close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

4 kl test 6 dieslovo v 1

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Доповни прислів'я пропущеними словами. Підкресли антоніми.
Умій сказати, умій і ... .
а) марнує;
б) змовчати;
в) будує.
У
м
і
й
с
к
а
з
а
т
и
, у
м
і
й
і
з
м
о
в
ч
а
т
и
.
Які часи дієслів ви знаєте?
•
а) множина; •
б) теперішній;
•
в) минулий; •
г) майбутній.
Доповни речення.
Дієслово має ... особи. а) 1; б)2; в) З. Дієслово має ... числа. а) 4; б) 2; в) З.
Доповни речення.
Дієслова, які в 3 особі множини мають закінчення -
УТЬ, -
ЮТЬ належать до ... дієвідміни.
•
а) I
; •
б)
II
; •
в) III
.
Доповни речення.
Дієслова, які в 3 особі множини мають закінчення -
АТЬ, -
ЯТЬ належать до ... дієвідміни.
•
а) I
; •
б)
III
; •
в) II
.
Які закінчення мають дієслова I
дієвідміни в 1 особі однини?
•
а) -
а, -
я;
•
б) -
у, -
ю; •
в) -
и, -
і.
Які закінчення мають дієслова I
дієвідміни в 1 особі множини?
•
а) -
имо, -
їмо;
•
б) -
емо, -
ємо;
•
в) -
у, -
ю.
До поданих дієслів добери близькі за значенням дієслова. Постав їх у 2 особу множини, запиши, виділи закінчення.
•
Переможуть -
... .
•
а) бродять; •
б) переборють; •
в) подужають.
До поданих дієслів добери близькі за значенням дієслова. Постав їх у 2 особу множини, запиши, виділи закінчення.
П
е
р
е
м
о
ж
у
т
ь
–
п
е
р
е
б
о
р
ю
т
ь
, п
о
д
у
ж
а
ю
т
ь
. П
е
р
е
м
о
ж
е
т
е
, п
е
р
е
б
о
р
е
т
е
, п
о
д
у
ж
а
є
т
е
.
Вставити потрібні літери, виписати слова І дієвідміни.
Запрос . ти, ход . мо, перемага . те, віддяч . те, розкаж.ш, друж. те, прос.ш.
П
е
р
е
м
а
г
а
є
т
е
, р
о
з
к
а
ж
е
ш
.
До поданих слів додайте -
СЯ, або -
СЬ, запишіть.
Крутив, мив, ховаємо, качати, купаєш.
К
р
у
т
и
в
с
я
, м
и
в
с
я
, х
о
в
а
є
м
о
с
ь
, к
а
ч
а
т
и
с
ь
, к
у
п
а
є
ш
с
я
.
Від поданих дієслів утворіть дієслова 2 особи однини.
Листуватися, змагатися, дивитися.
Л
и
с
т
у
є
ш
с
я
, з
м
а
г
а
є
ш
с
я
,
д
и
в
и
ш
с
я
.
Запиши слова за числами: однина, множина.
Розпитаю, пишемо, зшию, прошу, стоїмо, розпитаємо.
Р
о
з
п
и
т
а
ю
, з
ш
и
ю
, п
р
о
ш
у
.
П
и
ш
е
м
о
, с
т
о
ї
м
о
,
р
о
з
п
и
т
а
є
м
о
.
Допоможи дієсловам 2 особи множини знайти свої закінчення, запиши.
Люб ..., допомага ..., сто ... .
Л
ю
б
и
т
е
, д
о
п
о
м
а
г
а
є
т
е
, с
т
о
ї
т
е
.
Згрупуй дієслова за особами, дописавши особові займенники.
Іде, біжиш, прибіжу, прийде, біжу, прибіжить.
В
і
н
, в
о
н
а
, в
о
н
о
і
д
е
, п
р
и
й
д
е
,
п
р
и
б
і
ж
и
т
ь
–
3 о
с
., о
д
н
. Я
п
р
и
б
і
ж
у
, б
і
ж
у
–
1 о
с
., о
д
н
. Т
и
б
і
ж
и
ш
–
2 о
с
., о
д
н
.
Списати, розкриваючи дужки, визначити час, особу, дієвідміну.
Сонце за день (притомитися), (поважчати) і вже ледве (триматися) вгорі, все нижче (опускатися) до небосхилу.
С
о
н
ц
е
з
а
д
е
н
ь
п
р
и
т
о
м
и
л
о
с
я
(
м
и
н
.
ч
., 3 о
с
., о
д
н
. 2
@
д
.) п
о
в
а
ж
ч
а
л
о
(
м
и
н
.
ч
., 3 о
с
., о
д
н
. 1
д
.) і
в
ж
е
л
е
д
в
е
т
р
и
м
а
є
т
ь
с
я
(
т
.
ч
., 3 о
с
., о
д
н
. 1
д
.) в
г
о
р
і
, в
с
е
н
и
ж
ч
е
о
п
у
с
к
а
є
т
ь
с
я
(
т
.
ч
., 3 о
с
., о
д
н
. 1
I д
.) д
о
н
е
б
о
с
х
и
л
у
. Зміни подані дієслова минулого часу за родами, познач закінчення.
Зійшов -
..., злетів -
..., сидів -
... .
З
і
й
ш
о
в
–
з
і
й
ш
л
а
, з
і
й
ш
л
о
; з
л
е
т
і
в
–
з
л
е
т
і
л
а
, з
л
е
т
і
л
о
; с
и
д
і
в
–
с
и
д
і
л
а
, с
и
д
і
л
о
.
Визначити час, особу, число, дієвідміну дієслів.
Жовтіє, пахне пшеничне колосся.
На канікулах ми завжди ходимо на тік і допомагаємо дорослим.
Ж
о
в
т
і
є
(
т
.
ч
., 3 о
с
., о
д
н
.
1
д
.) , п
а
х
н
е
(
т
.
ч
., 3 о
с
., о
д
н
.
1
I
д
.) п
ш
е
н
и
ч
н
е
к
о
л
о
с
с
я
.
Н
а
к
а
н
і
к
у
л
а
х
м
и
з
а
в
ж
д
и
х
о
д
и
м
о
(
т
.
ч
., 1 о
с
., м
н
. 2
I
д
.) н
а
т
і
к
і
д
о
п
о
м
а
г
а
є
м
о
(
т
.
ч
., 1 о
с
., м
н
. 1
I д
.) д
о
р
о
с
л
и
м
.
Як позначити у звукових моделях м'які подовжені звуки?
•
а) *=:+;
•
б) *=+;
•
в )*
-
].
Запиши орфографічно слова. •
*М О Р‘ А К+
•
*М А Й А К+ •
*М Й А Ч+
М
о
р
я
к
, м
а
я
к
, м
’
я
ч
.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
563
Размер файла
3 764 Кб
Теги
test, dieslovo
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа