close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Анотація

код для вставкиСкачать
LabVIEW
Сучасні засоби розробки прикладного програмного забезпечення надають широкий
вибір
інструментів, як для досвідчених програмістів, так і для не досвідчених у програмуванні користувачів.
Ці засоби дозволяють створювати призначені для користувача програми безпосередньо на
стандартних
мовах
програмування
,
які є основою ряду інструментальних програмних за
собів.
LabVIEW
(
Laboratory
Virtual
Instrument
Engineering
Workbench
) дозволяє розробляти
прикладне програмне забезпечення
для організації взаємодії з вимірювальною і керуючої апаратур
ою, збору, обробки і відображення інформації та результатів
розрахунків
, а також моделювання як окремих об'єктів, так і автоматизованих систем в цілому.
В основі
LabVIEW
лежить концепція
графічного програмування
-
послідовне з'єднання
функціональних
блоків на
блок
-
діаграмі. Розробником LabVIEW
є
американська
компанія National
Instruments
.
Завдяки своїй гнучкості і масштабованості, LabVIEW
може викорис
товуватися на всіх етапах технологічного процесу
: від моделювання і розробки прототипів продуктів до широкомасштабних виробничих випробувань.
Застосування інтегрованого середовища LabVIEW для вимірювання сигналі
в, обробки результатів і обміну даними підвищить
продуктивність
всього підприємства.
В
LabVIEW програми
створюються у вигляді графічних діаграм, подібних звичайним блок
-
схемами.
LabVIEW
є відкритою си
стемою програмування і має вбудовану підтримку всіх застосовуваних у даний час програмних інтерфейсів, таких як Win
32 DLL
, COM
.
NET
, DDE
, мережевих
протоколів
на базі IP
, DataSocket
та ін.. Використовуючи техн
ологію віртуальних приладів, ми
може
м
перетворити
стандартний
персональний
комп'ютер та набір
довільного контрольно
-
вимірювального обладнання на багатофункціональний вимірювально
-
обчислювальний комплекс.
Безсумнівн
ою перевагою LabVIEW є те, що розробнику і користувачеві доступні функціонально ідентичні
системи програмування
для різних операційних систем
.
В основі технології використання LabVIEW лежить комбіноване
моделювання систем
на ЕОМ, що включає аналітичне, імітаційне і н
атурне.
Після
вимірювання
та
аналізу
будь
-
якої величини наступним логічним кроком часто є
управління,
тобто зміна певних параметрів залежно від отриманих результатів.
Всі представлені види моделювання можуть бути реалізовані з використанням системи програм
ування LabVIEW.
LabVIEW може успішно застосовуватися в освітніх і наукових цілях, при промисловій автоматизації, в проектних та комерційних структурах, пов'язаних з
тестуванням
і вимірюванням будь
-
яких парам
етрів, їх аналізом, візуалізацією результатів, створенням баз даних, використанням комп'ютерних мереж.
Графічний
мова
програмування «G», використовуваний в LabVIEW, заснований на архітектурі потоків даних.
Послід
овність виконання операторів у таких мовах визначається не порядком їх проходження (як в імперативних мовах програмування), а наявністю даних на входах цих операторів.Оператори, не пов'язані з даними, виконуються паралельно в довільному порядку.
Програмува
ння в системі LabVIEW максимально наближене до
поняття
алгоритм.
Після
того
, як ви продумаєте алгоритм
роботи
своєї майбут
ньої програми, вам залишиться лише намалювати блок
-
схему цього алгоритму з використанням графічного мови програмування «G».
Вам не потрібно думати про осередки пам'яті, адреси, портах введення
-
виведення, перериваннях та інших атрибутах системного програмув
ання.
Дані будуть передаватися від блоку до блоку з «
проводів
», оброблятися, відображатися, зберігатися у відповідності з вашим алгоритмом.
Мало того, сам потік даних буде керувати ходом виконання вашої програми.
Ядро LabVIEW може
автоматично
використовувати ефективні сучасні обчислювальні можливості, такі як багатозадачність, багатопоточність і т.п.
В основі програмування в LabVIEW лежить поняття в
іртуальних приладів (Virtual Instruments, VI).
Процес програмування в LabVIEW схожий на збірку будь
-
якої моделі з конструктора.
Програміст формує користувальницький інтерфейс програми -
«
мишкою
» вибирає з наочних палітр
-
меню потрібні елементи (кнопки, регулятори, графіки.) І поміщає їх на робоче поле п
рограми.
Аналогічно «
малюється
» алгоритм -
з палітр
-
меню вибираються потрібні підпрограми,
функції
, конструкції
програмування
(цикли, умовні конструкції та ін
.).
Потім також мишкою встановлюються зв'язки між елементами -
створюються віртуальні дроти, за якими дані будуть слідувати від джерела до приймача.
Якщо при програмуванні випадково буде зроблена помилка, наприклад якийсь дріт буде підключений «
не туди
», т
о в більшості випадків LabVIEW відразу зверне на це увагу програміста.
Після того, як алгоритм -
блок
-
схема намальований, програма готова до роботи.
На лицьовій панелі, як і належить, розташовуються елементи управління програмою -
кнопки, графіки, вимикачі
тощо.
Блок
-
схема -
це, по суті, і є сама програма.
При написанні (а вірніше створення, тому що писати доводиться не так вже й багато) програми використовується таке поняття, як «потік даних» (Data Flow).
Суть його в тому, що всі елементи програми (які пре
дставлені графічно) зв'язуються між собою зв'язками (проводами, нитками) по яких і відбувається передача даних.
LabVIEW
надає можливість вибору
декількох
способів реалізації
алгоритмів аналізу
. Незважаючи
на те
, що
LabVIEW
є середовищем
переважно
графічног
о програмування
, вона також
має необхідний
інструментарій
для роботи
з текстовими
обчислювальними
алгоритмами
завдяки
компілятору
. Компілятор
LabVIEW MathScript
підтримує
синтаксис
. M
файлів
і більше 800
звичайно використовуваних
математичних функцій
, функцій
аналізу
, обробки
сигналів і
управління
. Компілятор
LabVIEW MathScript
, підтримує два
інтерфейсу
роботи
, встановлюється
з
модулем розширення
LabVIEW MathScript RT
.
Отже, в LabVIEW
ви створюєте користувальницький інтерфейс (лицьову панель), з керуючи
ми елементами і індикаторами.
Керуючі елементи -
це тумблери, кнопки, поля введення та інші
пристрої введення
.
Індикатори -
це графіки, шкали, лампочки, текстові поля тощо.
Після створення призначеног
о для користувача інтерфейсу, ви додаєте програмний код, який управляє об'єктами на лицьовій панелі.
Цей код міститься у схемі (block diagram).
Цей код чимось нагадує собою блок
-
схему, хоча відмінностей багато.
LabVIEW можна використовувати для того, щоб к
ерувати різним обладнанням, таким, як, пристрої збору даних, різні
датчики
, пристрої спостереження, рухові пристрої (наприклад, крокові мотори) тощо, а так само GPIB, PXI, VXI, RS
-
232 b RS
-
484 пристрою.
Також в
LabVIEW є вбудовані засоби для підключення створених програм до
мережі
, використовуючи LabVIEW Web Server і різні
стандартні
протоколи
й засоби, такі як TCP / IP і ActiveX.
Автор
vasylevss
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
74
Размер файла
114 Кб
Теги
анотація
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа