close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3 kl testy 8 dieslovo v 1

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Доповни речення.
•
Слова, що є назвою дії, відповідають на питання ЩО РОБИТЬ?, ЩО РОБЛЯТЬ? ЩО ЗРОБИТЬ? ЩО РОБИВ?, називаються... . •
а) прислівник;
•
б) дієслово; •
в) прикметник. Доповни речення.
•
Дієслова неозначеної форми відповідають на питання ... .
•
а) що робити?; •
б) що зробити?;
•
в) що зроблять?
Доповни речення.
•
НЕ
з дієсловами пишеться ... •
а) окремо; •
б) разом; •
в) через дефіс. До дієслів неозначеної форми добери дієслова з протилежним значенням. Мовчати -
..., закривати -
…, відповідати -
… .
М
о
в
ч
а
т
и
-
г
о
в
о
р
и
т
и
, з
а
к
р
и
в
а
т
и
–
в
і
д
к
р
и
в
а
т
и
, в
і
д
п
о
в
і
д
а
т
и
–
з
а
п
и
т
у
в
а
т
и
.
До прикметників добери дієслова неозначеної форми. Білий -
…, червоний -
…, жовтий -
... .
Б
і
л
и
й
-
б
і
л
і
т
и
, ч
е
р
в
о
н
и
й
-
ч
е
р
в
о
н
і
т
и
, ж
о
в
т
и
й
-
ж
о
в
т
і
т
и
.
Випиши дієслова, визнач час.
Праця, працював, працьовитий, лікар, лікує, лікарський, пекар, напечуть, пекучий.
П
р
а
ц
ю
в
а
в
(
м
и
н
.
ч
.), л
і
к
у
є
(
т
.
ч
.), н
а
п
е
ч
у
т
ь
(
м
.
ч
.).
Утвори від дієслів неозначеної форми дієслова всіх часів, познач час.
Читати -
..., молотити –
… .
Ч
и
т
а
т
и
–
ч
и
т
а
є
(
т
.
ч
.), ч
и
т
а
ю
т
ь
(
т
.
ч
.), п
р
о
ч
и
т
а
є
(
м
.
ч
.), ч
и
т
а
т
и
м
у
т
ь
(
м
.
ч
.), ч
и
т
а
в
(
м
и
н
.
ч
.), п
р
о
ч
и
т
а
л
и
(
м
и
н
.
ч
.);
м
о
л
о
т
и
т
и
–
м
о
л
о
т
и
т
ь
(
т
.
ч
.), м
о
л
о
т
я
т
ь
(
т
.
ч
.), н
а
м
о
л
о
т
и
т
ь
(
м
.
ч
.), н
а
м
о
л
о
т
я
т
ь
(
м
.
ч
.), м
о
л
о
т
и
в
(
м
и
н
.
ч
.), м
о
л
о
т
и
л
и
(
м
и
н
.
ч
.).
Запиши, розкриваючи дужки.
Ніколи (не)хвались, поки гаразд (не)зробиш діла. Ніколи (не)думай, що все знаєш. Н
і
к
о
л
и
н
е
х
в
а
л
и
с
ь
, п
о
к
и
г
а
р
а
з
д
н
е
з
р
о
б
и
ш
д
і
л
а
. Н
і
к
о
л
и
н
е
д
у
м
а
й
, щ
о
в
с
е
з
н
а
є
ш
.
Встав замість крапок найбільш вдалі дієслова.
Лисиця ... нору. •
а) ліпити;
•
б) рити; •
в) мостити. Ластівки ... гнізда. •
а) мостити;
•
б) копати;
•
в) ліпити. Л
и
с
и
ц
я
р
и
є
н
о
р
у
. Л
а
с
т
і
в
к
и
м
о
с
т
я
т
ь
г
н
і
з
д
а
.
До поданих дієслів добери протилежні за значенням у тому ж часі.
Зачинив -
...; відлітатиме -
...; сидить -
... .
З
а
ч
и
н
и
в
-
в
і
д
ч
и
н
и
в
; в
і
д
л
і
т
а
т
и
м
е
-
п
р
и
л
і
т
а
т
и
м
е
; с
и
д
и
т
ь
-
с
т
о
ї
т
ь
.
Визнач рід дієслів.
Малювала, зійшов, злетіло, казав.
М
а
л
ю
в
а
л
а
(
ж
.
р
.), з
і
й
ш
о
в
(
ч
.
р
.), з
л
е
т
і
л
о
(
с
.
р
.), к
а
з
а
в
(
ч
.
р
.).
Встав потрібні за змістом дієслова.
Соловейко в гаї ... .
•
а) дзвенить; •
б) витьохкує; •
в) цвірінькає
Зозулі в лісі ... . •
а) воркують; •
б) співають;
•
в) кують.
С
о
л
о
в
е
й
к
о
в
г
а
ї
в
и
т
ь
о
х
к
у
є
.
З
о
з
у
л
і
в
л
і
с
і
к
у
ю
т
ь
.
До поданих дієслів добери синоніми.
Дивитися -
... .
•
а) розповісти;
•
б) спостерігати;
•
в) розглядати.
Д
и
в
и
т
и
с
я
–
с
п
о
с
т
е
р
і
г
а
т
и
, р
о
з
г
л
я
д
а
т
и
.
Спиши. Підкресли дієслова, визнач час, рід (у минулому часі).
По полю ходить, зерно молотить, жне, косить, хліба не просить.
П
о
п
о
л
ю
х
о
д
и
т
ь
(
т
.
ч
.), з
е
р
н
о
м
о
л
о
т
и
т
ь
(
т
.
ч
.), ж
н
е
(
т
.
ч
.), к
о
с
и
т
ь
(
т
.
ч
.), х
л
і
б
а
н
е
п
р
о
с
и
т
ь
(
т
.
ч
.).
Випиши дієслова з апострофом.
Сім...я, з...їхались, полум..я, в...ється, бур...як.
С
і
м
’
я
, з
’
ї
х
а
л
и
с
ь
, п
о
л
у
м
’
я
, в
’
є
т
ь
с
я
.
Утвори і запиши дієслова, визнач корінь.
Праця -
…,
дзвін -
…, світло -
... .
П
р
а
ц
я
-
п
р
а
ц
ю
в
а
в
, д
з
в
і
н
–
д
з
в
е
н
и
т
ь
, с
в
і
т
л
о
-
с
в
і
т
и
т
и
м
е
.
Добери і запиши антоніми до поданих дієслів.
Говорити -
…,
відпочивати -
…, плакати -
... .
Г
о
в
о
р
и
т
и
-
м
о
в
ч
а
т
и
, в
і
д
п
о
ч
и
в
а
т
и
-
п
р
а
ц
ю
в
а
т
и
, п
л
а
к
а
т
и
-
с
м
і
я
т
и
с
ь
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
625
Размер файла
1 672 Кб
Теги
test, dieslovo
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа