close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

NV 05-07-13

код для вставкиСкачать
НагороджеННя
Березнівська районна газета рівненської області •
Видається з 16 квітня 1945 року
Наш калеНдар
П‘ятниця • 5 липня 2013 року • №№ 91-92 (9739-9740) голова районної державної адміністрації І. МельНик
голова районної ради В. лашта
E-mail: visnik_b@ukr.net
шаНоВНІ працІВНики спожиВчої кооперацІї! Прийміть щирі вітання з Міжнародним днем кооперації!
Споживча кооперація за період свого існування пере-
творилася у важливий сектор національної економіки з розгалуженою мережею торгівельних, виробничих, заготівельних та побутових підприємств, який щоденно забезпечує потреби населення у товарах і послугах.
Своєю діяльністю ви ефективно сприяєте впроваджен-
ню економічних та соціальних реформ, розвиткові під-
приємницької ініціативи, задоволенню потреб людей у якісних товарах і послугах, створюєте умови для підви-
щення добробуту населення.
Немає сумнівів, що кооператори й надалі докладати-
муть максимум зусиль для підвищення ефективності гос-
подарювання кооперативних організацій і підприємств та збільшення вкладу споживчої кооперації у справу соціально-економічного розвитку нашої держави.
Бажаємо вам міцного здоров’я, добра і щастя, плідної праці на благо нашої Вітчизни та розвитку споживчої кооперації.
голова районної ради В. лашта
голова районної державної адміністрації І. МельНик
УКРАЇНА
БЕРЕЗНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
роЗпоряджеННя голови районної державної адміністрації
06 червня 2013 року № 190
Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 квітня 2011 року №163 «Про затвердження Положення про Почесну грамоту районної державної адміністрації».
Керуючись статтею 41 Закону України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації», у зв'язку зі змінами у структурі апарату районної державної адміністрації:
1. Внести наступні зміни до Положення про Почесну грамоту районної державної адміністрації (далі - Поло-
ження), затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 08 квітня 2011 року №163 «Про затвердження Положення про Почесну грамоту районної державної адміністрації», зареєстрованого в БерезнІвсько-
му районному управлінні юстиції Рівненської області 26 квітня 2011 року за №7/226:
1) у Положенні слова «відділ організаційно-кадрової ро-
боти апарату райдержадміністрації» замінити у відповід-
них відмінках словами «сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації»;
2) у підпункті 3.3. пункту 3 Положення абзац третій ви-
ключити.
2. Розпорядження набуває чинності з моменту його дер-
жавної реєстрації в Березнівському районному управлінні юстиції Рівненської області та опублікування в засобах масової інформації.
3. Юридичному сектору апарату районної державної адміністрації подати дане розпорядження на державну реєстрацію в Березнівське районне управління юстиції Рівненської області відповідно до вимог Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року №493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Ста-
сюк Н. І.
голова адміністрації І. МельНик.
Розпорядження зареєстроване у районному управлінні юстиції 20 червня 2013 року за № 9/ 246.
директор дп «БереЗНІВський лІсгосп» Микола олексІєВець отриМаВ почесНе ЗВаННя «ЗаслужеНий лІсІВНик україНи»
Почесне звання «Заслужений лі-
сівник України» присвоєно дирек-
торові ДП «Березнівське лісове господарство» Миколі Григоровичу Олексієвцю.
«За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-
економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий про-
фесіоналізм», - про це йдеться в Указі Президента України № 355/2013 «Про відзначення держав-
ними нагородами України з нагоди Дня Конституції України».
Микола Григорович Олексієвець народився 1951 року в селі Залужжя Дубровицького району Рівненської області. Закінчив Чугуєво-Бабчанський лісний технікум, Ленінград-
ську лісотехнічну академію. У своїй трудовій діяльності пройшов шлях від техніка-лісовода до директора лісогос-
подарського підприємства. З 1999 року працює на посаді директора ДП «Березнівський лісгосп».
прес-служба рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства.
голову рівненської обласної ор-
ганізації Народної партії, голову рівненської обласної організації товариства лісівників україни, на-
родного депутата Верховної ради україни трьох скликань Миколу шершуна обрано головою Федера-
ції професійних спілок рівненської області.
За це рішення одноголосно про-
голосували на засіданні ради Фе-
дерації профспілок. “це велика довіра і це відпові-
дальна робота. Буду робити все, щоб виправдати довіру виборців. Налаштований на таку роботу спільно з усіма обкомами профспілок. Ми домовилися, що найближ-
чим часом зустрінемося не лише з головами профспілок, а й з начальниками профільних управлінь. Ми обгово-
римо всі проблемні питання і будемо працювати над їх вирішенням”, - зазначив новообраний голова.
екс-голова обласної федерації профспілок Микола сі-
рук відтепер працюватиме на посаді заступника голови. Довідка: Шершун Микола Харитонович народився 26 жовтня 1951 року в селі Злазне Костопільського району на Рівненщині в селянській сім’ї. Там же минуло його дитинство та шкільні роки. У 1968 році вступив на навчання до Лобвенського вечірнього лісотехнічного технікуму Свердловської області Російської Федерації й одночасно працював на місцевому лісокомбінаті слюсарем. З листопада 1969 року по 1971 рік служив у лавах Радянської Армії. Вийшовши в запас, повернувся на Рівненщину, де продовжив працювати у лісовій галузі: бракером-десятником, майстром лісозаготівель і стар-
шим майстром лісозаводу Деражненського лісництва Клеванського лісгоспу. У 1980 році, навчаючись без відриву від виробництва, закінчив Львівський лісотехнічний інститут за спеці-
альністю інженер лісового господарства.
1975-1978 рр. – лісничий Решуцького лісництва. 1978-1979 рр. – головний лісничий Дубенського ліс-
госпзагу. 1979-1988 рр. – директор Рокитнівського лісгоспзагу. У серпні 1988 року Миколу Шершуна обирають гене-
ральним директором Державного лісогосподарського об’єднання «Рівнеліс». На цій посаді він працював до 2002 року. У березні 2010 року був призначений головою Держав-
ного комітету лісового господарства України.
Крім того, Микола Шершун – голова Рівненської об-
ласної організації Товариства лісівників України, очолює Рівненську обласну організацію Народної Партії. З 1990 року він тричі обирався народним депутатом України (1990–1994 рр. – І скликання; 2002-2006 рр. - V скликання; 2007-2012 рр. - VI скликання). Микола Шершун – доктор економічних наук, нагоро-
джений орденами «За заслуги» ІІІ та ІІ ступенів, По-
чесними грамотами Верховної Ради УРСР, Кабінету Міністрів України, заслужений працівник сільського господарства України.
прес-служба роо Народної партії.
Микола шершун очолив Федерацію профспілок рівненської області
От і завершилася літня передплатна кампанія. Хоч була вона короткою і доволі напруженою, підсумки її не можуть нас не радувати. З липня читачів у «Надслучан-
ського вісника» не зменшилося, як це траплялося в по-
передні роки (через згадувану вище короткотривалість передплати, літню заклопотаність городами, відпустки і таке інше). Як і в першому півріччі, газета надходить у більш як сім тисяч домівок. Це засвідчує, на нашу думку, що вона в основному задовольняє читацькі інтереси її передплатників.
Проте це не дає підстав редакційному колективу само-
заспокоюватись. Ми й надалі працюватимемо над поліп-
шенням змісту газети, її дизайну. В редакційному портфелі уже чекають свого опублікування цікаві матеріали з життя району, його історичного минулого.
Запрошуємо до співпраці і наших читачів: повідомляй-
те про події, що відбуваються у ваших селах, про людей, які заслуговують на те, щоб розповісти про них зі сторінок газети, - пишіть самі і пропонуйте теми.
До уваги тих передплатників, що бажають взяти участь у розіграші лотереї: талони на участь у лотереї приймаються до 10 липня ц. р.
До уваги тих, хто з якихось причин не передплатив «Надслучанського вісника» на друге півріччя: передпла-
тити «НВ» можна з будь – якого місяця, отож не гайте часу, завітайте у відділення зв’язку і зробіть це. Адже «Надслучанський вісник» - газета для вас і про вас!
редакція «НВ».
До наших читачів
8 липНя - деНь родиНи
Прийміть щирі вітання з нагоди Дня родини! Родина для людини - найміцніша фортеця, у якій завжди можна знайти захист. Саме з сім’ї люди вчать-
ся робити добро, тут формують принципи
взаєморозуміння і поваги, виховуються почуття любові до ближнього.
Кожна людина пізнає дійсність через свою сім’ю, через той маленький світ, який веде до пізнання вели-
кого світу. Від родини залежить виховання наступних поколінь, що є передумовою розвитку та процвітання держави. Тут закладаються риси доброти, щирості, лю-
дяності - основні цінності, які людина проносить
через усе життя.
Бажаємо кожній родині благополуччя, шастя, добробуту, непохитної твердості родинних стосунків. Нехай у ваших домівках панують мир, злагода та порозуміння.
В день Вашого свята вітаємо Вас щиро, бажаємо здоров’я, достатку і миру. Хай Вам і надалі багато ще літ колоссям і квітами світиться світ.
Президія районної ради вітає з днем народження депутата ради ЛАВРЕНЮКА Валерія Михайловича.
6 липНя
сонце: схід: 05.02.
захід: 21.32. Тривалість дня: 16.30. Місяць: схід: 2.31. захід: 18.31.
Новий місяць 8 липня.
***
Субота (6.07): іменинники: Артем, Герман, Горпина, Антон, Йосип, Яким, Марко.
Дати і події: Міжнародний день кооперативів.
Погода: день +26, хмарно з проясн., дощ, ніч +18.
Неділя (7.07): іменинники: Іван, Петро, Логвин, Антон, Микита, Захар, Михайло.
Дати і події: День працівника природнозаповідної справи.
Релігійні свята: Іоана Предтечі.
Погода: день +23, хмарно з проясн., дощ, ніч +18.
Понеділок (8.07): іменинники: Петро, Давид, Никон, Єфросинія, Денис, Дементій, Федір, Леоніла.
Дати і події: День родини.
Погода: день +24, хмарно з проясн., дощ, ніч +16.
Вівторок (09.07): іменинники: Іван, Тихін, Денис, Давид, Павло, Петро.
Погода:
день +25, хмарно з проясн., ніч +18.
Середа (10.07): іменинники: Самсон, Юрій, Іванна, Мартин, Георгій, Іван, Лука, Ничипір, Марко.
Погода: день +25, ясно, ніч +16.
Четвер (11.07): іменинники: Іван, Сергій, Герман, Павло, Кирей.
Дати і події: Всесвітній день народонаселення.
Погода: день +23, хмарно з проясн., дощ, ніч +14.
П’ятниця (12.07): іменинники: Петро, Павло, Михай-
ло, Никанор.
Релігійні свята: Апостолів Петра і Павла.
Погода: день +21, хмарно з проясн., ніч +14.
За вагомий особистий внесок у розвиток конституцій-
них засад української державності, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм у захисті конституційних прав, свобод людини і громадянина та з нагоди 17-ї річниці Конституції України нагороджено Почесною грамотою обласної державної адміністрації
РОКУНЬ Аллу Григорівну, головного лікаря комунального закладу охорони здоров’я «Березнівська районна стоматологічна поліклініка» Березнівської районної ради.
5 липня 2013 року
2 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
деНь МолодІ
осВІта
Розпочалося свято з нагородження спортсменів та їх тренерів, що посідають призові місця на всеукраїн-
ських і європейських змаганнях, а також керівництво відзначило кращих перспективних артистів району.
Дуже тепло прийняла публіка виступ Рівненського академічного лялькового театру та майстер-клас художника-портретиста. В цей день також пройшов чемпіонат району з веслування на байдарках та каное, змагання з дартсу, шашок, шахів, піднімання гирі, пауерліфтингу та волейболу.
Після концертної програми, відтанцювавши на дискотеці, учасники святкувань споглядали вража-
юче вогняне шоу та святковий феєрверк, що став заключним акордом Дня молоді. Організувало свято управління освіти, молоді та спорту.
олександр МотруНІч.
Свято для всіх
У Березному відбулися заходи, з нагоди Дня молоді. В урочистій частині відкриття взяли участь голова райдержадміністрації
І. П. МельНик, його заступники,заступник голови райради С. І. МихальЧУк, керівники структурних підрозділів РДа та гості свята. Фото Бориса БороВця.
Голова райдержадміністрації І. П. МельНик та заступник голови районної ради С. І. МихальЧУк вручають нагороду заслуженому тренеру В. О. ГлаДишУ.
Цікаві розваги для дітей організували артисти Рівненського театру ляльок.
В шаховому турнірі взяли участь молоді і не дуже...
Не одного учасника свята спокусили аромати шашликів, приготовлених відомим березнівським кухарем а. С. ЗейДюкОМ.
Викладачі, студенти Надслучанського інсти-
туту минулої суботи зібралися в актовій залі лісового коледжу з нагоди п’ятого випуску спеціалістів та шостого випуску бакалаврів лісового господарства. На урочисте свято прибули почесні гості – голова обласної феде-
рації профспілок України, депутат Верховної ради України кількох скликань, голова товари-
ства лісівників області, доктор економічних наук, голова обласної організації Народної партії України Микола шеРшУН, голова районної державної адміністрації Ігор МельНик, голова районної ради Віталій лашта, директор ДП «Дубнівське лісове гос-
подарство», перший ректор інституту Олег юРкеВиЧ, начальник обласного управління водного господарства леонід каМеНЧУк, директор ДП «Березнівське лісове господарство» Микола ОлекСІєВеЦь, директор лісового коледжу Микола ГОНЧаР.
У вітальних словах обох керівників було відзначено грунтовну професій-
ну підготовку молодих фахівців, що гарантує швидке ділове становлення Впевнена хода Надслучанського
Зі щирим вітальним словом до випускників, викладачів звернувся ректор інституту Тарас Микитин. Під бурхливі оплески присутніх він повідомив про те, що Надслучанський інститут витримав серйозний іспит і став структурним підрозділом найбільшого в регіоні вищого на-
вчального закладу – Національного університету водного господарства та природокористування, що створює чудові перспективи для вдосконалення навчально-виховного процесу, підготовки високок-
валіфікованих фахівців лісогосподарської галузі. Шлях, який ми пройшли, наголосив Т. Микитин, був непростим, це був шлях становлення: формувався колектив, створювалась наукова, навчально-методична і матеріальна база. З ініціативи інституту проведено 3 науково-практичні конференції з проблем природно-ресурсного потенціалу регіону Західного По-
лісся, за їх матеріалами випущено два збірники наукових праць. Авторами посібників для студентів стали викладачі інституту доктор сільськогосподарських наук Сергій Веремеєнко, доктор педагогічних наук Владислав Вербець, кандидат педагогічних наук Тетяна Грицик, кандидат технічних наук Олександр Сиротинський, куратор цього-
річних випускників Микола Дмишук.
Керівник навчального закладу сказав чимало добрих слів на адресу партнерів інституту, роботодавців випускників, які надають колективу вагому підтримку в підготовці кадрів для лісової галузі – начальнику обласного управління лісового та мисливського госпо-
дарства Володимиру Грицайчуку, його першому заступнику Сергію Івашинюті, директорам Березнівського, Соснівського, Дубенського держлісгоспів Миколі Олексієвцю, Петру Белюшку, Олегу Юркевичу.
- У своїй повсякденній роботі, - сказав Т. М. Микитин, - ми постійно відчували і відчуваємо підтримку депутата Верховної Ради кількох скликань, нашого справжнього друга Миколи Шершуна. Хочеться сердечно подякувати і президенту Національного університету водного господарства і природокористування, народному депутату України, доктору наук, професору Миколі Сороці за розуміння наших проблем і допомогу у їх вирішенні. У нас склались гарні стосунки з місцевою владою, зокрема з головою районної державної адміні-
страції Ігорем Мельником, головою районної ради Віталієм Лаштою, а також з директором лісового коледжу Миколою Гончарем.
Випускникам інституту його керівник побажав швидше влитися в трудові колективи, стати справжніми фахівцями у лісовій галузі, творчої наснаги на довгі роки плідної праці.
Почесне право вручити випускникам дипломи бакалаврів та спеціа-
лістів було надане М. Х. Шершуну та І. П. Мельнику (на фото зліва). А Дмитру Ткачуку – кращому випускнику, який закінчив інститут з відзнакою, М. Х. Шершуном та Т. М. Микитиним було вручено ще й відзнаку президента НУВГП, народного депутата України М. П. Со-
роки (на фото праворуч).
З добрими напутніми словами звернулись до випускників голова районної державної адміністрації Ігор Мельник, перший ректор інституту Олег Юркевич, куратор групи бакалаврів Микола Дмишук.
Щиру подяку керівникам інституту, його викладачам від імені ви-
пускників виголосив Олег Московчик, а студентка Олена Плескач привітала винуватців торжества, усіх присутніх піснею.
Надія ярМолюк.
Професор назвала випускників коледжу розарієм
Минулої неділі 112 випускників лісотехнічного коледжу спеціальностей «Мисливське
господарство» та «Бухгалтер-
ський облік» одержали дипломи, 16 з них – з відзнакою. а вручили їх директор коледжу Микола ГОНЧаР і проректор
Національного університету водного господар-
ства і природокористування професор, доктор економічних наук Світлана леВиЦька. адже віднедавна березнівські студенти стали для університету своїми згідно з наказом Міністерства освіти і науки про входження коледжу в структуру цього престижного навчального закладу. та адаптацію до змінюваних виробничих умов, а також їхню громадську активність, про що засвідчили додані до дипломів численні грамоти за успіхи в спорті, художній само-
діяльності, студентському житті. Професор на хвилі емоцій назвала випускників розарієм, бо й справді щасливі юнаки і дівчата нагадували квітучі троянди.
В подальшому слові від випускників Катерини Ігнатюк відчувався сум, але букет та усмішки батьків і друзів підтри-
мували піднесений настрій. Тим більше, що на випускному вечорі юні фахівці продемонстрували і сценічні таланти в піснях і танцях, зокрема в традиційному прощальному вальсі. Гарним напуттям в самостійну життєву дорогу стали спільна молитва «Отче наш» і батьківський коровай, вручений колиш-
нім випускником коледжу, а нині директором Дубровицького лісгоспу Анатолієм Боровцем.
Однак для багатьох випускників студенстькі роки на цьому не закінчились: вони продовжать навчання по споріднених спеці-
альностях на бакалавраті університету водного господарства і природокористування.
петро желІНський,
викладач лісотехнічного коледжу.
3 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
5 липня 2013 року
6 липНя - МІжНародНий деНь кооперацІї
- Все зроблено за власні кошти, - роз-
повідає головний бухгалтер комбінату громадського харчування райСТ Людмила Сидорчук, яка, до того ж, є відповідаль-
ною саме за цей заклад. – Адже в такій обстановці приємно не тільки пообідати чи повечеряти, а й поспілкуватися, від-
значити пам’ятну подію, запросити друзів, гостей. Більше товариство займає столи на шістьох осіб біля диванів, є столики і на чотирьох, і на двох відвідувачів. А для проведення весіль, відзначення днів на-
роджень, інших свят, тим, хто замовляє по-
минальні обіди, пропонуємо окремий зал.
В «Дуеті» працює колектив справжніх професіоналів. Кухарями тут Юрій Чер-
нявський та Ніна Ковальчук з неабияким досвідом роботи в комбінаті громадського харчування. Їх помічники Любов Галагуз та Марія Харчук теж не новачки в кулінарній справі, тому на смакові якості приготовле-
них ними страв відвідувачам нарікати не доводиться. Кухонні працівники «Дуету» підтрмали ініціативу директора комбінату громадського харчування Галини Кравчук про запровадження в кафе під час посту тижнів вареників. Про це нововведення уже писала обласна газета «Вільне слово».
- Яких тільки вареників не пропонували тут відвідувачам, - говорить заступник директора комбінату А. Р. Пасько, - з кар-
топлею, капустою і грибами, з яблуками, вишянми, черешнями, чорницями. Ті ж, що посту не дотримувалися, могли поласу-
вати варениками з сиром, лівером. Навіть ті березнівчани, які традиційно обідають дома, прочувши про тиждень вареників, приходили поласувати популярною на-
ціональною стравою в «Дует».
Тим паче, що тут не тільки смачно готу-
ють, а й гарно обслуговують. Офіціанти Яна Попруга, Ольга Бакай, Галина Крук, Ірина Прибув у Березне по закінченні Львівського кооперативного техні-
куму. К. М. Чухрай, яка очолювала тоді комбінат громадського хар-
чування, запропонувала йому посаду завідуючого виробництвом. Власне, саме Катерина Михайлівна вже тоді зуміла побачити у характері вчорашнього студента риси майбутнього керівника і не випускала його з поля зору. Невдовзі молодий спеціаліст уже пра-
цював заступником директора комбінату і водночас продовжував навчання на заочному відділенні Львівської комерційної академії. В 1994 році М. В. Саламага став директором хлібокомбінату. І розпочав повну модернізацію виробничого процесу. Початкова його мета полягала в забезпеченні економії енергоносіїв, адже саме в ті часи різко підскочили ціни на бензин, електроенергію, газ. Водночас з цим ставилось завдання підвищити рентабель-
ність виробництва, розширити асортимент продукції, підвищити її якість. Ринкові відносини набирали обертів, кооперативним підприємствам хлібопечення почав складати конкуренцію при-
ватний бізнес.
- Було непросто, - згадує Микола Володимирович, - але ми не тільки вистояли, а й міцніше стали на ноги. Запроваджували власні починання, вивчали досвід колег-сусідів. Я побував на хлі-
бокомбінатах Житомирщини, Тернопілля, Львівщини, цікавився У травні ц. р. відбувся з’їзд кооператорів області. Честь прозвітувати на представницькому форумі про роботу районного споживчого товариства випала директору об’єднання по торгівлі продовольчими товарами
л. С. ДРаЧУк. Пропонуємо вашій увазі її виступ.
Кооператори Березнівщини у минулому році та у першому кварталі нинішнього цілеспрямовано продовжували роботу зі збереження позитивних тенденцій розвитку, вдосконалення матеріально-технічної бази, нарощування обсягів діяльності, ефективності господарювання. Прибутково спрацювали всі суб’єкти господарювання, маємо зростання власних обігових коштів, забезпечили приріст всіх основних обсягових показників. Не буду напружувати вашу пам’ять цифрами, повірте, з ними у нас все в порядку.
Проведена значна робота по приведенню підприємств тор-
гівлі і ресторанного господарства до сучасного вигляду - на це за минулий рік і перший квартал нинішнього року витрачено понад З млн. гривень.
Березнівчани завжди позитивно ставились до таких змін, нововведень у споживчій кооперації, які дозволяють зробити черговий крок уперед. Можливо, це прозвучить трішки само-
впевнено, але цілком справедливо, та окремі процеси реформу-
вання ми розпочали давно, коли відчули, що жити по-старому не можна, треба йти в ногу з часом, підкорятися його вимогам, шукати нові, більш ефективні форми господарювання. Було не-
просто, але саме в нас в 2002 році в День Незалежності України було відкрито перший в системі споживчої кооперації України магазин типу «Маркет» - «Супермаркет», як тоді його назва-
ли, і який успішно функціонує і сьогодні, постійно нарощуючи товарообіг.
Коротко охарактеризую роботу об’єднання по торгівлі продо-
вольчими товарами, яке я очолюю понад 11 років. Результати роботи у першому кварталі цього року показали, що завдання по товарообігу ми виконали, приріст в порівнянні з першим кварталом минулого року склав 333 тис. грн. Всі підприємства торгівлі працювали рентабельно.
Маємо досить розгалужену мережу кооперативних магазинів, розташованих в сільській місцевості. Працюємо за принципом - що добре для села, те добре і для споживчої кооперації.
Наші магазини стали в селах центрами роздрібної торгівлі. І навіть більше - з метою соціального захисту населення на базі продовольчого магазину №2 с. Городише ми створили дрібно-
гуртовий магазин, який користується великою популярністю серед мешканців села. Та це й не дивно, адже націнки тут міні-
мальні. І нам вигідно - товарообіг магазину зріс майже втричі. Тут працюють люди, по-справжньому віддані своїй професії. Це завідуюча продмагом Валентина Миронець, яка трудиться в споживчій кооперації уже майже тридцять років, продавці Валентина Тимощук та Людмила Ціпан. Вони постійно вивча-
ють потреби односельчан, виконують їх замовлення, в умовах жорсткої конкуренції – в селі працює 15 закладів торгівлі різних форм власності – успішно нарощують об’єми товарообігу.
Ми постійно піклуємося про те, щоб наші підприємства тор-
гівлі на селі мали привабливий вигляд. На їх модернізацію торік і в першому кварталі цього року об’єднання спрямувало 400 тис. грн. та використало на придбання нового торговельного обладнання 30 тис. грн. Разом з тим хочу зазначити, що оновлене і технічне переосна-
щення підприємств кооперативної торгівлі і запровадження прогресивних торговельних технологій є далеко не головною умовою забезпечення високорентабельної торгівлі та отри-
мання належних прибутків. На першому місці, і це розуміють наші комерційні служби, завжди була і залишається робота з товарними ресурсами.
Приємно усвідомлювати, що наше районне споживче това-
риство зберегло свою цілісність і залишається монолітною, об'єднаною спільною метою структурою, яка в змозі вирішу-
вати соціальні і економічні питання в районі.
Які б труднощі не виникали на нашому шляху, ми спільними зусиллями знайдемо рішення для їх подолання в інтересах па-
йовиків, працівників, усіх мешканців району.
Щодо програми реформування споживчої кооперації, яка нині здійснюється, то ми впевнені, що вона дозволить не лише вирі-
шити ключові проблемні питання, з якими сьогодні стикаються споживчі товариства, а й закласти фундамент для економічно потужної, процвітаючої та соціально орієнтованої споживчої кооперації майбутнього.
На фОтО: директор продоб’єднання лариса Драчук (в цен-
трі) із завідуючою Городищенським продмагом № 2 Валенти-
ною Миронець (ліворуч) та продавцем Наталією тимощук.
Фото Надії ярМолюк.
Ми – за реформування
Затишок і шарм «Дуету»
Райцентрівське кафе «Дует» цього-
річ поміняло внутрішнє убрання. І, слід сказати, дизайн у червоно-рожевих, з вкрапленнями помаранчевого, кольо-
рах, з чорними (!) у червоні горошинки скатертинами на столах, з елегант-
ними м’якими диванчиками попід сті-
нами та круглими столиками в центрі залу надали його інтер’єру домашньо-
го затишку, якогось особливого шарму. Це одразу збільшило потік відвідувачів, особливо молоді.
Миколюк завжди усміхнені, привітні, допоможуть з вибором страв, швидко доставляють їх на стіл замовника. Старші охоче допомагають порадами молодим, підтримують їх.
Перше, на що падає погляд відвідувача, коли він заходить в «Дует», - це бар. Отож зустріти його слід так, щоб йому тут спо-
добалося. І Тетяна Євтушок та Любов Галагуз вміють це робити.
- Професія бармена (швидше барвумен, думаю я), - говорить Тетяна, - вимагає не тільки суто фахових навичок, а й вміння розпізнати характер відвідувача, бути толерантною і уважною, не лізти, як то мовиться, за словом в кишеню, пригасити вдалим коректним жартом, посмішкою конфліктну ситуацію, якщо вона назріває.
Віднедавна комбінат громадського харчування, в тому числі і «Дует», надає мешканцям району дуже корисну і вкрай необ-
хідну при певних життєвих обставинах послугу: його працівники готують гарячі страви з доставкою на місце замовлення в ті сільські заклади громадського харчування, де нема кухні, для поминальних обідів.
- Це, звичайно, додаткове навантаження, - говорить Анжела Пасько, - але ж для людей вигідно, отож і надалі будемо такі по-
слуги надавати. Як і вдосконалювати, зміцнювати матеріальну базу, зовнішній і внутрішній вигляд і райцентрівських, і сільських їдалень, кафе, ресторанів.
Надія ярМолюк.
На фОтО: кухар кафе «Дует» Ніна кОВальЧУк, її помічник Марія хаРЧУк, бармен тетяна єВтУшОк, офіціанти Ольга Бакай та Ірина МикОлюк.
Людина на своєму місці
У хлібопеченні М. В. СалаМаГа знає практично все. та це й не дивно, адже в галузі він уже майже двадцять років, а в споживчій кооперації загалом – двадцять шість.
системою хлібопечення Польщі.
- Пам’ятаю й такі часи, - продовжує роз-
повідь М. В. Саламага, - коли боротьба на ринку велася за принципом «не пущать», а конкуренти витіснялися майже силовими методами. Нині ринкові відносини набра-
ли більш цивілізованих форм – свою нішу в галузі можна зайняти шляхом здешев-
лення виробничого процесу, підвищення якості продукції, рівня обслуговування. Сьогодні в Березному, сільських населених пунктах хлібобулочними виробами торгу-
ють і місцеві приватники, і конкуренти з Костополя, Рівного, Сарн. Нічого страшно-
го, кожен товар знаходить свого покупця. Та й ми не дрімаємо, їдемо зі своєю про-
дукцією до сусідів і успішно реалізуємо її. На різних обласних святах, ярмарках наші хліб, булочні вироби швидко розходяться.
Сьогодні на хлібокомбінаті райСТ ви-
пікають вісім видів хліба і до тридцяти найменувань булочок, причому асорти-
мент не застиглий, в ньому щось постійно оновлюється, вдосконалюється.
На підприємстві працюють тунельна та електрична печі, а третя – резервна, на дро-
вах. Вона більш ефективна в холодну пору року, а влітку, коли й без того дошкуляє спека, її намагаються не використовувати.
Районне споживче товариство – багато-
галузеве господарство. І хлібопечення за-
ймає в ньому далеко не другорядну роль. Бо хоч, як мовиться, живемо не хлібом єдиним, та все ж він щодня має бути на на-
шому столі. Отож голова правління райСТ К. М. Чухрай справедливо вважає, що від успішної роботи хлібокомбінату значною мірою залежить благополуччя не тільки споживчої кооперації району, а й кожної родини, кожної людини загалом. І його ке-
рівник все робить для того, щоб в будь-якій оселі стіл щоранку освячувався хлібом. А значить – він людина на своєму місці.
Надія ярМолюк.
Програма
Понеділок, 8 липня ВіВторок, 9 липня
середа, 10 липня
четвер,
5 липня 2013 року
4 0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
ПЕРШИЙ 06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.15, 23.20 Худ. фільм «Зграя» 4 серія
07.15 Ера бізнесу
07.25 Док. фільм «В.Галкін. Перерваний політ» 1 частина
08.15 Док. фільм «В.Галкін. Перерваний політ» 2 частина
08.45 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.40 Без цензури
10.20 Х/ф «Інспектор Гулл»
12.45, 18.40, 21.20 Діловий світ
12.55, 02.50 Т/с «Жорстке правосуддя»
14.35 Право на захист
14.55 Темний силует
15.05 Вікно в Америку
15.25 Діловий світ. Агросектор
15.40, 02.35 Життя на рівних
15.55 Т/с «Соло для пістолета з оркестром»
18.20, 01.20 Новини (із сурдоперекладом)
18.55 Агро-News
19.10 Сільрада
19.30 Останнє попередження
19.55 Дорослі ігри
20.55 Офіційна хроніка
21.00, 05.35 Підсумки дня
21.30 Криве дзеркало
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23.00, 01.00 Підсумки
00.15 Від першої особи
01.40 Про головне
02.05 Діловий світ. Тиждень
04.10 Кубок світу з футболу 2014. Щоденник ФІФА
04.45 Хіт-парад
05.30 Служба розшуку дітей
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.40 ТСН
06.45, 07.15, 08.05, 09.10 Інформаційно-розважальна програма «Сніданок з 1+1»
07.10 «Особистий рахунок»
10.00 «Шість кадрів»
10.10 Х/ф «Хазяйка «Білих ночей»
12.20 «Не бреши мені - 4»
13.25 Аліса Фрейндліх і Андрій Мягков у комедії Ельдара Рязанова «Службовий роман»
17.10 Прем'єра на «1+1» Захоплива мелодрама «Сила. Повернення додому»
20.15 Т/с «Величне століття. Роксолана - 3»
22.30, 05.05 «Гроші»
23.55 Джеремі Айронс в історичній драмі «Борджіа». (3)
01.05, 03.40 Х/ф «Фальшива личина». (2)
02.30, 03.05 «Маша і моделі»
ІНТЕР
05.30 Т/с «Сімейний детектив»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10 Х/ф «Вторгнення»
11.10, 12.20 Х/ф «Рідна людина»
13.25, 04.50 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
14.05 «Судові справи»
15.35 «Чекай мене»
18.10 Т/с «Земський лікар. Життя спочатку»
20.00, 03.30 «Подробиці»
20.30 Т/с «Дружина офіцера»
23.20 Т/с «Шаповалов». (3)
01.15 Х/ф «Пряма та явна загроза». (2)
04.00 Д/ф «НЛО для Країни Рад»
НОВИЙ КАНАЛ
05.25, 06.15 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед - до успіху»
06.20, 06.45 Т/с «Світлофор»
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Підйом
07.30, 08.30, 19.00, 23.55 Репортер
09.00 Х/ф «Кейт та Лео»
11.35, 16.45 Т/с «Татусеві доньки»
13.20, 14.25 Kids Time
13.25 М/с «Аладдін»
14.45 Т/с «Друзі»
15.45 Т/с «Кадетство»
19.20 Т/с «Вороніни»
21.00 Ревізор 2
22.55, 00.30 Т/с «Закрита школа». (2)
01.20 Т/с «Купідон»
02.10 Т/с «Дружна сімейка»
02.50, 03.50 Зона ночі
02.55 Де ти, Україно?
03.55 Пристрасті навколо символіки
04.10 Червона Земля (Terra Vermelha)
04.40, 05.25 Зона ночі Культура
04.45 Майстер музи
05.00 Київ на межі століть
Рівне 1 - НТН
05.35 Х/ф «Гонки по вертикалі». (1)
06.45 Рівне за тиждень
07.05 Спорт за тиждень
07.25 Патруль тижневий
07.45 Кінолекторій
08.00 Це - Україна!
08.10, 03.25 «Агенти впливу»
09.00, 05.05 «Правда життя»
09.30 Х/ф «Сонячний удар»
11.20 Т/с «Острів непотрібних людей»
15.05 Незвичайні культури
15.30 Сім'я від А до Я
15.55 Білогірські самоцвіти
16.10 Веселі уроки
16.20 М/ф
17.45, 19.00 Вітаємо Вас
18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівного
19.30, 21.30 Бізнес Новини
20.05, 21.05, 22.05 Патруль
20.20 Громадський контроль
21.15 ЯлОля
22.15 Авторама
22.30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 7»
23.30 Т/с «Менталіст»
00.30 Т/с «Декстер». (3)
01.30, 04.10 «Свідок»
02.00 «Легенди карного розшуку»
03.00 «Речовий доказ»
04.40 «Уроки тітоньки Сови»
РТБ - УТР
06.00 Гімн України
06.02 Переможний голос віруючого
06.30, 16.00 Мультдаринки
06.55, 19.25 Офіційні новини
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 Огляд подій тижня
07.30, 11.30 Клуб Суперкниги
07.50 Галерея образів
08.10 Урок для батьків
08.35 Хітова вежа
09.30, 20.15 Один на один
10.00 Муз/ф «Україна, мов калина»
10.30 Тінейдж-простір
11.00 Чудесний канал
11.50 Служба розшуку дітей
12.30 Розмова без нотацій
13.00 Муз/ф «Береги»
13.30 Абетка здоров'я
14.00 Ретроспектива ЗОДТРК Історичні постаті
14.25 Час змін
14.50 Плекаймо мову
15.30 Мандрики
15.50 Музичний калейдоскоп
16.20 Пізнай світ
16.40 Муз/ф «Чарівність Фантазії»
17.00 ЗОДТРК Слід на землі
17.15 Х/Ф «Спадкоємці Дель Монте»
18.05 ЗОДТРК Як це було. Тамара Вольська
18.35 Мандри
18.55 Анонси
19.00, 22.00 Інформаційний випуск «День»
19.30, 22.30 Телевізійна кримінальна служба
19.45 Звитяга
20.45 На добраніч казка
21.00 Подорожні замальовки
21.15 Київський медичний університет
21.30 Почерк долі. Олександр Майструк
22.45 У пошуках легенд
23.00 Х/Ф «Інспектор Деррік»
ICTV
05.15 Служба розшуку дітей
05.25 Світанок
06.30, 07.40 Ділові факти
06.40 «Таксі» Комедійний телесеріал
07.05 «Леся+Рома» Комедійний телесеріал
07.45 Факти тижня з Оксаною Соколовою
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки з Костянтином Стогнієм
10.10 Х/ф «Поліцейська академія-4: Громадське патрулювання»
12.05, 13.00, 21.55 Х/ф «Прокурорська перевірка»
12.45 Факти. День
14.45 «Брат за брата-2» Пригодницький телесеріал
16.40 Х/ф «Година пік-3»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з Костянтином Стогнієм
20.05 «Брат за брата-2» Пригодницький телесеріал. Фінал
23.00 «3000 миль до Грейсленда» Художній фільм (2)
01.20 «Рок-н-рольник» Художній фільм (2)
03.20 Т/с «Закон Херрі»
04.10 Т/с «З тобою мені краще»
СТБ
06.05
«Чужі помилки. На все заради неї»
06.50, 15.55 «Все буде добре!»
08.45, 18.20 «Неймовірна правда про зірок»
10.20 «Зіркове життя. Життя з чужим обличчям»
11.20 Х/ф «Моя мама - наречена». (1)
13.00 Х/ф «Мама напрокат». (1)
15.00 «Правила життя. Битва дієт»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-4 з Павлом Костіциним»
22.25 «Зіркове життя. Війна за спадщину»
23.20 «Битва екстрасенсів»
01.30 Т/с «Доктор Хаус». (2)
02.20 Х/ф «Діаманти для Джульєтти». (1)
ПЕРШИЙ 06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.15, 23.20 Худ. фільм «Зграя» 5 серія
07.15 Ера будівництва
07.20 Ера бізнесу
07.30 Док. фільм «В.Стржельчик. Вельможний пан радянського екрану» 1 частина
08.15 Док. фільм «В.Стржельчик. Вельможний пан радянського екрану» 2 частина
08.45 Корисні поради
09.05, 21.00, 05.45 Підсумки дня
09.25, 20.55 Офіційна хроніка
09.40 Шеф-кухар країни
10.40 Х/ф «Фотографія жінки з диким кабаном»
12.25 Аудієнція. Країни від А до Я
12.45 Світло
13.10, 18.40, 21.10 Діловий світ
13.20 Кордон держави
13.35 Крок до зірок
14.15, 02.20 Т/с «Жорстке правосуддя»
15.45 Діловий світ. Агросектор
15.55 Т/с «Соло для пістолета з оркестром»
18.20, 01.20 Новини (із сурдоперекладом)
19.10 Концерт до Дня молоді
21.15 Соціальне шоу «Адреналін»
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 01.00 Підсумки
00.15 Від першої особи
01.40 Про головне
02.05 ТелеАкадемія. Дайджест. Краще за рік
03.50 Як Ваше здоров'я?
04.40 М/ф
04.50 Хіт-парад
05.35 Служба розшуку дітей
1+1
06.05 «Служба розшуку дітей»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.55 ТСН
06.45, 07.15, 08.05, 09.10 Інформаційно-розважальна програма «Сніданок з 1+1»
07.10 «Особистий рахунок»
10.00 «Шість кадрів»
10.20 Т/с «Сила. Повернення додому»
12.15 «Не бреши мені - 4»
13.20 «Російські сімейні драми»
14.25, 20.15 Т/с «Величне століття. Роксолана - 3»
17.10 Прем'єра на «1+1» Захоплива мелодрама «Сила. Повернення додому»
22.30, 04.55 «Спецпроект Сім'я»
00.10 Джеремі Айронс в історичній драмі «Борджіа». (3)
01.15, 02.10, 03.00 Х/ф «Без сліду»
03.45, 04.20 «Маша і моделі»
ІНТЕР
05.30, 18.10 Т/с «Земський лікар. Життя спочатку»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Дружина офіцера»
11.05, 12.20, 04.10 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
13.15 «Судові справи»
15.00 «Сімейний суд»
15.55 «Давай одружимося!»
20.00, 02.40 «Подробиці»
23.20 Т/с «Шаповалов». (3)
01.15 Х/ф «Змова»
03.10 Д/ф «НЛО. За наказом Гітлера»
НОВИЙ КАНАЛ
05.25, 06.15 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед - до успіху»
06.20, 06.45, 22.05 Т/с «Світлофор»
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Підйом
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Репортер
09.00 Т/с «Щасливі разом»
11.05, 16.50, 21.00 Т/с «Татусеві доньки»
13.30, 14.35 Kids Time
13.35 М/с «Аладдін»
14.50 Т/с «Друзі»
15.50 Т/с «Кадетство»
19.20 Т/с «Вороніни»
23.10, 00.50 Т/с «Закрита школа». (2)
01.40 Т/с «Купідон»
02.30 Т/с «Дружна сімейка»
03.15, 03.50 Зона ночі
03.20 Десята муза в Україні
03.55 Десята муза в Україні (Фільм Другий)
04.45, 05.25 Зона ночі Культура
04.50 Усмішник
05.10 Сонячна людина
Рівне 1 - НТН
06.00 М/ф
06.30, 19.30, 21.30 Бізнес Новини
06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівного
07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патруль
07.15 Сім'я від А до Я
08.20, 17.00 Рівне сьогодні
08.30, 16.45, 01.35, 04.30 «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
10.00, 22.30 Т/с «CSI: Нью-
Йорк - 7»
10.55, 23.30 Т/с «Менталіст»
11.50, 03.05 «Речовий доказ»
12.30, 02.05 «Легенди карного розшуку»
13.00 Т/с «Хазяйка тайги»
14.50 Т/с «Громадянин начальник - 3»
17.10 Це - Україна!
17.15 Веселі уроки
17.30, 19.00 Вітаємо Вас
20.20 На часі
21.15 ЯлОля
22.15 «Модно»
00.30 Т/с «Декстер». (3)
03.45 «Агенти впливу»
05.00 «Уроки тітоньки Сови»
05.25 «Правда життя»
РТБ - УТР
06.00 Гімн України
06.02 Переможний голос віруючого
06.30, 15.45 Мультдаринки
06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Інформаційний випуск «День»
07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна кримінальна служба
07.45 Клуб Суперкниги
08.05 Муз/ф
08.30 Ретроспектива Історичні постаті
08.45 Західний експрес
09.45 Один на один
10.15 Почерк долі. Олександр Майструк
10.45 Київський медичний університет
11.00 Подорожні замальовки
11.15, 17.15 Х/Ф «Спадкоємці Дель Монте»
12.45 Звитяга
13.15 Економічне коло
14.05 Час країни
14.35 Ретроспектива. Історичні постаті
16.05 Чудесний канал
16.30 Акваріум
16.50 Муз/ф «Рокитнівські куточане»
18.00 Хітова вежа
18.30 Азбука смаку
18.45 Позиція
19.45 Енергоманія
20.15 Громадська приймальня
20.45 На добраніч казка
21.00 Без права на забуття
21.30 Перехрестя правди
22.00 Інформаційний випуск «День» Субтитри
22.45 Екотур
23.00 Х/Ф «Інспектор Деррік»
ICTV
05.00 Факти
05.30 Світанок
06.35, 07.40 Ділові факти
06.45 «Таксі» Комедійний телесеріал
07.05 «Леся+Рома» Комедійний телесеріал
07.45 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини з Костянтином Стогнієм
10.10 «Далекобійники» Пригодницький телесеріал
12.45 Факти. День
13.00, 21.55 Х/ф «Прокурорська перевірка»
14.50 «Брат за брата-2» Пригодницький телесеріал
16.45 «Далекобійники» Пригодницький телесеріал. Фінал
18.45
Факти. Вечір
20.05 «Самотній вовк» Пригодницький телесеріал. Прем'єра
23.00 «Підривники» Художній фільм (2)
01.20 Стоп-10
02.20 «Гуркіт грому» Художній фільм (2)
04.00 Т/с «Закон Херрі»
СТБ
06.10 «Чужі помилки. Аварія»
06.55, 15.55 «Все буде добре!»
08.55, 18.15 «Неймовірна правда про зірок»
10.20 «Зіркове життя. Війна за спадщину»
11.15 «Зіркове життя. Повернені до життя»
12.15 Х/ф «Три полуграції». (1)
14.55 «Правила життя. Битва дієт»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
19.50 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-4 з Павлом Костіциним»
22.25 «Зіркове життя. Розплата за гордість»
23.25 «Битва екстрасенсів»
00.30 Т/с «Доктор Хаус». (2)
01.30 Х/ф «Діаманти для Джульєтти». (1)
ПЕРШИЙ 06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.15, 23.20 Худ. фільм «Зграя» 6 серія
07.15 Ера бізнесу
07.25 Док. фільм «М.Козаков. Не дай мені, Боже, лишитися розуму» 1 частина
08.15 Док. фільм «М.Козаков. Не дай мені, Боже, лишитися розуму» 2 частина
08.45 Корисні поради
09.05, 21.15, 05.35 Підсумки дня
09.15, 21.35 Офіційна хроніка
09.20 Контрольна робота
10.25 Х/ф «П'ятірка відважних»
11.35 Х/ф «Піддані революції»
13.10, 18.00, 21.40 Діловий світ
13.20 Українська пісня
14.00, 02.10 Т/с «Жорстке правосуддя»
15.30 Діловий світ. Агросектор
15.40 Т/с «Соло для пістолета з оркестром»
18.20, 01.25 Новини (із сурдоперекладом)
18.40, 19.00 Легка атлетика
21.50 Концерт пам'яті М.Вороніна
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 01.00 Підсумки
00.15 Від першої особи
01.20 Мегалот
01.45 Про головне
03.40 Караоке для дорослих
04.35 Життя на рівних
04.50 Хіт-парад
1+1
06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.45, 04.35 ТСН
06.45, 07.15, 08.05, 09.10 Інформаційно-розважальна програма «Сніданок з 1+1»
07.10 «Особистий рахунок»
10.00 «Шість кадрів»
10.20 Т/с «Сила. Повернення додому»
12.15, 04.50 «Не бреши мені - 4»
13.20 «Російські сімейні драми»
14.25, 20.15 Т/с «Величне століття. Роксолана - 3»
17.10 Прем'єра на «1+1» Захоплива мелодрама «Сила. Повернення додому»
22.35, 05.00 «Моя хата скраю»
00.00 Джеремі Айронс в історичній драмі «Борджіа». (3)
01.05 Х/ф «Вуличний боєць». (2)
03.25, 04.00 «Маша і моделі»
ІНТЕР
05.30, 18.10 Т/с «Земський лікар. Життя спочатку»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10 Т/с «Дружина офіцера»
11.05, 12.20, 04.10 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
13.15 «Судові справи»
15.00 «Сімейний суд»
15.55 «Давай одружимося!»
20.00, 03.40 «Подробиці»
20.45 Футбол. Інтер Суперкубок України. «Шахтар» - «Чорноморець»
23.00 Д/ф «Система футболу»
00.00 Т/с «Шаповалов». (3)
01.40 Х/ф «Привид». (2)
НОВИЙ КАНАЛ
05.25, 06.15 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед - до успіху»
06.20, 06.45, 22.05 Т/с «Світлофор»
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Підйом
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Репортер
09.00 Т/с «Щасливі разом»
11.05, 16.50, 21.00 Т/с «Татусеві доньки»
13.30, 14.35 Kids Time
13.35 М/с «Аладдін»
14.50 Т/с «Друзі»
15.50 Т/с «Кадетство»
19.20 Т/с «Вороніни»
23.10, 00.50 Т/с «Закрита школа». (2)
01.40 Т/с «Купідон»
02.30 Т/с «Дружна сімейка»
03.15 Служба розшуку дітей
03.20, 04.20 Зона ночі
03.25 Десята муза в Україні (Фільм Третій)
04.25 Чорний колір порятунку
04.50, 05.25 Зона ночі Культура
04.55 Княгиня Ольга
05.05 Сон Аліни Костомарової
Рівне 1 - НТН
05.50, 07.15 М/ф
06.30, 19.30, 21.30 Бізнес Новини
06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівного
07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патруль
08.20, 17.00 Рівне сьогодні
08.30, 16.45, 01.30, 04.25 «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
10.00, 22.30 Т/с «CSI: Нью-
Йорк - 7»
10.55, 23.30 Т/с «Менталіст»
11.50, 03.00 «Речовий доказ»
12.30, 02.00 «Легенди карного розшуку»
13.00 Т/с «Хазяйка тайги»
14.50 Т/с «Громадянин начальник - 3»
17.10 Веселі уроки
17.20 На часі
17.45, 19.00 Вітаємо Вас
20.20 До Товстухи за здоров'ям
21.15 ЯлОля
22.15 Громадський контроль
00.30 Т/с «Декстер». (3)
03.40 «Агенти впливу»
04.55 «Уроки тітоньки Сови»
05.20 «Правда життя»
РТБ - УТР
06.00 Гімн України
06.02 Переможний голос віруючого
06.30, 15.45 Мультдаринки
06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Інформаційний випуск «День»
07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна кримінальна служба
07.45 Клуб Суперкниги
08.05 Муз/ф
08.15 Позиція
08.30, 14.25 Ретроспектива Історичні постаті
09.45 Громадська приймальня
10.15 Перехрестя правди
10.45 Без права на забуття
11.15, 17.15 Х/Ф «Спадкоємці Дель Монте»
12.45 Енергоманія
13.15 Муз/ф «У світі джазу»
13.45 Міське кільце
14.15, 22.45 Музичний калейдоскоп
16.05 Чудесний канал
16.30 Пізнай світ
16.55 Муз/ф «На крилах любові»
18.00 Тінейдж-простір
18.25 Телеспорт
18.50 Лісовими стежками
19.45 Фабрика ідей
20.15 Один на один
20.45 На добраніч казка
21.00 Штрихи з натури
21.15 Будьмо здорові
21.30 Погорина
21.50 Галерея образів
23.00 Т/С Інспектор Деррік
ICTV
04.50 Служба розшуку дітей
05.00 Факти
05.25 Світанок
06.30, 07.35 Ділові факти
06.40 «Таксі» Комедійний телесеріал
07.05 «Леся+Рома» Комедійний телесеріал
07.45 Несекретні файли
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини з Костянтином Стогнієм
10.10 «Далекобійники» Пригодницький телесеріал
12.45 Факти. День
13.00, 21.55 Х/ф «Прокурорська перевірка»
14.45, 20.05 «Самотній вовк» Пригодницький телесеріал
16.40 Х/ф «Вулиці розбитих ліхтарів-5»
18.45 Факти. Вечір
23.00 «Затяжний постріл» Художній фільм (2)
00.50 Кримінальний облом
01.40 «Підривники» Художній фільм (2)
03.45 Т/с «Закон Херрі»
04.25 Т/с «З тобою мені краще»
СТБ
06.10 «Чужі помилки. Смерть Нефертіті»
06.50, 15.55 «Все буде добре!»
08.50, 18.20 «Неймовірна правда про зірок»
10.05 «Зіркове життя. Розплата за гордість»
11.05 «Зіркове життя. Життя після слави»
12.10 Х/ф «Посилка з Марсу». (1)
14.50 «Правила життя. Битва дієт»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-4 з Павлом Костіциним»
22.25 «Зіркове життя. Вбиті молодістю»
23.20 «Битва екстрасенсів»
00.25 Т/с «Доктор Хаус». (2)
01.25 Х/ф «Ще раз про кохання». (1)
ПЕРШИЙ 06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.15, 23.20 Худ. фільм «Зграя» 7 серія
07.15 Ера будівництва
07.20 Ера бізнесу
07.30 Док. фільм «С.Говорухін. Вертикаль долі» 1 частина
08.15 Док. фільм «С.Говорухін. Вертикаль долі» 2 частина
08.45 Корисні поради
09.05, 21.00, 05.35 Підсумки дня
09.25, 20.55 Офіційна хроніка
09.40 Д/ф «Київські мости»
10.10, 04.00 Книга.ua
10.45 Х/ф «Раллі»
12.25 «Секрети успіху» з Н.Городенською
12.55 Хай щастить
13.15, 16.55, 21.20 Діловий світ
13.25, 02.35 Т/с «Жорстке правосуддя»
14.50 Діловий світ. Агросектор
14.55 Т/с «Соло для пістолета з оркестром»
16.30 Останнє попередження
17.10, 01.20 Новини (із сурдоперекладом)
17.30, 17.45 Легка атлетика
21.30 Криве дзеркало
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 01.00 Підсумки
00.15 Від першої особи
01.40 Про головне
02.05 Ближче до народу
04.20 Хто в домі хазяїн?
04.45 Хіт-парад
05.30 Служба розшуку дітей
1+1
06.00 «Служба розшуку дітей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 00.20 ТСН
06.45, 07.15, 08.05, 09.10 Інформаційно-розважальна програма «Сніданок з 1+1»
07.10 «Особистий рахунок»
10.00 «Шість кадрів»
10.20 Т/с «Сила. Повернення додому»
12.15, 05.10 «Не бреши мені - 4»
13.20, 04.20 «Російські сімейні драми»
14.25, 20.15 Т/с «Величне століття. Роксолана - 3»
17.10 Прем'єра на «1+1» Захоплива мелодрама «Сила. Повернення додому»
22.30 «Пекельна кухня-3»
00.35 Джеремі Айронс в історичній драмі «Борджіа». (3)
01.40 Х/ф «Вуличний боєць». (2)
03.10, 03.45 «Маша і моделі»
ІНТЕР
05.30, 18.10 Т/с «Земський лікар. Життя спочатку»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Дружина офіцера»
11.05, 12.20, 04.10 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
13.15 «Судові справи»
15.00 «Сімейний суд»
15.55 «Давай одружимося!»
20.00, 03.10 «Подробиці»
22.25 Т/с «Шаповалов»
01.20 Х/ф «Співучасник». (2)
НОВИЙ КАНАЛ
05.25, 06.15 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед - до успіху»
06.20, 06.45, 22.05 Т/с «Світлофор»
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Підйом
07.30, 08.30, 19.00, 00.05 Репортер
09.00 Т/с «Щасливі разом»
11.05, 16.45, 21.00 Т/с «Татусеві доньки»
13.30, 14.35 Kids Time
13.35 М/с «Аладдін»
14.45 Т/с «Друзі»
15.45 Т/с «Кадетство»
19.20 Т/с «Вороніни»
23.10, 00.40 Т/с «Закрита школа». (2)
01.35 Т/с «Купідон»
02.20 Т/с «Дружна сімейка»
03.05 Служба розшуку дітей
03.10, 04.15 Зона ночі
03.15 Подорож у втрачене минуле
03.45 Мольфар
04.20 Вище неба
04.50, 05.25 Зона ночі Культура
04.55 Тася
05.05 Шануйте майстрів замолоду
Рівне 1 - НТН
05.45 М/ф
06.30, 19.30, 21.30 Бізнес Новини
06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівного
07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Десятий тур чемпіонату області з футболу приніс багато сюрпризів для уболівальників району. Розгромивши у півфіналі кубка області гощанську команду, ФК «Малинськ» вперше у цьому сезоні терпить поразку від тієї ж «Гощі». Ще у першому таймі лідеру турніру довелося відіграватися, а зрівняли рахунок наші футболісти лише у другій половині зустрічі, проте переломити хід поєдинку «Малинську» так і не вдалося. Одна з контратак суперників закінчилася голом з надзвичайно гострого кута. Отже, 2:1, і ФК «Малинськ» опус-
кається з першого на третє місце. Проте, аналізуючи турнірну таблицю, можна сказати, що у нашої команди є всі шанси закінчити перше коло лідером, адже від першої позиції їх розділяє лише два очка. До того ж ФК «Малинськ» має ще аж дві гри в запасі, тоді як лідер чемпіонату – «Ізотоп», зіграв уже усі матчі першого кола.
За день до поразки своїх земляків березнівському «Случу», навпаки, вдалося перервати серію безвиграш-
них матчів, більш ніж переконливою перемогою у виїзному матчі над ФК «РОКО-Зоря». Нашим хлопцям до-
велося проявити неабияку волю до перемоги, адже на початку зустрічі вони поступалися господарям з ра-
хунком 2:0. Очевидно, військова дисципліна, сформована новим головним тренером О. Г. Лопачуком дала свої плоди. Наші хлопці не лише зрівняли рахунок, а, як то кажуть, і каменя на камені не залишили від ФК «Зоря», 2:6. Забивали у цьому матчі наші Роман Чепіга, Марк Прокопчук, Олександр Радчук та Богдан Рудик.
Таким чином, ФК «Случ» підіймається з десятої на сьому позицію турнірної таблиці.
В останньому турі першого кола ФК «Малинськ» зустрінеться з командою “РОКО-Зоря” (Зоря), а ФК «Случ» удома прийматиме рівненський «Сокіл».
Результати інших матчів 10 туру:
ФК «Сокіл» (Рів.) – ФК «Маяк» - 1:3; ФК «Автоленд» - ФК «ОДЕК» - 0:3; ФК «Ізотоп-РАЕС» - ФК «Сокіл» (Рад.) - 3:0; ФК «Енергія» - вихідний.
Футб л
СПОРТ
ÒÅËÅÁа×ÅÍÍя
11 липня
ï’ÿятíèöÿя, 12 липня ñóáîтà, 13 липня
неділя, 14 липня
У програмі передач проставлені візуальні позначки класифікації кіновідеопродукції:
категорія 1 (зелене коло) - загальнодоступна аудиторія;
категорія 2 (жовтий трикутник) - перегляд неповнолітніми гля-
дачами рекомендується разом з батьками або з їхнього відома;
категорія 3 (червоний квадрат) - охоплює фільми, що рекомен-
дуються тільки для дорослих.
5 липня 2013 року
5
0
Í
àäñëó
÷
àÍñüêèé
ʖꏐ
ІНФОРМАЦІЙНІ тЕХНОлОГІЇ
Супермаркет “бОЧКА” 2-й поверх ПП Цильке Володимир тел: 0671966723
• 3G Інтернет • Планшети • Ноутбуки
Патруль
07.15 Феєрія мандрів
08.20, 17.00 Рівне сьогодні
08.30, 16.45, 01.30, 04.20 «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
10.00, 22.30 Т/с «CSI: Нью-
Йорк - 7»
10.55 Т/с «Менталист»
11.50, 03.00 «Речовий доказ»
12.30, 02.00 «Легенди карного розшуку»
13.00 Т/с «Хазяйка тайги»
14.55 Т/с «Зовнішнє спостереження»
17.10 Це - Україна!
17.20 Веселі уроки
17.30, 19.00 Вітаємо Вас
20.20 Сім'я від А до Я
21.15 ЯлОля
22.15 Незвичайні культури
23.30 Т/с «Менталіст»
00.30 Т/с «Декстер». (3)
03.45 «Агенти впливу»
04.50 «Уроки тітоньки Сови»
05.25 «Правда життя»
РТБ - УТР
06.00 Гімн України
06.02 Переможний голос віруючого
06.30, 15.45 Мультдаринки
06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Інформаційний випуск «День»
07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна кримінальна служба
07.45 Клуб Суперкниги
08.00 Муз/ф «На крилах любові»
08.20, 14.20 Ретроспектива Історичні постаті
08.45 Нотатки з грядки
09.45 Один на один
10.15 Будьмо здорові
10.30 Штрихи з натури
10.45, 18.20 Хітова вежа
11.15, 17.15 Х/Ф «Спадкоємці Дель Монте»
12.45 Фабрика ідей
13.15 Муз/ф
14.45 Лісовими стежками
16.05 Чудесний канал
16.30 Іноземна для дітей
16.40 Музичний калейдоскоп
16.50 День в музеї
18.00 Азбука ремесел
18.45 Економічний інтерес
19.45 Удосвіта
20.15 Громадська приймальня
20.45 На добраніч казка
21.00 Група ризику
21.15 Так було
21.30 Молодіжний прорив
22.00 Інформаційний випуск «День» Субтитри
22.45 Екотур
23.00 Х/Ф «Інспектор Деррік»
ICTV
05.00 Факти
05.25 Світанок
06.30, 07.40 Ділові факти
06.40 «Таксі» Комедійний телесеріал
07.05 «Леся+Рома» Комедійний телесеріал
07.45 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини з Костянтином Стогнієм
10.10, 16.35 Х/ф «Вулиці розбитих ліхтарів-5»
12.45 Факти. День
13.00, 21.55 Х/ф «Прокурорська перевірка»
14.40, 20.05 «Самотній вовк» Пригодницький телесеріал
18.45 Факти. Вечір
23.05 «Дороги назад немає» Художній фільм (2)
00.55 Несекретні файли
01.40 «Затяжний постріл» Художній фільм (2)
03.10 Т/с «Закон Херрі»
03.55 Т/с «З тобою мені краще»
СТБ
06.25 «Чужі помилки. Жіноча дружба»
07.10, 15.55 «Все буде добре!»
09.05, 18.20 «Неймовірна правда про зірок»
10.45 «Зіркове життя. Вбиті молодістю»
11.45 «Зіркове життя. Самогубці-невдахи»
12.40 Х/ф «Жінка, не схильна до авантюр». (1)
14.50 «Правила життя. Битва дієт»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
19.55 «Слідство ведуть екстрасенси»
21.00 «Містичні історії-4 з Павлом Костіциним»
22.25 «Зіркове життя. Сльози клоуна»
23.25 «Битва екстрасенсів»
00.30 Т/с «Доктор Хаус». (2)
01.25 Х/ф «Акселератка». (1)
ПЕРШИЙ 06.00 Православний календар
06.05, 07.00, 08.00 Новини
06.15, 23.20 Худ. фільм «Зграя» 8 серія
07.15 Ера бізнесу
07.25 Док. фільм «Т.Васильєва. У мене ангельський характер» 1 частина
08.15 Док. фільм «Т.Васильєва. У мене ангельський характер» 2 частина
08.45 Корисні поради
09.05, 21.00, 05.35 Підсумки дня
09.25 Офіційна хроніка
09.45 «Віра. Надія. Любов»
10.50 Х/ф «Смерть під вітрилом»
13.10, 16.45, 21.20 Діловий світ
13.25, 03.10 Т/с «Жорстке правосуддя»
14.55 Діловий світ. Агросектор
15.10 Т/с «Соло для пістолета з оркестром»
17.00, 01.20 Новини (із сурдоперекладом)
17.15, 17.30, 20.35 Легка атлетика
21.30 Криве дзеркало
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23.00, 01.00 Підсумки
00.15 Від першої особи
01.35 Про головне
02.00 Хіт-парад «Національна двадцятка» (із сурдоперекладом)
04.45 Хіт-парад
05.30 Служба розшуку дітей
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.15, 08.05, 09.10 Інформаційно-розважальна програма «Сніданок з 1+1»
07.10 «Особистий рахунок»
10.00 «Шість кадрів»
10.20 Т/с «Сила. Повернення додому»
12.15, 02.15 «Не бреши мені - 4»
13.20, 03.20 «Російські сімейні драми»
14.25 Т/с «Величне століття. Роксолана - 3»
17.10 Прем'єра на «1+1» Захоплива мелодрама «Сила. Повернення додому»
20.15 «Вечірній Київ - 2013»
22.05 Майкл Даґлас і Кетлін Тернер у комедії «Война семьи Роуз». (2)
00.30 Х/ф «Експеримент». (2)
04.25 «Ремонт +»
ІНТЕР
05.30, 18.10, 04.25 Т/с «Земський лікар. Життя спочатку»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом»
09.10 Т/с «Дружина офіцера»
11.05, 12.20, 03.50 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневським»
13.15 «Судові справи»
15.00 «Сімейний суд»
15.55 «Давай одружимося!»
20.00, 03.20 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Сліпе щастя»
00.40 Х/ф «Вогненний ринг»
02.30 Д/ф «Смерть за рецептом»
НОВИЙ КАНАЛ
05.20 Служба розшуку дітей
05.25, 06.15 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед - до успіху»
06.20, 06.45, 22.05 Т/с «Світлофор»
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Підйом
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Репортер
09.00 Т/с «Щасливі разом»
11.05, 16.45, 21.00 Т/с «Татусеві доньки»
13.30, 14.35 Kids Time
13.35 М/с «Аладдін»
14.45 Т/с «Друзі»
15.45 Т/с «Кадетство»
19.20 Т/с «Вороніни»
23.10, 00.50 Т/с «Закрита школа». (2)
01.40 Т/с «Купідон»
02.30 Т/с «Дружна сімейка»
03.15, 04.05 Зона ночі
03.20 Георгій Нарбут. Живі картини
03.40 Птахи гнізда Марії
04.10 Моя адреса - Соловки. Пастка
04.30 Софія - дитя кохання
04.45, 05.40 Зона ночі Культура
04.50 Катерина Білокур Послання
Рівне 1 - НТН
05.50 М/ф
06.30, 19.30, 21.30 Бізнес Новини
06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівного
07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патруль
07.15 Незвичайні культури
07.35, 17.10 Веселі уроки
08.20, 17.00 Рівне сьогодні
08.30, 16.45, 02.25 «Свідок»
09.00 «Кримінальні справи»
10.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 7»
10.55 Т/с «Менталіст»
11.50, 04.00 «Речовий доказ»
12.30, 02.55 «Легенди карного розшуку»
13.00 Т/с «Хазяйка тайги»
14.55 Т/с «Зовнішнє спостереження»
17.20, 19.00 Вітаємо Вас
18.30, 22.20 Прес-погляд з В. Скринським
20.20 Кулінарне шоу «СмачнОГО!»
21.15 Кінолекторій
22.35 Авто-мото-ревю
23.05 Ритми ночі
23.15 Х/ф «Хороші та погані»
01.00 Х/ф «В і'мя помсти». (2)
05.10 «Уроки тітоньки Сови»
06.00 «Правда життя»
РТБ - УТР
06.00 Гімн України
06.02 Переможний голос віруючого
06.30, 15.45 Мультдаринки
06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00, 05.00 Інформаційний випуск «День»
07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна кримінальна служба
07.45 Клуб Суперкниги
08.05 Муз/ф «Поплавський. Золота десятка»
09.45 Громадська приймальня
10.15 Група ризику
10.30 Так було
10.45 Молодіжний прорив
11.15 Х/Ф «Спадкоємці Дель Монте»
12.45 Удосвіта
13.15 ТОДТРК 800 років Збаражу та фестиваль «Байда»
14.15 ТОДТРК Під золотими куполами
14.25 Ретроспектива Історичні постаті
14.50 Плекаймо мову
16.05 Чудесний канал
16.30 Юна зірка
16.45 Фестивальний подіум. Т/Ф «Воскресіння»
17.10, 23.15 Музичний калейдоскоп
17.15 Х/Ф «Спадкоємці Дель- Монте»
18.00 А ми відпочиваємо
18.25 Таке життя
18.40 Погорина
19.45 Розмова без нотацій
20.15 Один на один
20.45 На добраніч казка
21.00 Азбука смаку
21.15 Музична кухня
21.30 Нотатки з грядки
21.45 Екотур
22.00 Інформаційний випуск «День» Субтитри
22.45 Телеспорт
23.30 Зміни свій світ
00.30 повтор ранкового ефіру
ICTV
04.40 Служба розшуку дітей
04.50 Факти
05.20 Світанок
06.20, 07.35 Ділові факти
06.35 «Таксі» Комедійний телесеріал
06.55 «Леся+Рома» Комедійний телесеріал
07.40 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини з Костянтином Стогнієм
10.10, 16.40 Х/ф «Вулиці розбитих ліхтарів-5»
12.45 Факти. День
13.00, 21.55 Х/ф «Прокурорська перевірка»
14.45, 20.05 «Самотній вовк» Пригодницький телесеріал
18.45 Факти. Вечір
23.05 Максимум в Україні
00.00 «Мотиви» Художній фільм (2)
01.45 «Дороги назад немає» Художній фільм (2)
03.15 Т/с «Закон Херрі»
04.00 Т/с «З тобою мені краще»
СТБ
06.15 «Чужі помилки. У полоні спокуси»
07.00 Х/ф «Аеліта, не приставай до чоловіків». (1)
08.50, 18.20 «Неймовірна правда про зірок»
10.10 Х/ф «Черговий янгол». (1)
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.55 «Моя правда. Володимир Етуш. Сповідь тирана»
21.00 «Моя правда. Івар Калниньш. Одружений Казанова»
22.25 «Зіркове життя. Кохання на все життя»
23.25 «Зіркове життя. Як пережити зраду»
00.30 Х/ф «Жінка, не схильна до авантюр»
ПЕРШИЙ 06.00 Підсумки
06.20 Док. фільм «М.Поплавський: Університет культури»
07.00 Сміх з доставкою додому
07.55 Присвяти себе футболу!
08.15 Олімпійський виклик
08.25 Панянка та кулінар
09.05 Життя на рівних
09.30, 16.40, 17.00 Легка атлетика
11.20 Православний вісник
11.50 Х/ф «Про червону шапочку»
14.25 Криве дзеркало. Пародії
16.05 Золотий гусак
19.50 К.Новікова, В.Данилець та В.Моїсеєнко запрошують
20.40 Слово регіонам
20.50 Мегалот
20.55, 05.45 Служба розшуку дітей
21.00, 01.20 Підсумки дня
21.20 Без цензури
21.50 Кабмін: подія тижня
22.00 Українська пісня
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.10 Фільм-концерт «Ф.Кіркоров. Щасливий, кльовий і багатий»
01.40 Фольк-music
03.35 Як це?
04.00 Аудієнція. Країни від А до Я
04.20 Рояль в кущах
04.45 Сільрада
05.00 Хіт-парад
1+1
06.00 Х/ф «Принцеса бензоколонки»
07.15, 19.30 ТСН
08.00 «Світське життя»
09.00 Квартирна лотерея «Хто там?»
10.00 М/ф «Енгрі Бердс»
10.05 Х/ф «Чарівне дерево»
12.00 «Світ навиворіт - 2: Індія»
13.05 «Пекельна кухня-3»
15.10 «Шість кадрів»
16.30 «Вечірній Київ - 2013»
18.30 «Розсміши коміка - 3»
20.00 «Операція «Краса»
21.50 Х/ф «Казанова». (2)
00.05 Х/ф «Живеш тільки двічі»
02.20 Х/ф «Експеримент». (2)
03.50 Майкл Даґлас і Кетлін Тернер у комедії «Война семьи Роуз». (2)
ІНТЕР
05.10 Т/с «Земський лікар. Життя спочатку»
05.55 Х/ф «Сліпе щастя»
09.30 «Все для мами»
10.00 «Літня кухня»
11.00 Т/с «Сімейний детектив»
13.55, 02.45 Т/с «Дорога в порожнечу»
20.00, 02.15 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Я його зліпила»
22.50 «Бокс. Максим Бурсак - Принс Аррон»
00.35 Х/ф «Зворотний квиток»
НОВИЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «Остін Паверс - Голдмембер»
07.05 Аферисти
08.00, 10.00 Ревізор 2
12.30 Хто зверху?
22.00 Хто зверху?-2 (2)
00.00 Х/ф «Дублери»
02.15 Т/с «Дружна сімейка»
04.05, 05.05 Зона ночі
04.10 Розквіт українського кіно
05.10 Становлення українського німого кіно
06.10, 06.40 Зона ночі Культура
06.15 SOLO-MEA
Рівне 1 - НТН
06.25 Бізнес Новини
06.45, 07.45 Новини Рівного
07.05, 08.05 Патруль
07.15 Прес-погляд з В. Скринським
07.30, 09.15 М/ф
08.20 Кулінарне шоу «СмачнОГО!»
08.50, 17.40 Сім'я від А до Я
11.00 Розкішні маєтки
11.30, 03.45 «Речовий доказ»
12.00 «Головний свідок»
13.00 «Випадковий свідок»
13.30 Авто-мото-ревю
14.10 Під знаком Нобеля
14.30, 16.40 Вітаємо Вас
15.45 Феєрія мандрів
16.00 Громадський контроль
16.20 Авторама
17.20 «Модно»
18.00 Рівне за тиждень
18.20 Спорт за тиждень
18.40 Патруль тижневий
19.00 Т/с «Таємниці слідства». (1)
23.00 «Парк автомобільного періоду»
23.30 Т/с «Криміналісти: мислити як злочинець». (2)
01.15 Т/с «Закон і порядок». (2)
02.45 «Легенди карного розшуку»
04.05 «Агенти впливу»
05.35 «Уроки тітоньки Сови»
06.05 «Правда життя»
РТБ - УТР
06.00 Гімн України
06.02 Блага вість з Ріком Реннером
06.30, 15.45 Мультдаринки
06.55, 14.55 Офіційні новини
07.00, 22.00 Інформаційний випуск «День» Субтитри
07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна кримінальна служба
07.45 Клуб Суперкниги
07.55 Зелений БУМ
08.20, 08.45, 11.00 Музичний калейдоскоп
08.25 Фестивальний подіум. Т/Ф «Воскресіння»
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Інформаційний випуск «День»
09.45 Телеспорт
10.15 Азбука смаку
10.30 Музична кухня
10.45 Нотатки з грядки
11.15 Х/Ф «Спадкоємці Дель- Монте»
12.45 Д/Ф «80 островів кругом світу»
13.15 М/С «Пісенька сонечка»1 с.
13.45 ТОДТРК Ювілейний творчий вечір С. Галябарди. Я повертаюсь 1 ч.
14.45 Лісовими стежками
16.05 Урок для батьків
16.30 Країна талантів ОДТРК
16.55 Д/Ф «Чародійність природи»
17.25 Повір у себе
18.05 Погорина
18.30 Твій син, Україно. В. Матвієнко 1 ч.
18.55 Анонси
19.45 ХАЕС Інформує
20.00 Економічний інтерес
20.15 Група ризику
20.30 Так було
20.45 На добраніч казка
21.00 Перехрестя правди
21.30 Мандри
21.50 Сім чудес Полтави
22.45 Д/Ф «Мегазірки»
ICTV
04.50 Факти
05.20 Світанок
06.25 Козирне життя
06.55 Х/ф «Діти шпигунів-2»
08.50 Зірка YouTube
10.00 Дача
11.05 Квартирне питання
12.05 За кермом
12.45 Розіграш
13.15 Замочені
14.30 Веселі історії
15.10 Х/ф «Поліцейська академія-5: Місце призначення - Майамі Біч»
16.55 Х/ф «Поліцейська академія-6: Блокада міста»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Надзвичайні новини. Підсумки з Костянтином Стогнієм
19.55 Х/ф «Заборонений прийом»
22.10 «П'ятий вимір» Художній фільм (2)
00.40 «Акули Малібу» Художній фільм (2)
02.15 «Мотиви» Художній фільм (2)
03.35 «Птаха» Художній фільм (2)
СТБ
05.35 «Наші улюблені мультфільми: Пес в сапогах, Бременские музыканты». (1)
06.35, 00.15 Х/ф «Кохана жінка механіка Гаврилова». (1)
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Їмо вдома»
10.05 «ВусоЛапоХвіст»
10.45 Х/ф «За сімейними обставинами». (1)
13.50 «Зіркове життя. Кохання на все життя»
14.55 «Зіркове життя. Як пережити зраду»
15.55 «Моя правда. Володимир Етуш. Сповідь тирана»
17.00 «Моя правда. Івар Калниньш. Одружений Казанова»
18.00 Х/ф «Одружити мільйонера». (1)
22.00 Х/ф «Тариф на кохання». (1)
01.55 Х/ф «Аеліта, не приставай до чоловіків». (1)
ПЕРШИЙ 06.05 Світ православ'я
06.35 Сміх з доставкою додому
07.05 Панянка і кулінар
07.35, 23.55 «Дружина»
09.00 Шеф-кухар країни
09.50, 02.00 Околиця
10.25, 03.20 Подорожуй світом з Ю.Акуніною
10.55 Крок до зірок
11.50 Маю честь запросити
12.45 Як Ваше здоров'я?
13.35 Золотий гусак
14.00 Караоке для дорослих
14.45, 15.00, 17.30, 18.00, 21.50 Легка атлетика
17.10 Діловий світ. Тиждень
18.55 Футбол. Чемпіонат України. Прем'єр-ліга. «Шахтар» (Донецьк) - «Говерла» (Ужгород)
19.45 У перерві: Головний аргумент
21.00, 01.20 Підсумки тижня
21.45 Офіційна хроніка
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Підсумки
23.35 Олімпійський виклик
02.25 Доки батьки сплять
02.45 Школа юного суперагента
03.05 М/ф
03.45 Star-шоу
05.10 Хіт-парад
1+1
06.00 Х/ф «Живеш тільки двічі»
07.50, 10.00 М/ф
08.10 «Ремонт +»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
11.00, 05.35 «Неділя з Кварталом»
12.00, 03.35 «Смакуємо»
12.45, 13.50, 15.00, 16.05, 17.25 Х/ф «Без сліду»
18.30, 20.00 Х/ф «Мати й мачуха»
19.30, 03.00 ТСН
23.10 «Світське життя»
00.15, 04.50 «Багаті теж плачуть»
01.15 Тетяна Васильєва і Євген Пронін у кримінальній драмі «Непрощені». (2)
04.00 «Світ навиворіт - 2: Індія»
ІНТЕР
05.15, 13.55, 02.35 Т/с «Дорога в порожнечу»
07.30 Х/ф «Зворотний квиток»
09.25 «Школа доктора Комаровського»
10.00 «Орел і Решка»
11.00 «Шалене весілля»
12.00 Т/с «Сімейний детектив»
20.00, 02.10 «Подробиці»
20.25 Т/с «Скринька Пандори». (2)
00.15 Х/ф «Я його зліпила»
НОВИЙ КАНАЛ
05.40 М/ф «Ведмедик Йогі»
06.50 Аферисти
07.45 Церква Христова
08.00 Уральські пельмені
09.35 Хто зверху 2
11.30 Педан-Притула Шоу
13.05 Т/с «Вороніни»
16.15 Х/ф «Ейс Вентура - детектив з розшуку домашніх тварин»
18.00 Х/ф «Ейс Вентура. Коли природа кличе»
20.00 Х/ф «Завжди говори «Так»
22.00 Х/ф «Аферисти Дік та Джейн розважаються»
23.30 Х/ф «Історія про нас». (2)
01.30 Т/с «Дружна сімейка»
02.15, 03.20 Зона ночі
03.15 Народження українського кіно
03.55 Драй Хмара останні сторінки
04.10 Дуель
04.20 Неприборкана
04.25, 05.10 Зона ночі Культура
04.30 Микола Лисенко
Рівне 1 - НТН
06.30 Х/ф «Загін особливого призначення». (1)
07.50, 10.50 М/ф
08.10, 18.00 Рівне за тиждень
08.30, 18.20 Спорт за тиждень
08.50, 18.40 Патруль тижневий
09.10 Сім'я від А до Я
09.30 Під знаком Нобеля
09.55 Авторама
10.15 «Модно»
10.30 До Товстухи за здоров'ям
11.30, 02.15 «Легенди карного розшуку»
12.00, 03.55 «Агенти впливу»
12.55 Х/ф «Гу-га». (1)
15.15, 16.50 Вітаємо Вас
16.20 Кулінарне шоу «СмачнОГО! «
17.40 Кінолекторій
19.00 Т/с «Знахар»
23.00 Т/с «Криміналісти: мислити як злочинець». (2)
00.45 Х/ф «В ім'я помсти». (2)
02.45 «Речовий доказ»
04.40 «Уроки тітоньки Сови»
05.30 «Правда життя»
РТБ - УТР
06.00 Гімн України
06.02 Повнота радості життя
06.30, 16.00 Мультдаринки
06.55 Офіційні новини
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Огляд подій тижня
07.30 Клуб Суперкниги
07.50 Мегазірки
08.15 Ретроспектива. Історичні постаті
08.35 СвітОсвіт
09.30 Економічний інтерес
09.45 Муз/ф «Барви душі»
10.05 Мандри
10.20 День в музеї
10.45 Тернопілля крізь роки. Дорогами до Дністра
11.05 Чудесний канал
11.30 Країна талантів
12.30 Д/Ф «80 островів навколо світу»
13.00 М/С «Пісенька сонечка»
14.00 Ювілейний творчий вечір С. Галябарди. Я повертаюсь 2 ч.
15.30 На території закону
15.45 Західний експрес
16.20 Абетка здоров'я
16.45 А ми відпочиваємо
17.10 Запрошує Оксана. Олег Марцинківський
17.40 Без права на забуття
18.05 Д/Ф Чародійність природи
18.30 Твій син, Україно. В. Матвієнко 2 ч.
19.30 Пульс РАЕС
19.45 Тінейдж-простір
20.15 Будьмо здорові
20.30 Штрихи з натури
20.45 На добраніч казка
21.00 Почерк долі. Олександр Майструк
21.30 Зелений БУМ
21.45 Храми Поділля
22.30 Музична кухня
22.45 Хітова вежа
23.15 Д/Ф «Мегазірки»
ICTV
05.25 Факти
05.45 Світанок
06.45 Квартирне питання
07.40 Анекдоти по-українськи
08.10 Дача
09.15 Основний інстинкт
09.45 Розіграш
10.30 Легкі гроші
11.00 Козирне життя
11.30 Максимум в Україні
12.25 Навчіть нас жити!
14.30 Х/ф «Поліцейська академія-5: Місце призначення - Майамі Біч»
16.20 Х/ф «Заборонений прийом»
18.45 Факти тижня з Оксаною Соколовою
19.30 Замочені
20.35 Х/ф «Солдати удачі»
22.45 Х/ф «Важкі гроші»
00.50 «Таксі» Комедійний телесеріал
01.45 «П'ятий вимір» Художній фільм (2)
03.30 «Дівчина для прощання» Художній фільм (2)
СТБ
06.00 «Наші улюблені мультфільми: Тайна третьей планеты». (1)
06.50 Х/ф «За сірниками». (1)
08.50 «Їмо вдома»
09.55 «Караоке на Майдані»
10.55 Х/ф «Одружити мільйонера». (1)
15.00 «Містичні історії-4 з Павлом Костіциним»
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.05 Х/ф «Осінній вальс». (2)
22.15 Х/ф «Прилетить раптом чарівник». (1)
00.20 Х/ф «За сімейними обставинами». (1)
СПОРТ
Нижче подаємо результати матчів шостого туру чемпіонату району, що прой-
шов 30. 06. 2013 року.
Білка – Городище - 1:8; Орлівка – Тишиця - 0:4; Н.Моквин – Яринівка - 0:2; По-
ляни – Зірне - 0:4; Бронне - В. Поле - 4:4; Мирне – Моквин - 2:2; Друхів – Ма-
линськ - 6:0; Кам’янка – Балашівка - 0:4.
Олександр МОТРУНІЧ.
Турнірна таблиця
М Команда І В Н П М О
1 “Ізотоп-РАЕС” (Кузнецовськ) 10 7 2 1 22-8 23
2 “Гоща-АМАКО” (Гоща) 9 7 2 0 21-7 23
3 ФК “Малинськ” (Малинськ) 8 7 0 1 19-9 21
4 “ОДЕК” (Оржів) 8 4 3 1 16-6 15
5 “Автоленд” (Здолбунів) 9 4 1 4 14-13 13
6 “Маяк” (Сарни) 9 3 1 5 24-17 10
7 “Случ” (Березне) 9 3 1 5 11-24 10
8 «Сокіл» (Рівне) 9 2 2 5 12-15 8
9 «Сокіл» (Радивилів) 9 2 1 6 12-21 7
10 «Енергія» (Володимирець) 9 2 1 6 13-25 7
11 “РОКО-Зоря” (Зоря) 9 0 2 7 11-30 2
6
0
Н
адслу
ч
аНський
В сНик
освіта
5 липня 2013 року
Газоблоки
550 грн./куб, (20х30х60, 10х30х60), блоки з відсіву
Тел.: 0962943648, 0963267915.
Техогляд Автомийка (страхування) (хімчистка)
м. Березне, вул. Теклівська,166 (територія автоколони), доставка. Тел.0988885430.
Продам недороГо камінь рожевий під розшивку, камінь у землю, щебінь різних фракцій 5-20; 20-40; 40-70. Доставка КамАЗ (самоскид). тел.: 0979973215, 0509109599.
ВиготоВляємо під замоВлення шафи–купе, кухні, ліжка, комоди, столи комп’ютерні, дитячі, заміри, встановлення, ціни виробника. тел.: 0977541354, 0673645070.
Ремонт, реставрація, перешивка М’ЯКИХ МЕБЛІВ.
Гарантія, якість, досвід роботи.
stm2005@ukr.net,
www.stm.uf
тел.: 0365354944, 0672768403, 0676077820. email: проДАм шТАхеТи-нАпівКругляК
(L - 1,3; 1,6), доставка. Тел. 0678716896.
Щебінь гранітний всіх фракцій, камінь червоний, відсів
. доставка 35 тонн. тел:. 0986015699, 0956855698.
Все для утеплення фасадіВ: клеї, дюбеля, пінопласт, малярні кутники, сітка армуюча, короїди акрилові та міне-
ральні, бараник, мозаїка, грунтівка кварцова. Тел.: 0673372173, 0680157420, 0680297414.
Пасажирські Перевезення з україни в росію, росії в україну та Європу автобусами 6, 8, 16 місць, попутно. тел.: 0680297414, 0673372173, 0680157420, +79689358170.
СучаСні кухні під замовлення, а також шафи-купе, вітальні, дитячі Спальні. широкий вибір матеріалів та кольорів. Ціна кухонь від 1500 грн. «аРтмеблі». тел.: 5-61-93, 5- 49-56.
- Чому, на ваш погляд, все більше випускників українських шкіл нада-
ють перевагу навчанню, скажімо, в польщі, а не в україні?
- Відповідь на це запи-
тання є складнішою, ніж видається на пер ший по-
гляд. Привабливість за-
кордонної освіти виявля-
ється у вступі до польських вищих шкіл без сертифіка-
тів зовнішнього незалеж-
ного оцінювання, а також в бажанні випускників без-
перешкодно потра пити, так би мовити, в інший світ. Є й інша причина - відсут-
ність у нашій країні під-
тримки обдарованих дітей, особливо із малозабезпе-
чених сімей. Саме діти з та-
ких сімей, особливо із по-
ліського регіону нашої об-
ласті, відчували до недавна свою незахищеність, тому їхні батьки прагнули будь-
що дати дітям вищу освіту. Найкоротший шлях до цієї мрії - вступати без серти-
фіката ЗНО до зарубіжного навчального закладу. Від-
так багато талановитих ді-
тей навіть не намага ються складати тести.
- Що чекає українського випус кника зарубіжного навчального закладу? Чи всі вони отримують до-
кумент про вищу освіту?
- З досві ду роботи та-
ких про грам хочу відзна-
чити, що вже після пер-
шого семестру навчання у за рубіжних вищих шко-
лах у багатьох зникають ілюзї і і настають суворі ре алії: одні розчаровані матеріальною базою та ви-
кладацьким складом, або «розмальованих» в Інтер-
неті шкіл (де плата за на-
вчання, на перший погляд, теж приваблює), інші розу-
міють, що не можуть далі вчитися через психоло гічну неадаптованість до умов чужої країни (і таких досить багато) або ж через недо-
статній рівень базової під-
готовки. - якою, на вашу думку, є альтерна тива зарубіж-
ній освіті, чи є вона?
- Альтернатива - в отри-
манні якісної освіти у ви-
щих навчальних закла-
дах нашої держави, що упро довж багатьох років добре заре комендували себе у вітчизняному освіт-
ньому просторі. А серйозні (насамперед державні) за-
кордонні вищі школи охо-
че укладають угоди з укра-
їнськими університетами подібного рівня про спіль-
не на вчання із можливіс-
тю отримання «подвійно-
го» диплома. До таких за-
кладів належить і Націо-
нальний університет вод-
ного господарства та при-
родокористування.
- в чому полягають осо-
бливості європейської освіти у нувгп?
- Протягом останніх півро-
ку універ ситет уклав угоди про партнерство та співп-
рацю з понад десятьма уні верситетами Європи та світу. Добре володіючи си-
туацією у сучасному освіт-
ньому просторі, президент універ ситету Микола Со-
рока та в.о. ректора Ми-
кола Корецький ставлять перед колек тивом стра-
тегічні завдання, в тому числі й створення факуль-
тету євро пейської осві -
ти та перехід на заочно-
дистанційну форму на-
вчання замість застарілої заочної. Цими питаннями ми й займаємося у ново-
створеному Навчально-
нау ков ому і нс т ит у т і заочно-дистанційного на-
вчання.
Щодо особливостей єв-
ропейської освіти, то їх де-
кілька:
• укладені угоди з Дер-
жавним уні верситетом «Політехніка Люблін ська» (м. Люблін) та найбільшим приватним польським ВНЗ- Краків ською академією ім.Моджевського дозво-
лять вступникам здобути якісну європейську освіту з отри манням українсько-
го та польського дипломів, або, за бажанням, тільки диплома державного зраз-
ка Респу бліки Польща;
• процедура ліцензуван-
ня навчаль них програм цих закладів дозволить вступа-
ти на навчання до універ-
ситету особам, що бажа-
ють отримати лише поль-
ський диплом без серти-
фіката ЗНО і навчатися на базі НУВГП у І, III,- V семе-
стрі, заощадивши кошти і пройшовши відповідну адаптацію;
• укладена угода з Універ-
ситетом прикладних наук ім. Яноша Кодолані (Угор-
щина), вже сьогодні дасть можливість здобути дру-
гу вищу освіту впродовж року з отриманням дипло-
ма європейського зразка «ба калавра» та «магістра’’ незалежно від напряму та спеціальності.
ольга ковальЧук.
За польським дипломом можна до Польщі не їхати
відтік інтелектуальної еліти з нашої держави до країн Європи останнім часом посилився. Пов’язано це насамперед із процесами глобалізації, що відбуваються у світі, а також бажанням отримати більш престижну, а відтак, на думку багатьох, і більш конкурентоспроможну освіту саме на теренах країн Європейського союзу. нині велика кількість випускників українських шкіл прагне навчатися у вищих навчальних закладах Польщі, угорщини, словаччини, німеччини та сШа. Переваги зарубіжної вищої школи перед вітчизняною -це реальність чи міф? Про це спілкуємося з директором навчально-
наукового інституту заочно-дистанційного навчання національного університету водного господарства та природокористування професором Юрієм Пелехом.
Про проведення конкурсу на право укладення договору оренди об’єктів спільної власності територіальних громад району
балансоутримувач: Комунальний заклад охорони здоров’я «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради. орган управління: Березнівська районна державна адміністрація.
назва об’єкта та місцезнаходження: вул. Київська, 19, м.Березне Рівненської області.
Частина нежилого приміщення, розташованого на І поверсі будівлі :
– площею 229,3 м.кв. (стартова орендна ставка 15% від вартості майна, визначеної за незалежною оцінкою).
основні умови конкурсу:
– Строк оренди – 10 років з можливістю продовження терміну за умови виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди.
– Найбільший розмір річної орендної плати у відсо-
тках до вартості об’єкта оренди, але не менше за-
пропонованого.
– Проведення реконструкції обладнання котельні власними коштами із впровадженням сучасних енер-
гозберігаючих технологій.
– Наявність ліцензії на виробництво теплової енергії та ліцензії на постачання теплової енергії.
для участі в конкурсі необхідно подати такі доку-
менти:
• заяву на участь у конкурсі;
• відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами:
- документи, що посвідчують повноваження пред-
ставника юридичної особи;
- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
- виписку чи витяг з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- відомості про фінансове становище (платоспромож-
ність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;
- довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами:
- копію документа, що посвідчує особу учасника кон-
курсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
- виписку чи витяг з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- декларацію про доходи.
Конкурс буде проведено в каб. № 10 райдержадмі-
ністрації (вул.Київська, 6, м.Березне) 29 липня 2013 року, кінцевий термін прийняття документів на конкурс – 23 липня 2013 року.
Телефон для довідок 5-41-87.
«Філія Дп «Сервісно-видавничий центр мініс-
терства доходів і зборів україни» у рівненській області запрошує бухгалтерів установ та органі-
зацій на семінар за іі квартал 2013 року, який від-
будеться 9 липня 2013 р. о 14 год. в приміщенні міської ради.
1. Своєчасна та повна сплата податків - основа на-
повнення бюджету. Розгляд звернень громадян.
2. Застосування норм законодавства в умовах По-
даткового Кодексу України. Порядок подання звітнос-
ті в електронному вигляді.
3. Податок на додану вартість: порядок подання звітності та сплати.
4. Податок на прибуток: порядок подання декла-
рації та сплати податку. Порядок оподаткування суб’єктів спрощеної системи оподаткування.
5. Плата за землю, місцеві та ресурсні платежі.
6. Податок з власників транспортних засобів. Збір за першу реєстрацію.
7. Справляння податку з доходів фізичних осіб. Поря-
док заповнення та подання розрахунку за ф. № 1-ДФ.
Легалізація доходів найманих працівників.
8. Новини Пенсійного законодавства. Єдиний соці-
альний внесок.
вартість надання послуг - 60,00 грн. (в т.ч. пДв - 10,00 грн.).
Форма оплати: по перерахунку - р/р 26009194587 в роу АБ «укргазбанк» (мФо 320478),
код ЗКпо 38390688 або готівкою при реєстрації.
Тел. для довідок: 28-28-79, 28-89-20. ПідПриємству Потрібні оператор по видуву ПЕТ-пляшки, зварювальник, слюсар, вантажник, запаювальник, різноробочі в цех, водій та секретар зі знанням ПК. Тел.: 0671954735, 0673631140.
Здається в оренду земельна ділянка 60 м
2
в центрі біля щоден-
ного ринку під будівництво торго-
вельної точки. тел. 0964369033.
ПРОДАЄТЬСЯ КРимСЬКий РАКушнЯК, безкоштовна доставка, СуПЕРЦІнА! Тел. 067-558-15-50, 095-277-22-27.
Природний камінь для лицювання фундаментів, камінів, огорож, до-
ріжок (піщаник, андезит, кварцит). м. Березне. територія коледжу «Полісся» Тел. 0972371677.
візьму на роботу
менеджера з прийому замовлень та завідуючого складом
. тел. 0673645139.
проДАм
кобилу ві ком 4 роки. Тел. 0683352764.
....................................................
корову. Тел. 0687582128.
....................................................
автомобілі «Фіат-Дукато», 2008 р. в., срібний, максимальна комплектація, «Форд-Транзит», 2006р. в., срі бний, «рено-
мастер», 2007р. в., червоний, «мерседес-Спрінтер-215», 2008 р.в., середній. Тел.: 0671627332, 0683366955.
....................................................
автомобіль вАЗ-21011, 1978 р. в. Тел. 0968102172(Ваня).
....................................................
трактор мТЗ-82 з новою кабі-
ною, 1983 р. в., в хорошому ста-
ні. Тел. 0673490854.
кінний віз в хорошому ста-
ні, добру ді йну кі зку. Тел. 0686246043.
....................................................
дитячі зимово-літню коляску, ліжечко в хорошому стані. Тел. 0967512545.
....................................................
хату в центрі с. Друхів, гБу, ме-
тан 5 балонів, легкі, запчасти-
ни до Зіл-130. Тел. 0671598224.
....................................................
мотоцикл «Simson». Тел. 0686470374.
....................................................
причіп Зіловський, альтанку (бесідку). Тел. 0975093526.
зі складу будматеріалів Ют (територія сільгосптехн іки) продаємо постійно газосилікатні блоки з Білорусі, Жито-
мира, Обухова, цеглу лицьову (Суми, Івано-Франківськ), будівельну (Рівне), вогнетривку, цемент, вапно, шифер. Доставка. Тел.: 0672789496, 0962121648.
білоруські газосилікатні блоки
Тзов «Кар.Єр.Буд»,
тел. 0673630163. ........................................................
камінь, щебінь, відсів (1-35т.) , пісок, вапно, цеглу червону, силікатну, вогнетривку, ві-
бропресовані блоки, цемент, шифер, металопрокат. Тел. 0967302531.
........................................................
камінь, щебінь, відсів. Тел. 0680161362.
........................................................
круги колодязні, блоки бу-
дівельні, загорожу бетонну, шляпки на стовпи, парапе-
ти, плитку литу, відливи, рва-
ні блоки, рвану цеглу, бруків-
ку, цемент, щебінь, відсів, пі-
сок в роздріб з доставкою. Тел.: 0971796777, 0674760627.
........................................................
червоний камінь, щебінь будь-
яких фракцій. Тел.: 0977420249, 0957066255.
........................................................
камінь, щебінь, пісок, відсів. Тел. 0972507601.
........................................................
блоки колені з відсіву, блоки ві-
бропресовані з відсіву, плитка лита, бардюри, парапети, ого-
рожі бетонні, кришки на стов-
пи, круги колодязні, надгробні пам’ятники, цемент, великий вибір, доступні ціни, доставка. Тел.: 0965137187, 0988595625.
........................................................
камінь, щебінь, відсів різних фракцій (від 1 до 34 т). Тел.: 0971098307, 0978393306
.......................................................
камінь, щебінь, відсів, послуги Зіл-130. Тел. 0967359770.
.......................................................
постійно і недорого пісок, ка-
мінь, щебінь, відсів, цеглу білу і червону, суміш для кладки, вап-
но, щебінь від 1т до 28 т., гли-
на для мурування грубок, камі-
нів, доставка протягом годи-
ни. Тел. 0985854148.
........................................................
камінь, щебінь, відсів, достав-
ка під замовлення автомобі-
лем КРАЗ. Тел.: 0964356861, 0999327861.
........................................................
камінь, щебінь (КамАЗ, ЗІЛ). Тел. 0663662978, 0989912887. ........................................................
постійно і недорого крим-
ські блоки-ракушняк, доставка безкоштовна. Тел.: 0673827017, 0680294746.
........................................................
два будинки в с. малинськ на одній площі. Є літня кухня, газ, вода, 0,30 га городу + 4 га зем-
лі. Тел.: 0503051224, 0663174614.
........................................................
дерев’яний житловий будинок в смт Соснове, вул. Нова, 7. Тел. 0975645074. ........................................................
однокімнатну квартиру по вул. Будівельників, 6. Тел. 0680227174.
чотирикімнатну кварти-
ру з автономним опаленням по вул. Зірненській або поміняю на двокімнатну з доплатою. Тел. 0687585433.
........................................................
дерев’яний будинок по вул. Ков-
пака, 8. Є літня кухня, газ, вода. Ціна договірна. Тел.: 0987776654, 0971863273.
........................................................
старий будинок в с. Городище, вул. Шевченка, 18, велика земель-
на ділянка, комунікації поруч. Тел. 0685143032.
........................................................
земельну ділянку (0,14 га) в с. моквин. Тел. 0964210330.
........................................................
автомобілі: «нісан-прима-
стар», 2009 р. в., «Сприн-
тер-313», 2000 р. в., «Сітроен-
Берлінго», 2005 р. в., «опель-
віваро», 2005 р. в., «мерседес-
віто», 2007 р. в., холодильник. Тел.: 0969897290, 0672747726.
........................................................
автомобіль «нісан-максима», 2.0, газ/бензин, 1999 р. в., синій, клімат-контроль, торг. Тел. 0971758662.
..........................................................
комбайн «нива-СК-5» в робочо-
му стані або по запчастинах, с. Яцьковичі. Тел. 0985554337.
........................................................
комбайн «нива» - СК- 5. Тел.: 0972295853, 0673916044, 0974864832.
........................................................
картоплекопач, виробництво Білорусь. Тел. 0962528970.
........................................................
сіно, обрізки з доставкою. Тел. 0988595678.
........................................................
сіно, солому в тюках (16-18 кг), можлива доставка. Тел. 0989985205.
........................................................
сіно в рулонах, можлива до-
ставка. Тел. 0986378993.
........................................................
одноосьовий причіп в розпуск. Тел. 0679041634.
........................................................
комбікорм гречаний високока-
лорійний, 330 ккал в 100 г продук-
ту, багатий на білки, підходить для всіх видів домашніх тварин та птиці, в мішках по 40-50 кг, ціна 1,30 за кг, 1100 грн./т. мож-
лива доставка від 500 кг. Тел. 0685399400.
........................................................
бензопилу «STIHL» 2.6 кВт, шина 45 см, 650 грн., високо-
оборотна; бензокосу «STIHL-Fs- 250», 3.8 кВт, 900 грн., нові, є всі запчастини, гарантія 6 міся-
ців. Тел. 0685399400.
..........................................................
плити покриття ребрис-
ті (1,5х6 м), земельну ділян-
ку 0,12 га в с.Городище, вул.
Польова, трактор Т-25. Тел. 0973511070.
колеса, ступиці («москвич», «Жигулі», «Волга»), шини R-13, R-14, R-15, R-16, диски, масло ди-
зельне, запчастини до мотоци-
клів, китайське та вітчизняне виробництво. Тел.: 0977445839, 0961594288.
..........................................................
камінь, щебінь, пісок, від-
сів (ЗІЛ-130). Тел. 0977777498.
..........................................................
трикімнатну квартиру біля щоденного базару, хороший стан, автономне опалення. Тел. 0987671834.
..........................................................
автомобіль вАЗ-2107, 1995 р. в., газ-бензин, 1,5 л. Тел. 0980903170.
..........................................................
автомобіль гАЗ-53 – дизель на запчастини, кузов легковий до причепа, автокемпінг, кунг будівельний, ДКу, залізничний вагон. Тел. 0673607436.
..........................................................
автомобіль вАЗ-21013, недо-
рого. Тел. 0986510681.
..........................................................
саморобний трактор. Тел. 0988706643.
..........................................................
двигун Т-40, коробку Зіл-130 до нього, міст задній гАЗ- 66, сейф для рушниці, вал стру-
гальний 28 см, форми на ого-
рожу (Польща), холодиль-
ник «Форон» (Німеччина), мотоцикл «іЖ- Юпітер-4», можна по запчастинах. Тел. 0972882224.
..........................................................
автомобілі «Форд-мондео», 1998 р. в., 1.6 інжектор, ви-
шневий металік, «мерседес-
віто», 2002р. в., пасажир-
ський, 2,2 СДІ, в хорошо-
му стані. Тел.: 0969979115, 0677183277.
..........................................................
автомобіль «Фольксваген-
пасат» (крокодил), 1988 р. в., 1.8 бензин, червоний. Тел. 0967373146.
..........................................................
автомобіль вАЗ-2106 в хоро-
шому стані. Тел.: 0673620890, 0966089068.
.........................................................
трактор Т-40 в хорошому стані. Тел. 0673621341.
.........................................................
автомобілі гАЗ-52 (страхов-
ка, ТО), «Форд-Транзит» без двигуна, 1993 р. в., можна по запчастинах, 4000 грн., доку-
менти гАЗ- 52- дизель, 2000 грн. Тел. 0967758237.
.........................................................
КТн польський, дворядний, причіпний, в хорошому ста-
ні, недорого. Тел. 0683231341.
.........................................................
хату по вул. Теклівській, 0,11 га, є світло, газ, вода. Тел.: 0984122832, 0666590069.
будинок в Березному, пров.
Суворова,5. Тел. 0987866055.
.........................................................
терміново будинок з ме-
блями, є надвірні будівлі, ста-
вок з рибою. Тел. 0969846353.
.........................................................
б/в дитячі візок для двій-
нят і коляску для хлопчика. Тел. 0986559152.
.........................................................
дитячу зимово-літню ко-
ляску в хорошому стані. Тел.: 0961949451, 0986158977.
.........................................................
дитячого возика «Simba» в хорошому стані. Тел. 0966701251.
.........................................................
земельну ділянку 0,10 га в м. Березне. Тел. 0967634782.
.........................................................
дві дачні (поруч) прива
-
тизовані земельні ділян-
ки біля с. Білка, урочище Ча-
гарі, по 0,65га кожна. Тел. 0679844278.
.........................................................
чотиридверну шафу в хо-
рошому стані, недорого. Тел. 0971826441.
.........................................................
дрова твердої породи з доставкою по району. Тел. 0682416222.
.........................................................
цеглу (моквин)-10000 шт., 0,80 коп./шт. Тел. 0673607436.
.........................................................
тільну корову, с. Новий моквин, ціна договірна. Тел. 0961048202.
.........................................................
добру молоду тільну коро-
ву, розтел у жовтні, с. Коло-
дязне. Тел. 0966580201.
.........................................................
сухе сіно. Тел. 0988706183.
.........................................................
добру молоду корову. Тел. 0961600253.
.........................................................
добру молочну корову і теля для відгодівлі. Тел. 0966236152.
.........................................................
добру корову. Тел. 0676986648.
.........................................................
дійну козу. Тел. 0967237409.
.........................................................
двокімнатну квартиру в Бе-
резному, вул. Андріївська, 63/29 (49 м
2
). Тел. 0980813104.
.........................................................
дерев’яний будинок зі всіма зручностями в Березному, ціна договірна. Тел. 0680160065.
.........................................................
круги колодязні із замками, можлива доставка, копання. Тел.: 0673644656, 0965230006.
білоруські, сумські піноблоки. Тел. 0986865576.
5 липня 2013 року
7
0
Н
адслу
ч
аНський
В сНик
Пом’янімо
мазеПа володимир Григорович
(10.06.1942 – 13.05.2013)
Минає 40 днів тяжкої скорботи і пе-
чалі. Ти пішов у вічність. Ти був гар-
ним чоловіком, батьком, дядьком, дідусем, хорошим сусідом. Зі слізь-
ми на очах схиляємо голови перед могилою і світлою пам’яттю. Нехай у цей день згадають добрим словом усі, хто тебе знав. Спи спокійно. Нехай земля тобі буде пухом, а душі – Царство Небесне.
дружина, діти, онуки.
СОРОК ДНІВ СВІТЛОї ПАМ’ЯТІ
оліШевко михайло Панасович
(28.06.1945 – 31.05.2013)
Сорок днів тому свята земля за-
брала тіло, а Всевишній - душу на-
шого дорогого чоловіка, люблячо го батька, дідуся, прадідуся. Нам зали-
шилися тільки спогади, тяжкий біль втрати, який не загоїть час. Світла пам’ять йому. Спи спокійно, нехай свята земля буде тобі пухом, а Бог дарує Царство Небесне і вічне життя.
дружина, діти, внуки, правнучка.
РОКОВиНи СВІТЛОї ПАМ’ЯТІ
ПрокоПЧук Юрій іванович
Йому б ще жити, жити, жити, та обі-
рвалося життя. Не стало рідної люди-
ни. Пішов красивий, молодий... Куди пішов, в які світи? Нікому вже до ньо-
го діла... Душа на небо відлетіла, не-
має тата в сина. І хата враз осиротіла. Той біль утрати нам спокою не дає і вічна туга щемом серце крає. Гос-
подь забрав тебе у Царствіє Своє і ми сьогодні твою душу поминаєм. Прости за те, що не зуміли врятувать, тебе, рідненький, будем пам’ятать. Хто знав – згадай-
те, хто пам’ятає – пом’яніть.
дружина, син владислав.
РОКОВиНи СВІТЛОї ПАМ’ЯТІ
хильЧук Петро іванович
(12.08.1947 – 01.07.2012)
Всі почуття в слова зібрать не можу. Та розпочну цю оду я, Яку присвячую тобі, мій тату.
На жаль, після земного вже твого життя. Нам серце смуток й жаль стискає. Так виглядаємо тебе в вікно, а там тебе немає. Немає звуків музики твоєї, Немає запаху «некрашеной» сосни, Немає... вже тебе, немає...
Та куди не подивлюсь, повсюди ти. Чому такий короткий шлях тобі попався? Чому так несподівано пішов? Ти з внученятами ще й не награвся, Ти помирати не хотів, а час прийшов. Ще так багато не сказалось, Ще так багато справ не доробив,
Ще так багато планувалось,
Та Господь-Бог по-іншому рішив.
Тож будем ми за тебе всі молитись, Любов і ніжність в серці берегти. Ми не забудемо тебе, мій тату,
Бо ти найкращий. Любимо тебе всі ми.
зі скорботою дружина, діти, внуки.
Ціпан Юрій сергійович
(17.04.1985 – 07.07.2012)
Минає рік, як ти пішов у небуття. Залишив світ такий прекрасний, що Бог назвав його «життя»! Залишив нас. Без тебе пусто в на-
шім домі, в душі без тебе - пустота. Не по-
жалієшся нікому, лиш час стрілою проліта. Друзі й рідні з нами повсякчас та знову сер-
це плаче в тузі, бо ти не вернешся до нас. Прости, наш сину, рідний, милий, що не зу-
міли вберегти... Без тебе білий світ неми-
лий, а як беріг нас завжди ти! Твоя усмішка, рідні очі, твій голос - кращого нема. І знову снишся серед ночі, а в серці - туга і зима. Тебе забути ми не можем, нам завжди зіркою світи, ти чуєш, як тобі шепочем: прости наш, рідненький, прости. Усі, хто знав – згадайте, хто пам’ятає – пом’яніть.
мама, тато, сестра, рідні.
6 РОКІВ СВІТЛОї ПАМ’ЯТІ
новак олексій Гаврилович
(20.01.1959 – 05.07.2007)
Безглуздий трагічний випадок обі-
рвав у розквіті літ життя нашого доро-
гого чоловіка, тата, дідуся. Сім’я оси-
ротіла, померкли барви гарячого літа, холод болючої втрати стискає серця. Не хочеться вірити в те, що ти уже за вічним обрієм, любий. Наша пам’ять про тебе, наша любов до тебе буде незгасною, а молитва за тебе до Бога – щирою. Нехай же Отець Небесний забе-
ре твою душу у Царство Своє, а тіло знайде вічний спокій у могилі, зрошеній нашими сльозами і вкритій квітами.
дружина, діти, внуки.
РІК СВІТЛОї ПАМ’ЯТІ
CавлЮк анатолій костянтинович
Той день, коли твій зір погас і серце перестало битись, став найсумнішим днем для нас, і ми не можем з цим змиритись. Тебе нема й не поверну-
ти. Яка глибока в серці рана. Прости, рідненький, нам за все, не можемо ми щось змінити, лише із болем й тя-
гарем навчитись мусим далі жити. Згадайте і пом’яніть, хто разом працював, хто пова-
жав, хто знав. Помоліться разом за спасіння його душі.
дружина, дочка, рідні.
10 РОКІВ СВІТЛОї ПАМ’ЯТІ
яровий василь володимирович
Пам’ять про тебе – це чорний граніт.
Серця у скорботі вже стільки літ,
А квіти в росі, мов омиті сльозами, Чому тебе, друже, немає між нами?
друзі.
проДАм
Сім’ї Челиків, Радіо, Тарасюків, Гриценко Г, Козлюків, Тарасюків, Семен-
чуків щиро співчувають Михайлюкову В’ячеславу Сергійовичу та його ро-
дині у тяжкому горі – смерті матері. Хай земля покійній буде пухом, а душа знайде спокій у Царстві Небеснім.
Сім’ї Плескач М. О., Музики Т. М., Олексін Н. С., Сухана С. Г., Хуткого С. Т., Гоголя В. В., Штиби І. В., Юрченко І. М. співчувають директору лісо-
вого коледжу Миколі Володимировичу та Ніні Іванівні Гончарам в тяж-
кому горі – смерті тестя, батька, дідуся.
Родина Ярмолюків сердечно співчуває Миколі Володимировичу, Ніні Іванівні Гончарам, їх дітям в тяжкому горі – смерті тестя, батька, дідуся.
Адміністрація, трудовий колектив Березнівського лісового коледжу ви-
словлюють сердечні співчуття директору Гончару Миколі Володимирови-
чу та його родині з приводу тяжкої втрати – смерті тестя, батька, дідуся.
Сім’я Томіловичів співчуває Ніні Іванівні, Миколі Володимировичу Гончарам, їх дітям та внукам у тяжкому горі – смерті батька, тестя, ді-
дуся, прадідуся.
Колектив Михалинської ЗОШ висловлює щирі співчуття директору шко-
ли Хурсяку Володимиру Івановичу та його родині з приводу тяжкої втра-
ти – передчасної смерті швагра, брата, дядька.
Сусіди Федорчуки, Стасюк Н. І., Антонюки, Середні, Бобчуки, Семено-
вичі висловлюють глибокі співчуття Плескач (Царук) Людмилі Федорівні та її родині з приводу тяжкої втрати – смерті сестри Галини. Нехай земля небіжчиці буде пухом, а Бог прийме душу в Царство Своє.
Кафедра вчителів-словесників Балашівського НВК висловлює щирі спів-
чуття колезі Хурсяк Лілії Григорівні та її сім’ї у непоправному горі – пе-
редчасній смерті брата, швагра, дядька василя. Нехай його душа зна-
йде спокій у Царстві Небеснім.
Працівники управління освіти, молоді і спорту РДА, районна проф-
спілка працівників освіти та науки висловлюють щирі співчуття дирек-
тору Лінчинської ЗОШ Рудюку Богдану Анатолійовичу з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї серії вк №044193, видане на ім’я Федорчука владислава леонідовича.
ввАЖАТи неДійСним
Пам’ятники:
• габро;
• граніт;
• базальт.
Ціни виробника. Доставка та виїзд до клієнта по району безкоштовні. тел.:0979759914, 0680470047.
приміщення під квартири, офіси, бізнес, автомобіль ГАЗ-53 (фургон), міст, радіатор (ГАЗ- 53), циклон, б/в газова колонка, стінка, сейфи. Продаються
тел. 0987292088.
В магазин потрібен продаВець промислових товарів. тел. 5-66-74.
•
металоЧереПиЦя, ПроФіль, •
бітумна ЧереПиЦя. •
сайдинГ (Канада мітел). • ондулін, Плити OSB-3, •
базальтова вата, мінвата виготовлення. аксесуари для даху. заміри, доставка, монтаж. тел. 0972734358.
5 липня 2013 року
8
засновники:
Березнівська районна рада, районна державна адміністрація,
трудовий колектив редакції.
видавець:
трудовий колектив редакції.
наша адреса: 34600, м. Березне, вул. Київська, 7.
телефони: головного редактора - 5-49-91, заступника головного редактора - 5-36-02, редактора відділу, бухгалтера - 5-42-13, відповідального секретаря, коректора - 5-36-15.
E-mail: visnik_b@ukr.net
Обсяг 1 друк.арк. Друк офсетний.
Індекс 61309. Тираж 7025. Ціна 80 коп.
Реєстраційний № РВ-242, 12 липня 1999 р. Газета виходить у вівторок і п’ятницю.
Редакція залишає за собою право скорочувати та редагувати матеріали. Позиція автора публікації не завжди збігається з позицією редакції. Автори і рекламодавці несуть відповідальність за достовірність інформації. Матеріали зі значком ℗ - рекламні.
0
Н
адслу
ч
аНський
В сНик
Головний редактор б. т. боровеЦь
Газета набрана і зверстана в комп’ютерному центрі “нв”. Віддруковано видавництвом “А-прінт” ТОВ «ДІМ», м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28.
Зам. № 1348.
тел.: (0352) 52-27-37, (067) 350 17 94
сайт: http://а-print.com.ua
Цемент. Блоки вібропресовані з відсіву. Блоки «рваний камінь». Тел. 0972178105.
пАСАЖирСьКі перевеЗення: україна – Санкт-петербург – москва через білорусію попутно. тел.: 0978562452, +79052170755.
Приймаємо замовлення на відПочинок до берегів чорного моря (залізний Порт, лазурне, красне) комФортабельним автобусом «мерседес» (кондиціонер, відкидні сидіння, DVD, телевізори, великі багажники). Тел.: 0972353160, 5-50-23.
Зі СКлАДів БуДмАТеріАлів ЮТ (територія сільгосптехніки).
0672789496, 0962121648.
Сайдинг, піноплаСт, мінвата, гіпСокартон
та комплектуючі
Шліфування дерев’янОЇ підлОгИ. Тел. 0679041634.
TSYLKE COMPANY
• кондиЦіонери • • сервіс • обслуГовування •
заправка автокондиціонерів. тел.: 0679352657, 0982017075. підприємСтво здає в оренду:
• приміщення
колишнього кафе «Сова» за адресою м.Березне, вул. Буховича, 4, загальною площею 70 м. кв.
• приміщення
в торговому комплексі с. кам’янка (центр) по вул. кузнєцова, 4, загальною площею 94,7 м. кв.
тел. 5-50-04, 0673622675.
тов ПкФ «Євростар» заГотівля брухту Чорних та кольорових металів, Продаж б/в металоПрокату
тел. 067-366-34-77, 0362-61-70-70.
Ліц. серія АВ № 491006
перетягування старих м’я-
ких меблів під сучасний ди-
зайн, якість гарантуємо. Тел. 0969611289.
....................................................
оренда електрооблад-
нання та риштування. Тел. 0977541289.
....................................................
Тзов «Березнетехгаз лхЗ» приймає від населення кисневі балони. Тел. 0673606057.
.....................................................
вантажні перевезення 2 грн./
км. Тел. 0967493260.
.......................................................
здам будинок в найм у цен-
трі Березного. Тел. 0985543434.
.......................................................
пропоную ремонт і перетя-
гування м’яких меблів під су-
часний дизайн, великий вибір тканини, заміри пружин, швид-
ко і якісно. Тел.: 0989859220, 0963001675.
.......................................................
фірма здає в оренду діючий цех з виробництва метало-
пластикових вікон та дверей. Тел. 0679041634.
.......................................................
послуги Зіл-130, параметри кузова 4,75х2,30м-0.90. Тел. 0970917572.
візьму на роботу експедито-
ра і водія категорії «в», магазин «Капітошка». Тел. 0979200785.
.....................................................
уроки англійської мови. Тел. 0971483063.
.....................................................
потрі бен воді й кате-
горі ї «С» (ЗІЛ-131). Тел. 0673625333.
.....................................................
виконуємо штукатурні ро-
боти. Тел. 0975441181.
.....................................................
потрібні на роботу в м. Бе-
резне і район продавці, бух-
галтер, менеджер зі збуту, водій. Тел. 0673607436.
......................................................
фото-відеозйомка весіль, ви-
сока якість “FullHD”, виготов-
лення запрошень та фото-
книг. Тел. 0971858220.
......................................................
декоративне фарбування стін. венеціанська штукатур-
ка, папірус, сахара, старі стіни, оточено, рідкі шпалери та ба-
гато іншого. Тел. 0972371677.
постійно врх, коней, те-
лят, лошат. Тел.: 5-53-46, 0673699895.
....................................................
телят, свиней, шкі ри врх і телят. Тел.: 5-35-74, 0978236756.
.....................................................
врх, коней. Тел.: 0679143039, 0664576660.
...................................................
станок фугувальний за-
водський, 40 см ширина. Тел. 0672540093.
...................................................
врх, коней, лошат, телят. обміняю коня, корову. Тел.: 5-54-70, 0678111430, 0955355908.
земельну ділянку в м. Берез-
не Тел. 0980856773.
...................................................
котел КЧм-4м (Рівне) новий або б/в, титан на тверде па-
ливо новий. Тел. 0678889055.
...................................................
автомобі лі, мотоци-
кли, скутери, буси. Розгля-
ну будь-які пропозиції. Тел. 0967373146.
...................................................
мобільні телефони, ноут-
буки, нетбуки, фото- відео цифрові на запчастини, до-
рого. Тел 0677183277.
...................................................
терміново автомобіль «мо-
сквич» до 3000 грн. у будь- якому стані, самовивіз. Тел. 0680161228.
КуплЮ
ріЗне
лАп’ЮКА
михайла миколайовича щиро вітаємо із 60-річчям.
Найперше - здоров`я кличем до хати, далі хай буде завжди достаток. Хай Вас ніколи ніщо не турбує, діти і друзі радість дарують. Щастя у домі завжди нехай буде, добрим словом Вас зга-
дують люди. Нехай над Вами небо го-
лубіє, не знають втоми руки золоті, душа ніколи не старіє, а серце не втра-
чає доброти. Хай пливуть у серці по-
чуття високі, хай життя дарує сто щасливих років.
Дружина, діти, внуки.
наш швагро лАп’ЮК
михайло миколайович відзначає ювілей. ми сердечно вітаємо його із знаменною датою.
Бажаємо спокою, миру в родині, щоб щастя всміхалось при кожній хвилині, тепла і поваги від добрих людей, любові і шани від рідних дітей. Щоб радістю й миром був ти багатий, щоб горя та смутку не знав ти у хаті. Хай мати Пречис-
та стоїть на сторожі, Господь у щоденних ді-
лах допоможе.
валентина та володимир Ціпани із сім’єю, с. Білка.
Дорогого сина, дядька, брата та чоловіка ЖДАнЮКА
Андрія вікторовича з орлівки щиро вітаємо з ювілеєм.
Бажаємо здоров’я від чистих джерел, а щастя від власної долі, щоб радісно й довго на світі ти жив, щоб горя не знав ти ніколи. Хай буде життя твоє схоже на казку, хай Бог тобі все, що ти хочеш, дає, спасибі за душу, спасибі за ласку, спасибі за те, що ти у нас є!
мама, дружина, сестри ольга та леся, швагри та племінники.
ТАрАСЮК
микола Карпович з Тишиці відзначає 50- річчя.
Золотий ювілей, золоте перевесло життя, а роки, мов снопи, з повнозерним розкішним коло-
ссям, і урок кожен Ваш – то для нас золоте від-
криття, ми щомиті у Вас тільки доброму всьому вчимося. Тож нехай тільки щас-
тя приносять щодень Вам літа, хай ве-
дуть в майбуття у здоров’ї міцному до ста. Хай Вас Бог оберігає і всіма благами земними на добро благословляє. З любов’ю дружина, дочки, зяті, внуки.
люблячу, дорогу матусю і бабусю ЖДАнЮК надію Корніївну з орлівки вітаємо з днем народження.
Роки летять, як лебеді у вирій, та не відходить у вирій доброта, прийми вітання наші щирі, нехай життя шумує, мов жита, хай будуть в серці віра і надія, нехай високим буде твій політ і сам Господь по милості наділить міцним здоров’ям на багато літ. Син Андрій, дочки ольга та леся, зяті михайло та олександр, невістка ольга та внуки.
Тетяна ростиславівна вАЩиК, іванна ростиславівна БурДА з Курган відзначають 30-річний ювілей.
Вас з нагоди ювілею ми віншуєм, мов лілеї, і здоров’я вам міцного, ще й всіляких благ до нього, і здобутків вам ряс-
них, та достатку повен міх. Хай здійсняться сподівоння, а в душі горить кохання, і щоб любі чоловіки на руках но-
сили вас весь вік. А в кінці вам бажаєм, щоб життя зда-
валось раєм, хай багато ясних літ вам дарує щедро світ. Хай мати Божа вас охороняє і сяє в небі зірка золота, Ісус Христос нехай благословляє на многії і благії літа.
мама, тато, сестри, брат із сім’ями.
САвЧуК ганна іванівна з с. Бистричі відзначає ювілей.
Якби в словах була пророча сила, а в серці полум’я цві-
ло, то ми б для Вас усе зробили, щоб дня в житті сум-
ного не було. Всю доброту, яка існує в світі, всю радість, що живе серед людей, найкраще все, що є у світі, дару-
ємо у цей святковий день. ми бажаєм щастя, здоров’я і душа щоб була молода. Хай здійсняться найкращі ба-
жання, доля дарує трояндовий цвіт і хай це палке при-
вітання Вам звучить ще на многая, многая, многая літ.
Чоловік міша, діти вадим, ігор, невістки наташа, галя, онуки Сашко, іванко, максимко.
Дорогу куму САвЧуК
ганну іванівну з Бистрич вітаємо із 60-річчям.
У цей радісний день, у це ювілейне свято хай доля намі-
тить Вам років багато. Відпустить здоров’я, щастя й добра, хай повниться ласкою рідная хата, багато в ній буде людського тепла. Хай несуть тільки радість з собою роки, хай збудуться бажання й думки. Щоб радісний на-
стрій у серці не гас, а щедрая доля всміхнулась не раз. Хай кожна днина буде гожа, нехай благословить Вас мати Божа, нехай ангел Божий поруч Вас крокує, а Господь многая літ дарує.
Сім’я Сосновчиків.
Березне
москва
Санкт-петербург мікроавтобусами «мерседес-
Спринтер», кондиціонер, відкидні сидіння, ДвД, Тв. ДоСТАвКА пАСАЖирів До міСЦя приЗнАЧення. 0976203120, 0967540271, +79260845200, +79641408532.
ліцензія ае №188745.
Автор
sanich
sanich99   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
567
Размер файла
15 562 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа