close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Kursovaya po BZhD

код для вставкиСкачать
?????????? ??????????????? ?????????? ???????????
???????????? ????????????????? ? ?????????? ?????
????????? "??????-??????"
?????????: ?????????????:
????????? 1 ????? ??????? ?.?
?????????? ???,???, ????????????? ??? ???????? ?????
?????? 2012
??????????:
????????? .................................................................................3
????????....................................................................................4
1.???????? ??????? ?????????? ? ???????????????? ????? ??????-???????
................................................................................................6
1.1 ????????????.........................................................................................................11
2. ????????? ???????? ???????????? ??????? ???? ? ???? ?????????? ??????-???????............................................................................14
3. ??????????? ???????? ????? ? ?????? ?????????????? ????? ???????????? ?????.........................................................................................19
4. ?????? ???????????????? ??????.................................................30
5.???? ??????????? ? ???????? ?????????? ? ??????????? ???????????? ?????..........................................................................................40
6. ?????? ??????? ? ????????????? ????????? ????????........................43
??????????.................................................................................50
?????? ?????????????? ??????????..................................................51
?????????.
"???????????? ???????? ?????"
???? ?????? - ??????????? ??????? ???????????? ???????? ????? ??????-???????.
??? ????????? ?????????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ??? ???????????? ?????:
* ??????? ???????? ??????? ?????????? ? ???????????????? ????? ??????-???????;
* ???????? ????????? ???????? ???????????? ??????? ???? ? ???? ?????????? ?????????;
* ????????? ??????????? ???????? ????? ? ?????? ?????????????? ????? ???????????? ?????;
* ???????????????? ???????????????? ????? ??????-??????? ?? ????????? ????????????? ???????? "????????? ? ?????? ????????????????? ?????"
* ??????? ???? ??????????? ? ???????? ?????????? ? ??????????? ???????????? ?????;
* ??????? ??????? ? ????????????? ????????? ???????? ?? ?????? ???????????
P 2.2.2006 - 05 "??????????? ?? ????????????? ?????? ???????? ??????? ????? ? ????????? ????????". ??????? ??????????? ????????? ???????? ? ??????? 17;18, ???????????? ?????????? ???????? ????? ? ?? ?????? ????.
?????? ??????? ?? ????????, ????? ???? (??????? ???. ??????) , ?????????? ? ?????? ?????????????? ??????????.
????????.
????????? ?????? ??????????? ? ????????? ????? ? ????????????? ???????. ?? ?????????? ?????, ?????????? ??? ??????????, ?????????? ? ????, ??????????? ??????? ???????, ?????????? ???????? ?????? ??????????, ?????????? ?????????? ???????.
????????? ??????? ?????????? ????????????, ??????? ???????? ? ???????? ????????????????, ??????????? ???????? ???, ???????? ????????, ???????????????? ? ?????? ?? ?????? .????? ??????? ?????? ?? ???????????? ?????, ?????? ????? ????????????? ? ??????????, ?????????? ? ???????? ?????? ?????, ?????, ???????? ????????, ??????? ?????, ??????? ??????? ???????????? ? ???????????????? ?????????.
?? ????????????? ????? ? ????????????? ????????-?????????? ???????, ??????? ???????, ??????-????????????? ????????, ? ??????????? ???????????? ???????, ???????????? ?????????????(???????? ????????),?????? ?????????, ??????? ?????? ???, ????????? ?????? ,???????????? ????????????? ?????????????.
???????????? ??????. ????????? ??????, ??? ? ??????????? ?? ????????? ??????, ??????????? ?????? ? ????????????. ????? "??????" ????????? ? 1300-1200 ????? ?? ?.?. ?? ???? ??????????????? ????????? ???????? ? ?????????? ??????????. ? ??? ??????? ???????????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ?????? 8-10 ????????.
????? ????? ??????? ???????? "????????????", ?? ????? "??????" - ???? ??? ????. ????????? ?????? ?????? ????????? ????? ????????. ???????????? ??????????? ???????????? ???????? ???????????? ??????? ?????.
????? ????? ???????? ?????????? ????????????? ????? ? ?????????? ???????? ?????. ?????? ????????? ????? ????????? 4000 ??? ?????. ?????????? ? ?????? ??????, ??????? ??????????? ?? ????, ????????? ? 12 ???? ?? ????? ???, ????? ? ?????? ????????? ? ??????? ?????? ???????. ??? ??????? ???????????, ??????, ???? ???? ????? ???????????????? ? ????? ??????? ???? ???????. ??? ????????? ???????????????? ?????? ? ?????? ,?? ????? ??????????? ???????? ???? ????.
?????????? ?????????? ????????? ? ????????: ?????? ??????????? ??????? ??????? ????? ???????. ??????? ????? ?????????? ? ???????????? ???????? ???????? ???????????? ?? ??????? ????????????? ???????. ?????? ??????? ??? ????????????? ????? ????? ??????????. ????? ? ?????? (???????? ? ???????) ???? ? ????? ??????? ?????, ??? ???????? ???? ? ???????? ???????? ????? ?? ?????????? ??. ?? ??? ???????? ???????? ??????? ????? ????????? ? ??????? ????, ????? ?? ?????????? ??????????????. ?????????? ? ???????????? ?????????: ? ????????, ?? ???????????? ? ??????? ??????????, ? ??????? ??????????? ???????? ???? ? ?? ?? ??????????: ?????????? ? ??????, ??????????? ??? ? ????, ?????????????? ? ??????????? ??????. ?????? ?? ? ???? ?????? ?? ?????? ????????, ??????? ??????? ? ??? ?????? ? ???? ??? ????? ? ????. ??????????, ??? ? ????????? ?????? ?????? ???? ??? ????? ????????? ??????, ??????? ?? ????? ???????? ????? ????????.
1.???????? ??????? ?????????? ? ???????????????? ????? ??????-???????.
????????????? ???????????? ???????? ????? ?? ???????? ????????? ???????? ???????? ??????????????, ? ??????? ?????? ??????? ?????????? ??????????, ???????? ??????. ?? ???? ???????????? ????????? ????? ??? ???????? ???????? ?????????? ??????????? ??????? ??????? ????, ?????????? ??????? ?????????? ????, ?????????????? ??????? ????. ??????? ??????? ??????????? ?????????? ????? ? ???????????????? ???????? ???????? ? ???????? ??? ?????????????? ????????? ? ???, ????????-??????????, ???????? ? ?????? ????????? ???????? ???????????????? ?????????. ??? ?????????? ?????? ?? ?????? ????? ?????????????? ????????? ??????? ? ??????? ???????: (??????????)
-?????????? ?????? ? ?????????, ????????? ????? ???????-???????????????? ????????????, ???????????? ??????, ?????, ????; -?????????? ? ????????????? ????, ????????? ??????? ????? ????????? ????? ???? ????????; -?????? ??????, ???????? ? ????????????? ?? ???????????? ????????????, ????????????, ?????????, ??????? ? ????;
-?????????? ??? ?????????? ??????????? ???????????? ????????????, ???????, ????? ? ?????????;
-?????????? ??? ?????????? ???????????, ????????? ? ??????????? ??????? ??????? ????;
-???????? (????????????) ?????????;
-?????????? ??????? ???? ?? ??????? ?????;
-????? ? ????????? ????????;
-?????????? ??????? ???????????????? ?????; -?????????? ??? ?????????? ????????????? ?????; ????????? ??????-?????? ????????? ? ????????? ????? II?
? ????????? II? ????????? ?????? ? ?????????????? ???????????? 151-200 ????/? (175-232 ??), ????????? ? ?????????? ???????, ???????????? ?????? (?? 1 ??) ??????? ??? ????????? ? ????????? ???? ??? ???? ? ????????? ????????????? ??????????? ?????????? (??? ????????? ? ??????????????? ????? ?????????????????? ???????????, ? ?????????-??????? ???????????? ? ?. ?.).
?????? ?? ?????, ?????????? ??? ??????????? ?????????? ?? ??????? ?????, ????? ??????????????? ?? ????????? ??????????:
????? ?????????? ?? ??????? ????? ??? ??????????? ??????? ???? ?????????? ???????
??????????? ??????? ?? ??????? ?????, ?*????????? ?????II? - II?????? ?????????? ?? ?.?(???.)???.???.32,5 --32,0 --31,5 1-31,0 2-30,5 2,5-30,0 3-29,5 4129,0 5228,5 5,5328,0 6427,5 7527,0 8626,5 -726,0 -825,5 --25,0 --
?????????? ??????? ??????? ??????????? ??????? ?? ??????? ????? ??? ???????? ????????? ?????????
#G0????????? ????? (???????????) ??/?2 ?????? ???? ?????? ?????????????????? ???????????, ?? (??????? ???????)II? (?? 129)24,0 21,0
(??????????)
-?????????? ? ??????? ??????? ???? ???????????????? ????????? ????, ? ?.?. ????????????? ? ????????? ?????????????;
-?????????? ? ??????? ??????? ???? ???????????????? ?????????, ? ????? ? ??????????, ??? ??????????? ??????????? ????????, ? ????????, ???????? ? ??. ????????? ?????????? ???????.
????????????? ???????? ? ???????? ??????????????????? ???????????????????? ???????? ?? ???????????? ????????????? ? ????????? ????????????? ? ???????? ???????? ??????? ?? 2 % (????, ???????) ???????????? ? ????????????? ????, ????????? ????????? 64?,?
?????? ?????????
1-? - ???????? ??????????? ???????, 2-? - ???????? ?????????????, 3-? - ???????? ???????? ???????, 4-? - ???????? ???????????.
???????? ???????????:
? - ????????, ????????? ??????? ????????????? ??????????? ? ???????????????? ????????;
? - ???????? ??????????????? ???????????? ????????;
? - ???????? ? ????????????????? ?????????? ????????, ????????? ??????????????? ???????? ?? ?? ??????????? ? ???????
??????????? ????????? ?????????
???, ?????? ????? ?????????, ????????? ? ?????????????? ???????????? ???????, ? ????????????? ????????-????????????? ????????????, ?????????????? ???????, ????????????????????? ? ????????????? ??????? ? ??????????.
? ????????????? ???????????? ???????????? ??? ????????????, ???????? ?? ?????????? ??????????? ??????????. ?????????? ??????????? ????????? ?????????????? ????? ???????????? ????????:
?????? ???????????? ???????? ????? ?? - 1? ?? ???????????? ???????? ? ?????????????? ???? ???????? ?????????? ?????? ????????????? ??? ????????? ??????????? ????? ?? ???? ? ????????
?????? ??-???-3 ????????????? ??? ???????????? ?????? ?????????? ????? ? ?????????? ??????? ??????, ??????? ?????????????? ????? ?????????? ??????????????? ????????????????. ? ???????????? ?????? ??????? ??????? ??????????? ??????????? ?? ????? ??? ??????, ?????????????? ?????????? ???????? ?????, ?????????????? ?????????? ????????? ??????, ?????????? ???????????????? ????????? ??? ????????????? ??????.
1-??????;2-????????? ????;3-?????????? ?????;4-?????????? ?????;5-??????? ??????;6-???????? ??????;7-??????;8-??????????? ??????;9-????????? ????????????????;10-???????? ?????????;
?????????
???? ???????????
???????????????? ???????????
1. ????????
2. ????????????
3. ?????
4. ???????, ????????? ?????????? ??????? ?? ????????, ?????, ???????? (??????)
5. ????????? ? ?????? ??????????? ???????? ? ???????????? ??????????
6. ???????????? ?????
7. "???????? ???????????" (????? ???????? ? ??????????? ????????? ? ????????? ?????????)
8. ???-????????? ??? ??????????? ????????????? ????? 9. ???????
??? ??? ?????????? ??????? ?????????? ? ???????????????? ????? ??????-???????.
1.1 ????????????
?????????? ??????-????????????????? ???????? ??????? ???????? ??. ??????????? ????? ?????????? ????????? ?????? ????????? ? ?????????? ??? ???????? ?????????????????? ?????? ???????????? ????? ??????????? ???????? ?????????.
???? ??????????? 150 ?????????? ?????????????? ??????????? ???????? ???? ? ???????? ?? 23 ?? 56 ??? ,????? ??????? ???? ???????? ?????????? ??????:
23-30 ???; 31-40 ???; 41-56 ???. ? ??????????? ?? ????? ?????????? ????????????? ????????????? ????????? ???????: 5-10 ???; 11-15 ???; ????? 15 ???.
?????? ????????? ????????????? ?? ???????????????-???????????? ????????? (52 ????????) ? ???? ????????? ???????? ?? ????, ???????? ? ????? ??????.
????????????? ?????? ?????? ??????????? ???????? ??????????????? ???????????????? ????????(??????????? ???????????, ???) ??????????? ?? ????????? ??????? ??????????? ???????????????? ? ???????????? ????????????, ??????????? ? ???????????????? ?????????? ???????????. ???????? ??????? ? ??????????? ????? ?????????????? ?? ??????? ?????? ??????? ? ?????????? ? ?????????????? ???????????? ????????????? ??????? ????????????. ????? ?????? ??????? ????? ????????? ?? ?????? ??????????? ? 2.2. 2006-05 "??????????? ?? ????????????? ?????? ???????? ??????? ????? ? ????????? ????????. ???????? ? ????????????? ??????? ?????" .
????????? ?????????? ????????????????? ???????????? ??????????? ? ???????? (??????-???????) ? ?????? (????-??????) ??????? ???? ? ???????????? ? ???????????? ?????? 2.2.4.548-96 "????????????? ?????????? ? ???????????? ???????????????? ?????????".
?? ???????? ? ???????????, ???????? ??????????????? ??????? ????? ??? ????????, ????? ?? ????????? ???????? ????? ??? ????????? ?????? ?????? ?????????? ?????????????? ???????????? ???????? ?????????? ??????????? ??????? ???????????????? ?????????.
???? ?????????? ? ????????? ??????? ?? ?????????? ??????? ????? ??????, ???? ???????? ? ???????????? ? ??????? ???????????? ??????????? ??? II?, ????????? 28,4-29,2 ?C, ??? ???? ??????? ??????? ????????? ??????????? ?? ?????? 1,5 ?, ?? ???? ?? ?????? ???? ?????????. ??????????? ??????? ? ????????????????????? ?????????, ??? ???????? ?????????, ?????????? ?? 26,1 ?? 27,6 ??, ????????????? ????????? ?????????? 26-27,6 % ? ???????? ???????? ??????? -0,3-0,36 ?/?. ??????????? ??????? ?? ??????? ????? ????????? ????????? ?????????? ????????? ?? 10-11 ??, ??????????? - ?? 6-7 ??.
?????????????????? ????????? ???????? ????? ?????? ? ?????? ?????? ???? ????????????????? ???????? ???????? ???????? ????? 27,7-30,3 ??, ???????????? ??????? - 39,2-42,8 ??, ????????????? ?????????? ??????? 16,1-19 % ? ????????? ???????? ??????? - 0,17-2,89 ?/?.
? ???????????? ? ??????2.2.4.548-96 ??????????? ??????? ???? ? ???????? ????????? ? ?????? ?????? ???? ?? ????????????? ?????????? ?????? ? ??????????????? ??? ???????????.
?????? ???? ? ???????????????? ?????????? ?????????? 82-84 ?? ? ????????? ??????????? ???????? ?? 2-4 ??. ?????????? ????????????? ???????????? ? ???????? ? ????????????????????? ????????? ?? ????????? 125 ?? ??? ??????????? ???????????? 300 ??.
? ???????????? ? ?????? 2.2.4.548-96 "????????????? ?????????? ? ???????????? ???????????????? ?????????" ??????????? ????????? ??????? ? ?????????????????????? ????????? ? ???????? ?????? ????????? ?????????? ????? ?? ??????????? ???????, ? ? ?????? ?????? ??????????????? ??? ???????????.
?????? ????????????????? ????? ????????????? ????????????????? ? ?????????? ?????????????? ???????????? ? ??????????? ?? ?????
?????????????????????RR EF, %??????? ????? ? ???????5-10 ???3,268,8????? ???????11-15 ???580????? ???????<15 ???5,280,8????? ??????
2. ????????? ???????? ???????????? ??????? ???? ? ???? ?????????? ??????-???????
??? ?????????? ?????????? ??????? ???? ?????? ???? ?????? ????? ?????????????????? ? ??????????????? ?????? ????????.
?????????????????? ?????? - ???????? ??????? ???? ???????? (????, ?????? ????, ????? ??? ? ???, ???? ???????? ????? ? ??.). ??? ??????????? ?????????? ??????? ????? ? ??????????????? ???????? ??????????? ???? ????.
??????????? ? ?????????????? ??????? ??????? ??????????? ?? ??????? ????? ? ?????? ??????? ?? ????????????: ????? ????? ????????????? - ? ??????????? ??????? ????, ????? ????? ????????????? - ? ???? ???????????? ??? ??? ???????? ????????, ????? ????????????? - ? ????? ?????????? ????. ??? ????????? ?????? ?????????????????? ????????.
??????? ????. ?????????? ???????????? ???????????? ? ???????? ? ??????? ???? ????????? ?????????? ??????? ??????? ????
?? ???????????? ??????? ???? ?????? ????????? ???????:
�?) ??????? ???? ?????????, ???????????? ??????? ?????, ? ???????? ?????? ??????? ????;
�?) ???????? ? ???????? ??????? ?????? (????????????, ???????????);
�?) ??????????? ??????? ??????;
�?) ???????? ?????????? ????????, ??????? ????????, ????????????? ??????;
�?) ??????? ??????????? ? ????????????? ?????. ???????? ???????????? ????? ???????? ?????????? "???? - ????".
? ????????? ??? ??????? ???? ??? ??????? ?????????? ?? ??????? ???(* ?????????????? ):
� ?????? ????????? ??????? ? ?????????? ? ?????????????? ??????????;
� ???? ?????? ???? ?????????????????;
� ??????? ? ????? ?????? ???? ????????, ? ????? ?????????? ??????? ??? ???????? ??????? ??????? ?? ?????? 1,75 ?;
� ? ????????? ?????? ???? ??????? ? ???????? ????, ???????????; � ????? ????????? ???????? ???? ????????? ????????? ? ??????? ?????????: ????? ??? ????, ????? ??? ?????????? ?????, ???????? ??? ?????????, ???????, ??????, ?????; � ????????? ?????? ???? ??????????? ??? ????????????, ??? ? ????????????? ???????????.
?????????? ????????? ????????? ???????????? ???????? ????? (??????? ??? ??????????) ??????-???????: ?????????? ????? ???????????? ???????????????? ?????????
???????????????? ????????????????? ??????, ???????? ???????, ????????? %?????? ??????, ???????? ???????, ????????? %??????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????19-21 ????.?17-23 ????.?20-22 ????.?18-27 ????. ?40-60%15-75%40-60%15-75%*????? ??? ???????? ????8-10 ????.?12-18 ????.?18-20 ????.?20-25 ????.?40-60%30-70%60%50-70%???????? ?????10-12 ????.?18 ????.?15-20 ????.?20 ????.?60%75%60%?? 80%????????? ???17-19 ????.?15-22 ????.?19-21 ????.?16-27 ????.?40-65%15-75%?? 70%15-75%??????? ?????????19-21 ????.?17-23 ????.?18-22 ????.?18-27 ????.?40-60%15-75%?? 65%15-75%??????? ????????? ????19-21 ????.?17-23 ????.?18-22 ????.?18-27 ????.?15-75%15-75%
?????????????? ????? ???????? ????? ?????????.
? ?/????????????? ???????????????????? ?????????1???????????? ??? ??????????????? ?????? ?? ????????-???????? ?????????????????: ???????, ????????????, ???????????????? ?????????, ????????? ????????????2????????? ????? ?? ????????-???????? ???????????????????? ??????? ???????????????? ?????????, ????????? ?????????? ???????? ????, ?????? ?????3???????? ??? ???????????????????????????? ?????, ???????? ??????, ????????? ?????????, ????????, ?????????????? ??????, ????????? ?????????? ?????????4???????? ??? ????????????? ?????? ?? ????????? ?? ??????????????? ???????????????: ??????????????, ????????, ??????????? ?????????, ?????? ?????????? ???????? ?????
????????? ????? ???????????? ?? ?????? ? ?????????? ?? ??????????? ?????? ?????? ??????????? ???????????? ? ???????????? ? ????????? ?? ?? ? 90 ?? 14.03.96 ? ? 405 ?? 10.12.96.
??? ?????? ? ????????? ???? ????????????? ????????? ????????? ???????? ?????: ?????? - 600 ??, ????? - 1600 ??, ?????? ??????? ??????????? - 955 ??, ???????????? ??? ???? ???????? ?? ????? 150 ?? ?? ???????, 150 ?? - ?? ?????? ? 530 ?? - ?? ??????. ??? ??????????? ???????????, ??????, ????????? ?????? ????????? ? ?????? ????????????????? ?????, ????????? ?????????, ?? ?????????, ????????????? ????? ? ??????? ??????.
???????? ???????????? ? ?????????? ??????? ???? ?????? ???????????? ?????????? ?????? ?? ??????? ????? ? ??????????? ??????? ????????? ??? ????????? ????????.
???? ? ??????? ???? ??????-??????? ?????????????? ????? ??????????, ? ??????? ?????? ??????????? ?????????? ??? ?????? ???. ?????????? ??????????? ????? ?????????????? ????? ?????????????? ????? ? ????????? ?????? ??????? ???? ? ??????????? ?????????????!
3. ??????????? ???????? ????? ? ?????? ?????????????? ????? ???????????? ?????
?????????? ?? ?????? ????? ??? ?????? ? ?????? ??????? ??? ?????? ? ?????????? ???????????.
1. ?????? ???????? ?????? ????????????????? ???????????? ? ????? ????????, ?????????? ????? ? ???????? ?????, ? ?????? ?????????? ??????, ??????????? ?? ????????????, ?? ????????? ????????? ?????? ????????, ? ??? ????? ? ?????????? ????????? ??????? ???????????
2. ?????? ???????:
* ????????? ??????? ??????, ?????, ???????? ????, ?????? ???? ? ???????????;
* ????? ??????? ?????? ???? ???? ? ?????, ???????? ?????? ?????????? ??????, ????????? ?????? ??? ?????? ??? ??????? ??? ???????? ??????????? ??????? ??? ?????;
* ???????? ? ?????? ?????????? ??????, ?????? ?? ?? ???? ???????????;
* ????? ????????? ??????? ???? ???? ? ?????;
* ??? ???????????? ?????? ?????????? ??????? ??????? ????????? ?????????, ????, ??????? ?????? ????? ? ?? ????????? ?? ?????;
* ?? ????????? ???? ?? ??????? ?????.
3. ?????????? ???????????? ????? ??????? ??????
3.1 ?????????? ?????? ?????????? ?????? ?? ??? ???????? (???????? ???????), ?? ???????? ????????? ?????? ??????.
(?? ?????????? ?????? ?????????, ????????, ?? ??????? ? ???????? ?????? ?????? ? ???????? ????????.)
3.2 ????????? ?????? ??????? ???????? ?????????? ? ???????????? ???????? ????? ??????????? ??? ?????? ?????????????, ??????????, ???????????????? ? ????????????.
3.3. ??????????? ??????? ????? ??? ?????????? ??????:
-?????????? ??????? ????????? ???????? ????? ???????, ?????????? ? ?????????????;
-????????? ???????????? ????????????????? ?????, ????????, ????????? ????????? ???????????? ? ???????????;
-?????? ? ????????? ?????????? ?????????????, ?????????, ??????????, ?????????????? ? ????????? ?? ??????? ?????, ?????????, ??????????? ??????? ? ???????????? ? ???????? ????????????? ? ????????????.
3.4. ????????? ??????? ????????:
-?????????? ???????? ??????????? ? ????????????????? ?????????? ????????? ?????;
-?????????? ??????????? ????????? ? ???????? ?????? ? ?????? ????????????;
-????????? ????? (?????????? ??????, ???????????, ???????????, ???????? ??????);
-?????????? ??????, ?????? ? ?????? ??????????? ?? ??????? ???????????? ???????????????? ??????;
3.5. ????????? ??????????? ????????, ??????????, ??????????-????????????? ?????????? ????????? ? ??????? ???????????? ????????????.
3.6. ????? ?????????? ? ?????? ?????????????? ????????? ????? ?????????:
-??????????? ????? ? ????????? ?????? ?????? ??????? ?????, ???????????? ????? ? ????????? ???????????;
-??????? ? ??????????? ??????????? ???????? ? ?????? ??????? ??????, ??????????? ?????????????? ????????.
4. ?????????? ???????????? ?? ????? ??????
4.1. ????????? ?????? ?? ??????, ?? ??????? ?????? ????????, ?????????? ?? ?????? ????? ? ? ??????? ??????? ??????????, ????????????? ?? ?????????? ?????????? ?????.
4.2. ?? ???????? ???? ?????? ??????????? ? ??????????? ?????.
4.3. ????????? ??????????? ??? ?????????? ?????? ????????? ????????????, ??????????, ??????????????, ???????? ?????? ???; ???????????? ?? ?????? ??? ??? ?????, ??? ??????? ??? ?????????????.
4.4. ????????? ??????? ??????????? ? ????????? ? ?? ?????????? ???????????, ???????????? ?????? ?????????????? ?????????.
4.5. ????????? ??????? ????? ? ???????, ???????????? ??????? ? ???? ??????????? (????????) ????????, ???? ? ??.
4.6. ?? ???????????? ??????? ?????, ??????? ????? ?????????????, ???????, ??????????, ??????? ? ??????? ??????????, ???????????, ???? ????????? ? ?????? ??????? ???????? ?????, ??????????, ????????? ???????? ?????????, ??????? ?????? ?????????? ???????.
4.7. ???????????? ???????? ?????? ??? ??? ??????????????? ? ???????? ????????????? ?????????.
4.8. ??????????? ???????, ??????????? ????????, ????????? ???? ? ??????????? "?? ????".
4.9. ????????? ??????????????? ???????? ????????????? ?????? ?????????? ???????.
4.10.??????? ?? ??????????? ??????????-????????????? ????????, ??????? ??????? (????????????, ??????????, ???????? ???????) ? ?? ??????? ???????? ??????????.
4.11. ??? ????????????? ???????? ?????? ????????? ?????????? ????????????, ?????????? ? ???????????????? ???????????? ??????-????????????.
4.12. ???????? ? ???????? ?????? ??????????? ?????????, ?? ??????? ???????? ????????????? ????????????.
4.13. ???????????? ????????? ????????????? ?????, ??????????? ????????????? ???????? ? ??????????? ? ???????? (????????) ??????.
4.14. ?? ???????????:
-???????????? ??? ??????? ????? ? ????? ???????????, ??????????????? ??? ? ???????;
-???????? ???????? ? ???????? ???? ??? ?????????? ?????? ??????? ??????, ? ????? ? ????????? ????????????? ?? ?????? ???????? ?????;
-?????????? ???? ??????????????? ??????????????? ? ??????? ??????????? ?? ?????? ??? ?????????? ????? ??? ?????????;
-??????????? ??????? ??????????? ?????;
-??????????????? ????? ??? ??????????? ???????????, ??????????? ?????? ????? ? ???????? (????????) ?????????,
-????????? ??? ??????? ?????????? ????????????, ????????? ? ??? ???????????? ??????????? ? ??????????? ???;
5. ?????????? ???????????? ? ????????? ?????????
5.1. ??? ????????????? ??????? ????????????: ?????????? ??? ????????????, ? ????? ?????? ? ???? ??????????????, ????, ???????? ? ?.?.; ???????? ? ???????? ????? ????????????????? ???????????? (?????????, ?????????????? ?? ?????????? ???????????? ????????????) ? ??????????? ? ???????????? ? ??????????? ??????????.
5.2. ??? ??????????? ?????? ???? ? ?????????, ? ??????? ??????????? ??????? ????????????:
-??????? ??? ? ??? ?????? ?????????;
-??????? ???? ? ?????, ?????????? ?????????;
-????????? ??????? ?? ?????????? ???????????? ? ???????? ??????, ???????????? ??????, ?????? ? ?.?.;
-?? ???????? ? ?? ????????? ??????????????, ?????????, ??????????;
-????????? ??????????? ???????? ?????.
???? ????? ????????????? ? ???????? ???? ??????? ?????? ????? ???? ?? ????????, ????????? ??? ?? ????? ? ??????, ???????? ?? ???? ????????????? ???????????, ? ??? ????????????? - ??????? ?????????? ????????? ??????? ??????.
5.3. ???? ? ???????? ?????? ????????? ??????????? ???????? ????? ?????? ??? ???????????? ???????????????? ?????????? (?????, ????????? ? ?.?.), ?????? ?????????? ?? ???????? ???????????? ???????.
5.4. ??? ???????? ??????????? ??????? ??????????????? ??????? ?????? ???? ? ??????????. ????????? ?? ?????????? ????????? ??????? ??????? ??????? ??? ?????????.
5.5. ? ?????? ?????????? ???? ?? ???????? ??? ?????. ?????????? ?????????? ??? ?????? ? ??????? ??????? ??? ?????? ????????? (??????? ??????), ?????????????? ??????? ??????? ? ???? ???????.
5.6. ????????????? ??? ??????, ?????????? ? ????????? ??????????? ?????? ???? ??????? ?????? (???????????) ?????? ?, ??? ?????????????, ???????????? ???????? ??? ? ?????????? ???????????????.
6. ?????????? ???????????? ?? ????????? ??????
6.1. ????? ?????????? ???????????????? ????????? ????? ???????? ????? ? ????????? ??????.
6.2. ?? ????????? ???????? ??????????? ????????? ????? ?????.
6.3. ?? ????????? ?????? ????????? ?????:
-????????? ???? ? ??????? ?????????? ??? ?????? ?????????? ??? ?????????? ??? ??????????? ? ???????????????? ????????? ????. ?? ???????? ?????????? ???????? ?????? "?? ????????! ???????? ????!";
-????? ??????? ????????? ????? ?????????? ??????;
-???????? ?????? ????? ????????, ??? ?????????? ???? (???????? ??????????? ????????? ?????? ??????????? ?????? ??? ??????? ??????? ????????? ? ?????? ???????? ????????).
3.1.????????????? ???????? ? ??????? 3.1.1.????? ??????? ?????? ?????????? ??????????:
- ??????? ??????;
- ???????? ??????????? ??????, ??? ???????? ??????, ??????????? ????? ??? ???????????? ??????????;
- ???????? ??????????? ???????????? ??????? ??????? ????????????, ???????? ?????? ??????????????;
- ???????? ???????????? ?????????? ? ??????? ???? ? ????????????? ???? ?????????? ? ??????? ???? ???????????????? ?????? ??????, ????????? ?? ????????:
- ???????? ???????? ?????? ???????????;
- ???????? ?????? ???????????? ?? ???????? ????.
3.1.2. ? ???????? ???????????? ??????????:
- ??????? ?????????? ? ?????????????, ?? ?????????? ??? ??????, ???????????;
- ??????? ?? ???????????? ???????? ???????????? ??????:
- ?? ????????? ?????????????? ??????, ? ????? ????????????? ?????? ????? ??????? ? ? ?????? ????????????? ??????????;
- ?? ????????? ????????? ??????;
- ???????? ? ????????? ???????????? ?????? ?????? ? ?????? ??? ?????? ?????? "????" ? "????";
- ?? ??????????? ? ???????? ? ????????????? ??????????? ?????? ????????????, ????????? ? ? ???????????? ????????? ????????.
3.1.3 ???????????:
- ????????? ??????????????????? ? ??????????? ?????????????? ?????-???? ??????.
3.1.4 ????? ?????????? ? ?????? ?????????:
- ??????????? ????? ? ????????? ?????? ?????? ??????? ?????, ???????????? ????? ? ????????? ???????????;
- ??????? ? ??????????? ??????????? ???????? ? ?????? ??????? ??????.
3.1.5. ??? ???????????? ?????????????? ????? ? ??????? ????????? ??????????? ????????? ? ?????????? ? ??????? ?????? ? ?? ??? ??????? ???????????? ? ??????? ?????????????? (??????? ?????), ?????????????? ?? ????????? ??????.
3.1.6 ???????? ? ???????? ??????????? ?????????, ?? ??????? ???????? ????????????? ????????????.
3.1.7. ???????????? ????????? ????????????? ?????, ??????????? ??????????? ???????? ? ??????????? ? ???????? (????????) ??????.
???????????? ????? ? ????? ?????????? ?? ??????? ??? ??????????? ??????? ???, ????? ???? ?????? ? ???? ?? ????????? ?? ???????? ???????, ????????.
3.1.8.??? ?????? ?? ???????????:
- ???????????? ??? ??????? ????? ? ????? ? ???????;
- ???????? ???????? ? ???????? ???? ??? ?????????? ?????? ??????? ??????;
- ?????????? ???? ??????????????? ??????????????? ? ??????? ??????????? ?? ?????? ??? ?????????? ????? ??? ?????????;
- ??????????? ??????? ??????????? ?????.
3.1.9.?? ????????? ??????:
- ????????? ???? ? ??????????? ??? ?? ????????????? ???? ? ??????? ???????????? ?????????? ?? ????????????????? ????;
- ????? ??????? ????????? ????? ?????????? ??????;
- ???????? ?????? ????? ????????, ??? ?????????? ????;
- ???????? ??????????? ????????? ?????? ??????????? ?????? ??? ??????? ??????? ????????? ? ?????? ???????? ????????;
- ????????????? ?????? ????????? ?????? ??????.
3.2.?????????????? ??????
3.2.1 ????? ??????? ?????? ?????????? ??????????:
- ??????? ??????;
- ???????? ????????????? ? ?????????? ????????? ???? ??????? ? ????????? ??????? ???? ??????, ???????? ???? ? ??????;
- ???????? ??????????? ??????, ??? ???????? ??????, ??????????? ????? ??? ???????????? ??????????;
- ???????? ??????????? ???????????? ??????? ??????? ??????;
- ???????? ???????????? ?????????? ? ??????? ???? ? ????????????? ???? ?????????? ? ??????? ???? ???????????????? ?????? ??????, ????????? ?? ????????:
- ???????? ???????? ?????? ???????????;
- ???????? ?????? ?????? ?? ???????? ????;
- ???????? ?????????? ??????????? ? ?????? ???????? ??????????????? ??????????? - ?????, ?????? ???????, ??? ? ?.?.
3.2.2. ? ???????? ???????????? ??????????:
- ??????? ?????????? ? ???????, ?? ?????????? ?? ??????, ???????????;
- ??????? ?? ???????????? ???????? ???????????? ??????:
- ?? ????????? ?????????????? ??????, ? ????? ????????????? ?????? ????? ??????? ? ? ?????? ????????????? ??????????;
- ?? ????????? ????????? ??????;
- ???????? ? ????????? ???????????? ?????? ?????? ? ?????? ??? ?????? ?????? "????" ? "????";
- ?? ??????????? ? ???????? ? ????????????? ??????????? ?????? ????????????, ????????? ? ? ???????????? ????????? ????????;
- ??????? ? ????????????? ??????? ????? ???????????? ?????????, ??? ??????? ?????? ? ??????;
- ?????? ??????? ???????? ??????????????? ????? ??????? ???????????? ?????.
3.2.3 ???????????:
-????????? ????????????? ?????? ? ??????????? ?????????????? ?????-???? ?????? ??????, ????????, ??????????? ?????????? ? ?.?.
3.2.4 ????? ?????????? ? ??????:
- ??????? ???????? ?????? (??????, ??????????? ?????) ? ????????? ???????? ??????? ????????? ????????? ????? ? ??????? ?????????;
- ?????? ????? ?? ?????? ? ??????? ???? ?? ???????????? ????? ??????. ????????? ? ?????????? ????????? ???? ? ??????? ??????????? ??????????;
- ???????? ???????? ?????????? ? ????????? ?????? ?????? ?? ???????? ????.
3.2.5 ??? ?????? ??????? ????? ???? ??????? ????????? ?? 80 - 90%, ? ??????? - ?? 50% ??????? ????.
3.2.6. ?? ????? ?????? ?????????????? ?????? ?? ??????????? ????????? ? ???? ???????, ????? ????? ????? ? ??????????? ??? ?????.
3.2.7. ????? ????????? ?????? ????????? ????????????????, ???????? ????????? ????? ? ??????? ?????????, ???????? ??? ?? ?????, ??????? ???????? ?????????? ? ???????? ????.
3.2.8 .? ????? ?????? ???? ? ????????? ????? ? ???????? ??????? ??????? ????? ? ???????? ??????. ??????? ? ?????? ????? ???????? ?????? ?? ?????? ???? ? ????????? ??????? ??????.
? ?????????, ?????????? ??????????? ??? ????????????, ??? ?????? ? ??????? ????????????.
???? ???????? ?????? ???? ????????? ?????????, ??????????? ??? ?????? ??????-??????? ? ???????:
* ????
* ????????????????
* ????? ??????????
* ?????????????? ? ??????????? ??????
* ????????? ? ???????????????? ????????????
* ????????????????
* ???????????? ??? ???????? ?????????
* ??????????????? ????????????
* ??????????? ????????????
* ??????????? ????????????
* ????????, ?????, ????? ??? ???????, ?????????????
* ???????????? ? ???????? ?????????
* ???????? ??????
* ????
* ??????????? ????????????
* ?????? ? ?????????????? ????????
???? ?????????? ?????? ????????????, ????????????? ???????:
- ?????????????? ?????? "?????-100"
- ?????????????? ?????? ? ????????? ????? "?????-300"
- ????????????? ??????? ???? ???-750\3?
- ???? ??????????? "??????-?????" 55-02
4. ?????? ???????????????? ??????
?????? ? ???????? ???????????:
?????????: ?????? ????? ? ????????? ????????, ??????? ????? ???? ???????? ??????, ??????? ??????????? ??? ?????????? ??????? ????????? ????????. ? ??????????? ?? ?????????????? ?????????????? ? ????????????????? ???????? ????????? ???????? ??????? ????? ??? ????? ????? ????????. [???? 12.0.230?2007, ????? 2.8].
?????? ??????????: ??????????????? ?????????? ??????????. [???? 12.0.230?2007, ????? 2.10.]
?????? ????? : ??????? ??????? ??????, ????????? ???????????? ?????????? ?? ??????, ??? ??????????? ?? ??????? ?? ???????????? ? ?????????? ???????? ??????????. [???? 12.0.230?2007, ????? 2.11.]
????? ?????????? ? ?????? ???????????? ??????-???????
� ?????? ????? ???????? ?? ???????? (? ???????? ??????????? ??????? ? ????), ????????? ????????????? ??? ?????? ??????????.
� ?????? ???????? ? ??????? ????????????? ? ??????? ??????????, ??????? ?????
???????? ? ????? ?????????? ???????, ??? ????? ? ??????.
� ?????? ????? ??????????? ??????? ????? (????????, ????? ? ?????). ??? ?????
??????? ???? ? ????? ? ??????.
� ?????? ???????? ? ????, ? ?????? ????? ??? ? ????????? ?????. ??? ????? ???????
?????????, ?????????????? ? ?????? ??????? ???????.
????????????? ?????????? ? ????? ? ???? ?????????:
?????????? ?????? ? ??????
??????, ???????? ??? ?????? ? ??????? ????????????????? ?????????? ??-?? ????????????? ????????????? ???????, ?????? ? ?????????
????? ? ????????????? ??????????????? ?????? ???? ? ?????? ??? ?????????????????? ??? ????????? ??????? ?????????????????? ? ????????????? ?????? ??? ?????? ?? ?????????, ???????????? ???????????? ??? ?????????? ???????????? ??? ????? ? ????????? ???????4??????????????????? ? ????????? ? ??????? ?????????????, ???????? ?????? ???????????, ????? ??????? ????????????????? ????????????? ??????? ?/??? ???????? ???????? ??? ??????? ??????????? ???? ??????? ? ???????????? ???? ???????????? ????? ?????????? ????????? ?????? ? ?????? ???? (????????? ???????? ? ????? ????? ????? ???? ?????? ??????)1
?????????? ????
??????? ??????????? ? ??????? ??????? ????????????? ?????????2??????? ? ???????????? ??????????; ?????????? ??????? ????? ??????? ??????????????? ???????? ?? ??????????? ????????????? ?????3
?????????? ????
??????? ? ?????; ????? ??????? ???????????? ??????????? ??????? ? ?????????????? ?? ????????; ??????????? ???????, ?????????? ? ??????-???? ????????, ???????? ?? ??????????? ????????????? ? ??????; ?????? ?????????????? ????????????? ??????????? ????; ????? ??????????? ???????? ????? ????????? ??????????? ????????, ???????? ??????????? ??????? ? ?????? ???? ???????????? ???????????? ? ???????? ????? ????? ??????? ?????? ???????????? ? ????????? ????; ? ???????????????? ???????? ????? ? ?????? ???????? ??????????? ????? ???????? ??????? ?????????? ???????? ??????????? ? ?????????? ????, ?????????? ?????????? ? ?????? ????????; ????????????? ????????????, ??????? ????? ???????? ??? ????? ????????????? ???? ??? ??????????? ?????, ????? ???????? ? ????????? ??????????? ????? ???????? ??? ????????? ?????????, ??????? ???????? ????, ??? ????? ??????? ?????????? ??? ????????
????????????? ????
??????? ? ???????? ? ????????; ????? ????????? ?????????? ???????????????? ??? ?????? ???????? ??-?? ????????? ???????, ????????? ? ????? ?? ????? ??????; ??? ???????, ??? ???????? ????????? ? ?????????????? ??????????5??????? ? ??????????; ????????? ? ????????? ??????? ????? ???? ???????? ????????? ??????????, ??????? ???????? ??????????? ? "???????? ???????????"8??????? ? ????????; ?????? ????? ???????? ?? ????????????? ????????? ????, ????????? ?????????? ????????, ????????, Aspergillus glaucus ? Penicillium glaucum, ??????? ??????????? ? ????????? ??????????8??????????? ???????? ? ????????? ????? ???????? ? ?????? ? ???????????? ????????????6
??????????????, ??????????????? ? ??????????????? ??????? ?????????? ????????????? ????????, ????????? ???? (????????, ?????????? ??????? ??? ???????) ? ?????????? ?????? (???????? ??? ???????? ? ???????????? ?????? ? ??????? ??????) ????? ???????? ? ????????????? ?????????????? ?????????????7???????????? ??????? ?????? ????? ??????? ?????? ????????????, ???????? ???? ? ????? ? ??????????? ?????????????? ????????????? ? ?????????? ???????? ????? ??????? ????????????? ?????????? ??? ?????????? ???????????????? ? ?? ??????? ?/??? ?????????? ??? ??????????8?????????? ?????? ? ????????? ?????, ???????? ? ?????? ?????, ????? ??????? ??????????????? ??????
???? ?? ??????????????:
1.????????? ????? ???? ??? (??? ???????????) ??????? ????????? ???? ? ?????? ???????????, ?????????????? ??????????? ???????? ??????????, ????? ???????? ??????????? ??????? ???? (????? ????).
2.?????????????? ??????????? ???????? ?????????? ? ????????????????? ???????, ????? ???????? ??????????? ??????? ? ???????? ??????.
3.?????????? ????????????? ???? ?? ??????? ?????? ????????, ??? ????????????? ????????????.
4.???????? ??????? ??? ??????? ???????, ????? ????????? ??????????? ??; ?????????? ????????, ??????? ?? ???????? ?????? ???????, ???? ??????? ?? ????????? ??????????.
5.?????? ??????????, ????? ???????? ???????? ???? ??? ?????????.
6.??????????? ????????????? ?????? ????????????????? ???????????? ??? ???????? ??? ??????? ??????????? ? ??????????? ?????? ? ?????? ?????????? ?????????.
7.??????? ? ??????????? ?????????? ?????????? ??????? ? ???????????? ??????? ? ????????? ??????; ??????????? ??? ??????? ??????????????? ???????????? ??????????????.
8.????????????? ??????? ??????? ?????? ???????; ?????????? ??? ? ?????????????? ? ????? ??????; ?? ?????? ????? ??????? ??????? ??????.
?????????? ???????????????? ????? ?? ?????????? ???????????? ???????:
4.1. ????? ????-?????.
???? ????? ?????????? ????????:
R (????) = ?????????????? * ??????????? * ???????????
???????????????? ????? ??????-???????:
* ?????????? ?????? ??? ??????, ????? ??? ?????, ????????? ??? ?????? ? ??????? ??????????.
???????????? ?? ??????? R=3*6*1=18
????????? ????? 18. ?????????????, ??? ????????? (???????? ??????????) ????.
* ?????? ???????? ?? ??????????? ????????????? ?????.
R=0,5*6*100=300
?????????-300. ???? ???? ????????????????, ??? ???????, ?????????? ??????????? ??????????????????.
* ??????????? ????????, ???????? ??????????? ??????? ? ?????? ???? ???????????? ?????.
R=2*6*7=84
????????? ????? 84. . ?????????????, ?????? ???? ????????????? ??? ?????????.
* ???????????? ???????????, ????????? ???????? ????????? ??? ????????.
R=2*3*3=18
????????? ????? 18. ?????????????, ??? ????????? (???????? ??????????) ????.
* ?????? ????????????, ???????? ???? ? ????? ? ??????????? ?????????????? ??????.
R=3*6*7=126
????????? - 126. ?????????????, ?????? ???? ???????? ?????????.
4.1.1.???????? ?? ???
?????? ???????? ??????? ?????? ?? ???????????? 26 ????, 09:07
??????????????? ????????? ????? ?? ??????????? ??????? ??????? ???????? ?? ????? ??????????? ?????? ?? ??????? ???????????? ??????????????? ???????????????. ?????? ?? ????????????? ?????? ???????????????. ?????? ?????????? ?? ???? ??????? ? ?????????????? ?????????. ??? ?? ???????? ??????? ????? ???????????, ? ?? ????? ?? ?????????. ??????????? ??????? ????????? 1000 ?. ?????? ???????? ?????????? ????????? ?????, ?????????????? ??????? ????????, ??????????? ????? ?????? ????.
? ????????? ?????????? ?? ?? ???????????? ? ???????? ???? ?? ???????? ? ???????????? ????? ????????? ? ????????????. ??????????????? ?????????? ????????????????? ?????????, ???????? ?????-?????? ???. ????????? ??????? ???????????? ?????????? ?????????? ????????: ? ???? ?? ????? ????????? ?????? ? ???????????? ?????????? ?????????????? ????????
13.11.12 / 11:45
?? ????? ????????? ?????? ? ???????????? ?????????? ?????????????? ????????, ???????? ?????-?????? ?? ?? ?? ?? ???????????? ???????.
???? 12 ??????? 2012 ???? ? ????? ?? ????? ??? "????????? ?????????????" ????????? ?????????? ??????, ? ?????????? ???????? ????????? ?????? ? ???? ???????? ?????????????? ????????? ?????? ??????? ??????????, ????? ???????? ? ???????? ??????? ???????, ???????? 22-?????? ???????, ?????????? ?? ??????????? ???????. ?? ??????? ????? ????????? ??????????? ???????????? ??????? ?? ?????? ?? ???????????? ??????? ???????????? ?????????? ?????????????? ????????.
?????????????? ???????????, ??? ????????? ?????? ??????? ???????? ? ?????? ????????????? ????? ?? ????????????. ?????? ? ?????????? ???????????? ?????, ???, ?? ???????? ???????, ?????????? ??? ???????. ? ?????????? ??????????? ?????????????? ?? ? ???? ???????? ????????????? ???????? ???????????. ? ????????? ????? ???????????? ???????? ???? ??????? ? ????????.
? ?????? ??????????? ???????????, ???????????? ?? ???????????? ???? ????????????? ?????????????, ???????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????????????? ? ????????? ????????????, ????????? ????????????, ???????????????? ?????????? ?????????? ?????? ????? ?? ???????????. ?? ??????????? ?????????????? ???????? ????? ??????? ?????????????? ???????.
(c) 2012, ?????? ?????????? "????????? ????"
4.2.????????? ????? ???????????? ?????? ?????? ?? ??????? ??????? ?????.
??????? ????? ?? ??????? ????????? ? ????????? ??????? ?????????????? ?? 4 ??????: ???????????, ??????????, ??????? ? ???????.
??????????? ??????? ????? (1 ?????) - ???????, ??? ??????? ??????????? ???????? ????????? ? ????????? ??????????? ??? ??????????? ???????? ?????? ?????????????????. ??????????? ????????? ???????? ??????? ????? ??????????? ??? ?????????????????? ?????????? ? ???????? ???????? ????????. ??? ?????? ???????? ?? ??????????? ??????? ????????? ????? ??????? ?????, ??? ??????? ??????? ??????? ??????????? ???? ?? ????????? ??????, ???????? ? ???????? ?????????? ??? ?????????.
?????????? ??????? ????? (2 ?????) ??????????????? ?????? ???????? ???????? ????? ? ????????? ????????, ??????? ?? ????????? ????????????? ????????????? ?????????? ??? ??????? ????, ? ????????? ????????? ??????????????? ????????? ????????? ????????????????? ?? ????? ??????????????????? ?????? ??? ? ?????? ????????? ????? ? ?? ????????? ???????????????? ???????? ? ????????? ? ?????????? ??????? ?? ????????? ???????? ?????????? ? ?? ?????????. ?????????? ??????? ????? ??????? ??????? ? ??????????.
??????? ??????? ????? (3 ?????) ??????????????? ???????? ??????? ????????, ?????? ??????? ????????? ????????????? ????????? ? ????????? ??????????????? ???????? ?? ???????? ????????? ?/??? ??? ?????????.
??????? ??????? ????? ?? ??????? ?????????? ????????????? ?????????? ? ???????????? ????????? ? ????????? ??????????' ??????? ????????? ?? 4 ??????? ?????????:
1??????? 3 ?????? (3.1) - ??????? ????? ??????????????? ?????? ???????????? ??????? ??????? ???????? ?? ????????????? ??????????, ??????? ???????? ?????????????? ?????????, ???????????????????, ??? ???????, ??? ????? ?????????? (??? ? ?????? ????????? ?????) ?????????? ???????? ? ???????? ????????? ? ??????????? ???? ??????????? ????????;
2??????? 3 ?????? (3.2) - ?????? ??????? ????????, ?????????? ??????? ?????????????? ?????????, ?????????? ? ??????????? ??????? ? ?????????? ??????????????? ????????????? ?????????????? (??? ????? ??????????? ?????????? ?????? ?????????????? ? ????????? ??????? ???????????????? ?, ? ?????? ???????, ???? ?????????, ??????? ???????? ????????? ???????? ???????? ??? ?????? ???????? ??????? ? ??????), ????????? ????????? ????????? ??? ?????? ???? ???????????????? ??????????? (??? ?????? ???????????????? ????????????????), ??????????? ????? ??????????????? ?????????? (????? ????? 15 ? ????? ???);
3??????? 3 ?????? (3.3) - ??????? ?????, ????????????????? ?????? ???????? ???????? ??????? ?????, ??????????? ??????? ???????? ? ????????, ??? ???????, ???????????????? ???????? ?????? ? ??????? ???????? ??????? (? ??????? ???????????????? ????????????????) ? ??????? ???????? ????????????, ????? ??????????? (??????????????? ?????????????) ?????????;
4??????? 3 ?????? (3.4) - ??????? ?????, ??? ??????? ????? ????????? ??????? ????? ???????????????? ??????????? (? ??????? ????? ????????????????), ?????????? ???????????? ???? ????? ??????????? ??????????? ? ??????? ?????? ?????????????? ?
' ? ????????????? ? ???????? ???????????? ???????????? ?????????????? ????????? ? ????????? ??????????, ??????? ????? ??????????? ??????????????? ???????????? ?? ???? ?????????? ?????????? ? ?????? ????????? ????????.
????????? ??????? ????????????????.
??????? (?????????????) ??????? ????? (4 ?????) ??????????????? ???????? ???????? ??????? ?????, ??????????? ??????? ? ??????? ??????? ????? (??? ?? ?????) ??????? ?????? ??? ?????, ??????? ???? ???????? ?????? ???????????????? ?????????, ? ?. ?. ? ??????? ????.
* ? ???? ?????? ???????????? ???- ?????? ???????????????? ???????????!
??????????? ???????: ??? = (?? * ??)-1
???, ??- ????????? ?????, ??- ??????????? ???????!
????????? ????????????? ????????? ??????? ?? ?????? ???????????? ???????? ??????????? ? ???? ??????????????????, ??????? ??? ????????1??????????????????, ??????????????? ???? ? ?????????? ?????????? ?????????? ? ??????????????? ????? ?????????2?????????? ?????????????????? ??? ????????????? ????? ?????????3?????????? ????????? ??????????????????4??????? ????????? ?????????????????? ??? ?????????? ???? ????? 3 ??????5????????? ????????? ?????????????????? ??? ?????????? ???? ????? 3 ??????
�????????????? ???????
??? =(2*5)-1 =0.1
????????? ????? 0.1
?????????????, ?????? ???? ???????? ????? ( ?????????). ????????? ???? ?? ???????? ?????!
* ????????? ? ?????? ??????????? ???????? ? ???????????? ??????????
??? =(2*3)-1 =0.16
????????? ????? 0.16
????????? ????? ????? ??????????? ??? ???????(????????????)????. ????????? ???? ?? ???????? ????? ? ????????????? ?????!
* ?????????? ??????, ????????? ????????????, ???????????? ?????????????? ????????????
??? =(1*1)-1 =1
????????? ????? 1
???? ???? ???????? ????? ??????? (?????????????). ?????? ?????? ???????? ??? ?????????? ?? ???????? ?????.
* ?????? ????????????, ???????? ???? ? ????? ? ??????????? ?????????????? ?????? ,????????? ?????????? ??????? ????????)
??? =(1*3)-1 =0.3
????????? ????? 0.3
?????? ???? ???????? ??????? (?????????????). ????????? ?????????? ???? ?? ???????? ?????.
* ???????????? ???????????, ????????? ????????? ? ????????? ? ??????????.
??? =(2*4)-1 =0.125
????????? ????? 0.12
????????? ????? ????? : ??????? ( ????????????) ????. ????????? ???? ?? ???????? ????? ? ????????????? ?????.
4.3. ?????? ????? ??? ????? ?????? ?????
???????? ????????????????? ????? ???????????? ????????:
R= r1*r2*r3
???,
-r1- ??????????, ?????????? ???????? ? ??????? ??????? ??????????? ? ???????????????? ???????? - ???????? ????????,
- r2-??????? ????????????? ????? ? ??????,
-r3- ???????????? ??????????? ????????????.
R= 7*5*5=175 (???????????? ??????? ????? 3.2 ?????? ??)
????? ??????? ???? ????????? ?????? ??? ????????? ??????-??????, ? ???? ??????? ?????, ??? ??? ????????? ????? ???????????? ?????, ?? ??? ??????? ?? ????? 30% ?? ?????? ????? ???????? ?????????-????????. ? ??????? ?????? ??? ????? ?????????????? ??? ???????, ?????????, ????????????
5.???? ??????????? ? ???????? ?????????? ? ??????????? ???????????? ?????.
??????????-???????? ????????? ??????????? ???????????? ????? ???????? ? ???? ??????????????-??????????? ????, ?????????? ??????? ?? ?????????? ??????? ?????. ?????? ???? ??? ???? ???????? ????????? ???????????????? ? ??????????????? ?? ??? ?????? ??????????? ??????????.
??? ??????????? ???????????? ????? ?????????????? ?????????? ?????????? ?????? ????? ????????????? ? ????????? ?????: ???????????????? ???????, ???????????, ??????????????? ?????????, ???????????? ? ?????? ??????????? ?????????.
? ????? ????????? ??????????? ?? ??????????? ???????????? ????? ????????? ?????????? ???????????????? ?? ???????? ?????????? ?????????? ??????? ??????. ?????????? ????????????? ??????????? ???????? ???????????? ?????????? ?? ?????????? ???????? ?????????? ? ????????????? ????????? ????????? ????????? ???????????. ? ???????????????? ???????????? ???????? ??????? ?????? ????? ??????, ????????, ?????????? ?????? ??? ?????????? ? ????????, ??????????? ?????? ? ?????????.
??????????????-??????????? ???? - ??? ???????????????? ????????, ??????? ???? ??????????? ????????? ??????? ?????.
???????? ????? ??????????? ???????? ?????, ?????????? ??????????????? ??????????? ?????????? ?? ?????? ????? ? ?????????? ?????????:
???????????? ???? ???????????? ????????? ??????????, ????????????
??????????? ????????
???????????????????????????????????? ???????? ???????
?????????? ???????????? ?????
?????????? ????????? ??????? ???????????? ?????
?????????? ???????
?????????? ?????
????????????? ?????????
?????????? ??????? ? ?????
??????? ????????????
??????? ?? ?????? ?????
?????????????
????????????? ??????????????-
???????????? ????????? (?????????,
???????????? ????????, ????????????)???? ?
????
???
????
??
??
??
??????
??
??? ???????????? ??????
???????? ??????
??????????? ??????
?????????????? ??????
??????????????????? ??????
??????????? ?????? ???????
??????? ??????
??????????? ??????
??????? ???????
??????
??????????????? ? ???? ??????????? ???? ?? ?????? ?????.
????? ??????? ?? ?????? ????? ???????? ???????? ?????? ?? ? ??????????? ????? ?? 17 ???? 1999 ?. "?? ??????? ?????? ????? ? ?????????? ?????????", ??????? ????????????? ???????? ????????????? ????? ?????????? ?? ?????? ????? ? ???????????? ?????? ??????? ????????????? ????????? ? ??????? ?????? ????? ????? ?????????????? ? ??????????? ?? ????????????, ? ??????????? ? ???????????? ???? ???? ????????????? ?????????? ?? ????? ????????????? ???????????? ? ????????????? ????????????? ? ????????? ?? ???????? ??????? ?????, ?????????? ??????????? ?????????? ????? ? ???????? ?????????? ? ???????? ???????? ???????????? ? ? ????? ? ???.
???????????????? ???????????? ???????????? ?????? ?????, ????????????? ? ??????????? ??????? ? ???? ??????????? ???????? ????? ?? ? ??????? ? ???? ??????????? ???????? ????? ????????? ?? ?? ?????? ?????, ??????????????? ???????, ????????? ? ????????, ???????????? ?? ?????????? ????? ? ???????? ?????????? ? ???????? ???????? ????????????.
?????????? ?????? ????? ??????????? ??? ?????????? ???????????? ? ??????????? ?????? ??? ????????????? ??? ????? ????? ????????????.
6. ?????? ??????? ? ????????????? ????????? ????????
??????????? ??????????? ??????
1. ????? ??????????????? ??????? ????????? ?? 3 ? ????? ?? ????????? ??? ?? 2 ? ???????? ???????, ??? ?? 1 ? ???????? ??? ?????????? ???????; ????????? ????-???????????? ??????? ? ?????????????????? ????? ??? ? ????? ??? ???? ???????????????? ??????????? ?????.
2. ?????????? ???????? ????????? ?? ??????, ??????, ???????, ?????.
3. ????????? ???????? ????????? ?? ??? (??? ??????) ????.
4. ????? ?????? ? ????????? ??????? ? ?????.
5. ???????? ??????? ??????? ?? ????? ? ?????.
6. ???????????? ????????????? ? ??????? ?????? ???????? ? ????????? ?????.
7. ?????????? ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?????????? ??? ???????, ????????? ? ?????????? ?????.
8. ?????????? ?????????? ???????? ????????? ? ?????????. ?????????? ??????? ? ????, ?? ?????????, ????????????
. 9. ?? ????? ??????? ???????? ????????? ? ???? ??? ???????????? ?????? ?????? ????? ??????????? ???????????????? ?????? ? ???????????? ??????? ??????????? ?????.
10. ? ?????? ???????????? ????????? ????? - ???????? ?? ????; ????????????? ? ???????????? ??????? - ????????? ??????? ??? ?? ??????
, ????????? ?????; ?????????? ??????? - ?????????? ?????????? ???????? ??????; ???????? - ?????????? ??? ????????; ? ?????? ???????????? ???????? ??????? ????????? ????????? ?????? ???????????, ???? - ????????, ????????? ? ???????????????.
11. ? ?????? ?????????? ?????? ????? ????????? ???????? ?? ?????????? ???? ? ????????????, ?????????? ? ????????? ?????.
12. ?? ????? ????????? ??????? ? ??????? ????? ?????????, ???????????? ?????? ?????, ?????????????? ???????? ?????? ? ?????????.
13. ?? ????????, ????????????? ?????????????, ???????????? ???????? ????????? ?? ??????, ?????????? ??, ????????? ???????; ?????????? ?????????, ?????????? ?????? ? ???????????? ? ???????? ??????, ?????????? ????????? ?? ?????; ????????? ?? ??????? ??????????? ? ?????????; ????????????? ? ?????????? ??????? ????????? ? ?????.
?????? ?? ??????????? ???????????? ??????-???????, ????? ??????? ??????:
1. ??????????? ?????????? ???????????? ???????? ?? ???????? ??? ?????????? 2,8,11,13. ??? ???? ?? ????????? ? ???????? ???? ???????? ????, ?? ??????? ??????? ????????.
2. ??????? ?????????? ??????? ???????? ????????? ? ?????? "??????????"
3. ??????? ???? ???????, ??? ??????? ??????? ??????. ???????????? ?? ????? ????? ?????????? ?? ??????, ?? ????????? ?????? ????????? ?? ???????????? ????? ? ????????? ???????????? ???????. 90% ???????? ??????? ?? ???????? ? ????????? ????.
4. ????? ???????? ??????? ?????????, ?? ??? ????? ?????? ?? ??????? ??????. ??????-?????? ?????? ???????, ???????? ?????? ????? ? ???????: 2,5,8,11,13.
??????? 1
??????? ??????? ????????? ???????? ??????-???????
???????????????, ?????????????1.?????????? ???????????? ???????? (??*?):1. ??????????? ????? ?? 1 ? ????? ????????: ??????????? ??????? ????? 25002 ?????1.2?? 1 ?? 5 ?--1.3????? 5 ?--2. ????? ???????????? ? ????????????? ????? ??????? (??) 2.1??? ??????????? ? ?????? ???????????? ??? ????? ?? ?????????????????2.2????????? ? ??????? ??????? 7-81 ?????2.3????????? ????? ?? ?????? ??? ??????????????????? ??????2.4? ??????? ????????????? 1001 ?????2.5? ?????? 251 ?????3.???????????? ??????? ???????? (?????????? ?? ?????)3.1????????? ?????????? ????? 300002 ?????3.2???????????? ?????????? 200003 ?????4.??????????? ???????? (??? *?)4.1????? ??????? 15 0002 ?????4.2????? ???????? 30 0002 ?????4.3? ???????? ??????? ? ????? 40 0002 ?????5.??????? ???? (? % ?? ?????)5.1?????????????
?????????
? ??????????? ????????? ?????????
????25%
25%
25%
????? 70%3.1. ?????6. ??????? ???????6.??????? ??????? (??????????? ????? 30�), ?????????? ?? ?????50-1002 ?????7. ??????????? ? ????????????, ????????????? ??????????????? ?????????7.1?? ????????????? 42?????7.2?? ??????????? 32 ?????????????????? ?????? ??????? ?????2 ?????
?????????? (??????? ?????????? ????????) ?????: ?????? ?? ?????? ??????????? ? "??????? 17" ????? ??????? ????? ??? ??????? ????? ????????? "??????-??????" ???????? ??????????(???????)
?????? ??????? ????? ?? ??????????? ????????????? ????????? ????????
? ??????? ??????????????, ? ?????? ?? ????????????? ????? ?????? ???????? ??????? ??-?? ?? ???????????? (???????????? ????????? ????????? ???? ? ?? ?? ??????), ???????? ????????? ????????? ? ??????????, ?? ???? ????????? ?????????? ????????, ????? ??????? ?? ????????? ???????????? ? ???????????? ??????? ????????????. ??????-?????? ?????? ???????? ????? ?? ????? ? ???????, ?? ??????? ??????????????????. ?? ??????? ????? ????????? ???????????? ??? ?? ????????????.
??????? 2
???????????????????????? ??????? ?????1.???????????????? ????????1.1.?????????? ????????????? ??????? ????? ? ??????? ?? ????????? ?????????? (?????? ?? ????? ??????????)3.1 ?????1.2.?????????? ???????? ? ?? ???????????????? ???????? ? ??????????? ?????????? ???????? ? ????????2 ?????1.3????????????? ??????? ?? ??????? ????????? ????????????????, ???????? ? ???????? ?? ??????????? ???????3.1 ?????1.4???????? ??????????? ???????????? ?? ?????????????? ??????? ? ????????? ??? ?????????? ?? ???? ????????????2 ?????2.????????? ????????
2.1
???????????? ???????????????? ?????????? (% ??????? ?????)
45%
2 ?????2.2.
????????? ???????? ?? 1 ??? ??????65-751 ?????2.3.
????? ???????? ?????????????? ???????????? 51 ?????2.4.
?????? ??????? ?????????? ??? ???????????? ???????????????? ????????????? 5 ?? - 100%1 ?????2.5.
?????? ? ??????????? ????????? ??? ???????????? ???????????????? ??????????????? 502 ?????2.6.
?????????? ?? ??????? ???????????????? 3-5 ?????2 ?????2.7.
???????? ?? ???????? ??????????????????????? ????????. ?????????? ?????1 ?????2.8.
???????? ?? ????????? ????????? ????? 151?????3.????????????? ????????3.1.??????? ??????????????? ?? ????????? ??????????? ????????????. ?????????? ??????.????? ??????????????? ?? ?????????????? ???????? ??????????????? ????? (???????). ?????? ?? ????? ?????????????? ?????? ?? ??????? ???????????? ???????????2 ?????3.2.??????? ????? ??? ??????????? ?????????????3.2 ?????3.3.??????????????? ?? ???????????? ?????? ???????????3.2 ?????3.4.
?????????? ??????????? ???????????????? ???????? ?? ??????? ????? 2-32 ?????
4.???????????? ????????4.1.
????? ?????????, ??????????? ??? ?????????? ???????? ??????? ??? ??????????? ????????????? ?????????? ????? 53.1 ?????4.2.
????????????????? ?????????? ??????? ??????? ??? ????????????? ????????(? ???)????? 5001 ?????4.3.
????? ???????? ????????????? 40%1 ?????4.4.
???????????? ???????????????? ??????????65-75%1 ?????5. ????? ??????5.1.??????????? ????????????????? ???????? ???12 ?????3.1 ?????5.2.????????? ??????2-? ??????? (??? ??????)2 ?????5.3.??????? ?????????????????? ????????? ? ?? ????????????????????????? ????????????????, ????????????? ?????????????????: ?? 3 ?? 7% ???????? ???????2 ?????????? ?????? ????????????? ?????3.1 ?????
??????? (??????? ????) 1 ???????
??????????: ???? ???????? ??????? 1 ???????, ??? ??? 3 ?????????? ????????? ? ?????? 3.1., ? 2 ?????????? ? ??????
??????????.
???????? ??????? ???????????????? ??????????? ? ???? ????? ???????? ??????? ? ????????! ???? ????? ??? ???????? ???????? ?????? ?????????, ???? ??? ???????????? ?? ?????? ????? ? ???????????? (?? ????? ??????? ?????? ???????, ?????????? ?????? ? ?.?)
????? ???? ?????? ???? ??????????? ???????????? ???????? ????? ??????-???????. ???? ???? ???????? ??????? ???-?? ??????? ????????, ???????? ?? ???.?????., ???? ???????? ??????? ? ???? ?????????????? ????? ???????!
???????? ????? ?????? ,? ??????????? ? ??????????????? ?????? ????????? ? ??????? ?????: ???????????? ??????? ?????! ?????? ??????????? ???????????? ????????? ?.? ?? ??????? ???????? ????????????! ? ?????? ??? ???? ?????????? ??????? ?????????????????? ?? ???????? ???????????? ?? ?????? ?????????, ?????????? ????????????? ???.???????, ????????? ????????? ?????? ??????? ????????????!
? ??????? ????????????? ????????? ??????????? ???????? ?????? ??? ?????????? ?? ???????! ?? ????????? ???????? ??????? ??? ????????!
?????, ???? ???? ???????? ????????? ????????? ?????? ?????????:
-??????? ????????? ???????? ???????????(???????), ???????? ??????? ?1
- ??????????, ?????????? ??????????, ?????????? ??????? , ???????? ??????? ?2.
?????? ??????? ??? ?????? ????????? "??????-??????" ??????? ????????? ??? ???????? ? ?? ?????????? ???? ?????????, ? ?????? ?????????????!
?????? ?????????????? ??????????:
1.??????? ?????????? ?? ?????? ????? ??? ??????
(?? ??-044-2002)
2. "?????? ????? ? ??????? ??????????????, ???????????? ??????? ? ????????"/ ?????????? ?.?/2007?.
3. "??????????????? ???????????? ??????????? ????????????? ???????"/ ?.?.?????/ 2000?.
4. "??????"/??????? ?.?/ ?????, 2011 ?.
?????: -http://www.hlebform.ru/
-????????????? ?????????????? ?????? ??????????
?? ?????????/ecentwork.ru/uploads/content/1/1814/5.pdf
??? ?????????:
-????????? ??? ???????? ??????????????????.
????? ?????????? ?????????????? ???????????? ? ???? ???. ??????? ???????? ?.?.
2
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
9
Размер файла
2 901 Кб
Теги
kursovaya_po_bzhd
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа