (д.)
— Запишіть розв’язання в зошити. Повідомте відповідь.
Задача 3
У саду росло 6 яблунь, а груш — на 4 більше. Скільки груш росло в саду?
— Складіть коротку умову до задачі.
— Як дізнатися, скільки груш росло в саду?
6 + 4 = 10 (груш)
— Яку дію використали для розв’язування задачі? Чому?
— Запишіть розв’язання в зошити. Повідомте відповідь.
— Порівняйте задачі.
— Що в них однакове? Що — різниться?
Зорова гімнастика
3. Робота з геометричним матеріалом (завдання 6)
— Розгляньте малюнки.
— Яка фігура є спільною частиною кожної пари трикутників?
yy
yy
yy
yy
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— На уроці ми повторили додавання і віднімання числа частинами.
— Як до 7 додати 5?
— Як від 12 відняти 6?
— Закінчіть речення:
Я зрозумів, що...
Було цікаво...
У мене вийшло...
Мені було складно...
86
НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ВІД 21 ДО 100
Дата _______________________
Клас _______________________
Урок 102. УТВОРЕННЯ І НАЗВИ ЧИСЕЛ ВІД 21 ДО 39.
ЛІЧБА В МЕЖАХ 39. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета: ознайомити учнів з утворенням і назвою чисел від 21 до 39; формувати навички
лічби в межах 39; вправляти у розв’язуванні задач; розвивати пам’ять; виховувати
допитливість.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
(див. Додаток на с. 104)
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Хвилинка каліграфії з логічним завданням
— Запишіть ряд, вставивши пропущені числа.
3; 3; 3; 7; 7; 7; 2; ?; 2; 6; ?; 6.
2. Пояснення нового матеріалу
На столі — заздалегідь приготовлені 39 паличок і 3 гумки для скріплення
десятків. Учитель ставить запитання: «Як швидше дізнатися, скільки на столі
паличок?» — і, якщо не підкажуть діти, пропонує зібрати палички в пучкидесятки.
— Зв’язуємо спочатку 2 пучки-десятки — це двадцять. Далі беремо по
одній і міркуємо. Утворюються числа, які складаються вже з двох слів: двадцять один, двадцять два... Як утворюється кожне наступне число?
— Назвіть числа, в яких 2 дес. і 4 од., 2 дес. і 5 од., 2 дес. і 6 од., 2 дес.
і 9 од.
— Якщо додати ще одну паличку, отримаємо новий десяток, і тоді десятків
стане 3. Три десятки паличок, або тридцять. Аналогічно лічимо до 39.
3. Робота за підручником (с. 108)
Завдання 1
— Розгляньте таблицю. Які числа пропущено? Назвіть наступне число за
кожним пропущеним.
Завдання 2
— Яке число наступне за числом 20?
— Розгляньте малюнок.
— Скільки пучків-десятків?
— Скільки окремих паличок?
— 2 десятки — 20, 2 дес. і 1 — 21.
Завдання 3
— Скільки паличок на кожному малюнку?
Завдання 4
— Покладіть 2 десятки паличок і ще 8 паличок. Скільки всього паличок?
Як дістати наступне число за числом двадцять вісім?
87
Завдання 5
— На малюнку — двадцять дев’ять паличок. Як утворили число 30?
Завдання 6
— Назвіть усі числа від двадцяти до тридцяти дев’яти.
Завдання 7
— Повторіть умову. Що невідомо?
— Що сказано про огірки?
— Якою дією дізнатися, скільки огірків подала мама?
Завдання 8. Задача з логічним навантаженням
— Скільки води витратили?
— Скільки долили?
— Більше чи менше стало води в бочці?
— На скільки літрів? (9 – 6 = 3)
— Яке зайве дане у задачі?
4. Первинне закріплення
Для закріплення нових знань учні рахують десятки паличок і окремі палички, читають і називають числа від 21 до 39. Учитель стежить за мовленням
учнів, виправляє помилки.
Фізкультхвилинка
V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Закріплення навичок додавання і віднімання
На дошці записані стовпчиком числа: 10; 3; 8; 18. Учитель, показуючи відповідні числа, диктує завдання, діти записують тільки відповіді.
— Збільште 10 на 3; зменште 10 на 3; знайдіть суму чисел 10 і 8; знайдіть
різницю чисел 3 і 8; запишіть, на скільки 8 менше, ніж 18; на скільки
18 більше, ніж 10.
Під час перевірки доцільно повторити, якою дією учні дізнаються, на
скільки одне число більше або менше іншого.
2. Розв’язування прикладів
10 – 4 + 2
7 + 10
13 – 3
7+3–6
12 – 2
6+4
3. Офтальмологічна пауза
4. Розв’язування логічного завдання
— Закресліть усі букви, що зустрічаються більше одного разу, а букви, що
залишилися, з’єднайте. Яке число вийде?
СТО СОРОК ОДИН ДНО КОД (ТРИ)
VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що нового дізналися на уроці?
— Оцініть свою роботу сонечком.
88
Урок 103. УТВОРЕННЯ ТА НАЗВИ ЧИСЕЛ ВІД 40 ДО 89.
ЛІЧБА В МЕЖАХ 89. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ,
ЩО МІСТЯТЬ ДУЖКИ
Мета: ознайомити учнів з утворенням і назвами чисел від 40 до 89; вправляти у знаходженні значень виразів; розвивати вміння розв’язувати задачі; виховувати допитливість.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Усна лічба
Повторення складу чисел.
9
6
9
1
10
7
9
7
10
4
8
4
6
2
8
3
7
5
10
9
— Назвати «сусідів» чисел 29; 35; 30.
— Назвіть числа, більші, ніж 24, але менші за 39.
2. Хвилинка каліграфії з логічним завданням
— Продовжте ряд чисел.
10; 8; 11; 9; 12; 10; 13; ?; ?.
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Підготовча робота
Як і на попередньому уроці, потрібно, використовуючи різний демонстраційний матеріал (палички, олівці, кубики, ґудзики, різні предметні картинки), вправляти дітей у лічбі.
— Покладіть три десятки паличок. Додайте ще 9 паличок. Скільки стало?
— До 39 додамо ще 1 паличку. Скільки стане?
2. Робота за підручником (с. 109–110)
Завдання 9
— Скільки всього пучків паличок?
— Скільки окремих паличок?
— Скільки всього паличок?
Завдання 10
— Яке число наступне до числа 40?
— Покладіть 4 десятки паличок і ще одну паличку. Скільки всього паличок?
— 4 десятки, або сорок, та ще одна паличка — сорок одна паличка. 4 десятки та ще одиниця — сорок один. Яким буде наступне число?
— Покладіть 4 десятки паличок і ще 5 паличок. Скільки всього паличок?
Завдання11
— Назвіть усі числа від тридцяти восьми до сорока восьми.
89
Дата _______________________
Клас _______________________
Завдання 12
— Поясніть, як одержати число п’ятдесят.
— Маємо сорок дев’ять паличок. Додамо одну паличку до дев’яти. Утвориться ще один десяток. Отже, отримали 5 десятків, або 50.
Завдання13
— Назвіть всі числа від сімдесяти до вісімдесяти.
Завдання 14
— Скільки учнів було у класі?
— Скільки дітей вийшли?
— Скільки дітей залишилось у класі?
Завдання 15
— Скільки паличок на кожному малюнку?
Завдання 16. Задача з логічним навантаженням
— За яким правилом записують числа у клітинках? (4 + 2 = 6; 10 – 1 = 9;
8 – 2 = 6)
3. Первинне закріплення
Учитель показує 4 пучки і 2 окремі палички, 6 пучків і 9 паличок тощо.
Скільки всього паличок?
— Назвіть усі числа від 60 до 70; від 58 до 68; від 30 до 40; від 41 до 50; від
65 до 85; від 89 до 98.
— Назвіть попереднє і наступне числа до чисел 50; 85 тощо.
Фізкультхвилинка
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Знаходження значень виразів
17 – 7 + 3
8 + 2 + 4
19 – 9 + 1
2. Розв’язування задачі
У каністрі було 10 л бензину. В неї долили 6 л. Скільки літрів бензину
стало в каністрі?
На дошці — коротка умова задачі.
3. Лічба в межах 89
4. Закріплення уявлень про літр і кілограм
Дописавши найменування до записаних на дошці чисел (10 кг і 5 кг; 4 л і 14 л),
можна запропонувати дітям скласти завдання за цими даними. Наприклад:
В одному кошику 10 кг яблук, в іншому — 5 кг. На скільки кілограмів
яблук у першому кошику більше, ніж у другому?
Задача розв’язується усно.
— Змініть питання таким чином, щоб задача розв’язувалася додаванням.
5. Розв’язування задачі
В одній вазі лежало 20 пряників, а у другій — 15. З першої вази взяли
10 пряників, а з другої — 5. У якій вазі залишилося більше пряників?
6. Розв’язування логічного завдання
Катя виліпила з пластиліну слона, зайця і верблюда. Яку фігуру Катя виліпила раніше, якщо слон з’явився пізніше за усіх, а верблюд — не раніше
зайця? (Зайця)
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що нового дізналися на уроці?
— Оцініть свою роботу сонечком.
90
Урок 104. УТВОРЕННЯ І НАЗВИ ЧИСЕЛ ВІД 89 ДО 100.
ЛІЧБА В МЕЖАХ 100. СКЛАДАННЯ ВИРАЗІВ НА ДВІ ДІЇ
ЗА ТЕКСТОВОЮ УМОВОЮ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ.
КРЕСЛЕННЯ ВІДРІЗКІВ
Мета: вправляти учнів у лічбі від 20 до 100, в прилічуванні й відлічуванні по 1; формувати вміння порівнювати двоцифрові числа, складати і розв’язувати задачі; виховувати інтерес до предмета, дбайливе ставлення одне до одного, етичні навички.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Усна лічба
Задачі у віршах
yy Три коти у холодочку
Сірих мишок їли.
Проти кожного кота
Два коти сиділи.
Це задача, а не сміх,
Полічіть котів усіх. (3)
yy 18 зерняток мишка знайшла,
8 зерняток мишка кротові віддала,
А ті, що залишилися, в коморці закрила
І чіпати мишенятам заборонила.
Мишенята лише в шпарку дивляться на них,
Рахують і сперечаються: ну скільки ж їх? (10)
2. Хвилинка каліграфії з логічним завданням
— Продовжте ряд чисел.
2; 3; 6; 7; 10; 11; ?; ?; ?; ?.
3. Повторення нумерації
— Назвіть усі числа від 58 до 68; від 76 до 86; від 89 до 99.
— Назвіть числа, що складаються з: 5 дес. 4 од.; 7 дес. 6 од.; 6 дес. 9 од.;
8 дес. 4 од.; 6 дес. 3 од.; 7 дес. 2 од.
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за підручником (с. 110–112)
Завдання17
— Назвіть усі числа від сімдесяти п’яти до вісімдесяти п’яти.
Завдання 18
— Яке число утвориться, якщо взяти: 4 дес. і 5 од.; 6 дес. і 7 од.; 6 дес.
і 1 од.; 8 дес. і 8 од.?
Завдання 19
— Покладіть 8 пучків-десятків паличок і ще 9 паличок. Скільки всього паличок?
— Покладіть ще паличку. Скільки стало паличок?
Завдання 20
— Назвіть усі числа від вісімдесяти до дев’яноста дев’яти.
Завдання 21
— До дев’яноста дев’яти паличок покладіть ще одну. Скільки стало паличок?
Роботу над утворенням числа 100 можна провести на основі загадки про
цибулю: «Сидить дід, в сто шуб одягнений, хто його роздягає, той сльози
91
Дата _______________________
Клас _______________________
проливає». Повідомити, що число 100 часто використовується в розмові, коли
хочуть підкреслити, що чогось багато. Наприклад, сто доріг, сто шляхів, сто
разів говориться, сто слів на хвилину тощо.
— Як утворюється число 100? Якщо до 99 додати одиницю, то отримаємо
100. Якщо до 9 десятків додати 1 десяток, отримаємо 10 десятків, або 100 одиниць. 1 сотня = 10 десятків. 1 сотня = 100 одиниць.
— Назвіть усі числа від дев’яноста до ста.
Завдання 22. Задача з логічним навантаженням
— Розгляньте малюнки. З яких фігур складається кожний малюнок?
— Знайдіть «зайву» фігуру.
— Чим вона відрізняється від решти? (На останньому малюнку замість
квадрата — трикутник.)
Завдання 23
— Розгляньте малюнок.
— Скільки всього поросят?
— Скільки поросят біля паркана?
— Які запитання задачі?
— Складіть і розв’яжіть задачі за малюнком і питанням.
Завдання 24
— Виміряйте довжину відрізка. Накресліть відрізок, на 1 см довший.
Завдання 25. Задача з логічним навантаженням
— Який з многокутників не можна поділити відрізком на 2 трикутники?
(П’ятикутник)
2. Первинне закріплення
— Назвіть усі числа від 20 до 33; від 40 до 58; від 72 до 99.
— Назвіть числа, у яких: 1 дес. 9 од.; 2 дес. 6 од.; 8 дес. 2 од.; 9 дес. 9 од.
— Прилічуйте по одному, починаючи з числа 81.
— Відлічуйте по одному, починаючи з числа 46.
Фізкультхвилинка
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Складання й обчислення значень виразів
yy Знайти суму чисел 10 і 7.
yy Знайти різницю чисел 20 і 1.
2. Самостійна робота
17 – 10 + 2
19 – 4 + 5
12 – 2 + 6
11 + 7 – 4
3. Офтальмологічна пауза
4. Розв’язування логічних задач
yy В одній вазі 10 яблук, а в іншій вазі — 6 яблук. Скільки яблук потрібно перекласти з однієї вази в іншу, щоб яблук вийшло порівну? (2)
yy На двох тарілках порівну цукерок. З однієї тарілки переклали на іншу
2 цукерки. На скільки цукерок стало більше на другій тарілці? (На 4)
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що на уроці було найцікавішим?
— Що на уроці було найскладнішим?
92
Урок 105. ЛІЧБА ДЕСЯТКАМИ ДО 100.
УТВОРЕННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ДЕСЯТКІВ І ОДИНИЦЬ.
СКЛАДАННЯ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА МАЛЮНКАМИ
Мета: формувати в учнів уміння додавати і віднімати десятками; удосконалювати обчислювальні навички, вміння розв’язувати прості задачі; розвивати кмітливість,
мислення дітей; виховувати інтерес до математики.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
(див. Додаток на с. 104)
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Пояснення вчителя
— Коли предметів мало, то їх рахують по одному; коли предметів багато, їх
групують при лічбі, наприклад, парами, п’ятірками, десятками.
На столі має бути заздалегідь приготовлені 100 паличок і 10–12 гумок для
зв’язування десятків. Учитель ставить запитання: «Як швидше дізнатися,
скільки на столі паличок?» — і, якщо не підкажуть діти, пропонує зібрати палички в пучки-десятки. Цю роботу виконують два–три учні, які відлічують по
10 паличок і зв’язують десятки за допомогою гумок. Потім учитель показує,
а усі учні хором лічать десятки: 1 десяток, 2 десятки і так далі до 10 десятків.
— Десять — нова лічильна одиниця. Що рахують десятками? (Яйця, ґудзики, овочі, в упаковці товару зазвичай10 штук і т. ін.)
— Скільки десятків кісточок відкладено на рахівницях? (2) Прилічуємо по
1 десятку і називаємо результат. (3 десятки, або 30, 4 десятки, або 40, і т. д.)
Відлічуємо по 2 десятки і називаємо, скільки залишилося. Залишилося 8 десятків, або 80, 6 десятків, або 60, ..., 2 десятки, або 20, тепер не залишилося
жодного десятка, або 0 десятків.
Числа можна додавати і віднімати десятками: 2 дес. +1 дес. = 3 дес., або
20 + 10 = 30.
2. Робота за підручником (с. 112–113)
Завдання 26
— Назвіть число, у якому: 2 дес. 7 од.; 4 дес; 7 дес. 2 од.; 5 дес; 8 дес. 3 од.;
8 дес.
Завдання 27
— Прочитайте, як лічать десятками до ста. (Десять, двадцять, тридцять,
сорок, п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят, дев’яносто, сто)
Завдання 28
— Скільки всього ґудзиків?
Завдання 29
— За одну годину завод виготовив 9 плеєрів і 7 телевізорів. Про що дізнаємося, коли обчислимо значення виразів: 9 + 7; 9 – 7?
Завдання 30
— Які монети ви бачите на першому малюнку? на другому?
— Скільки всього копійок на кожному малюнку? на обох малюнках разом?
Завдання 31. Задача з логічним навантаженням
У Тимка 10 горіхів, у Кіри 8, а в Сергія — 3 горіхи. Скільки горіхів у Тимка
і Сергія разом?
— Яке «зайве» дане у задачі?
93
Дата _______________________
Клас _______________________
Завдання 32
— Розгляньте перший малюнок. Скільки всього моркви? Скільки моркви
у зайчика? Що невідомо?
— Складіть і розв’яжіть задачу за малюнком.
— Розгляньте другий малюнок. Скільки малини в кошику у ведмедика?
а у козубку? Яке питання задачі?
— Складіть і розв’яжіть задачу за малюнком.
Завдання 33. Задача з логічним навантаженням
— За яким правилом знаходять числа? (16 – 10 = 6; 7 – 7 = 0; 18 – 8 = 10)
3. Первинне закріплення
1) Робота з демонстраційним матеріалом.
На уроці потрібно, використовуючи різний демонстраційний матеріал (палички, олівці, кубики, ґудзики, різні предметні картинки), вправляти дітей
у лічбі десятків, порівнянні, складанні і відніманні десятків.
Наприклад:
— Скільки десятків ґудзиків на одній картонці? (Малюнок — на дошці.)
А на двох, на трьох? Скільки це окремих ґудзиків? (20; 30)
Запропонувати завдання:
а) Спочатку купили 3 десятки ґудзиків, а потім — ще 2 десятки. Скільки
всього десятків ґудзиків купили? Скільки це ґудзиків?
б) Було 5 десятків ґудзиків, 1 десяток пришили до наволочок. Скільки десятків ґудзиків залишилося?
в) Перший покупець купив 3 десятки ґудзиків, а другий — два. Хто купив ґудзиків більше і на скільки?
2) Практична робота з дидактичним матеріалом (смужки з кружечками або
палички).
— Візьміть 2 десятки і ще 8 кружечків. Скільки всього кружечків узяли?
Додайте ще 1 десяток кружечків. Скільки стало кружечків?
— Зобразіть смужками й окремими кругами число 42 (51).
— Візьміть декілька десятків кружечків і стільки ж окремих кружечків.
Скажіть, яке число ви зображували кругами.
3) Лічба десятками до 100.
4) Назвіть число, у якому: 3 дес. 5 од.; 5 дес. 8 од.; 8 дес. 3 од.; 9 дес.
Фізкультхвилинка
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Розв’язування задач
В одній коробці 10 олівців. Скільки всього олівців у трьох таких коробках?
у 8 коробках?
2. Офтальмологічна пауза
3. Розв’язування логічних завдань
yy Закресліть усі букви, що зустрічаються більше одного разу, а букви, що залишилися, з’єднайте. Яке число вийде?
ТРИ СІК М’ЯЧ МІРКА. (Тисяча)
yy Скільки кінців у палиці? у 2 палиць? у двох з половиною?
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чого навчалися на уроці?
— Оцініть свою роботу сонечком.
94
Урок 106. РІВНОСТІ Й НЕРІВНОСТІ, ЗНАКИ ДЛЯ ЇХ ЗАПИСУ.
ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ І ВИРАЗІВ. САНТИМЕТР. ДЕЦИМЕТР.
МЕТР. ВИМІРЮВАННЯ МЕТРОМ
Мета: ознайомити з новою одиницею довжини — метром, новим знаком для порівняння чисел і виразів, співвідношеннями між одиницями довжини; закріпити вміння
вимірювати розміри предметів різними одиницями довжини і різними вимірювальними приладами; розвивати обчислювальні навички, довільну увагу, уяву; розширювати світогляд учнів; виховувати допитливість.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Усна лічба
— Порахуйте десятками до 100.
— Назвіть «сусідів» чисел 50; 79; 93.
— Назвіть числа, у яких 6 дес. і 7 од.; 8 дес. 2 од.; 9 дес.; 10 дес.
— Скільки всього десятків у числах 86; 40; 59?
— Яке число більше від 59 на 1; менше від 80 на 1?
— Назвіть будь-яке двоцифрове число. Зменшіть та збільшіть його на 1;
на 20.
— Назвіть усі можливі рівності з числами 10; 20; 30; 40; 50; 60.
2. Хвилинка каліграфії з логічним завданням
— Запишіть числа, вставте пропущене число.
7; 5; 12. 8; 2; 10. 9; ?; 16.
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за підручником (с. 113–114)
Завдання 34
— Для запису результатів порівняння чисел і виразів у математиці використовують особливі знаки. Розгляньте їх. Який знак для вас новий? (Не дорівнює) Прочитайте рівності і нерівності.
Завдання 35. Задача з логічним навантаженням
— Які записи в попередній вправі істинні (правильні), а які — хибні (неправильні)?
— Виправте помилки і запишіть правильно. (1 + 6 = 7; 10 + 7 = 18 – 1)
Завдання 36
— Повторіть склад чисел 8; 9; 10. Назвіть пропущені числа.
Завдання 37
— Порівняйте числа. Прочитайте рівності.
— Прочитайте нерівності, в яких ви поставили знак «більше».
— Прочитайте нерівності, в яких ви поставили знак «менше».
2. Практична робота
— Для кожного учня мають бути виготовлені з паперу моделі сантиметра,
дециметра і метра, тоді діти зможуть зіставити дециметр і метр (порівняти
смужки), потім виконати практичні вправи з вимірювання за допомогою цих
моделей.
Наприклад:
— Розгляньте смужку (12 см). Виміряйте її довжину за допомогою моделей
дециметра і сантиметра. Скільки разів уклався дециметр? (Один раз) Ще раз
95
Дата _______________________
Клас _______________________
можна укласти дециметр? (Ні, він не уміщається.) Чим можна виміряти частину відрізка, що залишилася? (Сантиметром) Скільки разів уклався сантиметр? (2 рази) Довжина цього відрізка 1 дм 2 см.
— Скільки сантиметрів в одному дециметрі?
Під час вправ (головним чином практичних) діти мають отримати наочне
уявлення про співвідношення таких одиниць виміру, як дециметр і сантиметр:
10 см складають 1 дм, або 1 дм дорівнює 10 см.
Діти повинні накреслити в зошитах 1 см і 1 дм і записати: 1 дм = 10 см,
а також пояснити, чому потрібні різні одиниці вимірювання. Невеликі відрізки зручно вимірювати сантиметром, більші — дециметром. Навести приклади, що свідчать, коли зручніше використовувати як одиницю вимірювання
сантиметр, наприклад, визначаючи довжину палички для лічби або олівця,
а коли — дециметр, наприклад, при визначенні довжини або ширини столу.
Сантиметрами і дециметрами незручно вимірювати довжину великих предметів, для таких вимірювань люди зазвичай користуються метром. (Демонстрування метрової лінійки.)
Для вимірювання довжини і ширини, наприклад, кімнати використовують
метр.
Корисно виконати декілька вправ у вимірюванні метром: знайти довжину
і ширину дошки, дверей, вікна, класу. Якщо метр не укладається ціле число
разів, то результат вимірювання називають приблизно (близько 3 м, майже
6 м, більше 5 м).
Потім, використовуючи паперові смужки завдовжки 1 дм, діти з’ясовують,
скільки таких смужок укладеться вздовж 1 м, і записують: 1 м = 10 дм.
Використовуйте для цього історію походження слів: деци — від лат. «десятий», санти — від франц. «сто».
1 м = 10 дм = 100 см
Таблицю мір доцільно запам’ятати.
3. Продовження роботи за підручником (с. 114–115)
Завдання 38
— Скільки сантиметрів в одному дециметрі?
— Накресліть три відрізки: завдовжки 1 см; 1 дм; 1 дм 2 см.
Завдання 39
— Розгляньте складаний метр. Скільки в 1 м дециметрів? А скільки
в ньому сантиметрів?
У метрі десять дециметрів. (1 м = 10 дм)
У метрі сто сантиметрів. (1 м = 100 см)
Завдання 40
— Скільки копійок було у дівчинки?
— Скільки копійок вона дала братові?
— Скільки копійок залишилось у дівчинки?
Завдання 41. Робота в парах
— Відміряйте за допомогою метра мотузку завдовжки 3 м. Запишіть довжину мотузки в дециметрах.
Фізкультхвилинка
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Практична робота по вимірюванню за допомогою дециметра (його моделі)
Наприклад, можна запропонувати виміряти довжину портфеля, ширину
парти, довжину смужки паперу, стрічечки тощо. Корисно, щоб дитина знайшла відстань яка має дорівнювати дециметру, у себе на руці (наприклад,
96
ширина долоні плюс довжина великого пальця або відстань між кінчиками витягнутих великого і вказівного пальців). Надалі можна використовувати таку
мірку в практичних вправах: наприклад, визначаючи довжину столу та ін.
2. Практична робота по вимірюванню за допомогою метра (його моделі)
Вимірювання відстані від дверей класу до вікна, від дошки до шафи тощо.
3. Офтальмологічна пауза
4. Розв’язування задачі
Від землі до даху будинку 9 м. Зв’язали дві драбини завдовжки 3 м і 4 м. Чи
можна по них залізти на дах?
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що нового дізналися на уроці?
— Де вам стануть у пригоді нові знання?
ДОДАТОК ДО УРОКУ 91
1. Усна лічба
Гра «Мовчанка»
9
8
5
7
+ 10
2
4
19
6
3
15
18
– 10
16
20
13
12
14
2. Гра «Хто краще обчислює?»
— Хлопчики, з’єднайте числа таким чином, щоб сума була менше 10, запишіть відповідні рівності.
— Дівчатка, з’єднайте числа таким чином, щоб сума дорівнювала 10, запишіть відповідні рівності.
Менше 10
Дорівнює 10
9
5
5
3
4
6
7
8
5
8
4
5
2
7
2
6
3. Гра «День — ніч»
Учитель вимовляє слово «ніч», діти заплющують очі і починають обчислення.
На слово «день» діти розплющують очі і називають відповідь.
97
5+2–3+1–2=
6–3+5–7+2=
9–2–1–5+2=
8–4–2+0+1=
ДОДАТОК ДО УРОКУ 94
Гра «Естафета»
20 – 10 =
12 – 1 =
14 + 1 =
–2=
–1=
–5=
+1=
–6=
–3=
–4=
+3=
+2=
+ 10 =
+ 10 =
+ 10 =
ДОДАТОК ДО УРОКУ 98
yy
yy
yy
yy
yy
yy
1. Математичний диктант
Знайти суму чисел 10 і 6.
Знайти різницю чисел 10 і 6.
Число 13 збільшити на 1.
Число 19 зменшити на 1.
Від 11 відняти10.
До 10 додати 5.
2. Перетворення та порівняння іменованих величин
1 дм 7 см =
14 см =
дм
см
см
1 дм 2 см
11 см
20 дм
1 дм 8 см
2 дм
3 дм
20 см
7 см
3. Гра «Допоможи Буратіно»
— Який знак загубився?
Біля дошки — три команди.
8
8=0
2
4
3=7
10
9
5=4
1
3=5
3=7
8=9
4
2=2
7
2=9
10
2=8
98
Урок 107. ПИСЬМОВА НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ПЕРШОЇ СОТНІ:
ЧИТАННЯ ЧИСЕЛ, ЗАПИСАНИХ У НУМЕРАЦІЙНІЙ ТАБЛИЦІ.
ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗІВ І ЧИСЕЛ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕННЯ
ВИРАЗІВ НА ДВІ ДІЇ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета: формувати в учнів навички лічби в межах 100; вправляти у записуванні та читанні
чисел, записаних у розрядній таблиці, порівнянні чисел, розв’язуванні задач; розвивати мислення, мовлення; виховувати інтерес до математики.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Гра «Знайди доданок»
14
4
16
?
10
18
?
17
?
2. Усна лічба. Робота з числовим віялом
— Яке число складається з 1 дес. 6 од.? (16)
— В якому числі 2 од. 1 дес.? (12)
— В якому числі у розряді десятків — 1, в розряді одиниць — 3? (13)
— Яке число передує числу 16? (15)
— В якому числі кількість одиниць 4, а десятків на 3 менше? (14)
— В якому числі 2 десятки? (20)
— Яке є найменше двоцифрове число? (10)
— Назвіть три послідовних числа, починаючи з найбільшого 19. (19; 18; 17)
3. Хвилинка каліграфії з логічним завданням
— Продовжте ряд чисел.
13; 14; 15; 21; 22; 23; 38; ?; ?.
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 115–116)
Завдання 42
— Скільки десятків у кожному із чисел?
— Запишіть за зразком.
двадцять — 2 дес.
дев’яносто —
сто —
сорок —
дес.
дес.
дес.
Завдання 43
— Розгляньте малюнок. Скільки кубиків на кожному малюнку?
— Скільки десятків і скільки одиниць у кожному відповідному числі?
Завдання 44
— Назвіть числа, які зображені за допомогою пучків-десятків та окремих
паличок.
Завдання 45
— Скільки загадок відгадав Вітько?
— Що сказано про Олю?
— Як дізнатися, скільки загадок відгадала Оля?
99
Дата _______________________
Клас _______________________
Завдання 46
— Розгляньте таблицю. Що записано у першому стовпчику? у другому?
— Прочитайте числа в таблиці. Що означає кожна цифра в запису цих
чисел? На що вказує цифра 4 у першому числі; у другому числі; цифра 6 у першому числі; у другому числі тощо?
— Яке число найбільше? найменше?
— Порівняйте числа. Запишіть кілька нерівностей.
Завдання 47
— Порівняйте вираз і число. Прочитайте рівності.
— Прочитайте нерівності, в яких ви поставили знак «більше».
— Прочитайте нерівності, в яких ви поставили знак «менше».
Завдання 48. Задача з логічним навантаженням
— Розгляньте малюнок. Чи бачили ви, як ріжуть торт?
— Складіть за малюнком задачі, щоб вони розв’язувалися так: 5 + 5; 10 – 3.
Фізкультхвилинка
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Розв’язування прикладів
6+2–4
11 – 10
15 – 5
2+8–5
17 – 7
1+7
19 – 9 – 7
7+2
14 – 1
2. Розв’язування задач
yy У саду росло 15 кущів троянд. Зрізали 5 кущів. Скільки кущів троянд залишилося в саду?
Слід навчати учнів пояснювати розв’язування задачі за планом, використовуючи пам’ятку:
1)В задачі відомо...
2)Потрібно дізнатися...
3)Пояснюю... Росло 15 кущів, зрізали 5. Отже, потрібно відняти від 15
число 5.
4)Розв’язую... Від 15 відняти 5, вийде 10.
5)Відповідь на питання задачі... Залишилося10 кущів.
Розв’язання задачі записати в зошити.
yy У хлопчика були 4 моделі вантажних автомобілів, а легкових — на 6 моделей більше. Скільки моделей легкових автомобілів було в колекції хлопчика?
3. Офтальмологічна пауза
4. Розв’язування логічних задач
yy У Петрика було 7 грн, а у Михайлика — 5 грн. Петрик купив олівець.
Скільки коштує олівець, якщо у хлопчиків грошей залишилося порівну?
(2 грн)
yy У Кості і Сергійка порівну марок. Скільки марок Костя віддав Сергійкові,
якщо у нього стало на 6 марок менше, ніж у Сергія? (3)
yy У Люсі 3 цукерки, у Валі стільки ж. Люся віддала Валі 1 цукерку. На
скільки цукерок стало більше у Валі? (На 2)
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що на уроці було найцікавішим? найскладнішим?
100
Урок 108. ПИСЬМОВА НУМЕРАЦІЯ: ЗАПИС ЧИСЕЛ
У НУМЕРАЦІЙНІЙ ТАБЛИЦІ. ТАБЛИЦЯ ЧИСЕЛ ПЕРШОЇ СОТНІ.
ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ І ВИРАЗІВ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета: формувати в учнів уміння записувати числа першої сотні в нумераційній таблиці; розвивати обчислювальні навички, вміння порівнювати числа і вирази;
розв’язувати задачі; виховувати допитливість.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Розв’язування задач
Учитель читає задачу, а діти викладають квадрати або обводять клітинки
в зошитах.
1) Мишко купив 5 зошитів у лінійку і 4 зошити в клітину. Скільки всього
зошитів купив Мишко?
2) Мишко купив 9 зошитів. 6 зошитів він віддав сестрі. Скільки зошитів залишилося у Мишка? (6 будь-яких зошитів відсовують або закреслюють 6 квадратів.)
З’ясовують, чим цікаві ці дві задачі. Друга задача — ніби продовження
першої, оскільки відповідь першої задачі входить до умови другої.
У хлопчика було 12 марок, українських і зарубіжних — порівну. Скільки
було українських і скільки зарубіжних марок?
— А якщо відомо, що українських марок було більше, ніж зарубіжних,
то скільки могло бути тих і інших марок? (Учні розв’язують задачу підбором
чисел у рівності: 12 = + .)
2. Порівняння чисел
14 см і 4 дм
Порівнюючи 14 см і 4 дм, учні міркують так: 4 дм — це 4 десятки сантиметрів, або 40 см; 14 см менше, ніж 40 см, значить, 14 см менше, ніж 4 дм. Доцільно, виконуючи порівняння, показувати приблизну довжину порівнюваних
відрізків.
3. Хвилинка каліграфії з логічним завданням
— Доповніть ряд двома–трьома числами.
2; 4; 6; 8;...
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за нумераційною таблицею
Використовуючи абак (нумераційну таблицю), пучки-десятки й окремі палички, спочатку повторюють письмову нумерацію чисел другого десятка: позначають цифрами число паличок (1 дес. 9 од., 2 дес.). Діти пояснюють, що
означає в записі числа кожна цифра.
Потім аналогічно працюють над числами, які більше 20: задають число паличками, а діти позначають число цифрами і, навпаки, задають число, позначене цифрами, а діти ілюструють їх паличками (39; 40; 45).
При записуванні чисел діти під керівництвом учителя дають пояснення
виду: «Число містить 2 десятки — цифра 2 повинна стояти на другому місці
справа; число містить 4 одиниці — цифра 4 на першому місці справа. Читаю:
двадцять чотири. У числі 30 міститься 3 десятки, або 30 одиниць, нуль
101
Дата _______________________
Клас _______________________
показує, що в числі 30 окремі одиниці відсутні». (Термін «одиниці 1(2) розряду» не вводиться.)
— Запишіть у таблицю числа: тридцять два, двадцять п’ять, сімнадцять,
сімдесят, дев’яносто вісім, сто.
2. Робота за підручником (с. 116–118)
Завдання 49
— Виміряйте зображений відрізок. Накресліть відрізок на 2 см коротший.
Завдання 50
— Прочитайте задачу. Якого даного не вистачає?
— Яке запитання можна поставити до задачі?
— Доповніть задачу і розв’яжіть її.
У саду посадили 9 груш, а яблунь на... Скільки...?
Завдання 51
— Розгляньте таблицю. Що відомо? Що треба знайти?
Завдання 52
— Яке число записано в таблиці? Що означають у його записі цифри 2; 3?
Завдання 53
— Накресліть таку таблицю в зошиті. Запишіть до неї числа: двадцять сім,
сорок п’ять, шістнадцять, шістдесят, дев’яносто дев’ять, сто.
Число сто записують так: 100.
Завдання 54
— Розгляньте таблицю чисел першої сотні. (Слід звернути увагу, що подібна таблиця є на першому форзаці підручника.)
— Прочитайте числа першого, другого, третього, четвертого і десятого десятків.
— Назвіть наступне і попереднє числа до 27; 50.
— Прочитайте всі числа, у яких число одиниць — 0.
Завдання 55
— Скільки у числі 42 десятків; одиниць?
— Збільшиться чи зменшиться число 23, якщо в ньому поміняти місцями
цифри? Чому?
Завдання 56
— Скільки яєць купила перша господарка?
— Що сказано про другу господарку?
— Що означає — на 2 десятки менше?
— Скільки штук яєць купила друга господарка?
— Замініть в умові слово менше словом більше. Що змінилось у розв’язанні?
Завдання 57. Загадка
Хто голівку свою влітку накриває і по 20 хустинок на голівці має? (Капуста)
Фізкультхвилинка
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Повторення нумерації
— Що означає кожна цифра у числі 90?
— Скільки у числі 82 десятків і скільки одиниць?.
— Яке число більше від 49 на 1; менше від 90 на 1?
— Запишіть 5 двоцифрових чисел. Збільшіть кожне з них на 1.
102
2. Розв’язування задачі
Мама купила 6 десятків огірків, а бабуся — на 1 десяток менше. Скільки
десятків огірків купила бабуся?
На дошці — запис короткої умови задачі.
Мама— 6 дес. огір.
Бабуся — ?, на 1 дес. огір. <
— Якою дією розв’яжемо задачу?
— Яку дамо відповідь на питання задачі?
— Яке число містить 1 десяток?
Учитель пропонує в умові замінити слово менше словом більше. Що змінилося в розв’язанні?
3. Офтальмологічна пауза
4. Розв’язування логічних задач
yy У Віті сьогодні день народження. Він молодший за свою сестру, якій виповнилося 6 років. Скільки років може бути Віті? (5; 4; 3; 2; 1)
yy Володя, Дмитрик і Петрик улаштували змагання. Один з хлопчиків
розв’язав 12 прикладів, другий — 13, а третій — 14. Скільки прикладів
розв’язав кожний хлопчик, якщо Петрик розв’язав прикладів менше, ніж
Дмитрик, а Дмитрик менше, ніж Володя? (Володя — 14, Дмитрик — 13,
Петрик — 12)
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чого навчалися на уроці?
— Оцініть свою роботу сонечком.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
ДОДАТОК ДО УРОКУ 99
1. Математичний диктант
Яке число більше від 12 на 1?
Яке число менше від 14 на 1?
Яке число треба відняти від 17, щоб одержати 10?
Яке число треба додати до 10, щоб одержати 15?
Запишіть число, у якому 1 десяток 4 одиниці.
Перший доданок 10, другий доданок 3. Чому дорівнює сума?
Зменшуване 18, від’ємник 10. Чому дорівнює різниця?
Взаємоперевірка робіт.
2. Гра «Хто швидше допливе до берега?»
– 8
– 3
+ 2
– 5
+ 4
– 1
– 10
+ 3
– 4
+ 3
– 2
+ 1
18
16
3. Робота за індивідуальними картками
Картка 1
Картка 2
3+5+2=
15 – 10 – 5 =
10 + 1 – 2 =
17 – 7 – 1 =
9–3–3=
10 + 7 – 1 =
11 – 1 – 2 =
8–2–2=
Картка 3
103
5+4+1=
18 – 10 – 2 =
19 – 9 – 7 =
10 + 4 – 1 =
ДОДАТОК ДО УРОКУ 102
1. Усна лічба
— Дані числа: 8; 5; 3; 4; 1; 2; 7.
— Назвіть ці числа в порядку зростання.
— Назвіть ці числа в порядку спадання.
— Складіть усі можливі приклади на віднімання одноцифрових чисел
з відповіддю 3 і з відповіддю 4.
— Скільки вийшло прикладів з відповіддю 3?
— Скільки вийшло прикладів з відповіддю 4?
— Укажіть найбільшу суму двох різних одноцифрових чисел.
2. Розв’язування задач
yy На городі працювало 9 хлопчиків, а дівчаток на 5 менше. Скільки дівчаток
було на городі?
yy Школярі працювали в саду. У перший день вони зібрали 20 ящиків яблук,
а в другий день — на 10 ящиків менше. Скільки ящиків яблук зібрали
школярі в другий день?
yy Намалюйте дві смужки: одна завдовжки 13 см, а інша — на 3 сантиметри
коротше.
ДОДАТОК ДО УРОКУ 105
1. Усна лічба
— Яке сьогодні число?
— А яке число було вчора? позавчора?
— Яке число буде завтра? післязавтра?
— На кожному поверсі 4 квартири. Номер однієї з квартир на першому поверсі 38. Які номери квартир можуть бути ще на цьому поверсі? (Назвати декілька варіантів.) Якщо 38 — це номер останньої квартири на першому поверсі, то на якому поверсі знаходиться квартира номер 45?
— Дівчинка читає книгу на сторінці 50. Назвіть номери попередньої і наступної сторінок.
2. Хвилинка каліграфії з логічним завданням
— Продовжте ряд чисел.
3; 4; 5; 11; 12; 13; 18; ?; ?
104
Урок 109. МОНЕТИ І ГРОШОВІ БАНКНОТИ УКРАЇНИ. ОДИНИЦІ
ВАРТОСТІ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ВАРТОСТІ ПОКУПКИ.
ПОЯСНЕННЯ ДАНОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ.
ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ
Мета: ознайомити учнів із монетами і грошовими банкнотами України; вправляти
у перетворенні одиниць вимірювання вартості, складанні прикладів на віднімання
із прикладів на додавання; розвивати вміння розв’язувати задачі; виховувати
уважність.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за таблицею
Зменшуване
80
80
Від’ємник
20
30
Різниця
50
40
40
20
100
100
70
30
2. Усне розв’язування задач
На дошці — малюнок двох кошиків, біля одного — запис «8 кг», біля іншого — «на 2 кг більше». Учитель пропонує скласти умову задачі, поставити
питання. Задачу розв’язують, потім біля другого кошика замість першого запису з’являється інший: «10 кг».
— Що тепер можна дізнатися?
— Складіть задачу.
— Покажіть карткою, якою дією розв’яжете цю задачу. Покажіть відповідь задачі.
Кожного разу доцільно відзначати особливість цих задач: відповідь першої
задачі входить до умови другої.
3. Практична робота з дидактичним матеріалом
Можна замінити її обведенням і розфарбовуванням кружечків, клітинок
та ін.
— Покладіть кружечки, відсуньте вбік 5 кружечків. Скільки кружечків
залишилося? А якщо присунемо ті, що залишилися 3 кружечки, то скільки
отримаємо кружечків?
— Намалюйте 6 трикутних прапорців. Послухайте задачу:
Учениця намалювала 6 прапорців. Коли вона розфарбувала декілька прапорців, то їй залишилося розфарбувати 2 прапорці. Скільки прапорців вона
розфарбувала?
Як дізнатися, скільки вона розфарбувала? З усіх 6 прапорців затулимо
ті 2 прапорці, які їй залишилося розфарбувати. Скільки у неї було розфарбованих прапорців? (Шість без двох.) Отже, від 6 треба відняти 2. Запишемо
розв’язання: 6 – 2 = 4.
Відповідь: 4 прапорці.
— Розфарбуйте 4 прапорці.
4. Хвилинка каліграфії
— Запишіть усі числа сьомого десятка.
105
Дата _______________________
Клас _______________________
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ
1. Ознайомлення з монетами і грошовими банкнотами України
— Щодня ми використовуємо поняття «гроші». Що таке гроші? (Відповіді
дітей.)
— Які бувають гроші? (Відповіді дітей.)
Монети — це символічні гроші, що виготовляються зі зливків малоцінних
металів.
Паперові гроші — це банкноти та казначейські білети.
В Україні в обігу знаходяться:
yy грошові банкноти вартістю 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200 і 500 гривень;
yy монети вартістю 1; 2; 5; 10; 25; 50 копійок;
yy обігові монети номінальною вартістю 1 гривня.
2. Робота за підручником (с. 118–119)
Завдання 58
— Прочитайте ряд чисел. Які числа пропущено?
— Спишіть, вставляючи пропущені числа. Скільки в числі 39 десятків;
одиниць?
— Скільки в числі 49 десятків; одиниць?
Завдання 59
— Запишіть числа, у яких: 3 дес. 4 од.; 5 дес.; 9 дес. 1 од.; 4 дес.; 10 дес.
— Яке найбільше число? найменше число?
— Прочитайте числа у порядку спадання.
Завдання 60
— Порівняйте числа. Прочитайте рівності.
— Прочитайте нерівності, в яких ви поставили знак «більше». Прочитайте
нерівності, в яких ви поставили знак «менше».
Завдання 61
— Запишіть усі числа шостого десятка; дев’ятого десятка. За потреби скористайтеся таблицею чисел першої сотні.
Завдання 62
— Розгляньте монети і грошові банкноти України.
— Які бувають монети?
— Які грошові банкноти зображено?
— Розгляньте малюнок.
100 копійок = 1 гривня
100 к. = 1 грн
Завдання 63
— Розгляньте малюнок. Що із цих продуктів вам доводилося купувати
у магазині? Що скільки коштує? Складіть задачі про вартість покупки за малюнками.
— Що можна купити на 20 грн?
Завдання 64. Задача з логічним навантаженням
— Скільки грошей було у Юлі?
— Скільки вона заплатила за булочку?
— Скільки здачі отримала Юля?
— Якими купюрами Юля могла одержати здачу?
Завдання 65. Задача з логічним навантаженням
— Розгляньте малюнок. Які фігури ви бачите?
— Скільки на малюнку чотирикутників? (7)
106
— Скільки серед них квадратів? (2)
Фізкультхвилинка
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Усне розв’язування задач
yy Василько заплатив за булочку 9 монет по 10 к. Скільки коштує булочка?
yy У бабусі було 8 мотків ниток по 10 м у кожному мотку. На плетіння рукавичок вона використала 60 м ниток. Скільки метрів ниток залишилося
у бабусі?
2. Складання і розв’язування задачі
Літачок — 8 грн
Конячка — ?, на 4 грн дешевша
3. Офтальмологічна пауза
4. Бліцопитування
— Назвіть «сусідів» кожного з чисел: 20; 48; 19; 10; 39.
— Яка сторінка йде за сторінкою 47? за сторінкою 59? за сторінкою 99?
— Яка сторінка передує сторінці 30? сторінці 44? сторінці 90?
5. Розв’язування логічних задач
yy Сергійко пофарбував сторони кубика різними фарбами. Скільки фарб для
цього знадобилося? (6)
yy У понеділок Ганна розв’язала одну задачу, у вівторок — дві задачі, в середу — три і так далі. Скільки задач вона розв’язала в неділю? (7)
yy На терезах, які знаходяться в рівновазі, на одній шальці лежить 1 морквина і 2 однакових редиски. На іншій шальці — 2 такі самі морквини
і 1 така сама редиска. Що легше: морквина чи редиска? (Однаково)
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що нового дізналися на уроці?
— Оцініть свою роботу сонечком.
ДОДАТОК ДО УРОКУ 111
1. Усне розв’язування задачі
1)У першому конверті 10 листівок, в другому 5 (показати конверти).
Скільки всього листівок у цих двох конвертах?
2)У цих двох конвертах 15 листівок, а в першому конверті 10. Скільки листівок в другому конверті? Як дізнатися, не перераховуючи?
3)У конверті було 16 листівок, 6 узяли. Що можна дізнатися?
4)У конверті були листівки. Коли взяли 8, залишилося 10 листівок. Що
тепер можна дізнатися? Якою дією?
5)В іншому конверті було 20 листівок, декілька листівок узяли, залишилося
10 листівок. Скільки листівок узяли?
2. Пряма і зворотна лічба
yy 37; 38; 39; 40; 41...
yy 73; 72; 71; 70; 69... і т. д.
3. Хвилинка каліграфії з логічним завданням
— Розподіліть числа на дві групи. Запишіть їх у два рядки.
5 7 1 15 20 13 6 9 8 10 16 11
— Скільки цифр потрібно для запису двоцифрового числа?
— Що показує перша цифра справа?
— Як називається другий справа розряд у двоцифрового числа?
107
ДОДАТОК ДО УРОКУ 112
1. Усна лічба за таблицею
Доданок
30
Доданок
40
50
60
70
Сума
70
100
80
90
70
30
30
80
60
50
2. Порівняння чисел
— Порівняйте записані на дошці числа.
23 і 32 (23 менше, ніж 32, оскільки 2 десятки менше, ніж 3 десятки);
9 дес. 2 од. і 9 дес. 6 од. (9 дес. 2 од. менше, ніж 9 дес. 6 од., оскільки десятків
порівну, а одиниць в першому числі менше.)
За потреби при порівнянні чисел слід звернутися до наочності.
3. Хвилинка каліграфії з логічним завданням
— Доповніть ряд двома–трьома числами.
1; 3; 5; 7;...
ДОДАТОК ДО УРОКУ 119
1. Гра «Естафета»
Учням пропонують вибрати завдання посильного для себе рівня.
1-й рівень
2-й рівень
3-й рівень
73 – 1
74 – 70
72 – 70 + 20
42 + 1
43 – 40
80 + 4 + 10
50 – 10
62 – 2
59 – 50 – 9
40 + 10
90 + 8
25 + 5 + 40
30 – 1
17 – 3
40 + 40 + 2
2. Хвилинка каліграфії з логічним завданням
— За допомогою цифр 4; 7; 8 запишіть дев’ять різних двоцифрових чисел.
3. Робота за таблицями
Числа
Знайти
Числа
Знайти
40 і 10
різницю
40 і 1
суму
40 і 10
суму
40 і 1
різницю
15 і 60
суму
32 і 30
суму
4. Гра «Обери!»
— Знайдіть приклади з відповіддю 35; 66; 89.
22 + 13
63 + 25
55 + 34
90 – 1
40 – 1
60 + 6
24 + 11
48 + 41
108
Урок 110. ЧИТАННЯ, ЗАПИС І ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ.
ОДНОЦИФРОВІ ТА ДВОЦИФРОВІ ЧИСЛА. ПОПЕРЕДНЄ Й НАСТУПНЕ
ЧИСЛА ДО ДАНОГО ЧИСЛА. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ОДИНИЦІ
Мета: повторити нумерацію чисел першої сотні, поняття «одноцифрові» та «двоцифрові» числа; вправляти учнів у читанні, записуванні і порівнянні двоцифрових
чисел; розв’язуванні прикладів на додавання і віднімання одиниці; розвивати мислення, мовлення; виховувати бережливе ставлення до книжок.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Гра «Весела лічба»
На малюнку або на дошці у вільному порядку записані числа, наприклад
від 23 до 35 і від 43 до 55. Хто швидше знайде на малюнку і покаже числа в порядку зростання?
2. Робота з паличками для лічби й абаком
Вправлення у записуванні двоцифрових чисел (наприклад, 34; 43; 40), позначених паличками і цифрами на абаку.
— Скільки десятків паличок?
— Скільки окремих паличок?
— Скільки всього паличок?
— Якими цифрами записано це число?
— Що означає цифра, що стоїть на першому місці, рахуючи справа наліво?
3. Запис чисел під диктування
— Сорока може прожити 25 років, а ворона — 70 років; у вересні 30 днів,
а в жовтні — 31 день. Запишіть, які монети використовуються в нашій країні.
Потім можна запропонувати записати число, в записі якого є нулі;
потім — число, в якому одиниць і десятків порівну, потім число, в якому десятків менше, ніж одиниць тощо. Запис кожного числа пояснити.
4. Задачі практичного характеру
— Уявімо, що ми шукаємо номери крісел одного ряду в театрі. Яке крісло
знаходиться між 41-м і 43-м?
— Твоє крісло 45; повз які крісла ти пройдеш?
— Якщо у ряді всього 50 крісел, то з якого боку зручніше пройти до 42-го
крісла? до 48-го крісла? тощо.
5. Хвилинка каліграфії з логічним завданням
— Запишіть числа сьомого десятка.
6. Робота з числовим віялом
— Знайдіть різницю чисел 10 і 1; знайдіть суму чисел 4 і 6 і відніміть від
неї 8; знайдіть різницю чисел 10 і 1 і відніміть від неї 9; знайдіть суму чисел
10 і 1; знайдіть різницю чисел 9 і 1 і додайте її до 10; знайдіть суму
чисел 9 і 1 і додайте її до 10.
— Яке число стоїть перед числом 40?
— Яке число йде за числом 59?
— Яке число стоїть між 39 і 41?
— У якому числі 6 дес. і 4 од.?
Фізкультхвилинка
109
Дата _______________________
Клас _______________________
III. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Виконання завдань з коментуванням
— Яких чисел бракує в цьому ряді?
29; 30; ; 32; 33; ; 35; ; ; 37; ; 39.
— Розв’яжіть приклади.
16 + 1
40 – 1
100 – 1
66 + 1
99 + 1
18 – 1
40 + 1
48 + 1
55 – 1
75 – 1
Висновок: додавши до числа 1, ми отримуємо число (попереднє), що йде за
ним при лічбі (наступне), а віднявши 1 — число, яке йде при лічбі перед ним.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
2. Математичний диктант
Запишіть числа: 19; 91; 61; 45; 33; 17; 71; 70; 99.
Запишіть числа: 1 дес. і 2 од.; 6 дес. і 6 од.; 3 дес.; 8 дес. і 7 од.
Запишіть, скільки у числі 42 десятків; одиниць.
Запишіть всі двоцифрові числа, у яких число одиниць дорівнює нулю.
Запишіть можливі рівності з чисел: 20; 30; 50.
Запишіть число, що при лічбі передує числу 80.
3. Робота за підручником (с. 120)
Завдання 66
— Прочитайте числа. Скільки записано одноцифрових чисел?
— А двоцифрових? Яких більше?
— Прочитайте спочатку двоцифрові числа, потім — одноцифрові.
— Назвіть всі числа в порядку зростання.
Завдання 67
— Чи читаєте ви книжки? Скільки сторінок у книжці, яку ви зараз читаєте?
— Яка сторінка в книжці йде за сторінкою 37; за сторінкою 49; за сторінкою 99?
— Яка сторінка передує сторінці 20; сторінці 5; сторінці 60?
— Між якими сторінками міститься сторінка 24?
Завдання 68
— Якими купюрами заплатили за виноград? Скільки коштує виноград?
Завдання 69
— Прочитайте відповіді у порядку спадання.
Завдання 70
— Розгляньте малюнки. Що намальовано?
— Доберіть загальну назву до намальованих предметів.
— Скільки коштує кожна іграшка?
— Складіть і розв’яжіть задачі за малюнками.
— Що означає «дешевше», «дорожче»?
4. Розв’язування логічних задач
yy Сума двох чисел дорівнює 7, а їх різниця дорівнює 3. Знайдіть ці числа.
(5 і 2)
yy В Аліни декілька ляльок. Тато подарував їй на день народження стільки ж
ляльок, скільки у неї було. Тепер у Аліни 12 ляльок. Скільки ляльок подарував їй тато? (6)
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чого навчалися на уроці?
— Оцініть свою роботу сонечком.
110
Урок 111. ВИПАДКИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ,
ПОВ’ЯЗАНІ З НУМЕРАЦІЄЮ ЧИСЕЛ. КУТИ МНОГОКУТНИКА.
ТВОРЧА РОБОТА НАД ЗАДАЧЕЮ
Мета: розглянути випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел; повторити назви елементів многокутника; формувати вміння порівнювати числа,
розв’язувати приклади і задачі; розвивати спостережливість, кмітливість; виховувати пізнавальний інтерес.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
(див. Додаток на с. 107)
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 120–121)
Завдання 71
— Прочитайте числа. Запишіть «сусідів» кожного числа.
Завдання 72
— Що відомо в задачі?
— Яке питання можна поставити?
— Доповніть задачу і розв’яжіть її.
Завдання 73
— Що відомо в задачі? Якого даного бракує?
— Яке питання можна поставити?
— Доповніть задачу і розв’яжіть її.
Завдання 74
— Розгляньте малюнок. Які геометричні фігури зображено? Скільки
кутів? Покажіть вершини кутів. Покажіть сторони трикутника.
— Скільки в трикутнику кутів; вершин?
— Як називається многокутник, у якого 5 сторін? Скільки в нього вершин?
— Накресліть многокутник, у якого 6 вершин. Як він називається?
Завдання 75
— Прочитайте відповіді у порядку спадання.
Завдання 76
— Обчисліть значення виразів, застосовуючи переставну властивість дії додавання. Прокоментуйте розв’язання.
Завдання 77
— Прочитайте задачу. Про що можна дізнатися, обчисливши такі вирази:
7 + 5; 7 – 5; 7 + 5 – 8?
Завдання 78. Задача з логічним навантаженням
— Яку тасьму купувала мама?
— Скільки метрів червоної? Скільки — синьої? Скільки всього метрів
тасьми купила мама? Яке число «зайве» в умові задачі?
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Гра «Так — ні»
yy Метр — одиниця вимірювання маси.
yy Метр — одиниця вимірювання довжини.
111
Дата _______________________
Клас _______________________
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
1 м = 10 дм.
100 см = 1 м.
Довжину кімнати зручно вимірювати у сантиметрах.
Висоту дерева — в метрах.
Спортсмен пробіг дистанцію 100 см.
10 см менше 1 м.
49 дм більше 5 м.
80 см більше 7 дм.
5 дм менше 60 см.
Фізкультхвилинка
2. Порівняння чисел і виразів (під керівництвом учителя)
1) Порівняти 2 м 8 дм і 30 дм.
Пояснення: 2 м — це 20 дм, та ще 8 дм, всього 28 дм, 28 < 30, отже, 2 м 8 дм <
< 30 дм. (Можна міркувати і по-іншому: 30 дм — це 3 м, 2 м < 3 м.)
2)
1 дм
11 см
50
50 – 1
18 см
1 дм
90 + 1
93
20 см
2 дм
70 + 0
70
3. Знаходження значення виразів на дві дії
12 + 4 – 10
10 + 5 – 3
15 + 5 – 1
18 – 8 + 5
20 – 10 + 3
19 – 1 – 8
4. Офтальмологічна пауза
5. Розв’язування логічних задач
yy Вітя, Сашко і Андрійко змайстрували з паперу кораблик, змія і лелеку.
yy Яку іграшку зробив кожен хлопчик, якщо Вітя не робив кораблика і змія,
а Сашко не робив кораблика? (Сашко — змія, Вітя — лелеку, Андрійко —
кораблик.)
yy Знайко, Кнопочка і Тюбик живуть у будинках № 14; 17; 19. У якому будинку живе кожна коротулька, якщо Знайко не живе у будинку 19
і 17, а Кнопочка не живе у будинку 19? (Знайко в № 14, Кнопочка в № 17,
Тюбик в № 19.)
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чого навчалися на уроці?
— Оцініть свою роботу сонечком.
112
Урок 112. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИПАДКІВ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ,
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НУМЕРАЦІЄЮ ЧИСЕЛ. ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ
РОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ ДРУГОГО РОЗРЯДУ
Мета: закріпити випадки додавання і віднімання, пов’язані із нумерацією чисел; вправляти учнів у додаванні й відніманні розрядних чисел другого розряду; розвивати
логічне мислення; виховувати старанність.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
(див. Додаток на с. 108)
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за таблицею першої сотні
— Назвіть числа шостого десятка.
— Назвіть попереднє і наступне числа для чисел 37; 50.
— Прочитайте всі числа, у яких число одиниць 6.
— Яке число іде за числом 99?
— Збільшиться чи зменшиться число 25, якщо в ньому поміняти місцями
цифри?
2. Робота за підручником (с. 112)
Завдання 79
— Яка відповідь найменша? найбільша?
— Прочитайте відповіді у порядку збільшення.
Завдання 80
— Прочитайте ряд чисел. Яких чисел бракує в цьому ряді?
Завдання 81
— Прочитайте числа від найбільшого до найменшого. Скільки різних цифр
використано для їх запису? (3)
Завдання 82
— Скільки горіхів зірвав Сашко з одного куща? Що іще відомо в задачі?
Скільки всього десятків горіхів зірвав Сашко? Скільки всього штук горіхів зірвав Сашко?
Завдання 83
— Скільки саджанців придбала мама? Скільки саджанців вона вже посадила? Скільки саджанців їй залишилося посадити?
Завдання 84
— Розгляньте зразок. Як виконано додавання? Розв’яжіть решту прикладів за зразком.
Завдання 85
— Прочитайте числа. Як їх можна назвати? (Круглі числа)
— Зменшіть перший ряд на 30, а другий — збільшіть на 20.
Завдання 86
— Скільки винограду взяли для сушіння? Скільки одержали ізюму?
Скільки кілограмів води випарувалося внаслідок сушіння винограду?
113
Дата _______________________
Клас _______________________
Завдання 87
— На якій висоті летів вертоліт? На скільки метрів він знизився? На
скільки метрів він потім піднявся? На якій висоті опинився вертоліт?
Фізкультхвилинка
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
yy
yy
yy
yy
1. Математичний диктант
Запишіть числа першого десятка, шостого десятка, восьмого десятка, десятого десятка.
Запишіть числа: 21; 36; 70; 16; 61.
Збільште на 20 числа: 30; 80; 50; 70; 10.
Зменште на 10 числа; 100; 20; 60; 80; 10.
2. Порівняння чисел і виразів. Самостійна робота
10 + 8
10 + 9
11 + 5
10 + 6
70 – 1
70 – 3
10 – 10
18 – 4
1 варіант — 1-й стовпчик;
2 варіант — 2-й стовпчик.
Двоє учнів працюють біля дошки.
Перевірка:
— Поставте знак «плюс», якщо приклади розв’язані правильно.
— Поставте знак «мінус», якщо допущені помилки.
— Просигналізуйте зеленим кольором ті, хто виконав роботу правильно.
— Просигналізуйте червоним кольором ті, хто припустився помилок.
3. Офтальмологічна пауза
4. Розв’язування логічних задач
yy Розв’яжіть приклади і дізнайтеся, про якого казкового героя складені наступні задачі.
Діти розв’язують самостійно приклади, підставляють букви і читають:
«Кіт Леопольд». Один учень виконує роботу на дошці.
10
Ь
14 – 7
Д
5+6
П
13 – 5
Л
4+8
І
13 – 7
Е
5+8
К
2+8
Т
11 – 8
О
11 – 2
6
3
12
13
9
8
9
12
7
11
Відповідь: Кіт Леопольд.
yy Котові Леопольду подарували 11 кульок. Кульки були червоні і сині. Червоних було більше, ніж синіх. Скільки могло бути синіх кульок і скільки —
червоних? (Червоних кульок 7, синіх 4.)
yy У кота Леопольда є три книги. У першій на три сторінки більше, ніж
у другій, і на дві сторінки менше, ніж у третій. Усього в книгах 20 сторінок. Скільки сторінок у кожній книзі? (7; 4; 9)
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чого навчалися на уроці?
— Оцініть свою роботу сонечком.
114
Урок 113. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДІВ І ЗАДАЧ НА ДОДАВАННЯ
Й ВІДНІМАННЯ КРУГЛИХ ДЕСЯТКІВ. ПОРІВНЯННЯ КРУГЛИХ
ДЕСЯТКІВ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ТРЕТЬОГО ДОДАНКА
Мета: вдосконалювати навички розв’язування прикладів і задач на додавання й віднімання круглих десятків; навчати порівнювати круглі десятки, розв’язувати задачі на
знаходження третього доданка; розвивати спостережливість, кмітливість; виховувати інтерес до вивчення математики.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Бліцопитування
— Назвіть усі числа четвертого десятка.
— Назвіть усі числа першої сотні, у яких число одиниць 6.
— Дані числа 6; 1; 8; 0; 9; 61; 90; 88; 19. Скільки чисел записано? Скільки
використовували різних цифр? Яке однозначне число найменше? Яке — найбільше двоцифрове?
— Прочитати спочатку двоцифрові числа, потім — одноцифрові.
2. Розв’язування задачі
Учителька перевірила 10 зошитів з письма. Їй залишилося перевірити
ще стільки ж зошитів з математики. Скільки всього зошитів перевірить учителька?
— На скільки більше зошитів учителька вже перевірила, ніж їй залишилося перевірити?
3. Математичний диктант
— Запишіть числа 17; 71; 56; 66; 50; 98.
— Запишіть числа, у яких 2 дес. 4 од.; 7 дес. 3 од.; 3 дес. 9 од.
— Запишіть число, що передує числу 80.
— Запишіть число, наступне за числом 79.
— Запишіть числа, більші на 1: 34; 67; 12; 90; 4.
— Запишіть числа, менші на 1: 92; 25; 19; 87; 4.
4. Хвилинка каліграфії з логічним завданням
— Складіть і запишіть числа, використовуючи три задані цифри (2; 4; 9. 0;
5; 8).
— Чому в другому випадку можна скласти тільки 4 числа, а не 6, як у першому випадку?
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 123–124)
Завдання 88
— Прочитайте нерівності, в яких поставлено знак «більше». Прочитайте
нерівності, в яких поставлено знак «менше». Порівняйте за зразком. Прочитайте отримане висловлювання.
Завдання 89
— Скільки цукерок у трьох коробках? Скільки цукерок у першій коробці?
у другій?
— Про що можна дізнатися, обчисливши значення таких виразів: 40 – 30;
40 + 30; 90 – 40 – 30?
115
Дата _______________________
Клас _______________________
Завдання 90
— Розгляньте малюнок. Які звірята прийшли до лісової школи на урок?
— Які цифри вони показують учителеві?
— Хто з них правильно знайшов невідомий доданок у даній рівності?
Завдання 91
— Назвіть приклади, в яких одноцифрові відповіді; двоцифрові.
Завдання 92
— Як можна назвати числа і відповіді у цих прикладах?
— Прочитайте приклади з однаковими відповідями.
Завдання 93
— Яка маса ящика? Що сказано про масу яблук у ньому? Яка маса яблук
у ящику? Яка маса ящика з яблуками?
Завдання 94
— Про що йдеться у задачі? Скільки було хлопчиків? дівчаток? Скільком
дівчаткам зроблено щеплення?
Завдання 95. Задача з логічним навантаженням
— На якій висоті сидить на дереві білка? а дятел? Яка відстань між білкою
і дятлом?
Завдання 96
Скільки років сестрі? Що відомо про брата? Що означає «молодший»?
Скільки років брату?
Завдання 97
— Про що розповідається у задачі?
— Скільки пасажирів вийшло з маршрутного таксі? Скільки пасажирів залишилося?
— Скільки пасажирів було в салоні спочатку? (Слід звернути увагу учнів,
що «було» — це ті, що вийшли, і ті, що залишилися, разом.)
Фізкультхвилинка
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Гра «Заповни пропуски»
1м=
дм
4 дм =
см
1м=
9м=
дм
7 дм =
см
30 дм =
см
м
10 см =
дм
40 см =
дм
2. Офтальмологічна пауза
3. Розв’язування логічних задач
yy Скільки одержимо, якщо додамо до найбільшого одноцифрового числа найменше одноцифрове натуральне число? (9 + 1 = 10)
yy Скільки одержимо, якщо додамо найбільше двоцифрове число і найменше
одноцифрове число? (99 + 1 = 100)
yy На скільки одиниць більше найбільше двоцифрове число, ніж найбільше
одноцифрове число? (99 – 9 = 90)
yy Назвіть число в межах 20, у якому число одиниць на 7 більше, ніж число
його десятків. (18)
yy Запишіть двоцифрове число в межах 20, у якому число десятків на 9 більше
числа одиниць. (90)
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що найбільше сподобалося на уроці?
— Яке завдання здалося складним?
116
Урок 114. ДНІ ТИЖНЯ. ДОБА. ТИЖДЕНЬ.
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ВПРАВ І ЗАДАЧ НА ЧАС
Мета: ознайомити учнів з поняттями «доба», «тиждень», повторити назви днів тижня;
вправляти учнів у розв’язуванні прикладів і задач на час; розвивати спостережливість; формувати звичку уважно сприймати навчальний матеріал.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
yy
yy
yy
yy
1. Математичний диктант
Запишіть числа 15; 50; 70; 17; 100.
Запишіть число, у якому 3 дес. 8 од.; 8 дес. 3 од.
Запишіть число 84. Відлічуючи від нього по одному, запишіть ще 4 числа.
Які це числа: 10 + 5; 70 + 3; 90 + 6; 50 + 0? Запишіть.
2. Хвилинка каліграфії з логічним завданням
— Запишіть ряд чисел. Що «зайве»? Чому?
72; 40; 30; 50; 60.
3. Гра «Третій зайвий»
70 + 6
30 + 4
20 + 50
4. Розв’язування задачі
Данилко зірвав з одного куща 2 десятки ягід малини, а з другого — 3 десятки. Скільки ягід малини зірвав Данилко?
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота над загадкою
yy Чорна корова всіх людей поборола,
А білий віл всіх людей підвів. (Ніч і день)
— Ранок, день, вечір і ніч становлять добу.
2. Робота за підручником (с. 124–125)
Завдання 98
— Назвіть по порядку всі дні тижня.
Слухання вірша про дні тижня.
Понеділок... Що за свято?! —
Тижня нового початок.
Гей, вівторок, другий брате
Чи у тижні вас багато?
Третя — середа кругленька —
Пропищала — багатенько!
А за нею йде четвер —
Серед тижня він тепер.
П’ятниця, краса-дівчина,
Каже — завтра відпочину.
Йду я, діти, на весілля
До суботи та неділі.
117
Дата _______________________
Клас _______________________
Завдання 99
— Прочитайте пояснення про добу.
— Що таке доба?
— На які частини поділяється доба?
— Скільки діб у тижні?
— Розгляньте малюнки. Назвіть частини доби.
Завдання 100
— Скільки днів ішов дощ? Скільки діб ішов дощ?
Завдання 101
— Сьогодні вівторок. Який день був учора? Який день буде завтра?
— Позавчора була середа. Який день буде завтра?
Завдання 102
— Скільки Ніна гостювала в бабусі? Скільки всього днів гостювала Ніна
в бабусі?
Завдання 103
— Скільки грошей було в Олі? Скільки грошей вона витратила на пряники? Скільки грошей залишилося в Олі? Якими банкнотами Оля могла отримати здачу?
Фізкультхвилинка
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Розв’язування прикладів
(84 – 4) + 6
(61 – 1) + 20
10 + 30 + 20
2. Розв’язування задачі
Із 50 кг яблук отримали 40 кг яблучного джему. Скільки кілограмів води
випарувалося під час готування джему?
На дошці — коротка умова задачі.
Яблука— 40 кг
Вода — ?
60 кг
— Якою дією треба розв’язати задачу?
3. Офтальмологічна пауза
4. Розв’язування логічної задачі
Зошит дешевший за ручку, але дорожчий за олівець. Що дешевше?
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
Вправа на релаксацію
Учитель пропонує учням прийняти положення спокою: сісти на стільці
ближче до краю сидіння, спину тримати прямо, руки покласти вільно на колінах, очі можна заплющити.
118
Урок 115. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ І ПОРІВНЯННЯ ЗАДАЧ.
ДОПОВНЕННЯ РІВНОСТЕЙ. ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗУ І ЧИСЛА.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ЧИСЛАМИ ПРИ ВІДНІМАННІ
Мета: вправляти учнів у розв’язуванні і порівнянні задач, доповненні рівностей, порівнянні виразу і числа; встановити взаємозв’язок між числами при відніманні; розвивати спостережливість, виховувати уважність.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Усна лічба
Учні працюють у парах біля дошки.
«Знавець величин»
3 дм 5 см =
8 дм =
6м=
«Я вмію порівнювати»
20 =
+
5м
50 дм
54 =
+
1м
9 дм
73 =
+
3 дм 6 см
85 =
+
46 дм
см
96 =
+
1 м 8 дм
м
40 =
+
16 см
см
дм
95 см =
1 дм =
см
«Я вмію замінювати»
дм
70 дм =
см
36 см
3 м 6 дм
20 дм
1 дм 7 см
2. Хвилинка каліграфії з логічним завданням
— Запишіть ряд чисел. Що «зайве»? Чому?
27; 43; 98; 30; 9.
3. Обчислення за зразком
2+5=7
8–2
4+6
9–3
20 + 50 = 70
80 – 20
40 + 60
90 – 30
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 125–127)
Завдання 104
— Розв’яжіть і порівняйте задачі (умову, запитання, розв’язання, відповідь). Що ви помітили? (Те, що було невідомо у першій задачі, стало відомо
у другій.)
Завдання 105. Задача з логічним навантаженням
— Прочитайте ряди чисел. За яким правилом їх складено? (1-й ряд —
20 – 19 = 1; 2-й ряд — 3 – 1 = 2; 3-й ряд — 4 – 2 = 2)
— Назвіть пропущені числа.
Завдання 106
— Відновіть рівності. Як знайти невідоме число?
Завдання 107
— Розгляньте таблицю. Що написано у першому рядку? у другому? у третьому?
— Виконайте завдання за таблицею.
119
Дата _______________________
Клас _______________________
1) Додайте від’ємник до різниці в кожному стовпчику. Порівняйте результат
зі зменшуваним. Зробіть висновок.
2) Відніміть від зменшуваного різницю в кожному стовпчику. Порівняйте результат з від’ємником. Зробіть висновок.
Завдання 108
— Розгляньте малюнок. Прочитайте задачу.
— Що відомо в задачі. Яке питання задачі? Як дізнатися, скільки квіток
зрізав хлопчик?
Завдання 109
— Порівняйте вираз і число. Прочитайте рівності. Прочитайте нерівності,
в яких ви поставили знак «більше». Прочитайте нерівності, в яких ви поставили знак «менше».
Завдання 110
— Прочитайте задачу. Скільки слив було у дівчинки? Скільки в неї стало
слив, коли її пригостили ще кількома? Як дізнатися, скількома сливами пригостили дівчинку?
Завдання 111
— Прочитайте спочатку приклади, у яких відповіді є одноцифровими числами, а потім — двоцифровими.
Завдання 112
— Яку фігуру ви бачите на рисунку? Назвіть її буквами. Виміряйте сторони чотирикутника.
— Порівняйте довжину найбільшої і найменшої сторін чотирикутника.
Завдання 113. Задача з логічним навантаженням
— Які фігури і скільки вирізав Дмитрик? (5 трикутників і 2 квадрати.)
А Мишко? (3 квадрати і 5 трикутників.) Хто з хлопчиків вирізав більше
фігур? На скільки більше?
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Самостійна робота з наступною взаємоперевіркою
40 – 20
80 – 20
60 – 20
50 – 20
90 – 20
70 – 20
40 + 20
80 + 20
60 + 20
50 + 20
10 + 20
70 + 20
1 варіант — 1-й рядок;
2 варіант — 2-й рядок.
2. Офтальмологічна пауза
3. Розв’язування логічної задачі
Маса цуценяти, коли воно стоїть на двох задніх ногах, 3 кг. Яка його маса,
якщо воно стоїть на 4 ногах?
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чого навчалися на уроці?
— Оцініть свою роботу сонечком.
120
Урок 116. ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ. ГОДИННИК.
ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ЗА ГОДИННИКОМ.
СКЛАДАННЯ І ОБЧИСЛЮВАННЯ ВИРАЗІВ ЗА ТАБЛИЦЕЮ
Мета: навчати учнів визначати час за годинником, розв’язувати задачі на час; розвивати пам’ять, мовлення, мислення; вчити берегти час.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Гра «День і ніч»
— Коли я скажу «ніч», заплющте очі і починайте обчислення. На слово
«день» розплющте очі і назвіть відповідь.
3+1+2–4+5+1–4+6
6+3–7+6+2–5+4–8
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
2. Математичний диктант
Знайдіть суму чисел 28 та 10.
До числа 47 додайте 2.
Збільшіть 23 на 20.
Знайдіть суму чисел 62 та 20.
На скільки 9 менше 79?
Число 76 зменшіть на 40.
Від числа 56 відніміть 4.
Знайдіть різницю чисел 55 та 20.
До якого числа треба додати 6, щоб отримати 29?
Знайдіть різницю чисел 85 та 4.
Від якого числа треба відняти 55, щоб отримати 20?
До задуманого числа додали 8 і отримали 49. Яке число задумали?
Відповіді: 38; 49; 43; 82; 70; 36; 52; 35; 23; 81; 75; 41.
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота над загадкою
yy Не їсть і не п’є, а ходить і б’є. Що це таке? (Годинник)
2. Робота за підручником (с. 127–128)
Завдання 114
— Назвіть по порядку настання частини доби: вечір, ранок, день, ніч.
— Прочитайте пояснення про годину і хвилину. Які одиниці вимірювання
часу ви знаєте?
— Скільки годин у добі? Скільки хвилин у годині? Скільки хвилин триває
урок?
Завдання 115
— Які стрілки є на годиннику? На що вони вказують?
— Мала стрілка годинника показує години, велика — хвилини.
— Котру годину показує годинник? Чому дівчинка показує дві відповіді?
Завдання 116
— Розгляньте годинники. Котру годину показує кожний годинник?
Завдання 117
— Скільки абрикосів узяли для сушіння? На скільки зменшилася їх маса
під час сушіння? Яка маса абрикосів після сушіння?
121
Дата _______________________
Клас _______________________
Завдання 118
— Накресліть відрізок KМ завдовжки 1 дм 3 см. Скільки це сантиметрів?
Завдання 119
— Розгляньте малюнок. За яким правилом треба знайти числа, замість
яких стоїть знак питання? (6 – 2 = 4; 10 + 4 = 14; 20 + 4 = 24)
Завдання 120
— Розгляньте таблицю. Що написано у першому рядку? у другому? у третьому?
— Письмово складіть та обчисліть вирази за таблицею.
Завдання 121
— Розгляньте рівності. Розшифруйте записи, якщо однакові фігури позначають однакові числа, а різні фігури — різні числа. (Круг — 5, трикутник —
2, квадрат — 4, синій прямокутник — 6, фіолетовий — 1)
Фізкультхвилинка
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Самостійна робота
I варіант
II варіант
1. Розв’язати задачу.
У гаражі стояло декілька автобусів. Коли
вранці поїхало 7 автобусів, у гаражі залишилося 10 автобусів. Скільки автобусів
було в гаражі спочатку?
1. Розв’язати задачу.
У коробці у бабусі лежали 6 котушок
ниток. Коли вона поклала туди ще декілька котушок, то їх стало 16. Скільки
котушок вона поклала в коробку?
2. Розв’язати приклади.
59 + 1
30 – 1
5 + 60
47 + 40
63 – 2
85 – 40
2. Розв’язати приклади.
6 + 90
40 – 1
29 + 1
78 – 8
73 + 20
87 – 4
3. Накреслити відрізок завдовжки 1 дм
3 см
3. Накреслити відрізок завдовжки 1 дм
2 см
Результати самостійної роботи покажуть учителеві, яким питанням слід
приділити увагу, над якими помилками дітей попрацювати.
2. Розв’язування логічної задачі
Драбина має 13 щаблів. На який щабель треба стати, щоб стояти посередині драбини? (На 7)
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чи з усіма завданнями вдалося впоратися?
— Оцініть свою роботу сонечком.
122
Урок 117. РОЗРЯДНІ ДОДАНКИ.
РОЗКЛАДАННЯ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ДОДАНКИ.
СКЛАДАННЯ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА МАЛЮНКАМИ.
МНОГОКУТНИКИ
Мета: навчати учнів розкладати двоцифрові числа на розрядні доданки, складати
і розв’язувати задачі за малюнками, креслити відрізки; розвивати логічне мислення,
увагу, пам’ять; виховувати спостережливість, допитливість.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Усна лічба
1) Гра «А що у людини?».
Налаштуємося на швидку роботу на уроці. На мої запитання відповідайте
швидко і дружно хором.
yy У птаха це крило, а у людини... (рука).
yy У звіра лапа, а у людини... (нога).
yy У цукерки фантик, а у людини... (одяг).
yy У машини мотор, а у людини... (серце).
yy У риби зябра, а у людини... (легені).
yy У берези сік, а у людини... (кров).
yy
yy
yy
yy
2) Гра «Веселі приклади» (робота з цифровим віялом).
До кількості ніг у павука додайте кількість пальців на двох руках. (8 + 10 = 18)
Від улюбленої оцінки учня відніміть кількість пальців на двох ногах.
(12 – 10 = 2)
До кількості місяців у році додайте число голів у Змія Горинича і порядковий номер п’ятниці. (12 + 3 + 5 = 20)
Від кількості пальців на двох руках відніміть порядковий номер суботи.
(10 – 6 = 4)
2. Хвилинка каліграфії з логічним завданням
— Доповніть ряд чисел двома–трьома числами.
11; 9; 7; 5; ...
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 128–129)
Завдання 122
— Прочитайте пояснення про розрядні доданки.
— Яке число показує, скільки одиниць у розряді десятків?
— Яке число показує, скільки одиниць у розряді одиниць?
— Запишіть числа у вигляді суми розрядних доданків за зразком.
Завдання 123
— Застосовуючи знання про те, що числа можна додавати в будь-якому порядку, обчисліть значення виразів. Поясніть, як зручно виконати додавання?
(Десятки додавати до десятків, а одиниці — до одиниць.)
Завдання 124
— Скільки ведмедиків у кошику? Скільки ведмедиків не вмістилося
у кошик? Яке питання задачі?
123
Дата _______________________
Клас _______________________
— Скільки всього зайчиків? Скільки зайчиків не вмістилося у коробку?
Яке питання задачі?
— Складіть і розв’яжіть задачі за малюнками.
Завдання 125
Скільки чистих аркушів паперу було у Петрика?
Скільки аркушів він розмалював? Як дізнатися, скільки чистих аркушів
залишилось у Петрика?
Завдання 126
Скільки аркушів паперу розмалював Петрик? Скільки аркушів у нього залишилося? Як дізнатися, скільки аркушів було в Петрика спочатку?
Порівняйте цю задачу з попередньою. Що ви помітили?
Завдання127
Розгляньте малюнок. Які многокутники ви знаєте? Скільки сторін, кутів
і вершин у кожному многокутнику?
Завдання 128. Задача з логічним навантаженням.
Скільки років Катрусі? Що ще сказано про її вік? Що можна сказати про її
брата? Як же дізнатися, скільки років брату?
Фізкультхвилинка
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Розв’язування задачі
У першому класі 29 учнів. До святкового концерту 9 із них розучують танці
і пісні, а решта вчать вірші. Скільки першокласників учать вірші?
На дошці — коротка умова задачі.
Танці і пісні — 9 уч.
Вірші — ?
29 уч.
— Якщо відомо, що 9 учнів розучують танці і пісні, то що можна дізнатися?
— Яку дію потрібно виконати? Що означає число 9? Якщо в класі 29 учнів,
а 9 з них розучують танці і пісні, то що можемо дізнатися? Яку дію потрібно
виконати?
2. Офтальмологічна пауза
3. Самостійна робота
50 + 8
46 – 6
7 + 20
54 – 50
49 + 1
70 + 4
95 – 5
8 + 30
43 – 40
99 + 1
1 варіант — 1-й рядок;
2 варіант — 2-й рядок.
4. Розв’язування логічної задачі
У бабусі два онуки: Микола і маленький Олег. Бабуся купила їм 16 цукерок
і сказала Миколі, щоб він дав Олегу на 2 цукерки більше, ніж узяв собі. Як
Микола має розділити цукерки? (7 і 9)
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чого навчалися на уроці?
— Оцініть свою роботу сонечком.
124
ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ
ЧИСЕЛ БЕЗ ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД
Урок 118. ДОДАВАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ БЕЗ ПЕРЕХОДУ
ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК ВИДУ 34 + 52. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета: ознайомити учнів із додаванням двоцифрових чисел виду 34 + 20; розвивати логічне мислення; прищеплювати бажання вчитися, інтерес до математики.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Хвилинка каліграфії з логічним завданням
— За допомогою цифр 5 і 6 запишіть різні двоцифрові числа.
2. Розв’язування задач
yy Для консервації овочів сім’я витратила 90 грн. 60 грн заплатили за помідори й огірки, а решту грошей — за цибулю. Скільки гривень заплатили за
цибулю?
yy Учневі потрібно було обвести 9 клітинок у зошиті (ставлять 9 точок).
Коли він обвів декілька, залишилося обвести 3 клітинки (затуляють
3 точки). Скільки клітинок він обвів? (9 без 3, тобто 9 – 3 = 6)
Учні обводять 6 клітинок і записують розв’язання.
3. Обчислення значень виразів
50 + 3
98 – 90
69 + 1
79 – 9
8 + 30 + 1
90 – 60 – 20
66 – 6 + 10
90 – 60 + 20
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ.
РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 130–131)
Завдання 129
— Застосовуючи знання про те, що числа можна додавати в будь-якому порядку, обчисліть значення виразів. Поясніть розв’язання.
30 + 4 + 50 + 2
50 + 3 + 30 + 3
Завдання 130
— Розгляньте записи і поясніть обчислення 34 + 52.
— При додаванні двоцифрових чисел десятки додають до десятків, одиниці — до одиниць.
Завдання 131
— Розгляньте записи і поясніть обчислення 43 + 24.
Завдання 132
— Усно поясніть обчислення суми 25 + 71.
Завдання 133
— Розв’яжіть. Назвіть відповіді у порядку спадання.
35 + 41
125
14 + 62
33 + 33
72 + 16
Дата _______________________
Клас _______________________
Завдання 134
— На скільки метрів знизився планер?
— Якою стала висота його польоту?
— Як дізнатися, на якій висоті летів планер спочатку?
Завдання 135
— Скільки у дитячому садку дівчаток? скільки хлопчиків? Скільки всього
дітей у дитячому садку?
Завдання 136
— Розв’яжіть. Назвіть відповіді у порядку зростання.
Завдання 137. Задача з логічним навантаженням
— Розгляньте малюнок. Скільки кілограмів яблук у трьох коробках?
— Скільки кілограмів яблук у першій коробці? у другій?
— Яке питання треба поставити до задачі?
— Складіть і розв’яжіть задачу за малюнком.
Фізкультхвилинка
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Розв’язування прикладів на додавання (коментоване)
43 + 20
54 + 30
Коментар:
yy 43 — це 4 десятки 3 одиниці.
20 — 2 десятки.
Десятки додаю до десятків, а потім додаю одиниці.
Сума дорівнює 63 (шістдесяти трьом).
yy 54 — це 5 десятків 4 одиниці.
30 — 3 десятки.
Десятки додаю до десятків, а потім додаю одиниці.
Сума дорівнює 84 (вісімдесяти чотирьом).
2. Розв’язування задачі (з коментуванням)
Із класу до кабінету лікаря викликали 10 учнів. У класі залишилося
17 учнів. Скільки всього учнів було в класі?
3. Офтальмологічна пауза
4. Розв’язування логічних завдань
yy Бегемот важчий за носорога, а носоріг важчий за бика. Хто з цих друзів
найлегший? (Бик)
yy Віті, Петрику і Андрійку подарували по відеокасеті: одну — з комедією,
іншу з веселими мультфільмами, а третю з фантастичним фільмом. Хто що
отримав у подарунок, якщо відомо, що Петрик і Вітя не люблять дивитися
мультфільми, а Андрійко і Петрик у процесі перегляду реготали до упаду?
(Віті — з фантастичним фільмом, Петрику — з комедією, Андрійку —
з веселими мультфільмами.)
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— З яким обчислювальним прийомом ми ознайомилися на уроці? Наведіть
приклади.
— Оцініть свою роботу сонечком.
126
Урок 119. ДОДАВАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ БЕЗ ПЕРЕХОДУ
ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. ЗАДАЧІ, ЩО МІСТЯТЬ ВІДНОШЕННЯ
«НА... БІЛЬШЕ» («НА... МЕНШЕ»). СКЛАДАННЯ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
ЗАДАЧ ЗА МАЛЮНКАМИ. КОРОТКИЙ ЗАПИС УМОВИ ЗАДАЧІ.
ВИМІРЮВАННЯ СТОРІН МНОГОКУТНИКІВ І КРЕСЛЕННЯ ЇХ У ЗОШИТІ
Мета: закріпити вивчений спосіб додавання; вправляти учнів у складанні і розв’язуванні
задач; розвивати логічне мислення; виховувати акуратність, повагу одне до одного,
бажання вчасно прийти на допомогу.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
(див. Додаток на с. 108)
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ.
РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 131–132)
Завдання 138
— Розгляньте таблиці. Що записано у першому стовпчику? у другому?
— Знайдіть суми і різниці.
Завдання 139
— Поясніть обчислення суми 46 + 33.
Завдання 140
— Розгляньте малюнки до задач. Прочитайте короткий запис. Складіть
і розв’яжіть задачі за малюнками.
Завдання 141
— Знайдіть значення виразів. Випишіть вирази зі значенням 25; 77; 99.
(13 + 12; 82 + 17; 100 – 1; 70 + 7; 62 + 15)
Завдання 142
— Які фігури ви бачите на малюнку? Виміряйте найбільші сторони трикутника і чотирикутника. Накресліть такі фігури в зошиті.
Завдання 143. Задача з логічним навантаженням
— Які числа і знаки дій треба дібрати, щоб рівності були правильними. Запишіть.
Завдання 144. Задача з логічним навантаженням
— Скільки метрів було в сувої?
— Як дізнатися, скільки метрів витратили на пошиття сукні і халатів?
— Скільки метрів тканини залишилося?
Фізкультхвилинка
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Математичний диктант
yy Запишіть число, у якому 5 дес. і 9 од.
yy Запишіть найменше двоцифрове число, яке утворене однаковими цифрами.
127
Дата _______________________
Клас _______________________
yy Запишіть найбільше двоцифрове число, яке утворене однаковими цифрами.
yy Запишіть суму чисел: 39 і 30; 60 і 3.
yy Запишіть різницю чисел: 60 і 50; 50 і 30.
yy Збільшіть 65 на 30.
yy Зменшіть 60 на 30.
2. Тестування
1)Познач число, в якому 3 десятки і 9 одиниць.
а)33;
б) 93;
в) 39.
2)Між якими числами знаходиться число 59?
а)60 і 61;
б) 58 і 60;
в) 58 і 57.
3)У якому ряду числа розташовані в порядку зростання?
а)22; 43; 67; 84; 36; 98.
б)22; 36; 43; 98; 84; 67.
в)22; 36; 43; 67; 84; 98.
4)У якому ряду числа розташовані в порядку спадання?
а)37; 55; 26; 44; 93; 75.
б)93; 75; 37; 55; 26; 44.
в)93; 75; 55; 44; 37; 26.
5)Познач ряд чисел, у якому кожне наступне число більше попереднього на
1 десяток.
а)36; 66; 46; 76; 56; 86.
б)36; 46; 56; 66; 76; 86.
в)36; 37; 38; 39; 40; 41.
6)Постав знак «>», «<» або «=».
2 дм 1 см 19 см
7)Постав знак «>», «<» або «=».
6 м 9 дм 69 дм
8)Розв’яжи задачу.
Сестрі 22 роки, вона молодша за брата на 10 років. Скільки років братові?
а)12;
б)32;
в)10.
9)Розв’яжи задачу.
На пасіці було 25 вуликів. Через рік число вуликів збільшилося на 30.
Скільки вуликів стало на пасіці через рік?
а)56;
б)57;
в)55.
10)Познач число, в якому число десятків на 3 більше числа одиниць.
а)73;
б)53;
в)63.
3. Розв’язування логічних завдань
yy На грядці стрибало 8 горобців. Прилетіли ще 2 горобці. Кіт підкрався,
схопив одного горобця і втік. Скільки горобців залишилося на грядці?
yy Качка важить 4 кг. Скільки кілограмів вона важитиме, якщо встане на
одну ногу?
yy З чисел 1; 2; 3; 4; 6; 11; 12; 13; 15 складіть три доданки та отримайте суму 18.
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чи з усіма завданнями вдалося впоратися?
— Оцініть свою роботу сонечком.
128
Урок 120. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРАВИЛА ДОДАВАННЯ
ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ ДО ОБЧИСЛЕНЬ ВИДУ 54 + 30;
54 + 3. ВИМІРЮВАННЯ І ПОРІВНЯННЯ ДОВЖИН ВІДРІЗКІВ.
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета: навчати учнів застосовувати загальне правило додавання двоцифрових чисел до
обчислень виду 54 + 30; 54 + 3; удосконалювати навички вимірювання й порівняння
довжин відрізків, уміння розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення, навички
самостійної роботи; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Усна лічба
— Лижники беруть участь у змаганнях під номерами. Кому за ким встати?
— Назвіть номер учасника, який знаходиться між 16 і 18; 11 і 13?
— Який номер йде слідом за 15; 17; 19? перед 11; 13; 20?
— Якщо в команді 2 десятки чоловік, який номер найперший? останній?
— Які номери від 12 до 20? Назвіть попереднє і наступне число до числа 20.
— Скільки разів повторюється цифра 1 у записі чисел від 12 до 20?
— Що означає цифра 1 у записі цих чисел?
— Запишіть число 12 у вигляді суми одноцифрових доданків.
— У Ганни 18 шпильок. З них 8 шпильок з бантиками, а решта — з квіточками. Скільки у Ганни шпильок з квіточками?
— Співачці подарували букет з 16 троянд. З них 6 троянд були білі,
а решта — червоні. Скільки червоних троянд було в букеті?
— Запишіть у вигляді суми розрядних доданків числа: 49; 37; 42; 30; 58; 23.
2. Гра «Естафета»
60
?
+ 40
– 70
+4
– 90
–8
+ 42
– 20
+ 50
?
56
Перевірка: 20, 90, 94, 4; 60, 68, 26, 6.
3. Хвилинка каліграфії
Учні записують число 45.
— Дайте характеристику числа 45. (Це число двоцифрове, складається
з 4 десятків, 5 одиниць. Для запису числа знадобилося дві цифри: 4; 5. Попереднє число — 44, наступне — 46. Число 45 — непарне.)
— Якщо я у числі 45 затулю цифру 4, збільшиться або зменшиться число?
На скільки? (Число зменшиться на 4 десятки.)
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Підготовча робота
— Додавайте спочатку виділені числа.
50 + 5 + 3
129
70 + 8 + 20
60 + 4 + 10 + 2
Дата _______________________
Клас _______________________
2. Робота за підручником (с. 132–133)
Завдання 145
— Обчисліть за поданою схемою: додавайте спочатку виділені числа.
Завдання 146
— Обчисліть суми 54 + 30 і 54 + 3. Порівняйте способи обчислення.
Завдання 147
— Скільки заплатили за користування басейном спочатку?
— Скільки доплатили потім? Скільки всього грошей заплатили?
Завдання 148
— Обчисліть. Назвіть відповіді у порядку спадання.
Завдання 149
— Розгляньте малюнок до задачі. Що відомо?
— Яке питання?
— Знайдіть відповідь на питання задачі.
Завдання 150
— Скільки відрізків накреслено?
— Виміряйте їх довжину.
— На скільки сантиметрів перший відрізок коротший від другого? другий
відрізок коротший від третього?
Завдання 151
— Скільки качок було у господині? Що сказано про гусей? Як дізнатися,
скільки гусей було в господині?
Завдання 152
— Скільки автобусів було у гаражі? Скільки автобусів виїхало на маршрут?
Скільки автобусів відправили в ремонт?
Завдання 153
— Розв’яжіть приклади. Випишіть вирази зі значенням, меншим за 50.
(4 + 45; 39 – 9; 24 + 24; 9 + 40; 2 + 17; 31 + 11)
Завдання 154. Задача з логічним навантаженням
— У сім’ї дві матері, дві дочки та бабуся з онукою. Скільки жінок у цій
сім’ї? (3)
Фізкультхвилинка
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Розв’язування прикладів
45 + 3
45 + 30
57 – 7
57 – 50
60 + 4
42 + 34
29 + 10
29 + 10
80 – 50
30 + 70
83 – 3
64 + 32
2. Розв’язування задач
yy Було дві шовкові стрічки: перша — завдовжки 37 дм, а друга — 48 дм. Від
довшої стрічки відрізали 10 дм, а від коротшої — 7 дм. Якою завдовжки
стала кожна стрічка?
130
yy На фермі добовий надій молока від однієї корови становив спочатку 10 л,
а через два роки — 14 л. Поставте питання і розв’яжіть задачу.
3. Тестування
1)Познач число, в якому 4 десятки і 7 одиниць.
а)74;
б)47;
в)48.
2)Між якими числами знаходиться число 79?
а)70 і 80;
б)78 і 80;
в)80 і 81.
3)Познач найбільше двоцифрове число, записане цифрами 3 і 5.
а)35;
б)53;
в)33;
г)55.
4)Познач ряд чисел, в якому кожне наступне число більше попереднього на
1 десяток.
а)42, 55, 37, 68, 72, 93;
б)43, 53, 63, 73, 83, 93;
в)43, 44, 45, 46, 47, 48.
5)Порівняй, постав знак «>», «<» або «=».
9 дм 8 дм 9 см
6)Порівняй, постав знак «>», «<» або «=».
6 м 59 дм
7)До 32 додали 2 десятки. Яке число отримали?
а)34;
б)52;
в)30.
4. Розв’язування логічного завдання
У кімнаті 4 кути. У кожному кутку — по кішці. Навпроти кожної кішки —
3 кішки. Скільки всього кішок у кімнаті?
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чи з усіма завданнями впоралися?
— Оцініть свою роботу сонечком.
131
ДОДАТОК ДО УРОКУ 124
1)Число, яке складається з 7 десятків та 1 одиниці, записують так:
а)17;
б)70;
в)7;
г)71.
2)Число, яке складається з 5 десятків та 9 одиниць, записують так:
а)95;
б)5;
в)90;
г)59.
3)Число 68 можна замінити виразом:
а)60 + 8;
б)68 + 8;
в)68 – 8;
г)68 – 50.
4)Яке з чисел є найменшим?
а)27;
б)17;
в)37;
г)7.
5)64 + 10 = .
а)74;
б)75;
в)70;
г)65.
6)77 – 7 = .
а)17;
б)70;
в)7;
г)71.
7)25 – 20 = .
а)15;
б)45;
в)5;
г)50.
8)80 – 30 = .
а)5;
б)30;
в)80;
г)50.
9)Число 93 менше задуманого числа на 5 одиниць. Познач задумане число.
а)88;
б)98;
в)99.
10)Яке число задумали, якщо в ньому бракує однієї одиниці до 6 десятків?
а)58;
б)60;
в)59;
г)61.
11) Познач число, в якому число одиниць на 7 менше числа десятків.
а)91;
б)71;
в)92.
132
Урок 121. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРАВИЛА ДОДАВАННЯ
ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ У ВИПАДКУ ОБЧИСЛЕНЬ ВИДУ 20 + 47;
2 + 47. ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗІВ.
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ СКЛАДАННЯМ ВИРАЗУ
Мета: навчати учнів застосовувати загальне правило додавання двоцифрових чисел
у випадку обчислень виду 20 + 47; 2 + 47; вдосконалювати вміння порівнювати вирази, розв’язувати задачі складанням виразу; розвивати логічне мислення, навички
самостійної роботи; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Усна лічба
— Я задумала 2 числа. Їх сума — 10. Вгадайте ці числа.
— Найменше одноцифрове число — ...
— Найбільше одноцифрове число — ...
— Найменше двоцифрове число — ...
— Найбільше двоцифрове число — ...
— Числа при додаванні називаються так...
— Щоб знайти невідомий доданок, треба...
— Числа при відніманні називаються так...
— Яке з компонентів віднімання найбільше?
— Щоб знайти невідоме зменшуване, треба...
2. Математичний диктант
yy Запишіть число, яке стоїть попереду числа 29.
yy Запишіть число, яке складається з 3 дес. 2 од.
yy Запишіть число, яке стоїть між 44 і 46.
yy Яке число на 1 більше, ніж 56?
yy Яке стоїть за числом 69.
Перевірка. (28; 32; 45; 57; 70)
— За яким принципом записані числа? (У порядку зростання.)
— Яке число «зайве»? (70 — кругле.)
— Розкажіть про число 70. (Двоцифрове. Складається з 7 дес. Сусіди —
69 і 71. Парне, кругле.)
3. Робота з числовим віялом
— Доповніть число до найближчого круглого числа. (Числа указкою показує учитель, а учні знаходять відповідь на числовому віялі.)
58; 32; 39; 77; 91; 9; 63; 42.
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 133–134)
Завдання 155
— Знайдіть значення виразів. Прочитайте приклади у порядку зростання
відповідей.
Завдання 156
— Усно поясніть обчислення суми за схемою.
Завдання 157
— Розв’яжіть приклади з коментуванням.
Завдання 158
— Скільки дорослих розчищало доріжки в парку? Скільки учнів? Скільки
всього осіб розчищало доріжки?
133
Дата _______________________
Клас _______________________
Завдання 159
— Скільки в’язів росло в парку?
— Скільки ще посадили в’язів?
— Скільки в’язів стало в парку?
Завдання 160
— Розв’яжіть приклади. Випишіть вирази зі значенням, більшим за 50.
(41 + 45; 69 – 9; 23 + 36; 43 + 13; 50 + 10; 45 + 14; 30 + 19)
Завдання 161. Задача з логічним навантаженням
— Скільки метрів волосіні купив тато?
— Скільки метрів він витратив на першу вудочку? на другу?
— Що треба дізнатися, щоб з’ясувати, скільки метрів волосіні тато витратив на третю вудочку?
Завдання 162. Задача з логічним навантаженням
— Порівняйте вирази. Визначте, який автомобіль з якого гаража.
Фізкультхвилинка
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Робота в групах
— Знайдіть закономірність та продовжте ряд ще двома числами.
1-ша група. 5; 7; 10; 12... (+ 2 + 3; 14; 17)
2-га група. 3; 7; 4; 8... (+ 4 – 3; 5; 9)
3-тя група. 99; 77; 55... (кількість десятків = кількості одиниць; 33; 11)
4-та група. 15; 20; 25... (30; 35)
2. Розв’язування логічних задач
yy У ящику лежать білі і червоні ґудзики. Не дивлячись на них, беру три. Чи
можуть вони бути всі різних кольорів?
— А яких саме? (Або 3 білі; або 3 червоні; або 1 білий і 2 червоних; або
2 білих і 1 червоний.)
yy Братові 15 років, сестрі — 10. Скільки років буде братові, коли сестрі буде
стільки, скільки йому зараз? (Сестрі — 15, братові — 20)
yy У двох білочок 10 горішків. Чи може у однієї з них бути на 9 горішків
більше, ніж у другої? (Ні. Припустимо, в однієї з них 1, а 1 + 9 = 10)
yy У класі 20 двомісних парт. Одне місце порожнє. Скільки учнів сьогодні
в класі? (20 + 20 – 1 = 39)
Фізкультхвилинка
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Обчислення з коментуванням
36 + 22
81 + 15
24 + 13
54 + 14
63 + 32
36 + 11
2. Розв’язування задачі
Учні двох класів збирали шишки для уроків трудового навчання. Учні першого класу зібрали 26 шишок, учні другого класу — на 13 шишок більше, ніж
учні першого класу. Скільки шишок зібрали учні другого класу?
VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чого навчалися на уроці?
— Як оцінюєте свою роботу?
134
Урок 122. ДОДАВАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ БЕЗ ПЕРЕХОДУ
ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК ВИДУ 53 + 45. ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ПРИЙОМІВ
ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ.
СКЛАДАННЯ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета: ознайомити учнів з додаванням двоцифрових чисел без переходу через десяток
виду 53 + 45; вчити застосовувати різні прийоми знаходження суми двоцифрових
чисел; розвивати вміння грамотно, логічно давати повні відповіді на запитання; виховувати інтерес до предмета.
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Хід уроку
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
1. Математична розминка
Як називається геометрична фігура, у якої чотири кути?
Скільки місяців триває рік?
Який день настає після суботи?
Скільки сторін у трьох трикутників?
Продовжте ряд: 2; 4; 6;...
Скільки місяців триває весна?
Як називається лінія, у якої є початок і кінець?
Закінчіть речення: тиждень триває...
Скільки паличок потрібно, щоб викласти 2 квадрати?
Яке найменше двоцифрове число?
2. Математичний диктант «Розповідь крапельки»
— Запишіть усі почуті числа.
Я — одна з багатьох крапельок великого світового океану, який об’єднує
у собі 4 океани та 3 десятки морів. Усього 7 десятків відсотків поверхні Землі
вкрито водою. У нас в Україні є 2 моря — Чорне та Азовське, а також понад
30 рік. Ваше тіло на 75 % складається з води. Без води ваш організм може прожити лише 4 доби. Людина випиває за день близько 2 літрів води і у 2 десятки
разів більше води використовує для миття посуду та готування їжі.
Прочитайте числа. (1; 4; 30; 70; 2; 30; 75; 4; 2; 20.)
— Назвіть лише двоцифрові числа.
3. Робота в групах
— Кожна група складатиме якнайбільше прикладів на додавання, у яких
до двоцифрового числа додається одноцифрове число. Приклади з відповідями
записуйте на аркушах.
Приклади у групі не мають повторюватись.
На виконання — 1 хв. Учитель збирає аркуші на перевірку.
4. Хвилинка каліграфії з логічним завданням
— Знайдіть закономірність і назвіть пропущені числа.
3; 6; 9; ; ; ; 21; ; ; .
— Запишіть будь-яке двоцифрове число у вигляді суми розрядних доданків.
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 135–136)
Завдання 163
— Розгляньте записи і порівняйте обчислення прикладу 53 + 45 двома способами.
— Який зі способів вам здається зручнішим?
135
Дата _______________________
Клас _______________________
Завдання 164
— Знайдіть значення виразів одним із розглянутих способів.
Завдання 165
— Обчисліть.
Завдання 166
— Яка загальна довжина відрізка? Довжина якої частини відома?
— Знайдіть довжину другої частини. Скористайтеся схемою розв’язання:
15 – = 10.
Завдання 167
— Розгляньте малюнки. Складіть і розв’яжіть задачі за малюнками. Порівняйте їх.
Завдання 168. Самостійна робота
Завдання 169
— Скільки років сестрі? Що відомо про вік брата? Скільки років брату?
Завдання 170. Задача з логічним навантаженням
— Як накреслити два трикутники так, щоб їх спільною частиною був чотирикутник?
Завдання 171. Задача з логічним навантаженням
— Про що розповідається у задачі?
— Скільки парашутистів вистрибнуло з вертольота?
— Скільки парашутистів у ньому залишилося? Як дізнатися, скільки парашутистів було у вертольоті спочатку?
Фізкультхвилинка
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Розв’язування прикладів з поясненням біля дошки
54 + 30
54 + 3
40 + 20
42 + 45
30 + 63
4 + 52
2. Розв’язування задачі під керівництвом учителя
На полиці стояли 18 банок апельсинового соку та 20 банок яблучного.
Скільки всього банок соку стояло на полиці?
3. Робота з геометричним матеріалом
— Накресліть три відрізки: перший — завдовжки 7 см, другий — на 2 см
довший від першого, а третій — на 4 см довший від другого.
— На скільки сантиметрів перший відрізок коротший за третій?
4. Розв’язування логічного завдання
— Скільки трикутників на малюнку?
1) 6;
2) 3;
3) 4.
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чого навчалися на уроці?
— Як оцінюєте свою роботу?
136
Урок 123. ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗУ І ЧИСЛА.
СКЛАДАННЯ ЗАДАЧ ЗА ПОДАНОЮ СХЕМОЮ РОЗВ’ЯЗАННЯ
Мета: навчати учнів порівнювати вираз і число, складати задачі за поданою схемою
розв’язання; розвивати мовлення, увагу; виховувати інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Математичний диктант
yy Зменшуване 48, від’ємник 40. Чому дорівнює різниця? (8)
yy Перший доданок 30, другий 5. Чому дорівнює сума? (35)
yy Збільшіть 20 на 50. (70)
yy На скільки 62 більше 60? (2)
yy Знайдіть суму чисел 39 і 1. (40)
yy Зменшіть 19 на 10. (9)
yy Знайдіть суму чисел 93 і 6. (99)
— Прочитайте отримані відповіді.
— На які дві групи можна розподілити ці числа? (Одноцифрові і двоцифрові)
— Назвіть одноцифрові числа. Чому їх так називають?
— Назвіть двоцифрові числа. Чому їх так називають?
— Запишіть усі числа в порядку зростання. (2; 8; 9; 35; 40; 70; 99)
— Яке число називають при лічбі після 99? (100)
— Запишіть його.
— На скільки 100 більше 99? (На 1)
2. Розв’язування прикладів
— Яку властивість додавання слід використовувати, виконуючи дії?
54 + 5
81 + 6
64 + 3
11 + 8
5 + 54
6 + 81
3 + 64
8 + 11
3. Робота за підручником (с. 136–137)
Завдання 172
— Порівняйте вираз і число. Прочитайте рівності. Прочитайте нерівності,
в яких ви поставили знак «більше». Прочитайте нерівності, в яких ви поставили знак «менше».
Завдання 173
— Випишіть вирази, значення яких дорівнює 47. (35 + 12; 40 – 10 + 17;
65 – 20 + 2)
Завдання 174
— Складіть різні задачі за поданою схемою розв’язання 10 + 7 =
.
Завдання 175
— Розв’яжіть задачу. Складіть подібні задачі.
Завдання 176
— Скільки хлопчиків працювало на шкільному подвір’ї?
— Скільки дівчаток?
— Як дізнатися, на скільки менше дівчаток працювало на подвір’ї?
137
Дата _______________________
Клас _______________________
Завдання 177. Задача з логічним навантаженням
— Розгляньте малюнок. Які геометричні фігури ви бачите?
— Знайдіть на малюнку 5 чотирикутників.
Завдання 178. Задача з логічним навантаженням
— Що спільне у фігур, обведених червоною лінією? (Колір: вони рожеві.)
А у фігур, обведених синьою лінією? (Форма: вони трикутники.) Чому чотири
фігури опинилися всередині обох ліній? (Вони трикутники і рожевого кольору.)
Завдання 179. Задача з логічним навантаженням
— Скільки років Сашкові?
— Що ще відомо про його вік?
— Продовжіть речення: «Якщо Сашко на 4 роки молодший від сестри, то
сестра...» Скільки років сестрі?
Фізкультхвилинка
III. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Розв’язування прикладів
61 + 14
44 + 44
42 + 37
32 + 44
11 + 38
63 + 35
Два приклади учні обчислюють з коментуванням, а решту — самостійно.
2. Розв’язування задачі
На спортивному майданчику гуляло 10 дітей. До них прийшло 18 хлопчиків. Скільки дітей стало на майданчику?
На дошці — коротка умова задачі.
Було — 10 діт.
Прийшло — 18 хл.
Стало — ?
3. Самостійна робота
У саду росло 40 кущів червоних троянд, а білих — на 30 менше. Скільки
білих троянд стало в саду?
4. Порівняння виразу і числа
1 варіант
28 – 10
28
42 + 5
48
35 + 30
65
66
68 – 8
43 + 5
2 варіант
10
28 – 8
48
60
35 + 20
4
6 + 40
5. Розв’язування логічної задачі
У Петрика, Сашка і Вови були два ранці й один портфель. У кого з хлопчиків який предмет був, якщо відомо, що у Петрика і Сашка були однакові
предмети? (У Петрика і Сашка — ранці, у Вови — портфель.)
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чого навчалися на уроці?
— Оцініть свою роботу сонечком.
138
Урок 124. ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ
БЕЗ ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК ВИДУ 57–34.
СКЛАДАННЯ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. КРЕСЛЕННЯ ВІДРІЗКІВ
Мета: ознайомити учнів з відніманням двоцифрових чисел без переходу через десяток виду 57–34; закріпити вміння обчислювати значення виразів, складати
і розв’язувати задачі, креслити відрізки; розвивати пізнавальну активність; виховувати культуру розумової праці.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Гра «Мовчанка»
yy Збільшіть на 10:
19; 49; 29; 69; 39; 59; 79.
yy Зменшіть на 10:
40; 60; 80; 50; 70; 20; 30.
— Яку назву мають числа, що закінчуються нулем?
yy
yy
yy
yy
yy
2. Математичний диктант
Записати цифрами числа: дев’яносто два, двадцять дев’ять, вісімдесят,
сорок три, сімдесят чотири.
Записати числа, які передують числам,: вісімдесят сім, тридцять, сто.
Записати число, що йде за числом 89.
Записати число, яке містить 6 дес. 7 од.
Записати всі числа другого десятка.
3. Доповнення рівностей
– 20 = 64
+ 30 = 45
30 + = 70
60 – = 50
15 – = 10
32 – = 2
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 137–138)
Завдання 180
— Розгляньте малюнок і записи. Поясніть обчислення прикладу 57–34.
При відніманні двоцифрових чисел десятки віднімають від десятків, одиниці — від одиниць.
Завдання 181
— Поясніть обчислення різниці 58 – 27.
— Прокоментуйте, як виконали віднімання в інших прикладах.
Завдання 182
— Розв’яжіть задачу, складіть і розв’яжіть подібну задачу.
Завдання 183
— Розв’яжіть приклади. Порівняйте способи обчислення.
Завдання 184
— Виміряйте поданий відрізок. Накресліть два відрізки: перший — на 5 см
довший від поданого, а другий — на 1 дм довший від нього.
139
Дата _______________________
Клас _______________________
Завдання 185
— Скільки зерна качці потрібно на місяць?
— Що сказано про курку?
— Скільки кілограмів зерна потрібно на місяць курці; качці й курці
разом?
Завдання 186. Задача з логічним навантаженням
— Скільки у будинку квартир? Скільки в будинку квартир, номери яких
мають у своєму запису принаймні одну цифру 7? (19: 7; 17; 27; 37; 47; 57; 67;
70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 87; 97) Цифру 0? (9: 10; 20; 30; 40; 50; 60;
70; 80; 90)
Фізкультхвилинка
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Розв’язування прикладів
54 – 32
45 – 33
48 – 20
82 + 10
56 – 30
56 – 3
99 – 50
66 – 54
99 – 5
66 – 20
2. Розв’язування задач
yy Навколо школи учні посадили 12 кущів шипшини, бузку — на 10 кущів
більше. Скільки кущів бузку посадили учні?
На дошці — коротка умова задачі.
Шипшини — 12 к.
Бузку — ?, на 10 к. >
— Що відомо про кущі бузку?
— Якою дією можна відповісти на це питання?
yy У хлопчика було 47 к. Після того, як він купив зошит, у нього залишилося
20 к. Скільки коштував зошит?
yy Два равлики повзуть один назустріч одному через стежину. До зустрічі
один проповз 42 см, інший — 30 см. Яка ширина стежини?
— Змініть питання задачі так, щоб вона розв’язувалася дією віднімання.
3. Тестування
(див. Додаток на с. 132)
4. Розв’язування логічної задачі
У Марини, Катрусі і Надійки були дві ручки й один олівець. Який предмет
був у кожної дівчинки, якщо у Катрусі і Надійки були різні предмети? (У Марини — олівець, у Катрусі і Надійки — ручки.)
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чого навчалися на уроці?
— Оцініть свою роботу сонечком.
140
Урок 125. ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ БЕЗ ПЕРЕХОДУ
ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК (ЗАКРІПЛЕННЯ). ПОРІВНЯННЯ ЗАДАЧ.
СКЛАДАННЯ ОБЕРНЕНОЇ ЗАДАЧІ ДО ПОДАНОЇ
Мета: закріпити навички віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток;
вчити порівнювати задачі, складати обернені задачі до поданої; розвивати пізнавальну активність, уміння висловлювати свою думку; виховувати культуру розумової праці.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
1. Математичний диктант
Запишіть найбільше одноцифрове число.
Запишіть найменше двоцифрове число.
Запишіть найбільше двоцифрове число.
Запишіть число, у якому: 10 дес.; 3 дес. 2 од.; 4 дес. 5 од.; 8 дес. 1 од.; 7 дес.
Запишіть «сусідів» числа 39.
Яке число стоїть між 52 та 54?
Запишіть число, яке на одиницю більше, ніж 60.
Запишіть число, яке на одиницю менше, ніж 99.
2. Хвилинка каліграфії з логічним завданням
— Знайдіть закономірність і назвіть пропущені числа.
4; 8; 12; ; ; ; ; 32; ; .
— Запишіть будь-яке двоцифрове число у вигляді суми розрядних доданків.
3. Обчислювальний ланцюжок
Перший доданок 61, другий — 7, знайти суму ...; відняти 50 ...; збільшити
на 1 ...; зменшити на 10 ...; додати 20 ...; відняти 6 ...; збільшити на 5 ...; зменшити на 8 ...; додати 27 ...; зменшити на 6 ...; збільшити на 10.
(Відповідь: 68; 18; 19; 9; 29; 23; 28; 20; 47; 41; 51).
Фізкультхвилинка
III. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Робота за підручником (с. 138–139)
Завдання 187
— Поясніть обчислення різниці 64 – 33.
Завдання 188
— Розгляньте малюнки. Прочитайте задачі та їх розв’язання.
— Що спільне й відмінне в цих задачах? Як склали другу задачу з першої?
— Друга задача — обернена до першої.
— Складіть ще одну задачу, обернену до першої, та розв’яжіть її.
Завдання 189
— Розгляньте таблицю. Складіть і розв’яжіть задачу. Складіть обернені задачі до поданої.
Завдання 190
— На скільки збільшили невідоме число? Яке число дістали? Якою дією дізнатися, яке число збільшили?
141
Дата _______________________
Клас _______________________
Завдання 191
— Розв’яжіть приклади. Прочитайте приклади у порядку зменшення відповідей.
Завдання 192. Задача з логічним навантаженням
— Яка сума трьох чисел?
— Яке перше число?
— Яке друге число?
— Що треба дізнатися, щоб знайти третє число?
Завдання 193. Самостійна робота
Завдання 194. Задача з логічним навантаженням
— Скільки було козенят?
— Скільки козенят пішло на прогулянку?
— Скільки козенят залишилося в будиночку?
yy
yy
yy
yy
2. Гра «Міркуй швидко, відповідай чітко»
— Дайте швидку відповідь.
Чи є число 20 одноцифровим?
Чи є число 10 двоцифровим?
Чи є точка геометричною фігурою?
Чи є круг многокутником?
3. Розв’язування задач
yy Дівчинка прочитала за один день 16 сторінок, а за другий — на 4 сторінки
менше. Скільки сторінок прочитала дівчинка за другий день?
yy З бідона взяли 17 л молока, залишилось у бідоні на 2 л більше, ніж узяли.
Скільки літрів молока залишилось у бідоні?
yy У одному конверті 16 марок, у другому на 3 марки більше, а у третьому на
4 марки менше, ніж у другому. Скільки марок у третьому конверті?
4. Геометричний матеріал
На дошці намальовано трикутник.
— Як називається фігура? Чому? Покажіть на цьому трикутнику вершини,
кути, сторони.
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чого навчалися на уроці?
— Яке завдання було найскладнішим?
142
Урок 126. ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ ВИДУ 79 – 40; 79 – 4.
ОДИНИЦІ ВАРТОСТІ (ГРИВНЯ, КОПІЙКА). ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ
ВАРТОСТІ ТОВАРУ. СКЛАДАННЯ ОБЕРНЕНОЇ ЗАДАЧІ.
ВПРАВИ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ЗМЕНШУВАНОГО
Мета: ознайомити учнів із відніманням двоцифрових чисел виду 79 – 40; 79 – 4; повторити одиниці вартості (гривня, копійка); вдосконалювати навички розв’язування
задач на знаходження вартості товару; вчити складати обернені задачі, знаходити
невідоме зменшуване; розвивати логічне мислення, уважність; виховувати повагу
одне до одного.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Гра «Не позіхай — швидко відповідай»
— Скільки місяців у році?
— Скільки днів у місяці?
— Із скількох днів складається тиждень?
— Скільки годин у добі?
— Скільки хвилин у годині?
2. Математичний диктант
60 збільшити на 20.
До 30 додати стільки ж.
Яке число слідує при лічбі за числом 34.
Яке число передує при лічбі числу 41.
Перший доданок 20, другий доданок 3, знайдіть суму.
Зменшуване 22, від’ємник 2, знайдіть різницю.
1 дм 7 см запишіть у сантиметрах.
Перевірка. Учитель диктує запитання, учень біля дошки відповідає. Якщо
відповідь неправильна, відповідає інший учень, пояснює, дає правильну відповідь.
80; 60; 35; 40; 23; 20; 17 см.
Діти, у яких усі відповіді правильні, ставлять собі «+» у зошиті.
— Яке число може бути «зайвим»? (17 см. Це величина, іменоване число.
Числа 35 і 23. Решта чисел — круглі.)
— Випишіть круглі числа. (80; 60; 40; 20)
— Що ви помітили? (Числа зменшуються на 20.)
— Ці числа парні.
— Випишіть числа, що залишилися:
35 =
23 =
— Запишіть суму розрядних доданків.
= 30 + 5
= 20 + 3
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
3. Хвилинка каліграфії
— Подивіться рівно хвилинку, запам’ятайте ряд чисел і запишіть у зошит
по пам’яті.
5 хв, 10 хв, 15 хв, 20 хв, 25 хв, 5 год.
— Яке число «зайве»? За яким принципом побудований ряд? (Через кожні
п’ять чисел.)
143
Дата _______________________
Клас _______________________
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 140–141)
Завдання 195
— Усно поясніть обчислення:
79 – 40 =
79 – 4 =
Завдання 196
Розв’язування прикладів з коментуванням.
Завдання 197
— Розв’яжіть задачі. Порівняйте їх.
— Складіть обернені задачі до першої задачі.
Завдання 198
— Розгляньте малюнок. Що скільки коштує?
— Скільки грошей у господині.
— Які із зображених речей вона може купити?
— Скільки одержить здачі?
— Чи може господиня купити всі речі?
Завдання 199
— Прочитайте рівність і до різниці додайте від’ємник: 70 – 20 = 50. Зробіть
висновок.
— Знайдіть за цим правилом невідомі числа у поданих рівностях.
Завдання 200
— Прочитайте задачу. Що відомо в задачі?
— Скільки кілограмів фарби пішло на розмітку провулка?
— Складіть обернені задачі.
Завдання 201
Самостійна робота.
Завдання 202
— Розгляньте малюнки. Що в них однакового?
— Які фігури бачите на малюнках?
Фізкультхвилинка
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Гра «Афіша»
На дошці — афіша:
«Запрошуємо учнів на лялькову виставу. Тривалість вистави 60. Початок
вистави об 11».
— Художник, який малював афішу, не знав одиниць часу і не написав,
скільки триватиме вистава. Учні першого класу вирішили, що спектакль триватиме 60 секунд, тобто одну хвилину, а учні другого класу вирішили, що
60 хвилин.
— Як ви вважаєте, хто з них має рацію? О котрій годині закінчиться вистава?
— Чому ви вирішили, що учні другого класу мають рацію?
— Що потрібно для того, щоб не припускатися таких помилок?
— Скільки хвилин в одній годині?
— Що потрібно для того, щоб уникнути подібної помилки?
Діти з’ясовують, що мають рацію учні 2 класу. (1хв < 1 год; вистава закінчиться о 12 год 00 хв.)
144
2. Розв’язування задач
yy За 1 год на верстаті-автоматі виготовили 40 деталей. Після вдосконалення
на ньому стали виготовляти на 10 деталей більше. Скільки деталей тепер
виготовляють на цьому верстаті за 1 год? за 2 год?
— Скільки деталей за 1 годину виготовляв верстат-автомат?
— Що сказано про те, скільки деталей він став випускати після вдосконалення?
— Що це означає?
— Яку дію виконаємо? Що ми дізналися?
— Чи можемо ми тепер відповісти на друге питання задачі? Якою дією?
yy Для гербарія засушили 27 квіточок. Серед них було 7 ромашок, а решта —
дзвіночки. Скільки засушили дзвіночків?
3. Розв’язування прикладів
37 – 20
55 + 3
64 + 30 + 4
85 – 4
46 + 30
75 – 20 – 3
56 + 20 + 3
88 – 40 – 5
4. Розв’язування задач для кмітливих
Проживання за один день у казковому готелі коштує 1 сольдо. У Буратіно
є купюри в 1 сольдо і в 2 сольдо. Як він повинен розплачуватися щодня за готель упродовж 3 днів?
Розв’язання бажано театралізувати. Нехай до дошки вийде Буратіно
з двома купюрами в 1 і в 2 сольдо і хазяїн готелю. Учитель коментує події так:
— Буратіно прожив у готелі перший день і віддав хазяїну 1 сольдо. (Буратіно дає хазяїну купюру в 1 сольдо.)
— Буратіно прожив у готелі другий день і віддав хазяїну ще 1 сольдо. (Буратіно дає хазяїну купюру в 2 сольдо і бере здачу — купюру в 1 сольдо.)
— Буратіно прожив у готелі третій день і віддав хазяїну ще 1 сольдо. (Буратіно дає хазяїну останню купюру в 1 сольдо.)
Відповідь: У перший день віддати 1 сольдо, у другий — віддати 2 сольдо
й узяти здачу 1 сольдо, у третій день віддати 1 сольдо.
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чого навчалися на уроці?
— Яке завдання здалося складним?
145
ДОДАТОК ДО УРОКУ 133
1. Гра «Математична естафета»
На дошці заздалегідь написані приклади в три стовпчики. Учні
об’єднуються у три команди (за кількістю рядів у класі, але кількість учнів на
кожному ряду має бути рівною). Перші учасники гри від кожної команди одночасно підходять до дошки, розв’язують перший приклад зі свого стовпчика,
потім повертаються на свої місця, віддавши крейду другому членові команди.
Виграє команда, яка швидше і без помилок розв’яже приклади.
43 – 11
36 – 12
21 – 20
40 + 8
50 + 8
37 + 61
92 + 4
77 – 7
41 – 20
56 – 23
17 + 22
72 – 2
45 – 30
52 – 20
68 + 21
2. Хвилинка каліграфії
yy Написання числа 25.
yy Характеристика числа: парне — непарне, скільки у ньому десятків і одиниць; скільки цифр використано для запису; одноцифрове або двоцифрове,
попереднє і наступне до нього.
3. Гра «Третій зайвий»
Усі ми знаємо гру «Третій зайвий», де необхідно виключити із запропонованого ряду «зайве» і відповідь обґрунтувати (відповіді можуть бути різними).
yy 1; 2; 3; 4; 5.
yy Гривня, алтин, копійка, долар.
yy Шістка, сімка, вісімка, копійка, десятка.
146
Урок 127. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ВІД’ЄМНИКА.
ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ. СКЛАДАННЯ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
ЗАДАЧ ЗА ТАБЛИЦЕЮ. ТВОРЧА РОБОТА НАД ЗАДАЧЕЮ.
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ
Мета: навчати розв’язувати задачі на знаходження невідомого від’ємника; повторити
обчислення значень виразів, складання і розв’язування задач за таблицею; узагальнити й систематизувати знання учнів; розвивати логічне мислення, просторову
уяву; виховувати інтерес до математики.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Гра «Відгадай число»
yy Якщо відняти від задуманого числа 6, то залишиться 11. Яке число задумали? (17)
yy Якщо 19 зменшити на задумане число, то вийде 12. Яке число задумане? (7)
yy Я задумала число, відняла його від 19 і отримала 9. Яке число я задумала?
(10)
2. Розв’язування прикладів з «віконцями»
— Як називаються числа при відніманні? (Зменшуване, від’ємник, різниця)
— Прочитайте приклади різними способами.
+ 4 = 16
15 –
= 11
36 –
= 16
24 –
9+
= 12
= 19
– 3 = 10
– 5 = 11
38 –
=6
+ 7 = 27
Висновок: якщо від суми відняти один з доданків, то вийде інший доданок;
якщо до різниці додати від’ємник, то вийде зменшуване. Як знайти від’ємник?
3. Хвилинка каліграфії
— Повторіть написання цифр: 3; 6; 9.
79; 7; 17; 91; 70; 9; 97; 99; 19; 71; 90; 77.
— Випишіть двоцифрові числа, починаючи з найменшого.
— Зменшіть ці числа на 2 і запишіть.
III. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Робота за підручником (с. 141–143)
Завдання 203
— Прочитайте рівність і від зменшуваного відніміть різницю: 35 – 2 = 33.
Зробіть висновок.
— Знайдіть за цим правилом пропущені числа у поданих рівностях.
Завдання 204
— Що відомо в задачі? Як дізнатися, скільки плацкартних вагонів? На
скільки більше купейних вагонів, ніж плацкартних?
Завдання 205
— Скільки гривень дала Владику бабуся? Скільки всього в нього стало гривень? Скільки грошей було у Владика спочатку? Скільки грошей залишиться
у Владика, якщо він купить 2 альбоми по 10 грн?
147
Дата _______________________
Клас _______________________
Завдання 206
— Складіть і розв’яжіть задачу за схемою.
— Складіть обернені задачі.
Завдання 207. Самостійна робота
Завдання 208. Задача з логічним навантаженням
— Скільки коштує книжка?
— Скільки грошей у покупця?
— Чи зможе він за ці гроші купити книжку?
Завдання 209
— Розв’яжіть задачу, складіть обернені задачі.
Завдання 210
— Складіть вирази й обчисліть їх.
Завдання 211
— Про що розповідається у задачі?
— Що відомо?
— Скільки насінин пшениці не проросло?
— Скільки насінин жита не проросло?
Завдання 212
— Розгляньте таблицю. Складіть і розв’яжіть задачу за таблицею.
Завдання 213. Самостійна робота
Завдання на с. 143 можна використати для узагальнення й систематизації
знань учнів.
Фізкультхвилинка
2. Розв’язування прикладів
1 варіант
36 + 20 + 2
55 + 4 + 30
76 + 10 – 3
36 – 20 – 5
55 – 4 + 30
78 – 10 – 20
36 + 20 – 5
52 + 7 – 30
76 – 10 + 3
36 – 20 – 2
59 – 6 – 30
73 + 10 + 2
2 варіант
Двоє учнів працюють біля дошки.
Перевірка
— Поставте знак «плюс», якщо приклади розв’язані правильно.
— Поставте знак «мінус», якщо допущені помилки.
— Просигналізуйте зеленим кольором ті, хто виконав роботу правильно.
— Просигналізуйте червоним кольором ті, хто припустився помилок.
3. Розв’язування логічного завдання
У павука 4 пари ніг, а у козеняти 2 пари ніг. На скільки ніг менше у козеняти, ніж у павука? (8 – 4 = 4)
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чи все вам вдалося на уроці?
— Яке завдання найбільше сподобалося?
148
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ
З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД У МЕЖАХ 20
Урок 128. ДОДАВАННЯ ОДНОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ
ЧЕРЕЗ РОЗРЯД. ДОПОВНЕННЯ РІВНОСТЕЙ. СКЛАДАННЯ
І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета: ознайомити учнів з додаванням одноцифрових чисел з переходом через розряд;
вчити доповнювати рівності, складати і розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення, уважність; виховувати повагу одне до одного.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
1. Математичний диктант
Збільшіть 23 на 6.
Зменшіть 76 на 6.
Знайдіть суму чисел 52 і 40.
Зменшуване — 74, від’ємник — 50, знайдіть різницю.
Дізнайтеся, на скільки 19 більше, ніж 9.
Запишіть, скільки хвилин в одній годині.
На скільки сантиметрів 1 м більше, ніж 1 см?
На скільки копійок одна копійка менша, ніж одна гривня?
2. Розв’язування задач
yy О 2 годині дня в Харкові йшов дощ. Чи можна чекати на сонячну погоду
через 12 годин?
yy Назвіть у порядку черговості днів подані слова: післязавтра, вчора, сьогодні, завтра, позавчора.
yy Дощ йшов 3 дні і 3 ночі. Скільки діб ішов дощ?
3. Робота в парах
— З’єднайте вираз з його значенням.
8 + 90
56
52 – 2 + 6
30
27 – 6
37
43 – 3 – 10
21
30 + 4 + 3
98
4. Хвилинка каліграфії з логічним завданням
15 18 20 3 45 37
— Визначте «зайве» число. Чому число 3 «зайве»?
— Збільшіть його на 10. Яке це число?
— Розкладіть його на розрядні доданки.
— А як ще можна отримати число 13 за допомогою одноцифрових чисел?
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 144–145)
Завдання 214
— Доповніть до 10 числа 9; 8; 5 і 4. Запишіть рівності.
Завдання 215
— Розгляньте запис. Поясніть, як знайти суми 8 + 3 і 9 + 3.
149
Дата _______________________
Клас _______________________
Завдання 216
— Розгляньте малюнок. Скільки фішок? Скільки кубиків?
— Чого більше: фішок чи кубиків? На скільки більше?
— Складіть і розв’яжіть задачу.
Завдання 217
— Розв’яжіть задачу, складіть обернені задачі.
Завдання 218
— Скільки за день у сквері треба було пофарбувати лавок?
— Що сказано про те, скільки пофарбували лавок?
— Якою дією дізнатися, скільки лавок пофарбували за день?
Завдання 219
— Доповніть рівності.
Завдання 220. Задача з логічним навантаженням
— Розгляньте лабіринт. Яке число написано в центрі?
— Через які троє воріт лабіринта слід пройти, щоб набрати10 очок?
Фізкультхвилинка
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Обчислення з коментуванням
36 + 22
81 +15
24 +13
54 + 14
63 + 32
36 + 11
2. Розв’язування задачі
Учні двох класів збирали шишки для уроків трудового навчання. Учні першого класу зібрали 26 шишок, учні другого класу — на 13 шишок більше, ніж
учні першого класу. Скільки шишок зібрали учні другого класу?
3. Самостійна робота
На дошці записані рівності і нерівності.
75 см 7 дм 6 см
5 дм 3 см 3 дм 5 см
9 дм 1 дм
10 см 1 дм
1 год 100 хв
90 хв 1 год 30 хв
2 доби 23 год
60 хв 6 год
1 варіант. Записати рівності.
2 варіант. Записати нерівності.
Взаємоперевірка.
4. Розв’язування логічного завдання
Троє друзів — Ігор, Андрій і Володимир — мають собак — вівчарку, пуделя
і добермана. Ігор живе в одному під’їзді із власником пуделя. Доберман, виходячи ввечері гуляти зі своїм хазяїном, завжди дуже радіє, зустрічаючи Володимира з його собакою, але не полюбляє пуделя і завжди злісно облаює його
при зустрічі. У кого з хлопчиків який собака?
Ігор
Андрій
Володимир
вівчарка
–
+
–
пудель
–
–
+
доберман
+
–
–
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чого навчалися на уроці?
— Оцініть свою роботу сонечком.
150
Урок 129. ВІДНІМАННЯ ОДНОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ
З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД.
СКЛАДАННЯ Й РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ОДНУ ДІЮ
Мета: ознайомити учнів з відніманням одноцифрових чисел з переходом через
розряд; удосконалювати вміння складати й розв’язувати задачі на одну дію; розвивати мислення, мовлення учнів; прищеплювати бажання допомагати одне одному.
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Усна лічба
На дошці записані числа: 22; 66; 43; 80; 12; 19; 34.
— Розставте числа в порядку зростання.
— Назвіть такі двоцифрові числа, в яких кількість десятків дорівнює кількості одиниць. (22; 66)
— У яких кількість десятків більша, ніж кількість одиниць. (43; 80)
— У яких кількість десятків менша, ніж кількість одиниць. (12; 19; 34)
— Зменшіть на 1 числа 29; 75; 40; 33; 18; 34.
Гра «Естафета»
1-й ряд. 50 – 20 + 10 – 30 + 40 = 50
2-й ряд. 80 – 10 – 20 + 30 – 40 = 40
3-й ряд. 60 – 30 + 10 – 20 + 40 = 60
2. Хвилинка каліграфії з логічним завданням
— Знайдіть закономірність: 16; 26; 36.
— Яка цифра не змінювалася? Де вона знаходиться? Як називається
цей розряд? Що відбувається з цифрою, яка знаходиться другою справа?
Який це розряд? Продовжіть ряд чисел до 100.
3. Розв’язування задачі
На дереві сиділо декілька птахів. Коли 10 птахів відлетіло, на дереві залишилися 3 птахи. Скільки птахів сиділо на дереві?
— Виділіть умову, питання.
— Що відоме в задачі? (Скільки відлетіло і скільки залишилося.)
— Що невідомо? (Скільки сиділо.)
— Було більше чи менше, ніж залишилося?
— Як отримати більше число?
— Виберіть правильне розв’язання. (10 + 3; 10 – 3)
4. Розв’язування прикладів з коментуванням
1)Розгляньте записи і порівняйте розв’язання.
43 + 55
40 + 50 = 90
43 + 50 = 93
3+5=8
93 + 5 = 98
90 + 8 = 98
2)Обчисліть.
63 + 32
65 + 30
65 + 3
5. Математичний диктант
yy Запишіть число, в якому 9 дес. і 4 од.
yy Запишіть найменше двоцифрове число; зменшіть його на 10.
151
Дата _______________________
Клас _______________________
yy
yy
yy
yy
yy
Запишіть найбільше двоцифрове число; збільшіть його на 1.
Знайдіть суму чисел: 47 і 30; 56 і 33.
Знайдіть різницю чисел: 64 і 20; 99 і 30.
Збільшіть 48 на 21.
Зменшіть 100 на 30.
III. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Робота за підручником (с. 145–146)
Завдання 221
— Розкладіть на два доданки числа 8; 5 і 3. Доповніть подані рівності.
Завдання 222
— За поданими схемами знайдіть різниці 11 – 8 і 13 – 8.
— Поясніть, як знайти різниці: 12 – 6; 12 – 4; 12 – 5; 12 – 7.
Завдання 223
— Скільки у магазині було велосипедів? Скільки за день продали велосипедів? Скільки велосипедів залишилося?
Завдання 224
— Скільки у гаражі було вантажних автомобілів? Скільки легкових?
— Як дізнатися, на скільки більше вантажних автомобілів, ніж легкових?
Завдання 225
— Розгляньте малюнок. За малюнком складіть такі задачі, щоб вони
розв’язувалися виразами: 7 + 4; 7 – 4. Запитання і розв’язання задач запишіть.
Завдання 226
— Розгляньте шкалу лінійки. За шкалою лінійки складіть рівність за поданою схемою.
Завдання 227. Задача з логічним навантаженням
— Скільки буде кутів, якщо відрізати один кут у трикутника?
— Перевірте відповідь практично.
2. Самостійна робота
1 варіант
14 + 12
62 + 30
2 + 86
33 + 33
47 + 32
62 + 3
20 + 76
40 + 48
2 варіант
Двоє учнів працюють біля дошки.
Перевірка
— Поставте знак «плюс», якщо приклади розв’язані правильно.
3. Розв’язування логічної задачі
(див. Додаток на с. 156)
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чого навчалися на уроці?
— Яке завдання сподобалося найбільше?
152
Урок 130. РОЗКЛАДАННЯ ЧИСЕЛ НА ДОДАНКИ. ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ
З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД. ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗУ І ЧИСЛА.
СКЛАДАННЯ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА МАЛЮНКАМИ
Мета: навчати учнів розкладати числа на доданки, віднімати числа з переходом через
розряд, порівнювати вираз і число, складати і розв’язувати задачі за малюнками;
розвивати логічне мислення, пам’ять; виховувати бажання працювати в групі, співпереживати товаришам.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Математичний диктант
yy Запишіть число, яке треба збільшити на 30, щоб отримати 100.
yy Запишіть число, яке треба зменшити на 20, щоб отримати 60.
yy Якщо сума дорівнює 93, перший доданок дорівнює 3. Чому дорівнює
другий доданок?
yy Запишіть, скільки десятків у числі 60.
yy Запишіть, скільки одиниць у числі 32.
yy Запишіть числа третього десятка.
Відповіді: 70; 80; 90; 6 дес.; 32; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30.
2. Порівняння іменованих чисел
91 см 9 дм
9 дм 1 м
1 м 99 см
1 год 10 хв
3. Гра «Добери знак»
— Розставте знаки «+» і «–» так, щоб вийшла правильна рівність.
63 20 7 = 50
26 30 50= 6
37 7 10 = 20
78 8 20 = 50
4. Хвилинка каліграфії
— Напишіть усі числа восьмого десятка.
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за підручником (с. 146–147)
Завдання 228
— Числа 3; 5 і 8 розкладіть на два доданки за поданими рівностями..
Завдання 229
— За поданими схемами знайдіть різниці 11 – 2; 11 – 3; 12 – 3.
— Поясніть, як обчислити: 13 – 4; 13 – 5; 13 – 6; 14 – 5.
Завдання 230
— Виконайте дії.
Завдання 231
— Розв’яжіть задачу, складіть обернені задачі.
Завдання 232
— Яка маса ящика? Яка маса апельсинів у ньому? Яка маса ящика з апельсинами?
153
Дата _______________________
Клас _______________________
Завдання 233
— Числа 3; 6 і 8 доповніть до 10. Запишіть складені рівності.
Завдання 234
— Складіть і розв’яжіть задачі за малюнками, поданими рівностями і запитаннями.
Завдання 235
— Порівняйте вираз і число. Прочитайте рівності.
— Прочитайте нерівності, в яких ви поставили знак «більше».
— Прочитайте нерівності, в яких ви поставили знак «менше».
Завдання 236
— Розгляньте короткі записи умови задачі та розв’яжіть її.
— Який з коротких записів допоміг вам краще зрозуміти задачу?
Фізкультхвилинка
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Самостійна робота
1 варіант
2 варіант
27 – 12
76 – 44
28 – 26
47 – 13
95 – 51
88 – 53
66 – 52
35 – 11
2. Робота в парах за зразком
yy
yy
yy
yy
83 > 61 на 22
52 > 11 на
76 > 40 на
63 < 96 на
80 < 100 на
30 < 58 на
3. Знаходження значень виразів
Від суми чисел 24 і 51 відняти 40.
До різниці чисел 77 і 20 додати 11.
Від числа 70 відняти суму чисел 20 і 10.
До числа 35 додати різницю чисел 40 и 30.
4. Розв’язування задач
yy У двох коробках 85 олівців. У першій — 32 олівці. Скільки олівців у другій
коробці?
yy У Петрика було 24 кульки. 13 кульок були червоні, а решта — жовті.
Скільки було жовтих кульок?
5. Розв’язування логічної задачі
(див. Додаток на с. 156)
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чого навчалися на уроці?
— Оцініть свою роботу сонечком.
154
Урок 131. ДОДАВАННЯ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД.
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета: навчати учнів додавати числа з переходом через розряд; вдосконалювати навички розв’язування задач; розвивати математичне мовлення, увагу, пам’ять; прищеплювати інтерес до предмета.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота з числовим віялом
— Назвіть число, яке ми називаємо при лічбі перед числом 34.
— Збільште його на 2 десятки.
— Яке число при лічбі йде за числом 87.
— Зменшіть його на 5 одиниць.
— На скільки треба зменшити 35, щоб вийшло 5?
— Скільки треба додати до 32, щоб вийшло 47?
— Перший доданок 35, другий — 12. Знайдіть суму.
— Знайдіть різницю чисел 24 і 13.
2. Хвилинка каліграфії з логічним завданням
На дошці даний ряд чисел: 27; 24; 5; 42; 72; 96; 22.
— Визначте «зайве» число. (Число 5 — одноцифрове.) Пропишіть цифру 5.
— Підкресліть ту, яка найбільше вам подобається.
— Назвіть найбільше число.
— Назвіть найменше число.
3. Розв’язування задач
yy Татові 34 роки, а мамі — 30 років. На скільки років тато старший за маму?
yy В автобусі було 25 пасажирів. На зупинці 11 пасажирів вийшли. Скільки
пасажирів залишилося в автобусі?
yy У класі 29 учнів. Із них 12 хлопчиків. Скільки в класі дівчаток?
4. Робота за підручником (с. 147–148)
Завдання 237
— За поданими схемами знайдіть суми чисел 3 + 8 і 7 + 8.
Завдання 238
— Розв’яжіть приклади з коментуванням.
Завдання 239
— Яка маса гуски? Яка маса поросяти? Яка загальна маса гуски і поросяти?
Завдання 240
— Скільки з однієї берези зібрали за день березового соку?
— Що сказано про другу березу?
— Яку дію треба виконати, щоб дізнатися, скільки літрів березового соку
зібрали з другої берези?
Завдання 241. Задача з логічним навантаженням
— Як за допомогою гир 8 кг, 5 кг, 2 кг зважити 15 кг зерна; 13 кг; 10 кг;
7 кг; 11 кг? Запишіть відповідні рівності. (8 + 2 + 5 = 15; 8 + 5 = 13; 8 + 2 = 10;
5 + 2 = 7; 8 + 5 – 2 = 11)
155
Дата _______________________
Клас _______________________
Завдання 242. Задача з логічним навантаженням
— Розгляньте малюнок. Скільки на малюнку трикутників? Скільки на малюнку чотирикутників? Чого більше на малюнку: трикутників чи чотирикутників?
Фізкультхвилинка
III. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Розв’язування задачі з логічним навантаженням
Відстань від дупла білочки до куща ліщини 65 м, а до гриба — 15. Білочка
пішла до лісу, знайшла великий гриб і віднесла його додому. Потім пішла до
куща за горіхами. Яку відстань подолала білочка? (Зробити малюнок.)
— Скільки метрів пройшла білочка, коли повернулася додому з грибом?
Як дізнатися? (15 + 15 = 30)
— Скільки метрів потім пройшла білочка? (65)
— Скільки всього метрів пройшла білочка? (65 + 30 = 95)
2. Гра «Потрібний знак»
16
42 = 58
59
17 = 42
28
41 = 69
37
13 = 24
42
20 = 22
67
52 = 15
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Яке завдання найбільше сподобалося?
— Яке було найскладнішим?
ДОДАТОК ДО УРОКУ 129
Розв’язування логічної задачі
Три дівчинки — Тетянка, Катруся і Маринка — займаються в трьох різних
гуртках — вишивки, танців і хорового співу. Катруся не знайома з дівчинкою,
що займається танцями. Тетянка часто ходить у гості до дівчинки, що займається вишивкою. Подружка Катрусі — Маринка — хоче наступного року додати до своїх захоплень заняття співом. Хто з дівчаток чим займається?
Танці
Вишивка
Хор
Катруся
–
–
+
Тетянка
+
–
–
Маринка
–
+
ДОДАТОК ДО УРОКУ 130
Розв’язування логічної задачі
Мишко, Миколка і Настя вирішили допомогти мамі зібрати урожай — смородину, аґрус і вишню. Кожен з них збирав щось одне. Хто що збирав, якщо відомо, що найбільше було зібрано смородини, Мишко не збирав аґрус, а Мишко
і Миколка вдвох набрали ягід менше, ніж Настя?
Смородина
Аґрус
Вишня
Мишко
–
–
+
Миколка
–
+
–
Настя
+
–
–
156
Урок 132. ДОДАВАННЯ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД.
ПРОСТОРОВІ ФІГУРИ (ЦИЛІНДР, КУБ, КУЛЯ). ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗІВ.
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета: навчати учнів додавати числа з переходом через розряд; ознайомити з просторовими фігурами (циліндр, куб, куля); вдосконалювати навички порівняння виразів,
розв’язування задач; розвивати логічне мислення; виховувати інтерес до математики.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
1. Усна лічба
Зменшуване 76, від’ємник — 32. Знайдіть різницю.
Яке число більше 69 на 1?
Збільшіть це число на 8.
Зменшуване 59, різниця — 37. Чому дорівнює від’ємник?
Від якого числа треба відняти 8, щоб вийшло 21?
До якого числа треба додати 5, щоб вийшло 28?
Альоша прийшов будувати гірку раніше за Петрика, але пізніше за Сергійка. Хто прийшов першим? (Сергійко)
2. Хвилинка каліграфії з логічним завданням
На дошці — ряд чисел: 21; 25; 6; 23; 27; 25; 22.
— Визначте «зайве» число. (Число 6 — одноцифрове.) Пропишіть цифру 6.
— Підкресліть ту, яка найбільше вам подобається.
— Назвіть найбільше число.
— Назвіть найменше число.
— Запишіть ці числа в порядку спадання.
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 148–149)
Завдання 243
— Числа 2; 7 і 9 доповніть до 10. Запишіть відповідні рівності.
Завдання 244
— За поданими схемами знайдіть суми чисел 7+4 і 9+4
Завдання 245
— За шкалою лінійки складіть рівність за поданою схемою.
7+ + =
Завдання 246
— Прочитайте назви геометричних фігур на малюнку зліва.
— Знайдіть ці фігури на малюнку справа. Які предмети мають форму циліндра? куба? кулі?
Завдання 247
— Скільки у першому будинку квартир?
— Що сказано про другий будинок?
— Якою дією дізнатися, скільки квартир у другому будинку?
Завдання 248
— Розв’яжіть задачу, складіть обернені задачі.
157
Дата _______________________
Клас _______________________
Завдання 249
— Порівняйте вирази. Прочитайте рівності.
— Прочитайте нерівності, в яких ви поставили знак «більше».
— Прочитайте нерівності, в яких ви поставили знак «менше».
Завдання 250. Задача з логічним навантаженням
— Скільки маємо кубиків? Чим вони відрізняються?
— Як за два зважування на терезах без гир знайти найлегший кубик?
(1-ше зважування: покласти на терези по одному; якщо однакові — брати
наступну пару. 2-ге зважування: покласти на терези по одному; якщо однакові — найлегший той, що залишився.)
Фізкультхвилинка
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Розв’язування прикладів у парах (один учень розв’язує приклад, другий виконує
перевірку до нього)
45 + 23
73 – 23
82 + 12
34 + 51
19 + 60
68 – 22
28 – 13
Учні першого варіанту записують розв’язання прикладу, а другого — його
перевірку.
Перевірка
— Знайдіть приклад з найменшою відповіддю. (15)
— Відповідь наступного прикладу на 7 десятків більша. (85)
— Відповідь складається з 7 десятків і 9 одиниць. (79)
— Відповідь наступного прикладу на 11 одиниць менша. (68)
— Відповідь становить 5 десятків. (50)
— Відповідь на 4 одиниці менша, ніж 5 десятків. (46)
— Знайдіть приклад з найбільшою відповіддю. (94)
2. Розв’язування задачі з опорою на схему
За день на пошті прийняли 43 телеграми, з них 12 — термінові, а решта —
прості. Скільки простих телеграм?
— Потрібно знайти частину. Щоб її знайти, потрібно з цілого (43 телеграми) відняти відому частину 12.
Яка схема підходить до задачі? (Схема «б»)
43 т.
?
терм.
12 т.
пр.
43 т.
терм.
12 т.
12 т.
пр.
терм.
пр.
?
43 т.
?
— Запишіть у зошиті розв’язання задачі. Використовуйте новий обчислювальний прийом віднімання двоцифрових чисел.
43 – 12 =
Десятки віднімаю від десятків, а одиниці — від одиниць.
43 – 12 = 31 (т.)
Відповідь: 31 телеграма.
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— З якими фігурами ознайомилися на уроці?
— Оцініть свою роботу сонечком.
158
Урок 133. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД.
ПОРІВНЯННЯ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ.
СКЛАДАННЯ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета: повторити додавання і віднімання з переходом через розряд, порівняння одиниць вимірювання довжини; удосконалювати навички складання і розв’язування
задач; розвивати спостережливість, уміння міркувати, порівнювати; виховувати інтерес до математики.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
(див. Додаток на с. 146)
III. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ
Тест «Нумерація чисел від 21 до 100»
1 варіант
1.Число сорок шість цифрами записують так:
а) 406; б) 46; в) 40; г) 64.
2.6 дес. 8 од.— це:
а) 60; б) 86; в) 68; г) 80.
3.Скільки десятків у числі 76?
а) 70; б) 6; в) 8; г) 7.
4.Число 93 можна замінити виразом:
а) 90 + 3; б) 90 – 3; в) 93 – 90; г) 93 + 3.
5.Яке з чисел при лічбі стоїть між 39 і 41?
а) 39; б) 40; в) 41; г) 42.
6.Яке з чисел при лічбі стоїть після числа 79?
а) 78; б) 80; в) 70; г) 81.
7.Познач правильну відповідь.
73 + 1 =
а) 73; б) 74; в) 83; г) 72.
50 – 1=
а) 40; б) 48; в) 49; г) 51.
29 + 1 =
а) 39; б) 31; в) 30; г) 28.
8.34 > 30 на:
а) 34; б) 30; в) 4; г) 31.
9.60 збільшити на суму чисел 10 і 30.
а) 100; б) 30; в) 40; г) 20.
10.В одному мішку 4 десятки кілограмів цукру, а в другому — 6 десятків кілограмів. На скільки кілограмів цукру менше в першому мішку, ніж у другому?
а) На 100 кг; б) на 20 кг; в) на 40 кг;
г) на 2 кг.
11.На початок навчального року Андрійко купив 29 зошитів. За першу чверть
він використав 15 зошитів. Щоб дізнатися, скільки зошитів залишилося
у Андрійка, потрібно:
а) 29 – 5; б) 29 – 15; в) 29 + 15.
2 варіант
1.Шістдесят чотири цифрами записують так:
а) 604; б) 64; в) 60; 159
г) 46.
Дата _______________________
Клас _______________________
2.4 дес. 3 од.— це:
а) 43; б) 44; в) 34; г) 14.
3.Скільки десятків у числі 84?
а) 4;
б) 40; в) 8; г) 80.
4.Число 57 можна замінити виразом:
а) 50 + 7; б) 50 – 7; в) 57 – 50; г) 57 + 7.
5.Яке з чисел при лічбі стоїть між 69 і 71?
а) 68; б) 72; в) 71; г) 70.
6.Яке з чисел при лічбі стоїть після числа 49?
а) 51; б) 50; в) 48; г) 40.
7.Познач правильну відповідь:
64 + 1 =
а) 63; б) 44; в) 65; г) 66.
40 – 1=
а) 30; б) 41; в) 38; г) 39.
79 + 1 =
а) 89; б) 78; в) 80; г) 81.
8.56 > 6 на:
а) 50; б) 56; в) 6; г) 5.
9.70 зменшити на суму чисел 20 і 40.
а) 10; 6) 30; в) 40; г) 20.
10.Закупили 3 десятки кілограмів гречки і 5 десятків кілограмів рису. На
скільки кілограмів рису закупили більше, ніж гречки?
а) На 80 кг; б) на 10 кг; в) на 20 кг; г) на 50 кг.
11.На аеродромі було 26 літаків. Відлетіло 5 літаків. Скільки літаків залишилося на аеродромі?
а) 26 – 5; б) 26 – 15; в) 26 + 15.
Фізкультхвилинка
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Розв’язування задач
yy У магазині було 75 кг сметани. Продали 45 кг. Скільки сметани залишилося?
На скільки менше сметани залишилося, ніж продали?
yy
Було
Відремонтував
Залишилося
68 стільців
43 стільців
?
Скільки стільців залишилося? На скільки більше було стільців, ніж залишилося?
yy Число збільшили на 32 і дістали 57. Яке число збільшили?
Учні записують приклад з «віконцем» та розв’язують його.
+ 32 = 57
57 – 32 = 25
2. Робота за підручником. Розв’язування цікавих задач (с. 150, завдання 251–257)
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чи вдалося впоратися з усіма завданнями тесту?
160
Урок 134. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД.
ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗУ І ЧИСЛА. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Мета: повторити додавання і віднімання з переходом через розряд; удосконалювати
навички порівняння виразу і числа, уміння розв’язувати задачі; розвивати спостережливість, уміння міркувати, порівнювати; виховувати інтерес до математики.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Математичний диктант
yy До числа 48 додати 30.
yy Число 92 збільшити на 4.
yy Число 17 зменшити на 3.
2. Хвилинка каліграфії з логічним завданням
На дошці: 15; 18; 20; 3; 14; 16.
— Знайдіть «зайве» число. Чому воно «зайве»?
— Збільшіть 3 на 10. Що ви можете сказати про число 13?
— Пропишіть число 13 у зошиті.
3. Тестування «Обери правильну відповідь»
1)Зменшуване 56, від’ємник 20. Укажіть різницю.
76; 36; 54
2)На скільки 92 більше, ніж 10?
98; 1; 82.
3)Зменшіть число 87 на 22.
65; 75; 55.
4)Перший доданок 13, другий — 40. Укажіть суму.
53; 27; 17.
5)Яке число потрібно відняти від 37, щоб отримати 30?
8; 7; 6.
6)Яке число потрібно зменшити на 20, щоб отримати 51?
71; 31; 53.
7)Діти зліпили у дворі снігові фігурки. Після того, як 7 з них розтануло, залишилися 4 фігурки. Скільки фігурок було спочатку?
3; 11; 13.
Фізкультхвилинка
III. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ
1. Самостійна робота
1 варіант
55 + 44
98 – 11
30 + 70
65 – 32
38 – 8
18 + 11
86 – 32
65 – 45
2 варіант
Фронтальна перевірка
161
99
87
100
33
30
29
54
20
Дата _______________________
Клас _______________________
— У яких прикладах відповідь — кругле число?
— У яких відповідях однакова кількість десятків і одиниць?
2. Колективне виконання завдань
yy До числа 4 додали 3, а потім ще 5. На скільки збільшилося число 4?
yy Дмитрик задумав невідоме число. Якщо до нього додати 3, то отримаємо
26. Яке число задумав Дмитрик?
3. Робота за підручником. Розв’язування цікавих задач (с. 150–152)
Завдання 258
— Числа 4; 7 і 9 доповніть до 10. Запишіть відповідні рівності.
— За поданими схемами знайдіть суми 4 + 7 і 9 + 7.
Завдання 259
Самостійна робота.
Завдання 260
— Скільки на ставку плавало гусей?
— Скільки гусей залишилося, коли кілька гусей полетіло?
— Скільки гусей полетіло?
Завдання 261
— Розгляньте малюнок. Яка маса штанги в котика?
Завдання 262. Задача з логічним навантаженням
— Обчисліть вирази. Яка гусениця з’їла найбільше?
Завдання 263
— Числа 5; 6 і 8 доповніть до 10. Запишіть відповідні рівності.
Завдання 264
— За схемами знайдіть суми чисел 6 + 9 і 8 + 9.
Завдання 265
— За шкалою лінійки складіть рівність.
Завдання 266
— Розв’яжіть задачу, складіть подібні задачі.
Завдання 267
— Порівняйте вираз і число.
— Прочитайте рівності.
— Прочитайте нерівності, в яких ви поставили знак «більше».
— Прочитайте нерівності, в яких ви поставили знак «менше».
Завдання 268
— Скільки до їдальні привезли картоплі?
— Скільки залишилося картоплі через 3 дні?
— Скільки кілограмів картоплі витратили за 3 дні?
Завдання 269. Задача з логічним навантаженням
— Скільки у Лесі було круглих кульок?
— Скільки довгастих?
— Скільки вона дала песику кульок?
— Які кульки могли залишитись у Лесі? (Тільки круглі; круглі і довгасті.)
— Скільки кульок залишилося? (7)
IV. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Яке завдання було найцікавішим? найскладнішим?
162
Урок 135. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД.
КРУГОВІ ПРИКЛАДИ. РОЗПІЗНАВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР
Мета: повторити і закріпити додавання і віднімання з переходом через розряд; вчити
учнів розв’язувати кругові приклади, розпізнавати геометричні фігури; розвивати
спостережливість, уміння міркувати, порівнювати; виховувати інтерес до математики.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Гра «Виручай»
Учні кожного ряду отримують по картці. У першого учня в ряду завдання
записане повністю, а в усіх решти замість першого числа — пропуск. Що ховається за ним, учень дізнається тільки тоді, коли його товариш, що сидить попереду, повідомить йому відповідь у своєму завданні. Ця відповідь і буде числом,
якого бракує. У такій грі всі мають бути гранично уважні, оскільки помилка
одного учасника перекреслює роботу всіх.
33 + 5 =
–7=
+ 17 =
–8=
46 – 21 =
+4=
– 14 =
+ 80 =
76 – 52 =
+ 13 =
– 26 =
+ 70 =
2. Розв’язування практичних завдань
На дошці — малюнки купюр (прямокутники): 50 грн, 10 грн, 5 грн, 2 грн,
1 грн (можна показати відповідні купюри).
— Скільки може бути грошей у хлопчика, якщо у нього одна найбільша
купюра і одна найменша із зображених? (2 купюри, які містять цифру 5? 2 купюри, які містять цифру 0?) і так далі
— Як можна розміняти купюру в 100 гривень однаковими купюрами? різними купюрами?
3. Хвилинка каліграфії із завданням
— Хтось заплямував числа в прикладах. Допоможіть відновити числа!
+ 52 = 64
+ 13 = 26
+ 27 = 39
– 9 = 50
– 50 = 6
– 18 = 41
Учні самостійно розв’язують і записують тільки пропущені числа. Під час
перевірки числа відкриваються. Діти пояснюють, як знайшли числа.
III. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірна робота
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
163
1. Математичний диктант
Збільшіть 23 на 16.
Зменшіть 76 на 6.
Знайдіть суму чисел 52 і 40.
Зменшуване — 74, від’ємник — 50, знайдіть різницю.
Дізнайтеся, на скільки 16 більше, ніж 9.
Запишіть, скільки хвилин в одній годині.
На скільки сантиметрів 1 м більше, ніж 1 см?
На скільки копійок одна копійка менша, ніж одна гривня?
Дата _______________________
Клас _______________________
2. Розв’яжіть задачу
I варіант
II варіант
Брат вирізав 17 сніжинок, а сестра —
на 12 сніжинок більше. Скільки сніжинок вирізала сестра?
На одній полиці 26 книжок,
а на другій — на 13 книжок більше.
Скільки книжок на другій полиці?
3. Випишіть тільки правильні рівності і нерівності
1 варіант
2 варіант
46 + 20 < 56 + 20
76 – 20 = 86 – 30
90 – 40 > 90 – 30
37 + 10 > 50 – 10
40 + 60 = 60 + 40
60 – 10 < 60 – 20
4. Розв’яжіть приклади
1 варіант
2 варіант
75 + 20
60 + 36
42 + 17
63 + 16
40 + 27
43 + 20
59 – 4
87 – 50
96 – 82
87 – 6
78 – 45
95 – 40
5. Додаткове завдання
Від числа 88 відняли задумане число й отримали 55. Знайдіть задумане
число.
Фізкультхвилинка
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ.
РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 152–153)
Завдання 270
— Числа 6; 7; 8; 9 доповніть до 10. Складіть відповідні рівності.
Завдання 271
— За схемами знайдіть значення виразів 9 + 2; 8 + 3; 8 + 4; 7 + 4; 12 – 5;
7 + 5; 14 – 5; 11 – 2; 13 – 4.
Завдання 272
— Поясніть, як обчислити значення виразів 9 + 4; 9 + 5; 11 – 5; 13 – 5.
Завдання 273
— Обчисліть значення «кругових» виразів.
Завдання 274
— Розгляньте множину геометричних фігур. Назвіть фігури, які входять
до групи «об’ємні фігури».
Завдання 275
— Скільки на будівництво привезли мішків цементу?
— Скільки залишилося мішків через тиждень?
— Скільки мішків цементу витратили?
Завдання 276. Задача з логічним навантаженням
— За яким правилом треба знайти шукані числа? (2 + 3 = 5; 7 – 0 = 7;
7 – 4 = 3)
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Яке завдання здалося складним?
— Яке було найцікавішим?
164
Урок 136. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ З ПЕРЕХОДОМ
ЧЕРЕЗ РОЗРЯД. ПЕРЕТВОРЕННЯ ОДИНИЦЬ
ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
ЗНАНЬ УЧНІВ. ПІДСУМОК ЗА РІК
Мета: повторити і закріпити вивчений матеріал; вдосконалювати навички усної лічби;
закріпити вміння розв’язувати задачі; розвивати спостережливість, уміння міркувати, порівнювати; виховувати інтерес до математики.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Гра «Математична естафета»
+3
+4
– 22
–5
92
+ 12
+6
–4
26
+ 52
+3
– 23
34
+3
–5
+4
– 52
–4
13
+7
–4
+5
–4
+3
2. Хвилинка каліграфії з логічним завданням
— Знайдіть закономірність у числовому ряді та продовжте його.
13; 2; 13; 5; 13; 8; ...; ....
3. Математичний диктант
yy До числа 39 додати 30.
yy Число 52 збільшити на 43.
yy Число 37 зменшити на 23.
4. Розв’язування і порівняння задач
yy У однієї білки 12 горіхів, а у другої — на 3 менше. Скільки горіхів у другої
білки?
yy У білки було 12 горіхів. Після того, як до неї завітала сойка, горіхів стало
на 3 менше. Скільки горіхів залишилось у білки?
5. Розв’язування прикладів
165
56 + 30
94 – 84
32 + 37
85 – 43
63 – 61
37 + 10
61 – 40
60 + 29
100 – 80
34 + 15
Дата _______________________
Клас _______________________
III. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ
1. Тестування
1)Перший доданок 40, другий 57. Чому дорівнює сума?
а) 94;
б) 97;
в) 17.
2)Зменшуване 83, від’ємник 71. Чому дорівнює різниця?
а) 62;
б) 22;
в) 12.
3)На скільки 80 більше, ніж 20?
а) на 40; б) на 60; в) на 100.
4)1 дм 6 см — скільки сантиметрів?
а) 5; б) 16; в) 20.
5)6 дес. 4 од.— яке це число?
а) 10; б) 64; в) 46.
2. Розв’язування задач за даним планом
У кота Леопольда було 18 тістечок. Він дав мишенятам 3 і 4 тістечка.
Скільки тістечок залишилося у Леопольда?
План розв’язування
1)Скільки тістечок дав Леопольд мишенятам?
2)Скільки тістечок залишилося у Леопольда?
Фізкультхвилинка
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ.
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЦІКАВИХ ЗАДАЧ (с. 153–156)
Завдання 277
— Числа 3; 4; 5 і 7 доповніть до 10. Складіть відповідні рівності.
Завдання 278
— За схемами знайдіть значення виразів 3 + 8; 5 + 7; 7 + 6; 12 – 4; 18 – 9;
15 – 7.
Завдання 279
— Поясніть, як обчислити значення виразів 4 + 8; 6 + 2; 14 – 6; 17 – 8.
Завдання 280
— Скільки Аліна прочитала сторінок книжки?
— Скільки їй залишилося прочитати сторінок?
— Скільки сторінок у книжці?
— Складіть обернені задачі.
Завдання 281
— Перетворіть одиниці вимірювання довжини.
Завдання 282. Задача з логічним навантаженням
— Яка місткість бідона?
— Скільки літрів у ньому вже є?
— Скільки літрів води можна долити в цей бідон?
Завдання 283
— Розгляньте малюнок. Який час показує перший годинник? другий?
— Скільки годин песик був у дорозі?
V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Ви багато чого навчилися на уроках математики протягом року. Бажаю
вам цікавих літніх канікул! До зустрічі у 2-му класі!
166
Автор
17natashka17
Документ
Категория
Образование
Просмотров
1 855
Размер файла
2 904 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа