close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

лекція 7

код для вставкиСкачать
Т е м а
Т е м а
Т е м а
Т е м а:
:
:
:К о н с т р у к ц і ї
К о н с т р у к ц і ї
К о н с т р у к ц і ї
К о н с т р у к ц і їп р о г р а м у в а н н я
п р о г р а м у в а н н я
п р о г р а м у в а н н я
п р о г р а м у в а н н яL a b V I E W
L a b V I E W
L a b V I E W
L a b V I E W4.3.
4.3.
4.3.
4.3.Ц и к л и
Ц и к л и
Ц и к л и
Ц и к л и( F o r
( F o r
( F o r
( F o rL o o p;
L o o p;
L o o p;
L o o p;W h i l e
W h i l e
W h i l e
W h i l eL o o p )
L o o p )
L o o p )
L o o p )УL a b V I E Wв и к о р и с т о в у ю т ь с яд в ав а р і а н т ик о н с т р у к ц і ї"ц и к л":•ц и к лзв і д о м и мч и с л о мі т е р а ц і й-"f o r";•ц и к лзн е в і д о м и мч и с л о мі т е р а ц і йзп о с т п р о в е р к о йу м о в ип р о д о в ж е н н яц и к л у(м о в о юС Іd o{д і ю}w h i l e(у м о в а),н аP a s c a l-Г й о р е м е...і п й1(у м о в а) );Д л яр е а л і з а ц і їа л г о р и т м уп р е д п р о в е р к івL a b V I E Wм о ж н ав и к о р и с т о в у в а т ипп1 4д о д а т к о в ук о н с т р у к ц і юу м о в а.Р е ж и м ир о б о т ит у н е л і вц и к л і в,р о б о т азм а с и в а м иВ х і д н іів и х і д н іт у н е л іц и к л і вм о ж у т ьп р а ц ю в а т иві н д е к с у єр е ж и м і,я к и йв к л ю ч а є т ь с яус п л и в а ю ч о м ум е н юв л а с т и в о с т е йт у н е л ю.Ц ям о ж л и в і с т ьш и р о к ов и к о р и с т о в у є т ь с яд л яр о б о т изм а с и в а м и.Уз а г а л ь н о м ув и п а д к уд і єп р а в и л о:в х і д н и йі н д е к с у ю ч и йт у н е л ьз м е н ш у єн а1р о з м і р н і с т ьд а н и х,т о б т оя к щ оз о в н іц и к л уд в о в и м і р н и йм а с и в(т а б л и ц я),т ов с е р е д и н іі н д е к с у ю ч и йт у н е л ьн ак о ж н і йі т е р а ц і їб у д ев и б и р а т ио к р е м и йр я д о к-о д н о в и м і р н и йм а с и в.(Н а"н у л ь о в и й"і т е р а ц і ї-р я д о кзі н д е к с о м0,н ап е р ш і й-р я д о кзі н д е к с о м1іт.п.)Я к щ оз о в н іо д н о в и м і р н и йм а с и в,т ов с е р е д и н іц и к лб у д еп о с л і д о в н оп е р е б и р а т ио к р е м іе л е м е н т и.В и х і д н и йі н д е к с у ю ч и йт у н е л ьз б і л ь ш у єн а1р о з м і р н і с т ьд а н и х(я к щ ов с е р е д и н іс к а л я р-з о в н іо д н о в и м і р н и йм а с и в,я к щ ов с е р е д и н іо д н о м і р н і м а с и в и(р я д к и) -з з о в н ід в о в и м і р н и йм а с и в(т а б л и ц я)іт.п.).П р иц ь о м ук і л ь к і с т ь"е л е м е н т і в"во т р и м а н о м ум а с и в іб у д ев і д п о в і д а т ич и с л уі т е р а ц і йц и к л у,д и в.Р и с.1 5.Т а к о жн аР и с.1 5з о б р а ж е н аб л о к-д і а г р а м аВ Пр о з р а х у н к уN 1зв и к о р и с т а н н я мм а с и в у.р о т и.
Р и с.1 5і н д е к с у ю т ь с ят у н е л іц и к л і вп р ир о б о т ізм а с и в а м и.П р ив и к о р и с т а н н іц и к л уF o rів х і д н и хі н д е к с у ю ч и хт у н е л і вм о ж н ан еп і д к л ю ч а т ик о н т а к т"N"(п о т р і б н ук і л ь к і с т ьі т е р а ц і й).В х і д н и йі н д е к с у ю ч и йт у н е л ьс а мв и з н а ч и т ь,с к і л ь к ие л е м е н т і вєвм а с и в іів и к о н а єп о т р і б н еч и с л оі т е р а ц і й,щ о бо б р о б и т ив с іе л е м е н т иув і д п о в і д н і с т ьзв и щ е в к а з а н и мп р а в и л о м.Я к щ оц и к лм а єд е к і л ь к аі н д е к с у ю ч и хт у н е л і в,н ая к іп е р е д а ю т ь с ям а с и в изр і з н и мч и с л о ме л е м е н т і в,т ок і л ь к і с т ьі т е р а ц і йб у д ев и з н а ч а т и с ям і н і м а л ь н и мк і л ь к і с т юе л е м е н т і вум а с и в і.Я к щ оя к и й-н е б у д ьм а с и вб у д еп о р о ж н і м,т оц и к лн ев и к о н а є т ь с яж о д н о г ор а з у(ч и с л оі т е р а ц і й=0 ).В и к о р и с т а н н яр е з у л ь т а т і вп о п е р е д н ь о їі т е р а ц і ї,р е г і с т р из с у в у( S h i f tR e g i s t e r ),в у з л из в о р о т н о г оз в'я з к у( F e e d b a c kN o d e )Уб а г а т ь о хц и к л і ч н и ха л г о р и т м а хп е р е д б а ч а є т ь с яп е р е д а ч аі н ф о р м а ц і їзо д н о г оі т е р а ц і їн аі н ш у.Н а п р и к л а д,р о з г л я н е м оа л г о р и т мо б ч и с л е н н яф а к т о р і а л а.Я к щ о"N"ц і л ен е в і д'є м н еч и с л о,т оф у н к ц і я"N!"в и з н а ч а є т ь с ян а с т у п н и мч и н о м:N=0:N!=1;N >0:N!=1*2*...*( N - 1 )*NУк о м б і н а т о р н и хз а д а ч а хп о к а з у є т ь с я,щ оф у н к ц і яN!в и с л о в л ю єч и с л оп е р е с т а н о в о к"N"р і з н и хо б'є к т і в.N!м о ж н ав и з н а ч и т ин а с т у п н и мр е к у р е н т н и мс п і в в і д н о ш е н н я м:0!=1;N!=( N - 1 )!*N,д еN=1,2,3..
Н а в е д е м оа л г о р и т мр о з р а х у н к ун а"C":/*Р о з р а х у н о кф у н к ц і їn!П е р е в і р к ун аn >=0н ер о б и м о*/1:u n s i g n e di n tf a c t( u n s i g n e di n tn )2:{3:u n s i g n e di n tf=1,i;4:f o r( i=1;i< =n;i=i+ 1 )5:f=f*i;6:r e t u r nf;7:}З а п и ш е м оі н а к ш еп'я т и йр я д о кп р о г р а м и:5*:^п о т о ч н о їі т е р а ц і ї)f( eп о п е р е д н і йі т е р а ц і ї)*i;Ут е к с т о в и хм о в а хп р о г р а м у в а н н яц ео з н а ч а єб у к в а л ь н он а с т у п н е:т р е б ав з я т из н а ч е н н язк о м і р к ип а м'я т ізі м'я м"f",п о м н о ж и т ий о г он а"i"іп о м і с т и т ин а з а двк о м і р к уп а м'я т і"f".П р о г р а м у ю ч ивL a b V I E W,м ин еп р а ц ю є м озп о н я т т я м и"к о м і р к ап а м'я т і",м ип р а ц ю є м озп о т о к а м ид а н и хув і д п о в і д н і с т ьзт е х н о л о г і є юD a t a f l o w.Д л яп е р е д а ч ід а н и хзп о т о ч н о юі т е р а ц і їц и к л ун ан а с т у п н ув и к о р и с т о в у є т ь с яе л е м е н т"р е г і с т рз с у в у"( S h i f tR e g i s t e r ).Р е г і с т рз с у в ус к л а д а є т ь с язд в о хк о н т а к т і вн ал і в і йіп р а в і йс т о р о н а хр а м к ик о н с т р у к ц і ї"ц и к л".П р а в и йк о н т а к тд о з в о л я єз а п а м'я т а т из н а ч е н н ян ап о т о ч н о м у,"i -о й"і т е р а ц і ї,ал і в и й-з г а д а т ий о г он ан а с т у п н і й,"iп л ю сп е р ш о ї".Д л яв и к о н а н н я"н у л ь о в и й"і т е р а ц і їл і в и йк о н т а к тр е г і с т р аз с у в ум о ж н аі н і ц і а л і з у в а т ип о т р і б н и мз н а ч е н н я м.Н ар и с.1 6з о б р а ж е н и йа л г о р и т мр о з р а х у н к уN!вL a b V I E W.З в е р н і т ьу в а г у,щ оц е йВ Пм о ж н ав и к о р и с т о в у в а т иві н ш и хВ Пвя к о с т іп і д п р о г р а м и( S u b V I ),д и вр и с7 -б.
Р и с.1 6.В Пр о з р а х у н к уN!зв и к о р и с т а н н я мр е г і с т р аз с у в у.В б у д о в а н ад о в і д к о в ас и с т е м аL a b V I E Wп о к а з у єо п и сц ь о г оВ П.О с о б л и в о с т і
О с о б л и в о с т і
О с о б л и в о с т і
О с о б л и в о с т ір е г і с т р і в
р е г і с т р і в
р е г і с т р і в
р е г і с т р і вз с у в у
з с у в у
з с у в у
з с у в у1.Л і в и й,в х і д н и й,к о н т а к тр е г і с т р аз с у в ум о ж н ар о з т я г н у т ип ов е р т и к а л і.Уц ь о м ув и п а д к увп о т о ч н і й,"i -о й"і т е р а ц і їц и к л ум о ж н ав и к о р и с т о в у в а т ид а н із"i - 1","i - 2",іт.п.і т е р а ц і й.2.Я к щ он ал і в и й,в х і д н и й,к о н т а к тр е г і с т р аз с у в уз з о в н іц и к л ун еп е р е д а ю т ь с яд а н і(н е і н і ц і а л і з о в а н и хр е г і с т рз с у в у),т ор е г і с т рз с у в у"з а п а м'я т о в у є"с в о єз н а ч е н н яіз б е р і г а єй о г од л яп о д а л ь ш о г оз а п у с к уВ П.Ум о в і"З"а н а л о г і ч н ур о л ьв и к о н у єк л ю ч о в ес л о в о"s t a t i c".О д и нз іс п о с о б і вв и к о р и с т а н н яц і є ї,д у ж ек о р и с н о ю,о с о б л и в о-р е а л і з а ц і ям е х а н і з м уF u n c t i o nG l o b a l.Ц е йм е х а н і з мм о ж ев и к о р и с т о в у в а т и с яд л яо б м і н уд а н и м и,я км і жо к р е м и м ид і л я н к а м ик о д уВ П,т а кім і жр і з н и м иВ П.О с о б л и в о с т і
О с о б л и в о с т і
О с о б л и в о с т і
О с о б л и в о с т іц и к л у
ц и к л у
ц и к л у
ц и к л у"F o r"
"F o r"
"F o r"
"F o r"
1.Ц и к л"F o r"уL a b V I E Wн ем о ж н аз а в е р ш и т ид о с т р о к о в о,д оз а к і н ч е н н яз а д а н о г оч и с л аі т е р а ц і й.М о ж н аб л о к у в а т ид і л я н к ик о д ув і дв и к о н а н н ян ан е б а ж а н и хі т е р а ц і я хз ад о п о м о г о юк о н с т р у к ц і ї"у м о в а".2.Ц и к л"F o r"м о ж еж о д н о г ор а з ун ев и к о н а т и с я,т о б т оч и с л оі т е р а ц і йб у д ед о р і в н ю є0(н а п р и к л а дув и п а д к уп о р о ж н ь о г ом а с и в у,п е р е д а н о г он ав х і д н и хі н д е к с у ю ч и йт у н е л ь).Уц ь о м ув и п а д к уз н а ч е н н я м ид а н и хн ав с і хв и х і д н и хт у н е л я хб у д у т ь"з н а ч е н н яз аз а м о в ч у в а н н я м".3.Я к щ од а н ін а д х о д я т ьвц и к лн ав х і др е г і с т р аз с у в у( S h i f tR e g i s t e r ),із а л и ш а ю т ьц и к лзв и х о д ур е г і с т р аз с у в у,т оз н а ч е н н яз б е р і г а ю т ь с ян а в і т ьут о м ув и п а д к у,я к щ оц и к лж о д н о г ор а з ун ев и к о н а є т ь с я.Р и с1 7.О с о б л и в о с т іц и к л уF o rп р и"н у л ь о в о м у"ч и с л ілі т е р а ц і йО с о б л и в о с т і
О с о б л и в о с т і
О с о б л и в о с т і
О с о б л и в о с т іц и к л у
ц и к л у
ц и к л у
ц и к л у"
"
"
"W h i l e"
W h i l e"
W h i l e"
W h i l e"1.Ц и к л"W h i l e"вL a b V I E Wв и к о н у є т ь с яп р и н а й м н і1р а з,о с к і л ь к иєц и к л о мзп о с т п р о в е р к о йу м о в и.2.Ус у ч а с н и хв е р с і я хL a b V I E Wз ад о п о м о г о юс п л и в а ю ч о г ом е н юм о ж н ам і н я т ип р а в и л оп е р е в і р к ип р о д о в ж е н н я-з у п и н у.С п л и в а ю ч ем е н юд о з в о л я єв и б р а т ио д и нзд в о хр е ж и м і в-"S t o pi fT r u e"а б о"C o n t i n u ei fT r u e"("з у п и н и с я,я к щ оі с т и н а"а б о"п р о д о в ж у йр о б о т у,я к щ оі с т и н а").Ур а н н і хв е р с і я хL a bV I E Wб у вр е а л і з о в а н и йт і л ь к ир е ж и м"C o n t i n u ei fT r u e".
Р и с1 8.Р і з н ір е ж и м из у п и н уц и к л уW h i l e(п о к ик н о п к ан ап е р е д н і йп а н е л ін ен а т и с н у т ав о н ав и д а єз н а ч е н н яF a l s e,п р ин а т и с к а н н і-T r u e )4.4.
4.4.
4.4.
4.4.Ф о р м у л а
Ф о р м у л а
Ф о р м у л а
Ф о р м у л а( F o r m u l a
( F o r m u l a
( F o r m u l a
( F o r m u l aN o d e )
N o d e )
N o d e )
N o d e )Р и с.1 9.К о н с т р у к ц і я"Ф о р м у л а"п р ир о з р а х у н к уN!К о н с т р у к ц і я"ф о р м у л а"д о з в о л я єк о м п а к т н оін а о ч н ок о д у в а т ис к л а д н і,г р о м і з д к ів и р а з и.Ув с і хв и п а д к а хт а к ів и р а з им о ж н ар о з р а х о в у в а т и,в и к о р и с т о в у ю ч ив б у д о в а н іф у н к ц і їL a b V I E W,п р о т еб л о к-д і а г р а м авц ь о м ув и п а д к ум о ж еб у т ив е л ь м иг р о м і з д к о юів а ж к ос п р и й м а є т ь с я"н ао к о".К о н с т р у к ц і я"ф о р м у л а"н а д а єм о ж л и в і с т ьр е а л і з о в у в а т ин е в е л и к іф р а г м е н т ив и х і д н о г ок о д у"C"б е з п о с е р е д н ь овL a b V I E W.Н ар и с.1 9
п р е д с т а в л е н и йв а р і а н тр о з р а х у н к уф у н к ц і їN!зв и к о р и с т а н н я мц і є їк о н с т р у к ц і ї.4.5.
4.5.
4.5.
4.5.Л о к а л ь н і
Л о к а л ь н і
Л о к а л ь н і
Л о к а л ь н і( L o c a l
( L o c a l
( L o c a l
( L o c a lV a r i a b l e )
V a r i a b l e )
V a r i a b l e )
V a r i a b l e )і
і
і
іг л о б а л ь н і
г л о б а л ь н і
г л о б а л ь н і
г л о б а л ь н і( G l o b a l
( G l o b a l
( G l o b a l
( G l o b a lV a r i a b l e )
V a r i a b l e )
V a r i a b l e )
V a r i a b l e )д а н і
д а н і
д а н і
д а н іК о н с т р у к ц і я"г л о б а л ь н ід а н і"ів і д п о в і д н ат е х н о л о г і яL a b V I E Wд о з в о л я ю т ьс т в о р и т ид а н і,я к іб у д у т ьв и к о р и с т о в у в а т и с яр і з н и м иВ П.В и к о р и с т о в у в а т иц ют е х н о л о г і юс л і дзв е л и к о юо б е р е ж н і с т ю,щ о бн ед о п у с т и т ис п о н т а н н о г оз м і н ид а н и хв і р т у а л ь н и м ип р и л а д а м и.Д о с в і д ч е н іп р о г р а м і с т ид о с и т ьр і д к ов и к о р и с т о в у ю т ь"г л о б а л ь н ід а н і"п р ир о з р о б ц ів і р т у а л ь н и хп р и л а д і в,о с к і л ь к иєб і л ь шб е з п е ч н іін ем е н ше ф е к т и в н ім е т о д ип е р е д а ч ід а н и хм і жВ П,т а к ія к:F u n c t i o nG l o b a l,Б у ф е р( Q u e u e ),т е х н о л о г і яD a t aS o c k e tт аі н.Р и с.2 0.Р о з р а х у н о кN!з ад о п о м о г о юк о н с т р у к ц і ї"л о к а л ь н ід а н і"(L o c a lV a r i a b l e )Н а б а г а т оч а с т і ш ев и к о р и с т о в у є т ь с як о н с т р у к ц і я"л о к а л ь н ід а н і"(L o c a lV a r i a b l e ).К л ю ч о в іа с п е к т ив и к о р и с т а н н ял о к а л ь н и хд а н и хт а к і:1.L o c a lV a r i a b l eм о ж н ар о з г л я д а т ия кк о п і ют е р м і н а л уя к о г ое л е м е н т ап е р е д н і йп а н е л і.Т а к и мч и н о м,м о ж н ав и к о р и с т о в у в а т ио д и ніт о йж ее л е м е н тп е р е д н ь о їп а н е л івр і з н и хч а с т и н а хк о д уВ П.н а п р и к л а д,м о ж н аз у п и н и т ид в ап а р а л е л ь н оп р а ц ю ю ч и хц и к л уW h i l eн а т и с к а н н я мн а1 7о д н ук н о п к у"С т о п".2.В и к о р и с т а н н як о н с т р у к ц і ї"л о к а л ь н ід а н і"д о з в о л я єп о д о л а т ир і з н и ц юм і жр е ж и м а м ир о б о т ие л е м е н т ак о р и с т у в а ц ь к о г оі н т е р ф е с а мр е г у л я т о рт аі н д и к а т о р.Т.Е.м о ж н ап р о г р а м н оз м і н ю в а т из н а ч е н н я
р е г у л я т о р і віз ч и т у в а т из н а ч е н н язі н д и к а т о р і в.L o c a lV a r i a b l eм о ж еп р а ц ю в а т ивр е ж и м іч и т а н н яа б оз а п и с уд а н и х,р е ж и мп е р е м и к а є т ь с яч е р е зс п л и в а ю ч ем е н ю.Н ар и с.2 0н а в е д е н оп р и к л а др о з р а х у н к уN!зв и к о р и с т а н н я мл о к а л ь н и хз м і н н и х.Н е д о л і к о мт а к о г оп р и й о м уєн и з ь к аш в и д к і с т ьр о б о т и,о с к і л ь к ин ак о ж н і йі т е р а ц і їп о т р і б н оз в е р н е н н яд оп е р е д н ь о їп а н е л і.
Автор
vasylevss
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
21
Размер файла
371 Кб
Теги
лекція
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа