close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Інтэрнэт-горад "Будзьма разам"

код для вставки
сумесная дзейнасць без прымусу
 Культурн?цк? антыкрыз?сны праект ??нтэрнэт
-
горад ?Будзьма разам?
1
© А?тар праекта Уладз?м?р Лемех
, М?нск
lemekh@antieconomy.com
http://antieconomy.com
+375 29 678
-
42
-
52
Эканом?ка
горада
штучна
абагульняе
сувяз?,
грэбуе
якасцю
?
эфекты?насцю
камун?кацый,
пашырае
прорву
пам?ж
аф?цыйным
?
рэальным
.
?нтэрнэт
-
горад
?Будзьма
разам?
нейтрал?зуе
фатальную
залежнасць
ад
?мператыва?
эканом?к?,
ствараючы
прэцэдэнт
паралельнай
культурн?цкай
?
б?знес
-
прасторы
.
.
Жыцьцё
такое
вял?кае
?
яшчэ
незразумелае,
што
ня
можа
быць
штампаваных,
для
?с?х
абавязковых,
шляхо?
.
Абдз?ралов?ч
?
,
В?льня,
1921
г
.
Дзелавая
?н?цыятыва
для
прыватных
?нвестара?,
уладальн?ка?
буйных
карпарацый,
гандлевых
?
лаг?стычных
цэнтра?,
?ншых
складаных
?ерарх?чных
с?стэм
дае зразумець, што прыбытак аднаго боку не з?я?ляецца стратай другога 2
дае зразумець, што эканом?ка -
прыватны выпадак ? фрагмент культурнай ? б?знес
-
прасторы
?ДЭЯ
СТРАТЭГ?Я
?
ахопл?вае
шырокае
кола пакры?джаных
?нтарэса?
?
спрыяе
?зн?кненню
творчых
альянса?
?
натхняе
на дзелавую
акты?насць
?
ухваляе
эфекты?насць
культурных ? б?знес
-
камун?кацый
Эфекты?насць не мэта, а кропка адл?ку
Аднос?ны замест цаны
Эканам?чная дактрына горада:скажэнне сутнасц?, парал?ч аднос?н
?
Эканом?ка
штучна
падзяляе
адз?ную
культурн?цкую
прастору
на
донара?,
рэцып?ента?
?
?х
крэдытора?
.
?
Законы
падпарадкавання
рэгламентуюць
правы
?
абавязк?
бако?
.
?
Эканом?ка
горада
культыв?руе
спекуляты?ны
парадак
?
залежнасць
ад
кепскага
пал?тычнага
асяродзя
.
?
На
тэрыторы?
горада
ствараецца
?плывов
ая
плынь
бюракраты?
.
?
Бюджет
горада
з?я?ляецца
калекты?най
размеркавальнай
задачай
,
адчужанай
ад
эфекты?насц?
камун?кацый
.
3
ЗАКОНЫ
падпарадкавання
ГОРАД
РЭЦЫП?ЕНТЫ
ДОНАРЫ
Калекты?ны
гарадск?
бюджэт
крэдыторы
бюракратыя
Можна быць в?ртуезам фальшывай гульн?. [Стан?сла? Еж? Лец, ф?лосаф]
?нтэрнэт
-
горад ?Будзьма разам? 4
ЭФЕКТЫ?НАСЦЬ
КАМУН?КАЦЫЙ
М?жнародны
?нтэрнэт-альянс
?НТЭРНЭТ-ГОРАД
ФУНДАТАРЫ
Рэзыдэнцк? бюджэт ?Г
кааперацыя кап?тала?
Рэагентны
бюджэт ?Г
кааперацыя
сямейных унеска?
крэдыторы
таварыства
?нвестара?
таварыства
сямейных
гаспадарак
?нтэлектуальная рэакцыя на вертыкальна
-
арган?заваныя сувяз? ?
Унеск?
некрэдытных
кап?тала?
?
рэзыдэнцк?
бюджэт
?нтэрнэт
-
горада
з?я?ляюцца
антыкрыз?сным
крокам
па
аптым?зацы?
сувязя?
-
м?н?м?зацы?
чынн?ка
цаны
?
банка?скага
працэнта
5
з?я?ляецца
м?жнародным,
выключна
?нвестыцыйным
?
?тульным
для
б?знесу
РЭЗЫДЭНЦК? СКЛАДН?К ГАРАДСК?Х ?НТЭРНЭТ
-
КАМУН?КАЦЫЙ РЭАГЕНТНЫ СКЛАДН?К ГОРАДСК?Х ?НТЭРНЭТ
-
КАМУН?КАЦЫЙ з?я?ляецца
нацыянальным,
выключна
кааператы?ным
?
?тульным
для
сямейных
дзелавых
?н?цыяты?
?
Унеск?
замежнай
(моцнай)
валюты
?
рэагентны
бюджэт
?нтэрнэт
-
горада
ствараюць
канал
зваротнай
сувяз?
з
рэзыдэнтам?
горада
?
яго
фундатарам?
.
К?раванне
ф?нансавым?
актывам?
?нтэрнэт
-
горада
ажыцця?ляюць
фундатары
праекта
? ?х
куратары
.
?нвестыцы? фундатара? ?нтэрнэт
-
горада ад BYR
5 млрд.
Прававая форма легал?зацы? ? акупнасц? ?нвестыцый ?
простае таварыства
Ресурсны патэнцыял праекта
(трэба ствараць з нуля)
6
Унесак
USD
РЭАГЕНТЫ
Безупынная мадэрн?зацыя хатн?х гаспадарак ФУНДАТАРЫ
эфекты?ных камун?кацый
небан
ка?ск?
BYR
-
кап?тал
Простае таварыства
"?нтэрнэт-горад "Будзьма разам"
РЭЗЫДЭНТЫ
Авансавы танны
кап?тал
Працэс рэал?зацы? прадукц?? ? дзелавых ?н?цыяты? без камерцыйнай рызык?
BYR
BYR
-
плацяжы
камун?каты?ная
платформа
сумесныя
акцы?
анлайн
базы
?нтэлектуальны
?нтэрнэт-гандаль
Эканам?чная платформа праекта
разл?к? ? суправаджэнне -
У. Лемех
?
Рэагент
падцвярджае
свой
удзел
у
гарадск?х
?нтэрнэт
-
камун?кацыях
праз
куплю
?
аплату
?мяннога
абанемента
за
12
-
24
-
36
-
48
-
60
тэрм?н
сябро?ства
.
?
Рэагент
абменьвае
?мянны
абанемент
на
тавар
рэзыдэнта,
а
рэзыдэнт
?
на
грошы
?нтэрнэт
-
горада
.
7
?
Роб?ць абавязковую ?нвестыцыю ?
$
286 на тэрм?н сябро?ства
?
Купляе ?мянны абанемент коштам BYR
10 млн (
$1163)
з тэрм?нам аплаты 24 мес
?
Абменьвае абанемент на тавар(ы) рэзыдэнта(?) агульным коштам BYR
10 млн
?
Мае магчымасць падаць зая?ку на безпрацэнтную пазыку ? памеры $
286 на тэрм?н сябро?ства
Узор аднос?н
(
фрагмент)
? Абменьвае ?мянны абанемент рэагента на грошы ?нтэрнэт
-
горада ? памеры BYR
10 млн м?нус
дысконт на карысць фундатара?
?
На працягу тэрм?на сябро?ства карыстаецца кароткачасовай пазыкай ? памеры BYR
1,3 млн на ?зро?н? 3/5 ста?к? рэф?нансавання
? Маюць: -
працэнтны даход на ?зро?н? ста?к? рэф?нансавання
-
дысконт, прапануемы рэзыдэнтам? ?нтэрнэт
-
горада
? Карыста
ю
цца бягучым? плацяжам? рэагента?
Для
ста
?к?
рэф?нансавання
(аф?цыйнай
цаны
пазык?
BYR)
?
27
%
гадавых
?
тэрм?на
сябро?ства
?
24
мес
.
РЭАГЕНТ
РЭЗЫДЭНТ
ФУНДАТАРЫ
Камун?каты?ная платформа праекта
(арх?тэктура платформы есць, яе веб
-
сайта ?
няма)
8
СЛУЖБА ЗНЕШНЯГА МАН?ТОРЫНГА ацэнка эфекты?насц? б?знес
-
камун?кацый, ?дэнтыф?кацыя проф?ля ?дзельн?ка праекта КАНСУЛЬТАЦЫЙНАЯ СЛУЖБА
?нтэрнэт
-
кансультацы?, экспертыза праектных рашэння?, веб?нары ? тэматычныя дыскус?? ЭЛЕКТРОННЫ ОФ?С шматфункцыянальны анлайн
-
сэрв?с для сумеснай працы ? к?равання б?знес
-
працэсам?
9
Хт
о
я
так?,
чаму
пра
гэта
я
кажу,
таму
што
гэта
мой
горад,
я
тут
жыву
?
А
.
Пам?дора?
.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
199
Размер файла
1 487 Кб
Теги
будзьма, ідэя, камунікацыі, новы, інтэрнэт, разам, горад
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа