close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

4 kl testy 3 rechennia v 2

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Доповни речення.
Речення, в якому про когось або про щось повідомляється (розповідається) називається … .
•
а) спонукальним; •
б) окличним;
•
в) розповідним.
Розібрати за частинами мови, членами речення, встановити зв'язок між членами.
Під густим деревом причаїлося маленьке козуленя.
П
і
д
г
у
с
т
и
м
д
е
р
е
в
о
м
п
р
и
ч
а
ї
л
о
с
я
м
а
л
е
н
ь
к
е
к
о
з
у
л
е
н
я
.
п
р
и
с
., д
і
є
с
л
.
п
і
д
м
.,
і
м
.
о
з
н
., п
р
и
к
м
.
о
з
н
., п
р
и
к
м
.
д
о
д
., і
м
.
п
р
.
К
о
з
у
л
е
н
я
(
щ
о
з
р
о
б
и
л
о
?) п
р
и
ч
а
ї
л
о
с
я
;
к
о
з
у
л
е
н
я
(
я
к
е
?) м
а
л
е
н
ь
к
е
;
п
р
и
ч
а
ї
л
о
с
я
(
п
і
д
ч
и
м
?) п
і
д
д
е
р
е
в
о
м
;
п
і
д
д
е
р
е
в
о
м
(
я
к
и
м
?) г
у
с
т
и
м
.
Доповни речення.
Речення, в якому про когось або про щось запитується, називається ... .
•
а) окличним;
•
б) питальним;
•
в) розповідним.
Доповни речення.
Речення, в якому виражається спонукання до дії, називається ... .
•
а) спонукальним; •
б) окличним;
•
в) розповідним.
До поданих словосполучень добери протилежні за значенням.
Стара газета -
... .
•
а) молода; •
б) свіжа; •
в) нова.
С
т
а
р
а
г
а
з
е
т
а
–
с
в
і
ж
а
.
До поданих словосполучень добери близькі за значенням.
Добре слово -
... .
•
а) лагідне; •
б) ніжне; •
в) смачне.
Д
о
б
р
е
с
л
о
в
о
–
л
а
г
і
д
н
е
, н
і
ж
н
е
.
Замініть вислови одним словом –
синонімом.
Викинути з голови -
... .
•
а) замовкнути;
•
б) забути;
•
в) заважати.
В
и
к
и
н
у
т
и
з
г
о
л
о
в
и
–
з
а
б
у
т
и
.
Добери до поданих слів спільнокореневі -
різні частини мови.
Спів -
..., взуття -
... . С
п
і
в
–
с
п
і
в
а
к
, с
п
і
в
у
ч
и
й
,
с
п
і
в
а
т
и
; в
з
у
т
т
я
–
в
з
у
т
т
я
ч
к
о
, в
з
у
т
т
є
в
а
, в
з
у
в
а
т
и
с
я
.
Які члени речення є його основою?
•
а) іменник;
•
б) другорядні члени;
•
в) підмет та присудок.
Встав пропущені букви, підкресли слова з ненаголошеним [И].
А.родром, вос.ни, гард.роб, г.ктар, гв.нтівка, д.ржава, інж.нер, яр.на.
Г
в
и
н
т
і
в
к
а
, я
р
и
н
а
.
Визнач сполучники серед частин мови.
•
а) а, але;
•
б) і, й; •
в) у, на;
•
г) по;
•
ґ) та.
Постав розділові знаки. Однорідні члени із залежними від них словами підкресли.
В лісах ростуть дуби берези сосни. Махне вітер своїми дужими крилами злетить у голубе піднебесся вдариться в кучеряві верхів'я дубів заколише замріяні верби над тихим ставом.
В
л
і
с
а
х
р
о
с
т
у
т
ь
д
у
б
и
, б
е
р
е
з
и
, с
о
с
н
и
. М
а
х
н
е
в
і
т
е
р
с
в
о
ї
м
и
д
у
ж
и
м
и
к
р
и
л
а
м
и
, з
л
е
т
и
т
ь
у
г
о
л
у
б
е
п
і
д
н
е
б
е
с
с
я
, в
д
а
р
и
т
ь
с
я
в
к
у
ч
е
р
я
в
і
в
е
р
х
і
в
'
я
д
у
б
і
в
, з
а
к
о
л
и
ш
е
з
а
м
р
і
я
н
і
в
е
р
б
и
н
а
д
т
и
х
и
м
с
т
а
в
о
м
.
Встав потрібні сполучники, постав розділові знаки.
Омелюх зовсім не шкідливий ... н
авіть корисний птах.
•
а) але; •
б) а; •
б) і.
О
м
е
л
ю
х
з
о
в
с
і
м
н
е
ш
к
і
д
л
и
в
и
й
, а
н
а
в
і
т
ь
к
о
р
и
с
н
и
й
п
т
а
х
.
Встав потрібні букви, визнач букви, що позначають глухі звуки.
Ні.ті, про.ьба, са., гара., моло.ьба, моро., ні., ві., ді.ка.
Н
і
г
т
і
, п
р
о
с
ь
б
а
, с
а
д
, г
а
р
а
ж
, м
о
л
о
т
ь
б
а
, м
о
р
о
з
, н
і
ж
, в
і
з
,
д
і
ж
к
а
.
Постав апостроф в словах, де потрібно. Визнач слова, в яких є апостроф перед Я.
•
а) в..
язи; •
б) р..яд;
•
в) м..ясо; •
г) бур..ян; •
ґ) пір..я.
В
’
я
з
и
, м
’
я
с
о
, б
у
р
’
я
н
, п
і
р
’
я
.
Встав потрібні буквосполучення ЬО, ЙО, підкресли слова з ЙО.
Ц..го, тр..х, у н..ого, бо..вий, ..сип, ма..р, га..к, ма..ріє, син..го.
Б
о
й
о
в
и
й
, Й
о
с
и
п
, м
а
й
о
р
, г
а
й
о
к
, м
а
й
о
р
і
є
.
Встав потрібні літери, випиши слова з ненаголошеним [И]
в корені.
Ч.жі, с.чі, кл.новий, гр.чаний, в.шневий, ст.повий, бл.зький, ж.ве, в.чоріє.
Ч
и
ж
і
, с
и
ч
і
, в
и
ш
н
е
в
и
й
,
б
л
и
з
ь
к
и
й
, ж
и
в
е
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
525
Размер файла
1 536 Кб
Теги
test, rechennia
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа