close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Calendarul sufletului

код для вставкиСкачать
Rudolf Steiner: Calendarul sufletului de Andrei Onea
 CALENDARUL SUFLETULU
I
de Rudolf Steiner
V
ersiunea de faţă –
de Andrei O
nea
Prefaţă la ediţia repetată din 1918
Cursul anului îşi are propria viaţă. Cu această viaţă sufletul uman îşi poate dezvolta un sentiment
-
unison. În cazul în care sufletul se deschide influenţelor, care vorbesc cu el atît de diferit de la săptămînă la săptămînă, el va găsi percepţia corectă a lui însuşi. Astfel sufletul va simţi forţele, în creştere interioară, care îl vor întări. El va observa că aceste for
ţe interne vor să fie trezite –
trezite prin abilitatea sufletului de a participa la mersul semnificativ al lumii, aşa cum vieţuieşte el în ritmurile timpului. Astfel sufletul devine pe deplin conştient de delicatele dar vitalele fire ale vieţii care exist
ă între el însuşi şi lumea în care el a fost născut.
În acest calendar fiecărei săptămîni îi este prescrisă cîte o strofă. Aceasta va permite sufletului să participe activ în devenirea vieţii anului aşa cum ea se desfăşoară de la săptămînă la săptămînă. F
iecare strofă ar trebui să răsune în suflet odată cu unirea lui cu viaţa anului. Un sentiment sănătos de "co
-
uniune" cu mersul naturii, şi derivata "regăsire de sine" se intenţionează aici, în convingerea că sentimentul
-
unison cu mersul lumii, după cum est
e dezvăluit în aceste strofe, este ceva de care sufletul îi este dor cînd se înţelege pe sine cu adevărat.
Rudolf Steiner
1918
Remarci
Cele de mai jos sînt 52 de dispoziţii
–
săptămînale, i.e. pentru fiecare săptămînă a anului, durînd din Duminică pînă
Sîmbăt
ă
. Prima săptămînă este cea care începe cu Duminica de Paşte. Astfel fiecare an va avea un alt început şi sfîrşit. Datele incluse înaintea fiecărei săptămîni în versiunea de faţă coincid cu datarea zilelor în anul 33/34 a erei noastre
şi care coinci
de cu cea d
in 2009/2010.
Adîncirea în dispoziţiile săptămînale poate fi efectuată în ordine neîntreruptă, sau prin scăparea ori prelungirea unor strofe săptămînale pentru a ţine pas
ul
cursul
ui
anului, de pildă pentru ca perioada strofei
-
dispoziţii de Sînz
îene să acopere şi data acestei sărbători
-
eveniment.
Cunosc încă patru versiuni în română ale Calendarului Sufletului, alcătuit de Rudolf Steiner acum 100 de ani în urmă. Versiunea de faţă am făcut
-
o pentru mine, în speranţa că în această înveşmîntare îmi
va fi mai comod să lucrez cu strofele respective. După ce am încheiat lucrarea, rămîn totuşi cu părerea că se poate şi mai bine, şi acest mai bine va trebui să facă şi mai clară dispoziţia fiecărei strofe, să le înveşmînteze mai bine
şi să îmbogăţească me
sajul adus chiar p
r
in sonoritatea cuvintelor ca atare. În acest caz strofele într
-
adevăr vor deveni nu doar dispoziţii ce vor pune în armonie veritabilă Omul şi Universul, ci şi vor vindeca
, da –
şi vor avea efect vindecător
.
Includerea în această trăire
a cursului anului a marilor sărbători legate de confesiunea religioasă a practicantului, de ciclul natural al anului, cît şi a principalel
or
sărbători populare tradiţionale de asemenea este o chestiune fezabilă.
Strofele
-
dispoziţii trebuiesc vizualizate
, vociferate şi simţite. Voi fi doar bucuros, dac
ă versiunea dată a strofelor
-
dispoziţii îi va fi şi altcuiva utilă.
Andrei O.
9 Martie 2012
Săptămîna 1
/5 -
11 Aprilie,
Dispoziţie de Paşte
/
Cînd Soarele din cosmice întinderi
Simţirii omeneşti îi glă
suieşte
Şi din adînc de suflet bucuria
Luminii’n contemplare se uneşte,
Atunci pornesc din învelişul sinei
Gîndiri în depărtările de spaţiu
Şi leagă într
-
o strînsă încleştare
Pe om şi Duh în unică suflare.
Săptămîna 2
/12 -
18 Aprilie/
În cele ale lumi
i de afară
Gîndirea
-
şi pierde propria
-
i putere;
A spiritului lumi acum găsesc
Din nou vlăstarul său cel omenesc,
Cel care al său germen –
chiar în ele,
Dar rodul sufletesc –
abia în sine
Va trebui cu timpul să găsească.
Săptămîna 3
/19 Aprilie -
25 Apr
ilie/
Vorbeşte către Univers,
Uitîndu
-
se pe sine
Şi amintindu
-
şi de
-
unde
-
a mers,
Crescîndul eu din mine:
În tine, descotoşmănat
De
-
a mele părţi anume,
Pătrund ce sînt cu
-
adevărat.
Săptămîna 4
/26 Aprilie -
2 Mai/
Eu simt fiinţa
-
mi pînă’n miezu
-
i –
Vor
beşte simţămîntu
-
mi care
În lumea ce
-
i scăldată’n soare
Cu lucii valuri se uneşte;
El vrea să
-
i dăruie gîndirii
Căldură întru limpezime
Voind pe om şi’ntreaga lume
Să
-
i lege’n strînsă uniune.
Săptămîna 5
/3 -
9 Mai/
Ţîşnind din adîncimi spirituale,
Ţesînd cu spor în larguri spaţiale,
Dezvăluie lumina a zeilor lucrare;
A sufletului fire apare’n ea
Lărgită cosmic
Şi eliberată
De strîmta închistare personală.
Săptămîna 6
/10 -
16 Mai/
Debarasat de’ngusta limitare
Eu sînt şi mă găsesc pe mine însumi
Drept cosmică
-
anumită revelare
În forţele de timp şi spaţiale;
El –
cosmosul –
mi
-
arată pretutindeni
Ca arhetip al lumilor divine
Tot adevărul proprie
-
mi imagini.
Săptămîna 7
/17 Mai -
23 Mai/
Chiar sinele îmi poate evada
De cosmica lumină
-
atras pute
rnic.
Tu, presimţire, ferm cu forţa ta
În drepturile tale intră grabnic,
Preia tu locul forţelor gîndirii,
Ce’n lumi strălucitoare a simţirii
Ar vrea pe sine însăşi să se piardă.
Săptămîna 8
/24 -
30 Mai/
Îmi cresc sporit puterile simţirii
Unită cu a î
ngerilor muncă,
Ea îmi deprimă forţele gîndirii
Adînc pînă la tulbure visare.
De
-
ar fi ca o divină entitate
Să vrea cu al meu suflet să se
-
unească,
Ar trebui gîndirea
-
mi omenească
Atunci s’adaste’n stare de visare.
Săptămîna 9
/31 Mai -
6 Iunie/
Cînd
uit de separarea voii mele
Căldura lumii -
vestitoarea verii -
Îmi umple’n duh şi suflet fiinţarea;
Ca în lumină să mă pierd –
Mă’ndrumă
-
al spiritului văz,
Iar presimţirea îmi vesti:
Te pierde spre a te găsi.
Săptămîna 10
/7 -
13 Iunie/
Spre înalturil
e verii
Se ridică Soare
-
luce;
Şi simţirea mi se duce
Spre întinderile zării.
Îmi tresaltă presimţirea,
Înăuntru surd vesteşte:
Tu odată
-
i înţelege
–
Te
-
a trăit Dumnezeirea.
Săptămîna 11
/14 -
20 Iunie/
’N
-
această oră însorită
Să’ncapi o veste îţi revi
ne:
Frumosul cosmic cînd l
-
admiri
În tine însuţi viu să simţi:
Se poate pierde eul
-
om
Ca să renască’n eul
-
cosmic.
Săptămîna 12
/21 -
27 Iunie, Dispoziţie de Sînziene / Ioaneică
/
A luminii frumoasă lucire
Mă împinge din hău sufletesc
Forţa vieţii -
divi
nă -
din mine
Spre zbor cosmic s’o dau, s’o dezleg;
Să mă las de ce zace în mine
Ş
i cu’ncredere să
-
mi caut sinea
În lumina, căldura din cer.
Săptămîna 13
/28 Iunie -
4 Iulie/
Fiind în înălţimile simţirii
Simt cum mi se aprinde în adîncuri
Din văpăiat
e lumi spirituale
Al îngerilor glas de adevăr:
În spirit presimţind să cercetezi
Şi înrudit cu el să te găseşti.
Săptămîna 14
/5 -
11 Iulie/
Dedat descoperirilor din simţuri
Pierdui imboldul proprie
-
mi fiinţe,
Părea visarea ce dormea în gînduri
Că vrea
să
-
mi fure sinea, ameţind
-
o,
Dar iată trezitor se
-
apropie de mine
Prin simţuri revelată cosmica gîndire.
Săptămîna 15
/12 -
18 Iulie/
Eu simt de parcă este fermecată
În arătarea lumii a duhului lucrare:
Într
-
a simţirii ceaţă ea
Mi
-
a’nvăluit fiinţa me
a
Spre
-
a
-
mi dărui puterea –
Pe care să şi
-
o dea e
-
i
napt
În limitele sale eu
-
mi este.
Săptămîna 16
/19 -
25 Iulie/
S’adăpostesc lăuntric al spiritului dar
Mă’ndeamnă cu putere presimţirea,
Maturizatul har din cer primit în dar
În suflet să se coacă
Şi s
ă’ntărească sinea
-
mi.
Săptămîna 17
/26 Iulie -
1 August/
Îmi glăsuieşte Cosmicul Cuvînt,
Pe Care prin a simţurilor porţi
Mi s
-
a îngăduit să
-
L port spre suflet:
Îţi umple adîncimile de spirit
Cu ale mele cosmice întinderi
Spre
-
a mă găsi cîndva pe Min
e’n tine.
Săptămîna 18
/2 -
8 August/
Putea
-
voi oare sufletul extinde,
Ca el să fie apt să se unească
Cu
-
a
Cosm
ic
ului Verb să
mînţă’n mine?
Nevoie simt cea forţă de
-
a găsi
Cari sufletulu
-
mi formă
-
aşa să
-
i dea
Ce haină demnă duhului să fie.
Săptămîna
19
/9 -
15 August/
Ce
-
am primit de curînd în mod tainic
Să cuprind cu a mea amintire –
Asta trudei de
-
acum rost să
-
mi fie;
Crescînd, aceasta forţe proprii
În mine însumi va trezi
Şi m’a reda pe mine mie.
Săptămîna 20
/16 -
22 August/
Aşa îmi simt ac
um fiinţa –
Departe de a lumii viaţă
În sine însăşi s
-
ar fi stins
Şi construind doar pe
-
al său sol
S
-
ar hărăzi pe sine morţii.
Săptămîna 21
/23 -
29 August/
Eu simt cum forţă nouă’n mine creşte
Vigoarea
-
i mă re’ntoarce’n mine însumi;
Eu simt cum prind
e germenul putere
Şi, plină de lumină, presimţirea
Ţesînd intern la’nvigorarea sinei.
Săptămîna 22
/30 August -
5 Septembrie/
Lumina din întinderi spaţiale
Înuntru
-
mi îşi continuă ardoarea:
Devine ea lumină sufletească
Şi luce’ntr
-
adîncimi spirituale
Ca naştere să dea la roade
-
anume
Ce sinea mea din sinea
-
universală
S’o coacă într
-
a timpului lucrare.
Săptămîna 23
/6 -
12 Septembrie/
Acum automnal se
-
atenuează
A
l
simţurilor stimul spre senzaţii;
Pătrund într
-
a luminii claritate
Opace
-
surde văluri ale ceţii.
Contemplu într
-
a spaţiului întinderi
A lumii automnală somnolenţă;
Pe sine însăşi vara
Mi s’a predat în dar.
Săptămîna 24
/13 -
19 Septembrie/
Creîndu
-
se pe sine’n permanenţă,
Fiinţa sufletească se percepe;
Al lumii duh, strădaniei loial,
Re
naşte în cunoaşterea de sine;
Din’ntunecimi de suflet el creează
De sine sentiment –
fruct al voinţei.
Săptămîna 25
/20 -
26 Septembrie/
Îngăduit îmi este acum să
-
mi aparţin
Şi strălucind lumină internă să înşir
Spre’ntunecimi de spaţiu, spre’ntunecim
i de timp.
Natura’n mod firesc ne’mbie către somn,
Dar sufletul adînc în sine să vegheze
Şi
-
aşa veghind să poarte a soarelui văpăi
În recile şi seci talazuri ale iernii.
Săptămîna 26
/27 Septembrie -
3 Octombrie, Dispoziţie Mihaelică
/
Natură,
-
a ta mate
rnă fiinţare
O port în sînul chiar al vrerii mele,
Şi
-
a melei vreri putere’nvăpăiată
A duhulu
-
mi imbolduri le
-
oţeleşte
De sine sentiment pentru a naşte
Ca el pe mine’n mine să mă poarte.
Săptămîna 27
/4 -
10 Octombrie/
Pătrunderea’n adîncul fiinţări
-
mi
Trezeşte
-
un dor ce
-
i plin de presimţire:
Prin auto
-
observare m’oi găsi
Fiind ca o sămînţă, dar al verii,
Ce încălzindu
-
se trăieşte’n toiul toamnei
Şi forţa sufletească mi
-
o’ntăreşte.
Săptămîna 28
/11 -
17 Octombrie/
Eu pot, fiind lăuntric din nou î
nvigorat,
Al proprie
-
mi fiinţe să
-
i simt întregul larg
Şi, de putere plin, iradieri de gînduri
Din forţa însorită a sufletului meu
S’le’ndrept spre dezlegarea tainei vieţii
Şi să’mplinesc dorinţe care poate
Deja’şi vedeau speranţa cu
-
aripile lăsate.
Săp
tămîna 29
/18 -
24 Octombrie/
Eu însumi lumina gîndirii
S’aprind cu vigoare’n lăuntru
Şi celor trăite să dau tălmăcire
Din matca puterii a duhului lumii –
Îmi e moştenirea a verii trecute,
E liniştea toamnei şi
-
a iernii speranţă.
Săptămîna 30
/25 -
31
Octombrie/
În razele solare sufleteşti
S’arată
-
ale gîndirii fructe coapte;
Spre siguranţa conştientă
-
a sinei
Simţirea’ntreagă se transfigurează.
De bucurie plin, eu pot simţi
Spirituală
-
a toamnei deşteptare:
Curînd în mine iarna va trezi
A sufletului var
ă.
Săptămîna 31
/1 -
7 Noiembrie/
Lumina dintr
-
a duhului străfunduri
Solar ’n
-
afară tinde să ţîşnească,
Devine forţă a voinţei vieţii
Şi luce într
-
a simţurilor umbră,
Ca forţe să dezlege ce
-
or să lase
Puterile creaţiei din suflet
În opera umană să se
coacă.
Săptămîna 32
/8 -
14 Noiembrie/
Simt propria
-
mi putere cum dă roade
Şi întărindu
-
se mă dăruieşte lumii;
Simt propria
-
mi fiinţă cum prinde la putere
Să dobîndesc sporit luciditate
-
anume
În împletirile urzirii vieţii.
Săptămîna 33
/15 -
21 N
oiembrie/
Într
-
un sfîrşit, aşa simt universul:
Că făr convieţuirea
-
mi sufletească,
În sine
-
ar fi doar rece, vidă viaţă;
Şi sec de forţa de manifestare,
De recreare nouă’n suflet,
În el doar moarte ar găsi.
Săptămîna 34
/22 -
28 Noiembrie/
Să simt mi
sterios adînc în mine
Cum toate ce’s păstrate îndelung
Se’nvigorează’n
simţul nou de sine:
Trezind, să toarne ele
-
înalte forţe
În acţiuni externe
-
a vieţii mele
Şi, devenind, mă’mprimă’n existenţă.
Săptămîna 35
/29 Noiembrie -
5 Decembrie/
Pot dreapta existenţă s'o
cunosc
Încît ea reflectare să
-
şi găsească
În sufleteşti impulsuri
creative?
Simt că mi
-
e dată
-
acum putere
Ca eul meu cu
-
a cosmicului Sine
Modest să altoiesc.
Săptămîna 36
/6 -
12 Decembrie/
În fiinţa
-
mi adînc glăsuieşte
Cu intenţie sp
re revelare
În mod tainic Cuvîntul Ceresc:
Îmbibă ţintei
muncii tale
Lumina mea
spirituală
Spre
-
a te sacrifica prin Mine.
Săptămîna 37
/13 -
19 Decembrie/
În noaptea iernii lumii lumină’n duh s’aducă
S’avîntă cu ardoare ‘mea inimă acum
Ca germeni de lumină de suflet îmbibate
Să’nfigă rădăcini în temelia lumii
Şi Sacrul Verb răsune într
-
a simţirii beznă
Schimbînd înfăţişarea a toate ce există
.
Săptămîna 38
/20 -
26 Decembrie, Dispoziţie de Crăciun
/
Eu
simt acum că este de vrajă liberat
Copilul du
h din adîncimi de suflet;
În multpreaclară
-
a inimii lumină
Cuvîntul Cosmic Sfînt a
generat
Cerescul fruct legat nădăjduirii,
Ce creşte jubilînd
spre’ndepărtate lumi
Dintr
-
a fiinţei mele divine temelii.
Săptămîna 39
/27 Decembrie -
2 Ianuarie/
Dedat s
piritualei revelaţii
Primesc lumina cosmicei vieţi;
Puterea cugetării, mai lucidă,
Tărie
prinde
-
mie să mă dea;
Şi trezitor din a gîndirii forţă
De sine sentiment mi se desprinde
.
Săptămîna 40
/3 -
9 Ianuarie/
Şi sînt eu
-
în
-
ale duhului adîncuri,
Atunci se umple’n temelii de suflet
Din inima chiar lumilor iubirii
A separării mele iluzie deşartă
Cu’nflăcărata forţă a Cosmicului Verb.
Săptămîna 41
/10 -
16 Ianuarie/
Puterea sufletească creativă
Ea tinde dintr
-
al inimii temei
Divine forţe'n viaţ
a omenească
Spre dreapta acţiune să'nvăpaie,
Spre a se afirma pe
sine însăşi
În dragoste şi operă umană.
Săptămîna 42
/17 -
23 Ianuarie/
În această’ntunecată iarnă
Sufletul ardent se simte
-
impus
Să
-
şi aplice forţa înnăscută
Ca spre ţărmuri sumbre să fi’ dus,
Prin căldura inimii să simtă
Revelarea lumii senzitive.
Săptămîna 43
/24 -
30 Ianuarie/
În adîncimi tenebre ale iernii
Se’ncinge dreaptă
-
a duhului fiinţă;
Ea aparenţei lumii îi oferă
Din inimă puterile de
-
a fi;
Răceala lumii este dîrz sfidată
De focul sufletesc chiar din lăuntru
-
mi.
Săptămîna 44
/31 Ianuarie -
6 Februarie/
Captînd alura noilor senzaţii,
A sufletului claritate umple,
De naşterea în duh luînd aminte,
Confuza devenire a lumii germinînde
Cu a gîndirii mele voinţă creatoare.
Săptămîna 45
/7 -
13 Februarie/
Puterea cugetării creşte ferm
Cu naşterea în duh fiind unită.
Ea luminează
-
imboldul pal de simţuri
Spre
-
aduce claritate mai deplină.
Cînd abundenţa sufletului tinde
Cu
-
a lumii devenire să se
-
unească,
A simţurilor muncă tr
ebui
-
va
Lucoarea cugetării să primească.
Săptămîna 46
/14 -
20 Februarie/
Ea, lumea, ameninţă complet să copleşească
Puterea intrinsecă a sufletului meu;
Acum apari în scenă tu ţinere de minte
Din adînci
mi de spirit lumină tu să chemi
Şi întăreşte
-
mi v
ăzul
Ce numai prin voinţă
Se poate ferm susţine.
Săptămîna 47
/21 -
27 Februarie/
De peste tot plăcerea devenirii
Apare, aţîţînd a mele simţuri;
Găsească ea a mea gîndire’n forţă
Formată de puterile divine
Cari vieţueiesc în mine cu tărie.
Săptămîn
a 48
/28 Februarie -
6 Martie/
În lumina ce din cosmice înalturi
Cu putere vrea în suflet să se verse
Cosmic cuget să îmbibe siguranţă
Ca a sufletului taine să dezlege;
Şi, strîngînd mănunchi a forţelor ei raze,
Ea iubire să trezească’n noastre inimi.
Săptămîna 49
/7 -
13 Martie/
Eu simt puterea existenţei lumii -
Astfel vorbeşte claritatea minţii,
Rememorîndu
-
şi creşterea în spirit
În cosmic
e
le nopţi întunecate,
Şi’ntinde spre a lumii zi ce vine
Interne raze de nădejde pline.
Săptămîna 50
/14 -
20
Martie/
Îi spune eului uman,
În revelaţie robustă
Şi desfăcîndu
-
şi forţe proprii,
Plăcerea creşterii din lume:
Vărsînd în tine viaţa
-
mi însăşi
Din vraja magică a ei
Ating eu scopul meu veridic.
Săptămîna 51
/21 -
27 Martie/
În mijlocul fiinţei omene
şti
Mulţimea de senzaţii se revarsă;
Al C
osmosului Duh se regăseşte
În oglindirea ochiului uman,
Ce energia sa din Duhul C
osmic
Va trebui din nou să şi
-
o creeze.
Săptămîna 52
/28 Martie -
3 Aprilie/
Cînd din esenţa temeliei sufleteşti
Se’ndreaptă spiri
tul spre lumile de
-
afară
Şi frumuseţea izvorăşte dinspre tot,
Din înălţimile cereşti atunci coboară
A vieţii forţă într
-
a omului substanţă
Şi ea uneşte cu putere
-
acţionînd
Natura Duhului cu
-
a omului fiinţă.
Автор
amail4andrei
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
61
Размер файла
474 Кб
Теги
andrei, sufletului, calendarul, meditatie, onea, antroposofie, anului, cursul, steiner, rudolf
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа