close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

лекція 5

код для вставкиСкачать
Т е м а
Т е м а
Т е м а
Т е м а:
:
:
:Т и п и
Т и п и
Т и п и
Т и п ид а н и х
д а н и х
д а н и х
д а н и хв
в
в
вL a b V I E W
L a b V I E W
L a b V I E W
L a b V I E WУL a b V I E Wв и к о р и с т о в у ю т ь с яр і з н о м а н і т н іт и п ид а н и х.Д е я к іт и п ид а н и хв і д п о в і д а ю т ьз в и ч а й н и мт е к с т о в и мс и с т е м а мп р о г р а м у в а н н я(ц і л еч и с л о,л о г і ч н ід а н і,р я д о кіп р.).І н ш іт и п ид а н и хр е а л і з о в а н іт і л ь к ивL a b V I E Wіп р и з н а ч е н ід л яб і л ь шн а д і й н о їіз р у ч н о їр о б о т ивс к л а д іа в т о м а т и з о в а н о їс и с т е м ин а у к о в и хд о с л і д ж е н ь.L a b V I E Wп р а ц ю єзт а к и м ит и п а м ид а н и х,я ко с ц і л о г р а м а( W a v e f o r m ),с и г н а л( S i g n a l ),р е с у р сV I S A,в и м і р ю в а л ь н и йа б ок е р у ю ч и йк а н а літ.п.К о л ь о р о міз о в н і ш н і мв и г л я д о мт е р м і н а л і віп р о в о д і вL a b V I E Wп і д к а з у єр о з р о б н и к уВ П,я кія к ід а н іо б р о б л я ю т ь с яб л о к-д і а г р а м о ю.П р ип і д к л ю ч е н н іп р о в о д і в,т о м ур о б о т азу с і мр і з н о м а н і т т я мт и п і вд а н и хуL a b V I E Wд у ж ез р у ч н а.3.1.
3.1.
3.1.
3.1.П р о с т і
П р о с т і
П р о с т і
П р о с т іс к а л я р н і
с к а л я р н і
с к а л я р н і
с к а л я р н іт и п и
т и п и
т и п и
т и п ид а н и х
д а н и х
д а н и х
д а н и хД оч и с л ап р о с т и хс к а л я р н и хт и п і вд а н и хв і д н о с я т ь с я:•р е ч о в іч и с л а(п о м а р а н ч е в іт е р м і н а л иід р о т и)п і д в и щ е н о їт о ч н о с т і,п о д в і й н о їт о ч н о с т і,о д и н а р н о їт о ч н о с т і-вL a b V I E Wп о з н а ч а ю т ь с яв і д п о в і д н оE X T,D B L,S G L;•ц і л іч и с л аз із н а к о м(с и н іт е р м і н а л иід р о т и)3 2-,1 6-і8 -р о з р я д н і-в і д п о в і д н оI 3 2,I 1 6,I 8;•н е в і д'є м н іц і л іч и с л аб е зз н а к а(с и н іт е р м і н а л иід р о т и)3 2-,1 6-і8 -р о з р я д н і-в і д п о в і д н оU 3 2,U 1 6,U 8;•к о м п л е к с н іч и с л а(п о м а р а н ч е в іт е р м і н а л иід р о т и)п і д в и щ е н о їт о ч н о с т і,п о д в і й н о їт о ч н о с т і,о д и н а р н о їт о ч н о с т і-в і д п о в і д н оC X T,C B D,C S GН ар и с.9з о б р а ж е н ос п л и в а ю ч ем е н юв л а с т и в о с т е йч и с л о в о г ор е г у л я т о р а.Зц ь о г ом е н юм о ж н ав и б р а т ип о т р і б н и йт и пд а н и х.
Р и с9.Т и п ич и с л о в и хд а н и х,с п л и в а ю ч ем е н юв л а с т и в о с т е йе л е м е н т ап е р е д н і йп а н е л і(п р а в ак н о п к ам и ш і)л о г і ч н ід а н і(з е л е н іт е р м і н а л иід р о т и),м а ю т ьо д н езд в о хм о ж л и в и хз н а ч е н ь-T r u e/F a l s e;с т р о к о в ід а н і(р о ж е в іт е р м і н а л иід р о т и).3.2.
3.2.
3.2.
3.2.К л а с т е р
К л а с т е р
К л а с т е р
К л а с т е р( c l u s t e r )
( c l u s t e r )
( c l u s t e r )
( c l u s t e r )К л а с т е р-к і н ц е в и йн а б і рд а н и хр і з н и хт и п і в.Ц е йт и пд а н и хв і д п о в і д а єт и п а мs t r u c tвC/C++а б оr e c o r dвP a s c a l.Г р а ф і ч н ок л а с т е рв и г л я д а єя кп р я м о к у т н ао б л а с т ь,у с е р е д и н ія к о їз н а х о д я т ь с яр і з н о т и п н ід а н і.О б р а з н и йп р и к л а дк л а с т е р а-п л а щcр і з н и м ик и ш е н я м и.Уо д н і йк и ш е н ім о н е т к а,ві н ш о м у-з в'я з к ак л ю ч і в,вт р е т ь о м уг а м а н е ц ь,вч е т в е р т о м у-т е л е ф о н.Я кп р а в и л ов с іе л е м е н т ик л а с т е р ам а ю т ьв і д м і н н ін а з в и-і м е н а( L a b e l ).Р и с.1 0.П р и к л а др о б о т изк л а с т е р а м и(р о з і б р а т ик л а с т е ра н к е т н и хд а н и хз ае л е м е н т а м и,з і б р а т ип оі м е н ін о в и йк л а с т е р,у с п а д к у в а в ш ие л е м е н т иі
з м і н и в ш ит і л ь к и"І м'я"і"Р і кн а р о д ж е н н я",з і б р а т ик л а с т е рзд в о хм а т е м а т и ч н и хк о н с т а н т).Н а в е д е н и йн и ж ч ек о дн ам о в іCо п и с у єд в а"a"н е с у м і с н и хт и п уд а н и х,о с к і л ь к ие л е м е н т ис т р у к т у рр о з т а ш о в а н івр і з н о м уп о р я д к у,х о ч ан а б і рд а н и хо д н а к о в и й:s t r u c t{s t r u c t{ i n ta;d o u b l eb;d o u b l eb;i n ta;c h a rc;c h a rc;}}Т а ківL a bV I E Wв а ж л и в и йп о р я д о кп р о х о д ж е н н яе л е м е н т і ввк л а с т е р і.Г р а ф і ч н еп о д а н н як л а с т е р ам о ж еб у т ио м а н л и в е,о с к і л ь к ип о р я д о кп р о х о д ж е н н яе л е м е н т і ввк л а с т е р ів и з н а ч а є т ь с ян еї хв з а є м н и мр о з т а ш у в а н н я м.С п о ч а т к уц е йп о р я д о кв і д п о в і д а єп о р я д к уп р и м і щ е н н яр і з н и хд а н и хв с е р е д и н ук л а с т е р у.Ун а с л і д о кц е йп о р я д о км о ж еб у т из м і н е н и йч е р е зс п л и в а ю ч ем е н юв л а с т и в о с т е йо б'є к т а.Д л яр о б о т изк л а с т е р а м ивL a bV I E Wєв і д п о в і д н ап а л і т р аф у н к ц і й.Ф у н к ц і їд о з в о л я ю т ьр о з і б р а т ик л а с т е рн ао к р е м іе л е м е н т и( U n b u n d l e,U n b u n d l eb yn a m e ),а б оз і б р а т ир і з н ід а н івк л а с т е р( B u n d l e,B u n d l eb yn a m e ).П р иц ь о м уур а з іс к л а д а н н яо д н о г ок л а с т е р ам о ж н ав и к о р и с т о в у в а т и"с п а д к у в а н н я"т и п і віз н а ч е н ьд а н и хзі н ш о г ок л а с т е р а.Ц ед о з в о л я є,п о-п е р ш е,у н и к н у т ип о м и л о кзр о з б і ж н і с т ют и п і в,у-д р у г и х,з м і н и т из н а ч е н н ят і л ь к ин е о б х і д н и хс к л а д о в и хк л а с т е р а,у с п а д к у в а в ш иі н ш і(Р и с1 0 ).З в е р н і т ьу в а г у,щ овц ь о м уп р и к л а д іт е р м і н а л иід р о т ик л а с т е р і ва н к е т н и хд а н и хр о ж е в і,я кіус т р о к о в и хд а н и х,х о ч аз о в н і ш н і йв и г л я дт е р м і н а л і віп р о в о д і вв і д р і з н я є т ь с я.3.3.
3.3.
3.3.
3.3.М а с и в
М а с и в
М а с и в
М а с и в( a r r a y )
( a r r a y )
( a r r a y )
( a r r a y )М а с и в-п р о н у м е р о в а н и й,б е з п е р е р в н и й,н е о б м е ж е н и йн а б і ро д н о т и п н и хд а н и х.К о ж е не л е м е н тм а с и в ум а єн а б і рі н д е к с і в,в і д п о в і д н и йр о з м і р н о с т ім а с и в у:о д н о в и м і р н и й-1і н д е к с,д в о в и м і р н и й-2і н д е к с уіт.д.
Г р а ф і ч н ом а с и вв и г л я д а єя кп р я м о к у т н ао б л а с т ь,ч е р е зя к ум о ж н ап е р е г л я д а т ие л е м е н т им а с и в у.П о р у чзл і в и мв е р х н і мк у т о мц і йо б л а с т ів і д о б р а ж а ю т ь с яі н д е к с и.З н а ч е н н яц и хі н д е к с і вв і д п о в і д а ю т ье л е м е н т ум а с и в у,п о к а з а н о м увл і в о м ув е р х н ь о м ук у т к у.О д н о в и м і р н и йм а с и в(в е к т о р)-р я д о ка б ос т о в п е ц ь.Д в о в и м і р н и йм а с и в(м а т р и ц я,т а б л и ц я)-т а б л и ц язд е к і л ь к о хр я д к і від е к і л ь к о хс т о в п ц і в.М а с и в ив е л и к и хр о з м і р н о с т е йн ап л о щ и н іе к р а н ум о н і т о р ав і д о б р а з и т ин е м о ж л и в о,т о м ув о н ив и г л я д а ю т ья кт а б л и ц і,щ оп р е д с т а в л я ю т ьс о б о юз р і зз ап е в н и м иі н д е к с а м и.М а с и вм о ж ем і с т и т ид а н ід о в і л ь н о г от и п у.Н а п р и к л а д,м о ж еб у т им а с и вт у м б л е р і в(д и с к р е т н ір е г у л я т о р и),а б ом а с и вц і л и хч и с е л,а б ом а с и вк л а с т е р і в.Д л яз м і н ир о з м і р н о с т ім а с и в ум о ж н ав и к о р и с т о в у в а т ис п л и в а ю ч ем е н юв л а с т и в о с т е йі н д е к с у(і в)м а с и в у.УL a b V I E Wе л е м е н т им а с и в ун у м е р у ю т ь с яп ор я д к а хв і дн у л я.Т а к и мч и н о ме л е м е н тд в о в и м і р н о г ом а с и в узі н д е к с а м и[ 2;4 ]з н а х о д и т ь с явт р е т ь о м ур я д к уіп'я т о м ус т о л б ц е.М а с с і вз а в ж д иб е з п е р е р в н и йн а б і рд а н и х,б е зп р о п у с к і в.Ц ео з н а ч а є,щ оя к щ овм а с и в ієе л е м е н тзі н д е к с о мб у д ь-я к о їр о з м і р н о с т і"М",т о б т оів с іе л е м е н т изі н д е к с а м и"і"ц і є їр о з м і р н о с т і,т а к и м и,щ о"0<і<М".М а с и в,я к и йн ем і с т и т ьж о д н о г ое л е м е н т а,н а з и в а є т ь с яп о р о ж н і м.
Р и с.1 1П р и к л а др о б о т изм а с и в а м и(в и з н а ч е н н яр о з м і р ум а с и в у,о т р и м а н н яз н а ч е н н яп о т р і б н о г ое л е м е н т у,о т р и м а н н яп о т р і б н о їч а с т и н иб а г а т о в и м і р н о г ом а с и в у,т р а н с п о н у в а н н яд в о в и м і р н о г ом а с и в у,з а м і н ае л е м е н т ам а с и в у)Д у ж ев а ж л и в ов і д з н а ч и т и,щ ог р а ф і ч н ев і д о б р а ж е н н ям а с и в ун ед а єі н ф о р м а ц і їп р от е,с к і л ь к ие л е м е н т і вм і с т и т ьм а с и в,т о б т ос к і л ь к ие л е м е н т і вв и з н а ч е н о.П р я м о к у т н ао б л а с т ь,щ ов і д о б р а ж а єм а с и вєл и ш е"п е р е г л я д о в и мв і к н о м".В і д п о в і д н и йп о д і б н и йп р и к л а д-б е з д о н н и йр е м і ш о ка б ор ю к з а кзо д н а к о в и м ип р е д м е т а м ив с е р е д и н і.М им о ж е м о,п о с л а б и в ш ит а с ь м иг о р л о в и н и,з р о б и т ид і а л о г о в ев і к н ош и р ш е,а б о,з а т я г н у в ш ит а с ь м и,з р о б и т ио б л а с т ьп е р е г л я д ув ж е.М им о ж е м оп е р е м і щ а т иг о р л о в и н ум і ш к ав л і в оів п р а в о,р о з г л я д а ю ч ип о т р і б н іп р е д м е т и.В с іе л е м е н т им а с и в ум а ю т ьо д и ніт о йж ет и пд а н и х,п р и ч о м увш и р о к о м ус е н с і.Ц ео з н а ч а є,щ оо д н а к о в ія ків л а с н ет и п ид а н и х,т а кії хг р а ф і ч н ез о б р а ж е н н я,к о л ь о р и,р о з м і р иг р а ф і ч н и хо б р а з і вк о ж н о г ое л е м е н т а.Уп а л і т р іф у н к ц і йєв с ін е о б х і д н із а с о б ид л яр о б о т изм а с и в а м и,н а п р и к л а дв и з н а ч е н н як і л ь к о с т іе л е м е н т і вум а с и в і,о т р и м а н н яе л е м е н т аз аі н д е к с о м(і н д е к с а м и),с о р т у в а н н ям а с и в у,в и д а л е н н яе л е м е н т і ва б оз м і н а
з н а ч е н ье л е м е н т і вм а с и в у.Б і л ь ш і с т ьф у н к ц і йд л яр о б о т изм а с и в а м иєп о л і м о р ф н и м и(д и в.н и ж ч е)іа в т о м а т и ч н оп і д л а ш т о в у ю т ь с яп і дк о н к р е т н и йв а р і а н тм а с и в ут ап о т р і б н уз а д а ч у.З в е р н і т ьу в а г ун ар і з н іс п о с о б ив и к о р и с т а н н яір е з у л ь т а т ир о б о т и"о д н і є їіт і є їж"п о л і м о р ф н о їф у н к ц і їI n d e xA r r a y.П р и к л а др о б о т изм а с и в о мп р е д с т а в л е н и йн аР и с.1 1.3.4.
3.4.
3.4.
3.4.І н ш і
І н ш і
І н ш і
І н ш іт и п и
т и п и
т и п и
т и п ид а н и х
д а н и х
д а н и х
д а н и хП о р я дзт р а д и ц і й н и м ит и п а м ид а н и х,р о з г л я н у т и м ир а н і ш е,L a b V I E Wп і д т р и м у єр о б о т узн и з к о ют и п і вд а н и х,щ оп о л е г ш у ю т ьр о б о т увс к л а д іа в т о м а т и з о в а н и хс и с т е мн а у к о в и хд о с л і д ж е н ь.Ур а м к а хд а н о г оп о с і б н и к аа в т о р ин ем а ю т ьм о ж л и в о с т ід о к л а д н ор о з г л я н у т ик о ж е нт и п.М ио б м е ж и м о с як о р о т к о юі н ф о р м а ц і є юп р од е я к ізн и х.•О с ц и л о г р а м а( W a v e f o r m )в и к о р и с т о в у є т ь с яд л яр о б о т изв и м і р я н и м иа б оп р о г р а м н ог е н е р у ю т ь с яд а н и м ивр а з іп о с т і й н о с т іп е р і о д уд и с к р е т и з а ц і ї.П р иц ь о м ут и пд а н и х"О с ц и л о г р а м а"в к л ю ч а євс е б ет р ик о м п о н е н т и-t 0-ч а сп о ч а т к уо с ц и л о г р а м и,d t-п е р і о дд и с к р е т и з а ц і ї,[у]-м а с и вз н а ч е н ь.Ур а н н і хв е р с і я хL a b V I E Wт а к о г от и п уд а н и хн еб у л о,к о р и с т у в а ч іс т в о р ю в а л ик л а с т е р ив і д п о в і д н о їс т р у к т у р и.Ц е йт и пд а н и хз р у ч н и йп р ив і д о б р а ж е н н ін аг р а ф і к а х(а в т о м а т и ч н ен а л а ш т у в а н н яо с іа б с ц и с),д л яс п е к т р а л ь н о ї,к о р е л я ц і й н о їо б р о б к ид а н и х,ц и ф р о в о їф і л ь т р а ц і ї,о т р и м а н н іф а з о в и ха б оч а с т о т н и хх а р а к т е р и с т и кс и г н а л і в.•С и г н а л( S i g n a l )-п о д а л ь ш а,вп о р і в н я н н ізо с ц и л о г р а м о ю,м о д и ф і к а ц і ят и п уд а н и хд л яр о б о т изв и м і р я н и м иа б ог е н е р о в а н и м ип а р а м е т р а м и.І н к а п с у л ю єн а з в ип а р а м е т р і в,р е ж и м ив и м і р ю в а н ьа б ог е н е р а ц і ї,м о ж ем і с т и т ивс о б ік і л ь к ап а р а м е т р і в.•С е с і яV I S A( V I S As e s s i o n,V I S Ar e s o u r c en a m e )в и к о р и с т о в у є т ь с яп р ип р о г р а м у в а н н із о в н і ш н і хп р и с т р о ї вув і д п о в і д н і с т ьз іс т а н д а р т о мV I S A.Д р а й в е р иб і л ь ш о с т іс у ч а с н и хп р и л а д і віп р и с т р о ї вр о з р о б л я ю т ь с яув і д п о в і д н і с т ьз іс п е ц и ф і к а ц і є юV I S Aіт е х н о л о г і є юP l u g&P l a y.Н а й б і л ь шб л и з ь к и й"р о д и ч"і зз в и ч а й н и хт и п і вд а н и хівд е я к и хв и п а д к а хз а м і н н и к-р я д о к.
•В и м і р ю в а л ь н и йа б ок е р у ю ч и йк а н а лD A Q( D A QC h a n n e l )-в к л ю ч а євс е б ен а л а ш т у в а н н яр е ж и м і вв и м і р ю в а н н яа б оу п р а в л і н н яя к о г о с ьк а н а л уб а г а т о ф у н к ц і о н а л ь н о їв и м і р ю в а л ь н о-к е р у ю ч о їп л а т иN a t i o n a lI n s t r u m e n t s,ат а к о жд а н ід л яп е р в и н н о їм а т е м а т и ч н о їо б р о б к и.•П о с и л а н н я( r e f n u m )-т и пд а н и х,а н а л о г і ч н и йв к а з і в н и к о м( p o i n t e r )а б од е с к р и п т о р уя к о г оо б'є к т авм о в а хт е к с т о в о г оп р о г р а м у в а н н я.УL a bV I E Wм о ж л и в ев и к о р и с т а н н яр і з н и хо б'є к т і віп о с и л а н ьн ан и х,н а п р и к л а дп о с и л а н н ян ао б'є к т-е л е м е н тк о р и с т у в а ц ь к о г оі н т е р ф е й с у,п о с и л а н н ян ав п р о в а д ж е н и йA c t i v e Xо б'є к т,п о с и л а н н ян ая к и й-н е б у д ьв і р т у а л ь н и йп р и л а діт.п.В и к о р и с т а н н яп о с и л а н ьд о з в о л я єр е а л і з у в а т иб а г а т ю щ ім о ж л и в о с т іL a b V I E Wп р ир о б о т ізр і з н и м ио б'є к т а м и.3.5
3.5
3.5
3.5.
.
.
.П о л і м о р ф і з м
П о л і м о р ф і з м
П о л і м о р ф і з м
П о л і м о р ф і з мП о л і м о р ф і з м-в и к л ю ч н оз р у ч н ев л а с т и в і с т ьб а г а т ь о хф у н к ц і йL a b V I E W,щ од о з в о л я єп р о в о д и т ир і з н іо п е р а ц і їзд а н и м ир і з н и хт и п і вз ад о п о м о г о юо д н и хіт и хж еф у н к ц і й.Н а п р и к л а д,ф у н к ц і я"с к л а д а н н я"м о ж ес к л а с т ид в ад о в і л ь н и хч и с л а,в о н ажм о ж ес к л а с т ип о е л е м е н т н од в ам а с и в и,в о н ажм о ж ед о д а т ид ок о ж н о г ое л е м е н т ум а с и в уя к е-а б оч и с л о.Т а к и мч и н о м,п о л і м о р ф н іф у н к ц і їа в т о м а т и ч н ом о ж у т ьп і д л а ш т у в а т и с яд ов и х і д н и хд а н и х,в и р о б л я ю ч ир і з н ід і їіо т р и м у ю ч ир і з н ір е з у л ь т а т и.Н а в е д е м оп р и к л а до д н і є їіт і є їжп р о г р а м ин а"C"ін аL a b V I E W-Р и с1 2.Ц яп р о г р а м ад о д а єч и с л о1 2 3д ов с і хе л е м е н т і во д н о в и м і р н о г ом а с и в у.v o i ds u m _ a r r a y(v o i d){i n ti,a[5 ]={1,2,3,4,5 };f o r(i=0;i<5;i=i+ 1)a[i ]=a[i ]+ 1 2 3;
}Р и с1 2.Ф у н к ц і я"с у м а"вL a b V I E Wєп о л і м о р ф н о ю.В о н ам о ж ес к л а д а т ид в ач и с л а,м о ж ед о д а т ич и с л од ов с і хе л е м е н т і вм а с и в уіт.п.
Автор
vasylevss
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
47
Размер файла
268 Кб
Теги
лекція
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа