close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация правових. сист Microsoft Office PowerPoint (2)

код для вставкиСкачать
Презентація правових систем, з досвіду роботи ЗДВР Башмачанської СШ Вискарки Людмили Іванівни
C
истема
право виховної роботи
у Башмачанській
середній загальноосвітній школі
Завдання
:
Формування
в дітей
і підлітків
правової
культури
Організація
забезпечення
системи
ранньої
профілактики
правопорушень
Контроль за вихованням
, розвитком
підлітків
, які
перебувають на обліку
Надання
педагогічної
допомоги
сім’ям
, у яких
виховуються
«
важкі
» діти
Реалізація
принципу взаємодії
у виховній
роботі
між
різними
ланками освіти
Підвищення
правової
культури
всіх
учасників
навчально
-
виховного
процесу
: учнів, педагогів
, батьків
–
як через систематичну
правову
пропаганду, так і через додержання
правових
норм у діяльності
школи
Поєднання виховної і правовиховної
роботи
виховання
громадянина
України
;
виконання
вимог
Державного стандарту загальної
середньої
освіти
, підготовка
учнів до подальшої
освіти
і трудової
діяльності
;
виховання
в учнів поваги
до Конституції
України
, прав і свободи
людини
і
громадянина
, почуття
власної
гідності
, відповідальності
перед законом за свої
дії
, свідомого
ставлення
до обов’язків
людини
і громадянина
;
реалізація
права учнів на вільне
формування
політичних
і світоглядних
переконань
;
виховання
шанобливого
ставлення
до родини
, поваги
до
народних
традицій
і звичаїв
, державної
та рідної
мови
, національних
цінностей
українського
народу та інших
народів
і націй
;
виховання
свідомого
ставлення
до свого
здоров’я
та здоров’я
інших
громадян
як найвищої
цінності
, формування
гігієнічних
навичок
і засад здорового способу життя
, збереження
і зміцнення
фізичного
та психічного
здоров’я
учнів;
розвиток
здібностей
, обдарувань
і талантів
дітей
;
соціальний
та матеріальний
захист
творчо
обдарованих
, здібних
, трудолюбивих
учасників
навчально
-
виховного
процесу
.
Педагогічна
превенція
–
це
частина
загального
навчально
-
виховного
процесу
школи
. Вона представлена двома
основними
групами
засобів
: загальною
ранньою
превенцією
з усіма
учнями
і спеціальною
превенцією
з важкими
учнями
та їх
батьками.
Для досягнення
належного
результату в роботі
з підлітками
педагогічний
колектив
школи
залучає
до виховного
процесу
батьків
, громадські
організації
, органи
місцевого
самоврядування
, правоохоронні
органи
. Така
співпраця
забезпечує
стійкість
і стабільність
навчально
-
виховного
процесу
, сприяє
усуненню
психолого
-
педагогічних
порушень
соціальної
адаптації
неповнолітніх
Огляд
-
конкурс право виховної роботи
Контроль за відвідуванням Уроки правознавства
Цикл бесід на правову тематику
Робота шкільного прес
-
центру
Обговорення проблемних ситуацій
Вивчення правил для учнів
Тижні права
Профілактика шкідливих звичок
“Школа
проти СНІДу”
“Рівний
–
рівному”
Шкільне самоврядування Міністерство внутрішніх справ
Шкільні та позашкільні гуртки
Індивідуальна робота з учнями. Охоплення дорученнями
Організація дозвілля
Новобраний
кабінет міністрів ш
кільної республіки після урочистої інавгурації.
Жовтень 2011 р.
Девіз міністерства:
«
Обов'язок
без права –
це
рабство; право без обов'язків
–
анархія
».
До складу міністерства входять представники 5
-
11 класів
Форми роботи МВС
Рейд «Урок» Рейд «Перерва»
, Рейд ―Портфель
‖
Рейд ―Щоденник
‖
Засідання дисциплінарної комісії
Робочі лінійки
Інтеграція виховних зусиль школи, сім
’
ї, правоохоронних закладів, місцевої влади
Служба у справах неповнолі
тніх
Правоохоронні органи
Соціально
психологічна служба
психологічна служба
Органи місцевої влади
Наркопост
Батьківський комітет
Шкільне самоврядування. Міністерство дисципліни і порядку
Рада профілактики правопорушень
Класними
керівниками
та адміністрацією
школи
проводиться постійна
індивідуальна
робота з учнями
.
Системною є профілактична
робота з учнями
, які
стоять на внутрішкільному
обліку
: за кожним
з них закріплено
громадського
вихователя
(
класного
керівника
), який
проводить індивідуальну
роботу; на кожного учня
заведена індивідуальна
картка
, ведеться
робота психолога; стан роботи
з цими
учнями
заслуховуються
на нарадах
при директору, на нарадах
класних
керівників
.
Питання
правового виховання
виносяться
на засідання
методичного об’єднання
класних
керівників
.
Рекомендації
методичного об’єднання
класних
керівників
по питанню
«
Правовиховна
робота у школі
як передумова
формування
правової
особистості
»
Завдання
класного
керівника
з превентивного виховання
:
забезпечення
формування
в учнів високих
моральних
якостей
, які
є головним
чинником
вибору
способів
поведінки
;
сприяти
формуванню
в учнів моральних
почуттів
, які
регулювали
б їхню
поведінку
: почуття
законності
обраної
мети, правомірності
шляхів
і засобів
їх
реалізації
, справедливості
, відповідальності
;
виробляти
навички
і звички
високоморальної
поведінки
; з
абезпечити
подолання
окремими
учнями
шкідливих
навичок
і звичок
, що
сформувалися
внаслідок
помилок
і
недоліків
виховання
1.
Стимулювати
здоровий спосіб
життя
і позитивну
соціальну
орієнтацію
у процесі
соціалізації
учнів;
2.
Використовувати
активні
форми
й
методи
виховного
впливу
на учнів (
рольові
ігри
, аутотренінги
, діалоги
, дискусії
тощо
);
3.
Використовувати
досягнення
педагогічної
та психологічної
науки, о
пановувати
новітні
педагогічні
технології
;
4.
Гармонізувати
сімейно
-
шкільне
виховання
на засадах гуманізму,доброзичливості
, демократизму, партнерських
відносин
учасників
навчально
-
виховного
процесу
.
Щотижня
В щоденниках поведінки всіх учнів і особливо "проблемних" відмічати все те позитивне, що було в їх поведінці за кожний тиждень.
Проводити консультативні дні для батьків.
Проводити зустрічі батьківського комітету класу із адміністрацією школи.
Щомісяця
Контролювати та систематично коректувати роботу з дітьми, що мають фізичні вади, затримку у розумовому розвитку, з дітьми з неблагополучних сімей, малозабезпечених сімей, з ―проблемними‖
, дітьми підвищеної педагогічної уваги .
В разі, коли поведінка батьків чи учня не піддається корекції, ставити питання про вплив на них відповідними організаціями, а у випадку зразкового виконання батьківських обов'язків —
максимально заохочувати.
Забезпечити відвідування школи , вчителів батьками "проблемних" дітей.
Проводити батьківські рейди у мікрорайоні школи з метою:
а)перевірки дотримання учнями рекомендованого режиму дня; б)виявлення та допомоги батькам, які не забезпечують правильного сімейного виховання дітей, організації роботи з ними.
Класним керівникам домогтися 100% явки учнів школи в шкільній формі, в одязі, що відповідає роду учбової діяльності.
Проводити дні відкритих дверей.
Щочверті
Вчителям особисто зустрітися з батьками невстигаючих учнів.
Проводити інструктажі з техніки безпеки. Змістом відповідного учбового матеріалу сприяти проведенню тижнів здоров'я, попередження травматизму, правопорушень. Зміст проведеного записувати в журнал.
Проводити моніторинг вихованості серед учнів та батьків, з подальшим заповненням паспорта здоров'я.
Залучати батьків до проведення тижнів здоров'я, тижнів попередження правопорушень.
Організувати вивчення та перевірку знань учнями шкільних нормативних документів Проводити і контролювати роботу з "проблемними" дітьми.
Щосеместра
Проводити
рейди
-
перевірки
зайнятості
учнів вдома
Практикувати
організацію
спільного
відпочинку
батьків
, учнів та вчителів
.
Щорічно
Приймати участь у тижнях правознавства
Нові завдання, перспективи роботи з учнями
Створення емоційно
-
позитивної системи взаємовідносин
Удосконалення підвищення ефективності навчально
-
виховної роботи з учнями
Організація роботи з учнями в школі
Вивчення рівня вихованості
Спостереження за формами спілкування дітей у класі, громадських місцях, у сім’ї
Вчителі, класні керівники, адміністрація школи, члени творчої групи
Аналіз причин та умов, що сприяють зниженню рівня вихованості учнів
Навчальна діяльність (уроки правознавства)
Позакласна діяльність (гуртки, клуби, секції, місячники, тижні, свята, ранки, вечори відпочинку, зустрічі з
представниками правоохоронних органів)
Індивідуальна робота (пам’ятки)
Анкетування, співбесіди, аналіз результатів, вивчення сімейних умов
Збір інформації (картотека)
Підсумки роботи
Планування роботи з учнями, з батьками, з громадськими організаціями
«Не роби
зла ні
людям, ні
природі
»;
«Т
ільки
в чесній
праці
твоя добра слава і твоє
безсмертя
»;
«У найтяжчі
дні
свого
народу, своєї
батьківщини
стань на її
захист
, бо
так роблять
справжні
патріоти
»;
«
Найбільше
багатство
людини
–
її
здоров’я
; воно
потрібне
тобі
, людям, Батьківщині
»;
«Н
авчайся
прекрасному і величному
»
.
Правоосвітницька
робота з батьками
Психолого
-
педагогічна допомога сім'ям
•
. Батьківський
університет
.
•
Зустріч
з учителями: “
Батьківська
п’ятниця
”.
•
Консультпункт
для батьків
: “
Сімейна
скринька
”.
•
Батьківські
збори
для батьків
тих учнів, які
схильні
до правопорушень
.
•
Диспут для батьків
: “Яку сім’ю
можна вважати
зразковою
?”
•
Спостереження
та консультації
соціального
педагога, практичного психолога.
•
Залучення
найближчих
родичів
до виховання
дитини
.
•
Залучення
класного
керівника
або
вчителя
до активної
діяльності
, спрямованої
на надання
дитині
додаткової
освіти
(
гуртки
, центри
творчості
тощо
), додаткові
та індивідуальні
заняття
•
Проведення
батьківського
лекторію
.
•
Постановка на облік
у заклади
й
органи
соціального
захисту
Допомога
дисфункціональній
сім’ї
•
Супровід
дитини
соціальним
педагогом
.
•
Спостереження
й консультація
психолога
.
•
Залучення
дитини
до занять у групі
продовженого
дня •
Залучення
батьків
до занять з психології
підлітка
.
•
Допомога
дитині
у плануванні
свого
вільного
часу (
соціальний
педагог, класний
керівник
).
В школі
ведеться
облік
і контроль за відвідуванням
учнями
школи
.
Щотижня
аналізуються
дані
, вживаються
відповідні
заходи, щопонеділка
, інформація
про відвідування
надається
районному відділу
освіти
.
Розроблено
правила для учнів школи
, які
опрацьовуються
на годинах спілкування
у 1
-
4, 5
-
9, 10
-
11 класах
. У класних
куточках
розміщено
права і обовязки
учнів, доручення
та новини
із
життя
класних
колективів
Стенди
правовиховної
тематики у коридорах школи
Робота пресс
-
центру у тиждень
правової
культури
Проводяться
бесіди
на правову
тематику, тижні
правових
знань
, місячники
з право виховної
роботи
.
Вчитель правознавства Чербуніна
Л.М. разом із переможцями шкільного конкурсу «
Мої права
»
та правового турніру «
Закон і ми
»
: Соколовою Ю, Горбом Р., Потапенко
Н., Пономаренко Р.
Лекторська
група
«
Правознавець
» біля
стенда «
Конвеція
ООН про права дитини
» Єдиний
Урок права проводить класний
керівник
8 класу
Шаповал Н.В Бібліотекар
Третяк
Л.М. на виставці
«
Прввовий
букварик
Класовод
Гриджук
Н.В. проводить Єдиний
урок прва
у вигляді
гри
Зустріч
старшокласників
із
юристом Шепелєвим
, протягом
якої
учні
почули
відповіді
на свої
запитання
про правовий
захист
учнівської
молоді
.
56% учнів школи
охоплені
заняттями
в гуртках
та спортивних
секціях
, які
працюють
при школі
, в БК с. Башмачка, при ДЮСШ У класах
учні
мають
постійні
і тимчасові
громадські
доручення
.
«В кожній людині -
сонце. Тільки дайте йому сяяти.» Різдвяний Вертеп
Автор
tanyagrabko333
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
3 378
Размер файла
10 124 Кб
Теги
powerpoint, правових, сист, презентация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа