close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3 kl testy 7 prykmetnyk v 1

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Додай до іменників прикметники за формою, за смаком, за кольором. Цибуля -
...; яблуко -
...; лимон -
... .
Ц
и
б
у
л
я
–
к
р
у
г
л
а
, г
і
р
к
а
, ж
о
в
т
а
; я
б
л
у
к
о
–
к
р
у
г
л
е
, с
о
л
о
д
к
е
, ч
е
р
в
о
н
е
; л
и
м
о
н
–
о
в
а
л
ь
н
и
й
, к
и
с
л
и
й
, ж
о
в
т
и
й
.
Додай до іменників прикметники, що вказують на поведінку тварин.
•
Горобці -
...; •
лев -
...; •
сорока -
... . •
а) сильний; •
б) спритні; •
в) криклива.
Г
о
р
о
б
ц
і
-
с
п
р
и
т
н
і
; л
е
в
-
с
и
л
ь
н
и
й
; с
о
р
о
к
а
-
к
р
и
к
л
и
в
а
.
Запиши словосполучення. Познач закінчення.
Хустка червона -
у хустці... . Дощ літній -
під дощем ... .
Х
у
с
т
к
а
ч
е
р
в
о
н
а
-
у
х
у
с
т
ц
і
ч
е
р
в
о
н
і
й
. Д
о
щ
л
і
т
н
і
й
-
п
і
д
д
о
щ
е
м
л
і
т
н
і
м
.
Добери найбільш вдалі за змістом прикметники. Сашко -
... товариш. •
а) вірний; •
б) злий;
•
в) пахучий. •
Собака -
... друг людини.
•
а) сердитий; •
б) надійний;
•
в) запеклий.
С
а
ш
к
о
–
в
і
р
н
и
й
т
о
в
а
р
и
ш
. С
о
б
а
к
а
-
н
а
д
і
й
н
и
й
д
р
у
г
л
ю
д
и
н
и
.
Доповни речення.
•
Прикметники чоловічого роду мають закінчення ... .
•
а) -
а, -
я;
•
б) -
ий, -
ій;
•
в) -
е, -
є.
Доповни речення.
•
Прикметники жіночого роду мають закінчення ....
•
а) -
ий, -
ій;
•
б) -
а, -
я;
•
в) -
е, -
є.
Доповни речення.
•
Прикметники середнього роду мають закінчення ....
а) -
а, -
я;
•
б) -
ий, -
ій;
•
в) -
е, -
є.
Випиши словосполучення прикметник+іменник жіночого роду. Червоний кавун; пахуча гвоздика; осінній ранок; зимова ніч; малий школяр; зимовий ранок; смачна їжа.
П
а
х
у
ч
а
г
в
о
з
д
и
к
а
; з
и
м
о
в
а
н
і
ч
; с
м
а
ч
н
а
ї
ж
а
.
Випиши споріднені слова парами,
познач їх будову. Малина на колір малинова, вишня -
вишнева, а небо -
небесне.
М
а
л
и
н
а
-
м
а
л
и
н
о
в
а
, в
и
ш
н
я
-
в
и
ш
н
е
в
а
, н
е
б
о
-
н
е
б
е
с
н
е
.
Від поданих слів утвори назви кольорів.
Лимон -
... .
Золото -
... .
Л
и
м
о
н
-
л
и
м
о
н
н
и
й
.
З
о
л
о
т
о
-
з
о
л
о
т
и
й
.
Запиши, визнач закінчення та рід прикметників.
Радісн..., гомінк... і пахуч... весна. Тепл... вітер пробігає у верховітті.
Р
а
д
і
с
н
а
(
ж
. р
.), г
о
м
і
н
к
а
(
ж
. р
.) і
п
а
х
у
ч
а
(
ж
. р
.), в
е
с
н
а
. Т
е
п
л
и
й
(
ч
. р
.) в
і
т
е
р
п
р
о
б
і
г
а
є
у
в
е
р
х
о
в
і
т
т
і
.
У поданих словосполученнях заміни іменники іншими, щоб прикметники набули прямого значення.
Золота осінь -
... .
Вишневе плаття -
... .
З
о
л
о
т
а
к
а
б
л
у
ч
к
а
. В
и
ш
н
е
в
е
в
а
р
е
н
н
я
.
Заміни словосполучення одним словом.
Суха трава -
... . •
а) перегній;
•
б) торф; •
в) сіно.
Сильний вітер -
... . •
а) буревій; •
б) буря; •
в) заметіль. С
у
х
а
т
р
а
в
а
-
с
і
н
о
.
С
и
л
ь
н
и
й
в
і
т
е
р
-
б
у
р
я
.
Добери до підкресленого слова синонім.
•
Сашко побачив чарівну
дівчину. •
а) лагідну; •
б) ласкаву;
•
в) гарну.
С
а
ш
к
о
п
о
б
а
ч
и
в
г
а
р
н
у
д
і
в
ч
и
н
у
.
3а чим змінюються прикметники?
•
а) за числами; •
б) за родами;
•
в) за відмінками.
Постав в однині, визнач закінчення прикметників.
Білі берези -
...; могутні дуби -
...; старанні учні -
... .
Б
і
л
а
б
е
р
е
з
а
; м
о
г
у
т
н
і
й
д
у
б
; с
т
а
р
а
н
н
и
й
у
ч
е
н
ь
.
Запиши речення, відкриваючи дужки, визнач число, рід, закінчення прикметників.
Під (густий кущ) ночував заєць.
П
і
д
г
у
с
т
и
м
(
о
д
н
.,
ч
.
р
.) к
у
щ
е
м
н
о
ч
у
в
а
в
з
а
є
ц
ь
.
Наведені словосполучення постав у множині, визнач закінчення прикметників.
Цікава книжка -
...; глибоке озеро -
...; великий сад -
... .
Ц
і
к
а
в
і
к
н
и
ж
к
и
; г
л
и
б
о
к
і
о
з
е
р
а
; в
е
л
и
к
і
с
а
д
и
.
Добери синонім. •
Світить тепле
сонечко. •
а) весняне; •
б) зимове; •
в) яскраве.
С
в
і
т
и
т
ь
я
с
к
р
а
в
е
с
о
н
е
ч
к
о
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
487
Размер файла
3 049 Кб
Теги
test, prykmetnyk
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа