close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3 kl testy 8 dieslovo v 2

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Доповни речення.
•
Слово, що є назвою дії, відповідає на питання ЩО РОБИТЬ?, ЩО РОБЛЯТЬ?ЩО ЗРОБИТЬ? ЩО РОБИВ?, називається ... . •
а) прислівник; •
б) прикметник; •
в) дієслово.
Доповни речення.
•
Дієслова неозначеної форми відповідають на питання ... .
•
а) що робити?; •
б) що зроблять?; •
в) що зробити? Доповни речення.
НЕ з дієсловами пишеться ... .
•
а) окремо; •
б) через дефіс; •
в) разом.
До дієслів неозначеної форми добери дієслова з протилежним значенням.
Н
агрівати -
…, відпливати -
…, виходити -
... .
Н
а
г
р
і
в
а
т
и
-
о
х
о
л
о
д
ж
у
в
а
т
и
,
в
і
д
п
л
и
в
а
т
и
-
п
р
и
п
л
и
в
а
т
и
, в
и
х
о
д
и
т
и
–
з
а
х
о
д
и
т
и
.
До прикметників добери дієслова неозначеної форми. Чорний -
…, синій -
…., зелений -
... .
Ч
о
р
н
и
й
–
ч
о
р
н
і
т
и
, с
и
н
і
й
–
с
и
н
і
т
и
, з
е
л
е
н
и
й
–
з
е
л
е
н
і
т
и
.
Випиши дієслова, визнач час.
Точило, точить, точильний, струг, стругав, стругальний, зелень, позеленіє, зелений.
Т
о
ч
и
т
ь
(
т
.
ч
.), с
т
р
у
г
а
в
(
м
и
н
.
ч
.), п
о
з
е
л
е
н
і
є
(
м
.
ч
.).
Утвори від дієслів неозначеної форми дієслова всіх часів, познач час.
Полоти -
..., косити -
... .
П
о
л
о
т
и
–
п
о
л
е
(
т
.
ч
.), п
о
л
ю
т
ь
(
т
.
ч
.),
в
и
п
о
л
о
в
(
м
и
н
.
ч
.), в
и
п
о
л
о
л
и
(
м
и
н
.
ч
.), в
и
п
о
л
е
(
м
.
ч
.), б
у
д
у
т
ь
п
о
л
о
т
и
(
м
.
ч
.);
к
о
с
и
т
и
–
к
о
с
и
т
ь
(
т
.
ч
.), к
о
с
я
т
ь
(
т
.
ч
.),
н
а
к
о
с
и
т
ь
(
м
.
ч
.), н
а
к
о
с
я
т
ь
(
м
.
ч
.), к
о
с
и
л
а
(
м
и
н
.
ч
.), к
о
с
и
л
и
(
м
и
н
.
ч
.).
Запиши, розкриваючи дужки.
(Не)знаєш броду -
(не)лізь у воду. Наука в ліс (не)веде, а з лісу виводить.
Н
е
з
н
а
є
ш
б
р
о
д
у
–
н
е
л
і
з
ь
у
в
о
д
у
. Н
а
у
к
а
в
л
і
с
н
е
в
е
д
е
, а
з
л
і
с
у
в
и
в
о
д
и
т
ь
.
Встав замість крапок найбільш вдалі дієслова. Шпаки... шпаківні.
•
а) мурувати; •
б) заселяють; •
в) спорудити. Ш
п
а
к
и
з
а
с
е
л
я
ю
т
ь
ш
п
а
к
і
в
н
і
.
Встав замість крапок найбільш вдалі дієслова. А для свійських тварин господарі... свинарники, корівники, конюшні. а) спорудити; б) зводити;
в) мурувати. А
д
л
я
с
в
і
й
с
ь
к
и
х
т
в
а
р
и
н
г
о
с
п
о
д
а
р
і
з
в
о
д
я
т
ь
с
в
и
н
а
р
н
и
к
и
, к
о
р
і
в
н
и
к
и
, к
о
н
ю
ш
н
і
.
До поданих слів добери протилежні за значенням у тому ж часі.
Гріє -
…, буде відчиняти -
…, говорить -
... .
Г
р
і
є
-
о
х
о
л
о
д
ж
у
є
, б
у
д
е
в
і
д
ч
и
н
я
т
и
–
б
у
д
е
з
а
ч
и
н
я
т
и
, г
о
в
о
р
и
т
ь
-
м
о
в
ч
и
т
ь
.
Визнач рід дієслів.
Сиділа, затих, думало, говорив.
С
и
д
і
л
а
(
ж
.
р
.), з
а
т
и
х
(
ч
.
р
.),
д
у
м
а
л
о
(
с
.
р
.), г
о
в
о
р
и
в
(
ч
.
р
.).
Встав потрібні за змістом дієслова. Голуби на даху ... .
а) співають; б) щебечуть; в) воркують. Жайворонок у полі ... .
а) цвірінькає; б) щебече;
в) кує.
Г
о
л
у
б
и
н
а
д
а
х
у
в
о
р
к
у
ю
т
ь
. Ж
а
й
в
о
р
о
н
о
к
у
п
о
л
і
щ
е
б
е
ч
е
.
До поданих дієслів добери синоніми.
Сказати -
... .
•
а) розповісти;
•
б) хотіти; •
в) повідомляти.
С
к
а
з
а
т
и
–
р
о
з
п
о
в
і
с
т
и
, п
о
в
і
д
о
м
л
я
т
и
.
Спиши. Підкресли дієслова, визнач час, рід (у минулому часі).
Ухопився за дріт, покотився у світ, потяг близняток цілий десяток.
У
х
о
п
и
в
с
я
(
м
и
н
.
ч
., ч
.
р
.) з
а
д
р
і
т
, п
о
к
о
т
и
в
с
я
(
м
и
н
.
ч
., ч
.
р
.) у
с
в
і
т
, п
о
т
я
г
(
м
и
н
.
ч
., ч
.
р
.) б
л
и
з
н
я
т
о
к
ц
і
л
и
й
д
е
с
я
т
о
к
.
Випиши дієслова з апострофом.
Б...ю, в...ялий, від...їзд, пір...я, зв...язав, св...ято.
Б
’
ю
, в
’
я
л
и
й
, в
і
д
’
ї
з
д
, п
і
р
’
я
, з
в
’
я
з
а
в
.
Утвори і запиши дієслова і визнач корінь.
Шум -
…, крик -
…, зелень -
... .
Ш
у
м
-
ш
у
м
і
в
, к
р
и
к
-
к
р
и
ч
а
л
и
, з
е
л
е
н
ь
-
з
е
л
е
н
і
т
и
м
е
.
Добери і запиши антоніми до поданих дієслів.
Забирати -
..., знайти -
..., світати -
... .
З
а
б
и
р
а
т
и
-
в
і
д
д
а
в
а
т
и
, з
н
а
й
т
и
-
з
а
г
у
б
и
т
и
, с
в
і
т
а
т
и
-
т
е
м
н
і
т
и
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
777
Размер файла
1 516 Кб
Теги
test, dieslovo
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа