close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3 (2)

код для вставкиСкачать
15
3 Вибір та обгрунтування методів очищення води від
вказаних домішок
Вода, яка прямує на обробку, містить домішки усіх чотирьох груп за
класифікацією Л.А.Кульського. Доцільний шлях їх видалення з води буде у тому
разі, якщо рухатись у напрямку усунення домішок від першої групи до четвертої.
З врахуванням фізико-хімічних властивостей домішок, а також кінетики та
динаміки
їх
фазових
перетворень,
можна
здійснювати
вибір
найбільш
оптимальних та ефективних процессів обробки води.
Для кращої орієнтації при виборі методу, що забезпечує необхідний
ступінь очищення води, складені таблиці, що містять дані про використовувані
процеси і технологічні способи обробки води, умовах їхнього застосування в
залежності від якісних показників останньої, про застосовувані реагенти і їхні
витрати, компонуванні очисних споруджень, ступеня очищення води й
орієнтованої вартості процесу.
Таблиці представлені в даній курсовій роботі.
Розуміння, покладені в основу розробленої Кульским Л.А. класифікації,
зробили можливим систематизувати й існуючі методи водообробки.
До процесів, що рекомендуються для видалення з води грубих
гетерофазних домішок, відносяться: механічний поділ у гравітаційному полі або
під дією відцентрових сил, а також фільтрування через пористі матеріали і дрібні
сітки; адгезія на високодисперсних і зернистих матеріалах, а також на гідроокисах
алюмінію або заліза і глинистих матеріалів; агрегація за допомогою флокулянтів;
флотація домішок; для патогенних організмів - бактерицидний вплив.
Для усунення мікрогетерофазних систем, утворених домішками другої
групи, більш характерні процеси
окиснення органічних колоїдних речовин і
високомолекулярних сполук, адгезія й адсорбція на гідроокисах алюмінію та
заліза, агрегація з застосуванням флокулянтів катіонного типу й ін.; для вірусів бактерицидний вплив.
16
Для молекулярно-розчиненних речовин можуть бути використані наступні
процеси: десорбція летких сполук; окиснення органічних речовин; адсорбція на
активованому вугіллі й інших сорбентах; екстракція органічних речовин; відгонка
паром - евапорація й ін.
Для видалення електролітів більш характерним буде використання іонних
процесів: перевід у малодисоційовані (нейтралізація; комплексоутворення) чи
малорозчинні сполуки (утворення солей, гідратів і ін.), фіксація на твердій фазі
іонітів (Н- і Na-катіонування, ОН-аніонування), сепарація зміни фазового стану
води з переводом її в газоподібний стан (дистиляція) або у тверду фазу
(виморожування, гидратоутворення), перерозподіл іонів у рідкій фазі (екстракція,
зворотній осмос); рухливість іонів в електричному полі й ін.
Установки, призначені для здійснення цих процесів, можуть доповнювати
основні очисні спорудження.
Іноді проведення процесів видалення молекул і іонних домішок можливо
на ряді з виділенням гетерофазного забруднення у типовій для них апаратурі .
Документ
Категория
Геология и география
Просмотров
17
Размер файла
32 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа