close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

4 kl test 6 dieslovo v 2

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Доповни прислів'я пропущеними словами. Підкресли антоніми.
Праця годує, а лінь ... .
а) будує; б) марнує; в) читає.
П
р
а
ц
я
г
о
д
у
є
, а
л
і
н
ь
м
а
р
н
у
є
.
Які часи дієслів ви знаєте?
•
а) теперішній;
•
б) минулий; •
в) майбутній;
•
г) множина. Доповни речення.
Дієслово має ... особи. •
а) З.
•
б) 1; •
в) 2; Дієслово має ... числа. •
а) 4; •
б) З.
•
в) 2;
Доповни речення.
Дієслова, які в 3 особі множини мають закінчення -
УТЬ, -
ЮТЬ належать до ... дієвідміни.
•
а)
II
; •
б) I
; •
в) III
.
Доповни речення.
Дієслова, які в 3 особі множини мають закінчення -
АТЬ, -
ЯТЬ належать до ... дієвідміни.
•
а)
III
; •
б) I
; •
в) II
.
Які закінчення мають дієслова I
дієвідміни в 1 особі однини?
•
а) -
а, -
я;
•
б) -
и, -
і.
•
в) -
у, -
ю;
Які закінчення мають дієслова I
дієвідміни в 1 особі множини?
•
а) -
емо, -
ємо;
•
а) -
имо, -
їмо;
•
в) -
у, -
ю.
До поданих дієслів добери близькі за значенням дієслова. Постав їх у 2 особу множини, запиши, виділи закінчення.
Просять -
... .
а) благають;
б) умовляють;
в) долають.
П
р
о
с
я
т
ь
–
б
л
а
г
а
ю
т
ь
,
у
м
о
в
л
я
ю
т
ь
.
П
р
о
с
и
т
е
, б
л
а
г
а
є
т
е
, у
м
о
в
л
я
є
т
е
.
Встав потрібні літери, випиши слова
II дієвідміни.
Запрос. ти, ход . мо, перемога . те, віддяч . те, розкаж. ш, друж. те, прос . ш.
З
а
п
р
о
с
и
т
и
, х
о
д
и
м
о
, в
і
д
д
я
ч
и
т
е
, д
р
у
ж
и
т
е
,
п
р
о
с
и
ш
.
До поданих слів додай -
СЯ, або -
СЬ, запиши.
Крутив, мив, ховаємо, качати, купаєш.
К
р
у
т
и
в
с
я
, м
и
в
с
я
, х
о
в
а
є
м
о
с
ь
, к
а
ч
а
т
и
с
ь
, к
у
п
а
є
ш
с
я
.
Від поданих дієслів утворіть дієслова 2 особи однини.
Лінуватися, дивуватися, прислухатися.
Л
і
н
у
є
ш
с
я
, д
и
в
у
є
ш
с
я
, п
р
и
с
л
у
х
а
є
ш
с
я
.
Запиши слова за числами: однина, множина.
Говорю, скажу, стою, скажемо, зшиємо, просимо, говоримо, пишу.
Г
о
в
о
р
ю
, с
к
а
ж
у
, с
т
о
ю
, п
и
ш
у
. С
к
а
ж
е
м
о
, з
ш
и
є
м
о
, п
р
о
с
и
м
о
,
г
о
в
о
р
и
м
о
.
Допоможи дієсловам 1 особи множини знайти свої закінчення.
Прославля ..., бач ..., воз ... .
П
р
о
с
л
а
в
л
я
є
м
о
, б
а
ч
и
м
о
, в
о
з
и
м
о
.
Згрупуй дієслова за особами, дописавши особові займенники.
Іде, біжиш, прибіжу, прийде, біжу, прибіжить.
В
і
н
, в
о
н
а
, в
о
н
о
і
д
е
, п
р
и
й
д
е
,
п
р
и
б
і
ж
и
т
ь
–
3 о
с
., о
д
н
. Я
п
р
и
б
і
ж
у
, б
і
ж
у
–
1 о
с
., о
д
н
. Т
и
б
і
ж
и
ш
–
2 о
с
., о
д
н
.
Списати, розкриваючи дужки, визначити час, особу, дієвідміну.
Ліс (простягати) сонцю назустріч зелені крони. Ще трохи й воно (вмоститися) у затишному, теплому гнізді.
Л
і
с
п
р
о
с
т
я
г
а
є
(
т
.
ч
., 3 о
с
., о
д
н
, 1 д
.) с
о
н
ц
ю
н
а
з
у
с
т
р
і
ч
з
е
л
е
н
і
к
р
о
н
и
. Щ
е
т
р
о
х
и
й
в
о
н
о
в
м
о
с
т
и
т
ь
с
я
(
м
.
ч
., 3 о
с
., о
д
н
, 2 д
.) у
з
а
т
и
ш
н
о
м
у
, т
е
п
л
о
м
у
г
н
і
з
д
і
.
Зміни подані дієслова минулого часу за родами, познач закінчення.
Затих, думав, казав.
З
а
т
и
х
–
з
а
т
и
х
л
а
, з
а
т
и
х
л
о
; д
у
м
а
в
–
д
у
м
а
л
а
, д
у
м
а
л
о
; к
а
з
а
в
–
к
а
з
а
л
а
,
к
а
з
а
л
о
.
Визнач час, особу, число, дієвідміну дієслів.
Ти йдеш і вдихаєш пахощі хлібів. Гримить наша пісня від краю до краю.
Т
и
й
д
е
ш
(
т
.
ч
., 2 о
с
., о
д
н
, 1 д
.) і
в
д
и
х
а
є
ш
(
т
.
ч
., 2 о
с
., о
д
н
, 1 д
.) п
а
х
о
щ
і
х
л
і
б
і
в
. Г
р
и
м
и
т
ь
(
т
.
ч
., 3 о
с
., о
д
н
, 2 д
.) н
а
ш
а
п
і
с
н
я
в
і
д
к
р
а
ю
д
о
к
р
а
ю
.
Як позначити у звукових моделях м'які подовжені звуки?
•
а) *=:+;
•
б) *=+;
•
в )*
-
].
Запиши орфографічно слова.
•
*Л’ У Д И+;
•
* Й Е Н О Т+;
•
* М Й А Т А+;
Л
ю
д
и
, є
н
о
т
, м
’
я
т
а
.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
642
Размер файла
3 836 Кб
Теги
test, dieslovo
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа