close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

kurs sushko

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра інженерії програмного забезпечення
Курсова робота
с дисципліни
«Менеджмент проектів програмного забезпечення»
Виконав:
Група
Факультет
Спеціальність
Перевірив:
Дата перевірки
Сушко О.С.
406
ФКН
6.050103
Варнавський В.В.
2012
в балах
Оцінка
за національною шкалою
1. Завдання проекту
Необхідно розробити раціональний план створення програмного
забезпечення (ПЗ) у відповідності з варіантом завдання, що наведені у табл.1. В
табл. 1 вказано: кількість працівників/місячна зарплата одного працівника. Віхи
та етапи створення ПЗ подано в табл. 2.
Під час роботи над курсовою роботою рекомендується дотримуватись такої
послідовності:
1. Визначити мету та концепцію проекту;
2. Визначити перелік робіт;
3. Визначити ієрархічну структуру робіт;
4. Ввести характеристики робіт;
5. Ввести інформацію про взаємозв'язки робіт;
6. Призначити роботам ресурси та календарі;
7. Оптимізувати план проекту;
8. Побудувати та вивести часову діаграму проекту (діаграму Гантта);
9. Побудувати та вивести структуру робіт проекту;
10. Описати та проілюструвати облік виконання робіт проекту.
2. Порядок виконання проекту
Робота над проектом зазвичай починається з осмислення та обгрунтування мети
та змісту проекту — тобто, з розробки концепції проекту. Це надзвичайно
важливий етап, оскільки від його результатів багато в чому буде залежати успіх
проекту. Проект може бути успішним лише в тому випадку, коли його мета є
актуальною, а зміст може бути забезпечений необхідним ресурсами.
Для створення комп'ютерної моделі проекту потрібно скористатись одною з
систем управління проектами і створити файл проекту. Для прикладу,
розглядатимемо роботу з використанням СУП MSProject2002 (далі MSProject),
хоча наведені рекомендації актуальні під час використання довільної із
перелічених у вступі систем.
Після запуску програми MS Project на екрані з'являється вікно графіка Гантта
(GanntChart) (рис. 1). Управління вікнами і використання меню (текстових і
піктографічних) програми типове для програм, розроблених для використання в
ОС Windows.
2
3. Загальні відомості
Проект – це унікальна (на відміну від операцій) діяльність, що має початок і
кінець в часі, що направлена на досягнення заздалегідь визначеного результату,
створення унікального продукту або послуги при заданих обмеженнях по
ресурсам та термінам, а також вимогам до якості по допустимому рівню
ризику.
WBS – структура проекту
Work (Робота) - безперервне фізична або розумовий зусилля, спрямоване на
подолання перешкод і досягнення цілей або результатів; специфічне завдання,
обов'язок, функція або завдання, часто є частиною фази або іншої, більшої за
обсягом роботи; щось, вироблене або виконується в результаті зусилля або
застосування навичок (кваліфікації).
Breakdown (Декомпозиція) - поділ на частини або категорії, виділення простих
складових.
Structure (Структура) - фіксована упорядкована величина об'єктів і відношень
між ними, класифікація чого-небудь по заданій основі.
Ці визначення означають, що Структура декомпозиції робіт (WBS) має такі
характеристики:
 Описує з необхідною точністю зміст робіт за проектом;
 Визначає весь обсяг робіт за проектом;
 Формується у вигляді ієрархічної структури (проект розбивається на
пакети / субпакети і т. д. робіт);
 Представляє обсяг робіт по пакету як перелік робіт, що мають вимірний
або порівнянний результат;
 Має об'єктивний чи вимірний результат, який розглядається як результат
роботи по пакету або сукупність результатів робіт.
Діаграма Ганта (англ. Gantt chart, також стрічкова діаграма, графік Ганта) - це
популярний тип стовпчастих діаграм (гістограм), який використовується для
ілюстрації плану, графіка робіт з якого-небудь проекту. Є одним з методів
планування проектів. Використовується як в десктоп системах, так і у вебдодатках з управління проектами.
3
Ресурси проекту - забезпечують компоненти діяльності, що включають
виконавців, енергію, матеріали, обладнання тощо. Відповідно, з кожною
роботою можна зв'язати функцію потреби в ресурсах. Кожна тимчасова оцінка
базується на допустимому використанні певної кількості ресурсів, і, отже,
розраховуючи спочатку тривалість проекту, є можливість заздалегідь
розраховувати наперед використання ресурсів.
Базовий план - вихідні плани проекту (до 11 на проект), які використовуються
для відстеження ходу його виконання. Базовий план являє собою миттєвий
знімок розкладу в момент збереження базового плану і включає інформацію
про завдання, ресурси і призначення.
Базовий план являє собою набір з приблизно 20 основних опорних точок
(розподілених за п'ятьма категоріями: дати початку, дати закінчення,
тривалість, трудовитрати та оцінки витрат), які задаються, щоб зафіксувати
вихідний план проекту після його завершення і уточнення. У міру розвитку
проекту можна створювати додаткові базові плани, за допомогою яких будуть
оцінюватися зміни в плані. Наприклад, якщо проект розбитий на кілька етапів,
можна зберегти окремі базові плани для кожного з етапів і потім порівнювати
планові значення з фактичними даними.
4. Робочий план проекту
План проекту розраховано згідно варіанту №25.
Початок виконується з 01.04.2013 по 27.01.2015.
Проект включає в себе 5 етапів:
Таблиця 4.1
Опис календарного плану проекту
Название задачи
Duration
Розробка ПЗ
476,67 days
Start
Mon
01.04.13
Mon
134 days
01.04.13
208 days
Fri 05.07.13
Wed
109,67 days
23.04.14
143 days
Thu 10.07.14
Mon
74 days
29.09.14
Проектування (пошук)
Розробка (придбання)
Впровадження
Експлуатація
Вдосконалення
4
Finish
Tue 27.01.15
Thu 03.10.13
Tue 22.04.14
Tue 23.09.14
Tue 27.01.15
Thu 08.01.15
5. Опис ресурсів проекту
Під час планування проекту, кожен етап проекту розбивається на під задачі, а
кожній під задачі назначаються певні трудові та матеріальні ресурси.
Нижче (таблиця 5.1) представлено лист ресурсів проекту:
Таблиця 5.1
Опис ресурсів для під задач проектування
Название
ресурса
Керівник
проекту
Інженерпрограміст 1
Інженерпрограміст 2
Інженерпрограміст 3
Інженерсистемотехні
к1
Інженерсистемотехні
к2
Інженерсистемотехні
к3
Інженерсистемотехні
к4
Інженерелектронік 1
Інженерелектронік 2
Затраты
Макс.
Ставка
Materia Initial Grou
Стандартна
на
Accrue
Type
едини
сверхурочны
l Label s
p
я ставка
использ At
ц
х
.
Base Calendar
Wor
k
Wor
k
Wor
k
Wor
k
Стандартны
й
Стандартны
й
Стандартны
й
Стандартны
й
Prorate
d
Prorate
$0,00
d
Prorate
$0,00
d
Prorate
$0,00
d
к
100%
$19,88/h
$0,00/h
п1
100%
$19,88/h
$0,00/h
п2
100%
$19,88/h
$0,00/h
п3
100%
$19,88/h
$0,00/h
Wor
k
с1
100%
$11,20/h
$0,00/h
$0,00
Prorate Стандартны
d
й
Wor
k
с2
100%
$11,20/h
$0,00/h
$0,00
Prorate Стандартны
d
й
Wor
k
с3
100%
$11,20/h
$0,00/h
$0,00
Prorate Стандартны
d
й
Wor
k
с4
100%
$11,20/h
$0,00/h
$0,00
Prorate Стандартны
d
й
е1
100%
$14,20/h
$0,00/h
$0,00
е2
100%
$14,20/h
$0,00/h
Wor
k
Wor
k
5
$0,00
Prorate
d
Prorate
$0,00
d
Стандартны
й
Стандартны
й
6. Результати після проведення оптимізації проекту
Після того, як була сформована WBS-структура проекту, та назначені ресурси на
кожну задачу, отримані дані потрібно зберегти, щоб при подальшій оптимізації була
можливість порівнювати нові показники зі старими та проводити аналіз.
Для того, щоб була можливість зробити це, створимо базовий план проекту та
подивимось статистику по проекту.
Нижче приведена статистика проекту після задавання його базового плану (Рис. 1).
Рис. 1. – статистика проекту до оптимізації.
Оптимізація проекту
Оптимізація буде включати в себе скорочення тривалості проекту,
скорочення трудовитрат і затрат по проекту.
а також
По-перше для зменшення тривалості проекту, будемо змінювати логічні зв’язки між
під задачами.
Проектування.
Для скорочення тривалості процесу проектування, замість послідовного зв’язку між
під задачами «Рішення питань технічної реалізації системи (технічне забезпечення)»
та «Рішення питань технічної реалізації системи (програмне забезпечення)» зробимо
6
зв'язок типу «Початок-початок», тобто зробимо так, щоб вони виконувались
паралельно.
Розробка.
Для скорочення тривалості процесу розробки, замість послідовного зв’язку між під
задачами «Придбання системного та базового програмного забезпечення» та
«Придбання інструментальних програмних систем» зробимо зв'язок типу «Початокпочаток».
Впровадження.
Робимо паралельними під задачі «Розрахунок контрольного прикладу», «Коригування
програмних засобів по результатам впровадження в дослідну експлуатацію» та
«Модернізація технології документообігу на підприємстві по результатам
впровадження в дослідну експлуатацію.
Експлуатація.
В процесі експлуатації, зробимо паралельними задачі «Навчання», «Введення
нормативно-довідникової інформації» та «Введення початкових даних по підсистемах
проектування».
Оптимізація по трудовим ресурсам
Деякі підзадачі проекту мають занадто велику тривалість. Насправді такі задачі
повинні виконуватись набагато швидше. Для таких задач додамо якомога більше
трудових ресурсів.
Проектування.
Название задачи
Duration
Проектування (пошук)
134 days
Дослідження
Вибір методів задоволення
інформаційних потреб користувачів
Розробка структури інформаційної
бази
Рішення питань технічної реалізації
системи (технічне забезпечення)
Рішення питань технічної реалізації
Resource Names
Керівник проекту[50%];Інженерсистемотехнік 1[50%]
Керівник проекту;Інженер7 days
системотехнік 2
Інженер-системотехнік
28,5 days 3[50%];Інженер-системотехнік
2[50%];Інженер-системотехнік 1
Інженер-електронік
48,5 days
1[50%];Керівник проекту
7,5 days Інженер-системотехнік
50 days
7
системи (програмне забезпечення)
Проектування технології розробки
інформації
Рішення питань організаційного і
фінансового забезпеченя ПЗ
10 days
12 days
4;Інженер-системотехнік 3
Інженер-системотехнік
1;Інженер-системотехнік 3
Керівник проекту
Розробка.
Название задачи
Duration Resource Names
Розробка (придбання)
Придбання засобів
обчислювальної техніки
208 days
Монтаж комп'ютерної мережі
30 days Керівник проекту
Інженер-електронік
2;Інженер-електронік
1[50%]
Керівник
48 days проекту;Інженерпрограміст 3[50%]
26,67
days
Придбання системного та
базового програмного
забезпечення
Придбання інструментальних
20 days Керівник проекту
програмних систем
Інженер-програміст
Налаштування
2[67%];Інженерінструментальних програмних 45 days програміст
систем
1[67%];Інженерпрограміст 3[67%]
Керівник
Розробка технічного завдання
проекту;Інженерна розробку прикладних
15 days системотехнік
програм
1;Інженер-системотехнік
2
Керівник
проекту;ІнженерУзгодження технічного
системотехнік
завдання на розробку
15 days
3;Інженер-системотехнік
прикладних програм
4;Інженер-системотехнік
1
Розробка прикладного
10 days Інженер-програміст 3
програмного забезпечення
Впровадження.
Название задачи
Duration
Start
Finish
Впровадження
109,67
days
Wed
23.04.14
Wed
23.04.14
Wed
8
Tue
23.09.14
Tue
06.05.14
Mon
Передача системи в дослідну
10 days
експлуатацію
Розрахунок контрольного прикладу 13,33
Predecessors Resource Names
18
Керівник проекту
20
Інженер-системотехнік
Коригування програмних засобів по
результатам впровадження в
дослідну експлуатацію
Модернізація технології
документообігу на підприємстві по
результатам впровадженя в дослідну
експлуатацію
Передача системи в промислову
експлуатацію
days
07.05.14
26.05.14
2;Інженер-системотехнік
3;Інженер-системотехнік 4
Інженер-програміст
1;Інженер-системотехнік
4;Інженер-програміст 3
23,33
days
Mon
26.05.14
Thu
26.06.14
21
10 days
Tue
09.09.14
Tue
23.09.14
22
Керівник проекту;Інженерсистемотехнік 2
10 days
Thu
26.06.14
Thu
10.07.14
22
Керівник проекту;Інженерелектронік 1
Duration
Start
Finish
Predecessors Resource Names
Експлуатація.
Название задачи
Експлуатація
Навчання
Введення нормативно-довідкової
інформації
Введення початкових даних по
підсистемам проектування
Проектування
Thu
143 days
10.07.14
Tue
30 days
23.09.14
Thu
28 days
10.07.14
Tue
15 days
19.08.14
Tue
27.01.15
Tue
27.01.15
Tue
19.08.14
Tue
09.09.14
13,33
days
Fri
26.09.14
Tue
09.09.14
24
24
27
28
Керівник проекту
Керівник проекту;Інженерсистемотехнік 4
Інженер-системотехнік
1;Керівник проекту
Інженер-програміст
1;Інженер-системотехнік
1;Інженер-системотехнік 3
Вдосконалення.
Название задачи
Duration
Start
Finish
Вдосконалення
74 days
Mon
29.09.14
Thu
08.01.15
Оцінка ефективності системи
Розробка пропозицій по
удосконаленню системи
Predecessors Resource Names
24 days
Mon
29.09.14
Thu
30.10.14
29
50 days
Fri
31.10.14
Thu
08.01.15
31
9
Інженер-системотехнік
1[50%];Інженер-системотехнік
3[50%];Інженер-системотехнік
2;Інженер-системотехнік
4[50%]
Інженер-системотехнік
3[67%];Керівник
проекту[67%];Інженерсистемотехнік 4[67%];Інженерпрограміст 3[50%];Інженерсистемотехнік 1[50%]
В результаті проведених дій, тривалість проекту та затрати на нього суттєво знизяться.
Результати оптимізації можна продемонструвати за допомогою статистики по проекту
(рис. 2), а порівняння базового плану з поточним по зведеному звіту (рис. 5).
Рис. 2 – статистика проекту після оптимізації
Зі статистики видно, що тривалість проекту зменшилась на 239 днів, а витрати
знизились до 95243,15 грн. Також статистика показує, що трудовитрати залишилися
незмінними.
7. Підсумки та висновки по проекту.
Таблиця 7.1
Структурна діаграма WBS
Название задачи
Розробка ПЗ
Проектування (пошук)
Дослідження
Керівник проекту
Інженер-системотехнік 1
Вибір методів задоволення
інформаційних потреб користувачів
Керівник проекту
Інженер-системотехнік 2
Розробка структури інформаційної
Work
Duration
8 788 h 476,67 days
1 764 h 134 days
400 h 50 days
200 h
200 h
112 h 7 days
56 h
56 h
456 h 28,5 days
10
Baseline
Duration
540 days
149 days
50 days
Baseline Cost
Cost
$169 806,64
$40 274,80
$12 432,00
$7 952,00
$0,00
$137 685,07
$25 989,60
$6 216,00
$3 976,00
$2 240,00
7 days
$2 067,52
$2 067,52
57 days
$1 431,36
$636,16
$10 214,40
$1 431,36
$636,16
$5 107,20
бази
Інженер-системотехнік 1
Інженер-системотехнік 2
Інженер-системотехнік 3
Рішення питань технічної реалізації
системи (технічне забезпечення)
Керівник проекту
Інженер-електронік 1
Рішення питань технічної реалізації
системи (програмне забезпечення)
Інженер-системотехнік 3
Інженер-системотехнік 4
Проектування технології розробки
інформації
Інженер-системотехнік 1
Інженер-системотехнік 3
Рішення питань організаційного і
фінансового забезпеченя ПЗ
Керівник проекту
Розробка (придбання)
Придбання засобів обчислювальної
техніки
Керівник проекту
Монтаж комп'ютерної мережі
Інженер-електронік 1
Інженер-електронік 2
Придбання системного та базового
програмного забезпечення
Керівник проекту
Інженер-програміст 3
Придбання інструментальних
програмних систем
Керівник проекту
Налаштування інструментальних
програмних систем
Інженер-програміст 1
Інженер-програміст 2
Інженер-програміст 3
Розробка технічного завдання на
розробку прикладних програм
Керівник проекту
Інженер-системотехнік 1
Інженер-системотехнік 2
Узгодження технічного завдання на
розробку прикладних програм
Керівник проекту
228 h
114 h
114 h
$0,00
$0,00
$5 107,20
$2 553,60
$1 276,80
$1 276,80
$10 497,20
$7 554,40
$7 156,80
$3 340,40
$5 566,40
$1 988,00
$1 363,20
$1 344,00
$0,00
$1 363,20
$672,00
$672,00
$1 792,00
$1 792,00
$1 792,00
$0,00
$896,00
$896,00
12 days
$1 908,48
$1 908,48
96 h
2 816 h 208 days
228 days
$1 908,48
$53 438,72
$1 908,48
$48 956,48
240 h 30 days
30 days
$4 771,20
$4 771,20
$4 771,20
$4 544,00
$0,00
$4 544,00
$4 771,20
$4 544,00
$1 514,67
$3 029,33
$6 043,52
$9 065,28
$6 043,52
$0,00
$6 043,52
$3 021,76
$3 180,80
$3 180,80
$3 180,80
$3 180,80
$21 470,40
$14 313,60
$7 156,80
$7 156,80
$0,00
$4 771,20
$4 771,20
$4 771,20
$5 073,60
$5 073,60
$2 385,60
$1 344,00
$1 344,00
$2 385,60
$1 344,00
$1 344,00
$6 764,80
$6 417,60
$3 180,80
$2 385,60
420 h 48,5 days
35 days
280 h
140 h
120 h 7,5 days
15 days
60 h
60 h
160 h 10 days
20 days
80 h
80 h
96 h 12 days
240 h
320 h 26,67 days
106,67 h
213,33 h
456 h 48 days
40 days
38 days
304 h
152 h
160 h 20 days
20 days
160 h
720 h 45 days
45 days
240 h
240 h
240 h
360 h 15 days
15 days
120 h
120 h
120 h
480 h 15 days
120 h
11
20 days
Інженер-системотехнік 1
Інженер-системотехнік 3
Інженер-системотехнік 4
Розробка прикладного програмного
забезпечення
Інженер-програміст 3
Впровадження
Передача системи в дослідну
експлуатацію
Керівник проекту
Розрахунок контрольного прикладу
Інженер-системотехнік 2
Інженер-системотехнік 3
Інженер-системотехнік 4
Коригування програмних засобів по
результатам впровадження в дослідну
експлуатацію
Інженер-програміст 1
Інженер-програміст 3
Інженер-системотехнік 4
Модернізація технології
документообігу на підприємстві по
результатам впровадженя в дослідну
експлуатацію
Керівник проекту
Інженер-системотехнік 2
Передача системи в промислову
експлуатацію
Керівник проекту
Інженер-електронік 1
Експлуатація
Навчання
Керівник проекту
Введення нормативно-довідкової
інформації
Керівник проекту
Інженер-системотехнік 4
Введення початкових даних по
підсистемам проектування
Керівник проекту
Інженер-системотехнік 1
Проектування
Інженер-програміст 1
Інженер-системотехнік 1
Інженер-системотехнік 3
Вдосконалення
120 h
120 h
120 h
$0,00
$1 792,00
$1 792,00
$1 344,00
$1 344,00
$1 344,00
10 days
$1 590,40
$1 590,40
80 h
1 280 h 109,67 days
128 days
$1 590,40
$22 225,60
$1 590,40
$19 899,73
80 h 10 days
10 days
$1 590,40
$1 590,40
$1 590,40
$3 584,00
$1 792,00
$1 792,00
$0,00
$1 590,40
$3 584,00
$1 194,67
$1 194,67
$1 194,67
$11 838,40
$9 512,53
$5 566,40
$0,00
$3 136,00
$3 710,93
$3 710,93
$2 090,67
$2 486,40
$2 486,40
$1 590,40
$896,00
$1 590,40
$896,00
$2 726,40
$2 726,40
$1 590,40
$1 136,00
$20 435,52
$4 771,20
$4 771,20
$1 590,40
$1 136,00
$19 972,59
$4 771,20
$4 771,20
$6 961,92
$6 961,92
$4 453,12
$2 508,80
$4 453,12
$2 508,80
$3 729,60
$3 729,60
$2 385,60
$1 344,00
$4 972,80
$3 180,80
$1 792,00
$0,00
$33 432,00
$2 385,60
$1 344,00
$4 509,87
$2 120,53
$1 194,67
$1 194,67
$22 866,67
80 h 10 days
80 h
320 h 13,33 days
106,67 h
106,67 h
106,67 h
560 h 23,33 days
20 days
35 days
186,67 h
186,67 h
186,67 h
160 h 10 days
10 days
80 h
80 h
160 h 10 days
80 h
80 h
1 248 h 143 days
240 h 30 days
240 h
448 h 28 days
10 days
83 days
30 days
28 days
224 h
224 h
240 h 15 days
120 h
120 h
320 h 13,33 days
106,67 h
106,67 h
106,67 h
1 680 h 74 days
12
15 days
20 days
105 days
Оцінка ефективності системи
Інженер-системотехнік 1
Інженер-системотехнік 2
Інженер-системотехнік 3
Інженер-системотехнік 4
Розробка пропозицій по
удосконаленню системи
Керівник проекту
Інженер-програміст 3
Інженер-системотехнік 1
Інженер-системотехнік 3
Інженер-системотехнік 4
480 h 24 days
96 h
192 h
96 h
96 h
30 days
$8 064,00
$2 688,00
$2 688,00
$2 688,00
$0,00
$5 376,00
$1 075,20
$2 150,40
$1 075,20
$1 075,20
1 200 h 50 days
75 days
$25 368,00
$17 490,67
$11 928,00
$0,00
$0,00
$6 720,00
$0,00
$5 301,33
$3 976,00
$2 240,00
$2 986,67
$2 986,67
266,67 h
200 h
200 h
266,67 h
266,67 h
13
Тепер наведемо діаграму Ганта по проекту (рис. 4):
Рис. 4 – діаграма Ганта проекту
14
Тепер наведемо діаграму Ганта з критичним шляхом (рис. 5):
Рис. 5 – діаграма Ганта проекту
15
Звітність по завантаженості
приведеними гістограмами.
трудових ресурсів представлено
Гістограма 1 - Керівник проекту
Гістограма 2 - Інженер-системотехнік 1
16
нижче
Гістограма 3 - Інженер-системотехнік 2
Гістограма 4 - Інженер- системотехнік 3
17
Гістограма 5 - Інженер- системотехнік 4
Гістограма 6 - Інженер-програміст 1
18
Гістограма 7 - Інженер- програміст 2
Гістограма 8 - Інженер- програміст 3
19
Гістограма 9 - Інженер- електронік 1
Гістограма 10 - Інженер- електронік
20
Для отримання підсумкових даних по всьому проекту використовується
зведений звіт по проекту (Рис. 5).
Рис. 5 – зведений звіт по проекту
Висновок
Підчас організації планування було створено базовий план проекту.
Після затвердження базового плану виконувались роботи щодо оптимізації
етапів проекту. Виконання оптимізації призвело до зменшення фінансових
витрат на проект та скорочення тривалості проекту.
При виконанні оптимізації було виконано наступні дії:
1) Встановлено між деякими задачами зв’язки «початок-початок» для
скорочення тривалості проекту та уникнення простою ресурсів.
2) Зменшено час виконання задач призначенням додаткових ресурсів.
21
3) Виконано врівноваження паралельних задач перерозподілом ресурсів.
Тобто якщо тривалість однієї задачі більш ніж вдвічі коротша, то з неї
знімаються деякі ресурси і призначаються на іншу задачу.
4) Перерозподілено трудовий час перевантажених трудових ресурсів.
22
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Рассел Д. Управление высокотехнологичными программами и проектами - Managing
High Technology Programs and Projects. - M.: «Академия АйТи», 2004. - 472 с. - ISBN 598463-002-3.
2. Ройс У. Управление проектами по созданию программного обеспечения. - М.: Лори,
2007. - 212 с.
3. Хелдман К. Профессиональное управление проектами. - М.: «Бином», 2005. - 517 с. ISBN 5-94774-234-9.
4. Лапыгин Ю.Н. Управление проектами: от планирования до оценки эффективности. - М.:
Омега-JI, 2008. - 252 с. - ISBN 978-5-370-00985-3.
23
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
46
Размер файла
778 Кб
Теги
kurs_sushko
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа