close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Положення про бібліотечно-інформаційний центр

код для вставкиСкачать
ЗАТВЕРДЖУЮ
Державний професійно-технічний
навчальний заклад "Кам'янець-Подільське
вище професійне училище"
Директор
___________ Б.Ф.Чекригін
(підпис)
___________
(дата)
ПОЛОЖЕННЯ
про бібліотечно-інформаційний центр
I. Загальні положення
1.1. Положення про бібліотечно-інформаційний центр навчального закладу (далі
Положення) визначає рівень базисних вимог до бібліотечно-інформаційного центру (далі
БІЦ), який створюється на базі училищної бібліотеки.
1.2. БІЦ є обов’язковим структурним підрозділом навчального закладу, який
здійснює бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу.
1.3. У своїй діяльності БІЦ керується Конституцією України, законами України,
іншими чинними нормативно-правовими актами в галузі освіти й культури, Концепцією
інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України, Статутом
училища, Положенням про БІЦ.
1.4. Училище забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріально-технічні
умови, необхідні для функціонування БІЦ, зокрема:
- необхідними службовими, виробничими приміщеннями, які відповідають
структурі БІЦ;
санітарно-гігієнічним вимогам;
нормативам техніки безпеки та експлуатації комп’ютерної техніки;
- фінансуванням (бюджетним, позабюджетним) на комплектування фондів БІЦ;
- сучасною електронно-обчислювальною, телекомунікаційною, копіювальномножувальною технікою, необхідними програмними продуктами,
- виходом в Інтернет;
- умовами, які гарантують зберігання фондів і обладнання БІЦ;
- ремонтом і сервісним обслуговуванням технічних засобів та обладнання БІЦ;
- бібліотечною технікою та канцелярськими приладами тощо.
1.5. Обслуговування користувачів БІЦ здійснюється відповідно до Правил
користування бібліотекою, Правил користування комп’ютерним читальним залом та
користування мережею Інтернет.
1.6. БІЦ у своїй роботі взаємодіє з педагогічним колективом і педагогічною радою
училища, громадськими об’єднаннями міста.
ІІ. Мета. Основні завдання БІЦ
БІЦ училища сприяє реалізації державної політики в галузі освіти, наближення рівня
навчання в навчальних закладах України до європейських і світових стандартів шляхом
якісного бібліотечно-інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу і
надання інформаційно-методичної допомоги учням і викладачам в оволодінні основами
інформаційної культури.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БІЦ:
2.1. Формування єдиного фонду бібліотечно-інформаційних ресурсів, який об’єднує
спеціалізовані фонди (друкованої продукції, аудіо-, відео- та електронних матеріалів) з
урахуванням інформаційних потреб учасників навчально-виховного процесу, специфіки
та профілю навчального закладу.
2.2. Бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу шляхом
повного якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів БІЦ,
впровадження сучасних інформаційних технологій, комп’ютеризації бібліотечноінформаційних процесів.
2.3. Сприяння у вихованні відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і
саморозвитку, вміє використовувати набуті знання й уміння для творчого вирішення
проблем, розвитку критичного мислення, обробки різноманітної інформації.
2.4. Підвищення професійного загальноосвітнього та культурного рівня педагогічних
працівниква та учнів, реалізація основних завдань БІЦ.
2.5. Формує фонд документів, які створюються у навчальному закладі (публікації та
роботи педагогів, реферати учнів тощо).
2.6. Поповнює бібліотечний фонд за рахунок інформаційних ресурсів мережі
Інтернет, бібліографічних та повнотекстових баз і банків даних інших закладів та
організацій.
2.7. Забезпечує облік документів, які надійшли до фонду БІЦ або вибувають з нього,
із застосуванням електронної системи обліку документів.
2.8. Організовує роботу щодо збереження бібліотечного фонду.
2.9. Створює єдиний довідково-пошуковий апарат у традиційній та електронній
формах.
2.10. Створює банк педагогічної інформації, як основи єдиної інформаційної служби
навчального закладу, здійснює накопичення і систематизацію інформації з предметів,
розділів, тем.
2.11. Забезпечує інформаційні потреби користувачів шляхом використання
електронної доставки документів та віртуальної довідки.
2.12. Здійснює довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне обслуговування
читачів БІЦ, використовуючи всі форми і методи колективного та індивідуального
обслуговування, зокрема, інформування в режимі вибіркового розповсюдження
інформації (ВРІ) про нові надходження літератури, підготовку бібліографічних видань
(інформаційних та рекомендаційних бібліографічних списків, бібліографічних
покажчиків); організацію виставок нових надходжень, знаменних дат у галузі освіти і
культури, днів інформації; проведення бібліографічних оглядів літератури з актуальних
питань.
2.13. Включає у процес інформаційно-бібліотечного обслуговування елементи
навчального характеру (індивідуальні та групові консультації, тренінги, практичні
поради).
2.14. Вивчає інформаційні потреби користувачів та ступінь їх задоволення.
2.15. Веде культурно-просвітницьку діяльність. Організовує медіа презентації,
колективні перегляди аудіовізуальних документів тощо з широким використанням медіа
ресурсів БІЦ.
2.16. Створює відповідні умови для індивідуальної роботи викладачів та майстрів в/н
(перегляд, оцінювання, добирання засобів навчання, необхідних для застосування на
уроках або в позакласній роботі, а також для групової підготовки педагогами інтегрованих
уроків та створення особистих засобів творчої діяльності).
2.17. Підтримує діяльність педагогічних працівників у галузі створення
медіапродуктів (фото-відеозаписів, електронних документів, баз даних, Web-сторінок
тощо).
2.18. Сприяє проведенню уроків, факультативів з формування інформаційної
культури, надає інформаційну та методичну допомогу, консультує учнів, є базою для
проведення практичних занять.
2.19. Створює умови доступу учасників навчально виховного процесу для участі в
електронних конференціях, нарадах тощо.
2.20. Удосконалює традиційні та опановує новітні бібліотечні технології. Розширює
асортимент бібліотечно-інформаційних послуг.
2.21. Веде власну веб-сторінку на веб-сайті училища.
ІІІ. Управління, структура, штати БІЦ
3.1. Загальне керівництво і контроль за діяльністю БІЦ здійснює директор училища.
3.2. Організацію роботи БІЦ здійснює завідувач бібліотеки, який призначається
директором, є членом педагогічного колективу.
3.3. Завідувач БІЦ повинен мати спеціальну бібліотечну освіту, стаж роботи за
фахом не менше 3-х років, володіти комп’ютерною грамотністю.
3.4. Завідувач БІЦ несе відповідальність за організацію та результати діяльності БІЦ
відповідно до функціональних обов’язків, передбачених кваліфікаційними вимогами,
трудовим договором та Статутом ЗНЗ.
3.5. Завідувач БІЦ розробляє та подає на затвердження керівнику ЗНЗ:
- положення про БІЦ;
- правила користування БІЦ, які визначають порядок доступу до інформаційних
ресурсів БІЦ, перелік основних та додаткових (платних послуг) та умови їх надання;
- посадові інструкції співробітників;
- плани роботи БІЦ (перспективні та річні);
- технологічну документацію;
3.6. Один раз на місяць у БІЦ встановлюється санітарний день (у цей день
користувачі не обслуговуються).
3.7. Один раз на місяць для працівників БІЦ встановлюється методичний день.
3.8. Щоденно дві години робочого часу виділяються на виконання внутрішньої
роботи.
3.9. Для надання допомоги БІЦ та зміцнення його зв’язків з громадськістю
створюється «Рада БІЦ». До складу Ради входять працівники БІЦ, представники
педагогічного колективу, учні та їхні батьки.
IV. Матеріально-технічне забезпечення БІЦ
4.1. БІЦ має бути обладнаний:
- сучасною комп’ютерною технікою (персональними комп’ютерами з відповідним
ліцензійованим системним і прикладним забезпеченням для створення текстових,
графічних, аудіо, відео матеріалів, а також антивірусними, антиспамовими та іншим
захисними програмами);
- телекомунікаційним обладнанням для виходу в Інтернет та використання електронної
пошти;
- автоматизованою бібліотечно-інформаційною системою (АБІС);
- аудіоапаратурою для прослуховування аудіозаписів; відеоапаратурою
(широкоформатним телевізійним приймачем, відеопроектором, DVD-програвачем,
цифровим фотоапаратом, відеокамерою); оргтехнічними засобами (копіром (ксероксом),
сканером, монохромним або кольоровим принтером);
4.2. Комп’ютери БІЦ повинні бути об’єднані в локальну мережу Інтернет, яка має
становити окремий домен або робочу групу в загальній комп’ютерній мережі навчального
закладу.
V. Права й обов’язки БІЦ
5.1. Працівники БІЦ мають право:
- знайомитись з планами навчально-виховного процесу навчального закладу;
- визначати джерела комплектування інформаційних ресурсів;
- встановлювати відповідно до правил користування БІЦ та за погодженням з
керівництвом навчального закладу розміри компенсації за збитки, спричинені
користувачами;
- вносити пропозиції щодо компенсаційних заходів, пов’язаних зі шкідливими умовами
праці (бібліотечний пил, перевищення нормативів роботи за комп’ютером тощо);
- підвищувати свій професійний рівень на курсах, конференціях, семінарах, практикумах
тощо;
- проходити атестацію.
5.2. Працівники БІЦ зобов’язані:
- забезпечити вільний доступ користувачів до інформаційних ресурсів БІЦ;
- формувати фонди БІЦ відповідно до інформаційних потреб учасників навчальновиховного процесу;
- удосконалювати інформаційно-бібліографічне та бібліотечне обслуговування
користувачів;
- забезпечити захист електронних ресурсів від несанкціонованого доступу до комп’ютерів
і комп’ютерної мережі;
- забезпечити належне розміщення, збереження, систематизацію та використання
документів на різних носіях інформації;
- забезпечити режим роботи БІЦ відповідно до потреб користувачів і режиму роботи
навчального закладу;
- звітувати про свою діяльність.
Автор
sardelka_ss
Документ
Категория
Нероссийское законодательство
Просмотров
69
Размер файла
60 Кб
Теги
бібліотечний, положення, про, інформаційний, центр
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа