close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3 kl testy 7 prykmetnyk v 2

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Додай до іменників прикметники за формою, за смаком, за кольором.
•
Полуниця -
...; помідор -
...; редька -
... .
П
о
л
у
н
и
ц
я
–
о
в
а
л
ь
н
а
,
с
о
л
о
д
к
а
, ч
е
р
в
о
н
а
; п
о
м
і
д
о
р
–
к
р
у
г
л
и
й
, к
и
с
л
и
й
, ж
о
в
т
и
й
; к
і
в
і
–
о
в
а
л
ь
н
е
, к
и
с
л
е
, з
е
л
е
н
е
. Додай до іменників прикметники, що вказують на поведінку тварин.
•
Лоша -
...; •
ягня -
...; •
осел -
... . •
а) впертий; •
б) жваве; •
в) покірне.
Л
о
ш
а
-
ж
в
а
в
е
; я
г
н
я
-
п
о
к
і
р
н
е
; о
с
е
л
-
в
п
е
р
т
и
й
.
Запиши словосполучення.
Познач закінчення. Порада добра -
пораду ... . Гора низька -
на горі... .
П
о
р
а
д
а
д
о
б
р
а
-
п
о
р
а
д
у
д
о
б
р
у
. Г
о
р
а
н
и
з
ь
к
а
-
н
а
г
о
р
і
н
и
з
ь
к
і
й
.
Добери найбільш вдалі за змістом прикметники.
Посуха -
... ворог урожаю. •
а) сердитий;
•
б) лютий;
•
в) гарний. Троянди мають ... запах. •
а) пахучий; •
б) приємний; •
в) злий.
П
о
с
у
х
а
-
л
ю
т
и
й
в
о
р
о
г
у
р
о
ж
а
ю
. Т
р
о
я
н
д
и
м
а
ю
т
ь
п
р
и
є
м
н
и
й
з
а
п
а
х
.
Доповни речення. •
Прикметники чоловічого роду мають закінчення ... .
•
а) -
ий, -
ій;
•
б)
-
а, -
я;
•
в)
-
е, -
є.
Доповни речення. Прикметники чоловічого роду мають закінчення
.
•
Прикметники жіночого роду мають закінчення ... . •
а) -
а, -
я;
•
б) -
ий, -
ій;
•
в) -
е, -
є.
Доповни речення. Прикметники чоловічого роду мають закінчення
.
•
Прикметники середнього роду мають закінчення ... .
•
а) -
ий, -
ій;
•
б) -
е, -
є;
•
в) -
а, -
я.
Випиши словосполучення прикметник+іменник чоловічого роду.
Червоний кавун; пахуча гвоздика; осінній ранок; зимова
ніч; малий школяр; зимовий ранок; смачна їжа.
Ч
е
р
в
о
н
и
й
к
а
в
у
н
; о
с
і
н
н
і
й
р
а
н
о
к
; м
а
л
и
й
ш
к
о
л
я
р
; з
и
м
о
в
и
й
р
а
н
о
к
.
Випиши споріднені слова парами,
познач їх будову. Малина на колір малинова, вишня -
вишнева, а небо -
небесне.
М
а
л
и
н
а
-
м
а
л
и
н
о
в
а
, в
и
ш
н
я
-
в
и
ш
н
е
в
а
, н
е
б
о
-
н
е
б
е
с
н
е
.
Абрикос -
... .
Срібло -
... .
Від поданих слів утвори назви кольорів.
А
б
р
и
к
о
с
-
а
б
р
и
к
о
с
о
в
и
й
.
С
р
і
б
л
о
-
с
р
і
б
н
и
й
.
Запиши, визнач закінчення та рід прикметників.
Зацвіте на узліссях пахуч... черемха. Паростками молод... трави, голуб... та біл... пролісками вкриваються лісов... галявини.
З
а
ц
в
і
т
е
н
а
у
з
л
і
с
с
я
х
п
а
х
у
ч
а
(
о
д
н
., ж
. р
.) ч
е
р
е
м
х
а
. П
а
р
о
с
т
к
а
м
и
м
о
л
о
д
о
ї
(
о
д
н
., ж
. р
.) т
р
а
в
и
, г
о
л
у
б
и
м
и
(
м
н
.) т
а
б
і
л
и
м
и
(
м
н
.) п
р
о
л
і
с
к
а
м
и
в
к
р
и
в
а
ю
т
ь
с
я
л
і
с
о
в
і
(
м
н
.) г
а
л
я
в
и
н
и
.
У поданих словосполученнях заміни іменники іншими, щоб прикметники набули прямого значення.
Сталеві коні -
... .
Залізний характер -
… .
С
т
а
л
е
в
і
л
о
ж
к
и
. З
а
л
і
з
н
и
й
а
в
т
о
м
о
б
і
л
ь
.
Заміни словосполучення одним словом. Сильний дощ -
... . •
а) заметіль; •
б) злива;
•
в) завірюха. Весняний розлив річки
-
... .
•
а) льодохід;
•
б) повінь;
•
в) розлив. С
и
л
ь
н
и
й
д
о
щ
-
з
л
и
в
а
. В
е
с
н
я
н
и
й
р
о
з
л
и
в
р
і
ч
к
и
-
п
о
в
і
н
ь
.
Добери до підкресленого слова антонім.
Повертаються з теплих
країв перелітні птахи. •
а) холодних; •
б) південних;
•
в) далеких.
П
о
в
е
р
т
а
ю
т
ь
с
я
з
х
о
л
о
д
н
и
х
к
р
а
ї
в
п
е
р
е
л
і
т
н
і
п
т
а
х
и
.
3
а чим змінюються прикметники?
•
а) за числами;
•
б) за родами;
•
в) за питаннями.
Постав в однині, визнач закінчення прикметників. Ніжні проліски -
...; щасливі діти -
...; веселі міста -
... .
Н
і
ж
н
и
й
п
р
о
л
і
с
о
к
; щ
а
с
л
и
в
а
д
и
т
и
н
а
; в
е
с
е
л
е
м
і
с
т
о
.
Запиши речення, відкриваючи дужки, визнач число, рід, закінчення прикметників.
На (синє небо) з'явились хмари.
Н
а
с
и
н
ь
о
м
у
(
о
д
н
., с
.
р
.) н
е
б
і
з
'
я
в
и
л
и
с
ь
х
м
а
р
и
.
Наведені словосполучення постав у множині, визнач закінчення прикметників.
Цікавий вірш -
... ; нове плаття -
…; гарний будинок -
... .
Ц
і
к
а
в
і
в
і
р
ш
і
; н
о
в
і
п
л
а
т
т
я
; г
а
р
н
і
б
у
д
и
н
к
и
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
655
Размер файла
1 474 Кб
Теги
test, prykmetnyk
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа