close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

4 kl testy 3 rechennia v 1

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Доповни речення.
Речення, в якому про когось або про щось повідомляється (розповідається) називається:
•
а) окличним;
•
б) розповідним; •
в) спонукальним.
Розібрати за частинами мови, членами речення, встановити зв'язок між членами.
До лісового струмка поспішає молодий лось.
Д
о
л
і
с
о
в
о
г
о
с
т
р
у
м
к
а
п
о
с
п
і
ш
а
є
м
о
л
о
д
и
й
л
о
с
ь
.
п
р
и
с
., д
і
є
с
л
.
п
і
д
м
.,
і
м
.
о
з
н
., п
р
и
к
м
.
о
з
н
., п
р
и
к
м
.
д
о
д
., і
м
.
п
р
.
Л
о
с
ь
(
щ
о
р
о
б
и
т
ь
?) п
о
с
п
і
ш
а
є
;
л
о
с
ь
(
я
к
и
й
?) м
о
л
о
д
и
й
;
п
о
с
п
і
ш
а
є
(
д
о
ч
о
г
о
?)
д
о
с
т
р
у
м
к
а
;
д
о
с
т
р
у
м
к
а
(
я
к
о
г
о
?) л
і
с
о
в
о
г
о
.
Речення, в якому про когось або про щось запитується, називається... .
•
а) питальним ;
•
б) розповідним;
•
в) окличним.
Доповни речення.
•
Речення, в якому виражається спонукання до дії, називається ... .
•
а) питальним;
•
б) спонукальним; •
в) окличним.
Доповни речення.
До поданих словосполучень добери протилежні за значенням.
Стара сорочка -
... .
•
а) свіжа; •
б) молода; •
в) нова.
С
т
а
р
а
с
о
р
о
ч
к
а
–
н
о
в
а
.
До поданих словосполучень добери близькі за значенням.
Добрий борщ -
... .
•
а) гарний; •
б) смачний; •
в) молодий.
Д
о
б
р
и
й
б
о
р
щ
–
с
м
а
ч
н
и
й
.
Замініть вислови одним словом –
синонімом.
Байдики бити -
... .
•
а) заважати; •
б) лінуватися; •
в) забути.
Б
а
й
д
и
к
и
б
и
т
и
–
л
і
н
у
в
а
т
и
с
я
.
Добери до поданих слів спільнокореневі -
різні частини мови.
Малюнок -
...,
майстер -
... . М
а
л
ю
н
о
к
–
м
а
л
ю
в
а
н
н
я
,
н
а
м
а
л
ь
о
в
а
н
и
й
, м
а
л
ю
є
,
м
а
л
ь
о
в
н
и
ч
о
; м
а
й
с
т
е
р
–
м
а
й
с
т
р
и
н
я
, м
а
й
с
т
е
р
н
а
,
з
м
а
й
с
т
р
у
в
а
т
и
, м
а
й
с
т
е
р
н
о
.
Які члени речення є його основою?
•
а) другорядні члени;
•
б) підмет та присудок; •
в) іменник.
Встав пропущені букви, випиши слова з ненаголошеним [Е].
А.родром, вос.ни, гард.роб, г.ктар, гв.нтівка, д.ржава, інж.нер, яр.на.
А
е
р
о
д
р
о
м
, в
о
с
е
н
и
, г
а
р
д
е
р
о
б
, г
е
к
т
а
р
, д
е
р
ж
а
в
а
, і
н
ж
е
н
е
р
.
Визнач сполучники серед частин мови.
•
а) у, на;
•
б) і, й;
•
в) а, але; •
г) та;
•
ґ) по.
Постав розділові знаки. Однорідні члени із залежними від них словами підкресли.
Наша Батьківщина багата на степи ліси озера сади. Перебирає вітер стеблини золотої пшениці бавиться вусатими ячменями і голубить ніжні шовкові трави.
Н
а
ш
а
Б
а
т
ь
к
і
в
щ
и
н
а
б
а
г
а
т
а
н
а
с
т
е
п
и
, л
і
с
и
, о
з
е
р
а
, с
а
д
и
. П
е
р
е
б
и
р
а
є
в
і
т
е
р
с
т
е
б
л
и
н
и
з
о
л
о
т
о
ї
п
ш
е
н
и
ц
і
, б
а
в
и
т
ь
с
я
в
у
с
а
т
и
м
и
я
ч
м
е
н
я
м
и
і
г
о
л
у
б
и
т
ь
н
і
ж
н
і
ш
о
в
к
о
в
і
т
р
а
в
и
.
Встав потрібні сполучники, постав розділові знаки.
Дерева не тільки п'ють воду ... й затримують її. •
а) а; •
б) але; •
б) і.
Д
е
р
е
в
а
н
е
т
і
л
ь
к
и
п
'
ю
т
ь
в
о
д
у
, а
л
е
й
з
а
т
р
и
м
у
ю
т
ь
ї
ї
.
Встав потрібні букви, визнач букви, що позначають дзвінкі
звуки.
Ні.ті, про.ьба, са., гара., моло.ьба, моро., ні., ві., ді.ка.
Н
і
г
т
і
, п
р
о
с
ь
б
а
, с
а
д
, г
а
р
а
ж
, м
о
л
о
т
ь
б
а
, м
о
р
о
з
, н
і
ж
, в
і
з
, д
і
ж
к
а
.
Постав апостроф у словах, де потрібно. Випиши слова, в яких є апостроф перед Ю.
•
а) кр.юк; •
б) б..ю;
•
в) матір..ю; •
г) р..кзак; •
ґ) р..
дно.
Б
’
ю
, м
а
т
і
р
’
ю
.
Встав потрібні буквосполучення ЬО, ЙО, випиши слова з ЬО.
Ц..го, тр..х, у н..го, бо..вий, ..сип, ма..р, га..к, ма..ріє, син..го.
Ц
ь
о
г
о
, т
р
ь
о
х
, у
н
ь
о
г
о
, с
и
н
ь
о
г
о
.
Встав потрібні літери, випиши слова з ненаголошеним [Е
]
в корені.
Ч.жі, с.чі, кл.новий, гр.чаний, в.шневий, ст.повий, бл.зький, ж.ве, в.чоріє.
К
л
е
н
о
в
и
й
, г
р
е
ч
а
н
и
й
, с
т
е
п
о
в
и
й
, в
е
ч
о
р
і
є
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
984
Размер файла
1 330 Кб
Теги
test, rechennia
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа