close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Опис досвіду Ситник

код для вставкиСкачать
Ситник Т.В., м. Черкаси, «Учитель року-2008», опис досвіду
20
Виховання патріотизму в молодших школярів
засобами проектної діяльності краєзнавчого спрямування
Кожний учитель повинен домогтися,
щоб учень якнайкраще знав близьке, дороге йому:
батьківщину і все, що її стосується,
так само, як уміє читати, писати, лічити
К.Д.Ушинський
Виховання у молодого покоління почуття гордості за свою країну,
готовності бути гідним громадянином України, відданості справі зміцнення
державності, активної громадянської позиції нині визнано проблемою
загальнодержавного масштабу.
Патріотизм покликаний дати новий поштовх для розвитку духовності нації.
Це є нагальною потребою і держави, і суспільства, і особистості. Державі
необхідно, щоб всі діти виросли національно свідомими громадянами.
Суспільство зацікавлене в тому, щоб розвиток особистості здійснювався на
моральній основі. А особистість, віддаючи свою любов Батьківщині, прагне
досягти взаємності. Реалізація заявлених викликів забезпечить країні гідне
місце у цивілізованому світі.
У сучасних умовах патріотизм виявляється, насамперед, у любові до
Батьківщини, готовності утвердити незалежність своєї молодої держави,
піднесенні України до рівня високорозвинених держав світу. Актуальним є
необхідність виховання гуманних почуттів: любові до людини, поваги і
піклування про неї, доброти, співчуття, великодушності тощо.
Неможливо уявити справжнього громадянина-патріота, який би не проявляв
любові до рідного краю, не шанував батька-матері, не знав свого родоводу,
національних традицій, не відчував єдності з природою, не турбувався про її
охорону та примноження багатств.
Проблема виховання патріотизму знайшла своє відображення у вітчизняній
(В. Бичко, І. Надольний, Л. Сохань, І. Стогній, О. Забужко, В. Шинкарук та ін.)
і зарубіжній (І. Кант, К. Роджерс, Е. Фром та інші) філософії.
Серед класиків педагогічної науки до цієї проблеми звертались
Я.Коменський, Г. Сковорода, К. Ушинський, А. Дістервег, С. Русова, Я. Корчак,
А. Макаренко, В. Сухомлинський та інші.
Проте, в умовах українського державотворення виникла нагальна потреба у
розробці нових підходів, форм і методів, шляхів і засобів, а також технологій
процесу виховання юних патріотів України на засадах принципів гуманізму,
свободи, демократії, громадянського миру і національної злагоди. Це
обумовило вибір науково-методичної теми – «Виховання патріотизму в
молодших школярів засобами проектної діяльності краєзнавчого спрямування»
– та її практичної розробки у власній педагогічній діяльності.
Нормативним підґрунтям реалізації даної ідеї слугують: Державні
національні програми «Освіта» («Україна ХХІ століття») та «Діти України»,
«Національна програма патріотичного виховання громадян, розвитку
Ситник Т.В., м. Черкаси, «Учитель року-2008», опис досвіду
21
духовності», концепції громадянського та патріотичного виховання,
формування гуманістичних цінностей, гуманізації виховання (І. Бех,
Н.Ганнусенко, О. Сухомлинська, К. Чорна), «Програма патріотичного
виховання дітей та учнівської молоді» (І.Д. Бех, К.І. Чорна).
Ідея досвіду базується на наукових положеннях К.Ушинського, який вперше
обґрунтував поняття «малої батьківщини» й окреслив стратегічний напрям його
формування шляхом запровадження батьківщинознавства, а також на працях
В.Сухомлинського, який підкреслював діяльнісний характер патріотизму,
необхідність вчити дітей шукати своє місце в житті країни.
Вивчення наукової літератури та досягнень педагогічної практики дало
змогу дійти висновку про те, що патріотизм – це:
- любов до Батьківщини, віра у її майбутнє;
- любов, повага та доброзичливе ставлення до народу;
- любов до родини, отчого дому;
- любов до рідної мови та усвідомлення, що мова є духовним
багатством народу;
- поважне ставлення до історії та культури власного народу;
- готовність до праці на користь рідної землі;
- дотримання та пропаганда здорового способу життя;
- любов до природи, турбота про збереження та її багатств.
В основу власної педагогічної діяльності покладаю досвід українського
народу, його історико-культурні традиції, духовність. Все це спрямовую на
поглиблення знань учнів про Україну, про свій рідний край; розуміння своєї
причетності до всіх подій, які відбуваються в державі; формування глибокої
переконаності у нетлінності духовних скарбів народу, глибокої поваги до
батьків, до природи, до землі–годувальниці.
Новаційна значущість пропонованого досвіду полягає в тому, що,
враховуючи вимоги до розвитку системи освіти, а саме – впровадження
ефективних інновацій у традиційну класно-урочну систему – завдання
виховання патріотизму молодших школярів реалізуються через метод проектів
з використанням краєзнавчих матеріалів. Це передусім пов’язано з тим, що цей
метод будується на засадах гуманістичної та дитиноцентристської педагогіки,
де у центрі навчального процесу перебуває дитина з її особливостями,
інтересами, потребами.
Для себе окреслила основні завдання:
 не лише передати учням певну суму тих чи інших знань, а навчити
здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для
розв’язання пізнавальних і практичних завдань;
 сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності
працювати у різноманітних групах, виконуючи різні ролі;
 розширити коло спілкування дітей, знайомство з різними культурами,
різними точками зору на одну проблему;
Ситник Т.В., м. Черкаси, «Учитель року-2008», опис досвіду
22
 прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами:
збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок
зору, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки.
Поєднання пізнавальної, дослідницької та перетворювальної діяльності
підвищує рівень навчальних досягнень молодших школярів, дає змогу
реалізувати себе учням з різними здібностями. Кожен мій вихованець працює,
усвідомлюючи, навіщо йому отримані знання і де він може їх застосувати. А я
прагну знайти розумний баланс між академічними і прагматичними знаннями,
уміннями та навичками.
Навчальний проект для учнів – це можливість зробити щось самостійно чи з
товаришами, це дослідження, яке допомагає виявити і розвинути природні
задатки, це нові відкриття та знання. В основі кожного навчального проекту
лежить близька й актуальна для учнів проблема, вирішення якої сприяє
розвитку пізнавального інтересу, самоствердженню особистості, отриманню
задоволення від активної пошукової діяльності.
Оскільки проект орієнтований, перш за все, на самостійну роботу
школярів – індивідуальну, парну або групову, яку вони виконують впродовж
визначеного відрізку часу, – організувати дослідницьку діяльність учнів 1 класу
в повній мірі складно: за віковими особливостями дітям шести років достатньо
важко працювати самостійно. Враховуючи це, роботу з першокласниками слід
починати з елементів проектної діяльності, залучаючи до неї батьків.
Формування патріотичних почуттів у шестирічок
розпочалося на
краєзнавчому матеріалі в ігровій формі: проведено «Мандрівку на веселому
потязі» із зупинками – цікавинками, кожна з яких носила тематичний характер.
Підготовка до проведення до зупинок-свят відбувалася за участю дитячобатьківсько-вчительської громади за методом проектів.
Під час першої зупинки «Юні ерудити» було проведено вікторину «Люби,
вивчай свій рідний край» та конкурс у розв’язанні ребусів і кросвордів
краєзнавчої тематики. Ці завдання в ігровій формі дали змогу дослідити
життєвий досвід дітей, а також спланувати напрямки подальшої роботи.
Емоційно-естетичне пізнання природи рідного краю, милування його
красою, виховання відчуття прекрасного та любові до довкілля – ці завдання,
які вирішувалися під час другої зупинки «Майстерня Олівця – малювця». Учні
спостерігали за незвичайною палітрою неба, хмар; фантазували про замріяні
зимові сни рослин, що ростуть на шкільному подвір’ї; відкривали для себе
різноманітність відтінків снігу. Враження, отримані під час прогулянки,
емоційне піднесення та любов до природи діти втілили в композицію «Зимовий
день», взяли активну участь у конкурсі малюнків «У нашому місті Зимачарівниця».
Виховання патріотизму немислиме без формування любові до рідного
слова. Тому під час зупинки «Театральна» учні, працюючи в парах, із
задоволенням виконували завдання від Сороки-білобоки: розшифровували
скоромовки та змагалися у їх промовлянні. Таким чином, діти прилучалися до
вивчення усної народної творчості, цінних мовних скарбів українського народу.
Ситник Т.В., м. Черкаси, «Учитель року-2008», опис досвіду
23
Під час цієї зупинки було також проведено конкурс на кращого декламатора
віршів поетів рідного краю, зокрема,
Т. Шевченка, Д. Чередниченка,
Т.Коломієць та ін.
Через сприйняття лялькової вистави «Теремок» в ігровій формі діти
аналізували, досліджували, вчилися поважати, любити й оберігати те, що,
здавалося б, відоме їм з раннього дитинства.
Любов до природи, піклування про охорону, збереження та примноження
її багатств – один із напрямків патріотичного виховання підростаючого
покоління реалізовувався під час зупинки «Природнича». Першокласники
побували в гостях у Капітошки-синоптика, який допоміг їм осягнути значення
природи в житті людини, відчути себе її частинкою, дослідити взаємозв’язки
між живою і неживою природою рідного краю.
Готовність до праці на благо рідної землі учні мали змогу проявити,
виготовляючи і розвішуючи на шкільному подвір’ї годівнички для птахів із
використаних пакетів для молочних продуктів. Також я прагну сформувати у
свідомості моїх учнів розуміння того, що навчання для них сьогодні –
найважливіша праця, результати якої принесуть в майбутньому користь не
лише їм, а й державі.
Активно зберігати і примножувати багатства рідної Батьківщини може лише
здоровий громадянин. Патріотизм – це дотримання та пропаганда здорового
способу життя. Піклуючись про здоров’я підростаючого покоління, ми
плекаємо власне майбутнє. Тому під час зупинки «У здоровому тілі – здоровий
дух» учні вчилися розрізняти емоції та їх вплив на настрій та здоров’я людини,
досліджували значення посмішки в житті. Спортивне свято дало змогу
розвинути у дітей почуття взаємовиручки, дружні стосунки, викликати інтерес
до здорового способу життя.
У другому класі передбачалася робота над рядом проектів. Найцікавішим
для учнів виявився проект «Друзі наші менші. Собака – мій вірний друг».
Залучившись до пошукової діяльності, з допомогою рідних та моєю
безпосередньою координацією, діти опрацювали багато джерел: художніх
творів, довідкової літератури, енциклопедій, матеріалів у мережі Інтернет, де
знайшли цікаву інформацію про довкілля собак, їх героїзм, відданість та
безкорисливу допомогу людям.
Результати анкетування, яке було проведено моїми другокласниками серед
учнів початкових класів нашої школи, дали можливість дізнатися про кількість
домашніх улюбленців, їх поширені клички та екзотичні уподобання.
Робота над цим проектом дала змогу школярам перейнятися почуттям
любові до тварин, бажанням берегти і піклуватися про своїх улюбленців.
На моє глибоке переконання, вихованням патріотичних почуттів в
молодших школярів має бути пронизаний кожний урок. На уроках читання
звертаю увагу на те, яка глибока мудрість закладена в прислів’ях про рідну
землю, як-от: «Землі кланяйся низько, до хліба станеш близько», «Земля добра,
вона людей годує» тощо. Пам’ятаючи слова Василя Симоненка: «Бо нива – це
моя! Тут я почну зажинок, бо кращий урожай не жде мене ніде, бо тисяча доріг,
Ситник Т.В., м. Черкаси, «Учитель року-2008», опис досвіду
24
мільйон вузьких стежинок мене на ниву батьківську веде»,- формую в учнів
усвідомлення свого синівського обов’язку, ідеї про те, що все починається від
батьківського порога, стежини, стрункої тополі біля твоїх воріт, з барвінку,
який ніжно стелиться в садочку.
Патріотичні почуття нерозривно пов’язані із загальнолюдськими
цінностями, тому під час уроків та позакласних заходів розширюю, поглиблюю
знання та уявлення учнів про ідеали добра, справедливості, правди, честі. Діти
знайомляться з народною творчістю, ремеслами, беруть участь у бесідах,
екскурсіях, святах з виконанням народних обрядів, зокрема, «Щедрий вечір,
добрий вечір», «Народ скаже, як зав’яже», «Народні звичаї, традиції, обряди».
Сім'я, родина, дім,
рідна вулиця, природа навколо це ті
натуралістичні фактори, які дитина бачить, розуміє, за допомогою яких можна
зацікавити дитину, спонукати її до пізнання та дослідження нового, і які
формують у неї почуття патріотизму. Прагну доводити, що у кожного з нас є
місце, де ми народились, відкрили очі і побачили світ, усвідомили своє буття,
промовили своє перше слово, зробили свій перший крок, доторкнулися до своєї
землі, пережили першу радість чи відчули перший смуток. Цей куточок на все
життя входить в нашу душу, хвилює нас; він як джерельце, з якого починається
велика річка, це є наш початок. Ставлю перед собою завдання: донести до
кожної дитини усвідомлення того, що цей куточок треба зберегти, як пам’ять
про колиску, з якої виросли. З цього починається у нашому серці Батьківщина,
переростаючи з рідного краю в могутню державу.
У третьому класі опрацювання краєзнавчого матеріалу має більш широкий
спектр. Проект «Мій рідний край – Черкащина» дає змогу дослідити, вивчити,
проаналізувати, порівняти свою місцевість, побачити її місце в історії нашої
держави, культурну цінність, природну красу і значимість. Працюючи над
проектом, діти обрали у 3 класі для дослідницької діяльності наступні напрямки:
 Символіка Черкащини;
 Ти течеш через віки, Дніпре, серцю милий;
 Черкащини славетні імена;
 Черкащина – колиска козацтва.
Результативність моєї роботи прослідковується в тому, що у дітей:
 виникла зацікавленість у дослідженні історії рідного краю, народних
традицій, природи, бажання їх берегти
 пошукова активність трансформувалася у допитливість;
 розвинулися здібності до генерування оригінальних ідей;
 з’явилося відчуття особистої значущості від залучення до різних видів
роботи;
 сформувалися комунікативні здібності, уміння виявляти свої бажання,
інтереси та узгоджувати їх з іншими у процесі спільної діяльності.
Використання краєзнавчого матеріалу та активна пошукова діяльність
учнів дає необмежені можливості не тільки збагатити новими знаннями, а й
сформувати активну життєву позицію, виховати справжнього громадянина
патріота України.
Ситник Т.В., м. Черкаси, «Учитель року-2008», опис досвіду
25
Додатки
Тематичний тиждень
в 1 класі
Ми – маленькі
патріоти
Мандрівка на веселому потязі зупинками - цікавинками
Ситник Т.В., м. Черкаси, «Учитель року-2008», опис досвіду
26
Мета.
Формування творчих здібностей дитини, здатності молодшого
школяра брати активну участь у різноманітних видах діяльності, уміння
виявляти свої бажання, інтереси, проблеми та узгоджувати їх з іншими
школярами у процесі спільної діяльності, оцінювати власні дії.
Розвиток компетентної особистості, здатної цінувати й презентувати себе
та поважати інших, адаптованої до життя в сучасних умовах, комунікабельної
та креативної.
Виховання справжніх патріотів рідного краю.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ
подорожі на веселому потязі
зупинками – цікавинками
Понеділок
Зупинка «Юні ерудити»
1. Вікторина «Люби, вивчай свій рідний край».
2. Відвідування містечок Кросвордія і Ребусиндія .
Віторок
Зупинка «Майстерня Олівця –Малювця»
1. Прогулянка–спостереження «Якого кольору зима за моїм вікном?»
2. Чарівні перетворення білого аркуша. Композиція «Зимовий день».
3. Виставка – конкурс малюнків «У нашому місті Зима – чарівниця».
Середа
Зупинка «Театральна»
1. Скоромовки від Сороки – білобоки.
2. Поетичне намисто. Конкурс на кращого декламатора віршів поетів
рідного краю.
3. Казка вчить як на світі жить. Лялькова вистава.
Четвер
Зупинка «Природнича»
1. Природа навколо нас. Капітошка – синоптик запрошує в гості.
2. Трудове навчання. Допоможемо пернатим. Годівничка для птахів.
П’ятниця
Зупинка «У здоровому тілі – здоровий дух»
1. Основи здоров'я. «Настрій і здоров'я».
2. Спортивне свято «У здоровому тілі – здоровий дух».
3. Підсумки.
Ситник Т.В., м. Черкаси, «Учитель року-2008», опис досвіду
27
Карта мандрівки на веселому потязі зупинками - цікавинками
«Театральна»
«Майстерня
Олівця -Малювця»
«Юні ерудити»
«Природнича»
СТАРТ
«У здоровому тілі –
здоровий дух»
ФІНІШ
Ситник Т.В., м. Черкаси, «Учитель року-2008», опис досвіду
Проект для учнів 2-го класу
28
Ситник Т.В., м. Черкаси, «Учитель року-2008», опис досвіду
29
Собака –мій вірний друг
Тема та завдання проекту
Наш задум
Дізнатися якомога більше про наших
вірних друзів – собак.
Для чого це потрібно?
Визначити роль собак у сучасному
світі.
Дидактична характеристика проекту:
 тип проекту:
за предметною галуззю – міжпредметний;
за тривалістю – середньої тривалості;
за характером контактів –вчитель, учні 2 класу, їх родини, друзі;
за основною діяльністю - дослідницько-пошуковий;
за характером координації – з безпосередньою координацією;
за формою проведення - самостійна дослідницька робота дітей з
наступною презентацією матеріалів проекту;
за кількістю учасників – груповий.
 об’єкт пізнання: собаки, їхнє місце в житті людини, довкілля собак;
 навчальні цілі та очікувані результати: поглибити знання та
сформувати власне ставлення до домашніх улюбленців – собак, вчити
працювати
з
додатковою
літературою,
та
іншими
джерелами
інформації; розвивати вміння виконувати певну роботу в співпраці з
однолітками, співпереживати за спільну справу, поважати думку інших;
виховувати такі моральні якості, як доброта,
співчуття, гуманність,
милосердя;
 спосіб вирішення проблеми: робота з додатковою літературою,
використання інших засобів інформації, самостійна дослідницька та
аналітична робота дітей з учителем, власна творчість дітей;
 освітній продукт: презентація, власні книжки, альбоми, вироби.
Ситник Т.В., м. Черкаси, «Учитель року-2008», опис досвіду
30
План виконання проекту
1. Мотивація значущості проектної діяльності з даної теми.
2. Обговорення ідей, щодо вирішення проблеми та її представлення.
3. Формулювання завдань, які вирішуватимуться.
4. Визначення джерел потрібної інформації.
5. Об'єднання у творчі групи. Розподіл обов’язків між учасниками.
6. Вивчення та аналіз зібраної інформації.
7. Визначення деталей, які можливо проілюструвати у колективній
роботі.
8. Оформлення колективної роботи.
9. Аналіз та оцінювання роботи учасників проекту.
10.Презентація матеріалів проекту.
Правила взаємодії під час проекту
 Працювати дружно, злагоджено, разом.
 Усе, що пропонує товариш, сприймати й обговорювати
спокійно.
 Викладати свої ідеї, думки по черзі, всіх вислуховувати до
кінця, не перебивати.
 Радитись з товаришами, дорослими, приймати рішення
спільно.
 «Запозичати» ідеї в інших груп з їхнього дозволу.
 Бути доброзичливими, старанними, відповідальними.
 Доводити свою справу до кінця.
Ситник Т.В., м. Черкаси, «Учитель року-2008», опис досвіду
31
Етапи роботи над проектом
1. Перегляд мультфільму «Бобик в гостях у
Барбоса».
2. Статистичне опитування учнів початкової
школи «Мій домашній улюбленець».
3. Анкетування учнів, які мають собаку.
Маленькі
історики
1.Коли і як
людина
приручила
собаку.
2.Пам'ятники
собакам.
Журналісти
1.Собакирятівники
2.Собакипомічники.
Читайлики
1.Оповідання
про собак.
2.Загадки,
прислів'я,
приказки,
крилаті вирази.
Артисти
Кінологи
1. Казки, пісні
про собак.
1.Породи собак
2.Ісценізаця
фрагменту
казки.
Умілі руки
1.Собаки в дитячій творчості. Виставка поробок та малюнків.
2.Презентація матеріалів проекту «Собака – наш вірний друг».
2. Збір світлин
домашніх
улюбленців
учнів класу
Ситник Т.В., м. Черкаси, «Учитель року-2008», опис досвіду
32
Проект для учнів 3-го класу
Мій рідний край – Черкащина
Тема та завдання проекту
Наш задум
Дослідити, вивчити, проаналізувати,
порівняти свою місцевість, побачити
її місце в історії нашої держави,
культурну цінність, природну красу і
значимість.
Для чого це потрібно?
Збагатитися новими знаннями історії
рідного краю, народних традицій,
природи, символіки нашої держави.
Дидактична характеристика проекту:
тип проекту:
 за предметною галуззю – міжпредметний;
 за тривалістю – довготривалий;
 за характером контактів –вчитель, учні 3 класу, їх родини, друзі;
 за основною діяльністю - дослідницько-пошуковий;
 за характером координації – з безпосередньою координацією;
 за формою проведення - самостійна дослідницька робота дітей з
наступною презентацією матеріалів проекту;
 за кількістю учасників – груповий.
 об’єкт пізнання: історія, природні багатства та духовна спадщина
рідного краю;
 навчальні цілі та очікувані результати: спосіб вирішення
проблеми: робота з додатковою літературою, використання інших
засобів інформації, самостійна дослідницька та аналітична робота
дітей з учителем, власна творчість дітей;
 провідна проблема: поглибити знання та сформувати власне
ставлення до історії рідного краю, його природних та духовних
багатств;
 освітній продукт: презентація, власні книжки, альбоми, вироби.
Ситник Т.В., м. Черкаси, «Учитель року-2008», опис досвіду
33
План виконання проекту:
11.Мотивація значущості проектної діяльності з даної теми.
12.Формулювання завдань, які вирішуватимуться.
13.Обговорення
ідей,
щодо
вирішення
проблеми
та
її
представлення.
14.Визначення джерел потрібної інформації.
15.Об'єднання в творчі групи. Розподіл обов’язків між учасниками.
16.Вивчення та аналіз зібраної інформації.
17.Визначення деталей, які можливо використати в позакласному
заході
18.Розподіл завдань для КТС
19.Аналіз та оцінювання роботи учасників проекту.
20.Виховна година КТС «Моя земля – Черкаський край»
Ситник Т.В., м. Черкаси, «Учитель року-2008», опис досвіду
34
Напрями проекту
МІЙ РІДНИЙ
КРАЙЧЕРКАЩИНА
СИМВОЛІКА
ЧЕРКАЩИНИ
ТИ ТЕЧЕШ
ЧЕРЕЗ ВІКИ,
ДНІПРЕ,
СЕРЦЮ
МИЛИЙ
ЧЕРКАЩИНИ
СЛАВЕТНІ
ІМЕНА
ЧЕРКАЩИНА –
КОЛИСКА
КОЗАЦТВА
Ситник Т.В., м. Черкаси, «Учитель року-2008», опис досвіду
Мета і завдання проекту
Поглибити, систематизувати знання учнів про життя, побут, традиції
козаків, формувати власне ставлення до українського козацтва;
сприяти активізації пошуково-краєзнавчої роботи.
Дидактична характеристика проекту
 тип проекту: творчий, груповий;
 об’єкт пізнання: звичаї, побут, традиції козаків;
 провідна проблема: поглибити знання та сформувати власне ставлення до
історії українського козацтва;
 спосіб вирішення проблеми: підбір та аналіз матеріалів про життя козаків;
 освітній продукт: колективний колаж «Черкащина – колиска козацтва».
Актуальність
 Виховання громадської свідомості, розуміння і сприймання
національної ідеї, любові до рідної Батьківщини;
 вдосконалення навичок проектної діяльності;
 розвиток пізнавальних інтересів, життєвої компетентності учнів;
 необхідність вивчення та популяризації історичного минулого нашого
народу.
План виконання проекту
21.Мотивація значущості проектної діяльності з даної теми.
35
Ситник Т.В., м. Черкаси, «Учитель року-2008», опис досвіду
22.Формулювання завдань, які вирішуватимуться.
23.Обговорення ідей, щодо вирішення проблеми та її представлення.
24.Визначення джерел потрібної інформації. Бібліотечний урок з даної
проблеми.
25.Об'єднання в творчі групи. Розподіл обов’язків між учасниками.
26.Вивчення та аналіз зібраної інформації. Усний журнал.
27.Визначення деталей, які можливо проілюструвати в колективній
роботі.
28.Оформлення колективної роботи.
29.Аналіз та оцінювання роботи учасників проекту.
10. Презентація роботи на виставці.
Очікувані результати
 Розвиток життєвої компетентності учнів.
 Набуття навичок дослідника.
 Розвиток пізнавальних інтересів до історії рідного краю.
 Створення колективного колажу «Черкащина – колиска козацтва».
36
Ситник Т.В., м. Черкаси, «Учитель року-2008», опис досвіду
37
Етапи роботи над проектом
1. Перегляд серії мультфільмів про козаків.
2. Опрацювання літературних джерел про
козаків.
Історики
1. Дослідження
походження
назви «козаки».
2. Історичні
події, пов’язані
з козацтвом на
Черкащині.
Етимологи
1. Створення
словника.
2. Прізвиська
козаків.
Літератори
1. Легенди, загадки, прислів’я.
2. Образ козака
в художніх
творах.
Художники
1. Малюнки
козацького
одягу.
2. Презентація
ілюстрацій.
1. Усний журнал.
2. Створення колажу «Черкащина – колиска козацтва».
3. Презентація матеріалів проекту.
Народознавці
1. Вивчення життя і побуту козаків на Черкащині.
2. Людські якості
козаків, господарська діяльність, розваги та
ігри козаків.
Ситник Т.В., м. Черкаси, «Учитель року-2008», опис досвіду
Проект для учнів 3 класу
38
Ситник Т.В., м. Черкаси, «Учитель року-2008», опис досвіду
39
Мета і завдання проекту
Сприяти активізації пошуково-краєзнавчої роботи.
Тип проекту
Інформаційний, частково-пошуковий.
Актуальність
 Формування в учнів активної життєвої позиції, соціальної
підготовки до життя, екологічного мислення, що ґрунтується на
ціннісному ставленні до довкілля, виховання громадської
свідомості, розуміння і сприймання національної ідеї, любові до
рідної Батьківщини;
 вдосконалення навичок проектної діяльності;
 розвиток пізнавальних інтересів, життєвої компетентності учнів;
 виховання патріотичних почуттів, моральних цінностей;
 підвищення національної культури школярів.
План виконання проекту
1. Мотивація значущості проекту з даної теми.
2. Обговорення ідеї щодо вирішення проблеми та її представлення.
3. Формулювання завдань, які вирішуватимуться.
4. Визначення джерел потрібної інформації.
5. Об’єднання в творчі групи. Розподіл доручень між учасниками
проекту.
6. Опрацювання літератури з даної проблеми, добір інформаційного та
ілюстративного матеріалу, легенд, пісень, загадок, прислів’їв, уривків з
творів про Дніпро.
7. Дослідження сторінок історії, пов’язаних з Дніпром.
8. Проведення бесід, заочної подорожі.
Ситник Т.В., м. Черкаси, «Учитель року-2008», опис досвіду
40
9. Організація і проведення екскурсії до Дніпра. Вивчення рослинного і
тваринного світу.
10. Акція «Мій внесок у збереження Дніпра».
11. Екологічна стежка берегом Дніпра, трудовий десант: прибирання
території поблизу Дніпра.
12. Зустріч з працівниками Черкаської санітарно-епідеміологічної станції.
13. Систематизація отриманого матеріалу.
14. Створення фотоальбому «Мій Дніпро».
Очікувані результати
 Розвиток життєвої компетентності учнів.
 Набуття навичок дослідника.
 Розвиток пізнавальних інтересів до історії рідного краю.
 Створення
ілюстративних
(фотоальбом, газета).
та
інформаційних
матеріалів
Ситник Т.В., м. Черкаси, «Учитель року-2008», опис досвіду
41
Етапи роботи над проектом
1. Заочна подорож Дніпром.
2. Опрацювання літературних джерел про
Дніпро.
3. Перегляд науко-популярного фільму про
Дніпро.
Історики
1. Дослідження
різних назв
Дніпра.
2. Історичні
події, пов’язані
з Дніпром.
Фотокореспонденти
1. Фотографії
Дніпра в різні
пори року.
2. Виготовлення
фотоальбому.
Літератори
1. Легенди.
2. Загадки.
3. Прислів’я.
4. Уривки з
творів про
Дніпро.
5. Газета.
Художники
1. Ілюстрації до
творів про
Дніпро.
2. Малюнки
Дніпра в різні
пори року.
2. Виставка.
1. Зустріч з працівниками СЕС.
2. Акція «Мій внесок у збереження Дніпра».
3. Презентація матеріалів проекту.
Юні
натуралістиекологи
1. Вивчення
рослинного і
тваринного світу
Дніпра.
2. Екологічна
стежка.
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
152
Размер файла
2 188 Кб
Теги
ситник, опис, досвіду
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа