close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Выговский С.М. Формы применения межпредметных связей

код для вставки
В статье описываются некоторые формы применения межпредметных связей при изучении биологии в школе. Актуально в связи с реформой школы.
Л.:ІL', 11азважаючи на досить триваJІу історію розвитку, засто• . ' . . су11:11111н м1жпрсдмстних зв нзюв у 11авчаJ1uному процес~ заJІиШа• 1 т1.сн складною і далс1\о не uирішеною проблемою. у 11 (} ІІЮМу ДОСJІЇ}J)І\СІШі ми ВНХОДJІЛІІ 1 ri ІІОТСЗИ, JГЇДНО якоt .1астосувашш міжнредмстннх зв'язків у фор~1і проблемних за· 1111т;11111, навчальних моделей, задач сприятиме ефективнішому форм ув;-~ 1шю діалектика-матер іалістнч н<н·о світо1·.11нду учнів. 11іJщш1lе111110 наукового рівня знань, активізації роJумоnої діяль· н<н.:ті учнів, 11рнще11лс1111ю їм інтересу до вивчення суміж· 1111.х днсн1111лі11, здійсненню політехнічного ІІ[НІІІІlІІІІУ 11авчан11н Т()ІЦО. Форму 11ав
1
1ал1,11ого матеріалу ми розг.ш1дали діалектиtню. В діал~кт11ці, як відомо, під формою прсд~1ста розуміють перш ~Jй все ор1·ані:Jацію і взаємозu'нзок його сJІемснтів, s1кі забезпе· 1
1уют1, внко11а111ш ним певних функцій. Саме таке розуміння фор· м11 ї1 С>уло nзнтс за вихідне для визначення поняття «навчальна модс.
1
11,» в ро3робці нав11а.
1
11,1шх моделей, задач, проблемних за· . . . 1111та 111> на основ~ навчал1>1ю1·0 матср1а.11у м 1ж11рсдмст11ого харак· тер у. І - Іав11ал1>11а модсл1> --
це с11стсма, в ЯІ\ій nі;щошсння між елс­
ментамн 11ідбнвают1) виучуване $ІІ111щс auo проІLсс (тобто іншу снстсму) н межах, )lостатніх длн її ана.пізу з 11авча.r11>11ою мстою. Такс розуміннн моделі передбачає її ідентнчнісп, ~~ виучуваним нnнщем 11астіл1)ю1, що дозволнє не uраховуnатн другорядні фак­
тори, якими супроводжуєгьсн дане явшцс, виділити найголовні­
ші параметри та органі:Jув<.lти процес досліджс1111н (з навчаль· ною мстою) їх ві;tношсш> між собою. У навчаJ1~,11ому процесі дoiti.:111110 застосовув:1т11 поннттн «математична мoJtl'JII>», «фізич­
на МО}lСЛІ»> 1 то~цо. Поді.а н<шчал1>них MOJlCJicii на математ11ч11і, фі~н1ч11і, хі~~ічні, ко11стrу1п1ш11і та ко:".-1Г>і11ова11і віщюві/lає с11с1~и­
фіці їх :Jастосуnа1111н в 1111\і"·11>11іі'1 11ракт111Lі. Крім того, ТШ\а І\JІаси· фіка~tін сама націлюt: у
1
111ів 11а с11івстав.
1
1с1111н від1юшсш> між еле­
мента і\НІ моделі з на в
1
1а"'І111111 м ;у~ атер і а лом відпоnідних дисцип­
лін, ~цо є важливою умовою :JJli ііснсннн МПЗ. Лналіз літератури ;tо:11ю.
1
1нt-: також обгрунтувати правомір­
ністr> і доцільність :1астосува111ш МПЗ у nнгляді задач і проб­
лс~1н11х Jапнтань. Об'єктивно не :~умоnлено особJ11шостя;-...н1 зміс­
ту 11ав
1
1а.,~11,ного матеріалу на міжпрсдмствііі основі. Абстрагу· ва 11нн від Jlругорядних 0Gстаrн111, до якого м11 звертаємось в 11ро1~ссі модсJ1юва~нш, шшор11ста1шя матеріалу :-{ філшн, хімії, 1 Л 1.; чу р 1111 И. Л .. Вс л. с 11 о 11 М. Ф., С ач'' о в 10. І - І. () мстодо.11огн­
чсс1.;11х · 11po6JJc~ax м11тс~1ат11чсского модс.r~11роо111111я 11 611ологш1. В кн.: Мате­
~1ал111L'с1шс МО)І.СJ11Іровr11111с ЖІІЗІІСІІІІІ1ІХ ПJНЩСССОВ, JV\., f\•\11ІС.'ІЬ, 19§8. 74 математики показує явищ , як ви чається, у кількісних спів­
uідн шеннях, спрощує розробку задач. Ефективність розв'язан­
ня проблемної ситуації залежатиме від т r , наскільки методич­
но грамотно читель використає знання учні з інших предметі . Розглянемо кілька прикладів проблемних запитань, навчаль­
них мод лей і задач, які складають основу розроблених нами ск спер~ментальних матеріалів. П рик л ад 1. У темі «Рух кро і по судинах» (8 кл.) певні труди щі викликає пояснення явища уповільнення руху крові в )(апілярах порівняно з її рухом в артеріях і прискорення руху крові у венах порівнян з її рухом у капілярах. При цьому, як-
1цо перш явище виглядає цілк м природно (адже капіляри роз­
т ашовані на більшій відстані від серця ніж артерії), то розгляд другого явища призводить до певного протиріччя: з одного боку, цілком очевидно, що, чим далі кров рухається ід с рця, тим цеи рух має бути повільнішим, ад)Ке, чим далі від серця, тим менший тиск. Але спостерігається протилежна картина -
у ве­
нах, які розташовані на більшій відстані від серця, ніж капіля­
ри, кров рухається швидше. Таке уявне протиріччя дозв ляє створити проблемну ситуа­
цію, ефективність вирішення якої значною мірою залежить від т го, n якій формі використати необхідні знання учнів з фізики. Спростивши умови, за яких пересувається кров в орган1зм1 людини, для пояси ння можна засто­
сувати модель: Sл + S + +Sc = Sи п.; Sиап.>SВ. На малюнку зобра)l<е­
но трубку, по якій руха-
ється вода. Така трубка являє с бою конструктивну модель кро­
носного русла. За д помогою такої моделі (не враховуючи пливу на швидкість руху рідини, її в'язкості, сили тертя об стін­
І<И трубки тощо) можна дістати математичну модель явища у игляді пропорції. Об'єм рідини, який проходить через переріз трубки за одини­
цю часу, можна визначити за допомогою такої формули: V= = S. v, де V -
об'єм води, S -
переріз трубки, v -
швидкість . руху р1дини. Використовуючи рівняння б зперервності струменя в гідро­
динаміці, маємо: (І), тобто, через переріз трубк11 у ()у;о)-НІ\ому місці за одиницю часу ІlJН>ХОДИТІВtС ОДІІ31{011а І\і.r11)1\ЇСТІ1 рідІІІІІ( (у \1ЇС]lЯХ, де .~ага,:11,1\\' русло розгалу)І\сне, МсН:~ТІ><:$І 11а ува:Jі сумарний 11срсріз). І3ІІХОДЯЧ11 3 рі ВІНІ Н ІІЯ {І) ' м ()ж 11 ;\ :~а 11 не ати: .)., (І () . 111а1\111с ка11\учи, шв11дюсп, pi,.ro11111 в трубці обернено пропорнііі на перерізу: ч11м бі.111)11111ї1 11cpepiJ (або сума 11срсрізів, на s11-:i розпа;~ається загал1)11с рус.:10), тнм менша ншидкіст1, руху рі;о1 ни. Лналогі ч ІІС 5ІВИІЦС сностср і гається) я KlllO пор і ПІІЯТИ ШПІІДІ\Ї СТІ) руху кров і в ка п іл я рах і вен ах: загальниіі п срср із канілнр і n 11;1 -
багато бі.r11>ш11й, ніж вен, в нкі збираєтr,сн І\ров із ка пі.аs1рів. «Конструюючи» дану модс.rrь, ми вдаnал11с1> до дся1п1х с11ро ~цсш>. Тому перевіряючи JІ)J(lВJІ.:ІІ>НЇСТІJ нашої мо;tслі, мн пов111111і ноказати, 1цо І.lі с11роІІlСІІІІн не nнссли артефактів. Ми знаємо, ІІL11 швид1\іс11> руху крові залежатиме іі ві;l т11х параметрів, які і\.111 при розглнда1111і 1.tа11ого ншнна відкинули, в;~аючись до ~іого м1~ дслюва1111н, <1.'ІС ВІЛ.ІІОСІІС 3ll(l'ICllllSI ІІІВІІДІ\ОСТl руху І\рОвt в I\tllll лнрах і венах буде бс3 з~tін і залс1катнмс в ос1юшюму від 11і;1 _ НОШСІІІІН їх не рср ізі в, lЦО м 11 і ПОІ\азал н у свої іі мол.сл і. о ІІНС(\ \І у модслr) слід від11ест11 до комuіноnаннх, бо її можна розг"
1
ш;L:1т11 S1 V:z і нк математ11ч11у (пропорІLЇН «.-:-
= -:--), і ЯІ< фі~н11111у (власт111~() .)2 ~
1
1 сті ламі11ар1rо1·0 руху рідини), інк ко11стру1\т11в11у. Тому Jt"·1~1 ефt·1, тнв11і11юrо її в111\ор11ста1111н на уроках біології c.:ri,rt :11\ту~лі1ув:1111 відповідні з11а111н1 учнів з мате~1атню1 та фі:шк11 (<«І>іJик~1:--., VIII клас, тема: «Ро()ота і снергін. З(ІІ\ОН ~~()срсжС'1111н енергії» псрспсктнnпі між11\Н'Jtмет11і :н~'нJюr. «Л.:1п~Gра», \'І 1<.nac, ТС!\· 1:1: «Прима і обср11е11а 111ннюр1tіі'І11іст1»>, -
рстрос11скт1ш11і ~tіж111н·,11. МСТІІ і зn'513Ю · І). Пр11ступаючи ,ito мо;ц.•люваннн, слід стсж1пн насампсрс,~l :;1 тим' IHOU ІІС ВІІОСНТИ :1 ртсфакті в у виучува ІІС я l3ИlllC, Ja па уко110 метод11ч11ою грамотністю внкористашш матеріttлу з інших шкіт. них дисциплін, бl'ручн ;10 уnагн слі,~tуючс: J(o.1111 внnчавсн ,ru11111i'1 . . . ; . . \іатср1ал з ~нших пре)~метш, то неоох1д1ю повторнтн, наск1л1,1.;11 ;щ1lіл1)но застосовування 11а6ут11х :нrаш), нк їх с..'Іід актуа.r~і]у11;1 ТІІ нсрсд застосуванням в новії1 с11туа1(іЇ та ін. Длн наочності 11cpc;l :~астосуnа1111я;-...1 І\·1атсмат11ч11нх, фі:нІ'r1111 \ :1()0 інших МОДСЛСЇІ MO)I\IJa звсртатНСІ> до конструІ\ТНВІІНХ :-..1o;t1 ∙ :1рі'1. В нашому пр11к.:1а;1і Ht' трубка з різ1111і\Пf псрсрізамн і вст:1 ІІОВ.'ІСІІИМИ на різннх її J(ЇЛЯІІКах nимірюnаЛІ>ІШМІІ приладам11. ЇІ) тахометрами або іншими. Практичне внмірюuашш rшзидкості руху рідшш в рі:ншх місцях трубю1 і поріuншнш швндкостсй маt · на мсті :Jакріпити теоретично виnчениі - і матеріал. Повторюючи 3 1\урсу матс:'v1ап1ю1 ві;щоnід11нї1 ~tатсріаJІ, слі;t :зупинитис1> на nластивостях пропорцііі, особ,1111востях їх с1\ла­
дання, ро3в'~1зати дскі-
1
1ька задач з пропорнія:'vtи. Застосоnуюч11 Ntaтcpia.тr з фізики, слід ш<азати учннм, 1цо цсіі 1\Н1тсріал ро:-J1'лн­
;~атимст1)ся на уроках фіз11к11 під tiac внвчсннн тс~в1 «Робота і <.'ІІСJ>ГІSІ. Наведемо задачі, ро~роблсні на осноuі вка:3а11ої модс.'ІЇ. З ад ач а. Сумар1111іі псрсрі] каніJІярів станотп1> Л см
2
, а вен, в яких 3бираєт1>ся І<ров з І<апілярів --
В см
2
. В11з11ачнтн . . . ІІІВІІДКІСТІ> руху кроВІ в венах, 511\ЩО ІІШІІДКІСТЬ руху кров~ n ка-
11ілs1рах становить С см/сек. Ро з в' я:~ о 1<. В11кор11стовуєТІ>СЯ рівняння (ІІ): S1 U:z За 1111с у \.101311 ]ада 1
1і скорuч~но. s~ =в см
2 ВюшІ'ІІІТІІ •':? звіюш ., ~ І ~· =∙- -
S2 Я1шю 11ідсіав11т11 11ідо~1і :111:-1
1
1с1111н. '() Ui(l'f)Ж 11 МО Л см
2
·С см/сек Л·С (.!" ~ ∙- ∙∙∙∙--∙∙ ∙ - -
∙∙∙-∙∙- ∙ :∙ --
C\l/l'<.'I( • 1) ,, J> u см:· > В ід п о в ід І>: ІLІВ11дюст11 руху кро111 у nc11ax /lОршшоватн­
Л·С мс --∙ Ї~-
<: м/с:ск. І.Цоб ун 11к11ут11 с11 ро1цс1ш х ун в,;1 с111> п ро Gio.:ro1∙i 1
111 і тн 1 ща, 111 с­
.~1 н :н1стосува1111н МОJlСЛСЇІ і :Jада
1
1 c.:iiJl :~уп111111л1с11 11;1 їх осоGлн-
,., . nостях, в да ному Bllll ад ку на ОСОО.'lІШОСИІХ ІН'ІН'(')''І\:І І І І Ін І\ poLH ((1) . . nснах 1 кai11Jts1p[!X. Задачу под<J110 в Jа1·ал1>11ому в11глнді 1 а.:11·е()раї
1
11111м11 поз11а­
чс1111ями. Наведемо щншла;l задач ] 1.;і.• 111кk1111:'.1н даними, які . " ' вчитсл1) може :за 11ро11онуват11 учня'' ,rt.:1н са мопї 111101∙0 розв язу-
nаншr. З ад ач а І. .Я1\а rтн1дкісТІ> крові в :1ртерії :~ перерізом 0,5 см
2
, нюцо відомо, нtо n 1\апілярах, 11~1 нкі ро:111:1;щєТІ>СЯ дана артерія, :~ сумарним псрері3ом 100 см
2 кров рухаєг1,сн і3 швнд-
77 ністю 0,05 см/сек. Показати віАміннісп, в характері капілярної і артеріальної кровотечі. З ад ач а 2. У людини в стані спокою швидкість руху кроні 110 нижній порожнистій вені ста1ю1шп> 10 см/сек. Яка швидкіст1) І< рові в су дивах відповідної ка 11 іл н р ної системи (ма ється на ув<1-
Jі середня швид1<ість), яюцо ві;щошсння сума рв: ого перерізу ка-
11ілярі13 до перерізу нижш)ої 11орож1111стої вени дорівнює 25? Як(· біологічне значеннн має ві;~мі1111ісп> у швид1<ості руху І<рові 11f1 венах і капілярах? З ад а ч а З. П ри інте11сиn11ій роботі швидкість руху крові у ННЖІІіЙ НОрОЖІІИСТЇЙ ПСНЇ JІЮДИІІИ ~fiЇJlf>IIIИJIOCЯ ДО 20 СМ/ССК. 5f I\ ві·дпоnідно 3мі11иласн ншидкість руху крові у І<апілярах? Я1н· . . . :тачення має прискорення руху кров~ при псрсход1 людини в1:t стану спокою до напруженої фі;зичної праці? З ад ач а 4. В аорті, переріз якої становить 8 см
2
, І<ров ру­
.\аЄТІ>СЯ із швидкістю 20 см/сек. Яку шnндкісТІ> матиме кров 1: 1<апілярах, якщо їхній загальний переріз становить 3200 см:!·~ При інтенсивній роботі ншидкісТІ> руху крові в аорті зрос.н;1 вдвічі. Чому дорівшоnатиме швидкість руху крові в капіляра;(! З ад ач а 5. Використавши розn'язаш1я попередніх зад;JІ1. покажіть матеріальність і пізнаванність життєвих процесів, щ11 відбупаються в організмі людини. Яке значення мають зна1111~1 :~ філши і математики в Д()слідженпі живої матерії? Пр и кл ад 2. Під час uивчення особливостей будови вод~1 ∙ них рослин ( «Б()тані1<а», VI клас), водяних тварин («Зоологія;: .. VI І 1<лас), анатомо-фізіологічних змін, які відбуваються в орг;1-
11ізмах тварин у процесі їх пристосування до умов життя у rю;li («Загальна біологія», ІХ клас), та іншого матеріалу певні трул-
1101ці винш<шоп) у зв'нз1\у з необхідністю враховуват11 фаrпор ~1рхімедової ·снлн (курс філrю1 VI клас, те~1:.1 «Тиск рідин і r;1. JЇВ»). Навчальні ситуанії ІЗ кожному окремому випадку можуть бу­
тн задані постановкою проблемних запитань: 1. Чому водорості. хоча їх розміри можуп> досягати значних величин, не мають т:1 ∙ 1<их міцних стебел, як nшді рослини? 2. Чим пояснити, rцо син і ї1 1<ит, маса тіла якого JlОснгає 150 т, має менш масивний сксл(\ї. ніж африканс1>кнй сло11, маса якого лише З т? З. Чому кит, нк11і1 раптом опинився па суші, через деякий час гине від ядухи, хо
1
1 і дихає атмосферним повітрям? Модель будується на основі в1шористання закону Архімс;~:1 (ті.
1
ю, занурене у воду, втрачає у вазі стільки, скільки важ11т1. 1нща в об'ємі, витісненому тілом). Роль конструктивної модс.1 і \ІОЖе nиконувати будь-нкс тіло, вага ЯІ<оrо послідовно внмір10 t;тr)ся спочатку на поnітрі, а потім у воді. 78 З ад ач і. 1. Визначити вагу тіла у вакуумі, нкщо його маса 60 кг. 2. Чому дорівнюват11мс вага тіла, зануре1101·0 у воду, яюr(о· густина тіла в середньому дорівнює густині rю;о1? 3. Які особливості будови водяних ссавців вн1нш.11н ІЗ процесі еволюції внаслідок дії архімедової сили? 4. Дати порівняльну характеристику опорно-рухових систем у водш1их ссавців і людини за такою схемою: фактор середови1ца-+особливості будови-+відповідні функції. При к JІ ад З. Хімічною моделлю процесу окисленнн глю­
І<ози у м'язах може бути загальне рівншпш рса1<ції: З ад ач і. І. Визначити: а) яка кіль1<ість енергії виділитьсн при оюrс­
,:1енні у м'язах 1 моль глюкози, як1по при 01<ис.пс1111і 1 г цієї рс·­
човинн ВНДЇJІ5Н::ТІ)СЯ 17,2 І<}Дж: енергії? б) яка І\ЇJІЬКЇСТЬ 1-а1сшо в .·1ітрах зпадобитьсн для цього? 2. Скільк11 ІПІСІІІО (в v'riтpax) потребує організм для ВИІ<ОНаJІ­
ІІЯ рОU()ТП В 3096 КД)J\? 3. Якій кількості глибок11х вдихів і вн;~нхів не ві/lІІОВЇ)tає J(ЛН людей з такою ємІ<істю легень: 300 см
3
, 3500 см
3
, 5000 см
3
, нкн{о кіль1<іст1) увібраного кисню становить 5 % від ус1)ого 11овітрн, яке 1r роход1 · ІТІ1 через легені? 4. Добова витрата енергії учня 14 рокіn ста1юш1т1, 9288 кДж:. Скільки кисню з1шдоби,110сн длн цьо1·u (розрахунки пести, при­
ііннвши, ЩО ЄДИІНІ:V1 )l)l\CPCJIOM енергії була ГJІІОКО:~а)? Застосування матеріалу на мі.жпрсдмстній основі у вказаних формах дозволяє вс тіл1.>ки піднести тсорстичппіі ріnснь викла­
дашш і вн рі шуват11 на ці й основі ряд навч а .. 1
11>1ю-в11хов11н х завдань, а й спринтнмс формуванню в учнів умінr) самостіі'11ю мо­
делювати ті або інші процеси з ).1СТОю їх всебічного а11а.11і]у, тпор­
чому використаншо знань з інших дисциплін. Прн ІО>ому діалек­
тика заст()суваннп моделей в навчальному проІl('Сі 11ош1ш1а бутн така: І ет а п. Використання моделей вчителt'м Jl.ІІН rюнснення нового матреіалу (мета -
ознайомити у
1
1нів :~ 11011s1ттям «навча­
льна модеJІь» і особливостями її nикорист ;:11111н в умоnах здій­
снення мі1кпредмстних зв
1
язків. ІІ ст а п. Вк.і1ю
1
1с1111н моделей в самостійні роботи учнів: для розв'язува1111н :{;tJt:tt1, виконання вправ, nідпоnідей па запиташш (мета -
наnчнтн у
1
111іп самостій­
но викорнстоnувати моделі для вивчення того aGo іншого яви-
79 ни~). ІІІ ст а 11. Са:vюстііінс «ю>нструювання» уч11н;v111 11авчал1>-
1111х моделей на міжнредмст11ії1 основі і n11корнста1111н їх для ш1-
ІР1с1111н певних нвшц (мета - -∙ с11р11sп11 творчо!\·1у застосуванню у
1
111н ми м і1кпрсдмст1111 х :ш \І]І\і в у на вча.r11,11ому процесі). 3а~~НаЧсІІЇ форМІІ J3CTO<.:yBilllllH МЇЖІІj)СДМСТІІНХ Зl3'ЯЗКЇІЗ бЇЛЬlІІ 1юn~ю nідповідаюп, в11утріш11ііі 11р11роді навчального матсріаJІу. що до:3волнє сподіват11с1, у 11р;ш11л1,11ості внсунутої гіпотези. 80 
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа