close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Оценка уровня индивидуального соматического здоровья студентов на начальном этапе обучения.

код для вставкиСкачать
ОЦІНКА РІВНЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ НА
ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ
Курячий С.В.
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
Анотація. В статті представлені дані дослідження рівня індивідуального соматичного здоров’я студентів
факультету підготовки слідчих кадрів для МВС України та курсантів Інституту підготовки слідчих кадрів
для СБ України Національної юридичної академії України ім. Я.Мудрого. Встановлено, що найбільш
розвитими є силові показники. Найнижчі результати були показані при тестуванні серцево-судинної
системи та працездатності. Курсанти мають краще індивідуальне соматичне здоров’я, ніж студенти. Це дає
можливість успішно формувати професійно-прикладні навички студентів ( в особливості курсантів ) не
витрачаючи багато часу на ЗФП.
Ключові слова: здоров’я, студент, курсант, слідчий.
Аннотация. Курячий С.В. Оценка уровня индивидуального соматического здоровья студентов на
начальном этапе обучения. В статье представлены данные исследования уровня индивидуального
соматического здоровья студентов факультета подготовки следственных кадров для МВД Украины и
курсантов Института подготовки следственных кадров для СБ Украины Национальной юридической
академии Украины им. Я.Мудрого. Установлено, что наиболее развитыми являются силовые показатели.
Низкие результаты были показаны при тестировании сердечно-сосудистой системы и работоспособности.
Курсанты имеют лучшее индивидуальное соматическое здоровье, чем студенты. Это дает возможность
успешно формировать профессионально-прикладные навыки студентов (в особенности курсантов) не тратя
много времени на ОФП.
Ключевые слова: здоровье, студент, курсант, следователь.
Annotation. Kuryachy S. Estimation of the state of personal somatic health the students at the first stage of
education. The questions of perfection of continuous preparation of specialists of physical education and sport are
examined in the system of continuous education. An author develops conception of continuous preparation of
specialists of physical education and sport, creation and realization of which will allow to a full degree to provide
unity of universal and special education, prepare highly skilled shots in area of physical education and sport and also
will be instrumental in the decision of task of comprehensive development of personality.
Key words: sports, the expert, physical training.
Вступ.
Однією з вирішальних умов, забезпечуючих результативність і продуктивність праці людини любої
професії є наявність міцного здоров’я та високої загальної працездатності, грунтуючихся на необхідній
фізичній підготовленості і нормальному фізичному розвитку [3].
Фізична підготовленість співробітників правоохоронних органів, вважається у світовій практиці
одним з головних критеріїв їх професійної придатності і важливішою складовою професіограми [2,5,7].
Головною метою предмета фізичного виховання у ВНЗ є професійно-прикладна фізична підготовка.
ППФП повинна базуватися на достатній загально-фізичної підготовленості, результат якої (у великій мірі) в
свою чергу, залежить від рівня фізичного здоров’я студента [6]. У зв’язку з тим, питання рівня
індивідуального фізичного здоров’я студентів, які вступили до Національної юридичної академії України ім.
Я.Мудрого, є актуальним для вирішення завдань подальшого удосконалення процесу професійноприкладної фізичної підготовки майбутніх слідчих ОВД та СБУ.
Робота виконана у відповідності до плану НДР Національної юридичної академії України ім.
Я.Мудрого.
Формулювання цілей роботи.
Метою роботи є дослідження рівня та порівняльна характеристика індивідуального соматичного
здоров’я студентів факультету підготовки слідчих кадрів для МВС України та Інституту підготовки слідчих
кадрів для СБ України Національної юридичної академії України ім. Я.Мудрого на початковому етапі
навчання (перший курс).
Методи дослідження.
Для оцінки рівня соматичного здоров’я студентів використовувався метод розрахунків по сьомі
індексах. Оцінка індексів здійснювалась на підставі граничних значень (Круцевич Т.Ю., Апанасенко Г.Л.,
1999). Кожен показник має п’ять ступенів(рівнів): низький, нижче середнього, середній, вище середнього,
високий.
По загальній сумі балів (за кожний показник) оцінювався рівень соматичного здоров’я кожного
студента[1,4].
Студенти тестувались та обстежувались по наступним напрямкам:
1. Вага. Зваження проводилось на медичних весах, у спортивному одягу.
2. Зріст. Вимірювання проводилось без взуття на коліброваній лінійці.
3. Сила ( кисті сильнішої руки).Тестування проводилось за допомогою кистьового динамометра.
4. Артеріальний тиск (систолічний). Визначався за допомогою електронного манометра.
5. Життєва ємкість легень визначалась портативним сухим спірометром.
1
6. Стрибок у довжину з місця проводився у спортивній залі; результат вимірювався рулеткою.
7. Біг на 60 та 1000 метрів проводився на стадіоні ХОО ФСТ „Динамо” України та на стадіоні НТУ „ХПІ”.
Результати фіксувались ручним електронним секундоміром.
Індекси розраховувались за наступними формулами:
-Життєвий індекс визначався відношенням життєвої ємкості легень до маси тіла.
-Силовий індекс – відношення сили більш сильнішої руки до маси тіла.
-Оцінка рівня стану серцево-судинної системи визначалася за формулою: ЧСС зв 1хв. помножити на
систолічний артеріальний тиск та поділити на 100 ( тест Робінсона ).
-Фізична працездатність визначалася за допомогою проби Руф’є. -Швидкісний
індекс
є
відношенням часу подолання 60м до маси тіла.
-Швидкісно-силовий індекс є відношення сили сильнішої руки до маси тіла , помноженого на 100.
-Індекс витривалості – відношення часу подолання бігом дистанції 1000 метрів помноженого на
зріст до маси тіла.
Дані, отримані при дослідженні, були оброблені методами математичної статистики .
Результати дослідження.
У дослідженні взяли участь 57 студентів факультету підготовки слідчих кадрів для органів МВС
України ( далі студенти ) та 47 курсантів Інституту підготовки слідчих кадрів для СБ України ( далі
курсанти ).
Дані фізичних та фізіологічних показників досліджених приведені у таблиці 1.
Таблиця 1
Усереднені дані фізичних та фізіологічних показників студентів
Показники
М±m
студенти курсанти
123±6,74 121±5,39
Артеріальний
тиск (мм.р.ст.)
Життєва ємкість
легень (л)
Вага (кг)
Показники
Стрибок у довжину з місця (см)
М±m
студенти курсанти
231±12
236±12,36
4,1±0,26
4,9±0,43
Зріст (см)
181±4,13
181±6,45
76±4,78
71±7,64
Біг на 60м (сек)
8,4±0,35
8,2±0,38
44±4,35
51±7,19
Біг на 1000 м
(хв.,сек.)
3,40±0,23
3,30±0,14
Сила (кг)
Як видно, курсанти мають перевагу по всім показникам, окрім зросту : ЖЄЛ на 19,5% , у вазі на 7%
, у силі на 16% , в бігу на 1000 м ( витривалості ) на 4,8%.
Результати розрахунків індексів наведені у таблиці 2.
Можна побачити, що : показники життєвого і силового індексів у більшості курсантів мають рівень
високий та вище середнього ( у студентів – середній ); показники стану серцево-судинної системи на
середньому рівні; швидкісний та швидкісно-силовий індекс на високому та вище середнього рівнях. Індекс
витривалості у студентів має значення середні та нижче середнього, курсантів – високі та вище середнього.
Показник
Життєвий
індекс
Силовий
індекс
Індекс
Робінсона
Індекс
Руф’є
Швидкісний
індекс
Швидкісносиловий
індекс
Індекс витривалості
Низький
Дані індексів за результатами тестувань (%)
Нижче
Середній
Вище
Високий
середнього
середнього
студ курс студ курс студ курс студ курс
14
38
86
15
47
студ
-
курс
-
-
-
21
2
46
13
12
13
21
72
5
4
38
25
46
36
7
13
4
22
-
-
-
8
96
62
-
17
4
13
-
-
-
-
33
13
53
68
14
19
-
-
-
-
2
2
38
26
60
72
5
-
36
15
37
36
20
19
2
30
Таблиця 2
2
Загальний підрахунок за всіма індексами не виявив серед досліджених осіб з низьким та нижче
середнього рівнів здоров’я ( рис.1 ).Так 6% курсантів і 31% студентів мають середній рівень
індивідуального соматичного здоров’я; 62% та 67% - вище середнього і тільки 2% студентів – високий ( у
курсантів – 32% ).
70%
60%
студент
курсант
50%
40%
30%
20%
10%
0%
С
ВС
В
Рис.1. Діаграма рівня соматичного здоров’я студентів і курсантів. С – середній рівень; ВС – вище
середнього; В – високий.
Висновки.
Проведені дослідження показали достатньо непоганий рівень індивідуального соматичного здоров’я
студентів та курсантів – майбутніх слідчих МВС та СБУ.
2. Найбільш розвитими є силові показники, а найнижчі результати були показані при тестуванні серцевосудинної системи та працездатності.
3. Курсанти мають краще індивідуальне соматичне здоров’я, ніж студенти.
4. Це дає можливість успішно формувати професійно-прикладні навички у які вступили до Академії
студентів ( в особливості курсантів ), не витрачаючи багато часу на ЗФП.
Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення динаміки змін рівня соматичного здоров’я
курсантів Інституту підготовки слідчих кадрів для СБ України та студентів факультету підготовки слідчих
кадрів для МВС України.
Література
1. Апанасенко Г.Л. Физическое развитие детей и подростков. – К.: Здоровья, 1985. – 80 с.
2. Бойко В.Ф. Методические материалы для подготовки слушателей к зачетам и экзаменам по курсу
физподготовки. – К.: КВШ МВД СССР, 1990. – 92 с.
3. Грачев О.К. Физическая культура: Учебное пособие / Под ред. доцента Е.В.Харламова. – М.: ИКЦ
«Март»; Ростов н/Д: Издательский центр «Март», 2005. – 464 с.
4. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе
физического воспитания. – К.: Олимпийская литература, 1999. – 230 с.
5. Лущак А. Роль спеціальної фізичної підготовки у навчально-тренувальному процесі працівників міліції
// Молода спортивна наука України: Зб. Наук. Ст. – Львів, 2000. – Вип.4. – с. 190 -193.
6. Физическая культура студента: Учебник / Под. Ред. В.И.Ильннича. М.: Гардарики, 2005. – 448с.
7. Ortis M. La defense perdonal policial y Buquei. – FALMA, Granada, Espana, 1999. – 120p.
1.
Надійшла до редакцію 05.12.2006р.ї
3
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
10
Размер файла
292 Кб
Теги
этап, начальной, оценки, индивидуальной, уровня, обучения, здоровье, соматического, студентов
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа