close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сам собі репетитор

код для вставкиСкачать
Бібліографічний покажчик літератури за системою знань для учнів 8-11 класів
Анотований
покажчик літератури
для учнів
8 – 11 класів
Підготувала бібліотекар
ЗОШ № 5 м. Токмака
Симоненко Галина Вікторівна
УНІВЕРСАЛЬНІ ВИДАННЯ
Універсальний сучасний довідник школяра :
Донецьк : БАО, 2004. – 1184 с.
5 – 11 класи. –
«Універсальний сучасний довідник школяра» включає систематизовані
матеріали з таких основних предметів: математика, фізика, хімія, біологія,
інформатика, креслення, астрономія. Інформація, що ввійшла в посібник,
відповідає основним навчально-методичним вимогам для шкіл і відбиває
сучасний стан відповідних навчальних дисциплін.
Скориставшись цим довідником, учні зможуть підготуватися до уроку,
контрольної роботи, іспиту.
Універсальний довідник старшокласника, абітурієнта, студента /
кол. авторів Глушко Є. В. [та ін.]. – К. : Воля, 2004. – 288 с.
У довіднику в стислій формі наведена вся необхідна інформація з
основних дисциплін шкільної програми. Видання складається з десяти
розділів, присвячених десяти дисциплінам, які необхідні для вступу до будьякого вищого навчального закладу України.
При підготовці усіх розділів довідника використовувалися найновіші
джерела та програми, а термінологія відповідає вимогам шкільних програм.
Українсько-російський словник термінології = Русско-украинский
словарь терминологии / уклад. О. А. Дубовик [та ін.]. – Чернівці :
Букрек, 2009. – 512 с.
Основне завдання словника – допомогти учням співвідносити засвоєні
рідною мовою терміни та наукові поняття певної галузі знань з такою ж
лексикою державної української мови, і навпаки – мови державної з мовою
рідною. Для учнів такі знання значно полегшать користування літературою з
певної галузі знань, надрукованою або поданою в Інтернеті українською
мовою.
Користуватися словником дуже легко: реєстровані слова розташовані за
алфавітом до третьої літери і далі; перед кожним словом подана піктограма
(символ), що нагадує, до, якої галузі знань належить термін або наукове
поняття; наголос у слові забезпечить правильну його вимову.
Справочник школьника : 5 – 11 классы / под общ. ред.
О. Л. Соболевой. – М. : АСТ-ПРЕСС, 2001. – 768 с.
В «Справочник школьника» вошли сведения по основным предметам
гуманитарного цикла. Включенный в него материал не дублирует учебники,
а помогает усвоить и осмыслить их содержание. Сопоставление
общепринятых положений школьного курса с альтернативными точками
зрения, освещение современных подходов ко многим проблемам даст
возможность школьнику качественно и без затруднений подготовиться к
уроку. Быстро и легко отыскать нужную информацию помогут предметные
указатели в конце книги.
Стахурская, Л. Г. Энциклопедия знаний / Л. Г.Стахурская, Н. А.
Таранова, Т. Н. Юкал ; под общ. ред. П. С. Таранова. – Донецк : Стакер,
2003. – 768 с.
Эта книга – энциклопедический справочник мудрости, знаний и
открытий, накопленных человечеством в течение многих тысячелетий и так
необходимых современному культурному человеку. Материал представлен
разделами:
- Вселенная
- Земля
- Человек
- Мудрость
- История. Страны мира
- Язык. Культура слова
- Наука. Образование
- Мифы Древней Греции
- Религии мира
- Библейские сказания
- Искусство. Литература
- Этикет.
Книгу дополняют: указатель имён и специальное приложение
«Императоры, короли, цари, шахи и султаны».
Энциклопедия необходимых знаний : книга эрудита / авт.-сост.
В. А. Менделев. – Х. ; Белгород : Книжный клуб семейного досуга,
2007. – 352 с.
«Книга эрудита» поможет:
- приоткрыть завесу над загадочным и непонятным;
- осветить интересные явления жизни общества и человека;
- получить представление об основних понятиях, принятых в науке,
технике, искусстве, истории, литературе;
- познайомиться с выдающимися деятелями разных времён;
- склонить читателя к размышлениям и поиску.
Кондрашов, А. П. Справочник необходимых
А. П. Кондратов. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2001. -768 с.
знаний
/
«Справочник необходимых знаний» - уникальная коллекция цифр и
фактов, касающихся самих разных областей человеческого знания. Книга
написана именно для любознательного читателя. Такой читатель найдёт в
ней информацию об эволюции Вселенной и о внутриутробном развитии
человека, о характеристиках галактик и о составе растительных и животных
клеток, о египетских фараонах и о лауреатах Нобелевской премии, о луках
древних воинов и о современных межконтинентальных ракетах…
Книга – незаменимое пособие для самообразования.
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
Великий шкільний словник української мови / уклад. Т. К. Співак. –
Х. : Весна, 2008. – 624 с. – (Словникова скарбничка).
Запропонований словник-довідник ставить за мету допомогти учням
удосконалити навички грамотного написання слів, оволодіти основною
термінологією курсу української мови, розширити словниковий запас. У
граматичному коментарі у схемах і таблицях надані зразки відмінювання усіх
змінних частин мови з поясненнями до них. Окремим розділом подані стислі
тлумачення основних мовознавчих і літературознавчих термінів.
Зміст і структура словника-довідника підпорядковані важливому
завданню – зробити мовлення кожного користувача більш образним,
багатшим, емоційнішим, виразнішим.
У пропонованому виданні подаються:
- лексикографічна характеристика фразеологічних одиниць із
тлумаченням їх значення;
- синонімічне багатство української мови із семантичними,
граматичними, стилістичними характеристиками синонімів;
- слова, пов’язані омонімічними, антонімічними й патронімічними
зв’язками;
- орфографічний словник української мови;
- мовознавчі й літературні терміни з тлумаченнями до них;
- граматичний коментар, у якому подано у вигляді таблиць основні
правописні норми та правила.
Нечволод, Л. І. Сучасний український правопис : комплексний
довідник / Л. І. Нечволод. – Х. : Торсінг плюс, 2006. – 224 с.
Правопис-довідник – науково-популярне видання. У ньому представлено
основні відомості з різних розділів лінгвістики, зокрема з фонетики, графіки,
морфології й синтаксису, з урахуванням змін, внесених до українського
правопису 1993 року.
Теоретично-граматичний матеріал здебільшого втілено в схеми й
таблиці, що забезпечить ефективність використання довідника. Значну увагу
приділено важким питанням орфографії та пунктуації, винятки з правил
окреслено спеціальними позначками.
У кінці довідника подано зразки лінгвістичного аналізу самостійних і
службових частин мови, синтаксичного розбору простих і складних речень.
Видання адресується всім тим, хто прагне удосконалити свою мову і
культуру спілкування.
Мовчун, Л. В. Правопис і будова слів : словник для учнів
загальноосвітніх середніх шкіл, гімназій, ліцеїв і коледжів /
Л. В. Мовчун. – К. : А. С. К., 2005. – 242 с.
Словник, який містить понад 10 600 слів, допоможе вам дізнатися про:
- правильне написання слів і усталених словосполучень;
- правильне наголошення слів;
- відмінкові форми іменників, особові форми дієслів, форми
прикметників і займенників;
- будову слів;
- спільнокореневі слова;
- походження слів.
Реєстрові слова подаються у початковій формі за алфавітно-гніздовим
принципом із зазначенням граматичних форм, які є складними для
написання. Всі слова і їх форми мають наголос. У спільнокореневих словах
кожного гнізда виділені морфеми – префікси, корені, суфікси, інтерфікси,
постфікси і закінчення. Словник допоможе формувати орфографічні навички,
розвивати усне й писемне мовлення.
Зубков, М. Сучасна українська ділова мова : підручник для вищ.
серед. спец. навч. закладів / Микола Зубков. – 9-е вид. – Х. : Весна : ФОП
Співак Т. К., 2009. – 400 с.
Книга містить аналіз функцій них стилів сучасної української
літературної мови. Наведено типові взірці рукописних документів, їх
класифікацію, складники й вимоги до укладання. Правила в розділах
«Орфографія та орфоепія», «Морфологія і правопис» та «Графіка»
враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях
уживання частин мови в діловодстві.
Розділ «Усне ділове мовлення» осягає основи культури мовлення.
Запитання та завдання для самоконтролю допоможуть самостійно повторити
теоретичний матеріал. Вправи призначено для закріплення знань. Додатки
містять: словничок слововживання; скорочення слів і словосполук;
російсько-український словник типових мовних зворотів; власні назви.
Книга призначена для всіх, хто прагне грамотно і правильно укладати
сучасні ділові папери.
Література. Звідки пішло слово. Міфи та легенди. Літературні
жанри. Письменник та його твори. Літературна майстерня. Класична
спадщина. Сучасна проза / авт.-упорядники О. К. Васильєва,
Ю. С. Пернатьєв. – Х. : Фоліо, 2003. – 318 с. – (Дитяча енциклопедія).
Ця енциклопедія є чудовим доповненням до шкільного курсу літератури.
Вона допоможе учням без проблем засвоїти цікаво викладений матеріал з
теорії та історії літератури, що входить до шкільної програми. Живою та
доступною мовою з використанням прикладів з літературних творів видання
розповість про роди, види та жанри літератури, про основні прийоми, що
застосовуються письменником під час написання книжок.
Ви також дізнаєтеся, як зародилася писемність, відчуєте красу і
співучість української мови.
Усі письменники і народна творчість : довідник / Н. І. Черсунова [та
ін.]. – К. : Майстер-клас, 2007 – 2008. – 864 с.
Універсальний довідник охоплює базові відомості про всіх українських
та зарубіжних письменників, творчість яких вивчають учні за програмами з
української та зарубіжної літератур. Крім того, довідник містить матеріали,
що відповідають розділу навчальних програм «усна народна творчість»
(прислів’я, приказки, афоризми, скоромовки, загадки тощо), а також
латинські крилаті вислови та словник літературознавчих термінів.
3333 кращі твори : 5 – 12 класи. – К. : Майстер-клас, 2008. – 896 с.
В цій книзі зібрані твори за усіма розділами програм 12-річної школи з
української та зарубіжної літератури, розвитку мовлення (українська та
російська мови), а також твори на узагальнюючі літературні теми, твори-есе,
твори-доповіді, твори на вільні теми.
Збірка має алфавітний покажчик, який робить пошук творів за
прізвищем письменника легким і зручним.
Бонус видання – довідкова інформація про всіх українських і зарубіжних
письменників, творчість яких вивчають у школі, а також підбірка «перлів» з
учнівських творів для покращення вашого настрою.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Михальчук, П. Термінологічний і хронологічний довідник з історії
України / Петро Михальчук. – Вид. третє, доп. і перероб. – Тернопіль :
Підручники і посібники, 2008. – 192 с.
Історія України – наша дорогоцінна спадщина, в якій акумульовано
багатовіковий історичний досвід українського народу в усіх сферах
життєдіяльності від доісторичних часів до сьогодення. Цей багатий досвід
епохальних звершень українського народу є великим надбанням не лише
нашої країни, а й усього людства.
Історія – це факти, події, люди та їх діяльність. Знання історичних
термінів, понять, хронології основних подій і фактів набуває сьогодні
особливого значення. Адже на їх основі складаються тестові завдання, які ви
будете виконувати у випускних класах. Пропонований термінологічний і
хронологічний довідник допоможе вам якнайкраще підготуватися до
виконання цих завдань.
Губарев, В. К. Історія України : довідник школяра і студента /
Віктор Кімович Губарев. – Донецьк : БАО, 2008. – 640 с.
Це видання являє собою універсальний довідник з історії України,
укладений відповідно до шкільної програми, затвердженої Міністерством
освіти і науки України.
У цьому довіднику учні можуть знайти всю необхідну інформацію з
курсу «Історія України»: тлумачення історичних термінів, стислий огляд
найважливіших подій, біографії відомих політичних діячів, а також видатних
воєначальників, ватажків народних повстань, учених, письменників,
композиторів, художників та інших діячів української культури.
Для зручності користування весь матеріал довідника розміщено
окремими блоками за темами курсу та подано у хронологічному порядку.
Історія України : джерельний літопис / за ред. В. І. Червінського,
М. І. Обушного. – К. : Дирекція Ф В Д, 2008. – 800 с.
Представлене видання є коротким джерельним літописом історії України
з найдавніших часів до сьогодення. Кожен розділ розпочинається стислою
характеристикою конкретного історичного періоду та документів, що його
відображають, методичними порадами щодо їх використання. Кращому
засвоєнню матеріалу і підвищенню інтересу до української історії послужать
контрольні питання та завдання, сформульовані у відповідності до змісту
документів і матеріалів.
Подано найрізноманітніші типи джерел: уривки з літописних свідоцтв,
юридично-правових документів, генеалогічних таблиць княжих династій,
фольклорних матеріалів, історико-географічних карт із праць відомих
істориків, спогадів учасників подій, свідчень іноземців.
Запропонована книга є справжньою джерелознавчою скарбницею для
об’єктивного вивчення вітчизняної історії.
Чернецький, Ю. О. Україна. Історія. Природа. Мистецтво /
Ю. О. Чернецький. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2009. – 320 с.
Довідник складається з двадцяти восьми розділів, у яких ви знайдете
найрізноманітнішу інформацію про нашу країну, адже тут зібрано основні
відомості:
- про регіони України та їхній природно-заповідний фонд;
- про рослинний і тваринний світ;
- про архітектурні пам’ятки;
- про історію;
- про розвиток культури та мистецтва.
Автору вдалося зібрати невичерпне розмаїття нашої країни, гостинної та
надзвичайно цікавої. Ця книжка стане в пригоді всім тим, хто цікавиться
життям та розвитком України.
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
Губарев, В. К. Всесвітня історія : довідник школяра і студента /
Віктор Кімович Губарев. – Донецьк : БАО, 2007. – 496 с.
Пропонований довідник із всесвітньої історії є незамінним помічником
для учнів. Для зручності пошуку необхідних даних усі матеріали цього
видання розміщені за темами в хронологічному порядку. Читач має
унікальну можливість познайомитися з основними історичними термінами,
подіями, явищами, біографіями видатних діячів світової історії – правителів,
полководців, учених, письменників, просвітителів, діячів мистецтва тощо.
Кіндер, Г. Всесвітня історія : dtv-Atlas : довідник / Герман Кіндер,
Вернер Хільгеман, Манфред Гергт ; наук. ред. пер. О. Ф. Іванов. – К. :
Знання-Прес, 2007 . – 664 с. : іл.
«Всесвітня історія: dtv-Atlas» - розумне поєднання карт і хронологічного
опису історичних подій. Кожній карті, кожному малюнку довідника
відповідає текст із детальним тлумаченням. Такий підхід дає змогу читачеві
отримати ґрунтовну наукову інформацію про історичні події. У підборі
фактів автори намагалися бути неупередженими, подати матеріал якомога
об’єктивніше. «Всесвітня історія: dtv-Atlas» - довідник з високою
інформаційною місткістю, цінними додатковими засобами для вивчення
всесвітньої історії. Українському читачеві будуть цікавими не тільки
історичні факти і події, наведені у книзі, а й оцінки цих фактів і подій
авторами довідника.
История человечества / пер. с ит. И. Горелой ; авт. рус. текста
А. Брагин – М. : Планета детства : Астрель : АСТ, 2001. – 48 с. – (Всё обо
всём).
В книге «История человечества» вы прочитаете: о жизни
доисторических людей, о том, как они охотились и чем украшали пещеры,
чем занимались дети первобытных людей; вы увидите: древние страны и
города, познакомитесь с историей религий; вы узнаете: кто такие викинги и
варвары, побываете на рыцарских турнирах и в средневековых замках.
Много интересного, удивительные открытия ждут вас на каждой странице
книги.
ПРИРОДА. ЕКОЛОГІЯ. БІОЛОГІЯ
Природа. Екологія / авт.-упорядник А. А. Ходоренко. – Х. : Фоліо,
2008. – 315 с. – (Дитяча енциклопедія).
Це видання познайомить вас з екологією – наукою, що вивчає взаємодію
різних організмів між собою, так і з навколишнім середовищем. У книжці
розповідається про те, як саме закони екології працюють усередині живої
природи, у взаєминах людини з природою, про те, що можна і потрібно, а що
небезпечно робити в нашому спільному великому домі. Що зветься Землею.
Энергия. Экология. Будущее / В. П. Семиноженко [и др.] ; под общ.
ред. П. М. Канило. – Х. : Прапор, 2003. – 464 с.
Изложены основные исторические этапы взаимодействия человека и
природы, данные о ресурсных возможностях Земли, о локальных,
глобальных и социальных экологических проблемах. Анализируются
перспективы решения важнейшей мировой проблемы - сохранения жизни на
Земле на основе нового политического мышления, экологизации экономики
и гармонизации отношений между человеком и природой.
Книга охватывает все наиболее важные разделы современной экологии
как науки и мировоззрения о проблемах выживания. Фатальности
экологического кризиса противопоставляются принципы и условия
экологически ориентированного социально-экономического развития
человеческого сообщества.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся
вопросами экологии, охраны окружающей среды и рационального
природопользования.
Богданова, Д. К. Биология / Д. К. Богданова. – Донецк : БАО, 1999. 592 с. – (Справочник школьника).
В книге в соответствии со школьной программой излагаются основы
всех разделов биологии. Информационный материал даётся в виде описания
строения, функций, биологических особенностей организмов, их
приспособленности к условиям обитания. Значительное внимание уделяется
практической направленности изучаемого материала, его связи с сельским
хозяйством, экологией и особенно с медициной.
В Приложении представлены главные теории, законы, закономерности
статистического характера. Их изучение и анализ позволяют не только
углубить знания, но и осмыслить значимость отдельных естественных
фактов и явлений. В конце справочника представлен Указатель терминов.
Сергеев, Б. Ф. Биология : энциклопедия / Б. Ф. Сергеев. – М. : АСТ :
Астрель : Ермак, 2004. – 400 с. : ил. – (Я познаю мир).
Книга поможет читателям разобраться в самом сложном явлении
Вселенной – биологической жизни. Подробно рассматриваются основные
положения современной биологии: строение клетки, хромосом, процесс
фотосинтеза, различные способы размножения. Отдельные разделы
посвящены уникальным приспособлениям живых организмов, позволяющим
им жить в невероятных условиях.
Издание снабжено предметно-именным указателем и может
использоваться как справочник при подготовке школьных рефератов и и
докладов.
Павлинов, И. Я. Развитие жизни на Земле : детская энциклопедия /
И. Я. Павлинов. – М. : Астрель : АСТ, 2001. – 400 с. : ил. – (Я познаю
мир).
Что такое эволюция? Почему одни организмы, меняясь, превращаются в
другие? Куда текут эволюционные потоки? На все эти непростые вопросы
можно найти ответ в этой энциклопедии, посвящённой происхождению и
развитию живой природы.
Издание снабжено предметно-именным указателем.
Леонович, А. А. Тайны природы : энциклопедия / Ал. А. Леонович. –
М. : АСТ : Астрель, 2002. – 496 с. : ил. – (Я познаю мир).
Все ли тайны природы раскрыты? Какими естественными
изобретениями оснащены животные и растения? Смог ли человек
воспользоваться ими при создании искусственных устройств?
Ответам на эти и многие другие вопросы посвящена эта энциклопедия.
Более 120 рассказов, около 50 биографических справок, рубрика
«Вокруг бионики», знакомят читателей с наукой, официальное рождение
которой состоялось всего лишь 40 лет назад, а корни уходят в глубокую
древность. Бионика – одна из тех синтетических дисциплин, которые
объединяют практически всё, что входит сегодня в понятие
«естествознание».
Щигель, Д. С. Естествознание : энциклопедия / Д. С. Щигель. – М. :
АСТ : Астрель, 2003. – 400 с. : ил. – (Я познаю мир).
Естествознание объединяет всё, что человек знает о Солнечной системе
и космосе, о том, что происходит на поверхности Земли и в её недрах, в
воздухе, о жизни растений, животных и человека, о том, как устроены моря,
океаны, реки и озёра.
Естествознание развивалось благодаря любопытству людей и
практической необходимости лучше разбираться в жизни растений,
животных, свойствах погоды, и расположении звёзд для того, чтобы лучше
жить.
Об устройстве Вселенной и нашей Земле, явлениях природы и животном
мире, о простом и сложном доступно и увлекательно рассказывает автор.
Книга снабжена предметно-именным указателем.
МАТЕМАТИКА
Математика : энциклопедия / авт.-сост. А. П. Савин, В. В. Станцо,
А. Ю. Котова. – М. : АСТ : Астрель : Ермак, 2004. – 480 с. – (Я познаю
мир).
Об истории развития математики и великих учёных, о различных
логических и компьютерных играх и задачах рассказывают читателям авторы
этой книги.
Что же это за наука такая – математика? Может быть, математика – гдето там, в иных измерениях, глазом не видных, - записана вся и мы лишь
достаём всё новые факты из дыры между мирами? Или логика, созданная
человеческим разумом, настолько земная, что не может оторваться от земли,
а нам лишь кажется, что реальность затерялась далеко внизу?.. Но выходит,
что если физикам, химикам, экономистам или археологам потребуется новая
модель устройства мира, эту модель всегда можно либо достать с полки, куда
её лет триста назад забросили математики, либо собрать из деталей, взятых с
той же полки.
Странная штука – эта игра ума, которая всегда права…
Издание хорошо иллюстрировано, снабжено предметно-именным
указателем, что позволяет использовать его как справочник.
Скрипник, Т. В. Математика для 9 – 11 класів : довідник школяра і
студента / Скрипник Тетяна Володимирівна. – Донецьк : БАО, 2006. –
320 с.
Це видання є довідковим посібником для учнів 9 – 11 класів, а також для
тих, хто хоче поповнити свої знання з математики в обсязі програми
загальноосвітньої школи. У книзі вміщено усі розділи геометрії і алгебри,
дані основи диференціального й інтегрального числення, а також початкові
відомості з теорії ймовірностей і математичної статистики.
Виклад матеріалу в даному посібнику має послідовний характер, що
відповідає основному принципу навчання. Після означень і початкового
знайомства з основними поняттями на наступних етапах відбувається їх
уточнення і розвиток.
Теоретичний матеріал, поданий у довіднику, включає усі основні
означення, формулювання теорем і їх ілюстрації у вигляді прикладів і задач,
графіків, формул, таблиць, відібраних таким способом, щоб читач мав
можливість познайомитись і з найпростішими задачами, і з більш складними,
конкурсними та екзаменаційними. Деякі важливі факти й положення, які
відсутні у підручниках, але дозволяють полегшити розуміння, наводяться з
доведенням.
Игнатьев, Е. И. Математическая смекалка : занимательные задачи,
игры, фокусы, парадоксы / Е. И. Игнатьев. – М. : Омега, 1994. -192 с.
Книга содержит классические математические задачи разной степени
трудности, для решения которых требуются сообразительность и умение
логически мыслить. При этом, как правило, достаточно минимального знания
арифметики и геометрии.
Внимательный читатель заметит, что книга по возможности разбита на
разделы, содержащие каждый однородные задачи в порядке возростания их
трудности. Нет никакой необходимости читать и разбираться в такой книге
подряд. Каждый может для начала взять тот раздел, который его наиболее
заинтересует, и разобраться сначала в нём, затем перейти к любому другому
и т. д.
Книга может послужить неплохим пособием для математического
саморазвития.
Фридман, Л. М. Как научиться решать задачи : книга для учащихся
старших классов средней школы / Л. М. Фридман, Е. Н. Турецкий. – 3-е
изд., дораб. – М. : Просвещение, 1989. – 192 с.
Решение задач занимает в математическом образовании огромное место.
Умение решать задачи является одним из основных показателей уровня
вашего математического развития, глубины освоения учебного материала.
Поэтому любой экзамен по математике, любая проверка знаний содержит в
качестве основной и, пожалуй, наиболее трудной части решение задач.
Эта книга предназначена для того, чтобы помочь вам научиться решать
школьные и предлагающиеся на приёмных экзаменах в вузы и техникумы
математические задачи. Если вы твёрдо захотели научиться решать задачи,
то запаситесь терпением и упорством. Эту книгу нужно не просто читать, а
прорабатывать. Надо терпеливо и не спеша проделать все задания, которые в
ней указаны. Главное, не спешите, читайте книгу медленно, вдумчиво,
возвращаясь по мере надобности к прочитанному.
Если у вас хватит терпения и упорства проработать эту книгу до конца,
то вы сами почувствуете, что приобрели достаточную уверенность, чтобы не
теряться при встрече с незнакомой задачей.
Крамор, В. С. Повторяем и систематизируем школьный курс
алгебры и начал анализа / В. С. Крамор. – М. : Просвещение. 1990. –
416 с.
Данная книга предназначена для самостоятельного повторения
школьного курса алгебры и начал анализа. Она поможет систематизировать
имеющиеся знания и ликвидировать пробелы в них, если такие окажутся.
Название данной книги определило и её структуру. Весь учебный
материал в книге разбит на главы. Каждая глава состоит из нескольких
параграфов, которыми определяется её теоретическая часть.
Все параграфы главы (за некоторым исключением) построены по одной
и той же схеме. Они содержат:
1) справочный материал;
2) упражнения с решениями;
3) дидактический материал;
4) контрольные вопросы.
В конце книги дано приложение, в котором рассматриваются приёмы
решения текстовых задач.
ФІЗИКА. АСТРОНОМІЯ
Павленко, Ю. Г. Физика : учебное пособие / Ю. Г. Павленко. – М. :
Джангар : Большая медведица, 1998. – 576 с.
В книге изложен теоретический материал и включены более 300
примеров и задач с решениями и указаниями по программе физики средней
школы. Подробно рассмотрены вопросы, которые, как показала практика
приёмных экзаменов на естественные факультеты высших учебных
заведений, наиболее сложны для учащихся.
Основная цель книги – научить учащихся активно применять
теоретические основы физики как рабочий аппарат, позволяющий решать
конкретные задачи и приобрести уверенность в самостоятельной работе.
Крыжановский, В. Г. Физика : справочник школьника и студента /
Владимир Григорьевич Крыжановский. – Донецк : БАО, 2003. – 464 с.
Справочник предназначен для тех, кто изучает физику или кому
необходимы базовые сведения из физики для изучения других наук.
Справочник построен по принципу энциклопедии, то есть сведения в нём
приведены в статьях, расположенных в алфавитном порядке. Для поиска
необходимых
данных
воспользуйтесь
алфавитным
указателем,
расположенным в конце книги. Если в статье вы встретите слово, набранное
курсивом, то в книге есть статья с таким названием. Это позволит вам
перейти к рассмотрению взаимосвязанных вопросов, чтобы составить себе
цельную картину. В справочнике даны ознакомительные статьи о некоторых
разделах современной физики, связанных с практической деятельностью
человека. Подробнее об этом можно узнать из литературы, список которой
приведён в конце справочника.
Терещук, Б. М. Фізика : довідник старшокласника та абітурієнта /
Б. М. Терещук, В. В. Латинський. – Х. : Торсінг плюс, 2006. – 304 с.
Книга містить теоретичний матеріал, приклади розв’язання задач,
відомості про уживані в наш час одиниці фізичних величин. Поєднання
необхідного мінімуму теорії і практики розв’язування задач полегшить
формування цілісної картини тем, розділів і навчального курсу фізики в
цілому.
Книга стане орієнтиром і добрим порадником для тих, хто має обмаль
часу, але велике бажання успішно скласти іспит, підготуватися до уроку,
тематичної атестації. Ефективному засвоєнню матеріалу сприятимуть:
- зручність подання інформації;
- легкість викладу;
- компактність.
Астрономия : энциклопедия для детей / глав. ред. Мария Аксёнова. –
М. : Аванта +, 2002. – 688 с. : ил.
Эта книга посвящена древней и прекрасной науке – астрономии. Она
изучает те объекты и явления, которые наблюдаются на небе, а небо испокон
веков притягивало внимание людей. Все люди Земли живут под одним и тем
же небом. Его красота пробуждает в нас высокие и светлые чувства, дарит
радость творческого вдохновения. Его тайны призывают человеческий разум
к размышлению, к исследованию физического мира. Этот безграничный и
постоянно меняющийся мир, включающий в себя огромную область,
доступную современным наблюдением, мы называем Вселенной. Здесь мы
видим и Солнце с планетами, и звёзды, и галактики, и многочисленные
системы, образуемые ими, и разреженную среду, в которой все они
находятся. Наша родная планета Земля затерялась в этом мире малой
пылинкой…
Понять природу наблюдаемых тел и явлений во Вселенной, дать
объяснение их свойствам, узнать, как они возникают и развиваются, люди
хотели всегда. В книге рассказано о драматическом становлении
астрономической науки, приводится информация о её современном
состоянии и достижениях. Книга содержит призыв к увлекательнейшему
занятию – самостоятельным астрономическим наблюдениям, а также
начальные астрономические понятия и сведения, необходимые для таких
наблюдений. Красоты астрономических глубин раскрываются в современных
астрофотографиях, многие из которых получены при помощи космических
аппаратов.
Уманская, Ж. В. Лабиринты космоса / Ж. В. Уманская ; под общ.
ред. Е. М. Ивановой. – М. : АСТ : Астрель, 2000. – 288 с. – (Хочу всё
знать).
«Лабиринты космоса» - это путешествие в полный загадок мир
Солнечной системы. Читатель узнает о великих астрономах, их открытиях и
изобретениях, о том, как люди представляли себе устройство своего
космического дома в разные времена, побывает во всех уголках Солнечной
системы, совершит прогулку по поверхностям больших и малых планет.
Издание снабжено предметно-именным указателем.
Дивовижний Всесвіт : популярна дитяча енциклопедія / упоряд.
Галина Василівна Желєзняк. – Х. : Сінтекс, 2004. – 96 с. : іл. – (Вікно у
дивосвіт).
Ця книга дає юним читачам можливість отримати відповіді на численні
загадки, що їх приховує у собі космос. Як народжуються та помирають зірки?
Які саме бувають зірки. Галактики й сузір’я? Як відшукати сузір’я на
зоряному небі? Чи можуть галактики зіштовхуватися? Як творилася Сонячна
система і що являють собою планети, які до неї входять? Що саме в космосі є
небезпечним для життя на Землі і як космос впливає на здоров’я людини? Чи
одинокі ми у Всесвіті? Як відшукати братів по розуму на інших планетах?
Що ми схильні приймати за НЛО найчастіше і чи відвідують Землю
інопланетяни? Відповіді на ці, а також на безліч інших запитань ви
отримаєте, прочитавши цю написану доступною мовою та чудово оформлену
книгу.
ХІМІЯ
Химия : справочник / сост. Александрова Марина Павловна ; ред.
Л. М. Безусенко. – Донецк : Сталкер, 1998. – 512 с. – (Справочник для
школьника),
Химия – это наука о веществах и их превращениях. Она изучает состав и
строение веществ, зависимость их свойств от строения, условия и способы
превращения одних веществ в другие.
Вещество – это то, из чего состоят физические тела. Сейчас известно
более 7 млн. веществ. Каждое из них можно охарактеризовать по
определённым свойствам. Свойства веществ – это признаки, по которым
вещества сходны или отличаются друг от друга.
В справочнике изложены основные вопросы общей, неорганической и
органической химии в объёме, несколько превышающем объём программы
общеобразовательной школы.
Особое внимание уделяется тем вопросам, которые представляют
большую сложность для учащихся при изучении курса химии.
Слета, Л. А. Химия : справочник для абитуриентов и студентов /
Людмила Александровна Слета; науч. ред. В. Д. Орлов. – Х. : Фолио ;
М. : АСТ, 2000. – 496 с.
Предлагаемый справочник охватывает все разделы современного
вузовского курса по химии. Пользуясь этим справочником, школьники
быстрее и основательнее освоят курс химии, а будущие студенты
значительно сократят время подготовки к вступительным экзаменам в вуз.
В конце книги представлен список дополнительной литературы. Для
более удобного пользования справочником в книге имеется алфавитный
указатель.
Зеленева, О. Г. Химия. 8 – 11 классы : справочник школьника и
студента / Оксана Геннадиевна Зеленева. – Донецк : БАО, 2002. – 576 с.
Химия тесно связана со многими другими науками (физикой, биологией,
геологией и т. д.), химические явления лежат в основе многих природных и
производственных процессов.
В этой книге изложены теоретические основы трёх разделов химии:
общей, неорганической и органической. Уделено внимание современному
изложению основных понятий и законов химии. Вашему вниманию
предлагается современная трактовка периодического закона, а точнее,
охватываемых им представлений о сходстве и различии химических
элементов в периодической системе. Подробно рассматривается влияние
функциональных групп на электронное строение и свойства органических
веществ. Материал для удобства размещён в сравнительных таблицах, где
приведены основные характеристики изучаемых классов веществ. Даны
сведения о нахождении в природе и практическом применении веществ.
В справочнике также предлагаются решения основных типов задач,
встречающихся при изучении курса химии.
Лучший способ понять химию – это увидеть, как в огромном
разнообразии химических веществ, свойств и фактов проявляется действие
небольшого числа единых фундаментальных законов природы.
Химия : пособие-репетитор для поступающих в вузы / под ред.
А. С. Егорова. – Изд. 5-е. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 768 с.
Вы собираетесь поступать в вуз и вам предстоит сдавать вступительный
экзамен по химии? Значит эта книга для вас! Отличительной особенностью
этой книги является стремление авторов максимально систематизировать
весь фактический материал курса химии. Для облегчения усвоения учебного
материала пособие снабжено большим числом схем и таблиц, выражающих
или иллюстрирующих наиболее важные теоретические положения.
Кроме того, эта книга содержит обширный дидактический материал
(вопросы, упражнения, задачи, тесты), который позволит вам планомерно
развить свои навыки и умения и осуществить самоконтроль, а значит, вы
сможете сами объективно оценить уровень усвоения каждой темы и каждого
раздела.
Прочитав каждый параграф, постарайтесь ответить на «Вопросы для
контроля». После этого познакомьтесь с «Решением типовых упражнений и
задач», а затем приступайте к решению «Упражнений и задач для
самостоятельной работы».
Вместе с этими книгами совершите увлекательное путешествие в мир
химии и смежных с нею наук.
ГЕОГРАФІЯ
Губарев, В. К. Географія України : довідник школяра і студента /
Віктор Кімович Губарев. – Донецьк : БАО, 2005. – 416 с.
Видання вміщує універсальну довідкову інформацію з ключових питань
фізичної, соціальної та економічної географії України. Довідник розкриває
значення основних термінів і понять географічної науки, розповідає про
найважливіші географічні об’єкти, видатних вітчизняних мандрівників та
географів, природні явища, особливості соціально-економічного розвитку
окремих регіонів нашої країни, екологічні проблеми та шляхи їх розв’язання
тощо.
Географія : для дітей середнього шкільного віку / авт.-упорядник
М. О. Володарська. – Х. : Фоліо, 2002. – 320 с. – (Дитяча енциклопедія).
Слово «географія» в перекладі з грецької означає «записи про Землю».
Сучасна географія – це вже не просто описова наука. Сьогодні вона охоплює
багато галузей знань. Кожна така галузь вивчає нашу планету зі своїх
позицій.
Вивчення географії допомагає зрозуміти, чому природні ландшафти
мають саме такий вигляд і чому ми, мешканці однієї Землі, такі різні. Вона
пояснює нам світ, у якому ми живемо, і показує, як ефективно ми можемо
його використовувати, захищати і зберігаючи при цьому природу нашої
планети для майбутніх поколінь.
Губарев, В. К. Географія світу : довідник школяра і студента / Віктор
Кімович Губарев. – Донецьк : БАО, 2004. – 576 с.
Якщо вас цікавить світ захоплюючих пригод і подорожей. Якщо ви
цікавитесь неймовірними і загадковими явищами природи – ця книга для вас.
Ви дізнаєтесь про:
- великі географічні відкриття;
- географічні дослідження нового й новітнього часу;
- Землю в космічному просторі;
- літосферу й рельєф;
- гідросферу, води світового океану;
- атмосферу та клімат Землі;
- географію материків і океанів;
- світові природні ресурси;
- людство на Землі;
- світове господарство;
- глобальні проблеми людства.
Баландин, Р. География. Открытие Земли / Р. Баландин, Н. МеликПашаева. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 384 с. : ил. – (Популярная
школьная энциклопедия).
Эта книга о том, как люди открывали Землю и осваивали её. Главные
герои книги – первооткрыватели, устремлённые в Неведомое. Читатель имеет
возможность шаг за шагом мысленно пройти путями великих
географических открытий, расширяя кругозор. Точно так, как это было у
всего человечества. Вы узнаете, как узнавали и обследовали континенты и
острова, моря и океаны; как постигали бездонные глубины гелогического
прошлого. Познакомитесь с биографиями великих путешественников,
мореплавателей, землепроходцев, натуралистов и географов (VII в. до н. э. –
1990-е годы).
В книге имеется именной указатель (свыше 300 имён), облегчающий
доступ к информации; 400 красочных иллюстраций, свыше 100 карт и схем.
Бугаева, Т. И. Тайны материков и океанов. Удивительные
природные явления / Татьяна Ивановна Бугаева. – Донецк : БАО, 2006. –
288 с.
В книге рассказывается о рекордах, достижениях и открытиях в области
географии. Вы узнает много интересного о картографии и топонимике,
климате и природных явлениях, материках, морях, горах, вулканах.
Познакомитесь с самыми высокими водопадами, самыми большими
подводными каньонами, первой картой мира и прочими удивительными
географическими фактами.
Главная цель книги – научить человека понимать окружающий мир,
восхищаться им, лелеять и охранять нашу прекрасную хрупкую Землю.
Сонтаг, Л. Малый атлас мира для школьника / Линда Сонтаг ; ред.
Е. Смирнова. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 192 с. : ил.
«Малый атлас» - это ценная помощь для всех, кто захочет изучить и
понять меняющийся мир. Атлас содержит:
- 48 цветных карт, больше сотни рисунков и фотографий, таблицы со
статистическими данными о всех странах земного шара плюс подробнейшие
рассказы об этих странах.
- Всё, что нужно знать о географии, экономике, политическом строе,
климате и природных ресурсах государств мира.
- Сведения о мировых религиях и культурных традициях.
- Государственные флаги, валюта.
Оригинальная система указателей.
Страны мира от А до Я : новый информационный справочник /
сост. С. А. Романцова. – Х. : Книжный клуб семейного досуга, 2007. –
352 с. : ил.
Справочник содержит сведения обо всех странах мира – от огромных до
самых маленьких, которые трудно найти на карте. Справочник написан с
использованием новейших источников и очень удобен в работе. Информация
о каждом государстве изложена в строго определённом порядке и охватывает
сведения о географическом положении, площади, населении, форме
государственного устройства и т. д. В отдельном блоке охарактеризована
экономика и основные виды деятельности людей.
Кроме общих сведений о государствах, в словаре-справочнике
предлагаются данные о крупных и наиболее интересных городах и
географических объектах.
Книга станет неплохим подспорьем школьникам на уроках географии.
Чекулаева, Е. О. Столицы мира / Е. О. Чекулаева. – М. : АСТ :
Астрель, 2003. – 352 с. : ил. – (Великие и знаменитые).
Столицы создают люди. Как правило, столицы – это подлинные
сокровищницы культуры, где создаются уникальные памятники архитектуры
и искусства. Стоит назвать один из них – и сразу понимаешь, о какой столице
идёт речь.
Сотни столиц насчитываются на Земле, рассказать о них в одной книге
очень сложно. Поэтому эта книга посвящена наиболее известным столицам
мира. Рассказ об истории возникновения столиц, их главных
достопримечательностях,
занятиях
населения
сопровождается
занимательными фактами и любопытными подробностями.
Книга, безусловно, увлечёт читателя, а школьникам послужит хорошим
подспорьем при подготовке рефератов.
ІНФОРМАТИКА
Зигуненко, С. Н. Компьютеры и Интернет : энциклопедия /
С. Н. Зигуненко. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 400 с. : ил. – (Я познаю
мир).
Читателя ждёт увлекательный рассказ о том, как создавались первые
вычислительные машины, какие изобретения и открытия отделяют абак от
современного компьютера, как устроен компьютер и как пользоваться
Интернетом.
Книга снабжена предметно-именным указателем.
Симонович, С. В. Занимательный компьютер : книга для детей,
учителей и родителей / С. В. Симонович, Г. А. Евсеева. – М. : АСТПРЕСС : Инфорком-Пресс, 1998. - 352 с. – (Занимательные уроки).
Сегодня компьютер – не только умное средство коммуникации, но и
почти живой собеседник, советчик, партнёр по играм.
О том, как «оживить» и «разговорить» сложную электронную машину,
доходчиво расскажет увлекательный путеводитель-справочник. Цель этой
книги – взаимопонимание: взаимопонимание между детьми и компьютером,
родителями и детьми, детьми и учителями. В этой книге вы найдёте ответы
на десятки вопросов. Касающихся удивительного и необъятного мира
компьютеров.
Симонович, С. Занимательное программирование. Visual Basic /
С. Симонович, Г. Евсеев. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА : Инфорком-Пресс,
2002. – 320 с.
Книга адресована школьникам, желающим обучиться составлению
программ для персонального компьютера. Прочитав её, вы узнаете основные
понятия программирования, поймёте принципы хранения и преобразования
данных, освоите стандартные приёмы программирования. В качестве языка и
среды программирования избрана система Visual Basic, как наиболее
доступная и простая в изучении.
Главная задача книги – увлечь читателя интересными примерами и
подвести его к уровню, после которого он сможет расширять знания с
помощью учебных и справочных пособий.
Холмогоров, В. Энциклопедия персонального компьютера : для
начинающих и опытных пользователей / Валентин Холмогоров. – Х. ;
Белгород : Книжный клуб семейного досуга, 2008. – 430 с.
На страницах книги рассматриваются основные принципы работы
компьютера, приведена специальная терминология, детально описаны
методы работы с операционными системами Microsoft Windows Vista.
Отдельные разделы посвящены настройке компьютера, работе в Интернете,
вопросам подключения устройств, проблемам обеспечения безопасности.
Подробно освещаются правила работы с текстами и таблицами в программах
Microsoft Word и Microsoft Excel.
Глинський, Я. М. Практикум з інформатики : навчальний посібник
/ Я. М. Глинський. – 9-те вид., оновл. – Львів : СПД Глинський, 2006. –
296 с.
Навчальний посібник містить теоретичні відомості, вичерпні інструкції
та методичні рекомендації з підказками, роз’ясненнями та ілюстраціями для
проведення 42 інтенсивних занять у комп’ютерних класах відповідно до
типових навчальних програм з розділу «Інформаційні технології» базового
курсу інформатики.
Здобуті знання, вміння та навики дадуть змогу стати досвідченим
користувачем, знавцем сучасних інформаційних технологій, закладуть
основи інформаційної культури, достатні для самостійного опанування нових
програм і ефективного використання персонального комп’ютера.
Автор
simonenko12
Документ
Категория
Философия
Просмотров
308
Размер файла
308 Кб
Теги
сам, репетитор, собі, предмети, програма
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа