close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Чекригіна Г.Б. творчий звіт

код для вставкиСкачать
ДПТНЗ «Кам’янець
-
Подільське ВПУ»
Творчий звіт з теми Роль та впровадження інформаційно
-
комунікативних технологій (ІКТ) на уроках дисциплін суспільно
-
гуманітарного циклу
Чекригіна Г.Б., викладач іноземної мови
2013р.
2
ББК 98.378 (4
укр.
)
Посібник ухвалено до друку комісією викладачів дисциплін суспільно
-
гуманітарного циклу ДПТНЗ «Кам’янець
-
Подільське ВПУ»
(протокол № 7 від 20.05.2013)
Рецензенти:
Фурман В.А., голова методичної комісії викладачів дисциплін суспільно
-
гуманітарного циклу,
викладач української та іноземної мови ДПТНЗ «К
-
П ВПУ», Щегельська А.М., викладач української мови та літератури і світової літератури.
«Роль та впровадження інформаційно
-
комунікативних технологій (ІКТ) на уроках дисциплін суспільно
-
гуманітарного циклу
»/ Упорядн. Чекригіна Г.Б.
., в
икладач комісії дисциплін суспільно
-
гуманітарного цик
лу –
Кам’янець
-
Подільський, 2013
.
-
52
с.
У посібнику представлена робота
викладача
за період 2012
-
2013н.р. з науково
-
методичної проблеми над якою працює комісія викладачів д
исциплін суспільно
-
гума
нітарного циклу: «
Роль та впровадження інформаційно
-
комунікативних технологій (ІКТ) на уроках дисциплін
суспільно
-
гуманітарного циклу
»
. Посібник включає виступи на засіданнях комісії, виступи на засіданнях педагогічної ради училища,
статті, методичні розробки. Посібник може бути використаний викладачами
-
предметниками у науково
-
методичній та навчально
-
виховній роботі
.
3
ЗМІСТ
1.
Використання мережі Інтернет при вивченні іноземної мови
…………………
…………………………………
………………………………..
4
2.
Сучасні ін
формаційні технології та інноваційні методи навчання у вивченні англійської мови та розвитку самоосвітньої компетентності учителів та учнів.
……………
…
……………………………………………………………………..7
3.
Практичне значення застосування інформаційно
-
телекомунікаційних технологій н
а уроках англійської мови
…
…
………………………………………14
4.
Використання новітніх інформаційних технологій навчання у вивченні іноземної мови
…………………………………………………………………………………….2
0
5
.
Застосування засобів ІКТ на уроках іноземної мови.
.…
………………………30
6
Методичні можливості
застосування електронних засобів навч
ання на уроках англійської мови…………………………………………………………………...
3
8
7. Удосконалення самоосвіти викладачів ПТНЗ засобами інформац
ійно
-
комунікаційних технологій …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
45
4
Використання мережі Інтернет при вивченні іноземної мови
Комп'ютер взагалі і Інтернет зокрема відносяться до тих технічних засобів навчання іноземним мовам, які не були розроблені саме для цієї мети і виконують в перш
у чергу інші функції. Але у зв'язку зі своїми великими можливостями Інтернет незабаром після свого виникнення привернув увагу викладачів
-
практиків та методистів. Інтернет використовується сьогодні для навчання різним предметам. Особливого значення він набу
в у викладанні іноземних мов.
Навчати іноземній мові -
це означає навчати спілкуванню, перенесенню та сприйняттю інформації. Існують три області, в яких Інтернет може вивести навчання іноземним мовам на новий рівень. Це комунікація, інформація та публікаці
я. Комунікація здійснюється за допомогою електронної пошти, публікація може здійснюватися шляхом створення власної сторінки в
Інтернеті.
В принципі спілкуватися можна за допомогою листів або по телефону, інформацію отримати в бібліотеці, публікувати свої праці в журналах та газетах. Але Інтернет вносить в ці області новий вимір. Комунікація значно полегшується та прискорюється, інформація стає доступною, актуальною та автентичною, а публікація в Інтернеті має більш широку аудиторію, ніж в журналі або газет
і.
На даний момент розробляється методика навчання іноземним мовам з використанням мережі Інтернет. Існують прихильники ідеї навчання іноземним мовам лише за допомогою Інтернету, без традиційної роботи з підручником. Але більшість викладачів надають перева
гу використанню мережі Інтернет поряд з традиційними засобами навчання, інтегруючи його в навчальний процес.
5
Найпростіше використання мережі Інтернет -
це використовувати його як джерело додаткових матеріалів для викладача під час підготовки до занять. В ц
ьому випадку використовується лише частина можливостей Інтернету.
Найбільш повно можливості Інтернету розкриваються при використанні його безпосередньо в студентській аудиторії. Ідеальними умовами для цього є наявність комп'ютерного класу з підключенням до
Інтернету.
Використання Інтернету на занятті не повинно бути самоціллю. Для того, щоб правильно визначити місце і роль Інтернету у навчанні іноземним мовам слід найти для себе чіткі відповіді на питання: для кого, для чого, коли, в якому обсязі його слід використовувати.
Немає великого сенсу використовувати Інтернет на початковому етапі навчання. В цей період велику роль відіграють тренувальні вправи. На цьому етапі Інтернет не надає нових можливостей у порівнянні з підручником. В курсах для початківців вп
рави на закріплення лексики та граматики цілком традиційні: вправи на підстановку, тексти з пропусками тощо. Це звичайні вправи, різниця полягає в тому, що учні бачать їх не на папері, а на моніторі. Позитивний момент у виконанні цього виду завдань полягає
в тому, що в багатьох випадках можна одразу дізнатися, чи правильно виконана та чи інша вправа. Але на питання "Чому неправильно і як буде правильно?" повинен відповісти викладач. Неефективно використовувати Інтернет для тренування і на просунутому етапі.
Вправи для просунутого етапу мають ті самі недоліки, що й вправи для початкового етапу.
Проведення Інтернет
-
проектів. Інтернет
-
проекти можна проводити і без Інтернету. Але Інтернет надає проекту більший динамізм, змінює його часові рамки. Під час роботи над проектами студенти використовують та розширюють свої мовні знання, отримують країнознавчу інформацію.
6
Існують два види проектів, планування, проведення та результати яких відрізняються один від одного:www
-
проекти та E
-
mail
-
проекти.
Для того щоб провест
и проект, недостатньо сформулювати тему та забезпечити студентам можливість працювати в Інтернеті. Викладач повинен сформувати групи, визначити часові рамки проекту, продумати, які матеріали крім Інтернету можуть використовувати студенти, знайти і дати їм необхідні адреси, вибрати оптимальну форму презентації результатів.
Проекти недоцільно проводити на початковому етапі навчання. Для початківців традиційні засоби інформації важливіші, ніж www. Тому проекти доцільно проводити в кінці семестру при повторенні
тем.
Література:
1.
Ulrich S., Legutke M. Neue Medien in der Lehrerfortbildung // Fremdsprache Deutsch. -
1999. -
№ 2.
2.
Jaenen J. Lernen mit dem „LernNetz". DaF
-
Unterricht ohne traditionelle Lehrbucharbeit. // R. Donath: Deutsch als Fremdsprache. Projekte i
m Internet. Klett, 1998.
3.
Tschirner E. Kommunikation und Spracherwerb per Computernetz // Fremdsprache Deutsch. -
1999. -
№ 2.
7
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання у вивченні англійської мови та розвитку самоосвітньої компет
ентності учителів та учнів
.
Сучасні інформаційні технології це –
форми і методи передачі інформації при допомозі новітніх засобів та пристроїв зв’язку(телебачення, комп’ютеризація, Інтернет та мобільна мережа зв’язку) .
Інноваційні методи навчання це –
сучасні технологічні форми, методи та засоби надання постачальником освітньої інформації і засвоєння цієї інформації користувачем.
Модернізація освітньої галузі передбачає перехід від використання традиційних засобів передачі та отримання інформації, таких як ручка, друкований підручник, класна дошка і крейда до персонального комп’ютера, комп’ютерних класів з інтерактивними методами та засобами навчання (інтерактивні дошки і програмне забезпечення ) та інформаційного поля діяльності
-
всесвітньої інф
ормаційної мережі
-
Інтернет.
Всесвітня комп’ютерна мережа Інтернет це найкращий та найзручніший засіб отримання та передачі інформації, в тому числі і надання освітніх послуг. На основі Інтернет мережі і створюються зацікавленими організаціями надсучасні
технології користування інформацією. І хоч Інтернет сам по собі і не є комерційною організацією та нікому не належить, але система DNC Інтернету знаходиться під контролем та управлінням транснаціональних компаній і державних органів, тому на послуги надан
ня та використання інформації постачальники та користувачі змушені витрачати значні кошти. В зв’язку з цим, сучасний Інтернет представляє собою величезні об’єми електронної комерції, по суті це
-
торгівля інформацією.
Постачальники даних технологій під керів
ництвом зацікавлених державних та приватних комерційних структур переслідують ціль створення Єдиного Електронного Інформаційного Простору для надання 8
освітніх та інформаційних послуг користувачам з метою впливу на формування світогляду та свідомості люди
ни електронними засобами, бо перш за все, людина є постійно довершеним джерело засвоєння та передачі інформації .
Створення Інформаційного Освітнього Простору без Кордонів (Болонський процес) передбачає глобалізацію навчання під керівництвом зацікавлених
політичних і економічних сил, які добре розуміють, що той, хто володіє інформацією -
володіє світом. Тому комерційний інтерес та надприбутки зумовлюють транснаціональні корпорації розробляти нові засоби зв’язку, створювати осві
тні комплекси в сфері інформаційних технологій та надання інформаційних послуг.
Вже зараз розпочалось та успішно створюється глобальна інформаційна інфраструктура, проводиться глобальна інформатизація, будується суспільство, засноване на знаннях.
Іму
нітет світового лідерства супердержав, комерційні інтереси виставляють на перший план підготовку високопрофесійних ІТ
-
кадрів (спеціалістів інформаційних технологій) та викладацьких кадрів для ІТ
-
освіти. Ось чому в основу національної Доктрини освіт
и як України, так і Європейських держав покладена національна концепція безперервної професіональної та загальної освіти протягом всього життя людини з використанням ІТ
-
технологій електронної освіти /
E
–
learning
/.
Тому без переходу в освіті до суціль
ної комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу, державного забезпечення вчителів персональними комп’ютерами, для їхнього професійного росту, сучасні школи в Україні через десяток років будуть нагадувати доісторичних динозаврів, на зміну яким при
йшли нові форми і види життя, а їхні випускники не будуть конкурентоспроможними в освіті та на світовому ринкові праці.
9
Сучасні пошукові системи інформації забезпечують можливість користувачеві мережі Інтернет за лічені секунди знайти необхідну інформацію
–
достатньо задати (написати) ключове слово в поле для запиту та натиснути кнопку початку пошуку. Користувачі в Україні мають можливість користуватися найпоширенішими пошуковими системами: англомовні: Alta
Vista
(альтавіста)(США) www
.
altavista
.
com
., Yahoo
(Яхо)(США) www
.
yahoo
.
com
., Infoseek
(Інфосик) http
://
infoseek
.
go
.
com
./, Hot
Bot
(Хот Бот) h
ttp
://
hotbot
.
lycos
.
com
./
, російськомовні: Google
(Гугл) http://groups.google.com./
, Rambler
(Росія) www
.
rambler
.
ru
., Апорт(Росія) http
://
ap
ort
.
ru
./, Яндекс(Росія) http
://
yandex
.
ru
./
, україномовні: UKR
.
net
. http://www.ukr.net/
.
Для роботи в Інтернеті рекомендується використовувати найпоширеніший пакет програми Internet
Explorer
(Інтернет Експлорер ),а також найсучасніші програми Opera, Mozilla
FireFox
, Netskape
Navigator
які дозволяють використовувати всі можливості мережі, а зокрема:
1.
Переглядати текстову інформацію в Інтернеті як англійською, так і російською та украї
нською мовами; 2.
встановлювати голосовий та візуальний зв’язок із співрозмовником за допомогою цифрової камери, мікрофону та мобільного телефону , організовувати конференцію, спільно з другими користувачами працювати над текстом в редакторі Word (програма M
icrosoft
NetMeeting
);
3.
відправляти та отримувати електронну пошту (програма Outlook
Exspress
);
4.
демонструвати відеофільми, відтворювати звуки, оживляти малюнки
-
реалізувати можливості мультимедіа в Інтернеті через програми AktiveMovie
,надсучасні Adobe
Flash
, та Microsoft
SilverLight
;
10
5.
спілкуватися в реальному часі з любим користувачем, де б він не знаходився (послуга IRC
(Ай Ер Си)
-
Internet
Relay
Chart
( Бесіда через Інтернет ), та програми
-
ICQ
, QIP, Skype
, J
abber
, Microsoft
Messender
.
За останній ча
с в засобах масової інформації вже з’явилися публікації про просторові голографічні зображення та голографічних пристроїв та засобів зв’язку, створення оптичного мозку.
Великою популярністю в освітянському середовищі, серед учнівської та батьківської
громадськості користується сайт Міністерства Освіти і Науки України: http://www.mon.gov.ua./
в зв’язку з запровадженням в Україні незалежного зовнішнього оцінювання.
За останні роки в Україні створено Українську
Банерну Мережу
http
://
www
.
ednu
.
kiev
.
ua
./
index
u
.
,
яка надає можливість користувачам, громадянам і не тільки України широкого доступу до дистанційної освіти. Ця робота проводиться Українським інститутом ін
формаційних технологій в освіті під керівництвом Міністерства Освіти і Науки України (сайт МОНУ, розділ
-
Дистанційна освіта).
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи вивчення англійської мови в Україні базуються на Загальноєвропейських Реком
ендаціях Ради Європи з мовної освіти: вивчення,викладання, оцінювання.
Рекомендації передбачають мобільність та більш прямі контакти, краще розуміння і тісніша співпраця між європейцями з різною мовою та культурним підґрунтям, розвиток демократичного гро
мадянства, що надає учням можливість безперешкодно звертатися в міжнародні організації, вести з ними електронне листування, спілкування в системі on
-
line
, та отримувати кваліфіковану допомогу в захисті їх конституційних та громадянських прав;
11
В зв’язку з ц
им комп’ютерні інформаційні технології виступають головним компонентом підвищення мотивації сучасного навчання та вивчення англійської мови. Використання сучасних інформаційних технологій потребує наявності:
1.
персонального комп’ютера;
2.
програмного забез
печення;
3.
прямого доступу до освітніх сайтів Інтернету.
Програмне забезпечення передбачає наявність ПК (персонального комп’ютера ), компакт і DVD
-
дисків, а також HD
-
DVD
дисків, для зберігання повнометражних фільмів високої якості.
В освітньому середо
вищі використовуються найбільше поширені в Україні електронні програми вивчення англійської мови:
1.Діамантовий Англійський (
Diamond
English
)
-
комп’ютерний курс англійської мови;
2.Bridge to English
-
2000, базовий курс англійської
мови;
3.Великий ан
гло -
російський, російсько
-
англійський словник
-
Lingvo 6.5;
4.TOEFL
-
офіційний тест на знання англійської мови: The Heinemann TOEFL
-
в форматах PBT (
P
aper
-
based
Test
) і IBT
(
Internet
-
based
Test
): http
://
www
.
toefl
.
ru
/;
5.Особливою популярністю корис
тується DVD
(
rom
) Tell
Me
More
-
повний курс англійської мови, розширений курс розмовної американської мови з елементами тестових завдань;
6.Світ англійської мови: «Крок за кроком», Бонк Н.А;
7.Англійська мова «Крок за кроком», 2009
-
інтерактивний курс навчання;
8. Англійський навчально
-
розважальний комплекс «Веселий учитель», видавництво “Нейя”.
12
9“.Англійська мова. Тестові завдання і ключі”. Тернопіль, 2009
-
комп’ютерна програма, яка дозволяє якісно і швидко підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.
Для вивчення та удосконалення знань з англійської мови пропонується відвідати лінгвістичні освітні сайти Інтернету. Для цього все, що потрібно зробити, це задати (написати) ключове слова англійська мова
в поле для запиту пош
укової системи та натиснути кнопку початку пошуку. З допомогою Інтернету, без допомоги вчителя, учні мають необмежені можливості для розвитку самоосвітньої компетентності, вдосконалення мовних навиків, можуть виконувати такі види навчальної діяльності:
-
вивчати лексичний матеріал;
-
тренуватися у правописі та навчатися писемному мовленню;
-
вивчати граматику;
-
розвивати техніку читання;
-
удосконалювати навики аудіювання;
-
проводити навчальні тести та коригувати їх результати, що значною мірою вплива
є на стабілізацію психіки та попереджує емоційні стреси в учнів.
Нині Всесвітня Мережа Інтернет містить велику кількість сайтів з потенційно цікавим, практично необхідним, та актуальним матеріалом, розпочинаючи з дипломатичних представництв і закінчую
чи комерційними структурами.
Викладачі можуть відвідати наступні Інтернет сайти:
Посольство США в Україні
-
http://kiev.usembassy.gov/main_ukr.html
.
Британське консульство в Україні:
www
.
britishcouncil
.
org
.
ua
-
http
://
www
.
teachnology
.
com
-
планування уроків.
-
http
://
www
.
eslcafe
.
com
–
клуб інтерактивного спілкування.
-
http://www.rong
-
chang.com
-
навчання англійської мови.
-
G
lobal
virtual
classroom
(
www
.
virtual
-
classroom
.
org
)
-
безкоштовна освітня програма online
.
13
http
://
teenadviceonline
.
org
-
освітній сайт для вчителів та юнацтва.
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання надають користувачеві величезні можливості для освіти, професійного росту, дозволяють користуватися необмеженою інформацією, вести діалог з усім світом.
Література
1.
Посольство США в Україні
-
http://kiev.usembassy.gov/main_ukr.html
-
відділ преси, освіти та культури.
2.
Британське консульство в Україні:
www
.
britishcouncil
.
org
.
ua
3.
Українська Банерна Мережа
http
://
www
.
ednu
.
kiev
.
ua
./
index
u
.
4.
Англійська мова та література №19
-
21 липень 2008р.(автор Овсяна Н.Г.)
5.
Перша Міжнародна науково
-
практична конференція «Сучасні інформаційні технології і освіта». Москва 2005(
ht
tp://2005.edu
-
it.ru/
6.
TOEFL
-
офіційний тест на знання англійської мови:
http
://
www
.
toefl
.
ru
/
14
Практичне значення застосування інформ
аційно
-
телекомунікаційних технологій на уроках англійської мови
В умовах становлення сучасної національної системи освіти перед професійно
-
технічними навчальними закладами стоїть завдання гармонійного розвитку особистості молодого кваліфікованого робітни
ка. Адже, наш випускник з позицій загальноосвітнього розвитку повинен:
самостійно набувати необхідних знань, уміло застосовувати їх на практиці;
критично мислити, уміти бачити труднощі й шукати шляхи їх вирішення;
працювати з різноманітною інформацією;
бут
и комунікабельним, контактним у різних соціальних та мовленнєвих групах; самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, культурного і морального рівня. Тому одним із головних пріоритетів у навчально
-
виховній діяльності є впровадження новітніх осв
ітніх інформаційно
-
комунікаційних технологій (ІКТ), здатних забезпечити доступність технічних засобів навчання, інформаційних джерел та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві, модернізувати, зроби
ти ефективнішим процес навчання. Застосування ІКТ на уроках англійської мови передбачає використання певних наукових, педагогічних прийомів, методів та засобів, що надають 15
вчителю змогу організувати цілеспрямовану і творчу роботу учнів, допомагають зроби
ти навчання цікавим, змістовним, результативним. Використання ІКТ у педагогічній діяльності вимагає від учителя оволодіння ним новими компетенціями. Але набуті знання оптимізують його роботу, наприклад, робота з навчальною документацією: поурочними плана
ми, навчальними програмами, календарно
-
тематичним планування з використанням електронних носіїв інформації значно економить час вчителя, вивільняє його для пошуку нових форм роботи з учнями.
Навчання англійської мови умовно можна поділити на три етапи: у початковій школі учні набувають елементарних умінь та навичок, творчо застосовують їх під керівництвом вчителя;
у середній ланці —
поглиблюють знання та удосконалюють набуті уміння та навички, проявляють самостійність у судженнях;
в умовах навчання в учили
щі учні не лише поглиблюють свої знання уміння та навички, а й самостійно, творчо їх реалізують на практиці. Тому на кожному етапі навчання застосування ІКТ має свої особливості.
На початковому етапі (етап повторення) навчання англійської мови перед учня
ми стоїть завдання опанувати лексичним, граматичним та мовленнєвим матеріалом згідно з програмою. Для реалізації даних завдань вчителю необхідно враховувати вікові особливості учнів. У цьому віці в учнів добре розвинене образне мислення, тому використання наочності сприяє розвитку творчої уяви у дітей та розвитку мислення. Вчитель, використовуючи Інтернет
-
ресурси, може створити галерею яскравих ілюстрацій, дидактичних матеріалів, зображувальних посібників на потрібну тематику. Залежно від матеріалу, що ви
вчається, комп’ютер дає змогу перетворити урок, або його частину на захоплюючу гру. Це підвищує інтерес 16
до навчального матеріалу, знімає напругу та нервозність у тих дітей, які надто критично оцінюють свої успіхи у вивченні іноземної мови.
На другому курсі
збільшується обсяг вимог щодо навчання англійської мови. Щоб забезпечити виконання поставлених завдань необхідно застосовувати елементи проблемного навчання, які спонукають учнів оцінювати та аналізувати отриману інформацію, критично мислити.
Короткометра
жні мультфільми, фрагменти художніх фільмів англійською мовою є носіями візуальної та аудіо інформації. Наприклад, при вивчені теми «Свята і традиції» можна використати перегляд фрагменту краєзнавчого фільму. Діти придивляються, отримують нову інформацію
, мають можливість порівняти традиції святкування Різдва в англомовних країнах та в Україні. Це допомагає вчителю створити проблемну ситуацію (Знайти і описати відмінності святкування Різдва в Україні та Великобританії), яку учні повинні розв’язати на уроц
і. Під час такої діяльності діти використовують не лише інформацію отриману на уроці, але і власний життєвий досвід. Робота з ІКТ активізує емоційний бік заняття , робить його динамічним, концентрує увагу, стимулює пам'ять, розвиває пізнавальний інтерес.
Усе це знімає стан психологічного напруження учнів, що приводить до успішного засвоєння нового матеріалу. Сучасні випускники училища, враховуючи реалії сьогодення, повинні володіти комунікативними навичками та соціокультурними компетенціями, які забезп
ечать їх вільне спілкування з аутентичними носіями мови. Тому використання автентичних аудіо записів, перегляд історичних, краєзнавчих, документальних, художніх фільмів, відео фрагментів, де учні чують носіїв мови, а не інтерпретацію учителя, розвиває у ни
х природне мовне сприйняття. Отримавши інформацію, школярі самостійно роблять висновки, висловлюють власні судження, почуття, при цьому забезпечується монологічна та діалогічна діяльність. Дана форма роботи формує в учнів 17
уміння розуміти почутий текст, спр
ияє вивченню культури та традицій англомовних країн, викликає інтерес до пізнання. Вона дає вчителю можливість спостерігати за самостійною діяльністю учнів та планувати корекційну роботу з ними.
Враховуючи емоційно
-
психологічний стан учня щодо пізнання но
вого вчитель може пропонувати самостійні завдання, які допоможуть більш глибше вивчити навчальний предмет. Велику роль у такій діяльності відіграє Інтернет, можливості якого є багатогранними. Інтернет містить колосальні інформаційні джерела, надає вражаюч
і послуги, з його допомогою учні можуть слухати аутентичні тексти, спілкуватися із носіями мови, заочно подорожувати в англомовні країни. Результати своєї діяльності учні можуть представити у вигляді проектних робіт. Особливість проектної діяльності поляга
є у необхідності англомовного спілкування учнів між собою, та використання ІКТ саме у навчанні. Отже, використовуючи ІКТ, можна вирішувати ряд дидактичних завдань на уроках англійської мови:
удосконалювати вміння і навички аудіювання на основі аутентичних
звукозаписів сітки Інтернету;
формувати вміння і навички читання, безпосередньо використовуючи матеріали різного ступеня складності;
удосконалювати вміння монологічного та діалогічного мовлення на основі проблемного обговорення питань; поповнювати свій словниковий запас як активний, так і пасивний лексикою сучасної англійської мови, яка відображає певний етап розвитку культури народу, соціального чи політичного устрою суспільства;
18
знайомитися із культурознавчими поняттями, які включають мовний етикет, ос
обливості мовної поведінки різних народів в умовах спілкування, особливості культури, традицій країни, мова якої вивчається.
Проте, використовуючи ІКТ на уроці, вчителю слід пам’ятати про те, щоб учні, захоплені яскравістю подачі матеріалу, не забули про з
авдання, які стоять перед ними на уроці. Важливо також пам’ятати, що ІКТ не може замінити вчителя на уроці, бо лише вчитель може правильно організувати навчальний процес, керувати ним під час уроку. Ніщо не може замінити радість спілкування учителя та учні
в.
Застосовуючи на уроках та позаурочний час ІКТ , ми зможемо досягти підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови, мова уже буде предметом зацікавленості, учні володітимуть добре матеріалом, підвищиться результативність у навчанні.
Аналізуючи результати використання ІКТ на уроках англійської мови ми бачимо зміни щодо оволодіння учнями комунікативними навичками. Це проявилося у наступному:
у розвитку мовленнєвої компетенції (учні з низьким рівнем знань вміють розповідати про себе, сім'ю, тощо, о
писують предмети і явища обсягом 10 речень; середня ланка учнів оволоділа навичками письма (70
–
90 слів); учні з високим рівнем знань складають діалоги обсягом 10
-
15 фраз);
у розвитку соціокультурної компетенції: ознайомлення учнів із культурою країн, мова яких вивчається (в межах тем, які вивчаються за програмою); представлення своєї країни та її культури з використанням ІКТ;
у розвитку мовної компетенції (оволодінні знаннями, вміннями та навичками , яких вимагає програма).
Таким чином, використання ІКТ да
є можливість до розвитку нових форм та методів навчання сучасного учня на високому рівні. Вчитель перестає бути основним джерелом інформації, він виступає у ролі 19
«диспетчера», який керує роботою дітей у самостійному оволодінні знаннями. Правильно організов
ана робота з ІКТ сприяє росту пізнавальних та комунікативних інтересів, що в свою чергу веде до активізації та розширення можливостей самостійної роботи учнів щодо оволодіння англійською мовою як на уроці, так і поза урочний час.
Л
ітература
1.
Коваленк
о Ю.А. Використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов.// Іноземні мови. —
1999. —
№4. —
с. 37
–
41
2
.
Полат Е.С. Интернет на уроках иностранного языка// ИЯШ. —
2000. —
№2,3.
3.
Полат Є.С.
Метод проектов на уроках иностранного языка http://www.ioso.ru/
4.
Полат Є.С. Типология телекоммуникационных проектов.
http://www.ioso.ru/
5.
Стрикун О.С. Навчання іноземній мові
шляхом використання мультимедійних технологій http://www.rusnauka.com/
6 Словникова стаття. Інформаційно
-
комунікаційні технології // http://uk.wikipedia.org/
7 Яценко Ю.С. Интеграция информационно
-
коммуникационных технологий в процесс обучения иностранным языкам. -
Препод
аватель высшей школы в XXI веке. Международная научно
-
практическая Интернет
-
конференция. -
30 марта 2007 г. http://www.t21.rgups.ru/
20
Використання новітніх інформаційних технологій навчання у вивченні іноземної мов
и.
Головне завдання викладача –
це пробудження та розвиток інтересу. Інтерес –
рушійна сила пізнання та навчання. Інтерес –
це зернятко, з якого вчитель вирощує мотивацію до навчання. Інтерес до заняття починається з викладача. « Чи цікавий він (вона)?». Але зараз для розвитку інтересу учнів до навчання на занятті недостатньо лише особистісних якостей викладача. Необхідно створити і нові технічні умови навчання. Тому бажано звернути увагу на використання новітніх інформаційних технологій на заняттях з іно
земної мови.
ХХІ століття –
це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення.
Досвід організації навчально
-
виховного проц
есу в ПТНЗ свідчить, що чим ширше застосовуються комп’ютери у процесі вивчення різних предметів (у тому числі й іноземної мови) та чим раніше учні починають працювати з комп’ютером, тим ефективніші результати навчання. Комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, а й дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити заняття більш наочним і цікавим. Комп’ютер забезпечує інтенсифікацію діяльності вчителя та учнів на парі, сприяє здійсненню диференціації та інди
відуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню політехнічних знань, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання.
Використання інформаційних технологій може відбуватися різними способам
и, відповідно до потреб конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявності сертифікованих програм в системі вищої освіти. Їх можна представити наступним чином:
21
використання інформаційних технологій –
як у фронтальній, так і в груповій роб
оті;
використання електронних підручників;
використання окремих типів файлів (зображення, відео, аудіо, анімації);
створення власних уроків(інтеграція різних об’єктів в один формат –
презентації, web
-
сторінки). Мультимедіа
–
це сукупність комп’ютерних т
ехнологій, в якій одночасно використовується кілька інформаційних середовищ: графіка, текст, відео, фотографія, анімація, звукові ефекти, високоякісний звуковий супровід. Ще до появи технології мультимедіа, експерти з маркетингу, за результатами численних
експериментів, виявили залежність між методом засвоєння матеріалу й здатністю відтворити набуті знання через якийсь час. Якщо матеріал було подано у звуковому вигляді, то людина запам’ятовувала близько 1/4
інформації. Якщо інформація була подана візуальн
о –
близько 1/3. При комбінуванні
впливу зорового і слухового запам’ятовування підвищувалося до 1/2. Отже, застосування технології мультимедіа може значно підвищити
ефективність навчання.
Мультимедійні технології дають
низку переваг: дітьми краще спри
ймається матеріал, зростає зацікавленість (сучасного учня дуже важко чимось здивувати, тим
більше зацікавити, особливо враховуючи можливості викладача по відношенню до учня), індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей (залучення до створення к
урсів, уроків, презентацій), скорочення видів роботи, що стомлюють учня, використання різних аудіовізуальних засобів (музики, графіки, анімації) для збагачення і мотивації навчання, динамічного подання матеріалу, формування самооцінки
та створення умов дл
я самостійної роботи.
22
У своїй практичній роботі найчастіше
використовую презентації, створені за допомогою програми Power Point.
При цьому, використовую різні типи презентацій:
1) комп’ютерні діафільми з використанням елементів анімації;
2) презентації д
ля повторювально –
узагальнюючих занять;
3) класичні комп’ютерні
презентації.
Компонування матеріалу програми в цьому випадку може слугувати своєрідною формою опорного конспекту. До речі, учні під час підготовки домашнього завдання можуть широко використо
вувати презентацію, вважаючи, що вона більш зрозуміла й логічна.
Мультимедійні уроки варто будувати за такою структурою:
1. Мотивація заняття
–
це короткий вступний матеріал. Часто мотивація містить проблемне питання.
2. Оголошення теми та очікув
аних результатів заняття.
3. Основна частина
–
опанування навчальним матеріалом уроку: робота з поняттями, невеликі текстові фрагменти, що містять навчальну інформацію. Часто можна об’єднувати учнів в малі творчі групи і протягом певного часу знайти відпо
віді на поставлене питання. Питання можна пропонувати як усім групам так і диференційовано. Працюючи над основним матеріалом уроку учні можуть користуватися посібниками, або звертатися за допомогою до вчителя, яка надається у вигляді уточнюючих запитань, а
налогій, рекомендацій, порівнянь. Питання опрацьовуються під час пари до готового результату –
до повного засвоєння.
Мультимедійні технології дозволяють «втиснути» в заняття практичні завдання, не обмежуючись лише викладанням теоретичних засад. Основна час
тина пари може включати і проведення невеликої навчальної дискусії.
4. Підбиття підсумків
–
включає рефлексію почуттів (наприклад, що сподобалось найбільше), способів діяльності учнів (наприклад, що робили) та відтворення учнями
основних понять. Відповідні
слайди з текстовими 23
фрагментами доцільно знову продемонструвати на дошці.
Може виникнути питання –
а чи не є використання мультимедійних технологій даниною сучасності, адже такі ж етапи
можна
запланувати й для звичайного уроку? Однак, уже перший досвід свідчить, що підвищується ефективність засвоєння матеріалу, інтенсифікується процес навчання, стимулюється інтерес студентів як до знань, так і до процесу їх отримання.
Систематичне використання комп’ютера на уроці, зокрема систем
презентацій, призводить до:
підвищення якісного рівня використання наочності;
підвищення продуктивності заняття;
установлення міжпредметних зв’язків;
з’являється можливість організації проектної діяльності учнів зі створення навчальних програм під керівництвом викладачів;
вч
итель, що створює презентацію, змушений звертати величезну увагу на логіку подання навчального матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань учнів;
змінюються на краще взаємини з учнями, «далекими» від англійської мови, особливо тих, хто захоплюєтьс
я комп’ютерною технікою;
змінюється відношення до комп’ютера –
учні починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь –
якій галузі людської діяльності.
Учні можуть створювати проекти з обраної теми, web –
сторінки, писати тези науков
их робіт у вигляді презентації, оформляти реферати. Зрозуміло, що пари з використанням мультимедійних технологій потребують великої підготовки. Вчитель повинен вміти користуватися різноманітними програмами: графічними, flesh
-
анімації, web
-
редактора, прогр
амами для створення презентацій, програмами для роботи зі звуком та відео. Усе залежить від того, у якому вигляді ви вирішили подати інформацію. Це може бути відео, презентація, web
-
сторінка з різноманітними роликами. Взагалі, 24
вибір дуже великий. Для унаоч
нення навчального матеріалу можна використовувати ресурси Інтернету.
Мультимедійний урок дає можливість комбінувати в одному занятті неймовірну кількість цікавих завдань, залучаючи все більшу й більшу кількість студентів. Насамперед, нам самим має бути ці
каво те, як ми проводимо заняття. Вивчення англійської мови стає важливим як для професійного розвитку, так і для особистісного розвитку взагалі. Одним з компонентів підвищення рівня мотивації учіння виступають комп'ютерні технології. Комп'ютер при
родно вписується в життя учнів і є одним з найефективніших засобів, що допомагає значно урізноманітнити процес навчання. Комп'ютерна технологія навчання –
це процеси підготовки та передачі інформації учням за допомогою комп'ютера. Комп'ютерна технологія може здійснюватися у трьох варіантах:
1.
комп'ютер застосовується для навчання по окремим темам, розділам; 2.
комп'ютер є основним засобом навчання; 3.
все навчання, управління навчальним процесом, всі види діагностики, моніторинг спираються на застосу
вання комп'ютера. З метою підвищення мотивації до навчання раз на тиждень уроки англійської мови мають проводитись з використанням комп'ютера. Одним з найважливіших аспектів вивчення англійської мови є лексика, адже лише достатня кількість засвоєних слі
в дає учневі можливість брати участь у іноземному спілкуванні. Тому при вивченні окремих тем було використано навчальну програму "Talk now". Програма складається з 4 рівнів. На першому рівні діти прослуховують нові лексичні одиниці та бачать зображення на
екрані монітора. Учні можуть прослухати слова стільки разів, скільки їм потрібно для запам'ятовування. На 25
другому етапі дітям пропонується повторити слова за диктором у спеціально підведений для цього час. Важливим при цьому є те, що учні самі обирають те
мп навчання. Ці два рівня можна застосовувати на етапах введення та закріплення нового матеріалу. Для контролю програма пропоную 2 види ігор: просту (третій рівень) та складну (четвертий). У простій грі комп'ютер називає та демонструє чотири слова, потім н
азиває одне з них, а учень повинен вказати мишею на відповідну картинку. Складна гра відрізняється тим, що учень повинен обрати відповідний малюнок до названого комп'ютером слова зі списку всіх лексичних одиниць, що вивчалися з даної теми. За кожну вірно в
иконану дію комп'ютер нараховує певну кількість балів, при максимальній кількості 100 балів. Ця програма сприяє розвиткові фонематичного слуху, навичок аудіювання та мовлення. Програма дуже проста в користуванні та не викликає труднощів у молодших школярів
.
Результати проведення такого типу уроків показують, що:
1) застосування комп'ютерної технології сприяє більш активному та свідомому засвоєнню учнями знань з англійської мови; 2) комп'ютерні програми створюють позитивне ставлення учнів до навчального ма
теріалу; 3) впровадження комп'ютерних технологій у навчально
-
виховний процес початкової школи дає змогу посилити внутрішню мотивацію до навчальної діяльності, внаслідок чого подвоюється час довільної уваги (20 хвилин замість 10); 4) у процесі сумісної к
омп'ютерно
-
ігрової діяльності виникає "кооперуючий ефект" -
учні у грі проти комп'ютера несвідомо допомагають один одному; 5)навчальні і контролюючі програми, програми
-
тести, стимулюють інтерес молодших школярів до навчальної діяльності, сприяють формуван
ню логічного, творчого мислення, розвитку здібностей учнів. Навіть дуже „традиційний” учитель зі стійким імунітетом до втручання новітніх технологій не може заперечити, що Інтернет є дуже багатим 26
джерелом потенційних навчальних ресурсів. Та поки вчителі щ
е лише готуються до викладання предмета з використанням комп’ютерів, учні вже давно вчаться за допомогою Інтернету. Сьогодні розробляється методика вивчення іноземних мов з використанням ресурсі
в Інтернету
. Існують прихильники ідеї вивчення іноземної мови лише за допомогою зазначеної мережі, без традиційної роботи з підручником. Проте більшість учителів надають перевагу використанню Інтернету паралельно з традиційними засобами навчання, інтегрую
чи його в навчальний процес.
Розглядаючи питання щодо використання комп’ютера у навчанні іноземних мов, можна виділити такі позитивні момент його впровадження:
-
мотивує навчання, можливо навіть більше, ніж аудіо
-
та відео матеріали;
-
дає можливість вчите
леві застосовувати індивідуальний підхід;
-
сприяє розвитку самостійності учнів, спонукає користуватися інформацією, що безпосередньо стосується їхнього особистого чи професійного життя;
-
підвищує проінформованість щодо інших мов та культур;
-
завдяки ная
вності різноманітних типів текстів підвищує мовні компетенції;
-
забезпечує сучасний матеріал, що відповідає інтересам і потребам учнів;
-
пропонує автентичний і актуальний матеріал.
Найпростіше використання Інтернету –
це використання його як джерела дода
ткових матеріалів для вчителя та учня. Це величезна довідково
-
інформаційна система, яка може бути використана для вивчення мови. Матеріали можуть бути роздруковані і використані під час традиційного заняття. У цьому випадку використовується лише незначна ч
астина можливостей мережі. Але навіть за такого використання вивчення іноземної 27
мови змінюється: користувач Інтернету отримує актуальну і автентичну інформацію.
Найбільш повно можливості Інтернету розкриваються під час використання його безпосередньо на ур
оці. Ідеальними умовами для цього є наявність комп’ютерного класу з підключенням до мережі Інтернет
.
Використання Інтернету на уроці іноземної мови не повинно бути самоціллю. Насамперед, учителю необх
ідно дати відповідь на запитання: для кого, для чого, коли, в якому обсязі повинен бути використаний Інтернет, оскільки дуже важко зорієнтуватися у величезному об’ємі інформації. Сайти, які є корисними для вчителя іноземної мови і які можуть бути використа
ні на уроці, можна розділити на інформаційні та власне навчальні. Інформаційні сайти використовують для добору цікавих текстових документів, творчих завдань. Спеціальні навчальні сайти містять різні види робіт, вони розроблені з урахуванням рівня знань учн
ів. Робота саме з такими сайтами є цікавою і корисною у вивченні мови. Крім того, є група вузькоспеціальних навчальних сайтів, призначених для навчання чотирьох
видів мовленнєвої діяльності (читання, письма, говоріння та аудіювання), вивчення фонетики, граматики, лексики тощо. У роботі з навчальними сайтами обирається той рівень складності, який відповідає рівню підготовки учнів. Навчальні сайти, зазвичай, мають кілька рівнів складності; щодо інформаційних сайтів, то учитель має сам визначитися з добором матеріалу відповідної складності.
Організація ефективного навчання за допомогою навчальних сайтів залежить від наступного:
-
чіткого формулювання завдань;
-
конкр
етних вказівок щодо їх виконання;
-
добору матеріалу відповідно до потреб комунікації та компетенції учнів;
-
вмілого використання часу і простору.
Учитель має пропонувати завдання, спрямовувати пошукову діяльність 28
учнів, допомагати їм зрозуміти інформацію
та спілкуватися в Інтернеті іноземною мовою. Вчитель повинен бути поруч з учнем, коли він потребує допомоги, однак не заважати
йому працювати самостійно, стежити за часом, спрямовуючи роботу таким чином, щоб усі учні були задіяні протягом усього заняття.
Учитель співпрацює з учнями, використовуючи технічний засіб, що є надзвичайно привабливим для учнів. З метою вивчення іноземних мов може використовуватись як вільне спілкування в Інтернеті, так і спеціально організоване спілкування в режимі електронної п
ошти, електронної конференції та дошки об’яв. Це створює унікальну автентичну ситуацію діалогічного мовлення.
Найбільш широко використовується організоване спілкування за допомогою телекомунікаційних мереж: листування між окремими учнями і між цілими класа
ми та школами, обмін інформацією між навчальними закладами різних міст,
країн. У цьому випадку вчитель грає роль організатора роботи, який допомагає спланувати листування, написати лист чи скласти колективну відповідь.
Проведення Інтернет
-
проектів дає мо
жливість практично використовувати здобуті знання в реальних життєвих ситуаціях, сприяє розвитку комунікативних умінь та навичок учнів. Існує два види проектів, планування, проведення і результати яких відрізняються один від одного: WWW
-
проекти і E
-
mail
-
п
роекти. WWW
-
проекти розраховані на те, що учні отримують завдання, для виконання якого їм необхідно знайти інформацію в Інтернеті і представити потім результати свого пошуку. Тема проекту може відповідати темі підручника або бути незалежною від неї. В буд
ь
-
якому випадку вона має бути цікавою для учнів.
Щоб провести проект, недостатньо лише сформулювати тему і забезпечити учням можливість працювати в Інтернеті. Вчитель повинен підготувати проведення проекту: сформулювати групи, визначити часові 29
рамки проект
у, продумати, які матеріали, крім Інтернету, можуть бути використані учнями, знайти необхідні адреси тощо.
Комунікацію електронною поштою
краще за все проводити за допомогою E
-
mail
-
проектів. Успішним проект може бу
ти в тому випадку, якщо він правильно спланований, має цікаву тему і відповідає рівню знань учнів.
Зазвичай, E
-
mail
-
проекти проводяться за участю двох чи декількох груп учнів із різних країн, для яких мова, яка використовується, є іноземною, а не рідною. У
проведенні E
-
mail
-
проектів дуже важливим є етап планування. Спочатку необхідно знайти партнерів і обговорити з ними тему, потім обумовити часові рамки проекту. Необхідно вирішити, який продукт заплановано отримати після закінчення проекту.
Перевагою E
-
mai
l
-
проектів є те, що комунікація іноземною мовою відбувається з реальними партнерами. Учням важливо, що тексти створюються не для вчителя з метою продемонструвати свої знання та отримати оцінку, а для партнерів
-
однолітків з метою передачі цікавої інформації
чи обговорення актуальної проблеми. Це сприяє розширенню мовної компетенції учнів і підвищенню мотивації вивчення іноземної мови.
Використання комп’ютерних програм у навчальному процесі дає змогу найбільш повно реалізувати принцип особистісно
-
орієнтовано
го навчання. Індивідуалізація процесу навчання здійснюється завдяки великому потенціалу комп’ютерних засобів щодо адаптації до потреб кожного учня. Стає можливо враховувати не лише вікові особливості та рівень підготовленості учнів, але й індивідуальні пси
хологічні характеристики кожного учня. Принцип індивідуалізації у комп’ютеризованому навчальному процесі з іноземної мови забезпечується наступними факторами:
-
можливістю вибору індивідуального темпу роботи;
-
індивідуальний способом керування навчаль
ною діяльністю, 30
застосування різних за ступенем складності завдань з можливістю переходу до більш складних чи навпаки більш простих варіантів роботи з програмою залежно від успішності результатів;
-
наданням індивідуального набору засобів підтримки навчанн
я (довідники, підказки, ключі);
-
адаптацією форми навчального матеріалу до індивідуальних особливостей сприйняття інформації конкретним учнем.
За допомогою сучасних комп’ютерних програм учні відчувають справжнє занурення у живу мову, отримують безліч можл
ивостей для вивчення та запам’ятовування нових слів та мовних зворотів, а також для розвитку мовленнєвих навичок. Враховуючи всі переваги й можливості сучасних інформаційних технологій, не варто забувати, що комп’ютер, здійснюючи цілу низку функцій навчан
ня, все ж таки не може повністю замінити викладача іноземної мови. Комп’ютер не потрібно протиставляти вчителю, а використовувати його як засіб підтримки його професійної діяльності. Застосування засобів ІКТ на уроках іноземної мови.
Сучасний навчальни
й процес неухильно розширює сферу застосування комп’ютерних технологій. Модернізація освіти і комп'ютеризація професійно
-
технічної освіти, що проводяться в її рамках, значуща не просто сама собою як певна дань новому витку технічного прогресу. Завдячуючи спільним зусиллям працівників сфери освіти, зокрема керівників управлінь освітою, учених, програмістів, виробників мультимедійних засобів навчання і викладачів
-
практиків, цей процес має привести до створення нового інформаційного освітнього 31
середовища, у я
кому визначальною стає інтеграція освітніх та інформаційних підходів до змісту освіти, методів і технологій навчання.
Основним правилом під час побудови нового освітнього середовища можна вважати дотримання принципу психолого
-
педагогічної доцільності засто
сування мультимедійних технологій. З погляду педагогічної доцільності це означає, що мультимедійні технології передбачається розглядати лише як інструмент, засіб підвищення ефективності й подальшої оптимізації процесу навчання, а не його мета, яка за всяку
ціну повинна бути досягнута.
Психологічний аспект проблеми повинен ураховувати процеси психологічної взаємодії всіх складових особливої реальності, народженої в новому освітньому середовищі: суб'єктів процесу навчання –
вчителя і учня, об'єкта їх наочної взаємодії –
предмету, що вивчається, і комп’ютера як інструменту, технічного засобу навчання інтерактивного характеру.
Процес застосування ІКТ на уроках іноземної мови має враховувати ряд положень і застережень педагогічної науки:
—
надмірність у використ
анні наочності веде до певних диспропорцій у розвитку конкретного і абстрактного мислення учнів;
—
робота з комп’ютером не повинна сприйматися як розважальна “вставка” у процес вивчення іноземної мови, а має розглядатися як органічна активізуюча складова ч
астина пізнавального процесу;
—
ІКТ можуть застосовуватись на всіх етапах вивчення мови, під час розгляду всіх тем і розділів шкільної програми.
Пріоритетними у галузі впровадження ІКТ вважаю також такі положення:
—
вчителі залишаються головними особами в
організації пізнавальної діяльності учнів; комп’ютери є лише допоміжними інструментами їх педагогічної діяльності;
32
—
застосування комп’ютерів має відбуватися з урахуванням педагогічних і ергономічних вимог навчання;
—
найважливішою властивістю ІКТ є пості
йний зворотний зв’язок, тобто кожний визначений програмою момент повинен не тільки видавати інформацію про стан навчального об’єкта та його потреби, але і вносити необхідні корективи у навчально
-
виховний процес;
—
ІКТ застосовуються для раціоналізації та і
нтенсифікації навчальної діяльності учнів при виконанні дослідницьких і самостійних робіт;
—
ІКТ сприяють інтенсифікації роботи учасників навчально
-
виховного процесу.
Серед пріоритетних напрямків
застосування ІКТ з іноземної мови обираю такі, де ІКТ засто
суються для:
—
пошуку та отримання додаткової інформації;
—
розширення та поглиблення знань з використанням системи Інтернет, зокрема для реалізації варіативного компонента навчальних програм, більш повного задоволення особистісно орієнтованих запитів учнів;
—
к
ористування базами даних, необхідних для функціонування навчально
-
виховного процесу і здобуття певного рівня освіти;
—
формування та закріплення навичок, прийомів, способів, умінь їх застосування;
—
комплексного застосування ІКТ з іншими видами дидактичних зас
обів.
З огляду на це застосування ІКТ для вивчення іноземної мови знайшло свою реалізацію в наступних напрямках:
1) використання Інтернету, компакт
-
дисків для виконання практичної роботи, проекту, написання реферату, виконання будь
-
якого творчого завдання;
33
2) використання на уроці мультимедійних можливостей комп'ютера, що слугує наочним посібником. Це найпоширеніша форма організації навчання із застосуванням комп'ютера на уроці. Ефективність і доступність цього напряму полягає у тому, що для оптимізації про
цесу навчання достатньо мати предметний кабінет, який обладнано комп’ютером і додатковим демонстраційним монітором.
Організація самостійної роботи з допомогою інформаційних технологій має низку переваг:
—
забезпечує оптимальну для кожного конкретного учня по
слідовність, швидкість сприйняття матеріалу, можливість самостійної організації роботи;
—
формує навички аналітичної і дослідницької діяльності;
—
забезпечує можливість самоконтролю якості здобутих знань і навичок;
—
заощаджує час студента, необхідний для вивчен
ня курсу.
Дослідження показують, що необмежені об’єми інформації, які представлені в мережі Інтернет, цікаві форми роботи з текстом, запропоновані в формі вправ та завдань, сприяють формуванню комунікативної (граматичної, країнознавчої, лінгвістичної) та і
нтелектуальної компетенції учнів.
Дидактичні можливості мультимедійних засобів навчання, що використовуються на уроках іноземної мови, можна стисло визначити так:
—
посилення мотивації навчання;
—
активізація навчальної діяльності учнів, посилення їх ролі як с
уб’єкта навчання діяльності (можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, визначення міри і характеру допомоги та ін.); 34
—
індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності
школярів;
—
урізноманітнення форм подання інформації;
—
урізноманітнення типів навчальних завдань;
—
створення навчального середовища, яке забезпечує "занурення" учня в уявний світ, у певні соціальні і культурні ситуації;
—
постійне застосування ігрових прийомів;
—
забезпечення негайного зворотного зв’язку, можливість рефлексії;
—
можливість відтворення фрагмента учбової діяльності.
Використання ІКТ сприяє тому, що за короткий час особистість спроможна засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Фактичне сприйнят
тя демонстраційних матеріалів є в 60 тисяч разів швидшим, аніж тексту, який читаємо. Таким чином, використання мультимедіа сприяє кращому вивченню навчальної інформації на уроках.
У процесі навчання важлива не інформаційна технологія сама собою, а те, нас
кільки її використання сприяє досягненню освітніх цілей. Тому, на нашу думку, необхідно також розв’язати психолого
-
педагогічні проблеми комп’ютерного навчання, а саме:
—
уроки у комп’ютерному класі викликають емоційне піднесення учнів;
—
комп’ютерні уроки вима
гають від учнів організованості, швидкості мислення, вміння переключати увагу протягом всього навчального часу.
35
Ураховуючи, наскільки це важко для сучасної гіперактивної дитини, необхідно ретельно продумувати хід навчального заняття, чітко розподіляти види
діяльності учнів на різних етапах, щоб не перетворити урок на скупчення мультимедійних матеріалів, а учнів –
на глядачів у кінотеатрі.
Але використання мультимедійного комплексу як демонстраційного з великими можливостями, –
це лише перший крок. ІКТ дозво
ляє робити значно більше, зокрема –
активізувати пізнавальну діяльність учнів. З використанням відомих методів проектної роботи можна залучити їх до створення під керуванням учителя різноманітних допоміжних матеріалів, презентацій, тематичних підбірок тощо
. В ідеалі можна навіть доручати таким учням створення мультимедійних посібників, залучати їх до консультаційної і навіть викладацької діяльності, що є показником нового якісного рівня навчальних досягнень.
Власний досвід створення та використання презента
цій у процесі вивчення іноземної мови дозволяє визначити низку факторів, які впливають на ефективність навчально
-
виховного процесу:
—
зростання впливу виступу на аудиторію, оскільки значний обсяг інформації сприймається зоровими та слуховими рецепторами одно
часно; —
полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу; —
запам’ятовування навчального матеріалу на значний період; —
збільшення психологічної вірогідності прийняття правильних висновків, суджень, узагальнень;
—
скорочення часу на розкриття проблеми. У своїй практичній діяльності найчастіше використовуємо презентації, створені за допомогою програми Power Point, зокрема такі їх види: —
презентації для лекційного викладу матеріалу;
—
презентації для повторювально
-
узагальнювальних уроків.
36
Компонування матеріал
у програми в цьому випадку слугує своєрідною формою опорного конспекту. Мультимедійні уроки, зазвичай, будуємо за такою структурою:
1. Мотивація уроку –
короткий вступний матеріал. Часто під час мотивації створюється проблемна ситуація за допомогою проблем
ного запитання.
2. Оголошення теми та очікуваних результатів уроку.
3. Основна частина уроку –
опанування навчальним матеріалом уроку: робота з поняттями, невеликими текстовими фрагментами, що містять навчальну інформацію, відеосюжетами, аудіозаписами, фот
одокументами, таблицями, схемами (виклад необхідної інформації з теми у вигляді слайдів). Мультимедійні технології дозволяють подати учням набагато більше інформації, ніж на уроці без використання комп’ютера. Основна частина уроку може включати і проведенн
я невеликої навчальної дискусії, роботу в групах, творчий звіт з виконання індивідуального завдання. Звісно, використовуються і традиційні форми роботи та методи і прийоми навчання.
4. Підбиття підсумків уроку включає рефлексію почуттів (наприклад, що спод
обалося на уроці найбільше), способів діяльності учнів (для прикладу, чи раціональними були види діяльності, завдання, що використовувалися під час заняття) та відтворення учнями основних понять уроку з демонстрацією слайдів з текстовими фрагментами.
Може виникнути питання –
а чи не є використання мультимедійних технологій даниною сучасності, адже такі етапи можна запланувати і для звичайного уроку? Однак уже перший досвід використання мультимедійних технологій свідчить, що їх упровадження підвищує ефективн
ість засвоєння матеріалу, інтенсифікує процес навчання, стимулює інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання.
Вважаю, що систематичне використання комп’ютера на уроці, зокрема систем презентацій, сприяє наступному:
37
—
підвищенню рівня використанн
я наочності на уроці; —
зростанню продуктивності уроку; —
реалізації міжпредметних зв’язків; —
організації проектної діяльності учнів щодо створення навчальних програм та електронних посібників з курсу під керуванням учителів інформатики та іноземної мови;
—
ло
гічності викладу навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань учнів;
—
зміні на краще взаємин з учнями, особливо з тими, які із захопленням ставляться до ПК; —
зміні ставлення учнів до ПК як до захоплюючої іграшки;
—
сприйманню його, як універсального
інструмента для роботи в будь
-
якій галузі людської діяльності.
Зрозуміло, що уроки з використанням мультимедійних технологій потребують значної підготовчої діяльності педагога. Учитель повинен вміти користуватися різноманітними програмами: графічними, fle
sh –
анімації, web –
редактора, програмами для створення презентацій, програмами для роботи зі звуком та відео тощо. Це уможливлює подання інформації у формі відео, презентації, web
-
сторінки з різноманітними роликами. Література
1.
Аносов І.П. Людина в Інт
ернет
-
технологічному освітньому процесі: до постановки проблеми // Педагогіка і психологія формувань творчої особистості: проблеми і пошуки. Збірник наукових праць. –
Київ
-
Запоріжжя, 2002. 38
2.
Гевал П.А. Загальні принципи використання комп’ютера на уроках різ
них типів // Комп’ютер у школі та сім’ї. –
2000. -
№3.
3.
4. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. –
К.: Либідь. –
1997 4.
Пасічник Є.А. Методика викладання літератури в середніх навчальних закладах. Навчальний посібник. —
К.: Ленвіт, 2000. 5.
Нові те
хнології навчання. / За ред. В.Д. Шарко. –
Херсон: Олді
-
Плюс, 2001
М
етодичні можливості застосування електронних засобів навчання на уроках англійської мови «ХХІ століття, як наголошується в Національній доктрині розвитку освіти України, висуває нові ви
моги до освіти. Глобалізація, швидка зміна технологій, утвердження пріоритетів сталого розвитку суспільства зумовлюють зростання ролі освіти». Одним із основних засобів навчання і виховання у професійно
-
технічних навчальних закладах є підручники. Останнім
часом у практику викладання залучають і електронні засоби навчання, різнобічні навчальні диски, електронні підручники і посібники. Уточнення змісту мовних дисциплін, його ретрансляція у паперових і електронних засобах навчання надзвичайно важливе завдання
сучасної теорії і методики навчання. Сучасні засоби навчання мають давати не тільки програмну інформацію, а й формувати загальноосвітню культуру учня, за допомогою певних даних, збільшувати активний словник учня, навчати його культурі мови, вчити відповід
альній самостійності тощо.
39
Під час переходу до нових різнобічних педагогічних технологій, практика вимагає активного впровадження їх у педагогічну діяльність. У цьому плані нам глибоко імпонує навчання із застосування комп’ютерних технологій. Нині комп’юте
р є у кожній сім’ї і навіть не дуже заможні батьки намагаються придбати своїм дітям
-
школярам комп’ютери. Тепер учні з комп’ютерами на «ти», вони вільно розуміються на програмах, виконують різні операції, із задоволенням проводять увесь вільний час поряд з комп’ютером. Дуже хочеться, щоб цей час минав з користю, щоб комп’ютер не просто виконував функцію іграшки, але і вчив через різні навчальні програми із загальноосвітніх предметів.
Застосовування комп’ютерних технологій у навчальному процесі базується на к
онцепції програмованого навчання. Відомо, що програмоване навчання одержало своє теоретичне обґрунтування на принципах кібернетики –
науки про оптимальне, цілеспрямоване керування складними системами в природі й суспільстві. Використання комп’ютерних техно
логій у системі навчання іноземних мов на сьогодні вже не є інновацією, але, не зважаючи на існуючі публікації, стосовно питань комп’ютерних технологій, проблему остаточно не вирішено і питання є актуальним для дослідження ефективності електронних продукті
в у навчально
-
виховному процесі. Найменш розробленою є методика складання навчальних програм різного типу з курсу англійської мови не тільки для різного типу шкіл, а також для коледжів, інститутів і університетів, що підтверджує невелику кількість наукових
праць у цьому спрямуванні.
Досвід створювання таких програм є і позитивним, і негативним. Але, навіть добре підготовлені програми не відповідають вимогам освіти на сучасному етапі, тому вчитель знов і знов повертається до традиційних друкованих засобів. І
це незважаючи на велику кількість продукції 40
іноземного походження, яка не адаптована до соціальних і вікових можливостей українських учнів і вчителів.
Ніхто не полемізує, наскільки велика роль підручника в педагогічному процесі як для учителя, так і для у
чня. Але що робити, коли підручника немає і його підмінюють численні газетні публікації, брошури, журнали, підручники іноземних авторів, здебільшого російських, електронні диски сумнівного походження. Якщо вчитель витрачає чимало часу на підготовку матеріа
лу, необхідного йому в роботі? Якщо цей матеріал не завжди є правильним? Саме ці проблеми плюс інтерес до національного компонента стандарту освіти змусили замислитися над цими питаннями і запропонувати вихід з цієї ситуації –
альтернативні навчальні елект
ронні засоби для курсів англійської мови.
Працюючи на уроці з навчальною програмою електронного засобу, учні вчаться сприймати різнорівневу і диференційовану інформацію, закладену в зміст навчального матеріалу. Переваги подібної роботи очевидні: відбуваєть
ся занурювання у віртуальне мовне середовище, здійснюється знайомство з носіями мови, що фонетично грамотно дають змогу формувати правила аудіювання, чого немає у друкованих засобах навчання. Крім того, в наявності функція контролю і самоконтролю, під час
якої можна зробити власний запис проголошування і порівняти почуте.
Проаналізувавши уроки із застосуванням комп’ютерних технологій і зроблені висновки: учнівські презентації, презентації учителів або спільна робота над презентацією із застосуванням елект
ронного засобу навчання привчають до відповідальності і ретельності, іноді презентаційні роботи виконані аматорськи, в деяких відсутня мета, десь презентацію подано для презентації, інші не систематизовані, але загальна тенденція цілком позитивна.
41
За комп’
ютерними технологіями дуже зручно проводити роботи по перевірці знань і вмінь учнів, коли, відповідаючи на поставлені завдання
-
запитання чи тестові твори, школярі спілкуються з комп’ютером і завдяки цифровій системі розпізнавання мови, учні покращують вимо
вляння, що так необхідно для володіння англійською мовою. Цікаво та естетично оформлена електронна інформація виконує функцію інтелектуального самовчителя, привчаючи учнів до відповідного смаку, культури слова, малюнка тощо. На уроках англійської мови, де вчителі застосовують електронно
-
комп’ютерну базу училища, учні мають змогу дізнатися про internet
-
ресурси з різних мовних серверів та інформаційних сайтів, наприклад таких, як: www.study.ru
, www.english
-
test.net
, http://english4u.com.ua
, а також про internet
-
проекти, телеконференції, тестування on
-
line, про існуючі навчальні електронні посібники з іноземних мов, словники, довідники і енцик
лопедії. Таким чином використання комп’ютерів уможливлює учням не тільки
глибше вивчити англійську мову, але і усвідомити, що вміння і навички роботи із цифровою технікою –
потреба часу.
Значення і розуміння сучасних шкільних електронних засобів навчання м
ає оновлюватися на засадах особистісно
-
орієнтованої парадигми навчання та суспільно
-
ціннісної спрямованості мовних знань. Особистісно
-
орієнтоване навчання зумовлює функціональний розвиток навчальної книги як доступного для самостійного опанування учнями пр
ограмного навчального матеріалу. Найістотнішою ознакою під час роботи з електронними засобами навчання повинна бути функція організації процесу засвоювання мовних знань, умінь і навичок. Для цього необхідно провести організацію пізнавальної діяльності учні
в на різних рівнях засвоювання знань для визначення класифікації запитань
-
завдань та врахування вирішальної функції, яку вони виконують. Необхідно наголосити, що зміст навчальних засобів, його ілюстрації, методичний апарат відіграють важливу роль у 42
навчаль
ному процесі, але організаційна роль все ж таки належить учителеві і будь
-
який електронний засіб буде використовуватися за його розсудом. При цьому вчитель англійської мови може застосовувати допоміжні й додаткові за змістом різні засоби наочності, власну систему завдань для навчальних і самостійних практичних робіт, орієнтуючись на завдання, що подані в електронному засобі навчання, які можуть бути використані як типові. Підручник має функцію організатора навчально
-
виховного процесу, а зміст електронного п
рограмного засобу навчання можна розширити епізодичними завданнями, запитаннями, що спрямовані на організацію практично
-
дослідної діяльності учнів, урізноманітнити спілкування між однолітками та дітей з батьками (елементироздумів, спостережень, теми дискус
ій тощо). Я. А. Коменський зазначав: «…альфою та омегою нашої дидактики нехай буде: пошук і відкриття способу, при якому б учителі менше навчали, а учні більше б вчилися».
Сформульована принципова позиція, сприятиме розв'язуванню дидактичних завдань, які н
е завжди чітко окреслені у навчальних програмах.
Проаналізувавши практику навчання англійської мови в школі, зроблено висновок, що у структурі іноземних курсів чітко виокремлюються три етапи: організаційний, набуття мовних знань, систематизація і закріплен
ня вивченого, які чітко представлені у текстах засобів навчання.
Покращення традиційних і створення сучасних (цифрових) навчальних засобів для вивчення англійської мови на нинішньому етапі реформування освітньої системи в Україні здійснюється за різними н
апрямами, але визначальним є функціональний розвиток, що адекватний вимогам особистісно
-
орієнтованої парадигми навчання.
43
ЛІТЕРАТУРА
1. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті –
К.: Шкільний світ,
2001. –
24 с.
2. Беспалько В. П. Образо
вание и обучение с участием компьютеров / педагогика
третьего тысячелетия. –
М.: Изд
-
во Москов. психолого
-
социального ин
-
та, 2002. –
352 с.
3. Машбиц Е. И. Психолого
-
педагогические проблемы компьютеризации обучения. -
М.: Педагогика, 1988. –
192 с.
4. Селе
вко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. –
М.:
Народное образование, 1998. –
256 с.
5. Кодлюк Я. П. Шкільний підручник як організатор засвоєння навчального
матеріалу // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук
. праць –
К.: Педагогі
чна думка 2003. –
Вип. 4. –
С.10
-
16.
6. Коменский Я. А. Великая дидактика // Изб.пед.сочин. в 2
-
х т. Т.1. –
М.:Педагогика,
1982. –
656 с.
7. Редько В. Г., Гадяцький В. І., Кохан О. В. Перспективи використання
інформаційних технологій у процесі створення ел
ектронного підручника з іспанської мови
«HOLA
-
2» // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць –
К.: Педагогічна думка,
2003. –
Вип. 4. –
С. 143
-
145.
44
У
досконалення самоосвіти викладачів ПТНЗ засобами інформаційно
-
комунікаційних технологій Якість освіти у ПТНЗ
значною мірою залежить від рівня підготовки викладачів. У зв’язку з цим, успішній професійній діяльності викладачів сприяє їх самоосвіта. Самоосвіта викладачів залежить від багатьох факто
рів, а саме: від досягнутого рівня освіти, ступеня оволодіння професією і професійною майстерністю, основами професіоналізму, прояву пізнавальних і професійних інтересів, єдності загальної і спеціальної освіти. Організація самостійної пізнавальної діяльно
сті викладачів потребує обґрунтованого, наукового і комплексного підходу для того, щоб її результати були знач
ущими, а сама вона ефективною. У зв’язку з цим, застосування сучасних інформаційно
-
комунікаційних технологій значним чином впливає на якість само
освіти викладачів. Адж
е використання інформаційно
-
комунікаційних технологій дає змогу людині накопичувати знання, створювати інформацію з метою особистісного інтелектуального зростання. Тому підготовка фахівців з використанням комп’ютерних мультимедійних т
ехнологій, інформаційних технологій набуває пріоритетності. Слід зазначити, що інтеграція ІК
Т у навчальний процес закладів освіти сприяє оптимізації педагогічної системи. Тому актуальним завданням є засвоєн
ня викладачами, які працюють у ПТ
НЗ, сучасних інфо
рмаційно
-
телекомунікаційних технологій. Відповідно оптимізація підходів до активног
о впровадження інформаційно
-
комунікаційних технологій у навчальний процес постійно вимагає суттєвих змін у змісті, методах і прийомах навчання, способах розробки дидактичних
матеріалів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням впровадження та ефективного використання засобів інформаційно
-
телекомунікаційних технологій присвячено цілу низку теоретичних і експериментальних досліджень. Зокрема, особливості 45
використання
інформаційних технологій в освітньому процесі висвітлено у дослідженнях Р. Гуревича, Ю. Жука, В. Клочка, Ж. Меншикової та інших. Питання використання засобів ІТТ у вищих навчальних закладах розглянуто у роботах О. Безпалова, І. Дровнікової, А. Сіцінського
, С. Федорової та інших. Проте у наукових дослідженнях недостатньо уваги приділяється удосконаленню самоосвіти викладачів вищих навчальних закладів засобами інформаційно
-
телекомунікаційних технологій.
Для забезпечення якісного навчання викладачам вищих нав
чальних закладів необхідно постійно займатися самоосвітою і самовдосконаленням
.
І у цьому процесі першочергову роль відіграє засвоєння І
К
Т. Адже оптимізація підхо
дів до активного впровадження ІК
Т у навчальний процес постійно вимагає суттєвих змін у змісті,
методах та прийомах навчання, способах розробки дидактичних матеріалів.
Головною відмінною рисою самоосвіти викладачів є творчість, поєднана з ідеєю творення нового, створення авторських методик з конструюванням і реконструюванням педагогічних процесів. Д
ля запобігання ризику почуватися дискомфортно, сучасний викладач, на думку А. Кузьмінського, “повинен бути ознайомлений зі світовою педагогічною культурою, історією розвитку і сучасним станом педагогічної думки, навчально
-
виховних закладів, технологій навч
ання”
. Ефективність процесу самоосвіти залежить від умов і керування цим процесом, зокрема: готовність, бажання викладача займатися самоосвітою; поєднання у процесі управління впливу саморегулюючого і регульованого характеру; здійснення повного циклу управ
ління впливом на процеси самоосвіти, що включає аналіз результатів викладацької діяльності, на основі якого визначаються основні напрями самоосвіти; планування, координування, організація контролю, коригування процесу самоосвіти відповідно
до поставленої м
ети
.
46
В результаті самоосвіта сприяє актуалізації саморозвитку. Саморозвиток є свідомим саморегулятивним процесом становлення особистості, який проявляється у її прагненні брати відповідальність за власні справи, вчинки, у розкритті потенційних можливостей
і здібностей, вдосконаленні особистісних якостей. Основними характеристиками саморозвитку особистості, зазначає В. Маралов, є життєдіял
ьність, активність
, самостійність, самовизначеність. Саморозвиток неможливий без оволодіння певною сумою знань, тією чи іншою інформацією. Усвідомлені мотиви і визначена мета активізують викладачів до повсякденного збагачення власного запасу знань. У цьому сенсі самоосвіта повинна бути спрямована на формування у викладачів певних компонентів саморозвитку. Л. Хомич виділила
такі ком
поненти саморозвитку:
-
самовизначення -
вироблення своєї позиції у житті, світогляду, ставлення до себе і навколишнього світу, розуміння суспільних процесів, уміння поставити завдання і відповідно діяти;
-
самореалізація -
утвердження себе як особист
ості, яка не обмежує інтересів інших, а також розвиток творчих здібностей (наукових, художніх, технічних, спортивних, організаційно
-
комунікативних) ;
-
самоорганізація -
якість, притаманна кожній людині і особливо важлива для вчителя, який повинен мати навич
ки елементарної психічної саморегуляції, зокрема організації режиму життя, наполегливо йти до досягнення поставленої мети, раціонально працювати і спілкуватися;
-
самореабілітація -
наявність у людини можливостей захистити себе культурними засобами у несприя
тливому оточенні, відстояти свою позицію, встановити злагоду; вміння долати конфлікти без нервових перевантажень, здатність зняти напруження; управляти не тільки своєю психікою, емоціями, а й тілом; вміння відпочивати, адекватно оцінювати себе та інших.
47
Відповідно саморозвиток активно сприяє самоосвіті, а саме, необхідність удосконалення навчально
-
виховного процесу зумовлює потребу у викладачів, на думку вчених, постійно розширювати і поглиблювати професійні знання, уміння та навички, широко ви
користовувати у практиці сучасні технології. Проте криза аналогової інформації в Україні тривала досить довго і була викликана труднощами в опрацюванні інформації, складністю забезпечити її цілісність. Нині в усіх сферах людської діяльності відбувається “
інформаційний вибух”, що обумовлює необхідність забезпечення тих, хто навчається інструментарієм та відповідними технологіями для того, щоб вони мали змогу в подальшому продуктивно працювати та
використовувати з цією метою ІКТ.
Адже більшість професій, які
раніше практично не потребували вмінь працювати у комп’ютерних мережах, тепер потр
ебують активного використання ІК
Т, зокрема Інтернет
-
та Інтранет
-
технологій. І в цій ситуації найскладніше дорослим людям, які вже мають освіту, проте не вміють н
алежним чин
ом використовувати ІК
Т. Їх професійна компетентність повинна містити у собі знання, вміння, навички, професіоналізм у тій чи іншій галузі. А жодна галузь на сучасному етапі фактично н
е обходиться без використання ІК
Т.
Викладач повинен мати високий рівень к
ультури, оскільки це сприяє підвищенню якості навчальних занять, творчій самостійній роботі, самоосвіті як викладачів, так і студентів, їх співпраці та активності у навчанні. Все це висуває підвищені вимоги до діяльності викладача ВНЗ, оволодіння ним сучас
ними видами організації навчальної діяльності. Цей процес в першу чергу пов’язаний із засвоєнням викладачами сучасних інформаційно
-
телекомунікаційних
технологій. Застосування інформаційно
-
комунікаційних технологій дозволяє реалізувати такі важливі дидакти
чні функції як організація спільної дослідницької роботи викладачів і студентів, забезпечення оперативного, зворотного зв’язку та консультаційної допомоги ти
м, хто навчається
. Адже використання інформаційно
-
комунікаційних технологій сприяє простоті подачі інформації, зручності у зберіганні інформації, легкості в опрацюванні інформації.
48
Проте викладачі досить часто, в силу тих чи інших обставин, мають психологічний бар’єр у засв
оєнні сучасних інформаційно
-
комуніка
ційних технологій. Тому наявність Web
-
сервер
а у ПТ
НЗ дає можливість використовувати елементи дистанційного навчання у самоосвіті викладачів. Застосовуються нетрадиційні форми та методи, зокрема
кейс
-
технології
, ділові та рольов
і ігри
, мультимедійне забез
печення
, метод
проектів.
При використанні кейс
-
технології навчально
-
методичні матеріали комплектуються в спеціальний набір (кейс). Цей набір пересилається для самостійного вивчення тому, хто навчається. При достатній мотивації людина може самостійно вивчити та засвоїти значний обсяг матеріалу, якщо та
ке навчання підкріплене змістовним кейсом. Щоб збільшити ефективність ІК
Т, у провідні дистанційні методики впроваджуються ігрові елементи (матеріал закріплюється у віртуальній грі, моделюються життєві ситуації), створюються форуми, на яких усі бажаючі діля
ться пр
актичними знаннями та вміннями. Також ефективною формою самоосвіти є навчальний проект. Учасники проекту працюють у мережі, здійснюють пошук інформації з використанням різноманітних пошукових систем. У процесі роботи над проектом відбувається не тіл
ьки накопичення знань, а й творче їх осмислення. Метод проектів містить у собі сукупність дослідницьких, пошукових, творчих підходів, сприяє використанню певних навчально
-
пізнавальних прийомів, які в результаті самостійних дій дозволяють вирішувати ту чи і
ншу проблему. Крім того, метод проектів передбачає обов’яз
кову презентацію результатів.
Виходячи із зазначеного вище, навчання через Інтернет розглядається не просто як зручна можливість підвищення кваліфікації, а як цілком серйозна альтернатива звичайній освіті, що надає можливості викла
дачу одержати глибокі знання
.
49
Тому ефективним є створення в навчальному закладі внутрішньої мережі Інтранету, яка забезпечує навчальний процес, надає можливість удосконалити систему методичної роботи, поєднавши
традиційний підхід до організації цієї роботи з впровадженням інформаційних технологій. Мережа Інтранету призн
ачена для колективної роботи у ПТ
НЗ, оскільки дозволяє автоматизувати процес обробки, зберігання і пошуку потрібної інформації. Користувач Інтран
ету може швидко і своєчасно отримати інформацію у вигляді готових документів або динамічно сформованих документів за запитом. Інтранет
-
підхід є універсальним для будь
-
яког
о ПТНЗ, незалежно від напряму.
Відповідно важливе значення має використання викладача
ми гіпермедійних навчальних посібників, що мають мультимедійне наповнення (текст, графіка, анімація, відео, звук) і систему гіпертекстових посилань, які забезпечують швидкий перехід до інших розділів, що мають зв’язок з поточним. Важливою їх особливістю є надання користувачу права самостійного вибору порядку перегляду матеріалу та вибору режиму роботи (довідковий, навчаючий, тестовий, контрольний). У таких посібниках вдало реалізуються основні дидактичні принципи навчання: доступність –
забезпечується розум
ним сполученням текстової інформації і гіперпосилань, класифікованих не тільки за темами, але й за рівнями складності. Інтерактивні сторінки із добре продуманою довідковою системою дозволяють виявити початковий рівень знань і запропонувати відповідний ріве
нь складності надання інформації у межах однієї теми. Використання в тексті посібника гіперпосилань на ресурси Інтернету дозволяє більш глибоко вивчити цікаві або незрозумілі розділи; наочність –
забезпечується сполученням вербальних і невербальних засобів
представленої інформації. Адже сполучення текстової й образної інформації засвоюється краще (до 50%), ніж просто текстова (25%) чи образна (33%); зв’язок теорії й практики –
забезпечується внесенням до посібника великої кількості прикладів та практичних з
авдань, які гіперпосиланнями пов’язані з відповідними теоретичними розділами. 50
У цілому з розвитком Інтернету гіпертекст стає основною формою організації культурного простору, витісняючи звичайний книжковий текст. При цьому лінійна послідовність книжного тексту замінюється нелінійною орга
нізацією віртуального тексту
. У зв’язку з цим, одним із сучасних завдань викладача є використання гіпертекстових навчальних матеріалів і організація роботи з ними в діалоговій формі. Проте реалізація цього завдання неможли
ва без ві
дповідної підготовки викладача.
Значним чином інформаційно
-
комунікаційній самоосвіті викладача сприяють віртуальні курси. Вони, як правило, доступні для всіх, хоча в ряді випадків до вступників висуваються певні вимоги, описані серед інших умов пр
и реєстрації. Займатися можна в будь
-
якому місці, де є комп’ютер з виходом в Інтернет. Час початку і закінчення занять кожний вибирає для себе сам. За допомогою курсів викладачі можуть, в першу чергу, оволодіти основними комп’ютерними програмами. Умовно те
хнології, якими викладачі оволодівають у процесі самоосвіти, можна поділити на чотири блоки:
1. Основи роботи на ПК (основи роботи на комп’ютері /Windows Vista/, основи роботи на комп’ютері /Windows XP/, основи роботи в Інтернеті).
2. Офісні прикладки (
Microsoft Word 2007, Microsoft Word 2003, Microsoft Excel 2007, Microsoft Excel 2003, Microsoft Access 2007, Microsoft Access 2003, Microsoft Office 2003 standard).
3. Web
-
дизайн (основи HTML, Microsoft Front Page 2003, графіка для Інтернета).
4. Комп’
ютерна графіка (Adobe Photoshop CS).
Оволодіння цими програмами сприятиме подальшій самоосвіті викладачів професійно
-
технічних
навчальних закладів.
51
Узагальнюючи все вище зазначене, необхідно підкреслити, що на сучасному етапі актуальним є пит
ання компетентної реалізації освіти. Важливу роль у цьому процесі відіграє самоосвіта викладачів професійно
-
технічних
навчальних закладів, зокрема засвоєння ними інформаційно
-
комунікаційних технологій. Забезпечення вільного доступу д
о Інтернету викладачів і учнів у ПТ
НЗ має сприяти формуванню спеціалістів нової формації з високим рівнем інформаційної культури. Проте психологічні й методологічні аспекти використання Інтернет
-
техн
ологій розроблені недостатньо. Список використаних джерел
1.
Агапонов С.В. При
нципи дистанційного утворення / Сергій Вікторович Агапонов: [електронний ресурс]. –
Режим доступу 28.08.2009: http://sez.donetsk.ua/dystancijna
-
osvita/. –
Загол. з екрану. –
Мова укр.
2.
Віртуальне навчання: [електронний ресурс]. –
Режим доступу 28.08.2009: h
ttp://www.osvita. org.ua/distance/articles/20/.
–
Загол. з екрану. –
Мова укр.
3.
Інтернет
-
технології у дистанційному навчанні. Програма “Web
-
Тест Конструктор”: [електронний ресурс]. –
Режим доступу 15.08.2009: http://ua.textreferat.com/referat
-
7723
-
1.html. –
Загол. з екрану. –
Мова укр.
4.
Кузьмінський А.І. Післядипломна педагогічна освіта: теорія і практика: [монографія] / А.І. Кузьмінський. –
Черкаси, 2002. –
288, [1] с.
5.
Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития: учеб. пособ. для студ. средн. педаг. учебн
. заведений / Владимир Георгиевич Маралов. –
М.: Академия, 2002. –
256 с.
6.
Мокін Б.І. Досвід використання Інтернет
-
технологій у Вінницькому державному технічному університеті / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, В.І. Месюра, С.В. Юхимчук: 52
[електронний ресурс]. –
Режи
м доступу 19.08.2009: http://www.vstu.vinnica.ua/ies2000/ doclad/a/a03.htm. –
Загол. з екрану. –
Мова укр.
Автор
sardelka_ss
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 331
Размер файла
702 Кб
Теги
творчий, звіт, чекригіна
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа