close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

лекція 6

код для вставкиСкачать
Т е м а
Т е м а
Т е м а
Т е м а:
:
:
:К о н с т р у к ц і ї
К о н с т р у к ц і ї
К о н с т р у к ц і ї
К о н с т р у к ц і їп р о г р а м у в а н н я
п р о г р а м у в а н н я
п р о г р а м у в а н н я
п р о г р а м у в а н н яL a b V I E W
L a b V I E W
L a b V I E W
L a b V I E WУс и с т е м іп р о г р а м у в а н н яL a b V I E Wк о н с т р у к ц і їп р о г р а м у в а н н ян а з и в а ю т ь с яS t r u c t u r e s(с т р у к т у р и).А в т о р ив в а ж а ю т ьз ак р а щ ен а з и в а т иц іо б'є к т ик о н с т р у к ц і я м ип р о г р а м у в а н н я,о с к і л ь к ит е р м і н"с т р у к т у р а"м а єз о в с і мв і д м і н н и йз м і с тс т о с о в н ор я д уі н ш и хс и с т е мп р о г р а м у в а н н я.В с ік о н с т р у к ц і їп р о г р а м у в а н н яL a b V I E Wп р е д с т а в л я ю т ьс о б о юп р я м о к у т н іо б л а с т іб л о к-д і а г р а м и,о б м е ж е н ір а м к о ю.У с е р е д и н іц і є їо б л а с т ім о ж еб у т ип о м і щ е н и йн е о б х і д н и йп р о г р а м н и йк о д.П р о в і дм о ж у т ьп е р е т и н а т ик о р д о н ик о н с т р у к ц і й,п е р е д а ю ч ив и х і д н ід а н ів с е р е д и н ук о н с т р у к ц і ї,ар е з у л ь т а т ин а з о в н і.Ум і с ц іп е р е т и н уп р о в о д а м ик о р д о н иа в т о м а т и ч н оф о р м у ю т ь с яв х і д н іт ав и х і д н іт у н е л і.Ч е р е зв х і д н іт у н е л ід а н ін а д х о д я т ьв с е р е д и н ук о н с т р у к ц і ївя к о с т ів и х і д н и хд а н и х,ч е р е зв и х і д н і-з а л и ш а ю т ьї ївя к о с т ір е з у л ь т а т і вр о б о т и.К о ж н ак о н с т р у к ц і яп р о г р а м у в а н н ям о ж ер о з г л я д а т и с яя к"ч о р н и йя щ и к"а б ос к л а д н и йв у з о л.Ц ео з н а ч а є,щ ок о н с т р у к ц і яп о ч и н а єв и к о н у в а т и с яп і с л ят о г о,я кн ав с ів х і д н іт у н е л ін а д і й д у т ьд а н і,аз н а ч е н н яв и х і д н и хт у н е л і вб у д у т ьв и з н а ч е н іл и ш еп і с л ят о г о,я кв с як о н с т р у к ц і яз а к і н ч и т ьс в о юр о б о т у.4.1.
4.1.
4.1.
4.1.П о с л і д о в н і с т ь
П о с л і д о в н і с т ь
П о с л і д о в н і с т ь
П о с л і д о в н і с т ь( S e q u e n c e )
( S e q u e n c e )
( S e q u e n c e )
( S e q u e n c e )К о н с т р у к ц і я"п о с л і д о в н і с т ь"д о з в о л я єв и з н а ч и т ип о р я д о кв и к о н а н н яв у з л і вВ П.К о н с т р у к ц і я"п о с л і д о в н і с т ь"м о ж ес к л а д а т и с язо д н і є їа б од е к і л ь к о хс т о р і н о кп р о г р а м н о г ок о д у,п р о н у м е р о в а н и хуп о р я д к уз р о с т а н н я:0,1,2,...,N.С п о ч а т к уп о в н і с т юв и к о н у є т ь с як о дн ас т о р і н ц і0,п о т і мп о в н і с т юв и к о н у є т ь с як о дн ас т о р і н ц і1іт а кд а л і,п о к ин еб у д у т ьп о в н і с т юв и к о н а н ік о д ин ав с і хс т о р і н к а х.П і с л яц ь о г ор о б о т ак о н с т р у к ц і їз а в е р ш у є т ь с я,д а н ін а д х о д я т ьн ав и х і д н іт е р м і н а л иім о ж у т ьв и к о н у в а т и с ят а к ів у з л иб л о к-д і а г р а м и.Х о р о ш аа н а л о г і я-ц ек н и г а,я к ув ич и т а є т ес т о р і н к аз ас т о р і н к о ю,п о с л і д о в н оп е р е в е р т а ю ч иї х.Я кн ем о ж н ан еп р о ч и т а т ид ок і н ц яц і к а в ук н и г у,т а кік о н с т р у к ц і я"п о с л і д о в н і с т ь"о б о в'я з к о в ов и к о н а єв с ін а я в н іс т о р і н к и,
д о с т р о к о в оз а в е р ш и т ив и к о н а н н ян ем о ж н а.В с іс т о р і н к и"л е ж а т ьво д н і йс т о п ц і",во д н о м ум і с ц іб л о к-д і а г р а м ио д и нн а до д н и м.Н ав е р х н і йм е ж ір а м к из н а х о д и т ь с яп е р е м и к а чс т о р і н о к,з ад о п о м о г о юя к о г ом о ж н аг о р т а т ис т о р і н к и.Н а т и с к а н н я мп р а в о їк н о п к им и ш ін ак о р д о н ік о н с т р у к ц і їм о ж н ао т р и м а т ис п л и в а ю ч ем е н юв л а с т и в о с т е й,вя к о м ум о ж н ад о д а в а т ин о в іс т о р і н к и,в и д а л я т иї х,м і н я т им і с ц я м и.К о н с т р у к ц і я"п о с л і д о в н і с т ь"д о з в о л я єп е р е д а в а т ид а н ізо д н і є їс т о р і н к иун а с т у п н і.Д л яц ь о г он ак о р д о н ік о н с т р у к ц і їзс п л и в а ю ч о г ом е н юв л а с т и в о с т е йм о ж н ап о м і с т и т ио д и на б ок і л ь к ае л е м е н т і в"S e q u e n c eL o c a l".Е л е м е н т"S e q u e n c eL o c a l"з о б р а ж у є т ь с яін ас т о р і н к а х,щ оп е р е д у ю т ьт і є ї,н ая к і йд а н іб у д у т ьв и з н а ч е н і,а л ед о с т у пд од а н и хн ац и хс т о р і н к а хн е м о ж л и в и й.Р и с1 3.К о н с т р у к ц і я"п о с л і д о в н і с т ь".В и м і р ю в а н н яц и ф р о в и мв о л ь т м е т р о м.П о ч и н а ю ч изL a b V I E Wв е р с і ї7.0,р е а л і з о в а н и йіі н ш и йв а р і а н тк о н с т р у к ц і їп о с л і д о в н і с т ь,к о л ис т о р і н к ил е ж а т ьн ео д и нн а до д н и м,ар о з к л а д е н іп о р у ч,з л і в ан а п р а в о,з аа н а л о г і є юзк а д р а м ик і н о-а б оф о т о п л і в к и.В и к о н а н н ят а к о їк о н с т р у к ц і їз д і й с н ю є т ь с я"к а д рз ак а д р о м".
Н аР и с.1 3з о б р а ж е н ід в ав а р і а н т ив и к о р и с т а н н як о н с т р у к ц і ї"п о с л і д о в н і с т ь"д л яв и м і р ю в а н н ян а п р у г иц и ф р о в и мв о л ь т м е т р о м.4.2
4.2
4.2
4.2.
.
.
.У м о в а
У м о в а
У м о в а
У м о в а(
(
(
(C a s e )
C a s e )
C a s e )
C a s e )К о н с т р у к ц і я"у м о в а"а н а л о г і ч н ат а к и мо п е р а т о р а мт е к с т о в о г ом о в и,я кi f-t h e n-e l s eіs w i t c h( C )/c a s eo f(P a s c a l ).К о н с т р у к ц і я"у м о в а"п е р е в і р я єл о г і ч н и й,а б оч и с л о в и й,а б ос т р о к о в и йп а р а м е т рн ар і з н із н а ч е н н яів и к о н у єл и ш ео д и нзд е к і л ь к о х,в і д п о в і д н и йз н а ч е н н юп а р а м е т р а,в а р і а н т і вк о д у.К о н с т р у к ц і я"у м о в а"с к л а д а є т ь с язд в о х( i f - t h e n - e l s e )а б об і л ь ш е( s w i t c h/c a s eo f )с т о р і н о к.Н ав е р х н і йм е ж ік о н с т р у к ц і їр о з т а ш о в а н и йп е р е м и к а чс т о р і н о к.К о ж н і йс т о р і н ц ів і д п о в і д а єя к е-н е б у д ьз н а ч е н н яп е р е в і р я є т ь с яв е л и ч и н и.Н а п р и к л а д,я к щ оп е р е в і р я є т ь с ял о г і ч н ез н а ч е н н я,т оук о н с т р у к ц і їу м о в аб у д у т ьд в іс т о р і н к из із н а ч е н н я м и"T r u e"і"F a l s e".Я к щ оп е р е в і р я є т ь с ят е к с т о в ед а н е,щ ом і с т и т ьн а з в ум і с я ц я,т оук о н с т р у к ц і їм о ж у т ьб у т ис т о р і н к из із н а ч е н н я м и"с і ч е н ь","л ю т и й","м а р т",...Я к щ оп е р е в і р я ю т ь с яц і л іч и с л а,т ом о ж у т ьб у т ис т о р і н к из із н а ч е н н я м и"1","2","3:1 0"(д і а п а з о нв і д3д о1 0 ),"1 1,1 2,1 3,1 5:2 0"(с п и с о кід і а п а з о н)іт.п.М і н я т ип е р е в і р о ч н із н а ч е н н ям о ж н азк л а в і а т у р и.Д о д а в а т и,в и д а л я т и,т и р а ж у в а т ип о т р і б н іс т о р і н к им о ж н ач е р е зс п л и в а ю ч ем е н ю(п р а в ак н о п к ам и ш і).Р и с.1 4Т а б у л ю в а н н яN 1.Н ал і в і йм е ж ік о н с т р у к ц і ї"у м о в а"р о з т а ш о в а н и йс е л е к т о р(к о н т а к тз із н а к о мп и т а н н я),д оя к о г ос л і дп р о в о д о мп і д к л ю ч и т ип е р е в і р я є м ов е л и ч и н у.
П р ив и б о р ізп а л і т р и-м е н юк о н с т р у к ц і я"у м о в а"в і д п о в і д а єо п е р а т о р уи^Ш е п-е^еіз аз а м о в ч у в а н н я мп е р е в і р я єл о г і ч н ув е л и ч и н у,с е л е к т о рз е л е н и й.Я к щ оп о т р і б н оп е р е в і р я т ир я д к аа б оч и с л а,т от р е б ал и ш еп і д к л ю ч и т ип о т р і б н ід а н іп р о в о д о мд ос е л е к т о р а-к о л і рс е л е к т о р аа в т о м а т и ч н оз м і н и т ь с ян ар о ж е в и йа б ос и н і й.Н е о б х і д н оз а у в а ж и т и,щ овр а з іп е р е в і р к ис т р о к о в и ха б оч и с л о в и хп а р а м е т р і во д н аз іс т о р і н о квп е р е л і к ув і д п о в і д н и хз н а ч е н ьп о в и н н ам і с т и т ис п е ц і а л ь н ез н а ч е н н я"D e f a u l t"(з ау м о в ч а н н я м).Ц яс т о р і н к аб у д ев и к о н а н авт о м ув и п а д к у,я к щ ож о д н азі н ш и хс т о р і н о кн еп р о й д еп е р е в і р к ун ав і д п о в і д н і с т ь.Н ар и с.1 4з о б р а ж е н аб л о к-д і а г р а м ав и з н а ч е н н яN!м е т о д о мт а б у л ю в а н н яз н а ч е н ь(а б от а б л и ч н ез а в д а н н яф у н к ц і ї),к о л иц і к а в л я т ьн еб у д ь-я к із н а ч е н н яN,ал и ш ед е я к і;д л ян и хN!р о з р а х о в у є т ь с яп о п е р е д н ь о.К о ж н о м ут а к о м уз н а ч е н н ю"N"в і д п о в і д а єс в о яс т о р і н к ак о н с т р у к ц і ї"у м о в а".Д л як о ж н о г о"в і д о м о г о",п р о т а б у л ю в а т из н а ч е н н я"N"к о н с т р у к ц і я"у м о в а"в и д а єр е з у л ь т а тN!.В с іі н ш і,"н е в і д о м і"з н а ч е н н я"N"б у д у т ьо б р о б л е н іс т о р і н к о юз із н а ч е н н я м"D e f a u l t",вд а н о м ув и п а д к ур е з у л ь т а т о мр о б о т ик о н с т р у к ц і ївц и хв и п а д к а хб у д ез н а ч е н н я- 1.О с о б л и в о с т ів и х і д н и хт у н е л і вк о н с т р у к ц і ї"у м о в а".Д а н і,о д е р ж у в а н ів і дк о н с т р у к ц і ї"у м о в а"зв и х і д н и хт у н е л і вп о в и н н іб у т ив и з н а ч е н ін е з а л е ж н ов і дз н а ч е н н яп е р е в і р я є т ь с яв е л и ч и н и.О т ж ед л яв с і хв и х і д н и хт у н е л і вн е о б х і д н ов и з н а ч и т ид а н ін ав с і хс т о р і н к а хк о н с т р у к ц і ї"у м о в а"!-Н ак о ж н і йс т о р і н ц ім а єб у т ип р о в і д,щ оп е р е д а єд а н іув и х і д н и йт у н е л ь.Уд е я к и хв и п а д к а хм о ж н ав и к о р и с т о в у в а т из н а ч е н н ят у н е л і вз аз а м о в ч у в а н н я м.Д л яц ь о г ов и к о р и с т о в у є т ь с яр е ж и м"U s eD e f a u l tI fU n w i r e d"с п л и в а ю ч о г ом е н юв л а с т и в о с т е йт у н е л ю.П р иц ь о м уд л ят и хс т о р і н о к,д ед а н івт у н е л ьн еп е р е д а ю т ь с я,б у д у т ьв и к о р и с т а н із н а ч е н н яд л яб у д ь-я к и хч и с е л-0,д л яр я д к і в-п о р о ж н і йр я д о к,д л ял о г і ч н и хд а н и х-F a l s e,д л ям а с и в і в-п о р о ж н і йм а с и віт.п.
Автор
vasylevss
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
28
Размер файла
177 Кб
Теги
лекція
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа