close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сельский труженик № 15 от 15 апреля 2017 г

код для вставкиСкачать
Районная газета Осакаровского района Караганднской области
Сельский
труженик
Издается с декабря 1942 года
Газета
Осакаровского района
Карагандинской области
Суббота 15 апреля 2017 года
№ 15 (7551)
Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ
Қазақстан Республикасының Президенті
БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ
КІРІСПЕ
Еліміз жаңа тарихи кезеңге аяқ
басты.
Мен жыл басындағы халыққа Жолдауымда
Қазақстанның
үшінші
жаңғыруы басталғанын жарияладым.
Осылайша, біз қайта түлеудің
айрықша маңызды екі процесі –
саяси реформа мен экономикалық
жаңғыруды қолға алдық.
Біздің
мақсатымыз
айқын,
бағытымыз белгілі, ол – əлемдегі ең
дамыған 30 елдің қатарына қосылу.
Аталған екі жаңғыру процесінің де
нақты
мақсат-міндеттері,
басымдықтары мен оған жеткізетін
жолдары
бар.
Мен
көздеген
жұмыстарымыздың
бəрі
дер
уақытында жəне барынша тиімді
жүзеге асарына сенімдімін. Бірақ,
ойлағанымыз орындалу үшін мұның
өзі жеткіліксіз.
Мақсатқа жету үшін біздің санамыз
ісімізден озып жүруі, яғни одан бұрын
жаңғырып отыруы тиіс. Бұл саяси
жəне экономикалық жаңғыруларды
толықтырып қана қоймай, олардың
өзегіне айналады.
Рухани жаңғыру тек бүгін басталатын жұмыс емес.
Біз Тəуелсіздік кезеңінде бұл
бағытта
бірнеше
ауқымды
іс
атқардық.
2004 жылы «Мəдени мұра»
бағдарламасы аясында Қазақстан
аумағындағы тарихи-мəдени ескерткіштер мен нысандарды жаңғырттық.
2013 жылы «Халық – тарих
толқынында» бағдарламасы арқылы
əлемнің ең белді архивтерінен төл
тарихымызға қатысты құжаттарды
жүйелі түрде жинап, зерттедік.
Енді осының бəрінен де ауқымды
жəне іргелі жұмыстарды бастағалы
отырмыз.
Мен еліміз мықты, əрі жауапкершілігі жоғары Біртұтас Ұлт болу үшін
болашаққа қалай қадам басатынымыз жəне бұқаралық сананы қалай
өзгертетініміз
туралы
көзқарастарымды ортаға салуды жөн
көрдім.
І. ХХІ ҒАСЫРДАҒЫ ҰЛТТЫҚ
САНА ТУРАЛЫ
Күллі жер жүзі біздің көз алдымызда өзгеруде. Əлемде бағыты əлі
бұлыңғыр, жаңа тарихи кезең басталды. Күн санап өзгеріп жатқан
дүбірлі дүниеде сана-сезіміміз бен
дүниетанымымызға əбден сіңіп
қалған таптаурын қағидалардан
арылмасақ, көш басындағы елдермен тереземізді теңеп, иық түйістіру
мүмкін емес. Өзгеру үшін өзімізді
мықтап қолға алып, заман ағымына
икемделу арқылы жаңа дəуірдің
жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз
керек.
ХХ ғасырдағы батыстық жаңғыру
үлгісінің бүгінгі заманның болмысына
сай келмеуінің сыры неде? Меніңше,
басты кемшілігі – олардың өздеріне
ғана тəн қалыбы мен тəжірибесін
басқа халықтар мен өркениеттердің
ерекшеліктерін ескермей, бəріне жаппай еріксіз таңуында. Əжептəуір
жаңғырған қоғамның өзінің тамыры
тарихының тереңінен бастау алатын
рухани коды болады.
Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең
басты шарты – сол ұлттық кодыңды
сақтай
білу.
Онсыз
жаңғыру
дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы
оп-оңай.
Бірақ, ұлттық кодымды сақтаймын
деп бойыңдағы жақсы мен жаманның
бəрін, яғни болашаққа сенімді
нығайтып,
алға
бастайтын
қасиеттерді де, кежегесі кері тартып
тұратын, аяқтан шалатын əдеттерді
де ұлттық сананың аясында сүрлеп
қоюға болмайтыны айдан анық.
Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи
тəжірибе
мен
ұлттық
дəстүрлерге шекеден қарамауға тиіс.
Керісінше, замана сынынан сүрінбей
өткен озық дəстүрлерді табысты
жаңғырудың
маңызды
алғышарттарына айналдыра білу
қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нəр ала алмаса, ол
адасуға бастайды.
Сонымен бірге, рухани жаңғыру
ұлттық сананың түрлі полюстерін
қиыннан қиыстырып, жарастыра алатын құдіретімен маңызды.
Бұл – тарлан тарихтың, жасампаз
бүгінгі күн мен жарқын болашақтың
көкжиектерін
үйлесімді
сабақтастыратын
ұлт
жадының
тұғырнамасы.
Мен халқымның тағылымы мол тарихы мен ықылым заманнан арқауы
үзілмеген ұлттық салт-дəстүрлерін
алдағы өркендеудің берік діңі ете отырып, əрбір қадамын нық басуын,
болашаққа сеніммен бет алуын
қалаймын.
Бұл ретте, тұтас қоғамның жəне
əрбір қазақстандықтың санасын
жаңғыртудың бірнеше бағытын атап
өтер едім.
1.Бəсекелік қабілет
Қазіргі таңда жеке адам ғана емес,
тұтас халықтың өзі бəсекелік
қабілетін арттырса ғана табысқа жетуге мүмкіндік алады.
Бəсекелік қабілет дегеніміз –
ұлттың аймақтық немесе жаһандық
нарықта бағасы, я болмаса сапасы
жөнінен өзгелерден ұтымды дүние
ұсына алуы. Бұл материалдық өнім
ғана емес, сонымен бірге, білім,
қызмет, зияткерлік өнім немесе сапалы еңбек ресурстары болуы
мүмкін.
Болашақта ұлттың табысты болуы
оның табиғи байлығымен емес,
адамдарының бəсекелік қабілетімен
айқындалады. Сондықтан, əрбір
қазақстандық, сол арқылы тұтас ұлт
ХХІ ғасырға лайықты қасиеттерге ие
болуы керек. Мысалы, компьютерлік
сауаттылық, шет тілдерін білу,
мəдени ашықтық сияқты факторлар
əркімнің алға басуына сөзсіз қажетті
алғышарттардың санатында.
Сол себепті, «Цифрлы Қазақстан»,
«Үш тілде білім беру», «Мəдени жəне
конфессияаралық келісім» сияқты
бағдарламалар – ұлтымызды, яғни
барша
қазақстандықтарды
ХХІ
ғасырдың талаптарына даярлаудың
қамы.
2. Прагматизм
Қанымызға
сіңген
көптеген
дағдылар мен таптаурын болған
қасаң қағидаларды өзгертпейінше,
біздің толыққанды жаңғыруымыз
мүмкін емес.
Төл
тарихымызға,
бабаларымыздың өмір салтына бір
сəт
үңіліп
көрсек,
шынайы
прагматизмнің
талай
жарқын
үлгілерін табуға болады.
Халқымыз ғасырлар бойы туған
жердің
табиғатын
көздің
қарашығындай
сақтап,
оның
байлығын үнемді, əрі орынды
жұмсайтын теңдесі жоқ экологиялық
өмір салтын ұстанып келді.
Тек өткен ғасырдың ортасында,
небəрі
бірнеше
жыл
ішінде
миллиондаған гектар даламыз аяусыз жыртылды. Ықылым замандардан бері ұрпақтан ұрпаққа жалғасып
келген ұлттық прагматизм санаулы
жылда адам танымастай өзгеріп, ас
та төк ысырапшылдыққа ұласты.
Соның
кесірінен,
Жер-Ана
жаратылғаннан бері шөбінің басы
тұлпарлардың
тұяғымен
ғана
тапталған даланың барлық құнары
құрдымға кетті. Түгін тартсаң майы
шығатын мыңдаған гектар миялы
жерлеріміз
экологиялық
апат
аймақтарына, Арал теңізі аңқасы кепкен қу медиен шөлге айналды.
Осының бəрі – жерге аса
немқұрайлы қараудың ащы мысалы.
Біз жаңғыру жолында бабалардан
мирас болып, қанымызға сіңген,
бүгінде тамырымызда бүлкілдеп
жатқан
ізгі
қасиеттерді
қайта
түлетуіміз керек.
Прагматизм – өзіңнің ұлттық жəне
жеке байлығыңды нақты білу, оны
үнемді пайдаланып, соған сəйкес
болашағыңды
жоспарлай
алу,
ысырапшылдық пен астамшылыққа,
даңғойлық пен кердеңдікке жол бермеу деген сөз. Қазіргі қоғамда шынайы мəдениеттің белгісі – орынсыз
сəн-салтанат
емес.
Керісінше,
ұстамдылық, қанағатшылдық пен
қарапайымдылық, үнемшілдік пен
орынды пайдалану көргенділікті
көрсетеді.
Нақты мақсатқа жетуге, білім
алуға, саламатты өмір салтын
ұстануға, кəсіби тұрғыдан жетілуге
басымдық бере отырып, осы жолда
əр нəрсені ұтымды пайдалану –
мінез-құлықтың прагматизмі деген
осы.
Бұл – заманауи əлемдегі бірденбір табысты үлгі. Ұлт немесе жеке
адам нақты бір межеге бет түзеп,
соған мақсатты түрде ұмтылмаса,
ертең іске аспақ түгілі, елді құрдымға
бастайтын популистік идеологиялар
пайда болады.
Өкінішке қарай, тарихта тұтас
ұлттардың ешқашан орындалмайтын
елес идеологияларға шырмалып,
ақыры су түбіне кеткені туралы мысалдар аз емес. Өткен ғасырдың
басты үш идеологиясы – коммунизм,
фашизм жəне либерализм біздің көз
алдымызда күйреді.
Бүгінде радикалды идеологиялар
ғасыры келмеске кетті. Енді айқын,
түсінікті жəне болашаққа жіті көз тіккен бағдарлар керек. Адамның да,
тұтас ұлттың да нақты мақсатқа жетуін көздейтін осындай бағдарлар
ғана дамудың көгіне темірқазық бола
алады. Ең бастысы, олар елдің
мүмкіндіктері мен шама-шарқын
мұқият ескеруге тиіс.
Яғни, реализм мен прагматизм
ғана таяу онжылдықтардың ұраны
болуға жарайды.
3. Ұлттық бірегейлікті сақтау
Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі
ұлттық сананың кемелденуін білдіреді.
Оның екі қыры бар.
Біріншіден, ұлттық сана-сезімнің
көкжиегін кеңейту.
Екіншіден, ұлттық болмыстың
өзегін сақтай отырып, оның бірқатар
сипаттарын өзгерту. Қазір салтанат
құрып тұрған жаңғыру үлгілерінің
қандай қатері болуы мүмкін?
Қатер жаңғыруды əркімнің ұлттық
даму үлгісін бəріне ортақ, əмбебап
үлгіге
алмастыру
ретінде
қарастыруда болып отыр. Алайда,
өмірдің өзі бұл пайымның түбірімен
қате екенін көрсетіп берді. Іс жүзінде
əрбір өңір мен əрбір мемлекет өзінің
дербес даму үлгісін қалыптастыруда.
Ұлттық салт-дəстүрлеріміз, тіліміз
бен
музыкамыз,
əдебиетіміз,
жоралғыларымыз,
бір
сөзбен
айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мəңгі қалуға тиіс.
Абайдың даналығы, Əуезовтің
ғұламалығы, Жамбылдың жырлары
мен
Құрманғазының
күйлері,
ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар үні – бұлар біздің рухани
мəдениетіміздің бір парасы ғана.
Сонымен бірге, жаңғыру ұғымының
өзі мейлінше көнерген, жаһандық
əлеммен
қабыспайтын
кейбір
дағдылар мен əдеттерден арылу дегенді білдіреді.
Мысалы, жершілдікті алайық.
Əрине, туған жердің тарихын білген
жəне оны мақтан еткен дұрыс. Бірақ,
одан да маңыздырақ мəселені –
өзіңнің біртұтас ұлы ұлттың перзенті
екеніңді ұмытуға əсте болмайды.
Біз əркім жеке басының қандай да
бір іске қосқан үлесі мен кəсіби біліктілігіне
қарап
бағаланатын
меритократиялық қоғам құрып жатырмыз. Бұл жүйе жең ұшынан
жалғасқан
тамыр-таныстықты
көтермейді.
Осының бəрін егжей-тегжейлі
айтып отырғандағы мақсатым –
бойымыздағы жақсы мен жаманды
санамалап,
теру
емес.
Мен
қазақстандықтардың
ешқашан
бұлжымайтын екі ережені түсініп, байыбына барғанын қалаймын.
Біріншісі – ұлттық код, ұлттық
мəдениет сақталмаса, ешқандай
жаңғыру болмайды. Екіншісі – алға
басу үшін ұлттың дамуына кедергі
болатын
өткеннің
кертартпа
тұстарынан бас тарту керек.
4. Білімнің салтанат құруы
Білімді, көзі ашық, көкірегі ояу
болуға ұмтылу – біздің қанымызда
бар қасиет. Тəуелсіздік жылдарында
қыруар жұмыс жасалды. Біз он
мыңдаған
жасты
əлемнің
маңдайалды
университеттерінде
оқытып, дайындадық. Бұл жұмыс
өткен
ғасырдың
тоқсаныншы
жылдарының басында қолға алынған
«Болашақ» бағдарламасынан басталды. Елімізде өте жоғары
деңгейдегі бірқатар университеттер
ашылды,
зияткерлік
мектептер
жүйесі қалыптасты. Басқа да
көптеген іс тындырылды.
Дегенмен, білімнің салтанаты
жалпыға ортақ болуға тиіс. Оның
айқын да, бұлтартпас себептері бар.
Технологиялық революцияның беталысына қарасақ, таяу онжылдық
уақытта қазіргі кəсіптердің жартысы
жойылып кетеді.
Экономиканың кəсіптік сипаты
бұрын-соңды ешбір дəуірде мұншама
жедел өзгермеген. Біз бүгінгі жаңа
атаулы ертең-ақ ескіге айналатын,
жүрісі жылдам дəуірге аяқ бастық.
Бұл жағдайда кəсібін неғұрлым
қиналмай, жеңіл өзгертуге қабілетті,
аса білімдар адамдар ғана табысқа
жетеді.
Осыны бек түсінгендіктен, біз білімге
бөлінетін
бюджет
шығыстарының
үлесі
жөнінен
əлемдегі ең алдыңғы қатарлы
елдердің санатына қосылып отырмыз.
Табысты болудың ең іргелі, басты
факторы білім екенін əркім терең
түсінуі керек. Жастарымыз басымдық
беретін межелердің қатарында білім
əрдайым бірінші орында тұруы шарт.
Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді бəрінен биік қоятын ұлт қана
табысқа жетеді.
5. Қазақстанның революциялық
емес, эволюциялық дамуы
Биыл Еуразия құрлығының ұланғайыр аумағын астаң-кестең еткен
1917 жылдың қазан айындағы
оқиғаға 100 жыл толады.
Күллі ХХ ғасыр революциялық сілкіністерге толы болды. Бұл осы
аумақтағы барша ұлттарға мейлінше
əсер етіп, бүкіл болмысын өзгертті.
Əрбір жұрт тарихтан өзінше
тағылым алады, бұл – əркімнің өз еркіндегі шаруа.
Біреуге өзіңнің көзқарасыңды еріксіз таңуға ешқашан болмайды. Бізге
тарих туралы өздерінің субъективті
пайымдарын тықпалауға да ешкімнің
қақысы жоқ.
Өткен ХХ ғасыр халқымыз үшін
қасіретке толы, зобалаң да зұлмат
ғасыр болды. Біріншіден, ұлттық
дамудың
ықылым
заманнан
жалғасып келе жатқан өзімізге ғана
тəн жолы біржола күйретіліп,
қоғамдық құрылымның бізге жат үлгісі
еріксіз
таңылды.
Екіншіден,
ұлтымызға
адам
айтқысыз
демографиялық соққы жасалды.
Оның жарасы бір ғасырдан бері əлі
жазылмай келеді.
Үшіншіден, қазақтың тілі мен
мəдениеті құрдымға кете жаздады.
Төртіншіден, еліміздің көптеген
өңірлері
экологиялық
апат
аймақтарына айналды.
Əрине, тарих тек ақтаңдақтардан
тұрмайды.
ХХ ғасыр Қазақстанға бірқатар игіліктерін де берді.
Индустрияландыруды, əлеуметтік
жəне өндірістік инфрақұрылымдардың құрылуын, жаңа интеллигенцияның қалыптасуын осыған жатқызуға
болады.
Бұл кезеңде елімізде белгілі бір
жаңғыру болды. Бірақ, бұл – ұлттың
емес, аумақтың жаңғыруы еді.
Біз тарихтың сабағын айқын
түсінуіміз керек. Революциялар дəуірі
əлі біткен жоқ. Тек оның формасы
мен мазмұны түбегейлі өзгерді.
Біздің
кешегі
тарихымыз
бұлтартпас
бір
ақиқатқа
–
эволюциялық даму ғана ұлттың
өркендеуіне мүмкіндік беретініне
көзімізді жеткізді.
Бұдан сабақ ала білмесек, тағы да
тарихтың темір қақпанына түсеміз.
Ендеше,
эволюциялық
даму
қағидасы əрбір қазақстандықтың
жеке басының дербес бағдарына
айналуға тиіс.
Бірақ, қоғамның эволюциялық
дамуы
қағида
ретінде
мəңгі
тұмшаланудың синонимі емес. Сол
себепті, тарихтың ащы сабағын
түсініп қана қоймай, өзіміз күнде көріп
жүрген қазіргі құбылыстардан ой
түйіп,
болашақтың беталысына
қарап, пайым жасай білу де айрықша
маңызды.
Бүгінде
революциялар
өңін
өзгертіп, ұлттық, діни, мəдени, сепаратистік перде жамылды. Бірақ, бəрі
де, түптеп келгенде, қантөгіспен,
экономикалық
күйреумен
аяқталатынын көріп отырмыз.
Сондықтан, əлемдегі оқиғаларды
ой елегінен өткізіп, қорытынды жасау
– қоғамның да, саяси партиялар мен
қозғалыстардың да, білім беру
жүйесінің
де
ауқымды
дүниетанымдық, рухани жұмысының
бір бөлігі.
6. Сананың ашықтығы
Көптеген
проблема
əлемнің
қарқынды
өзгеріп
жатқанына
қарамастан, бұқаралық сана-сезімнің
«от басы, ошақ қасы» аясында
қалуынан туындайды.
Бір қарағанда, жер жүзіндегі миллиардтан астам адам өзінің туған тілімен қатар, кəсіби байланыс құралы
ретінде жапатармағай оқып жатқан
ағылшын тілін біздің де жаппай жəне
жедел үйренуіміз керектігі еш
дəлелдеуді қажет етпейтіндей.
Еуропалық Одақтың 400 миллионнан астам тұрғыны ана тілдері –
неміс, француз, испан, итальян немесе басқа да тілдерді сыйламай
ма? Əлде 100 миллиондаған қытай
мен индонезиялықтар, малайлар
ағылшын тілін еріккеннен үйреніп
жатыр ма?
(Соңы 2 бетте).
2 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 15 (7551) 15 апреля 2017 года
БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ
(Соңы. Басы 1 бетте).
Бұл – бəзбіреулердің əншейін
қалауы емес, жаһандық əлемге еркін
кірігіп, жұмыс істеудің басты шарты.
Бірақ, мəселе бұған да тіреліп
тұрған жоқ. Сананың ашықтығы
зерденің үш ерекшелігін білдіреді.
Біріншіден, ол дүйім дүниеде, Жер
шарының өзіңе қатысты аумағында
жəне өз еліңнің айналасында не
болып жатқанын түсінуге мүмкіндік
береді.
Екіншіден, ол жаңа технологияның
ағыны алып келетін өзгерістердің
бəріне дайын болу деген сөз.
Таяудағы он жылда біздің өмір салтымыз: жұмыс, тұрмыс, демалыс, баспана, адами қатынас тəсілдері,
қысқасы, барлығы түбегейлі өзгереді.
Біз бұған да дайын болуымыз керек.
Үшіншіден, бұл – өзгелердің
тəжірибесін алып, ең озық жетістіктерін бойға сіңіру мүмкіндігі. Азиядағы
екі ұлы держава – Жапония мен
Қытайдың бүгінгі келбеті – осы
мүмкіндіктерді тиімді пайдаланудың
нағыз үлгісі.
«Өзімдікі ғана таңсық, өзгенікі –
қаңсық» деп кері тартпай, ашық болу,
басқалардың ең озық жетістіктерін
қабылдай білу, бұл – табыстың кілті,
əрі
ашық
зерденің
басты
көрсеткіштерінің бірі.
Егер қазақстандықтар жер жүзіне
үйден шықпай, терезеден телміріп отырып баға беретін болса, əлемде,
құрлықта, тіпті іргедегі елдерде
қандай дауыл соғып жатқанын көре
алмайды.
Көкжиектің арғы жағында не болып
жатқанын да біле алмайды. Тіпті,
бірқатар
ұстанымдарымызды
түбегейлі
қайта
қарауға
мəжбүрлейтін сыртқы ықпалдардың
байыбына барып, түсіне де алмай
қалады.
ІІ. ТАЯУ ЖЫЛДАРДАҒЫ
МІНДЕТТЕР
Қоғамдық сана жаңғырудың негізгі
қағидаларын қалыптастыруды ғана
емес, сонымен бірге, біздің заман
сынағына лайықты төтеп беруімізге
қажетті нақты жобаларды жүзеге асыруымызды да талап етеді.
Осыған байланысты, мен алдағы
жылдарда мықтап қолға алу қажет
болатын бірнеше жобаны ұсынамын.
Біріншіден, қазақ тілін біртіндеп
латын əліпбиіне көшіру жұмыстарын
бастауымыз керек. Біз бұл мəселеге
неғұрлым дəйектілік қажеттігін терең
түсініп, байыппен қарап келеміз жəне
оған кірісуге Тəуелсіздік алғаннан
бері мұқият дайындалдық.
Қазақ тілінің əліпбиі тым тереңнен
тамыр тартатынын білесіздер.
VI-VII ғасырлар – ерте орта ғасыр
кезеңі.
Бұл
уақытта
Еуразия
құрлығында ғылымға «Орхон-Енисей
жазулары» деген атаумен танылған
көне түркілердің руникалық жазуы
пайда болып, қолданылды.
Бұл адамзат тарихындағы ең көне
əліпбилердің бірі ретінде белгілі.
V-XV ғасырларда түркі тілі Еуразия
құрлығының аса ауқымды бөлігінде
ұлтаралық қатынас тілі болды.
Мəселен, Алтын Орданың бүкіл
ресми құжаттары мен халықаралық
хат-хабарлары
негізінен
ортағасырлық түркі тілінде жазылып
келді.
Халқымыз Ислам дінін қабылдаған
соң руникалық жазулар біртіндеп
ысырылып, араб тілі мен араб
əліпбиі тарала бастады.
Х ғасырдан ХХ ғасырға дейін, 900
жыл бойы Қазақстан аумағында араб
əліпбиі қолданылды.
1929 жылғы 7 тамызда КСРО
Орталық Атқару Комитеті мен КСРО
Халық Комиссарлары Кеңесінің Президиумы латындандырылған жаңа
əліпби – «Біртұтас түркі алфавитін»
енгізу туралы қаулы қабылдады.
Латын
əліпбиінің
негізінде
жасалған жазу үлгісі 1929 жылдан
1940 жылға дейін қолданылып, кейін
кириллицаға ауыстырылды.
1940 жылғы 13 қарашада «Қазақ
жазуын
латындандырылған
əліпбиден орыс графикасы негізіндегі
жаңа əліпбиге көшіру туралы» заң
қабылданды.
Осылайша, қазақ тілінің əліпбиін
өзгерту тарихы негізінен нақты саяси
себептермен айқындалып келді.
Мен 2012 жылғы желтоқсан
айында жария еткен «Қазақстан2050» Стратегиясында «2025 жылдан бастап латын əліпбиіне көшуге
кірісуіміз керектігін» мəлімдедім.
Бұл – сол кезден барлық салаларда біз латын қарпіне көшуді бастаймыз деген сөз.
Яғни, 2025 жылға қарай іс
қағаздарын, мерзімді баспасөзді,
оқулықтарды, бəрін де латын
əліпбиімен басып шығара бастауға
тиіспіз.
Ол кезең де таяп қалды, сондықтан
біз уақыт ұттырмай, бұл жұмысты
осы бастан қолға алуымыз керек. Біз
осынау ауқымды жұмысты бастауға
қажетті дайындық жұмыстарына
қазірден кірісеміз. Үкімет қазақ тілін
латын əліпбиіне көшірудің нақты кестесін жасауы керек.
Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы
технологиялық
ортаның,
коммуникацияның, сондай-ақ, ХХІ ғасырдағы ғылыми жəне білім беру
процесінің ерекшеліктеріне байланысты.
Мектеп қабырғасында балаларымыз ағылшын тілін оқып, латын
əріптерін онсыз да үйреніп жатыр.
Сондықтан, жас буын үшін ешқандай
қиындық, кедергілер болмақ емес.
2017
жылдың
аяғына
дейін
ғалымдардың көмегімен, барша
қоғам өкілдерімен ақылдаса отырып,
қазақ əліпбиінің жаңа графикадағы
бірыңғай
стандартты
нұсқасын
қабылдау керек. 2018 жылдан бастап
жаңа əліпбиді үйрететін мамандарды
жəне орта мектептерге арналған
оқулықтарды дайындауға кірісуіміз
қажет.
Алдағы 2 жылда ұйымдастыру
жəне
əдістемелік
жұмыстар
жүргізілуге тиіс.
Əрине, жаңа əліпбиге бейімделу
кезеңінде белгілі бір уақыт кириллица
алфавиті де қолданыла тұрады. Екіншіден, қоғамдық жəне гуманитарлық
ғылымдар
бойынша
«Жаңа
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі
100 жаңа оқулық» жобасын қолға
аламыз.
Оның мəні мынада:
1.
Біз
тарих,
саясаттану,
əлеуметтану, философия, психология, мəдениеттану жəне филология
ғылымдары бойынша студенттерге
толыққанды білім беруге қажетті
барлық жағдайды жасауға тиіспіз.
Гуманитарлық зиялы қауым өкілдері
еліміздің жоғары оқу орындарындағы
гуманитарлық кафедраларды қайта
қалпына келтіру арқылы мемлекеттің
қолдауына ие болады. Бізге инженерлер мен дəрігерлер ғана емес, қазіргі
заманды жəне болашақты терең
түсіне алатын білімді адамдар да
ауадай қажет.
2. Біз алдағы бірнеше жылда
гуманитарлық
білімнің
барлық
бағыттары бойынша əлемдегі ең
жақсы 100 оқулықты əртүрлі тілдерден қазақ тіліне аударып, жастарға
дүние жүзіндегі таңдаулы үлгілердің
негізінде білім алуға мүмкіндік жасаймыз. 2018-2019 оқу жылының өзінде
студенттерді осы оқулықтармен
оқыта бастауға тиіспіз.
3. Ол үшін қазіргі аудармамен айналысатын құрылымдар негізінде
мемлекеттік емес Ұлттық аударма
бюросын құру керек. Ол Үкіметтің
тапсырысы бойынша 2017 жылдың
жазынан тиісті жұмыстарға кірісе бергені жөн.
Бұл бағдарлама арқылы неге қол
жеткіземіз?
Ең алдымен, жүз мыңдаған студентке жаңа сапалық деңгейде білім
бере бастаймыз.
Бұл – білім саласындағы жаһандық
бəсекеге неғұрлым бейімделген мамандарды даярлау деген сөз.
Оған қоса, жаңа мамандар
ашықтық, прагматизм мен бəсекелік
қабілет сияқты сананы жаңғыртудың
негізгі қағидаларын қоғамда орнықтыратын басты күшке айналады.
Осылайша, болашақтың негізі білім
ордаларының
аудиторияларында
қаланады.
Біздің əлеуметтік жəне
гуманитарлық біліміміз ұзақ жылдар
бойы бір ғана ілімнің аясында шектеліп, дүниеге бір ғана көзқараспен
қарауға мəжбүр болдық. Əлемнің
үздік 100 оқулығының қазақ тілінде
шығуы 5-6 жылдан кейін-ақ жемісін
бере бастайды. Сол себепті, уақыт
ұттырмай, ең заманауи, таңдаулы
үлгілерді алып, олардың қазақ тіліндегі аудармасын жасауымыз керек.
Бұл – мемлекеттің міндеті.
Үкімет мұны аудармашы мамандармен қамтамасыз ету, авторлық
құқық,
оқу-əдістемелік
бағдарламалар мен профессорлықоқытушылық
құрамды
белгілеу
сияқты жайттарды ескере отырып,
кешенді түрде шешуі керек.
Үшіншіден, Қазақ «Туған жерге
туыңды тік» деп бекер айтпаған.
Патриотизм кіндік қаның тамған
жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң мен
өңіріңе, яғни туған жеріңе деген
сүйіспеншіліктен басталады.
Сол себепті, мен «Туған жер»
бағдарламасын
қолға
алуды
ұсынамын. Оның ауқымы ізінше опоңай кеңейіп, «Туған елге» ұласады.
Мəселен, «Ауылым – əнім» атты
əнді айтқанда, «Туған жерін сүйе
алмаған, сүйе алар ма туған елін»
деп шырқайтын едік қой. Бажайлап
қарасақ, бұл – мағынасы өте терең
сөздер. Бағдарлама неге «Туған жер»
деп аталады? Адам баласы – шексіз
зерденің ғана емес, ғажайып сезімнің
иесі. Туған жер – əркімнің шыр етіп
жерге түскен, бауырында еңбектеп,
қаз басқан қасиетті мекені, талай
жанның өмір-бақи тұратын өлкесі.
Оны қайда жүрсе де жүрегінің түбінде
əлдилеп өтпейтін жан баласы болмайды.
Туған жерге, оның мəдениеті мен
салт-дəстүрлеріне
айрықша
іңкəрлікпен атсалысу – шынайы
патриотизмнің
маңызды
көріністерінің бірі.
Бұл кез келген халықты əншейін біріге салған қауым емес, шын
мəніндегі
ұлт
ететін
мəденигенетикалық кодының негізі.
Біздің бабаларымыз ғасырлар
бойы ұшқан құстың қанаты талып,
жүгірген аңның тұяғы тозатын ұланғайыр аумақты ғана қорғаған жоқ.
Олар ұлттың болашағын, келер
ұрпағын, бізді қорғады. Сан тараптан
сұқтанған жат жұртқа Атамекеннің
қарыс қадамын да бермей, ұрпағына
мирас етті.
Туған жерге деген сүйіспеншілік
нені
білдіреді,
жалпы,
бағдарламаның мəні неде? Бірінші,
бұл білім беру саласында ауқымды
өлкетану жұмыстарын жүргізуді, экологияны жақсартуға жəне елді мекендерді
абаттандыруға баса мəн
беруді, жергілікті деңгейдегі тарихи
ескерткіштер мен мəдени нысандарды қалпына келтіруді көздейді.
Патриотизмнің ең жақсы үлгісі орта
мектепте туған жердің тарихын
оқудан көрініс тапса игі.
Туған жердің əрбір сайы мен
қырқасы, тауы мен өзені тарихтан
сыр шертеді. Əрбір жер атауының
төркіні туралы талай-талай аңыздар
мен əңгімелер бар. Əрбір өлкенің
халқына суықта пана, ыстықта сая
болған, есімдері ел есінде сақталған
біртуар перзенттері бар. Осының
бəрін жас ұрпақ біліп өсуге тиіс.
Екінші, басқа аймақтарға көшіп
кетсе де туған жерлерін ұмытпай,
оған қамқорлық жасағысы келген
кəсіпкерлерді, шенеуніктерді, зиялы
қауым өкілдері мен жастарды
ұйымдастырып, қолдау керек. Бұл –
қалыпты жəне шынайы патриоттық
сезім, ол əркімде болуы мүмкін. Оған
тыйым салмай, керісінше, ынталандыру керек.
Үшінші, жергілікті билік «Туған
жер» бағдарламасын жинақылықпен
жəне жүйелілікпен қолға алуға тиіс.
Бұл жұмысты өз бетімен жіберуге
болмайды, мұқият ойластырып,
халыққа дұрыс түсіндіру қажет.
Туған жеріне көмек жасаған жандарды қолдап-құрметтеудің түрлі
жолдарын табу керек. Бұл жерде де
көп жұмыс бар.
Осы
арқылы
қалаларды
көгалдандыруға, мектептерді компьютерлендіруге, жергілікті жоғары
оқу орындарына демеушілік жасауға,
музейлер мен галереялар қорын байыта түсуге болады.
Қысқаша айтқанда, «Туған жер»
бағдарламасы
жалпыұлттық
патриотизмнің нағыз өзегіне айналады.
Туған жерге деген сүйіспеншілік
Туған елге – Қазақстанға деген
патриоттық сезімге ұласады.
Төртіншіден, жергілікті нысандар
мен елді мекендерге бағытталған
«Туған жер» бағдарламасынан бөлек,
біз халықтың санасына одан да
маңыздырақ – жалпыұлттық қасиетті
орындар ұғымын сіңіруіміз керек.
Ол үшін «Қазақстаның қасиетті рухани
құндылықтары»
немесе
«Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасы керек.
Əрбір халықтың, əрбір өркениеттің
баршаға ортақ қасиетті жерлері болады, оны сол халықтың əрбір азаматы біледі.
Бұл – рухани дəстүрдің басты
негіздерінің бірі.
Біз – ұлан-ғайыр жері мен аса бай
рухани тарихы бар елміз. Ұлы
Даланың көз жеткізгісіз кең-байтақ
аумағы тарихта түрлі рөл атқарған.
Бірақ, осынау рухани географиялық
белдеуді мекен еткен халықтың
тонның ішкі бауындай байланысы
ешқашан үзілмеген.
Біз тарихымызда осынау көркем,
рухани,
қастерлі
жерлеріміздің
біртұтас
желісін
бұрын-соңды
жасаған емеспіз.
Мəселе еліміздегі ескерткіштерді,
ғимараттар мен көне қалаларды
қалпына келтіруде тұрған жоқ.
Идеяның түпкі төркіні Ұлытау
төріндегі жəдігерлер кешенін, Қожа
Ахмет Ясауи мавзолейін, Тараздың
ежелгі ескерткіштерін, Бекет ата кесенесін, Алтайдағы көне қорымдар
мен Жетісудың киелі мекендерін
жəне басқа да жерлерді өзара
сабақтастыра отырып, ұлт жадында
біртұтас кешен ретінде орнықтыруды
меңзейді.
Мұның бəрі тұтаса келгенде
халқымыздың ұлттық бірегейлігінің
мызғымас негізін құрайды.
Біз жат идеологиялардың əсері туралы айтқанда, олардың артында
басқа халықтардың белгілі бір
құндылықтары мен мəдени символдары тұрғанын есте ұстауымыз
керек. Тиісінше, оларға өзіміздің
ұлттық құндылықтарымыз арқылы
ғана
төтеп
бере
аламыз.
Қазақстанның қасиетті жерлерінің
мəдени-географиялық белдеуі –
неше ғасыр өтсе де бізді кез келген
рухани жұтаңдықтан сақтап, аман
алып
шығатын
символдық
қалқанымыз
əрі
ұлттық
мақтанышымыздың қайнар бұлағы.
Ол – ұлттық бірегейлік негіздерінің
басты
элементтерінің
бірі.
Сондықтан, мыңжылдық тарихымызда біз алғаш рет осындай
ауқымды жобаны жасап, жүзеге
асыруға тиіспіз.
Биыл Үкімет
жұртшылықпен ақылдаса отырып,
жобаны əзірлеуі керек. Онда үш
мəселе қамтылғаны жөн. Нақтырақ
айтқанда:
1. Аталған «Мəдени-географиялық
белдеудің» рөлі мен оған енетін
орындар туралы əрбір қазақстандық
білуі үшін оқу-ағарту дайындығын
жүргізу қажет.
2. БАҚ осыдан туындайтын ұлттық
ақпараттық жобалармен жүйелі
түрде, мықтап айналысуы керек.
3. Ішкі жəне сыртқы мəдени туризм
халқымыздың
осы
қастерлі
мұраларына сүйенуге тиіс. Мəдени
маңыздылығы тұрғысынан біздің
Түркістан немесе Алтай – ұлттық немесе құрлықтық қана емес, жаһандық
ауқымдағы құндылықтар.
Бесіншіден, заманауи əлемдегі
бəсекелік қабілет – мəдениеттің де
бəсекелік қабілеті деген сөз. АҚШ-тың
«қырғиқабақ
соғыс»
кезіндегі
табысының
қомақты
бөлігі
Голливудтың еншісінде.
Біз ХХІ ғасырдың жаһандық картасында ешкімге ұқсамайтын, дербес
орны бар ұлт боламыз десек,
«Жаһандағы заманауи қазақстандық
мəдениет» жобасын іске асыруға тиіспіз.
Əлем бізді қара алтынмен немесе
сыртқы саясаттағы ірі бастамаларымызбен ғана емес, мəдени жетістіктерімізбен де тануы керек.
Бұл жоба нені көздейді?
Бірінші, отандық мəдениет БҰҰның алты тілі – ағылшын, орыс,
қытай, испан, араб жəне француз тілдерінде сөйлеуі үшін мақсатты
ұстаным болуы шарт.
Екінші, ол бүгінгі қазақстандықтар
жасаған жəне жасап жатқан заманауи
мəдениет болуға тиіс.
Үшінші, мəдени қазыналарымызды
əлем жұртшылығына таныстырудың
мүлдем жаңа тəсілдерін ойластыру
керек.
Мəдени өнімдеріміз тек кітап
түрінде
емес,
əртүрлі
мультимедиалық тəсілдермен де
шыққаны абзал.
Төртінші, бұған ауқымды мемлекеттік қолдау жасалуы қажет. Сыртқы
істер, Мəдениет жəне спорт, Ақпарат
жəне коммуникациялар министрліктері жүйелі түрде, қоян-қолтық
жұмыс істеуі керек.
Бесінші,
бұл
жұмыста
шығармашылық зиялы қауым, оның
ішінде Жазушылар одағы мен Ғылым
академиясы, университеттер мен
қоғамдық ұйымдар үлкен рөл
атқаруға тиіс.
Біз заманауи мəдениетіміздің
қандай өкілдері əлемдік аренаға жол
тартуы керектігін анықтап алуымыз
керек.
Ұлттық
мəдениетіміздің
озық
үлгілерін іріктеп алғаннан кейін шетелдерде
оларды
таныстыру
рəсімдерін өткіземіз.
2017 жыл жер жүзіне мəдениет
саласындағы қай жетістіктерімізді
көрсете алатынымызды айқындап
алу тұрғысынан шешуші жыл болмақ.
Содан соң бірегей бағдарламаны 5-7
жылда тыңғылықты жүзеге асырамыз.
Осылайша, мың жылдық тарихымызда төл мəдениетіміз тұңғыш рет
əлемнің барлық құрлықтарына жол
тартып, басты тілдерінде сөйлейтін
болады.
Алтыншыдан, ұлт мақтанышы
біздің бұрынғы өткен батыр бабаларымыз, данагөй билеріміз бен жырауларымыз ғана болмауға тиіс.
Мен бүгінгі замандастарымыздың
жетістіктерінің тарихына да назар
аударуды ұсынамын. Бұл идеяны
«Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы арқылы іске асырған жөн.
Еліміздің Тəуелсіздік жылнамасы
жазыла бастағанына небəрі 25 жыл
болды. Бұл – тарих тұрғысынан қас
қағым сəт десек те, еліміз үшін
ғасырға бергісіз кезең. Əрине,
жасалған жұмыстардың маңызы мен
ауқымына ешбір күмəн жоқ.
Дегенмен,
осы
қыруар
істі
атқарған, ел дамуына зор үлес қосқан
азаматтардың өздері мен олардың
табысқа жету тарихы əдетте құрғақ
фактілер мен цифрлардың тасасында қалып қояды. Шын мəнінде,
Қазақстанның əрбір жетістігінің артында алуан түрлі тағдырлар тұр.
«Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы – Тəуелсіздік жылдарында
табысқа жеткен, еліміздің əр өңірінде
тұратын түрлі жастағы, сан алуан
этнос өкілдерінің тарихы.
Жобада нақты адамдардың нақты
тағдырлары мен өмірбаяндары
арқылы
бүгінгі,
заманауи
Қазақстанның келбеті көрініс табады.
Біз «Жаныңда жүр жақсы адам»
деген сөздің байыбына бара бермейміз. Шын мəнінде, Тəуелсіздік
дəуірінде өзінің еңбегімен, білімімен,
өнерімен озып шыққан қаншама замандастарымыз бар. Олардың жүріп
өткен жолдары – кез келген статистикадан артық көрсеткіш.
Сондықтан, оларды телевизиялық
деректі туындылардың кейіпкеріне
айналдыруымыз керек. Жастар
өмірге шынайы көзбен қарап, өз
тағдырларына өздері иелік ете алатын азаматтар болуы үшін оларға үлгі
ұсынуымыз керек.
Қазіргі медиамəдениетті суырыла
сөйлейтін «шешендер» емес, өмірдің
өзінен алынған шынайы оқиғалар
қалыптастырады.
Мұндай
оқиғаларды
көрсету
бұқаралық
ақпарат құралдарының басты нысанасына айналуға тиіс.
Бұл жоба үш мəселені шешуге
бағытталғаны жөн.
1. Ақылымен, қолымен, дарынымен заманауи Қазақстанды жасап
жатқан нақты адамдарды қоғамға таныту.
2. Оларға ақпараттық қолдау
жасап,
танымал
етудің
жаңа
мультимедиалық
алаңын
қалыптастыру.
3. «100 жаңа есім» жобасының
өңірлік нұсқасын жасау. Ел-жұрт
ұлтымыздың алтын қорына енетін
тұлғаларды білуге тиіс.
ҚОРЫТЫНДЫ
Мемлекет пен ұлт құрыштан
құйылып, қатып қалған дүние емес,
үнемі дамып отыратын тірі ағза іспетті. Ол өмір сүру үшін заман
ағымына саналы түрде бейімделуге
қабілетті болуы керек.
Жаңа жаһандық үрдістер ешкімнен
сұрамай, есік қақпастан бірден төрге
озды. Сондықтан, заманға сəйкес
жаңғыру
міндеті
барлық
мемлекеттердің алдында тұр.
Сынаптай сырғыған уақыт ешкімді
күтіп тұрмайды, жаңғыру да тарихтың
өзі сияқты жалғаса беретін процесс.
Екі дəуір түйіскен өліара шақта
Қазақстанға түбегейлі жаңғыру жəне
жаңа идеялар арқылы болашағын баянды ете түсудің теңдессіз тарихи
мүмкіндігі беріліп отыр.
Мен барша қазақстандықтар,
əсіресе, жас ұрпақ жаңғыру жөніндегі
осынау ұсыныстардың маңызын
терең түсінеді деп сенемін.
Жаңа жағдайда жаңғыруға деген
ішкі ұмтылыс – біздің дамуымыздың
ең басты қағидасы. Өмір сүру үшін
өзгере білу керек. Оған көнбегендер
тарихтың шаңына көміліп қала береді.
(«Егемен Қазақстан» газетінен)
12 сəуір 2017 жыл
№ 15 (7551) 15 апреля 2017 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
3 стр.
Нурсултан НАЗАРБАЕВ, Президент Республики Казахстан
Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания
ВВЕДЕНИЕ
Казахстан вступил в новый исторический период.
В этом году своим Посланием я
объявил о начале Третьей модернизации Казахстана.
Так мы дали старт двум важнейшим процессам обновления – политической реформе и модернизации
экономики.
Цель известна – войти в тридцатку
развитых государств мира.
Оба модернизационных процесса
имеют четкие цели и задачи, приоритеты, методы их достижения. Уверен,
что все будет сделано в сроки и максимально эффективно. Но этого недостаточно.
Я убежден: начатые нами масштабные преобразования должны
сопровождаться опережающей модернизацией общественного сознания. Она не просто дополнит
политическую и экономическую модернизацию - она выступит их сердцевиной.
Надо отметить, что за годы Независимости нами был принят и реализован ряд крупных программ.
С 2004 года была реализована
программа «Мəдени мұра», направленная на восстановление историкокультурных памятников и объектов
на территории Казахстана.
В 2013 году мы приняли программу
«Халық тарихтолқынында», позволившую нам системно собрать и изучить документы из ведущих
мировых архивов, посвященные истории нашей страны.
А сегодня мы должны приступить к
более масштабной и фундаментальной работе.
Поэтому я решил поделиться
своим видением того, как нам вместе
сделать шаг навстречу будущему, изменить общественное сознание,
чтобы стать единой Нацией сильных
и ответственных людей.
I. О НАЦИОНАЛЬНОМ СОЗНАНИИ В XXI ВЕКЕ.
На наших глазах мир начинает
новый, во многом неясный, исторический цикл. Занять место в передовой
группе, сохраняя прежнюю модель
сознания и мышления, невозможно.
Поэтому важно сконцентрироваться,
изменить себя и через адаптацию к
меняющимся условиям взять лучшее
из того, что несет в себе новая эпоха.
В чем был, на мой взгляд, главный
недостаток западных моделей модернизации XX века применительно
к реалиям нашего времени? В том,
что они переносили свой уникальный
опыт на все народы и цивилизации
без учёта их особенностей.
Даже в значительной степени модернизированные общества содержат в себе коды культуры, истоки
которых уходят в прошлое.
Первое условие модернизации нового типа – это сохранение своей
культуры, собственного национального кода. Без этого модернизация
превратится в пустой звук.
Но это не значит консервацию
всего в национальном самосознании
– и того, что дает нам уверенность в
будущем, и того, что ведет нас назад.
Новая модернизация не должна,
как прежде, высокомерно смотреть
на исторический опыт и традиции.
Наоборот, она должна сделать лучшие традиции предпосылкой, важным условием успеха модернизации.
Без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет в воздухе. Я же хочу, чтобы она
твердо стояла на земле. А это значит,
что история и национальные традиции должны быть обязательно учтены.
Это платформа, соединяющая горизонты прошлого, настоящего и будущего народа.
Убежден: важнейшая миссия духовной модернизации заключается и
в примирении различных полюсов
национального сознания.
Я бы выделил несколько направлений модернизации сознания как
общества в целом, так и каждого казахстанца.
1. Конкурентоспособность
Сегодня не только отдельный человек, но и нация в целом имеет
шанс на успех, только развивая свою
конкурентоспособность.
Это означает прежде всего способность нации предложить что-либо
выигрышное по цене и качеству на
региональных и глобальных рынках.
И это не только материальный продукт, но и знания, услуги, интеллектуальные продукты, наконец, качество
трудового ресурса.
Особенность завтрашнего дня в
том, что именно конкурентоспособность человека, а не наличие мине-
ральных ресурсов, становится фактором успеха нации.
Поэтому любому казахстанцу, как
и нации в целом, необходимо обладать набором качеств, достойных XXI
века. И среди безусловных предпосылок этого выступают такие факторы, как компьютерная грамотность,
знание иностранных языков, культурная открытость.
Поэтому и программа «Цифровой
Казахстан», и программа трехъязычия, и программа культурного и конфессионального согласия – это часть
подготовки нации (всех казахстанцев)
к жизни в XXI веке. Это часть нашей
конкурентоспособности.
2. Прагматизм
Модернизация невозможна без изменения ряда привычек и стереотипов. В нашей истории есть много
примеров подлинного прагматизма.
На протяжении столетий наши
предки сохранили уникальный экологически правильный уклад жизни, сохраняя среду обитания, ресурсы
земли, очень прагматично и экономно расходуя ее ресурсы.
И только за несколько лет в середине прошлого века нерациональное
использование ресурсов привело к
исчезновению Аральского моря, превращению тысяч гектаров плодородных земель в зоны экологического
бедствия. И это пример крайне непрагматичного отношения к окружающей
среде.
Так,
прежний
национальный прагматизм обратился в расточительность.
На пути модернизации нам стоит
вспомнить навыки предков. Прагматизм означает точное знание своих
национальных и личных ресурсов, их
экономное расходование, умение
планировать свое будущее.
Прагматизм есть противоположность расточительности, кичливости,
жизни напоказ. Культура современного общества – это культура умеренности, культура достатка, а не
роскоши, это культура рациональности.
Умение жить рационально с акцентом на достижение реальных целей,
с акцентом на образование, здоровый образ жизни и профессиональный успех – это и есть прагматизм в
поведении.
И это единственно успешная модель в современном мире. Когда же
нация и индивид не ориентированы
на конкретные практические достижения, тогда и появляются несбыточные,
популистские
идеологии,
ведущие к катастрофе.
К сожалению, история дает нам немало примеров, когда целые нации,
ведомые несбыточными идеологиями, терпели поражение. Мы видели крах трех главных идеологий
прошлого века – коммунизма, фашизма и либерализма.
Век радикальных идеологий прошел. Нужны ясные, понятные и
устремленные в будущее установки.
Такой установкой может быть ориентация на достижение конкретных
целей с расчетом своих возможностей и пределов, как человеком, так
и нацией в целом. Реализм и прагматизм – вот лозунг ближайших десятилетий.
3. Сохранение национальной
идентичности
Само понятие духовной модернизации предполагает изменения в национальном сознании. Здесь есть
два момента.
Во-первых, это изменение в рамках национального сознания.
Во-вторых, это сохранение внутреннего ядра национального «Я» при
изменении некоторых его черт.
В чем опасность господствующих
сегодня моделей модернизации? В
том, что модернизация рассматривается как переход от национальной
модели развития к некой единой,
универсальной. Но жизнь неизменно
доказывает, что это ошибка! На практике разные регионы и страны выработали свои модели.
Наши национальные традиции и
обычаи, язык и музыка, литература и
свадебные обряды, – одним словом,
национальный дух, должны вечно
оставаться с нами.
Мудрость Абая, перо Ауэзова, проникновенные строки Джамбула, волшебные звуки Курмангазы, вечный
зов аруаха – это только часть нашей
духовной культуры.
Но модернизация состоит и в том,
что ряд архаических и не вписывающихся в глобальный мир привычек и
пристрастий нужно оставить в прошлом.
Это касается и такой особенности
нашего сознания, как региональное
разделение единой нации. Знать и
гордиться историей своего края –
дело нужное и полезное. Вот только
забывать о гораздо большем – о принадлежности к единой и великой
нации – нельзя.
Мы строим меритократическое общество, где каждый должен оцениваться по личному вкладу и по
личным профессиональным качествам. Такая система не терпит кумовства. Это форма развития
карьеры в отсталых обществах.
Задача не в том, чтобы заниматься
перечислением положительного и отрицательного в накопленном опыте.
Задача в том, чтобы понять два непреложных правила.
Первое. Никакая модернизация не
может иметь место без сохранения
национальной культуры.
Второе. Чтобы двигаться вперед,
нужно отказаться от тех элементов
прошлого, которые не дают развиваться нации.
4. Культ знания
Стремление к образованию всегда
было характерно для нашего народа.
Многое было сделано за годы Независимости. Мы подготовили десятки тысяч молодых специалистов в
лучших университетах мира. Начало,
как известно, было положено программой «Болашак» еще в начале
90-х годов прошлого века. Мы создали ряд университетов очень высокого
уровня,
систему
интеллектуальных школ и многое
другое.
Но культ образования должен быть
всеобщим. И тому есть жесткая и
ясная причина. Технологическая революция ведет к тому, что в ближайшие
десятилетия
половина
существующих профессий исчезнет.
Такой скорости изменения профессионального облика экономики не
знала ни одна эпоха.
И мы вступили в эту эпоху. В таких
условиях успешно жить сможет
только высокообразованный человек, который может относительно
легко менять профессию именно
благодаря высокому уровню образования.
Поэтому Казахстан сегодня в
числе самых передовых стран мира
по доле бюджетных расходов на образование.
Каждый казахстанец должен понимать, что образование - самый фундаментальный фактор успеха в
будущем. В системе приоритетов молодежи образование должно стоять
первым номером.
Если в системе ценностей образованность станет главной ценностью,
то нацию ждет успех.
5. Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана
В этом году исполнится 100 лет со
дня тех радикальных перемен на огромной части Евразии, что произошли в октябре 1917 года. Весь ХХ
век прошел под знаком революционных потрясений.
Каждый народ извлекает свои
уроки из истории. Это его право, и
нельзя навязывать другим свою
точку зрения. Но также никто не
вправе навязывать нам свое субъективное видение истории.
А уроки ХХ века для нашего народа во многом трагические.
Во-первых, был сломан естественный путь национального развития и
навязаны чуждые формы общественного устройства.
Во-вторых, нанесен страшный демографический удар по нации. Удар,
который сказался на протяжении целого столетия.
В-третьих, едва не были утрачены
казахский язык и культура.
В-четвертых, территория Казахстана превратилась во многих регионах в территорию экологического
бедствия.
Конечно, в истории не бывает
только черного и белого цвета. XX
век принес немало позитивного Казахстану.
Это индустриализация, создание
социальной и производственной
инфра-структуры,
формирование
новой интеллигенции.
Определенная модернизация произошла. Но это была модернизация
территории, а не нации.
Мы должны ясно понимать уроки
истории. Эпоха революций не прошла. Они сильно изменились по
форме и содержанию. Но вся наша
недавняя история говорит прямо и
недвусмысленно: только эволюционное развитие дает нации шанс на
процветание. В противном случае мы
снова попадем в исторический капкан.
Эволюционное развитие как принцип идеологии должно быть одним из
ориентиров и на личностном, индивидуальном уровне для каждого казахстанца.
Конечно, эволюционное развитие
общества как принцип не означает
вечной консервации, но важно понять не только уроки истории, но и
примеры современности и сигналы
будущего.
Характер революций изменился.
Они обретают отчетливую национальную, религиозную, культурную
или сепаратистскую окраску. Но в подавляющем большинстве случаев
все кончается насилием и экономическим крахом.
Поэтому серьезное переосмысление того, что происходит в мире, –
это часть огромной мировоззренческой, идеологической работы, которую должны провести и общество в
целом, и политические партии и движения, и система образования.
6. Открытость сознания
Многие проблемы возникают из-за
того, что большой, глобальный мир
стремительно меняется, а массовое
сознание остается в «домашних рамках».
Казалось бы, что доказывать о необходимости массового и форсированного обучения английскому языку,
когда по всему миру более миллиарда человек изучают его наряду с
родным как язык профессиональной
коммуникации?
Неужели более 400 миллионов
граждан Европейского союза не уважают свои родной немецкий, французский, испанский или итальянский
или другой язык? Неужели сотни
миллионов китайцев, индонезийцев
или малайцев просто так изучают
английский?
Это не чье-то субъективное желание, это условие для работы в глобальном мире.
Но вопрос не только в этой частности. Открытость сознания означает,
по крайней мере, три особенности
сознания.
Во-первых, понимание того, что
творится в большом мире, что происходит вокруг твоей страны, что
происходит в твоей части планеты.
Во-вторых, открытость сознания –
это готовность к переменам, которые
несет новый технологический уклад.
Он изменит в ближайшие 10 лет огромные пласты нашей жизни – работу, быт, отдых, жилище, способы
человеческого общения. Нужно быть
готовым к этому.
В-третьих, способность перенимать чужой опыт, учиться у других.
Две великие азиатские державы Япония и Китай – классическое воплощение этих способностей.
Открытость и восприимчивость к
лучшим достижениям, а не заведомое отталкивание всего «не своего»
– вот залог успеха и один из показателей открытого сознания.
Почему столь важно открытое сознание в будущем мире?
Если казахстанцы будут судить о
мире из окон своих домов, то можно
и не увидеть, какие бури надвигаются
в мире, на материке или в соседних
странах. Можно не увидеть леса за
деревьями, можно не понять даже
внешних пружин, которые заставляют нас иногда серьезно менять
подходы.
II. ПОВЕСТКА ДНЯ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ.
Общественное сознание требует
не только выработки принципов модернизации, но и конкретных проектов, которые могли бы позволить
ответить на вызовы времени без
утраты великой силы традиции.
Я вижу несколько конкретных проектов, которые можно развернуть в
ближайшие годы.
Во-первых, необходимо начать работу для поэтапного перехода казахского языка на латиницу. Мы очень
бережно и тактично подошли к этому
вопросу. Здесь нужна спокойная поэтапность. И мы готовились к этому с
осторожностью все годы Независимости.
История графики казахского языка
имеет глубокие корни.
В VI–VII веках, в ранние средние
века, на территории Евразии зародилось и действовало древнетюркское
руническое письмо, известное в
науке как орхоно-енисейское письмо.
В VI–VII веках возникла древнетюркская письменность – один из
древнейших
типов
буквенного
письма человечества.
С V по XV век тюркский язык был
языком межнационального общения
на большей части Евразии.
Например, в Золотой Орде официальные документы и международная
переписка велись в основном на
тюркском языке.
Начиная с X по XX век, почти 900
лет, на территории Казахстана применялась арабская графика.
Отход от рунической письменности, распространение арабского
языка и арабской графики начались
после принятия ислама.
7 августа 1929 года Президиумом
ЦИК СССР и СНК СССР было принято постановление о введении нового латинизированного алфавита
«Единый тюркский алфавит».
Латинизированный алфавит официально использовался с 1929 по
1940 год, после чего был заменен кириллицей.
13 ноября 1940 года был принят
Закон «О переводе казахской письменности с латинизированной на
новый алфавит на основе русской
графики».
Таким образом, история изменения алфавита казахского языка определялась в основном конкретными
политическими причинами.
В декабре 2012 года в своем ежегодном Послании народу Казахстана
«Казахстан-2050» я сказал: «Нам необходимо с 2025 года приступить к
переводу нашего алфавита на латиницу».
Это означает, что с этого времени
мы должны во всех сферах начать
переход на латинский алфавит.
То есть к 2025 году делопроизводство, периодические издания, учебники и все остальное мы начинаем
издавать на латинице.
А сейчас приступим к подготовке
начала перехода на латинский алфавит.
Переход на латиницу также имеет
свою глубокую историческую логику.
Это и особенности современной технологической среды, и особенности
коммуникаций в современном мире,
и особенности научно-образовательного процесса в XXI веке.
Поэтому 2025 год не за горами, и
Правительству нужно иметь четкий
график перехода казахского языка на
латиницу.
В наших школах все дети изучают
английский язык. Это – латиница. То
есть для молодежи не будет проблем.
Полагаю, что до конца 2017 года
необходимо с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского
алфавита в новой графике. С 2018
года начать подготовку кадров для
преподавания нового алфавита и
подготовку учебников для средней
школы.
В ближайшие 2 года провести необходимую организационную и методическую работу.
Конечно, в период адаптации определенное время будет работать и кириллица.
Во-вторых, это проект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» по
общественным и гуманитарным наукам.
Суть его состоит в следующем:
1. Мы должны создать условия для
полноценного образования студентов по истории, политологии, социологии, философии, психологии,
культурологии, филологии. Наша гуманитарная интеллигенция должна
быть поддержана государством
путем восстановления гуманитарных
кафедр в вузах страны. Нам нужны
не просто инженеры и медики, но и
люди, хорошо понимающие современность и будущее.
2. Нам нужно перевести в ближайшие годы 100 лучших учебников
мира с разных языков по всем направлениям гуманитарного знания на
казахский язык и дать возможность
нашей молодежи учиться по лучшим
мировым образцам. Уже в 2018/2019
учебном году мы должны начать обучать наших студентов по этим учебникам.
3. Для этих целей на базе уже существующих переводческих структур
нужно создать негосударственное
Национальное бюро переводов, которое бы по заказу Правительства
начало эту работу уже летом 2017
года.
(Окончание на 4-й стр.).
4 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 15 (7551) 15 апреля 2017 года
Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания
(Окончание. Нач. на 3-й стр.).
Чего мы добьемся этой
программой?
Это прежде всего качественно другой уровень подготовки сотен тысяч
наших студентов.
Далее, это подготовка кадров,
адаптированных к глобальной конкуренции в сфере знания.
Наконец, это те люди, которые и
станут главными проводниками принципов модернизации сознания – открытости,
прагматизма,
конкурентоспособности.
Будущее
творится в учебных аудиториях.
Наше социальное и гуманитарное
знание долгие годы было законсервировано в рамках одного учения и в
рамках одного взгляда на мир. Выход
на казахском языке 100 лучших учебников мира даст эффект уже через
5–6 лет. Нужно брать все самое современное и иметь переводы на государственный казахский язык. И это
задача государства.
Правительству необходимо проработать этот вопрос и решить его с
учетом переводческих кадров, авторских прав, учебно-методических прог
р
а
м
м
,
профессорско-преподавательского
состава и т. д.
В-третьих, патриотизм начинается
с любви к своей земле, к своему аулу,
городу, региону, с любви к малой родине. Поэтому я предлагаю программу «Туғанжер», которая легко
перейдет в более широкую установку
– «Туғанел».
«Туған жерін сүйе алмаған сүйе
аларма туған елін?» или «С чего начинается Родина?» В этих произведениях есть большой смысл.
Почему малая родина? Человек –
существо не только рациональное,
но и эмоциональное. Малая родина
– это место, где ты родился и вырос,
а порой и прожил всю жизнь.
Там горы, реки, рассказы и мифы
об их возникновении, имена людей,
оставшихся в памяти народа. Можно
продолжить перечисление. Все это
важно.
Особое отношение к родной
земле, ее культуре, обычаям, традициям – это важнейшая черта патриотизма.
Это
основа
того
культурно-генетического кода, который любую нацию делает нацией, а
не собранием индивидов.
На протяжении столетий наши
предки защищали конкретные места
и районы, сохранив для нас миллионы квадратных километров благодатной земли. Они сохранили
будущее.
Что означает на практике любовь к
малой родине, что означает программа «Туғанжер»?
Первое: необходимо организовать
серьезную краеведческую работу в
сфере образования, экологии и благоустройства, изучение региональной
истории, восстановление культурноисторических памятников и культурных объектов местного масштаба.
Например, лучшая форма патриотизма – это изучение истории родного края в средних школах.
Второе: это содействие бизнесменам, чиновникам, представителям
интеллигенции и молодежи, которые
переехав в другие регионы страны,
хотели бы поддержать свою малую
родину. Это нормальное и патриотическое желание, и его нужно поддерживать, а не запрещать.
Третье: местным властям нужно
системно и организованно подойти к
программе «Туғанжер».
Нельзя пускать эту работу на самотек, потому что она требует взвешенности и правильности в понимании.
Мы должны найти разные формы
поддержки и социального уважения,
которые помогут малой родине,
включая механизм спонсорской помощи. Здесь огромное поле для работы.
Мы можем быстро озеленить наши
города, значительно помочь компьютеризации школ, поддержать региональные вузы, художественные
фонды местных музеев и галерей и т.
д.
Кратко
говоря,
программа
«Туғанжер» станет одним из настоящих оснований нашего общенационального патриотизма.
От малой родины начинается любовь к большой родине – своей родной стране (к Казахстану).
В-четвертых, наряду с проектом
«Туғанжер», который направлен на
местные, локальные объекты и поселения, нам необходимо укрепить в
сознании народа и другое – общенациональные святыни.
Нам нужен проект«Духовные святыни Казахстана», или.как говорят
ученые, «Сакральная география Казахстана».
У каждого народа, у каждой цивилизации есть святые места, которые
носят общенациональный характер,
которые известны каждому представителю этого народа.
Это одно из оснований духовной
традиции. Для Казахстана это особенно важно. Мы – огромная по территории страна с богатой духовной
историей. Иногда наши размеры играли разную роль в истории. Но никогда в народе не прерывалась связь
в этом духовном географическом
поясе.
Однако при этом за всю историю
мы не создали единое поле, единую
цепочку этих важных с точки зрения
культуры и духовного наследия святых мест.
Вопрос даже не в реставрации памятников, зданий, сооружений.
Вопрос в том, чтобы увязать в национальном сознании воедино комплекс памятников вокруг Улытау и
мавзолея Кожа Ахмета Яссауи, древние памятники Тараза и захоронения
Бекет-Ата, древние комплексы восточного Казахстана и сакральные
места Семиречья, и многие другие
места. Все они образуют каркас
нашей национальной идентичности.
Когда сегодня говорят о воздействии чуждых идеологических влияний, мы не должны забывать, что за
ними стоят определенные ценности,
определенные культурные символы
других народов. А им может противостоять только собственная национальная символика.
Культурно-географический пояс
святынь Казахстана – это и есть
такая символическая защита и источник гордости, который незримо несет
нас через века.
Это один из элементов каркаса национальной идентичности, поэтому
впервые за тысячелетнюю историю
мы должны разработать и осуществить такой проект.
В течение года Правительству в
диалоге с общественностью нужно
разработать этот проект и увязать в
нем три элемента:
1. Нужна образовательная подготовка каждого казахстанца по роли и
месту этого «Культурно-географического пояса».
2. Наши СМИ должны серьезно и
системно заняться национальными
информационными проектами в этой
связи.
3. Внутренний и внешний культурный туризм должен опираться на это
символическое наследие народа.
По своему культурному значению
тот же Туркестан или Алтай имеют не
просто национальное или континентальное значение, – это глобальные
величины.
В-пятых, конкурентоспособность в
современном мире и конкурентоспособность культур. Огромная часть успеха США в эпоху «холодной войны»
– это успехи Голливуда. Если мы
хотим быть нацией со своим неповторимым местом на глобальной карте
XXI века, то мы должны реализовать
еще один проект – «Современная казахстанская культура в глобальном
мире».
Речь идет о том, чтобы мир узнал
нас не только по ресурсам нефти и
крупным внешнеполитическим инициативам, но и по нашим культурным
достижениям.
Елбасының үнжариясын қолдаймыз
Отанымызды көркейіп, дамытуға атсалысатын
боламыз
Қазақстанның дамуына үлес қосушылардың бірі,
Тəуелсіз елдің жас азаматы ретінде Елбасымыз
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар:
рухани жаңару» атты мақаласын, жақсы əсер қалдыра отырып, ұлтымыздың мəдениетін жаңғыртудың жаңа белестерін көре отырып, ерекше əсермен оқып шықтым. Бұл
Ұлттың Манифесі, қазақтың болашаққа, ғасырлардан
ғасырларға жетелейтін бағыты.
25 жыл ішінде атқарылған істер мен ата - бабамыздан
жеткен қастерлі міндеттерді келешек ұрпаққа аманат ету
азаматтық, ұлттық қалыптасудың жаңа белесіне өтуге
үндеу дер едім.
Сырттан келетін тəуекел мен қауіп - қатер күннен күнге
қабатталып келеді. Осындай қысылтаяң заманда
Қазақстан тəуелсіз мемлекет ретінде мемлекеттік институттарды дамыта отырып, өзінің негізгі құндылықтарын
айқындап алуы өзекті мəселе. Құс қанатын қақпаса, артқа
шегінбейді, ол құлайды. Дəл сол сияқты еліміздің ұлттық
рухани - мəдени құндылықтарын модернизация жасамаса
ұлтымыздың болашағы бұлыңғыр. Осы мақалада қазақ
халқының рухани модернизациясының бағдары көрініп
тұрғаны анық.
«Туған жер» бағдарламасы кіші Отаныңа қамқорлық
жасауға үгіттейді. Туып, өскен мекеніңді абаттандыруға,
көгалдандыруға, дамытуға, насихаттауға титтей де болса
үлес қосу арқылы патриоттық деген ұлы ұғымның үлгісі
болуға шақырады.
Қазақтың сакралды географиясын жасау идеясы мені
ерекше таңқалдырды. Қасиетті өлкелерде тарихи туризмді дамытуға жол ашамыз. Географиялық тың тарих
жасау қазақы рухтың, қазақ тарихының, қазақтың бар
қасиеттісінің сырттан ықпал етушілерге беретін жауабы
деуге де болады. Аталмыш бағдарлама жобасы жерімен,
елімен, ұлтымен таныстырудың бұрын қолданылмаған
тың тəсілі. Жастардың туған жеріне жəне Отанына деген
сезімін одан əрі арттыруға септігін тигізеді.
Қазақстандықтардың мүддесінің стратегиялық бағытын
айқындайтын жаңа идеологиялық концепциясы жастарды
белгілі бір əрекетке түрткі болатын принциптердің
жиынтығына жігерлендіре бермек.
«Ағаштың түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге
болады, ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың».
Сондықтан жас ұрпақтың бойына жастайынан мейірімділік, қайырымдылық, еңбекқорлық секілді құнды
қасиеттерді сіңіріп, өз - өзіне сенімділікті тəрбиелеуде Елбасы мақаласының маңызы зор деп білемін.
Жастарымызды пайымы парасатты, шешімі дана
Елбасының осы үнжариясын толық қолдай отырып, бір
жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып бар ынта жігерімізбен білімімізді Отанымыздың көркейіп, дамуына бірауыздан атсалысуға шақырамын.
Дулат Садвакасов,
Осакаров ауданының жастар ресурстық
орталығының басшысы
О чем должна пойти речь в этом
проекте?
Первое – нужен целевой подход,
чтобы отечественная культура зазвучала на шести языках ООН: английском,
русском,
китайском,
испанском, арабском, французском.
Второе – это должна быть именно
современная культура, та, что создана и создается нашими современниками.
Третье – это должна быть абсолютно современная по форме подачи
материала
методика.
Например, это не просто книги, но
весь набор мультимедийного сопровождения.
Четвертое – должна быть серьезная государственная поддержка. В
частности, системная работа Министерства иностранных дел, Министерства
культуры
и
спорта,
Министерства информации и коммуникации.
Пятое – огромная роль всей нашей
творческой интеллигенции, в том
числе Союза писателей и Академии
наук, университетов и общественных
организаций.
Что из нашей современной культуры должно продвигаться в мире?
Это очень серьезная и трудоемкая
работа, которая включает не только
отбор лучших произведений национальной культуры, но и презентацию
их за рубежом.
Это и огромная переводческая работа и специальные методы продвижения наших культурных достижений
– книг, пьес, скульптур, картин, музыкальных произведений, научных открытий и т. д.
Все это конструктивная и благородная задача. Полагаю, что 2017 год
должен стать решающим: мы
должны четко определиться, что
хотим показать миру в сфере культуры. А реализовать эту уникальную
программу можно за 5–7 лет.
Впервые за тысячелетнюю историю наша культура зазвучит на всех
континентах и на всех главных языках мира.
В-шестых, я предлагаю направить
внимание общества на современность, на историю наших современников. Это можно реализовать в
проекте «100 новых лиц Казахстана».
История Независимости – это
всего лишь четверть века. Но каких!
Исторический масштаб свершений
не вызывает сомнений. Однако часто
за рядом цифр и фактов не видно
живых человеческих судеб. Разных,
ярких, драматических и счастливых.
Проект «100 новых лиц Казахстана» – это история 100 конкретных
людей из разных регионов, разных
возрастов и национальностей, кото-
рые добились успеха за эти стремительные годы.
Это должны быть конкретные истории конкретных людей, это облик современного Казахстана. Рядом с
нами столько выдающихся современников, которых породила эпоха
Независимости. Их рассказ о жизни
убедительнее любой статистики. Мы
должны сделать их героями нашей
телевизионной документалистики.
Мы должны сделать их образцом для
подражания, для трезвого и объективного взгляда на жизнь.
Современная
медиакультура
строится не на «говорящих головах»,
а на создании подлинных историй
жизни. Вот создание таких подлинных историй и должно стать предметом профессиональной работы
наших средств массовой коммуникации.
Этот проект нужно ориентировать
на решение трех задач:
1. Показать обществу реальное
лицо тех, кто своим умом, руками и
талантом творит современный Казахстан.
2. Создать новую мультимедийную
площадку информационной поддержки и популяризации наших выдающихся современников.
3. Создать не только общенациональные, но и региональные проекты
«100 новых лиц». Мы должны знать
тех, кто составляет золотой фонд
нации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Государство и нация – не статичная конструкция, а живой развивающийся организм. Чтобы жить, нужно
обладать способностью к осмысленной адаптации.
Новая глобальная реальность пришла без стука и разрешения ко всем
– именно поэтому задачи модернизации стоят сегодня практически перед
всеми странами.
Время не останавливается, а значит, модернизация, как и сама история, – продолжающийся процесс.
На новом разломе эпох у Казахстана есть уникальный исторический
шанс через обновление и новые идеи
самим построить свое лучшее будущее.
Я уверен, казахстанцы, особенно
молодое поколение, понимают важность предложения нашей модернизации.
В новой реальности внутреннее
стремление к обновлению – это
ключевой принцип нашего развития.
Чтобы выжить – надо измениться.
Тот, кто не сделает этого, будет занесен тяжелым песком истории.
(“Казахстанская правда”)
Переход на латиницу –
жизненная необходимость
В программной статье Главы государства "Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру", опубликованной в газете
«Егемен Казахстан», Президент говорит о необходимости перехода казахского языка на латиницу.
Появление статьи своевременно и
актуально, ведь оно является логическим продолжением политической и
экономической
модернизации
страны. Духовное развитие нации наравне с экономикой совершает очередной виток в развитии.
Глава государства также напомнил, что в 2012 году в декабре в стратегии "Казахстан 2050" он заявлял о
том, что к 2025 году республика
должна перейти на латиницу.
"Это означает, что с этого времени
мы должны использовать латиницу
во всех сферах жизнедеятельности
государства. С 2025 года деловая документация, периодическая печать,
учебники – все должны выходить уже
на латинском алфавите. Это время
уже подходит, и мы должны незамедлительно приступить к этой работе.
Правительство должно подготовить
график перехода на латиницу", – написал Президент в статье в газете
"Егемен Казахстан".
В переходе на латинский алфавит
есть своя логика, считает Президент.
По его мнению, это связано с особенностями внедрения современных технологий и коммуникаций, научных и
образовательных процессов в XXI
веке.
Духовное развитие страны и нации
в целом - это неотъемлемая задача
для всех нас, ведь следующее поколение, смотря на нас, будет продолжать нашу историю, устои и
традиции. Нам просто необходимо
повышать конкурентоспособность
всего народа.
Мы все цело поддерживаем решения Главы государства, которые, как
всегда, правильны, своевременны и
актуальны, делающие нашу страну
более конкурентоспособной и узнаваемой во всем мире.
Ботагос СЫЗДЫКОВА,
депутат районного маслихата
6-го созыва
№ 15 (7551) 15 апреля 2017 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
5 стр.
Уважаемые жители района,
православные христиане!
Со светлым
Христовым Воскресением
–Â‰Â˜ÌÓ ÔÓÁ‰‡‚ΡÂÏ Ô‡‚ÓÒ·‚Ì˚ı ıËÒÚˇÌ,
‚ÒÂı Ó͇҇Ó‚ˆÂ‚ ÒÓ Ò‚ÂÚÎ˚Ï Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ œ‡ÒıË!
¬ÏÂÒÚÂ Ò Ô‡‚ÓÒ·‚Ì˚ÏË ıËÒÚˇ̇ÏË œ‡ÒıÛ ‚ÒÚ˜‡˛Ú ‚Ò ͇Á‡ıÒڇ̈˚. ¬ ÏÌÓ„Ó̇ˆËÓ̇θÌÓÏ Ë ÏÌÓ„ÓÍÓÌÙÂÒÒËÓ̇θÌÓÏ ‡Á‡ıÒڇ̠ÒÎÓÊËÎËÒ¸ ‰Ó·˚Â
Ú‡‰ËˆËË ‚Á‡ËÏÓÛ‚‡ÊÂÌˡ ÏÂÊ‰Û Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂΡÏË
‡ÁÌ˚ı ‚ÂÓËÒÔӂ‰‡ÌËÈ. ›ÚÓ ÒÚ‡ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡ˇ ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚË Ë ÏÛ‰ÓÒÚË Ì‡¯Â„Ó Ì‡Ó‰‡, ‡
Ú‡ÍÊ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ,
̇Ô‡‚ÎÂÌÌÓÈ Ì‡ ÛÍÂÔÎÂÌË ÏË‡ Ë Òӄ·Òˡ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â.
¬ ̇¯ÂÏ ‡ÈÓÌ ÊË‚ÛÚ Ë ÚÛ‰ˇÚÒˇ ̇ ·Î‡„Ó —Ó‰ËÌ˚
β‰Ë ‡ÁÌ˚ı ˝ÚÌÓÒÓ‚ Ë ‚ÂÓ‚‡ÌËÈ, Ë ‚Ò Ï˚ Ò ‰ÓÎÊÌ˚Ï Û‚‡ÊÂÌËÂÏ ÓÚϘ‡ÂÏ ÂÎË„ËÓÁÌ˚ Ô‡Á‰ÌËÍË,
Ú‡ÍËÂ, Í‡Í œ‡Òı‡, Û·‡Ì ‡ÈÚ, —ÓʉÂÒÚ‚Ó, —‡Ï‡Á‡Ì Ë
‰Û„ËÂ, ÍÓÚÓ˚ ÓÎˈÂÚ‚Óˇ˛Ú ÚÓÊÂÒÚ‚Ó ‰Ó·Ó„Ó
̇˜‡Î‡, ËÒÚËÌ˚ Ë ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚË, ÔÓ·Ûʉ‡˛Ú Í ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚Ï ÔÓÒÚÛÔ͇Ï. ›ÚË Ò‚ˇ˘ÂÌÌ˚ ‰‡Ú˚ ˇ‚Ρ˛ÚÒˇ
‰Îˇ ‚ÒÂı Ì‡Ò ÛÓ͇ÏË ‚Â΢‡È¯ÂÈ Î˛·‚Ë Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ.
ŒÌË Ì‡ÔÓÎÌˇ˛Ú ̇¯Ë ÊËÁÌË, ̇¯Ë ÒÂ‰ˆ‡ ‰ÛıÓ‚Ì˚ÏË ÒË·ÏË, ‚ÂÓÈ Ë Ì‡‰ÂʉÓÈ, ‰Ó·ÓÏ Ë ÚÂÔÂÌËÂÏ. ¬ ˝ÚË ‰ÌË ‚ÒÂÏË Î˛‰¸ÏË ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ˇÍÓ
ÓÒÓÁ̇ÂÚÒˇ ÌÂÔÂıÓ‰ˇ˘Â Á̇˜ÂÌË ڇÍËı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ,
Í‡Í Â‰ËÌÒÚ‚Ó, ‰Ó‚ÂËÂ, ‚Á‡ËÏÓÛ‚‡ÊÂÌËÂ Ë ÓÚÍ˚ÚÓÒÚ¸ Í ‰Ë‡ÎÓ„Û. Õ‡¯Â „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÍÓÏÙÓÚÌÛ˛ ÒÂ‰Û ‰Îˇ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ‚ÒÂı ÍÓÌÙÂÒÒËÈ. ´Ã˚
‚ÏÂÒÚ ÒÚÓËÏ ÒËθÌ˚È ‡Á‡ıÒÚ‡Ì Ì‡ ÔË̈ËÔ‡ı ÏËÓβ·Ëˇ Ë Òӄ·Òˡª, ñ Ò͇Á‡Î √·‚‡ ̇¯Â„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Õ. ¿. Õ‡Á‡·‡Â‚.
œ‡Òı‡ ˇ‚ΡÂÚÒˇ ÒÂÏÂÈÌ˚Ï Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ, Ò·ÎËʇ˛˘ËÏ Î˛‰ÂÈ, Ë ˝ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‡ÍÚۇθÌÓ ‰Îˇ ̇¯ÂÈ
ÒÚ‡Ì˚, Ô‰ÒÚ‡‚Ρ˛˘ÂÈ ÒÓ·ÓÈ ·Óθ¯Û˛ ‰ÛÊÌÛ˛
ÒÂϸ˛, ÍÓÚÓ‡ˇ Û‚ÂÂÌÌÓ ÒÏÓÚËÚ ‚ ̇¯Â ·Óθ¯ÓÂ
Ò‚ÂÚÎÓ ·Û‰Û˘ÂÂ.
ƒÓÓ„Ë ÁÂÏΡÍË! œËÏËÚ ËÒÍÂÌË ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌˡ
Ë ÔÓÊ·Ìˡ Á‰ÓÓ‚¸ˇ, Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ Ë ‰Û¯Â‚ÌÓ„Ó ÚÂÔ·!
С чувством глубокой радости и от всего
сердца поздравляю православных христиан
со Светлым Христовым воскресением — Пасхой Господней!
Мне хочется, чтобы вера Христова наполняла ваши сердца, принося утешение, радость, уверенность, потому что Господь всегда
с вами, во все дни до скончания века. И мы,
живущие сейчас, испытываем это на себе.
Церковь Христова вечна. И она будет вести
людей в Царствие Небесное, а до этого дает
нам надежду, силу преодолеть любые испытания, которые встречаются на нашем пути. И
нет сегодня большей радости, чем радость о
воскресшем Господе. Храните ее и пронесите
через всю свою жизнь.
Пускай в этот день вокруг царит особая божественная благодать, ведь сегодня весь мир
обновляется для новой жизни. Светлое Христово воскресение – это праздник добра и сострадания, это ликование души. Это время,
когда мы забываем об ожесточении в наших
душах и должны проявлять заботу и внимание не только к родным и близким, но и ко
всем, кто нуждается в помощи и милосердии.
Так возрадуемся светлым чувствам, которые
пробуждаются в нас. Будем в эти торжественные дни полны добрых помыслов, надежды и
воистину христианской любви. Дарите друг
другу внимание и заботу, любовь и верность.
Желаю вам радости, мира душевного и
Божия благословения. С праздником Святой
Пасхи! Христос Воскресе!
иерей М. Сенькин,
настоятель Казанско-Богородицкого храма
п. Осакаровка
Кайрат Шайжанов,
аким
Осакаровского района
Канат Саккулаков,
секретарь районного
маслихата
–˜‡ÒÚ¸ˇ, ÏË‡ Ë ‰Ó·‡!
Православие Казахстана, как и ислам, играет свою значимую роль в истории нашего государства и питает национальную культуру. Наши две религии,
по образному выражению Президента страны Нурсултана Назарбаева,
словно два крыла, поддерживают гражданский мир и согласие в обществе,
неустанно заботясь об укреплении высоких моральных, нравственных идеалов и добрых семейных традиций. Мы рады, что религиозные праздники
стали органичной частью жизни многонационального народа Казахстана. И
всегда благодарим Всевышнего Творца за спокойствие и дружбу в отношениях между представителями традиционных религий, которые мирно сосуществуют в нашей стране. Благодаря высокому международному авторитету
нашего государства и принятой у нас модели межнационального и межконфессионального согласия, Казахстан сегодня знают и уважают во всем мире.
Уважаемые православные верующие! От всей души поздравляю вас с замечательным праздником - Пасхой. Желаю всем вам крепкого здоровья,
счастья и радости, мира и добра, крепкой веры, душевного умиротворения,
чистоты помыслов и силы духа!
Ж. Яхияев,
главный имам Осакаровского района
Қазақ тілі - мемлекеттік тіл
Екі ай қалды
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы:
жаһандық бəсекеге қабілеттілік» Жолдауында Елбасы: «Қазақ тілінің
басымдығы сақталады. Оның əрі
қарай дамуына зор көңіл бөлінеді», деген болатын.
Біздің еліміздің саясаты, Қазақстан
халқының бірлігін нығайтуға, келісімге
жəне ел тұрақтылығына бағытталған.
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев ұлтаралық қатынастарда тартыс тудырмау
үшін қолынан келгеннің барлығын жасауда. Өте сауатты жəне дұрыс тіл саясаты да жүзеге асып келеді. Сонымен қатар қазіргі таңда біз үш тілдік үлгі
əдісіне өтудеміз. Тіл адамның жан - жақты дамуына қажет болып табылады.
Қазақстан – егеменді, Тəуелсіз ел. Қазақстанды дамыған өркениетті отыз
елдің қатарына енгізетін біздің болашағымыз – бүгінгі жастар. Олардың міндеті
– елінің намысын қорғап, оны əлемге таныта білу. Əлемге таныту үшін əр жас
өз елінің тарихын, тілін жетік білуі керек. Қазақ тілі – Қазақстан
Республикасының тұрғылықты халқы қазақ халқының жəне оның шекарасынан
тыс өмір сүріп жатқан қазақтардың ұлттық тілі. Қазіргі қазақ тілі Қазақстан
Республикасының мемлекеттік тілі болып табылады.
Мемлекеттік тіл, яғни, қазақ тілі - əлемдегі алты мыңға жуық тілдердің ішіндегі қолдану өрісі жағынан жетпісінші, ал тіл байлығы мен көркемдігі,
оралымдығы жағынан алғашқы ондықтар қатарындағы тіл. Сондай-ақ, ол
дүние жүзіндегі ауызша жəне жазбаша тіл мəдениеті қалыптасқан алты жүз
тілдің жəне мемлекеттік мəртебеге ие екі жүз тілдің қатарында тұр.
Қазақстанда тұратын жүзден аса ұлт өкілдері Қазақстанның халқын, соның
ішінде қазақ халқының тұрмыс-əдебиетін, əдет-ғұрпын, мəдениетін, əдебиетін,
тілін білуі міндетті. Тілге деген құрмет – халыққа деген құрмет. Тілсіз халықтың,
елдің өмір сүруі мүмкін емес. Əлем таныған ел болу үшін тіліміздің жұлдызын
биіктетуіміз керек.
Г. УЛЖАРТЕГІ,
Осакаров ауданы Əділет басқармасының бас маманы
ЭКСПО - қазақтың мерейін көтеретін,
шартарапқа жар салып айтатын айтулы шара.
Сондықтан ЭКСПО көрмесіне бірінші болып
билет сатып алсақ несі айып. Билеттер пошта
кассасында сатылуда. ЭКСПО көрмесі озық
идеяларымен танысып, қазақ елінің өскенін
көріп, бір кісілік үлесін қосуға бəріміз борыштармыз.
Отанымыздың осындай жақсы жаңалығын
жырға қосқан ақын, астаналық Ауыт
Мұқибектің əлеуметтік желіде ЭКСПО – ға
арнаған жырынан үзінді келтірдік:
Жоғалтпаған халықпыз өр мінезін,
Қонағына ұсынған төрдің өзін.
Сарыарқаның төсіне – Астанаға,
Ағылатын сенің де келді кезің!
Болды ұқсаса қазаққа шын есімің,
Пəтер біткен ашқалы тұр есігін.
Тіршіліктің байланбай күйбеңіне,
Өзгелерден бұрын кел бір-екі күн!
Қалды алыста замандар желі басым,
Ел таныған салтың бар беріп асын.
«Экспоның» тартылған кермесіне,
Бірінші боп байлансын сенің атың!
С. СМАХАНҰЛЫ
Шын жүрегімізбен сезінеміз
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Егемен Қазақстан» газетіне 12.04.2017 жылы жариялаған «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» еңбегін оқи отыра біз журналистер қауымы Елбасының
бізге қарата жүктеген ерекше міндеттерін шын жүрегімізбен сезінеміз. Онда Елбасы: «Біз жат идеологиялардың əсері туралы
айтқанда, олардың артында басқа халықтардың белгілі бір
құндылықтары мен мəдени символдары тұрғанын есте
ұстауымыз керек. Тиісінше, оларға өзіміздің ұлттық
құндылықтарымыз арқылы ғана төтеп бере аламыз.
Қазақстанның қасиетті жерлерінің мəдени - географиялық белдеуі – неше ғасыр өтсе де бізді кез келген рухани жұтаңдықтан
сақтап, аман алып шығатын символдық қалқанымыз əрі ұлттық
мақтанышымыздың қайнар бұлағы. Ол – ұлттық бірегейлік
негіздерінің басты элементтерінің бірі. Сондықтан, мыңжылдық
тарихымызда біз алғаш рет осындай ауқымды жобаны жасап,
жүзеге асыруға тиіспіз. Биыл Үкімет жұртшылықпен ақылдаса от-
Елбасының үнжарисын колдаймыз
ырып, жобаны əзірлеуі керек. Онда үш мəселе қамтылғаны жөн.
Нақтырақ айтқанда: 1. Аталған «Мəдени-географиялық
белдеудің» рөлі мен оған енетін орындар туралы əрбір
қазақстандық білуі үшін оқу - ағарту дайындығын жүргізу қажет.
2. БАҚ осыдан туындайтын ұлттық ақпараттық жобалармен
жүйелі түрде, мықтап айналысуы керек. 3. Ішкі жəне сыртқы
мəдени туризм халқымыздың осы қастерлі мұраларына сүйенуге
тиіс», - деген болатын.
Осы мəселелерді ерекше саралай келе, бұқаралық ақпарат
құралдарының ұлы мұраты - ұлттық құндылықтарды насихаттаушы бұқара мен биліктің арасындағы алтын көпір туралы
Алаш көсемі Ахмет Байтұрсынұлының «Баспасөзі мықты елдің
- болашағы да мықты » деген ғибратын еске аламыз.
Көне көз оқырмандар
тарапынан айтылатын «қазіргі
газеттердің еш беделі жоқ, рольдері төмендеп кетті » деген
сөздерді жиі естігенімізбен қазіргі заман өзгерісіне сай сол
оқырманның іздеп отырған дүниесін бере алып отырмыз ба? Газетте міндетті түрде сын мақала айналадағы түйінді тұстарды,
жетіспеушіліктер мен асып кетушіліктерді
көре отырып
ұйымдастырылады.
Елбасы журналистерге жүктеген міндет - уақыттың жүктеп
отырған ұлы міндеті деп түсінуіміз керек.
Ендеше журналистер үшін, əсіресе арқалаған жүгі ауыр
аудандық газеттердің ұлттық құндылықтарды насихаттау тəсілі
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» үнжариясын
басшылыққа алатын болады.
Осылайша оқырманның талғамына сай, аудандық газеттердің
беделі жоғарғы дəрежеге көтеріле бермек.
Сержан Смаханұлы ИЛЬЯШЕВ,
«Сельский труженик» газетінің тілшісі
6 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 15 (7551) 15 апреля 2017 года
ДІН – ТАТУЛЫҚ ТІРЕГІ
Мемлекеттің дінге жəне діни ұйымдарға, діни экстремизммен күрес шараларына қатысты жүргізіп отырған саясатымен елімізде кез - келген діни
бірлестіктің жұмыс жүргізуіне барлық жағдай жасалған, дін ұстану бостандығына кепілдік берілген. Бұл салада бізге байыптылық керек. Сонымен
бірге діни экстремизм мəселелерін реттеп, заңнаманы қайта қарастыру арқылы этносаралық жəне конфессияаралық татулық пен келісімді сақтай
отырып, мемлекет пен діни бірлестіктердің қазақстандық өзара іс - қимыл моделін қалыптастыратын боламыз.
(Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев, Қазақстан Республикасының Президенті)
«‡˜ÂÏ ÌÛÊ̇ ¬ÓÒÍÂÒ̇ˇ ¯ÍÓ·?
Ислам – бейбiтшiлiк пен
мейiрiмдiлiк дiнi
Қазақстан Республикасының Конституциясында еліміздің зайырлы,
демократиялық мемлекет екендігі
айқын көрсетілген. Онда көптеген
ұлттар мен ұлыстар, он сегіз
конфессияның өкілдері өзара келісім
мен мəмілегерлікте, ынтымақта өмір
сүріп жатыр. Ел аумағында заңды
түрде тіркелген барлық діни бірлестіктер заң аясында еркін қызмет етуде.
Осакаров аудандық «Нұр Отан»
партиясының
филиалы
мен
жастардың ресурстық орталығының
ұйымдастыруымен аудандық тарихи
өлкетану музейінде «Қазақстандағы
дəстүрлі діндер» атты дөңгелек үстелі
болып өтті. Атаулы шараға Осакаровка кентіндегі №1 ОМ ұстаздары
мен жоғары сынып оқушылары
қатысқан болатын. Дөңгелек үстелді
аудандық тарихи өлкетану музейі
қызметкері Əлібек Қанатұлы жүргізіп
отырды. Алдымен «Террористік
ұйымның жазықсыз адамды өлтіруі»,
атты бейне - таспа көрсетілді.
Аудандық «Нұр Отан» партиясы
филиалы төрағасының бірінші орынбасары
Динара
Бекова,
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы:
жаһандық бəсекеге қабілеттілік»
Жолдауында айтылған: «Қауіпсіздік
ахуалы қуатты жəне əрекет ете алатын мемлекеттің өлшеміне айналып
келеді. Қазіргі заманда адамзат
терроризмнің белең алуымен бетпе бет келіп отыр. Бұл ретте деструктивті күштерді қаржыландыратындарға,
шетелдік
террористік
ұйымдармен байланыс жасайтын-
дарға қарсы күрес жүргізу ісі негізгі
мəселе болып саналады.
Діни экстремизмді насихаттаудың
алдын алу, əсіресе интернет пен
əлеуметтік желіде оның жолын кесу
жұмысын жүргізу керек. Қоғамда,
əсіресе, діни қарым - қатынас
саласындағы радикалды көзқарасқа
байланысты кез келген əрекетке
«мүлде төзбеушілікті» қалыптастыру
керек», - деген Елбасының сөзін еске
түсірді.
Ауданның Бас имамы Жоламан
Яхияев, Елімізде мемлекет құраушы
қазақ ұлтының жəне басқа да
бірқатар ұлттардың ата діні болып табылатын ислам дінін ұстануға,
ғибадаттарын орындауға, діни мерекелерін тойлауға еркіндік берілген.
Қазақстан Республикасының «Діни
қызмет жəне діни бірлестіктер туралы» Заңының преамбуласында ханафи бағытындағы ислам дінінің
елдің рухани дамуындағы тарихи рөлі
танылатыны атап көрсетілген. Елімізде мұсылман адамның өз жаны
мен дінін сауғалап, басқа елге қоныс
аударуына итермелейтіндей себеп
жоқ. Мемлекет тарапынан діннің насихатталуына,
мұсылмандардың
құлшылықтарын еркін жасауларына
жағдай жасалған. Жамағатқа мешітте
діни дəріс беріледі. Елімізде мешіттер салынып, медреселердің саны
өсуде, дей келе, Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі Дін істері комитеті «Дін
мəселелері жөніндегі ғылыми - зерттеу жəне талдау орталығы» РММ
Ғылыми - сараптамалық кеңесі
ұсынған нұсқаулықты басшылыққа
ала
отырып,
террористік
ұйымдардың ДАИШ - ті ойынға қосу
үшін алдын ала жан - жақты
дайындық
жүргізілгенін
айтты.
Өйткені,
алдын
ала
ұйымдастырылмастан тоқсан елдің
террористері бір уақытта Сирия мен
Иракта бас қосып, үлкен көлемдегі
əскери іс - қимылдарды жүзеге асыруы əсте мүмкін емес. Мұсылман
мемлекеттерімен қоса ислам діні аз
таралған елдерден əп - сəтте
содырлардың пайда болып, Таяу
Шығыста бір мезгілде бас түйістіруі
осыны
əйгілесе
керек.
Арам
күштердің адамдарды арбаудың ең
озық
технолгогияларын
пайдаланғаны анық. Осы тақырыпқа
қатысты
Құрандағы
мынадай
аяттарды мысал ретінде келтірді:
«Шынында
жаза,
адамдарға
зұлымдық қылып, жер жүзінде орынсыз шектен шыққандарға лайық. Міне
солар үшін жан түршігерлік азап бар»
(Шура, 42); «Өлтірілуіне Алла тыйым
салған кісіні нақақтан өлтірмеңдер»
(Əнғам,
151);
«Бір-бірлеріңді
өлтірмеңдер. Расында Алла сендерге
ерекше мейірімді. Ал кім айтылғанды
дұшпандық, зұлымдықпен істесе, оны
жақында отқа саламыз. Бұл – Аллаға
оңай» (Ниса: 29-30); «Егер олар сендерден аулақ тұрса əрі сендермен
соғыспаса, тіпті сендермен бейбіт
тұруды ұсынса, онда Алла Тағала
сендердің
оларға
шабуыл
жасауларыңа ешқандай жол бермеді» (Ниса, 90).
Адам өміріне қастандық жасау,
адамдарды кепілге алу жəне тағы
басқа зорлық - зомбылық, лаңкестік
əрекеттерге қатысты Құранда қатаң
жаза қарастырылған, - деп Ислам –
бейбітшілік пен мейірімділік діні екенін дəлелдей түсті.
Осакаровка кентіндегі №1 ОМ
жоғары сынып оқушылары А.Монжосова мен О.Макарчук «Қазақстандағы
дəстүрлі діндер, діни экстремизді
ауыздықтау» тақырыптық жобасын
ұсынып, «Нұр Отан» партиясы саяси
бюросы
мүшелері
жобаға
өз
көзқарастарын білдірді.
Ұжымдарда кездесу басталды
Яхияевтың «Деструктивті жəне экстремистік ұйымдардың əлеуметтік психологиялық
көрінісі»
деген
тақырыптағы дəрісі Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі Дін істері комитеті «Дін
мəселелері жөніндегі ғылыми - зерт-
правило преподавателя Воскресной
школы – верить в то, что говоришь, а
также исполнять то, чему учишь.
Вот и воспитанники Воскресной
школы при храме Казанской иконы
Пресвятой Богородицы учатся понимать законы построения нашего
мира – Законы Божьи, учатся оценивать свои поступки, строить свою
жизнь согласно этим Законам; учатся
общению с Создателем – молитве.
Кроме этого, здесь дети получают
многие дополнительные навыки, умения, необходимые в жизни, в том
числе — умение трудиться, сделать
что-то своими руками, развить свои
способности, получают духовнонравственное и патриотическое воспитание, чтобы стать достойными
Основная задача, которую ставит
перед собой учитель Воскресной
школы, – формирование в ребенке
понятий добра и зла, а также умение
противостоять злу. Ведь мы с вами
хорошо знаем как необходимы эти
знания и умения в нашей жизни. То
зерно веры в Бога, которое посеется,
обязательно даст свои всходы в
более сознательном возрасте. Даже
если различные жизненные коллизии
будут сбивать с правильного пути, в
памяти всегда будут возникать образы из детства. Подтверждением
этому могут служить воспоминания
наших современников и такое известное литературное произведение
как «Лето Господне» Ивана Шмелева.
Воскресная школа – это место в
сегодняшней жизни, где взрослые
стараются передать детям драгоценное достояние веры. Ведь если мы
посмотрим историю, в былые времена веру воспитывали всем обществом, всей деревней, всем укладом
жизни и быта. Сейчас задача лежит
на обоюдном подходе родителей и
Воскресной школы. Ведь главное
гражданами своей любимой родины
– Республики Казахстан. А еще готовят различные постановки, выступают на праздничных мероприятиях,
участвуют в конкурсах.
Так, с целью выявления и поддержки одаренных и талантливых
детей, формирования устойчивого
интереса к изучению русской литературы, привлечения внимания учащихся воскресных школ к богатствам
церковнославянского языка и понимания православного богослужения
проводился Епархиальный конкурс
православных чтецов «Глаголь
добро».
Воспитанники Воскресной школы
при храме Казанской иконы Пресвятой Богородицы Сушкова Екатерина
и Верендеев Иван приняли участие в
этом конкурсе. Екатерина заняла
третье место в конкурсе чтецов на
церковнославянском языке, награждена грамотой и поощрительным
призом. Иван получил диплом за участие в конкурсе. Это небольшая, но
все-таки победа и мы от всего сердца
поздравляем ребят.
С. МАКСИМОВА
Сержан СМАХАНҰЛЫ
Руханият
Осакаров аудандық қазынашылық
басқармасының еңбек ұжымында еліміздегі дін саласындағы өзекті
мəселелер бойынша жиын өтті.
Жиынға ішкі саясат бөлімінің бас маманы Ж. Бажбанова қатысты.
Ауданның Бас имамы Жоламан
И действительно, нельзя не согласиться с доводами тех, кто задает
себе такой вопрос. Скажем, школа
музыкальная – дает образование музыкальное, занятия спортом – физически развивают ребенка. Что же на
самом деле дает ребенку Воскресная
школа? Принцип жизни Воскресной
школы – радость. Радость от встречи
с Храмом, с Богом, с друзьями…. И
этому тоже нужно учиться с самых
малых лет. Ведь как часто в нашем
современном мире мы видим неумение подрастающего поколения радоваться самым простым вещам –
весеннему солнышку, улыбке мамы,
доброму слову. Поэтому Воскресная
школа – это в первую очередь, школа
радости.
теу жəне талдау орталығы» РММ
Ғылыми - сараптамалық кеңесі
ұсынған
нұсқаулығы
бойынша
оқылды.
Дəріс барысында, қазіргі таңдағы
уаһаббизімнің жəне де басқа да
дəстүрлі емес діни ағымдардың жəне
басқа
да
деструктивті
діни
ағымдардың
азаматтарымыздың
құқықтарын бұзатындығы, оларға
психологиялық əдіс - тəсілдерді
қолдана отырып зиянын тигізетіндігі
аталып өтіліп, олардың алдарына
қойып отырған мақсаттарына жан жақты түсініктемелер берілді.
Ашық кездесуде дін жəне дəстүр
мəселелері
бойынша
қойылған
сұрақтарға ауданның бас имамы
жауап беріп отырды.
Осакаров аудандық қазынашылық
басқармасының басшысы С. С.
Тəуекелов жиынды қортындылай
келе, дəріс өткізген ауданның Бас
имамы Жоламан Яхияевқа алғыс білдіріп, еңбектеріне жеміс тіледі.
С. СМАХАНҰЛЫ
Құ лш ы лы қ қа құл ш ы нды рар т ағылы мд ы үш а й
Жаратушы Алла Тағала адамды
саналы етіп дүниеге əкелгені сияқты,
өмірлік уақыт кезеңдерін ерекше
тағылыммен жасаған екен. Адам баласы салиқалы ізгі амалдарды көп
жасап жəне құлшылықта бекемділік
таныту үшін Алла Тағала кейбір
күндерді, түндерді жəне айларды
ерекшелеп
қойды.
Ислам
күнтізбесіндегі осынау қастерлі айлар
туралы қасиетті құранда былай
дейді. «Ақиқатында, айлардың саны
Аллада он екі. Алланың кітабында,
Ол аспандар мен жерді жаратқан
күні белгіленген олардың төртеуі
тыйым салынған айлар. Міне осы тұп
тура дін. Осы айларда өздеріңе
əділетсіздік істемеңдер.» (тəубə
сүресі 36 - аяты)
Ал, Əбу Һурайра р.а жеткізген хадисте Пайғамбар (с.ғ.с) болса, бұл
жөнінде: «Заман Алла аспандармен
жерді жаратқан күндегідей қалпына
қайта айналып келді. Бір жылда он
екі ай бар. Оның төртеуі қасиетті.
Үшеуі бірінен соң бірі келеді. Зүл қағда, Зүл – хижжа жəне Мухаррам,
ал төртіншіс - Жұмадə мен Шағбан
арасында келетін Ражап айы»,деген.
Бұл айлардың Алла Тағаланың
құзырында құрметі жоғары болып
жəне осы айларда күнəлəрдің бірнеше есе ауыр болғаны себепті
харам айлар деп аталған.
Абдулла Аббас былай дейді,
«Алла Тағала төрт айды ерекшелеп
харам айлары деп атады жəне оның
құрметін жоғарлатып ол айларда істеген күнəларды бірнеше есеге арттырып, ізгі амалдардың сауабын
молайтты».
Міне біз асыға күткен қасиетті Ережеп айы да келіп жетті.
Ережеп сөзі араб тіліндегі «ражаба», яғни ұлықтау, мадақтау деген
мағыналарды білдіреді. Имам Ражап
Ал Ханбалидың айтуы бойынша
Ражап айының бұлай аталу себебі,
бұл ай арабтарда ұлықталатын айлардан еді. Ал, Ислам келгеннен
кейін Ражап айының мəртебесі тіптен
өсті. Бұл айда соғыспайтын, ұрыс
керіс жанжал болмайтын. Бұл айда
тəубе етушілерге Алланың рахметі
мен мейрімі ерекше мол төгіледі.
Бұл айларда мұсылман адам Алла
Тағаланың берген уақытын көбірек
Аллаға арнап ізгі амал жасауға
көбірек əрекет ету еді.
Бұл айларда көбірек ораза ұстаған
дұрыс өйткені Пайғамбар (с.ғ.с)
көбірек ораза ұстаған. Қазасын өтей
алмаған əйел адамдар қазасын өтеуі
керек, өйткені Айша р.а анамыз Рамазан айындағы ұстай алмаған қаза
оразасын осы айда ұстайтын еді.
Барлық адам Құран оқуға əрекет
жасап, оны түсінуге тырысып,
Құранды көбірек жаттауы керек.
Алла Тағала мұсылман қауымын
өз мейіріміне бөлеп, біліп білмеген
күнəлəрін кешірсін.
Еліміз аман жұртымыз тыныш болсын, Ражаб айы мүбəрəк болсын.
Əлібек Мұхамедиярұлы,
Тоқа Байғозықажы мешітінің
найб имамы
№ 15 (7551) 15 апреля 2017 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
« Си ний к и т»: м и ф и ли р е а л ь н о с т ь ?
На протяжении нескольких месяцев нашу общественность будоражат новости об ужасных
итогах игры «Синий кит», газетные и интернет
колонки пестрят статьями о несчастных случаях и суицидах. В своей статье я хотела бы немного прояснить ситуацию и дать некоторые
советы, которые помогут родителям и всем
представителям сферы воспитания и образования ориентироваться в ситуациях и помогут
принять правильное решение.
Об игре «Синий кит» сказано немало, и уже
чуть ли не каждый младший школьник знает о
существовании данной игры. Нежелательная
активность и просвещение сделали свое дело.
Еще в начале осени наше население и не
знало о существовании данной игры, а при произношении словосочетание «Синий кит» у всех
в воображении всплывало огромное млекопитающее, живущее в пучинах океана и привлекающее к себе лишь своими размерами и
интересными особенностями строения и повадок. На плакате с алфавитом, возле буквы «К»,
красовалось это красивое животное, и никому
не могло прийти в голову, что оно в скором времени будет олицетворять опасность, а его рисунок на портфеле может трактоваться как
принадлежность к данной группе.
Все это приводит к мысли о том, что общественная паника и повышенный интерес вокруг
данного происшествия вызвали обратную реакцию. Сотрудники полиции, а также представители образования
делали все, чтобы
предотвратить несчастные случаи и искоренить
эту болезнь в нашем обществе, а получилось с
точностью до наоборот. Испуганные родители,
приходя с родительских собраний или наслушавшись от своих подруг «страшилок», первым
делом набирали в социальной сети это страшное словосочетание «Синий кит». Да и я, как
школьный психолог, считала своей обязанностью пройтись по этой группе и посмотреть,
с чем придется бороться, взяв за свой девиз
всем известную фразу: «Врага нужно знать в
лицо», так же поступили классные руководители, другие представители воспитания и образования, бабушки, дедушки, тети, дяди и,
наконец, привлеченные таким вниманием к
группе младшие школьники, подростки, юноши
и девушки, собственно на которых и была направленна деятельность данных групп. Своим
интересом и общественной паникой мы сделали, похоже, то, чего и не ожидали администраторы данных групп. Фраза «Синий кит»
приобрела всеобщую известность.
В связи с этим мы хотели бы предложить уважаемым читателям несколько советов, как
оградить своего ребенка от нежелательных
сайтов и наплыва навязчивой информации, а
также перечислим признаки, наличие которых
у детей должно насторожить родителей, учителей и призвать к действиям по предотвращению несчастных случаев.
1. Необходимо перестать слушать и читать в
интернете об ужасных итогах данной игры. Уж
не думаете ли вы, что до «Синего кита» ничего
подобного не было? Интернет уже давно перестал быть безопасным, да и был ли он таким
когда-то. Подобных групп уйма и цели у них
примерно одинаковые, точнее «theend» везде
один и тот же. Сотрудники правоохранительных
органов блокируют такие группы, игры, привлекают к уголовной ответственности, администраторы социальных сетей тоже активно
борются с ними. Но нет ничего сложного, как
нажать кнопку «Создать группу», и вот уже создан следующий аналог смертельной игры. Поэтому как раз каждый из нас должен прекратить
панику и делать все, чтобы данные группы не
причиняли вреда детям и молодежи. Самое
простое, что мы можем сделать, - это в ответ
нажать кнопку «Пожаловаться на группу» или
«Пожаловаться администратору», такая функция есть почти во всех социальных сетях.
2. Успокоиться и перестать примерять всё
случившееся на своего ребенка. Не устраивать
ему допрос и тем более не требовать удалиться со всех социальных сетей.
3. Присмотреться к своему ребенку, понаблюдать за ним. И уж если вы заметили изменения
в своем чаде, то тогда не следует начинать обороняться в одиночку, подключите школьного
психолога, классного руководителя, социального педагога, обратитесь в полицию, никто из
них не будет смеяться над вами, а предоставят
профессиональную помощь.
4. Зайдите в гости на страничку своего ребёнка, посмотрите, в каких группах он состоит,
если название группы или её логотип вызывает
у вас тревогу или недоверие, зайдите и в эту
группу. Обратите внимание, на что ставит ваш
ребенок «like», что закрепляет на своей стене.
Словом, погуляйте по его странице. Это не запрещено, не будет считаться нарушением личного пространства, поскольку такое может
проделать каждый пользователь.
Изменения в ребенке, которые могут указывать на влияние опасной игры.
1. Ребенок стал раздражителен, замкнут, перестал гулять, все чаще запирается у себя в
комнате с телефоном или компьютером.
2. Начал жить в «своем мире», вы замечаете, что его глаза, словно стеклянные. Он задумчив, когда вы его зовёте, он не сразу
откликается или не сразу обращает внимание.
3. Часто встаёт по ночам, засиживается подолгу в телефоне, за компьютером.
4. В комнате на стенах, на полях тетрадей, в
записной книжке появились странные надписи,
рисунки, говорящие о бессмысленности жизни,
скорой смерти.
5. Перестал следить за своим внешним
видом, одевается в серые тона.
6. Стал сутулиться, скрещивает руки, ноги
при сидении на стуле, боится говорить. Кстати,
это может быть и сигналом для учителей о жестоком обращении с ребёнком дома или
сверстниками.
Надо сказать, что и к этим изменением нужно
отнестись с учетом возрастных особенностей
школьников, например, многие вышеперечисленные признаки, совпадают по описанию с
эмоциональным состоянием подростка в пубертатный период, т.е. могут говорить о начале переходного возраста.
Е. СТЕПАНОВА,
школьный психолог
КГУ «ОШ с. Колхозное»
СООБЩЕНИЕ
Осакаровской районной избирательной комиссии
о регистрации кандидатов в акимы Озерного сельского округа
1. Жапаров Ардак Кажимуратович, 1986 г.р., руководитель отдела ЧС, ГУ «Аппарат акима Осакаровского района», п. Осакаровка.
2. Каспаков Арман Толегенович, 1975 г.р., директор, КГП «Историко-краеведческий музей Осакаровского района Управления культуры, архива и документации Карагандинской области»,
п. Осакаровка.
3. Пушкарева Жанна Ахановна, 1978 г.р., заместитель руководителя, ГУ «Отдел экономики и
финансов Осакаровского района», п. Осакаровка.
СООБЩЕНИЕ
Осакаровской районной избирательной комиссии
о регистрации кандидатов в акимы сельского округа Сункар
1. Махметова Карлыгаш Сапаровна, 1968 г.р., временно не работает, п. Осакаровка.
2. Ташони Елена Михайловна, 1967 г.р., директор, КГУ «Средняя школа № 17 с. Сункар», с. Сункар.
3. Тихомиров Виталий Николаевич, 1979 г.р., руководитель, ГУ «Отдел строительства Осакаровского района», п. Осакаровка.
СООБЩЕНИЕ
Осакаровской районной избирательной комиссии
о регистрации кандидатов в акимы Тельманского сельского округа
1. Балиев Аскар Ертаевич, 1961 г.р., учитель, КГУ «Средняя школа № 22 с. Тельманское»,
с. Тельманское.
2. Кабидал Калиматолла, 1986 г.р., аким, ГУ «Аппарат акима Чапаевского сельского округа»,
п. Осакаровка.
3. Рымхан Тангажайып, 1979 г.р., учитель, КГУ ««Средняя школа № 12 п. Осакаровка», п. Осакаровка.
СООБЩЕНИЕ
Осакаровской районной избирательной комиссии
о регистрации кандидатов в акимы Трудового сельского округа
1. Воронкова Татьяна Александровна, 1969 г.р., директор, «Основная школа с. Степное»,
с. Степное.
2. Мусалим Кеншилиг, 1979 г.р., директор, КГУ «Средняя школа № 21 с. Сарыозек», с. Сарыозек.
3. Салтаев Юрий Александрович, 1960 г.р., аким, ГУ «Аппарат акима Мирного сельского округа»,
с. Мирное.
7 стр.
М əңгіл ік Ел
П АТРИ ОТИ ЗМ О С Н О В А УСП ЕХА ОБЩЕСТВ А
œ‡ÚËÓÚ˘ÂÒÍÓ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌˡ ‚Ò„‰‡ ˇ‚ΡÎÓÒ¸ Ó‰ÌÓÈ ËÁ
‚‡ÊÌ˚ı Á‡‰‡˜ ¯ÍÓÎ˚. ¬ÓÒÔËÚ‡ÌË ‰ÓÒÚÓÈÌ˚ı „‡Ê‰‡Ì, ÔÓ‰„ÓÚӂ͇ ÛÏÂÎ˚ı Ë ÒËθÌ˚ı Á‡˘ËÚÌËÍÓ‚ ŒÚ˜ÂÒÚ‚‡, ÔË‚ËÚËÂ
Ò‚ˇ˘ÂÌÌÓ„Ó ˜Û‚ÒÚ‚‡ β·‚Ë Í Ó‰ËÌÂ Ë Í
Ò‚ÓÂÏÛ Í‡˛, „Ó‰ÓÒÚË Á‡ Ò‚Ó˛ ÒÚ‡ÌÛ Ë
Á‡ ̇Ó‰, Û‚‡ÊÂÌˡ Í Â„Ó ËÒÚÓ˘ÂÒÍÓÏÛ
ÔÓ¯ÎÓÏÛ Ë Í ÒÂ„Ó‰Ìˇ¯ÌËÏ Ò‚Â¯ÂÌˡÏ,
̇ˆËÓ̇θÌÓÈ ÍÛθÚÛÂ, Ó‰ÌÓÏÛ ˇÁ˚ÍÛ,
ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚË - ˝ÚÓ ‰‡ÎÂÍÓ Ì ÔÓÎÌ˚È ÔÂ˜Â̸ ̇Ô‡‚ÎÂÌËÈ, ÍÓÚÓ˚ Óı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ
Ô‡ÚËÓÚ˘ÂÒÍÓ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ Ë ÍÓÚÓ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡Ú¸ ‚ β‰ˇı Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡.
¬ Ò‚ÓÂÏ œÓÒ·ÌËË Ì‡Ó‰Û ‡Á‡ıÒڇ̇
´–Ú‡Ú„ˡ ´ ‡Á‡ıÒÚ‡Ì-2050. ÕÓ‚˚È ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÈ ÍÛÒ ÒÓÒÚÓˇ‚¯Â„ÓÒˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ª œÂÁˉÂÌÚ —ÂÒÔÛ·ÎËÍË Õ. ¿.
Õ‡Á‡·‡Â‚ ÓÚÏÂÚËÎ: ´... ÌÓ‚˚È Í‡Á‡ıÒÚ‡ÌÒÍËÈ Ô‡ÚËÓÚËÁÏ - ÓÒÌÓ‚‡ ÛÒÔÂı‡ ̇¯Â„Ó
ÏÌÓ„Ó̇ˆËÓ̇θÌÓ„Ó Ë ÏÌÓ„ÓÍÓÌÙÂÒÒËÓ̇θÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡. Õ‡¯‡ „·‚̇ˇ ˆÂθ ‚
‰‡ÌÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÔÓÒÚ‡ Ë ÔÓÌˇÚ̇:
Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓı‡ÌˇÚ¸ Ë ÛÍÂÔΡڸ Ó·˘ÂÂ
Òӄ·ÒËÂ. ›ÚÓ ÌÂÔÂÎÓÊÌÓ ÛÒÎÓ‚Ë ̇¯Â„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ìˡ Í‡Í „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ͇Í
Ó·˘ÂÒÚ‚‡, Í‡Í Ì‡ˆËË. ‘Û̉‡ÏÂÌÚ Í‡Á‡ıÒÚ‡ÌÒÍÓ„Ó Ô‡ÚËÓÚËÁχ - ˝ÚÓ ‡‚ÌÓÔ‡‚ËÂ
‚ÒÂı „‡Ê‰‡Ì Ë Ëı Ó·˘‡ˇ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
Á‡ ˜ÂÒÚ¸ —Ó‰ËÌ˚ª. “‡Í‡ˇ ˆÂθ ·˚· ÔÓÒÚ‡‚ÎÂ̇ Ë ¿Ò҇ϷÎÂÂÈ Ì‡Ó‰‡ ‡Á‡ıÒڇ̇ ‚
‡ÔÂΠÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡, ÔËÌˇ‚¯ÂÈ Ô‡ÚËÓÚ˘ÂÒÍËÈ ‡ÍÚ ´Ãәң„≥Î≥Í ≈Ϊ, ÓÔ‰ÂÎË‚¯ËÈ ÓÒÌÓ‚Ì˚ ̇Ô‡‚ÎÂÌˡ ‰ÂˇÚÂθÌÓÒÚË
ÔÓ ÛÍÂÔÎÂÌ˲ ‰ËÌÒÚ‚‡ ̇Ó‰‡ ÒÚ‡Ì˚.
›ÚË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ÔÓÎÓÊÂÌ˚ ‚ ÓÒÌÓ‚Û ‡·ÓÚ˚ ÔÓ Ô‡ÚËÓÚ˘ÂÒÍÓÏÛ ‚ÓÒÔËÚ‡Ì˲ ‚
¯ÍÓ·ı ̇¯Â„Ó ‡ÈÓ̇. ¬ ‡Ï͇ı ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌÓÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÛÊ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ, ÂÊ„ӉÌÓ Ò 7 ‡ÔÂΡ ÔÓ 7 χˇ
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ÏÂÒˇ˜ÌËÍË Ó·ÓÓÌÌÓ-χÒÒÓ‚ÓÈ Ë ‚ÓÂÌÌÓ-Ô‡ÚËÓÚ˘ÂÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚. ‡Í
Ô‡‚ËÎÓ, ‚ ÔÂ‚˚È ‰Â̸ ÏÂÒˇ˜ÌË͇ ‚
Ó‰ÌÓÈ ËÁ ¯ÍÓÎ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
ÓÚÍ˚ÚËÂ. ¬ Ì˚̯ÌÂÏ „Ó‰Û ÓÌÓ ÔÓıÓ‰ËÎÓ ‚ Ò‰ÌÂÈ ¯ÍÓΠ№ 26 ÔÓÒÂÎ͇ ÃÓÎÓ‰ÂÊÌ˚È. ¬ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔÓÒÚÓÂÌËË
ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚË ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË ‚ÓÂÌÌÓ„Ó
‰Â· ËÁ ‚ÒÂı ¯ÍÓÎ ‡ÈÓ̇, ˛Ì‡ÏÂȈ˚ ËÁ
Ò‰ÌËı ¯ÍÓÎ № 26, № 23 Ô. ÃÓÎÓ‰ÂÊÌ˚È
Ë № 28 Ò· ¿Í·Û·Í, ÔÓ˜ÂÚÌ˚ „ÓÒÚË.
– ÓÚÍ˚ÚËÂÏ ÏÂÒˇ˜ÌË͇ ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÚÂÔÎÓ ÔÓÁ‰‡‚Ë· Á‡ÏÂÒÚËÚÂθ ‡ÍËχ
‡ÈÓ̇ ¿. . ÿ‡Î‡·‡Â‚‡. ¬ Ò‚ÓÂÏ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËË Ó̇ ÓÚÏÂÚË·, ˜ÚÓ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚È
ÏÂÒˇ˜ÌËÍ Ó·ÓÓÌÌÓ-χÒÒÓ‚ÓÈ Ë ‚ÓÂÌÌÓÔ‡ÚËÓÚ˘ÂÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‚ Ì˚̯ÌÂÏ „Ó‰Û
ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ Ô‰ÒÚÓˇ˘ÂÈ ÃÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÈ
‚˚ÒÚ‡‚Í › –œŒ-2017, 25-ÎÂÚ˲ ¬ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı –ËÎ —ÂÒÔÛ·ÎËÍË ‡Á‡ıÒÚ‡Ì Ë 72-È
„Ó‰Ó‚˘ËÌ ÒÓ ‰Ìˇ œÓ·Â‰˚ ‚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ. ›ÚË ÒÓ·˚Úˡ ÒÚ‡ÌÛÚ
ˇÍËÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂθÒÚ‚ÓÏ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ Ì‡¯ÂÈ
ÒÚ‡Ì˚ Á‡ „Ó‰˚ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË, ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ Â‰ËÌÒÚ‚‡ Ë ÒÔÎÓ˜ÂÌÌÓÒÚË Í‡Á‡ıÒڇ̈‚, ‰‚ËÊËÏ˚ı Ó·˘ÂÈ ˆÂθ˛ -҉·ڸ
̇¯Û —ÂÒÔÛ·ÎËÍÛ Â˘Â ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÂÈ Ë
ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‚ ÌÂÈ ÏË Ë Òӄ·ÒËÂ. Œ·‡˘‡ˇÒ¸ Í ¯ÍÓθÌË͇Ï, ¿Îχ ‡·ËÍÂÌӂ̇ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛ·, ˜ÚÓ ·Û‰Û˘Â „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡
Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÚÓ„Ó, ͇ÍËÏË Î˛‰¸ÏË ‚˚‡ÒÚÛÚ
ÓÌË, ͇ÍÓ‚‡ ·Û‰ÂÚ Ëı ÊËÁÌÂÌ̇ˇ ÔÓÁËˆËˇ
Ë Òӈˇθ̇ˇ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ, ̇ÒÍÓθÍÓ ËÒÍÂÌÌ ·Û‰ÛÚ Î˛·ËÚ¸ Ò‚Ó˛ —Ó‰ËÌÛ. »ÏÂÌÌÓ Ô‡ÚËÓÚËÁÏ
ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌˡ ˇ‚ΡÂÚÒˇ Á‡ÎÓ„ÓÏ ‰‡Î¸ÌÂȯËı ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ Ë ÔÓˆ‚ÂÚ‡Ìˡ.
–
ÓÚÍ˚ÚËÂÏ
ÏÂÒˇ˜ÌË͇
Ó·ÓÓÌÌÓ-χÒÒÓ‚ÓÈ Ë ‚ÓÂÌÓ-Ô‡ÚËÓÚ˘ÂÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ ·ˇÚ ÔÓÁ‰‡‚ËÎ Ú‡ÍÊ ̇˜‡Î¸ÌËÍ ÃÓÎÓ‰ÂÊÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌˡ ÔÓÎˈËË
Õ. . ¿Û·‡ÍËÓ‚, ÔÓÊ·‚ ËÏ ‡ÒÚË ÒËθÌ˚ÏË Ë Á‰ÓÓ‚˚ÏË, ıÓÓ¯Ó Û˜ËÚ¸Òˇ, Û‚‡Ê‡Ú¸ ÒÚ‡¯Ëı, „Ó‰ËÚ¸Òˇ ÒÚ‡ÌÓÈ, ‚
ÍÓÚÓÓÈ Ï˚ ÊË‚ÂÏ, Ë ·˚Ú¸  ԇÚËÓÚ‡ÏË.
ÀËÌÂÈ͇ Á‡‚Â¯Ë·Ҹ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
χ¯ÂÏ ˛Ì‡ÏÂÈÒÍËı ÓÚˇ‰Ó‚, ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡‚¯Ëı ÔÂÍ‡ÒÌÛ˛ ‚˚Ô‡‚ÍÛ Ë
Í‡ÒË‚Û˛ ÒÚÓÂ‚Û˛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ.
œÓÒΠÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÎËÌÂÈÍË ‚Ò ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘Ë ·˚ÎË Ô˄·¯ÂÌ˚ ̇ ˝ÍÒÍÛÒ˲ ‚ Á‡Î ·Ó‚ÓÈ Ò·‚˚. «‰ÂÒ¸
ÏÂÓÔˡÚË ·˚ÎÓ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌÓ. ›ÚÓ ·˚·
҇χˇ ÚÓ„‡ÚÂθ̇ˇ Â„Ó ˜‡ÒÚ¸. ¬ ÔÂ‚ÓÏ
Á‡Î ·ˇÚ‡ ÓÁ̇ÍÓÏËÎËÒ¸ ÒÓ ÒÚẨ‡ÏË Ë
‚ËÚË̇ÏË, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚ÏË Û˜‡ÒÚÌË͇Ï
¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Ë ÚÛÊÂÌËÍ‡Ï Ú˚· ‚ÓÂÌÌ˚ı ÎÂÚ, ‚ÓË̇ÏËÌÚÂ̇ˆËÓ̇ÎËÒÚ‡Ï,
̇¯ËÏ
ÁÂÏΡ͇Ï.
›ÍÒÍÛÒˡ ÔÓ Á‡ÎÛ ·˚· Ôӂ‰Â̇ Û˜ËÚÂΡÏË Õ. “. –ÂÈÚÍÓʇÌÓ‚ÓÈ, fl. ¬. ΔÂÎÂÁÌˇÍ, –. ¿. √ÓÎÓ‚ËÌÓÈ Ë ·ˇÚ‡ÏË ËÁ
‰ÂÚÒÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ´Δ‡Ò ”·̪ ̇ ÚÂı
ˇÁ˚͇ı - ͇Á‡ıÒÍÓÏ, ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ Ë ÛÒÒÍÓÏ.
¬Â‰Û˘Ë ‡ÒÒ͇Á‡ÎË Ó· Û˜‡ÒÚËË Í‡Á‡ıÒڇ̈‚ ‚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ, Ó
·ÂÒÒÏÂÚÌÓÏ ÔÓ‰‚Ë„Â ‰Ó˜ÂË Í‡Á‡ıÒÍËı
ÒÚÂÔÂÈ, √ÂÓˇ –Ó‚ÂÚÒÍÓ„Ó –Ó˛Á‡ ¿ÎËË
ÃÓΉ‡„ÛÎÓ‚ÓÈ, Ó· Û˜‡ÒÚËË ¯ÍÓÎ˚ ‚
ӷ·ÒÚÌÓÏ
ÒӈˇθÌÓ-Ô‡ÚËÓÚ˘ÂÒÍÓÏ
ÔÓÂÍÚ ´¿È·‡ª, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ¯ÍÓΠÓڂ‰Â̇ Óθ ÔËÎÓÚÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚. «‡ÚÂÏ ·ˇÚ‡
‡ÒÒ͇Á‡ÎË Ó Ò‚ÓËı ‰Â‰Û¯Í‡ı Ë ·‡·Û¯Í‡ı,
‚ÂÚÂ‡Ì‡ı ‚ÓÈÌ˚ Ë ÚÛ‰‡, ÍÓÚÓ˚Ï ÔÓÒ‚ˇ˘Â̇ „‡ÎÂ¡ ÔÓÚÂÚÓ‚, ω‡ÎÂÈ Ë Ó‰ÂÌÓ‚, ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚. ƒ‡Ì¸˛ Û‚‡ÊÂÌˡ Ë
ÔÓ˜ÚÂÌˡ ‚ÓËÌ‡Ï ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‚ÓÈÌ˚, ÔÓ„Ë·¯ËÏ Ì‡ ÙÓÌÚÂ Ë ÚÂÏ, ÍÚÓ
‚ÂÌÛÎÒˇ Ò ‚ÓÈÌ˚ Ôӷ‰ËÚÂÎÂÏ, ÌÓ ÌÂ
‰ÓÊËÎ ‰Ó ÒÂ„Ó‰Ìˇ¯ÌÂ„Ó ‰Ìˇ, Òڇ· ÏËÌÛÚ‡
ÏÓΘ‡Ìˡ. œÓ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Ï Îˈ‡Ï ·ˇÚ Ë
ÚÓÏÛ ‚ÌËχÌ˲, Ò ÍÓÚÓ˚Ï ÓÌË ÒÎÛ¯‡ÎË
‚˚ÒÚÛÔÎÂÌˡ Ë Í‡ÚÍË ‡ÒÒ͇Á˚ Ó ‚ÂÚÂ‡Ì‡ı, ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓÌˇÚ¸, ˜ÚÓ ‚ÒÂı Ëı
ÔÓ-̇ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ ÚÓÌÛÎÓ ÛÒÎ˚¯‡ÌÌÓÂ, Ë
‰Îˇ ÌËı ˝ÍÒÍÛÒˡ ÔÓ Á‡ÎÛ ·Ó‚ÓÈ Ò·‚˚
Òڇ· ¢ ӉÌËÏ, ÌÂÁ‡·˚‚‡ÂÏ˚Ï ÛÓÍÓÏ
ÏÛÊÂÒÚ‚‡. ¿ ÔÓÁ‚Û˜‡‚¯Ë ‚ Á‡Íβ˜ÂÌËÂ
ÒÚËıË Ó Ó‰ËÌÂ Ë ÔÂÒÌ˛ ´“Ûғ‡Ì ÊÂª ‚ ËÒÔÓÎÌÂÌËË Û˜ÂÌË͇ 5-‡ Í·ÒÒ‡ –. ¬‡ÎËÚÓ‚‡
˛Ì‡ÏÂȈ˚ ÒÓÔÓ‚Ó‰ËÎË ‰ÛÊÌ˚ÏË ‡ÔÎÓ‰ËÒÏÂÌÚ‡ÏË, ‚˚‡ÁË‚ ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï Ò‚Ó Òӄ·ÒËÂ Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ÒÓ‰ÂʇÌˡ ˝ÚËı
ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÈ.
Õ ÏÂÌ ÚÓ„‡ÚÂθÌ˚ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌˡ
ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ Û Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ˆÂÂÏÓÌËË ÓÚÍ˚Úˡ ÏÂÒˇ˜ÌË͇ Ë ÓÚ Û‚Ë‰ÂÌÌÓ„Ó Ë ÛÒÎ˚¯‡ÌÌÓ„Ó ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÂÍ‡ˆËË Á‡Î‡
·Ó‚ÓÈ Ò·‚˚. «‰ÂÒ¸ ̇ ÒÚẨ ·˚ÎË ÔÓÏ¢ÂÌ˚ ÔÓÚÂÚ˚ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚ ¯ÍÓÎ˚, ÔÓÒ‚ˇÚË‚¯Ëı Ò‚Ó˛ ÊËÁ̸ ‚ÓËÌÒÍÓÏÛ ‰ÂÎÛ,
ÚÂı, ÍÚÓ ‚ ̇ÒÚÓˇ˘Â ‚ÂÏˇ ÔÓÒΠÒÎÛÊ·˚
‚ ‡ÏËË ÓÒÚ‡ÎÒˇ ̇ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Û˛ ÒÎÛÊ·Û, Ë
ÌÛÊÌÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÚ‰ÂθÌ˚ ËÁ ÌËı
ÛÊ ‰ÓÒÚË„ÎË ıÓÓ¯Ëı ÂÁÛθڇÚÓ‚.
¬ ˝ÚÓÈ Ê ˜‡ÒÚË Á‡Î‡ ·˚· ÓÙÓÏÎÂ̇
‚˚ÒÚ‡‚͇ ‡Î¸·ÓÏÓ‚-Ô‡ÒÔÓÚÓ‚ Ò ÓÚ˜ÂÚ‡ÏË
Ó ‚ÓÂÌÌÓ-Ô‡ÚËÓÚ˘ÂÒÍÓÈ ‡·ÓÚ ‚ÒÂı
¯ÍÓÎ ‡ÈÓ̇, ‡ Ú‡ÍÊ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËÈ Ì‡
ÚÂÏÛ ´¬ÓËÌÒ͇ˇ ‰Ó·ÎÂÒÚ¸ª, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚ı
‚ÓË̇Ï-ËÌÚÂ̇ˆËÓ̇ÎËÒÚ‡Ï Ë ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛʇ˘ËÏ ¯ÍÓÎ, ÍÓÌÍÛÒ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓıÓ‰ËÎ
‚ ‡ÈÓÌ ‰Ó 18 Ù‚‡Îˇ ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡, ‡
Ôӷ‰ËÚÂÎË ·Û‰ÛÚ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌ˚ 7 χˇ ̇ Á‡Í˚ÚËË ÏÂÒˇ˜ÌË͇.
—·ˇÚ‡ Ò ·Óθ¯ËÏ ËÌÚÂÂÒÓÏ ‡ÒÒχÚË‚‡ÎË ˝ÍÒÔÓ̇Ú˚ Á‡Î‡, Ë ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ͇ʉ˚È ËÁ ÌËı ÛÌÂÒ Ò ÒÓ·ÓÈ ˜Û‚ÒÚ‚Ó
·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË Î˛‰ˇÏ, ÓÚ‰‡‚¯ËÏ Ò‚ÓË
ÊËÁÌË Á‡ —Ó‰ËÌÛ Ë Ó‰Âʇ‚¯Ëı ¬ÂÎËÍÛ˛
œÓ·Â‰Û, Á‡ ÏËÌÓ ÌÂ·Ó Ë Ò˜‡ÒÚÎË‚Ó ‰ÂÚÒÚ‚Ó.
»Ú‡Í, ÏÂÒˇ˜ÌËÍ Ó·ÓÓÌÌÓ-χÒÒÓ‚ÓÈ Ë
‚ÓÂÌÌÓ-Ô‡ÚËÓÚ˘ÂÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÓÚÍ˚Ú. ¿
ÛÊÂ Ò ÔÓ̉ÂθÌË͇ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇı Ó·‡ÁÓ‚‡Ìˡ ̇˜‡Î‡Ò¸ ÓÒÌӂ̇ˇ ‡·ÓÚ‡. ŒÌ‡
Ó˜Â̸ ‡ÁÌÓÓ·‡Á̇ˇ, ËÌÚÂÂÒ̇ˇ, „ÎÛ·Ó͇ˇ. ›ÚÓ ÚÂχÚ˘ÂÒÍË ÛÓÍË ÏÛÊÂÒÚ‚‡ Ò
Ô˄·¯ÂÌËÂÏ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‚ÓÈÌ˚ Ë ÚÛ‰‡,
‚ÓËÌÓ‚-ËÌÚÂ̇ˆËÓ̇ÎËÒÚÓ‚, ÓÙˈÂÓ‚
Á‡Ô‡Ò‡, ÓÙÓÏÎÂÌË ÍÌËÊÌ˚ı ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ,
ÒÚẨӂ, ÙÓÚӇθ·ÓÏÓ‚, ÍÓÌÍÛÒ˚ ˜Úˆӂ
Ë ËÒÛÌÍÓ‚, ÍÓÌÍÛÒ ÒÓ˜ËÌÂÌËÈ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È ÔÓ‰‚Ë„Û ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰‡ ‚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ ̇ ÚÂÏÛ ´¿
Ô‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ·ÂÎ˚ı ÊÛ‡‚ÎÂȪ, ‡ÌÍÂÚËÓ‚‡ÌË ÒÂ‰Ë Û˜‡˘ËıÒˇ. » ÍÓ̘ÌÓ ÊÂ,
Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ ÏÂÓÔˡÚˡ - ‡ÈÓÌ̇ˇ
‚ÓÂÌÌÓ-ÒÔÓÚ˂̇ˇ Ë„‡ ´”·̪, ÒÎÂÚ
˛Ì˚ı ËÌÒÔÂÍÚÓÓ‚ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌˡ,
Ô‡‡‰ ˛Ì‡ÏÂÈÒÍËı ÓÚˇ‰Ó‚, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È 25-È „Ó‰Ó‚˘ËÌ ¬ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı –ËÎ
—ÂÒÔÛ·ÎËÍË ‡Á‡ıÒÚ‡Ì, ÏËÚËÌ„, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È 72-È „Ó‰Ó‚˘ËÌ ¬ÂÎËÍÓÈ œÓ·Â‰˚. —·ˇÚ‡ ·Óθ¯ËÌÒÚ‚‡ ¯ÍÓÎ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú ‚ ˝ÚË
‰ÌË ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂθÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ Ë Ó͇ÊÛÚ
ÔÓÏÓ˘¸ ÔÓÊËÎ˚Ï Î˛‰ˇÏ, ̇‚ÂÒÚˇÚ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‚ÓÈÌ˚ Ë ÚÛ‰‡. ¬Ò ˝ÚË ÏÂÓÔˡÚˡ ·Û‰ÛÚ ÔÓÌËÁ‡Ì˚ ‰ÛıÓÏ Ô‡ÚËÓÚËÁχ Ë
‰ËÌÒÚ‚‡ Ë ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ÓÒÚ‡‚ˇÚ Ò‚ÓÂÈ
ÒΉ ‚ ‰ÂÚÒÍËı ÒÂ‰ˆ‡ı.
≈. ¬—ŒÕ¿.
8 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№15 (7551) 15 апреля 2017 года
Аудандық мəслихаттың хатшысы Қ. К. Саққұлақовтың 2016 жылы
депутаттық қызметінің есебі
Депутаттық
қызметтің
кейбір
қорытындыларын шығара келе, мен
есептік кезеңнің Осакаров аудандық
мəслихатының
алтыншы
шақырылған
депутаттары
үшін
маңызды əрі нəтижелі істерге толы
болғанын жауапкершілікпен айта
аламын. Елбасының «Қазақстан2050» Стратегиясы: қалыптасқан
мемлекеттің жаңа саяси бағыты»
атты
Қазақстан
халқына
Жолдауының стратегиялық маңызы
бар. Ұлт жоспарын жүзеге асыру бойынша біздің еліміздің Президенті
айқындаған реформалардың бірі
«100 нақты қадам» жəне өзге
бағдарламалық құжаттарды іске
асыруға байланысты мəселелер
басты назарда болды.
Аудандық Мəслихаттың, оның
депутаттарының
арқалар
жүгі,
атқарар міндеті аз емесі белгілі.
Олардың ең бастылары - атқарушы
органдармен бірлесе отырып, Елбасы тапсырмаларын сессия арқылы
қарастырып, бағдарламаның орындалуына қол жеткізу болып табылады.
Алтыншы шақырылым аудандық
мəслихаттың 10 сессиясын өткізді,
оның 3-уі кезектен тыс өтті. Жалпы
142 шешім қабылданды, 15 нормативті-құқықтық актілер тіркелді.
Мəслихат сессияларының күн
тəртібіне қойылатын мəселелеріне
депутаттардың уақытша жұмыс комиссиясы белсене атсалысып, оны
дайындауға тікелей қатысады. Соның
нəтижесінде
тұрақты
комиссиялардың, кезекті сессияларда дайындалатын материалдары,
құжаттарының мəні мен мазмұны
тереңдеп, өзектілігі артып, өмірдегі
нақты жағдайға жақындай түсті.
Депутаттардың
сайлаушылармен
кездесулерде айтылған ұсыныс - пікірлері
жинақталып, күрделі де
маңызды
нысандар
жергілікті
қадағаланды.
Мəслихаттың кезекті сессияның
күн тəртібінде Қазақстан Республикасы Президенті Н. Ə. Назарбаевтың
2006 жылғы 28 қаңтардағы № 19
«Əкімдердің мəслихаттар алдында
есеп
беруін
өткізу
туралы»
Жарлығына сəйкес – аудан əкімі
Қайрат Шайжановтың өзіне жүктелген
функциялары мен міндеттерін орындау туралы есебі қаралып жəне кенттік, селолық округтері əкімдерінің
есептері талқыланды.
Аудандық мəслихатта тұрақты 3
комиссия жұмыс жасайды: ауданның
бюджеті, əлеуметтік – экономикалық
дамуы бойынша (төрағасы Б.К.Сыздыкова, №3 сайлау округінен депутат), əлеуметтік саясат бойынша
(төрағасы Н.С.Кобжанов, № 6 сайлау
округінен депутат), заң жəне азаматтар құқығын сақтау бойынша
(төрағасы Р.Т.Экзеков, №12 сайлау
округінен депутат).
"Қазақстан
Республикасындағы
жергілікті мемлекеттік басқару жəне
өзін-өзі басқару туралы" Заңына
сəйкес, мəслихат сессияларының күн
тəртібіне қойылатын мəселелеріне
белсене атсалысуы үшін тұрақты
комиссиялардың,
кезекті
сессиялардың дайындалатын материалдары, құжаттарының мəні мен
мазмұны бюджеттік бекітулермен
байланысты болып шығады.
2016 жылы аудандық бюджетке 3
рет
өзгертулер
енгізілді.
Республикалық, облыстық бюджеттерден трансферттер бөлу арқылы
əлеуметтік бағдарламалар қамтыла
бастады.
ҚР Бюджет кодексінің 130 б.,
сəйкес атқарушы биліктің бюджетті
мақсатты, жүйелі пайдалануына баға
беріліп,
(аудандық
мəслихат
2013,2014 ж.ж бюджет бекітіліп,
өзектілігі артып, өмірдегі нақты
жағдайға жақындай түсті).
Сессияның қарауына ұсынылып,
біразы оң шешімін тауып, ТҮКШ, ЖК,
АЖ жəне ТИ бағдарламасы орындалуы жолға қойылды.
Депутаттар жергілікті полиция жіберген кемшіліктерді қарастырып,
учаскелік
инспекторлардың
материалдық – техникалық жағдайын
көтеру,
кадрлармен
толықтыру,
оларды
ынталандыру
арқылы
материалдық
жəне
əлеуметтік
мəселелерді шешті.
Олардың
қатарында
сайлаушылардың көбірек көңіл бөліп,
шешілуін күтетіні елді мекендерді
абаттандыру мəселелері еді.
Тұрақты комиссия қарастырған
тағы да басқа толып жатқан
əлеуметтік мəселелерді айтуға болады. Олардың қатарында: Осакаров аудандық мəслихатының 2010
жылғы 29 желтоқсандағы № 304
"2016-2020 жылдарға арналған Осакаров
ауданының
Даму
бағдарламасын
бекіту
туралы"
шешімінің орындалуы туралы;
«Еңбекпен
қамту
2020»
бағдарламасының орындалуы туралы;
- 2015 жылғы Осакаров аудандық
бюджетті орындау есебін бекіту туралы;
-«Осакаров ауданының Ветеринарлық станциясы» КММ жəне "Ветеринария бөлімі" ММ
атқарылған
жұмысы туралы;
-Аудандық мəслихаттың 2014
жылғы 5 наурыздағы № 273 «Осакаров ауданының аумағында бірдей
медициналық қызмет мүмкіндігін
қамтамасыз
ету,
медициналық
қызмет сапасын жоғарлату туралы »
шешімін орындау барысы туралы;
- Мүгедек балаларды үйде оқытуға
жұмсаған
шығындарды
өтеуге
қосымша
шығындарды
өтеуге
қосымша əлеуметтік көмек көрсету
туралы;
- Осакаров ауданының Жергілікті
полиция
қызметі
бастығының
атқарған жұмысы туралы;
-"Осакаров аудандық мəслихатының
аппараты"
мемлекеттік
мекемесінің қызметтік куəлігін беру
Қағидаларын жəне оның сипаттамасын бекіту туралы;
-Осакаров
аудандық
мəслихатының 2013 жылғы 25
желтоқсандағы 26 сессиясының №
262 "Əлеуметтік көмек көрсетудің,
оның мөлшерлерін белгілеудің жəне
мұқтаж азаматтардың жекелеген
санаттарының тізбесін айқындаудың
қағидаларын бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы;
- Осакаров ауданының Жергілікті
полиция
қызметі
бастығының
атқарған жұмысы туралы есептері
тыңдалды.
Тұрақты комиссия барлығы жоспарлы 11 мəселе қарастырып,
əрқайсысына қаулы қабылдады.
Депутаттардың сайлаушыларды
қабылдау, кездесулерде айтылған
ұсыныс - пікірлері мəслихатта
жинақталып, күрделі де маңызды дегендері
сессияның
қарауына
ұсынылып, біразы оң шешімін тауып,
орындалуы жолға қойылды. Олардың
қатарында сайлаушылардың көбірек
көңіл бөліп, шешілуін күтетіні су
құбырларының, электрмен қамту,
мектептің күрделі жөнделуі, жол,
тұрғын үй жағдайлары жəне жол белгілерін орнату, тағы да басқа толып
жатқан əлеуметтік мəселелерді
айтуға
болады.
Осындай
мəселелермен 22 депутаттық сауалдар жолданды.
Тұрғындарды
ақпараттандыру
мақсатында аудандық мəслихат
сайты ашылды.
Халық қалаулылары аудан əкімдігі
жанынан
құрылған
əртүрлі
комиссиялардың мүшелері ретінде
олардың жұмысына қатысып отырады.
Аудандық
Мəслихат
депутаттарының бəрі де «Нұр Отан»
партиясының мүшелері ретінде
(фракция төрағасы Б.К.Сыздыкова,
№3 сайлау округінен депутат), аудан
аумағындағы саяси партиялармен,
қоғамдық ұйымдармен тығыз байланыста.
Мемлекеттік басқару негіздерін демократияландыру,
əлеуметтікэкономикалық дамудың ағымдағы
жəне ұзақ мерзімге арналған міндеттерін орындауды жүзеге асыру,
демократиялық мемлекеттіліктің негізі
ретінде
жергілікті
өзін-өзі
басқаруды енгізу мəселелерін шешуге бағытталған мəселенің бірі 2013
жылдан кенттік, селолық округтер
əкімдерінің сайлануы. Депутаттар
2013 жылғы 8 тамызда 24 кенттік,
селолық округтер əкімдерін сайлады.
Атқарылған жұмыс туралы бүгінгі
есеп - бұл алтыншы шақырудың
өткен кезеңінде аудандық мəслихат
жұмысының кейбір қорытындыларын
шығару ғана емес, сондай - ақ келешекке жоспарларды белгілеудің
жақсы себебіне айналып отыр. Осакаров
аудандық
мəслихаты
заңнамамен ұсынылған өкілеттіктерді
тиімді
қолдану
əрі
Қазақстан
Республикасының Президенті Н. Ə.
Назарбаевтың Қазақстан халқына
жыл
сайынғы
Жолдауында
көрсетілген стратегияны қолдау
арқылы атқарушы билікпен, ауыл
шаруашылығы кəсіпорындары басшыларымен,
бизнес
құрылымдарымен депутаттық белсенділікті арттыру үшін адамдардың
əл-ауқатын
арттыруға
қолдау
көрсетуге бар күш - жігерін
жұмсайтынына сенім білдіремін.
Отчет секретаря районного маслихата Саккулакова К. К.
о проделанной работе за 2016 год
Подводя некоторые итоги депутатской деятельности, могу с ответственностью сказать, что отчетный
период для депутатов Осакаровского
районного маслихата шестого созыва
был насыщен значительными и результативными делами. В центре
внимания были вопросы, связанные
с реализацией Послания Главы государства народу Казахстана «Стратегия «Казахстан -2050»: новый
политический курс состоявшегося государства”. Одна из реформ определяемых Президентом нашей страны
по реализации Плана нации «100
конкретных шагов», другие программные документы, имеющие
стратегический характер.
Основной формой деятельности
маслихатов законодательно определена сессионная деятельность, и
именно через сессии мы реализуем
задачи, определенные Главой государства. Всего с начала шестого созыва проведено 10 сессий районного
маслихата, в том числе 3 внеочередные, по которым принято 142 решения по различным вопросам в том
числе 15 нормативных правовых
актов.
Как правило, подготовка каждой
очередной сессии начинается сразу
после того, как завершается работа
над документами предыдущей. Для
этих целей в районном маслихате
разрабатывается план подготовки
сессии, создается временная рабочая комиссия из числа депутатов и
специалистов маслихата, организуются встречи с причастными к рассматриваемому вопросу лицами и
населением, посещаются объекты.
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 18 января 2006 года № 19 «О проведении
отчетов акимов перед маслихатами»
на очередных сессиях были заслушаны отчет акима района Шайжанова К.А., а также отчеты акимов
поселков и сельских округов «О выполнении возложенных на него функций и задач».
В районном маслихате работают 3
постоянные комиссии:
1) по бюджету и социально-экономического развитию района (председатель - Сыздыкова Б. К., депутат по
избирательному округу № 3);
2) по социальной политике (председатель – Кобжанов Н. С., депутат
по избирательному округу № 6);
3) по законности и правам граждан
(председатель – Экзеков Р. Т., депутат по избирательному округу № 12);
Согласно Закону «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»
основное назначение постоянных комиссий районного маслихата - предварительное
рассмотрение
и
подготовка вопросов к сессиям, содействие приведению в жизнь решений маслихата. Поэтому в центре
внимания постоянных комиссий постоянно находятся вопросы, связанные с формированием, уточнением и
исполнением районного бюджета.
Только за текущий период этого года
на рассмотрение постоянных комиссий трижды вносились вопросы по
внесению изменений в районный
бюджет на 2016 год. В основном изменения касались выделения дополнительных
трансфертов
из
республиканского и областного бюджетов на реализацию запланированных проектов, что дает нам
возможность сохранить высокий
удельный вес затрат на социальные
программы.
В соответствии со статьей 130
Бюджетного кодекса Республики Казахстан постоянные комиссии рассмотрели, подготовили заключение,
содержащее объективную оценку работы исполнительных органов по эффективному и целевому исполнению
бюджетных средств, и внесли на
утверждение очередной сессии годовой отчет об исполнении районного
бюджета за 2015 год (аналогичная
работа проводилась в районном маслихате и при утверждении годовых
отчетов за 2013,2014 годы).
Наиболее активно обсуждаемыми
на постоянных комиссиях являются
проблемы, касающиеся жилищнокоммунального хозяйства. Так, по
предложению депутатов были заслушаны отчеты руководителей государственного учреждения «Отдел
ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции
Осакаровского района» «О состоянии водоснабжения населения Осакаровского района» и «О состоянии
водоснабжения в п.Осакаровка и п.
Молодежный», местной полицейской
службы ОВД Осакаровского района.
Депутатами рекомендовано начальнику Местной полицейской
службы принять меры по устранению
в указанные сроки недоработки, акти-
визировать работу по улучшению материально-технического обеспечения
участковых инспекторов полиции, по
укомплектованию кадрами в полном
объеме, использовав меры по стимулированию сотрудников путем решения социальных и материальных
проблем.
Большое внимание депутаты уделяют решению проблем благоустройства населенных пунктов района.
Кроме того, среди вопросов, рассмотренных на заседаниях постоянных
комиссий,
были
такие
вопросы, как:
- О ходе выполнения решения Осакаровского районного маслихата от
22 декабря 2010 года № 304 «Об
утверждении Программы развития
Осакаровского района на 2016-2020
года»;
- О ходе реализации Программы
занятости – 2020 в районе;
- Об утверждении отчета об исполнении бюджета Осакаровского района за 2015 год;
- О проделанной работе КГП «Ветеринарная станция Осакаровского
района» и ГУ «Отдел ветеринарии»;
- О ходе выполнения решения Осакаровского районного маслихата от 5
марта 2014 года № 273 «Об обеспечении на территории Осакаровского района равного доступа к
медицинским услугам, повышения
качества медицинских услуг»;
- Об оказании дополнительной социальной помощи на возмещение затрат на обучение на дому детей –
инвалидов;
- О работе отдела образования
Осакаровского района в 2015 – 2016
учебном году и задачах на 2016-2017
учебный год;
- Отчет о проделанной работе начальника Местной полицейской
службы Осакаровского района;
- Об утверждении Правил выдачи
служебного удостоверения государственного учреждения «Аппарат
Осакаровского районного маслихата» и его описания;
- О внесении изменения в решение
26 сессии Осакаровского районного
маслихата от 25 декабря 2013 года
№ 262 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения
перечня отдельных категорий нуждающихся граждан».
- О проделанной работе началь-
ника Местной полицеской службы
Осакаровского района.
Всего на заседаниях постоянных
комиссий рассмотрено 11 плановых
вопросов, по каждому из них принято
соответствующее постановление.
Выполнение депутатских полномочий - это не только участие в работе
районного маслихата на сессиях и
постоянных комиссиях, где решаются
важные вопросы районного масштаба, но и, что не менее значимо,
работа с избирателями.
Подводя некоторые итоги деятельности депутатов, хочу сказать, что
каждый из депутатов регулярно проводит прием граждан, встречается с
избирателями, совместно с исполнительной властью участвует в реализации социальных проектов, держит
на контроле выполнение заявленных
в предвыборной программе обещаний.
Уверен, что живая связь с населением - это основа качественной депутатской работы. Знаешь ситуацию сможешь высветить проблему и
затем грамотно обратиться с Депутатскими запросами к руководителям
районных и вышестоящих госорганов. Депутатами были направлены
запросы по вопросам, касающиеся
водоснабжения и электроснабжения
сел, установки дорожных знаков и
проведения ремонта дорог, капитального ремонта школ. Всего за отчетный
период
направлено
22
депутатских запроса.
Кроме того, в целях обеспечения
более полной информированности
населения создан сайт районного
маслихата. Здесь можно получить
информацию о деятельности маслихата и депутатов, о принимаемых решениях и постановлениях, оставить
комментарии и внести свои предложения, задать интересующие вопросы.
Помимо выполнения своих непосредственных депутатских полномочий, депутаты районного маслихата
активно участвуют в работе различных консультативно-совещательных
органов при акимате района. Неоднократно проводились встречи с жителями района по разъяснению
нововведений Земельного кодекса, а
также по обсуждению Послания Президента о перераспределении полномочий между ветвями власти.
Активно работает депутатская
фракции при районном филиале партии «Нур Отан», председателем которой является Сыздыкова Б. К.
Быть депутатом - огромная ответственность, прежде всего перед избирателями, перед обществом,
перед самим сабой. И мне приятно
отметить, что все депутаты Осакаровского районного маслихата четко
понимают суть происходящих в обществе процессов, остро чувствуют
свою причастность к ним, ясно представляют свою роль и место в решении стоящих перед ними задач.
Очередным серьезным шагом для
маслихата явилась и реализация
задач, поставленных Главой государства в своем Послании, по дальнейшему
развитию
местного
самоуправления. По инициативе Н.
А. Назарбаева было принято законодательное решение о введении с
2013 года выборности акимов сельских округов маслихатами на альтернативной
основе,
тайным
голосованием. Напомню, что первые
выборы депутатами районного маслихата акимов 24-х поселковых и
сельских округов Осакаровского района состоялись 8 августа 2013 года.
Время показало, что благодаря конкурентной борьбе, к власти на местах
пришли в основном люди неравнодушные, способные решать любые
проблемы жизнеобеспечения населения.
Отчет о проделанной работе - это
не только подведение некоторых итогов работы районного маслихата за
прошедший период шестого созыва,
но и хороший повод обозначить
планы на будущее. Хочу вас заверить, что депутатский корпус Осакаровского районного маслихата,
эффективно используя предоставленные законодательством полномочия и поддерживая стратегию
Президента Республики Казахстан
Н. А. Назарбаева, изложенную в ежегодных Посланиях народу Казахстана, приложит все усилия для
повышения депутатской активности,
совместно
с
исполнительной
властью, руководителями сельхозпредприятий, бизнес структурами
будет делать все, чтобы способствовать повышению благосостояния жителей.
№ 15 (7551) 15 апреля 2017 года
М аң ы зд ы
Важ но!
Әр бала отбасында өмір
сүруі тиіс!
Каждый ребенок должен
жить в семье!
Мемлекеттің қолдауымен бүгінгі күні əлеуетті атааналарға балаларды отбасына орналастырудың тиімді нысанын таңдау мүмкіндігі бар: ол патронаттық
тəрбиеші болу.
Патронаттың басты басымдылығы - бала отбасы
қамқорлығында толыққанды күтім ала алады, яғни
оған тиісті көңіл бөлініп қамқорлық жасалады, отбасында өмір сүру тəжірибесін алады, баланың өз бетімен өмір сүру дағдылары қалыптасады. Мұндай
нысан ата-анасының қамқорлығынсыз қалған
балалардың тағдырын одан əрі жоспарлауға
мүмкіндік туғызады. Аталған нысанның басты
мақсаты – баланы əлеуметтендіру, отбасында өмір
сүру тəжірибесін қалыптастыру.
Патронаттық тəрбиешіге ай сайын баланы асырап бағуы үшін ақшалай қаражат,сонымен қатар
еңбекақы төленеді.
Жетім жəне ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған балаларды орналастыру сұрағы бойынша
кеңес алу үшін «Осакаров ауданының білім, дене
шынықтыру жəне спорт бөлімі» ММ маманына
жүгіне аласыз, Осакаровка к. Целинная көш. 3 а.
(872149) 4-13-94 (қамқорлық жəне қорғаншылық
органы)
При поддержке государства, сегодня у потенциальных родителей есть возможность выбрать наиболее подходящую форму устройства детей в
приемную семью: стать патронатным воспитателем.
Главное преимущество патроната в том, что ребенок, попадая в семейное окружение, получает
полноценный уход, заботу и внимание, приобретает опыт проживания в семье, навыки самостоятельной жизни. Подобная форма позволяет вполне
реально планировать дальнейшую судьбу многих
детей, лишенных родительского попечения. Основная цель данной формы – социализация ребенка,
получение опыта жизни в семье.
Патронатному воспитателю ежемесячно выплачиваются денежные средства на содержание
ребенка, а также заработная плата.
За консультацией по вопросам устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обращаться к специалисту
ГУ «Отдел
образования, физической культуры и спорта Осакаровского района» п. Осакаровка, ул. Целинная,
3а.
Тел. (872149) 4-13-94 (орган опеки и попечительства)
Вниманию жителей п. Осакаровка
ГРАФИК проведения сходов граждан по пастьбе скота частного сектора
№ Наименования улиц
Дата
9 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Время
Место проведения схода
1 Элеватор
17. 04.2017
18.00
р-н Ж/Д туннель
2 Северная, Колхозная
18.04.2017
18.00
конец ул.Кузнечная
3 Мирная, Победа
19.04.2017
18.00
р-н Метеостанции
4 ЦДОШ
20.04.2017
18.00
Р-н ЦДОШ
5 ДЭУ
21.04.2017
18.00
В р-н водоема по ул Литв.
Бос жұмыс орнына орналасуға
КОНКУРС ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на занятие вакантных должностей
«Осакаров ауданының жұмыспен қамту жəне
əлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі:
101000 Осакаровка к. 1-Семилетка к., 2, телефон 51-3-74,
Негізгі жұмыскердің, баланы күтіміне байланысты, демалыс мерзіміне Садовое ауылына 0,96 ст. қарттар мен
мүгедектермен
үйде əлеуметтік
көмек көрсету
бөлімшесіне
əлеуметтік қызметкер ретінде, бос
лауазымдық орнына конкурс жариялайды.
Жарияланғаннан кейін құжаттарды қабылдау мерзімі
15 күн.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары
экономикалық
педагогикалық,
медициналық,
психологиялық, əлеуметтік білім, немесе орта кəсіптік
педагогикалық, медициналық, əлеуметтік білім.
Государственное учреждение: «Отдел занятости и социальных программ Осакаровского района», 101000, п.
Осакаровка, ул. 1-Семилетка, 2, тел. 51-3-74 объявляет
конкурс на занятие вакантной должности социального работника по уходу отделения дневного ухода на дому с.
Садовое на 0,96 ставки, на время отпуска по уходу за
ребенком основного работника.
Срок принятия документов в течение 15 дней после
публикации.
Требования к участникам конкурса: высшее социальное, педагогическое, экономическое, психологическое,
медицинское; среднее специальное социальное, медицинское, педагогическое образование.
Бос лауазым орындарына жұмысқа
орналасу бойынша конкурс туралы
ХАБАРЛАНДЫРУ
Объявляем о конкурсе
на занятие вакантной должности
«Қарағанды облысы Осакаров ауданы əкімдігінің
халықты жұмыспен қамту орталығы» КММ негізгі
қызметкердің бос лауазым орнына орналасуға конкурс жариялайды. Конкурс азаматтық қызметке өту жəне
азаматтық қызметкердің бос лауазым орындарына
орналасуға конкурс 2015 жылдың 25 желтоқсанындағы№
1017 Ережесіне сəйкес жүзеге асырылады. Құжаттарды
қабылдау мерзімі хабарландыру жарияланған күннен
кейін 15 күн ішінде жүргізіледі.
Біліктілік талаптары: жоғары (немесе жоо-нынан кейін),
техникалық жəне кəсіби (арнайы орта, арнайы кəсіби)
білім, мамандығы бойынша жұмыс өтілі талап етілмейді.
Конкурса
қатысуға
ниет
білдірген
тұлғалар
хабарландырудағы көрсетілген мерзімге сəйкес Осакаровка кенті 1-ші Семилетка 2 8 (721479)41133, индекс
101000 тапсыруға болады.
1) конкурсқа қатысатындығы туралы өтініш қажетті
құжаттардың тізімін көрсете отырып;
2) жеке куəлігінің көшірмесі;
3) кадр есебі бойынша толтырылған жеке парақ (нақты
тұратын мекен-жайын жəне байланыс телефонын көрсете
отырып);
4) лауазымның біліктілік талаптарына сəйкес келетін
білім туралы құжаттың көшірмесі;
5) еңбек өтілін анықтайтын құжаттың көшірмесі;
6) Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау
Министрінің м. а. 2010 жылдың 23 қарашасындағы
«Денсаулық
сақтау
ұйымдарындағы
алғашқы
медициналық құжатты бекіту туралы» № 907 бұйрығымен
бекітілген нысанға сəйкес денсаулығы туралы анықтама
(нормативтік актіерді мемлкеттік тіркеу Тізілімінде № 6697
болып тіркелген).
КГУ «Центр занятости населения акимата Осакаровского района Карагандинской области» объявляет конкурс
на занятие вакантной должности. Конкурс проводится на
основании правил поступления на гражданскую службу и
проведения конкурса на занятие вакантной должности
гражданского служащего т 25 декабря 2015 года №1017.
Срок принятия документов в течение 15 дней после публикации объявления.
Квалификационные требования: высшее (или послевузовское), техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) образование, без
предъявления требований к стажу работы по специальности.
Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе, в сроки приема документов, указанные в объявлении, предоставляет по адресу: п. Осакаровка, ул. 1
Семилетка, д.2, тел.: 8 (72149) 41133, индекс 101000, следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;
2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов);
4) копии документов об образовании в соответствии с
предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;
5) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;
6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010
года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов за № 6697).
Мектепке қабылдау туралы ақпарат
1. «Мамандандырылған музыка мектеп интернаты» КММ түсу үшін
өтініш қабылдау 2017 жылдың 15 сәуірінен 15 мамыры аралығында
жүргізіледі.
2. Мамыр айының 28 күні сағат 9.00 де мектепте қабылдау емтиханы өтеді. Мекен жайы: Қарағанды қ. Крылов көшесі 87.
Байланыс телефоны: 8 (7212) 41- 70-85.
Қабылдау 1-3 сыныптарға жүргізіледі.
Өзімен бірге туу туралы куәлік болуы қажет (түп нұсқа және
көшірмесі)
Информация о приеме в школу
1. Прием заявлений для поступления в КГУ «Специализированная
музыкальная школа-интернат» проводится с 15 апреля по 15 мая
2017 г.
2. Приемные экзамены пройдут 28 мая в 9.00 ч. по адресу: г. Караганда, ул. Крылова, 87. Телефон - 8(7212)41-70-85.
Прием будет осуществляться в 1-3 классы.
При себе иметь свидетельство о рождении (оригинал и копия).
От всей души!
Вице-президент ОО «Карагандинского областного филиала РНФКК»
Омаров Сабит Аханович выражает огромную благодарность директору
фирмы «Садовое-К» Эммериху Владимиру Константиновичу за оказанную
спонсорскую помощь для поездки наших спортсменов Гарас Никиты (мастер
спорта международного класса, чемпион Азии) и Тронягина Александра (двукратной чемпион Европы) для участия в чемпионате мира по киокушинкайкан каратэ в г. Токио (Япония) 16.04.2017 года.
***
Выражаем огромную благодарность администрации и коллективу Карагандинского управления эксплуатации филиала канала имени К. Сатпаева,
лично начальнику Дулату Турсуновичу Экзекову, коллективу участка № 1, а
также всем соседям, друзьям, знакомым и всем тем, кто разделил с нами горечь утраты, оказал моральную поддержку и материальную помощь в связи
с безвременной кончиной дорогого и близкого для нас человека Дашковского
Аркадия Аркадьевича.
Супруга, сестра, дети.
Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811 от
02.06.2014 г.) извещает об открытии наследственного дела после смерти Поповой Валентины Михайловны, умершей 04.03.2017 года. Заинтересованным
лицам обращаться по адресу: п. Молодежный, ул. Ленина, 28, тел. 8 (72148)
30309.
Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811 от
02.06.2014 г.) извещает об открытии наследственного дела после смерти Сулима Веры Ивановны, умершей 19.01.2017 года. Заинтересованным лицам
обращаться по адресу: п. Молодежный, ул. Ленина, 28, тел. 8 (72148) 30309.
П Р О Д А Ю Т С Я
*стельные коровы, телята. Тел.
87787810485.
*а/м Opel Vectra b, 1996 г. в., в хорошем состоянии, цена договорная.
Тел. 87715267956, 87014883312.
*благ. дом с действующим магазином. Возможен вариант полностью
под дом или бизнес. Тел. 43077,
87012602708.
*дом со всеми удобствами в с.
Пионерское (больш. приусад. участок, вода постоянно, полив), 3 млн.
тг. Тел. 87765020873.
*2-комн. квартира. Обращаться по
тел. 87786270646.
*1-комн. квартира, ул. Гагарина,
22, кв. 12; квартира, ул. Пацаева, 15,
кв. 1; емкости (под зерно или воду).
Тел. 87023840576.
*дом, со всеми удобствами, ул.
Южная, 3, Камаз-полуприцеп или по
запчастям, двигатель коробка, делитель, кабина в сборе. Тел.
87781814571.
*дом по адресу ул. Первомайская, д. 2а, 5 жил. комнат., санузел,
баня, сарай, огород, печь-котел б/у, 2
дет. велосипеда от 5-7, от 7-10 лет.
Тел. 43090, 87786283539.
*база с домом под КХ, САГ, витрины,
пауки
на
кран.
Тел.
87053324777, 42550.
*срочно 5-комн. квартира по ул.
Пацаева, 6/1 (сарай, гараж, сеновал,
вода (новая трасса) постоянно, 2
спутниковые тарелки, Интернет, «Айтиви»), ТОРГ уместен. Тел. 41174.
*дом в 2-кв. доме, благоустр., 3
комн. (гараж, сеновал, сарай). Тел.
87754425920.
*3-комн. квартира, удобно под
бизнес, 3 зем. участка. Тел.
87755099082.
*складское помещение 1080 кв. м
с земельным участком 48х90 м (частное, все документы имеются) в п.
Осакаровка, пресс-подборщик «Киргизия», передвижной сварочный аппарат, прицепное оборудование
КПП-3-8, накопитель под зерновые
«Дон-20», подъемник (стрела) под Т150 или К-700, «нож» на К-700, бочки
на 200 л металлические. Обращаться по тел. 41891 (после 18.00
ч.), 87759210151.
*комбайн «Нива», Т-4 на запчасти, косилка 2-бр., бороны, плуг 5-35,
сеялка СЗС-2.1, мотор ЗИЛ, мотор Т4, коробка на К-700, запчасти на Т-40
и на комбайн б/у. Тел. 87052521288,
51386.
*подрощенные цыплята бройлеры. Тел. 42265, 87771799297.
*дом на 1 хозяина в п. Молодежный (большой огород, сарай, палисадник) по ул. Пушкина, 4, мороз.
камера, эл. мясорубки большие 380
V, витрины, весы бытовые на 100 кг.
Тел. 21605, 87051216032.
*КПШ на ДТ-75, навесное оборуд.
на ДТ-75, трактор Т-4, комбайн «Енисей», трактор МТЗ-80, 5-метр. жатка,
пресс-подборщик «Киргизия», прицеп зиловский, волокуша, а/м ГАЗ52, будка, не на ходу, бочка на
бензовоз ГАЗ-53 4,2 куб. м, бочки
200-литровые под дизтопливо 20 шт.,
фаркоп с цепями и серьгой на «Кировец», а/м ВАЗ 2109, 2001 г. в. без документов на з/части, склад бетонир.
для хранения зерна, шлакоблоки,
дом, теплый, с приусад. уч., хозпостр., гараж. Обращаться: с. Родниковское, тел. 87778938891.
*земельный участок 10 га, расположенный в центре п. Осакаровка по
улице Достык, имеются все необходимые документы, участок является
частной собственностью, удобно
расположен для строительства дома
или же открытия бизнеса, находится
на высоте, в нижней части участка
имеется водосток, подведены все
коммуникации. Тел. 87756788357.
*жеребец или ОБМЕН. Обращаться: с. Озерное, ул. Озерная, 25.
Тел. 87757656055.
*дом с мебелью (водопр., хозпостр., 2 сарая), 2 млн. 800 тыс. тг.
Обращаться: п. Осакаровка, ул. Заготзерновская, 12, кв. 4, тел.
87770062424.
*косилка на Т-16, трактор Т-16,
запчасти на ДТ, жесть 1 мм в рулонах
б/у. Тел. 87024990023.
*куры-несушки, месячные поросята. Тел. 43584, 87755248005.
*2-комн. кв-ра, п. Осакаровка, рон Пивзавода. Тел. 87755927518.
*действующий бизнес (кафе
«Прохлада»), помещение 100 кв. м,
с оборудованием, с хорошим ремонтом или СДАМ в аренду, п. Осакаровка, ул. Октябрьская, 79. Тел.
87017724456 (тел. и WhatsApp).
*лодка 400. Обращаться по тел.
87784996620, 42993.
*КУПЛЮ мясо свинины, говядины, баранины, конины. Тел.
87758445505.
10 стр.
№ 15 (7551) 15 апреля 2017 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
П О З Д Р А В Л Я Е М !
Аудан əкімі, аудандық мəслихат хатшысы, депутаттар
корпусы, аудандық мəслихат аппараты
Жанат Көшерұлы ХАСЕНОВТЫ
туған күнімен құттықтайды!
Өміріңізге барша жарық дүние шапағатын, зор денсаулық,
баянды бақыт, мейірім мен қуаныш тілейміз! Оймақсаттарыңыздың жүзеге асуына тілектеспіз!
* * *
Уважаемую
Нину Ильиничну АННЕНКОВУ
поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.
Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят,
Чтоб никогда Вы не скучали
И были с теми, кто Вам любит!
Братья Николай, Сергей и Люба, Ирина и Люда.
* * *
Уважаемую
Анну Алексеевну КУШНАРУК
поздравляем с юбилеем!
В круглых датах есть особый смысл
И неповторимое значенье,
Ведь они приносят радость в жизнь,
Яркие идеи, устремленья!
Потому что сил немало есть
Для открытий важных и свершений!
Пусть отличным стартом для побед
Станет этот праздник юбилейный!
И помогут смелость и талант
Покорять блестящие вершины!
Счастья! Каждой цели достигать!
Все мечты пусть будут исполнимы!
ООФКиСОР, администрация, профком
и коллектив Пионерского детского дома.
Уважаемого
Александра Владимировича КОЧЕТКОВА
поздравляем с юбилеем!
Вас поздравляя с юбилеем
Желаем сразу много и всего.
Вот стали Вы сильнее и мудрее,
Отпразднуем же Ваше торжество.
Пусть юбилейный славный мир
Дарует счастье, любовь и мир.
О чем мечтали – пусть исполнится,
И лишь хорошее пусть запомнится.
Пускай же юбилейный год –
Не доставляет Вам хлопот.
Пускай глаза здоровьем, счастьем светятся,
Ваши мечты и возможности пусть встретятся!
ООФКиСОР, администрация, профком
и коллектив Пионерского детского дома.
* * *
Уважаемого
Еркна Ермековича АЛИНА
поздравляем с днем рождения!
Желаем, чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
С уважением, коллектив ТОО «КТ «Сарыбел».
Уважаемую
Ольгу Геннадьевну ШВАБАУЭР
поздравляем с днем рождения!
Пусть счастье в глазах твоих будет,
Всегда рядом близкие люди,
Чтоб все у тебя получалось,
Хорошее часто случалось.
Всегда будь красивой, веселой,
Задорной, успешной, здоровой.
Пусть жизнь тебе радость лишь дарит
И щедро удачей одарит.
Желаем не знать огорчений,
Побольше приятных мгновений,
Достатка, любви и везения
Желаем тебе в день рождения.
С уважением, коллектив ТОО «КТ «Сарыбел».
* * *
Уважаемую
Бахыт Абентаевну ЕСЕМЖАНОВУ
поздравляем с юбилеем!
С юбилеем! С красивою датой!
С этим важным особенным днем!
Долголетия, счастья, достатка
И огромных успехов во всем!
Неба чистого, яркого солнца,
Смеха, радости и доброты,
Пусть задуманное удается,
И становятся явью мечты!
ООФКиСОР и коллектив ясли-сада «Нұрай».
* * *
Уважаемую
Светлану Петровну КРЕМЛЯКОВУ
поздравляем с юбилеем!
Пусть этот славный юбилей
Откроет новую страницу,
И станет жизнь еще щедрей,
Чтобы могли желанья сбыться,
Подарит радостный подъем,
Удачу, крепкое здоровье,
Чтоб наслаждаться каждым днем
Вниманьем близких и любовью!
ООФКиСОР и коллектив ясли-сада «Балдырган».
Ясли-саду «Балапан» на время декретных отпусков сотрудников ТРЕБУЮТСЯ: воспитатели в группы на русском языке обучения на две ставки и
психолог на 0,5 ставки. Обращаться: п. Молодежный, тел. 22252.
ÀŒÃ¡¿—ƒ D- ¿œ»“¿À
—≈ƒ»“¤ ÔÓ‰ Á‡ÎÓ„ ÁÓÎÓÚ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ
«ÓÎÓÚ˚ ËÁ‰ÂÎˡ ‰Ó 8500 Ú„/ Á‡ 1„
«ÓÎÓÚÓ ÎÓÏ ‰Ó 7800 Ú„/ Á‡ 1„
œËÌËχÂÏ: ËÁ‰ÂÎˡ Ò ·ËÎΡÌÚ‡ÏË, ÌÓÍÓ‚˚ ¯Û·˚,
ÒχÚÙÓÌ˚,ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌ˚ ÙÓÚÓ‡ÔÔ‡‡Ú˚, ÌÓÛÚ·ÛÍË, ÚÂ΂ËÁÓ˚ (̇ „‡‡ÌÚËË) Ë ‰.
¬Œ«¬—¿Ÿ¿≈à œ—Œ÷≈Õ“¤ ÔË ‰ÓÒÓ˜ÌÓÏ ‚˚ÍÛÔÂ! "
ÀÛ˜¯Â ÔËÈÚË Í Ì‡Ï Ë ‚ÁˇÚ¸,˜ÂÏ ËÒ͇ڸ „‰Â Á‡ÌˇÚ¸!"
ÔÓÒÂÎÓÍ ŒÒ‡Í‡ӂ͇,ÛÎ. ŒÍÚˇ·¸Ò͇ˇ, 83,
“÷ "ŒÍÚˇ·¸" 2-ÓÈ ˝Ú‡Ê
ÚÂÎ: 8(72149) 4-32-63, 8 707 704 3263
Ï˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ Ò 9:00 - 19:00 ·ÂÁ ӷ‰‡ Ë ‚˚ıÓ‰Ì˚ı
œËıÓ‰ËÚ ÍÓ„‰‡ ¬‡Ï ÌÛÊÌÓ!
Осакаров ауданының білім, дене шынықтыру жəне спорт бөлімі» ММ-нде 414-55 сенім телефоны жұмыс істейді.
В ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта Осакаровского
района» работает телефон доверия 4-14-55.
Осакаровский районный филиал партии «Нұр Отан» СДАЕТ В
АРЕНДУ под офис служебное помещение. Телефоны для справок:
87759333646, 8(72149)41386.
ÏÓÓÁÓÛÒÚÓȘ˂˚È ÔÓÙËθ Vektor
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на занятие вакантной должности
КГКП “Районный культурно-досуговый центр Осакаровского района” п. Осакаровка, ул. Достык, 43, объявляет конкурс на занятие вакантной должности
культорганизатора в сельский Дом культуры с. Мирное.
Срок принятия документов в течение 15 дней после публикации. Тел. для
справок: 8(72149) 41046.
Ë Ó·ÎˈӂӘÌ˚Â, ÔÂÒÍÓ-¯Î‡ÍÓ·ÎÓÍË, ‚‡Ì˚ ͇ÏÌË,
·Ó‰˛˚. Œ·ÂÁ¸ ÏËÌ‚‡Ú˚ ‰Îˇ ÛÚÂÔÎÂÌˡ Í˚¯.
„. “ÂÏËÚ‡Û, 6 ÏÍ-Ì, ‰. 11, χ„. ´—ÛÒ·̪, ‚ıÓ‰ ÒÓ ‰‚Ó‡,
ÚÂÎ. 8 (7213) 930826, 958464, 87018014381,
87022175962.
œ˄·¯‡ÂÏ ‚ÒÂı ÊËÚÂÎÂÈ Ô. ŒÒ‡Í‡ӂ͇ ‚ ̇¯ “—≈Õ¿Δ≈—Õ¤… «¿À, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ÛÎ. ÷ÂÎËÌ̇ˇ, 12.
ƒÂÈÒÚ‚ÛÂÚ „˷͇ˇ ÒËÒÚÂχ ÒÍˉÓÍ! œË ÔÓÍÛÔÍ ‡·ÓÌÂÏÂÌÚ‡ ̇
6 ÏÂÒˇˆÂ‚ ñ ÒÍˉ͇ 10%. œË ÔÓÍÛÔÍ ‚ÚÓÓ„Ó ‡·ÓÌÂÏÂÌÚ‡ ñ ÔÓ‰‡ÓÍ! ¬Â‰ÂÚÒˇ Á‡ÔËÒ¸ ̇ ÔÂÒÓ̇θÌ˚ Á‡ÌˇÚˡ. “ÂÎ.
87019028449, 87075198283.
íéé «ìÌË‚ÂÒ‡ÎÒÚÓÈ íÂÏËÚ‡Û»
œÀ¿–“» Œ¬¤≈ Œ Õ¿
œÀ»“¤ “—Œ“”¿—Õ¤≈
РЕАЛИЗУЕМ УГОЛЬ
Шубаркульский – 11000 тг/т, Жалынский – 11000 тг/т, Майкуба
“орех” - 7500 тг/т, Майкуба «рядовая» - 7000 тг/т, Ерейментау
«орех» - 6000 тг/т, Кузнецкий – 7500 тг/т, Борлы – 5000 тг/т, К-12 –
9000 тг/т и др. Уголь в мешках. Доставка от 3 тонн БЕСПЛАТНО.
Наш адрес: п. Осакаровка, ул. Нефтебазовская, 13, топбаза, тел.
8 (72149) 51975, 87021208378 – весовая, 43424 – бух.
РЕАЛИЗУЕМ уголь Жалынский – 11000 тг/тонна, Шубаркуль –
11000 тг/тонна, К-12 – 11500 тг/тонна, Майкуба сортовая – 9000
тг/тонна, Майкуба рядовая – 8000 тг/тонна, Кузнецкий – 7500
тг/тонна, Кумыскудук – 7500 тг/тонна, Ерейментау «орешек» 6000 тг/тонна, Борлы – 5500 тг/тонна. Наш адрес: ул. Сельхозснабская, 2а, тел. 44125, 87713136163.
РЕАЛИЗУЮТСЯ
цыплята, утята, гусята, корм, лен, ракушка, доски, OSB, брус,
трубы, уголок, профлист, котлы отопления, радиаторы, арматура,
цемент и т. д. ул. Сельхозснабская, 65, тел. 87055869878, 44084,
50828, 87022759122.
Собственник:
ТОО “Районная газета
“Сельский труженик”
Осакаровского района
Карагандинской области
РЕАЛИЗУЕМ
уголь Кумыскудукский –
7500 тг/т, Кузнецкий – 7500
тг/т, Майкубинский – 8000 тг/т,
Борлинский – 5000 тг/т.
ПРОДАЕТСЯ дом, ул. Достык, 2, а/м ГАЗ-53 – ассенизатор,
сено
рулонное,
трактор бульдозер. Тел.
43274, 87025379988.
¬ ÏÓÚÂθ ´ŒÒ‡Í‡ӂ͇ª
(·˚‚¯ËÈ ´¡‡Îı‡¯ª) “—≈¡”fi“–fl
·‡ÏÂÌ˚.
“ÂÎ.
44099, 87759420813.
ОТКАЧКА септика - 1500 тг.
Постоянным клиентам скидка.
Тел. 87026249044, 43017.
àè Ä·‰Û¯ÍËÌ éíäÄóäÄ
ÒÂÔÚË͇
–
1500
Ú„.
íÂÎ.
87051371243, 42933.
ИП Харитониди
Пластиковые окна, двери, перегородки, откосы. Качественный
монтаж. Лучшие цены. Тел. 87021530653, 87773210519.
ООФКиСОР и коллектив СШ № 7 с. Приишимское выражают искренние
соболезнования Федосеевой Лидии Михайловне по поводу смерти мужа.
Газета печатается
в ТОО “ Типография Арко”
Адрес: 100061, Караганда,
ул. Сатпаева, 15. Телефон 41-17-83.
Пишите, заходите: 101000, Карагандинская область,
пос. Осакаровка, ул. Достык , 36. Звоните: редактору - 79097, Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.
Заказ 15 Тираж 3890
бухгалтеру - 43-0-19, ответсекретарю, корреспонденту по
e-mail: serzhan.24@mail.ru
объявлениям - 41-5-72, в корпункт пос. Молодежного - 21-3-82.
За директора ТОО “Районная газета “Сельский труженик”,
главного редактора С. С. Ильяшев
Газета
Газета выходит
зарегистрирована
один раз
за № 13085-Г от 15
в неделю
октября 2012 года
Ответственность
в Министерстве
за рекламу несет
рекламодатель. культуры и информации
Республики Казахстан
Индекс 65620
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа