close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Dokumentacja uzytkownika

код для вставкиСкачать
K&K Automatic Machines, http://www.machines.pl
Piła jednosuportowa z cięciem wielokrotnym z opcją wycinania książek
Dokumentacja użytkownika
1.
Ruch piły
Składa się z:
ruchu belki po ułożonym torowisku ograniczonym przez umieszczone na końcach torowiska krańcówki elektryczne: DP
(ogranicza ruch do przód), DT (ogranicza ruch do tyłu, cofanie się)
ruchu poziomym wózka ograniczonym przez czujniki indukcyjne: WL (ograniczenie w ruchu w lewo), WP (ograniczenie w
ruchu w prawo)
ruchu pionowym wózka ograniczonym przez czujniki indukcyjne: WG (ograniczenie w ruchu do góry), WD (ograniczenie
w ruchu na dół)
Poglądowy schemat rozmieszczenia czujników, krańcówek piły
2.
Pulpit sterowniczy (wersja podstawowa)
Składa się z:
Przycisku załączającego zasilanie maszyny
Przycisku bezpieczeństwa – wyłączającego zasilanie maszyny
Potencjometru – zapewniającego płynną regulację prędkości przemieszczania się wózka piły w ruchu poziomym
Przycisków załączających i wyłączających silnik główny piły
Przycisków załączających i wyłączających automatykę piły
Przycisków sterujących ruchem ustawczym piły, realizujących:
poziomy ruch wózka w lewo
poziomy ruch wózka w prawo
pionowy ruch wózka w górę
pionowy ruch wózka w dół
ruch belki po torowisku: do przodu
ruch belki po torowisku: do tyłu
Panelu XGT sterującego: automatyzacją procesu cięcia
załączaniem jak i parametryzacją procesu cięcia wielokrotnego
załączaniem procesu wycinania książki jak i parametryzacją tego procesu
realizującego wprowadzanie do maszyny (na zasadzie wymiany) nowych wzorów książek
3.
Panel XGT – elementy standard
owe
Tryb pracy
„SET” - przejdź do trybu edycji
„ALM” – wyświetl listę alarmów
„ESC” - wyjdź z listy alarmów
Strona 1
z 7
K&K Automatic Machines, http://www.machines.pl
„↑” – przejdź do kolejnego ekranu
„↓” – cofnij się do poprzedniego ekranu
„→”– przejdź do kolejnego ekranu
„←” – cofnij się do poprzedniego ekranu Tryb edycji parametru
„SET” - przejdź do następnego parametru
„ENT” - zatwierdź wprowadzoną wartość
„ESC” - pomiń wprowadzone zmiany, wyjdź z trybu edycji
„↑” – zwiększ o 1 (+1), zmień znak +/-
„↓” – zmniejsz o 1 (-1) , zmień znak +/-
„←” – przesuń się na pozycji (edytowanej wartości) w lewo „→”– przesuń się na pozycji (edytowanej wartości) w prawo
4.
Panel XGT - Ekran podstawowy Umożliwia:
Przełączanie się pomiędzy automatyką cięcia jednokrotnego a zautomatyzowanym cięciem powtarzalnym – to przełączanie
realizowane jest po wybraniu przycisku „F3”. Załączenie/wyłączenie cięcia wielokrotnego możliwe jest jedynie przed
uruchomieniem automatyki cięcia.
Parametr „OPADANIE PIŁY” - ustawia wartość cyklicznego przemieszczania/opuszczania się wózka (ruch pionowy w dół)
piły podczas realizacji procesu automatycznego cięcia materiału (parametr podawany jest w [mm]). Do ustawienia wartości
służą przyciski „F1” (+1mm), „F2” (-1mm).
Parametr „PRZEŚWIT NAD MATERIAŁEM” – wskazuje maszynie jaka jest odległość pomiędzy tarczą piłą a materiałem
w momencie gdy wózek piły znajduje się w jej górnym ograniczonym przez czujnik indukcyjny WG położeniu (parametr
podawany jest w [mm]). Parametr ten określa o ile (o jaką wysokość) maszyna ma opuścić dodatkowo tarczę piły podczas
wykonywania pierwszego nacięcia materiału w cięciu wielokrotnym podczas realizacji kolejnych zaprogramowanych cięć.
Parametr ten jest pomijany podczas wykonywania pierwszego cięcia. Ustawiany za pośrednictwem przycisków „SET”,
„ENT”, „ESC”, „↑”, „↓”, „←”, „→”
Wskazuje:
Podaje położenie belki w ruchu belki po ułożonym
torowisku w jednostce [cm] z dokładnością do 0.1[mm].
Bieżące położenie jest resetowane przez użycie przycisku
„F4”. Resetowanie wartości możliwe jest jedynie przed
uruchomieniem automatyki.
Podczas wykonywania cięcia, na samym dole ekranu
wyświetlana jest informacja o wykonywanym aktualnie
cięciu (numer cięcia) oraz gdy wykonywany jest proces
wycinania książki o numerze wybranego do wycięcia
wzoru książki
Ekran podstawowy
5.
Panel XGT – Parametryzacja cięcia wielokrotnego
Umożliwia:
Ustawienie kolejnych automatycznych przejazdów belki (ruch belki po torowisku). Istnieje możliwość wprowadzenia
piętnastu kolejnych przejazdów belki. Wartość dodatnia reprezentuje przejazd belki w ruchu do przodu, wartość ujemna to z
kolei przejazd belki w ruchu powrotnym (do tyłu, cofanie się). Wraz z pierwszym automatycznym cięciem maszyna jest w
stanie zrealizować 16 automatycznie wykonanych cięć materiału. Kolejne przejazdy podawane są w jednostce [cm] z
dokładnością w [mm]. Ustawianie liczby realizowanych kolejnych cięć realizujemy w następujący sposób: np. jeśli chcemy
aby maszyna wykonała jedynie 2 kolejne cięcia, to jako 3 parametr podajemy wartość 0.0. Zasada jest następująca: jeśli
maszyna napotka parametr równy zeru, to kończy pracę automatyki.
Podczas gdy automatyka jest wyłączona użycie przycisku „F1” kasuje pierwsze podane 3 parametry (1-3), użycie przycisku
„F2” kasuje kolejne 3 parametry (4-6), użycie przycisku „F3” kasuje następne 3 parametry (7-9) i użycie przycisku „F4”
kasuje ostatnie 6 parametrów (10-15)
Strona 2
z 7
K&K Automatic Machines, http://www.machines.pl
Ekran: parametryzacja cięcia wielokrotnego
6.
Panel XGT – Parametryzacja pozycjonowania maszyny
Ustawia:
Parametr „ENKODER” z konfiguracji przejazdu belki opisuje przemieszczanie się belki po ułożonym torowisku maszyny –
parametr podawany jest jako [ilość impulsów na obrót wrzeciona enkodera] ([imp/rev]). W przypadku gdy zamiast enkodera
używany jest liniowy system magnetyczny wartość ustawiana jest na wartość równą 1 [imp/rev].
Parametr fabrycznie ustawiony jest na wartość: 1 [imp/rev], liniowy system magnetyczny LI50
lub 1024 [imp/rev], enkoder: IRC320-5.
Parametr „PRZEJAZD” belki określany w jednostce [ 0.1 mikrometra na 1 obrót wrzeciona silnika] ([0.1μm/rev]). Parametr fabrycznie ustawiany jest na wartość:
1000 [0.1μm/rev], liniowy system magnetyczny LI50
lub w okolicy wartości: 21040 [0.1μm/rev] dla enkodera
Parametr „GRUBOŚĆ TARCZY” piły podawany w milimetrach z dokładnością do dziesiątych części milimetra ([mm]).
Parametr ten jest zawsze dodawany do przejazdu belki po torze podczas realizacji kolejnych cięć materiału. Brany jest
również pod uwagę podczas obliczania głębokości poszczególnych cięć w trakcie wycinania wzoru książki w materiale.
Parametr „CZAS OPADANIA 1[mm]” określa w jakim czasie załączony silnik w ruchu pionowym wózka zrealizuje
przesunięcie/opadnięcie tarczy piły o 1 [mm]. Parametr ten określany jest z dokładnością do tysięcznych części sekundy.
Parametr fabrycznie ustawiany jest na wartość w okolicy: 0,350 [s] = 350 [ms]
Ekran: parametryzacja maszyny
7.
Proces automatycznego cięcia: automatyka - cięcie jednokrotne
Kolejne kroki:
Wyłączamy automatykę cięcia wielokrotnego (ekran: podstawowy „F3”)
Najeżdżamy w ruchu ustawczym nad miejsce wykonania cięcia wózkiem piły (piła zawsze zaczyna cięcie zaczynając
proces cięcia od strony lewej do prawej)
Ustalamy punkty zadziałania czujników indukcyjnych WL, WP, WD, WG
Ustalamy głębokość opadania wózka (ekran: podstawowy „F1”, „F2”) określający głębokość kolejnych nacięć materiału
Strona 3
z 7
K&K Automatic Machines, http://www.machines.pl
Uruchamiamy wrzeciono piły
Wjeżdżamy ręcznie w cięty element na pożądaną głębokość wykonania pierwszego nacięcia
Uruchamiamy automatykę, maszyna wykonuje pierwsze nacięcie (zakończone po dojechaniu maszyny do czujki WL lub
WP)
Po jego wykonaniu wrzeciono piły automatycznie opuści się na dół o określoną wartość wykonując kolejne nacięcie, itd.
Gdy maszyna dojedzie do czujki WD, wykona ostatnie nacięcie. Następnie po jego wykonaniu wróci do bazy ustalonej
przez czujniki WG, WL wyłączając w tym momencie wrzeciono piły jak i automatykę.
8.
Proces automatycznego cięcia: automatyka - cięcie wielokrotne
Kolejne kroki:
Włączamy automatykę cięcia wielokrotnego (ekran: podstawowy „F3”)
Najeżdżamy w ruchu ustawczym nad miejsce wykonania cięcia wózkiem piły (piła zawsze zaczyna cięcie zaczynając
proces cięcia od strony lewej do prawej)
Ustalamy punkty zadziałania czujników indukcyjnych WL, WP, WD, WG
Ustalamy głębokość opadania wózka (ekran: podstawowy „F1”, „F2”) określający głębokość kolejnych nacięć materiału
Określamy wysokość tarczy piły nad materiałem, określając tym sposobem głębokość pierwszego opadu wózka piły dla cięć
kolejnych (z pominięciem cięcia pierwszego)
Parametryzujemy kolejne cięcia (ekran: parametryzacja cięcia wielokrotnego)
Uruchamiamy wrzeciono piły
Wjeżdżamy w cięty element na pożądaną głębokość wykonania pierwszego nacięcia
Uruchamiamy automatykę, maszyna wykonuje pierwsze nacięcie (zakończone po dojechaniu maszyny do czujki WL lub
WP)
Po jego wykonaniu wrzeciono piły automatycznie opuści się na dół o określoną wartość wykonując kolejne nacięcie, itd.
Gdy maszyna dojedzie do czujki WD, wykona ostatnie nacięcie. Następnie po jego wykonaniu wróci do bazy ustalonej
przez czujniki WG, WL
Następnie maszyna przesunie belkę piły o zaprogramowaną wartość
Uruchomi proces opadania wrzeciona piły według ustalonej głębokości pierwszego opadu wózka
Zostanie uruchomiony kolejny proces cięcia następnego elementu
Gdy maszyna wytnie wszystkie elementy, to zatrzyma wrzeciono piły jak i uruchomioną automatykę
9.
Panel XGT – proces wycinania książki
Ustawia:
Parametr „NR” – określa nam numer wzoru książki który zostanie użyty do wykonania książki. Maszyna przechowuje w
pamięci 3 wzory książek. Do ustawienia wartości służą przyciski „F1” (+1mm), „F2” (-1mm). Wzór możemy wybierać do
momentu załączenia automatyki.
„WŁĄCZ WYCINANIE KSIĄŻKI” realizowane jest po wybraniu przycisku „F3”. ”. Załączenie/wyłączenie procesu
wycinania książki możliwe jest jedynie przed uruchomieniem automatyki.
Parametr „ROZPOCZNIJ OD” wskazuje od jakiego miejsca wycinania książki chcemy rozpocząć/dokończyć pracę. Gdy np.
przerwaliśmy proces wycinania książki w jakimś momencie, to w parametrze tym wystarczy podać w [mm] od którego
miejsca należy dokończyć pracę.
Parametr „KOLEJNE NACIĘCIA - ODSTĘP” ustala odstęp w [mm] pomiędzy kolejnymi wykonywanymi nacięciami
materiału. Wartość możemy ustawić pomiędzy 1 a 20 [mm]. Parametr ten można zmieniać podczas wycinania książki.
Parametr „SZEROKOŚĆ KSIĄŻKI” – w parametrze tym wskazujemy w przybliżeniu jakiej szerokości książkę chcemy
wyciąć. Wartość parametru może się wachać w granicy od 100 do 1600[mm]. Podczas ustalania wzoru wycinanej książki
(F1 i F2) parametr ten pokazuje jaką szerokość książki posiada oryginalny zapisany w maszynie jej wzorzec.
Parametr „GŁĘBOKOŚĆ WZORU” książki - w parametrze tym wskazujemy w przybliżeniu jaką maksymalną głębokość
osiągnie wycinany wzór książki w materiale. Wartość parametru może się wachać w granicy od 1 do 300[mm]. Podczas
ustalania wzoru wycinanej książki (F1 i F2) parametr ten pokazuje jaką głębokość posiada oryginalny zapisany w maszynie
jej wzorzec.
Wskazuje:
Parametr „OPADANIE PIŁY” z ekranu podstawowego panelu XGT
Parametr „PRZEŚWIT NAD MATERIAŁEM” z ekranu podstawowego panelu XGT
Podaje aktualne położenie wykonywanego nacięcia podczas realizacji procesu wycinania książki. Wartość tą podajemy
podczas wznawiania niedokończonej pracy w param. „ROZPOCZNIJ OD”.
Podaje położenie belki w ruchu belki po ułożonym torowisku w jednostce [cm] z dokładnością do 0.1[mm]. Bieżące
położenie jest resetowane przez użycie przycisku „F4”. Resetowanie wartości możliwe jest jedynie przed uruchomieniem
automatyki.
Strona 4
z 7
K&K Automatic Machines, http://www.machines.pl
Ekran: wycinanie książki
10.
Proces automatycznego wycinania książki
Kolejne kroki:
Włączamy automatykę wycinania książki (ekran: wycinanie książki „F3”)
Najeżdżamy w ruchu ustawczym nad miejsce wykonania pierwszego nacięcia wózkiem piły Ustalamy punkty zadziałania czujników indukcyjnych WL, WP, WD, WG
Ustalamy głębokość opadania wózka (ekran: podstawowy „F1”, „F2”) określający głębokość kolejnych nacięć materiału
Określamy wysokość tarczy piły nad materiałem, określając tym sposobem głębokość pierwszego opadu wózka piły dla
nacięć kolejnych
Umieszczamy piłę w górnym położeniu nad materiałem – WG załączony oraz w jednym z skrajnych położeń wózka piły
WL lub WP
Parametryzujemy wycinaną książkę (ekran: wycinanie książki)
Uruchamiamy wrzeciono piły
Uruchamiamy automatykę, maszyna zacznie opuszczać tarczę piły wykonując pierwsze nacięcie po dojechaniu do jednego z
czujników WL lub WP
Po jego wykonaniu wrzeciono piły automatycznie opuści się na dół o określoną wartość wykonując kolejne nacięcie, itd.
Gdy maszyna dojedzie do czujki WD lub wykona całe nacięcie, podniesie się, przesunie o zakładaną wartość do przodu i
rozpocznie wykonywanie kolejnego nacięcia. Po wykonaniu ostatniego nacięcia proces wyłączy wrzeciono piły jak i automatykę.
11.
Panel XGT – konfigurowywanie nowego wzoru książki
Zaprojektowany wzór nowej książki w aplikacji do projektowania możemy przenieść do maszyny wskazując punkty określające
krzywe użyte do zdefiniowania nowego wzoru. W oknie tym wskazujemy numer wzoru książki w maszynie który chcemy podmienić
(od 1 do 3, przyciski F1 & F2), następnie podajemy 4 punkty (X,Y) pierwszej krzywej i 3 ostatnie punkty (X,Y) z 4 możliwych krzywej
drugiej. Przeliczenie nowego wzoru książki uruchamiamy wciskając przycisk F3. Obliczenie nowego wzoru trwa do 45[s] . W
parametrze „SZER.” podczas wykonywania przez maszynę obliczeń pokazywany jest numer aktualnie wyliczanego punktu. W
dowolnym momencie możemy przerwać proces naciskając ponownie F3. Po zakończeniu procesu jeśli obliczenia zostaną
przeprowadzone prawidłowo i nowy wzór książki osiągnie szerokość pomiędzy 100 a 800 mm oraz głębokość wzoru pomiędzy 1 a 300
mm, to nowy wzór zostanie przeniesiony do pamięci maszyny a lampka „WYNIK O
K” zostanie zapalona. Jeśli po zakończeniu
obliczeń lampka F3 zgasła oraz nie zapaliła się lampka „WYNIK OK” oznacza to, że nowy wzór książki nie jest prawidłowy i nie
spełnia powyższych założeń.
Podczas wykonywania obliczeń nowego wzoru nie powinno wykonywać się żadnych operacji innych przy maszynie.
Ekran: konfigurowywanie nowego wzoru książki
Strona 5
z 7
K&K Automatic Machines, http://www.machines.pl
12.
Projektowanie nowego wzoru książki
Projekt wykonujemy w dostarczanej z maszyną aplikacji . Skrócony opis aplikacji poniżej.
1.
Pokaż punkty książki
2.
Pokaż zagłębienia książki
3.
Zweryfikuj wzór książki
4.
Kopiuj dane wzoru do schowka (Ctrl+C) – w notatniku wydostajemy go ze schowka (Ctrl+V)
5.
Zapisz wzór w pliku
6.
Otwórz zapisany wzór z pliku
7.
Kopiuj lewą część wzoru na jego prawą część
8.
Kopiuj prawą część wzoru na jego lewą część
9.
Przywróć orginalny początkowy wzór
10.
Połącz z maszyną (po wybraniu portu USB) – wcześniej należy zainstalować sobie driver’y umożliwiające połączenie się z
maszyną, dostarczane razem z instalką aplikacji
11.
Rozłącz z maszyną 12.
Prześlij zaprojektowany wzór do maszyny do określonej/wybranej książki
13.
Odczytaj wybrany wzór (jeden z trzech) z maszyny
14.
Okienko umożliwia zmianę bezpośrednią punktów X,Y poszczególnych krzywych
15.
Po odczytaniu wzoru książki z maszyny, jej wzór wyświetlany jest w tym miejscu
16.
Projektowany wzór nowej książki
17.
Punkty wzoru można przesuwać bezpośrednio myszką komputera (przeciągnij i upuść)
Aby przenieść zaprojektowany wzór do maszyny bez łączenia się z nią wystarczy skopiować sobie punkty wzoru (przycisk nr 4) do
schowka, wkopiować je do notatnika naciskając na komputerze przyciski Ctrl+V i np wydrukować w celu ich przeniesienia.
Instalacja aplikacji Book Modeller
Aplikacja dostarczana jest w postaci pliku instalacyjnego dla systemów Microsoft Windows "BookModellerSetup.msi"
. Po
uruchomieniu tego pliku w drugim oknie instalatora (Select Installation Folder)
, zostaniemy poproszeni o potwierdzenie lokalizacji
zasugerowanego przez instalator katalogu instalowanej aplikacji (np. "C:\Program Files\MACHINES.PL\BookModeller\"
) oraz czy
instalacja ma zostać przeprowadzona dla wszystkich użytkowników komputera na którym jest wykonywana (opcja zaznaczona z
default'u), czy też jedynie dla osoby aktualnie zalogowanej.
Strona 6
z 7
K&K Automatic Machines, http://www.machines.pl
Instalator zainstaluje aplikację w wybranym przez nas katalogu aplikacji. Na pulpicie systemu Windows zostanie utworzony skrót
"Book Modeller"
do pliku wykonywalnego aplikacji oraz w menu programów systemu Windows zostanie założona sekcja
"Machines.PL"
a w niej skrót do aplikacji oraz podkatalog "Narzędzia" w którym znajdziemy: USB-WindowsVista-Vista_Installer.exe
- link do instalki driver'ów umożliwiających połączenia się z maszyną dla systemów
Windows Vista
USB-WindowsXP-PL-2303 Driver Installer.exe
- link do instalki driver'ów umożliwiających połączenia się z maszyną dla
systemów Windows 2000, XP
Odinstaluj aplikacje Book Modeller
- link odinstalowywujący aplikację Book Modeller
Link: www.machines.pl
- link do strony głównej producenta aplikacji
Wymagania systemowe
Microsoft .NET Framework 3.5
- oprogramowanie Microsoft - upgrade platformy .NET do wersji 3.5
Service Pack 1 dla .NET Framework 3.5
- oprogramowanie Microsoft - zbiorcza aktualizacja dla platformy .NET w wersji 3.5
Instalacja driver'ów USB wspierających komunikację oprogramowania z maszyną
Po zainstalowaniu aplikacji należy zainstalować sterowniki USB umożliwiające skomunikowanie się aplikacji Book Modeller
z
maszyną. Lokalizacja tych sterowników została opisana powyżej. Proszę wybrać odpowiedni sterownik dla Państwa systemu
operacyjnego. Sterowniki można również pobrać ze strony producenta sterowników PLC zainstalowanych w maszynie
http://www.fatek.com
- znajdują się one w sekcji FATEK FBs-PLC USB Port Driver
. Strona 7
z 7
Автор
29andriy
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
30
Размер файла
459 Кб
Теги
dokumentacja_uzytkownika
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа