close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Звіт

код для вставкиСкачать
Державна митна служба України
Академія митної служби України
ЗВІТ
ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ НА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ МИТНИЦІ
Виконав:
курсант гр. К07-1
Маценько Н.Р.
Перевірив:
керівник практики від митниці
Тарасов В.Г.
Перевірив:
керівник від АМСУ
Курасова Є.Є.
Дніпропетровськ
2010
ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………....…...……….4
1 Порядок акредитації підприємств у митних органах…………………….5
2 Порядок застосування та заповнення періодичної митної декларації,
загальної митної декларації, тимчасової митної декларації, неповної митної
декларації……………………………………………………………………………6
3 Порядок використання бланків єдиного адміністративного документа
форми МД-2, додаткових аркушів форми МД-3, специфікації форми МД-8,
доповнення форми МД-6 при декларуванні товарів та транспортних засобів, що
переміщуються через митний кордон України суб’єктами ЗЕД………………...9
4 Порядок внесення змін та доповнень до вантажної митної декларації…..12
5 Порядок здійснення інформаційної взаємодії між митними органами та
ЦМУЛДЕР…………………………………………………………………………13
6 Правила заповнення та використання документів гарантії доставки
товарів………………………………………………………………………………15
7 Форма та правила заповнення й використання усіх документів контролю
доставки товарів (ПП, ПД, ПТП, ТР80ВН, ТР80ЗТ, ТР80, ЄТД)………………17
8 Порядок заповнення вантажної митної декларації в митних режимах:
переробка на митній території України; переробка за межами митної території
України; магазин безмитної торгівлі, митний склад……………………………20
9 Порядок нарахування та сплати митних платежів, в залежності від митного
режиму. Вивчити порядок заповнення граф 47, В та С у митній декларації
форми МД-2 та форми МД-3………………………………………………………30
10 Порядок здійснення митного контролю та оформлення товарів, що
переміщуються різними видами транспорту (автомобільному, залізничному,
повітряному,
морському
(річковому),
стаціонарними
засобами
транспортування)…………………………………………………………………..33
11 Порядок здійснення митного оформлення товарів, що містять об’єкти
інтелектуальної власності…………………………………………………………39
2
12 Умови ввезення гуманітарної допомоги на митну територію України та
порядок здійснення її митного контролю та митного оформлення…………….41
Висновок…………………………………………………………………..….….....43
Список використаної літератури………………………………………..…….…..44
3
Вступ
Невід`ємною складовою процесу підготовки спеціалістів в Академії
митної служби України є проходження виробничої практики. Враховуючи
завдання, практика проводилась на базі відділу митного оформлення №2
Дніпропетровської митниці з 29.06. по 16.07.2010 року.
Керівником практики від митниці призначено начальника віділу митного
оформлення №2 Тарасова Віктора Георгійовича.
Під час проходження виробничої практики курсант повинен показати
вміння використовувати набуті раніше теоретичні знання у практичній
діяльності.
Практична значимість проходження навчальної практики є оволодіння
практичними навиками проведення митного контролю та митного оформлення,
ознайомлення з специфікацією роботи відділів Дніпропетровської митниці.
Метою
проходження
даної
виробничої
практики
є
закріплення
курсантами практичних та методичних знань з організації митного контролю та
митного оформлення.
Згідно отриманого плану проходження практики мною було освоєно весь
запропонований матеріал, на основі якого виконаний цей звіт.
4
1. Порядок акредитації підприємств у митних органах
Згідно наказу Держмиткому від 31.05.1996, №237 «Про затвердження
Порядку ведення обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних
органах» слід зазначити, що для того, щоб здійснювати зовнішньоекономічні
операції, пов'язані з переміщенням товарів, транспортних засобів і інших
предметів через митний кордон України, суб'єкту господарської діяльності
необхідно стати на облік в митних органах України. Фiзичнi особи мають право
здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть з моменту набуття ними
цивiльної дiєздатностi згiдно з законами України. Фiзичнi особи, якi мають
постiйне мiсце проживання на територiї України, мають зазначене право, якщо
вони
зареєстрованi
як
пiдприємцi
згiдно
з
Законом
України
"Про
пiдприємництво". Фiзичнi особи, якi не мають постiйного мiсця проживання на
територiї України, мають зазначене право, якщо вони є суб'єктами
господарської дiяльностi за законом держави, в якiй вони мають постiйне мiсце
проживання або громадянами якої вони є. Юридичнi особи мають право
здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть вiдповiдно до їх статутних
документiв з моменту набуття ними статусу юридичної особи. До суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi може бути застосовано санкцiю у виглядi
тимчасового
зупинення
права
здiйснення
такої
дiяльностi.
Суб'єкт
зовнiшньоекономiчної дiяльностi, який одержав вiд цiєї дiяльностi у власнiсть
кошти, майно, майновi i немайновi права та iншi результати, має право
володiти, користуватися i розпоряджатися ними за своїм розсудом.
5
2. Порядок застосування та заповнення періодичної митної декларації,
загальної митної декларації, тимчасової митної декларації,
неповної митної декларації
Розкриття даного питання основане на статтi 83 Митного кодексу України
вiд 11.07.2002 N 92-IV (порядок застосування), постанов Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 25.12.2002 N 1985 "Деякi питання митного оформлення товарiв" вiд
10.12.2002 N 1909 та вiд 17.12.2002 № 1958 та 30.12.2003р. № 931 «Про
затвердження Порядку заповнення граф перiодичної митної декларації»;
вiдповiдно до статей 82 i 187 Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV
та 30.12.2003р. N 932 «Про затвердження Порядку застосування тимчасової та
неповної декларацiй вiдповiдно до митного режиму iмпорту (при випуску у
вiльний обiг)»; 02.06.2003 N 380 «Про затвердження Порядку проведення
митного оформлення товарiв, що вивозяться залізничним транспортом, з
використанням
загальної
вантажної
митної
декларації»
Порядок застосування регулюється МКУ ст. 83, 82 ПКМУ № 1985 накази
ДМСУ. У разі, якщо товари регулярно переміщуються через митний кордон
України однією і тією ж особою на одних і тих же умовах та підставах, митний
орган може дозволити такій особі подавати періодичну митну декларацію, яка
оформлюється на переміщення товарів за певний погоджений митним органом
період.
Особа
зобов'язана
подати
митну
декларацію,
заповнену
в
установленому порядку у 30-денний термін після оформлення періодичної
митної декларації.
Порядок заповнення граф періодичної митної декларації
Згідно з Інструкцією декларантом заповнюються такі графи: 1, 2, 3, 5, 8, 9,
11, 12, 14, 15, 15а, 17, 17а, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 54.
Графи 7, 48 і D заповнюються посадовою особою митного органу. За
номером, унесеним до графи 7, ПМД ставиться на контроль в Єдиній
автоматизованій інформаційній системі Державної митної служби України
(далі - ЄАІС Держмитслужби України). Інші графи ПМД не заповнюються.
6
Перелік причин та умови застосування тимчасової та неповної
декларацій
Декларування товарів із застосуванням тимчасової декларації можливе
виключно за бажанням декларанта, якщо:
а) товари переміщуються трубопровідним транспортом або лініями
електропередачі;
б) ціна товару у контракті визначається за формулою;
в) виникають спірні питання при:
визначенні митної вартості товарів;
визначенні країни походження товарів;
класифікації товарів згідно з УКТЗЕД.
Декларування товарів із застосуванням неповної декларації можливе, якщо
декларантом не подано один або декілька документів, потрібних для митного
оформлення товарів (крім документів, що підтверджують митну вартість,
походження, код товару згідно з УКТЗЕД), але надано підтвердження (факсова
копія або інший документ, що містить відповідну інформацію), що такі
документи: існують і є дійсними, не можуть бути подані з незалежних від
декларанта причин.
Заповнення граф тимчасової декларації
Тимчасова декларація заповнюється відповідно до Інструкції про порядок
заповнення
вантажної
митної
декларації,
затвердженої
наказом
Держмитслужби України від 09.07.97 № 307 (із змінами й доповненнями) і
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за № 443/2247 (далі Інструкція).
Згідно з Інструкцією декларантом заповнюються такі графи: А, В, 1, 2, 3,
5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15,15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54. Графи 7, 48, С та D
заповнюються інспектором митниці. Інші графи тимчасової декларації не
заповнюються.
7
Заповнення граф неповної декларації
Відповідно до Інструкції декларантом заповнюються такі графи: A, B, 1, 2,
3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 54. Графи 7, 48, C та D заповнюються
інспектором митниці. Інші графи неповної декларації не заповнюються.
Оформлення загальної вантажної митної декларацiї
Якщо товари регулярно вивозяться залiзничним транспортом за межi
митної територiї України одним суб'єктом ЗЕД за одним договором
(контрактом), то митниця вiдправлення може дозволити цьому суб'єктовi
подавати
загальну
вантажну
митну
декларацiю
(далi
-
ЗВМД),
що
оформлюється на товари, якi перемiщуватимуться окремими партiями протягом
певного перiоду, погодженого з цiєю митницею.
Рiшення про надання суб'єктовi ЗЕД дозволу на подання ЗВМД
приймається начальником митницi вiдправлення або вповноваженою ним
особою на пiдставi заяви цього суб'єкта.
До заяви додаються копiї документiв (зовнiшньоекономiчний договiр
(контракт) тощо), що пiдтверджують зазначенi в нiй вiдомостi.
Заява реєструється митним органом у встановленому порядку й
розглядається протягом 7 робочих днiв пiсля її реєстрацiї.
Зазначене рiшення начальника митницi або вповноваженої ним особи
оформлюється як резолюцiя на заявi та є пiдставою для подання ЗВМД
суб'єктом ЗЕД. Вiдмова в дозволi на подання ЗВМД надається в письмовому
виглядi на бланку митного органу й мiстить причини вiдмови.
У разi прийняття начальником митницi вiдправлення позитивного рiшення
суб'єкт ЗЕД заповнює ЗВМД згiдно з Порядком заповнення граф вантажної
митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту,
тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної
торгiвлi, затвердженим наказом Державної митної служби України вiд 30.06.98
N 380 i зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909.
8
3. Порядок використання бланків єдиного адмiнiстративного
документа форми МД-2, додаткових аркушiв форми МД-3, специфiкацiї
форми МД-8, доповнення форми МД-6 при декларуванні товарів та
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
суб’єктами ЗЕД
Згідно наказу ДМСУ від 09 липня 1997 р. № 307 «Про затвердження
Iнструкцiї
про
порядок
заповнення
вантажної
митної
декларації»
застосовується пiд час декларування транспортних засобiв i товарiв, що
перемiщуються через митний кордон України юридичними або фiзичними
особами, яким вони належать, або уповноваженими ними особами.
ВМД складається з єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2 як
комплект з чотирьох зброшурованих аркушiв або з єдиного адмiнiстративного
документа форми МД-4 як комплект з восьми зброшурованих аркушiв.
У разi потреби до єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2
можуть додаватися додатковi аркушi форми МД-3 як комплект з чотирьох
зброшурованих аркушiв, а до єдиного адмiнiстративного документа форми МД4 - додатковi аркушi форми МД-5 як комплект з восьми зброшурованих
аркушiв.
Кiлькiсть бланкiв єдиного адмiнiстративного документа форм МД-2 i
МД-4 та додаткових аркушiв вiдповiщшгдно форм МД-3 i МД-5, необхiдних
для митного оформлення однiєї ВМД, визначаються Держмитслужбою.
У разi коли у полi будь-якої графи ВМД не вистачає мiсця для внесення
обов'язкових вiдомостей або для проставлення посадовою особою митного
органу службових вiдмiток (внесення вiдомостей), вiдомостi зазначаються у
доповненнях, що є невiд'ємною частиною ВМД.
З єдиним адмiнiстративним документом форми МД-2 i додатковим
аркушем форми МД-3 використовується доповнення форми МД-6. З єдиним
адмiнiстративним документом форми МД-4 i додатковим аркушем форми МД5 використовується доповнення форми МД-7.
9
Порядок внесення вiдомостей до доповнення форм МД-6 i МД-7
визначається Держмитслужбою.
Електронна копiя ВМД повинна обов'язково мiстити вiдомостi,
наведенi у доповненнях форм МД-6 (у разi застосування бланкiв форм МД-2 i
МД-3) або МД-7 (у разi застосування бланкiв форм МД-4 i МД-5).
На всiх аркушах доповнення проставляється штамп "Пiд митним
контролем" пiд час прийняття ВМД до оформлення та особиста номерна
печатка пiд час завершення оформлення.
Пiд час митного оформлення товарiв у випадках, визначених
Держмитслужбою,
замiсть
додаткових
аркушiв
форм
МД-3
i
МД-5
допускається застосування специфiкацiї форми МД-8 (додаток 7).
Специфiкацiя оформляється на самокопiювальних бланках формату
А4. Кiлькiсть примiрникiв специфiкацiї повинна вiдповiдати кiлькостi аркушiв
у комплектi ВМД, що подається до митного оформлення. Кiлькiсть аркушiв у
кожному примiрнику специфiкацiї необмежена.
Разом iз специфiкацiєю подається її електронна копiя. Iнформацiя,
внесена до електронної копiї специфiкацiї, повинна вiдповiдати iнформацiї,
внесенiй декларантом до оригiналу.
На всiх аркушах специфiкацiї проставляється штамп "Пiд митним
контролем" пiд час прийняття ВМД до митного оформлення та особиста
номерна печатка пiд час завершення митного оформлення.
Бланки єдиного адмiнiстративного документа форм МД-2 i МД-4,
додаткових аркушiв вiдповiдно форм МД-3 i МД-5, доповнення форм МД-6 i
МД-7, специфiкацiї форми МД-8 виготовляються друкарським способом за
зразками, затвердженими Держмитслужбою. Замовниками та реалiзаторами
бланкiв можуть бути як Держмитслужба, так i суб'єкти пiдприємницької
дiяльностi.
Комплект
бланкiв
форми
МД-2
використовується
для
заявлення
вiдомостей про один товар. Комплект додаткових аркушiв форми МД-3
використовується як доповнення до комплекту бланкiв форми МД-2, якщо у
10
ВМД заявляються вiдомостi про партiю товарiв, до складу якої входять два i
бiльше товарiв, якi мають рiзнi коди згiдно з УКТЗЕД, а також якщо товари з
однаковим кодом згiдно з УКТЗЕД мають рiзнi данi (країну походження,
ознаки та характеристики, що впливають на рiвень оподаткування, тощо). У
кожному з комплектiв додаткових аркушiв форми МД-3 можуть заявлятися
вiдомостi про три товари. Кiлькiсть комплектiв бланкiв форми МД-3, що
використовуються при декларуваннi партiї товарiв, необмежена. У випадках,
визначених пунктом 8 цього роздiлу, замiсть додаткових аркушiв форми МД-3
допускається застосування специфiкацiї форми МД-8. Кiлькiсть примiрникiв
специфiкацiї форми МД-8 має вiдповiдати кiлькостi аркушiв у комплектi ВМД,
що подається до оформлення. Кiлькiсть аркушiв у кожному примiрнику
специфiкацiї необмежена.
Порядок оформлення, розподiлу та використання аркушiв ВМД форм МД2, МД-3, МД-4, МД-5, МД-6, МД-7 i МД-8 визначається Держмитслужбою.
11
4. Порядок внесення змін та доповнень до вантажної митної декларації
Згідно ст. 90 МКУ «Зміна, доповнення та відкликання митної декларації», з
дозволу митного органу вiдомостi, зазначенi у митнiй декларацiї, можуть бути
змiненi чи доповненi, а подана митна декларацiя вiдкликана.
З дозволу митного органу вiдомостi, зазначенi у митнiй декларацiї, можуть
бути змiненi чи доповненi, а подана митна декларацiя вiдкликана.
Змiна, доповнення чи вiдкликання можуть бути здiйсненi лише до
моменту
прийняття
митним
органом
митної
декларацiї
до
митного
оформлення.
Змiна, доповнення та вiдкликання митної декларацiї пiсля її прийняття
митним органом до митного оформлення не допускаються. Внесення до митної
декларацiї змiн чи доповнень, якi мають iстотне значення для застосування
процедур митного контролю щодо товарiв i транспортних засобiв або
впливають на умови оподаткування товарiв чи застосування до них заходiв
нетарифного регулювання, здiйснюється шляхом подання митному органу
нової митної декларацiї, якщо це дозволяється вiдповiдно до цього Кодексу.
Посадовi особи митних органiв не мають права заповнювати митну
декларацiю, змiнювати чи доповнювати вiдомостi, зазначенi в митнiй
декларацiї, за винятком внесення до неї вiдомостей, що належать до
компетенцiї митних органiв.
12
5. Порядок здійснення інформаційної взаємодії
між митними органами та ЦМУЛДЕР
Посилаючись на наказ ДМСУ від 05.08.2004р. № 576 «Про затвердження
Порядку взаємодiї митних органiв з Центральним митним управлiнням
лабораторних дослiджень та експертної роботи при проведеннi митного
контролю й митного оформлення товарiв i транспортних засобів» мможна
сказати наступне.
З метою вдосконалення боротьби з митними правопорушеннями,
посилення контролю за правильнiстю декларування товарiв та вивезенням
окремих видiв готової продукцiї, для активiзацiї роботи експертних пiдроздiлiв
Центрального митного управлiння лабораторних дослiджень та експертної
роботи, створення належних умов для їх роботи було введено у дію Наказ
ДМСУ від
05.08.2004 N 576, який і регулює ці питання.
Порядок врегульовує питання, що належать до процедур:
*Направлення запитiв митних органiв до Управлiння проводиться
митними органами при здiйсненнi ними митного контролю та митного
оформлення товарiв, якщо виникла потреба в спецiальних знаннях iз рiзних
галузей науки, технiки, мистецтвознавства тощо.
*Взяття проб i зразкiв товарiв митними органами. Проби та зразки товарiв
беруться у мiнiмальнiй кiлькостi, яка забезпечує можливiсть проведення їх
дослiдження.
*Проведення
дослiджень
експертними
пiдроздiлами
Управлiння
здiйснюється спецiалiстами експертних пiдроздiлiв Управлiння вiдповiдно до
доручення керiвництва пiдроздiлу або Управлiння протягом термiну, який не
повинен перевищувати одного мiсяця з дня надходження проб i зразкiв до
лабораторiї, а також термiну зберiгання товару.
*Надання
експертними
пiдроздiлами
Управлiння
висновкiв
за
результатами дослiджень. Спецiалiст експертного пiдроздiлу Управлiння готує
13
висновок, який повинен мiстити повноцiннi вiдповiдi на питання, поставленi
митним органом, iз застосуванням термiнологiї вiдповiдно до Української
класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
*Обмiн iнформацiйними матеріалами. Уповноваженi посадовi особи
експертних пiдроздiлiв Управлiння мають право користуватися реєстрами
класифiкацiйних рiшень та статистичними базами митного оформлення.
Управлiння та митнi органи обмiнюються iнформацiєю про певнi види товарiв,
характеристики яких є визначальними для класифiкацiї та їх iдентифiкацiї.
14
6. Правила заповнення та використання документів
гарантії доставки товарів
Дане питання розкрите відповідно ПКМУ N 700 вiд 29 червня 1996 р. «Про
Положення про надання митним органам України фiнансових гарантiй щодо
обов'язкової доставки».
Фiнансова
гарантiя
-
спосiб
забезпечення
виконання
зобов'язань
перевiзника щодо вивезення товару за межi митної територiї України.
Надання
фiнансової
гарантiї
Держмиткому
передбачає
безумовне
зобов'язання гаранта сплатити митний борг у разi невиконання перевiзником
зобов'язання щодо вивезення товару.
Фiнансовi гарантiї митним органам надаються гарантом. Фiнансове
забезпечення наданих гарантiй провадиться гарантом шляхом укладання
договорiв страхування вiдповiдальностi перевiзника перед митними органами
щодо обов'язкової своєчасної доставки товару до митницi призначення iз
страховиком аби шляхом отримання вiд перевiзника застави у розмiрi митного
боргу, чи отримання гарантiйного листа уповноваженого банку на суму
митного боргу.
Операцiя МДП - це перевезення на умовах Конвенцiї МДП територiєю
України - з митницi вiдправлення або промiжної митницi в митницю
призначення або промiжну митницю. На умовах операцiї МДП здiйснюється
перевезення
митною
територiєю
України
товарiв,
не
заборонених
законодавством України для перемiщення через її територiю.
Держатель книжки МДП, який здiйснює МДП i прибуває в Україну з iншої
країни, або держатель книжки МДП, який здiйснює МДП i виїжджає за кордон,
повинен мати: реєстрацiйнi документи на транспортний засiб i посвiдчення
водiя, що вiдповiдають вимогам Конвенцiї про дорожнiй рух (Вiдень, 1968); на
транспортному
засобi
-
реєстрацiйний
номерний
знак,
лiтери
якого
вiдповiдають латинському алфавiтовi, прямокутнi таблички з надписом "TIR",
що вiдповiдають вимогам статтi 16 Конвенцiї МДП, а також розпiзнавальний
15
знак держави, у якiй зареєстровано цей транспортний засiб; Свiдоцтво про
допущення.
При транзитi товарiв через митну територiю України може застосовуватись
один з таких заходiв гарантування доставки товарiв у митницю призначення,
крiм перевезення на умовах МДП: надання власником або володiльцем товарiв
(уповноваженою
ним
особою)
гарантiй
митним
органам;
охорона
й
супроводження товарiв митними органами; в) перевезення товарiв митним
перевiзником.
16
7. Форма та правила заповнення й використання усіх документів
контролю доставки товарів (ПП, ПД, ПТП, ТР80ВН, ТР80ЗТ, ТР80, ЄТД)
Згідно наказу ДМСУ 03.07.06 № 55 «Про затвердження Порядку
заповнення й використання попереднього повiдомлення митного органу про
намiр увезти товари на митну територiю України та про внесення змiни до
наказу Держмитслужби України вiд 12.12.2005 N 1220», ПТП – надаз ДМСУ
№396 від 17.04.08,
Попереднє повiдомлення (ПП) - документ контролю за доставкою, який
використовується у разi ввезення товарiв на митну територiю України. ПП
подається декларантом митному органу за мiсцезнаходженням суб'єкта ЗЕД, на
адресу якого ввозитимуться товари.
ПП подається у двох примiрниках.
Пiд час прийняття ПП посадова особа митного органу перевiряє
правильнiсть заповнення ПП i його електронної копiї, присвоює їм
реєстрацiйний номер та на зворотному боцi обох паперових примiрникiв ПП
проставляє вiдтиск штампа "Пiд митним контролем", чим засвiдчує взяття
цього документа на контроль.
Один примiрник ПП з реєстрацiйним номером i штампом митного органу
повертається особi, яка подала ПП, другий зберiгається в митному органi в
окремiй тецi для поставлених на контроль ПП.
ПП чинне протягом трьох мiсяцiв з дня прийняття його митним органом,
тобто з дня присвоєння ПП реєстрацiйного номера та проставлення на його
паперових примiрниках вiдтиска штампа "Пiд митним контролем". Пiсля
закiнчення цього строку здiйснення пропуску товарiв за цим ПП забороняється.
Iнформацiя з вiдтиска штампа "Пiд митним контролем" заноситься до
графи "D" електронної копiї ПП.
Заповнення ПП
Декларантом заповнюються такi графи ПП: 1, 2, 3, 8, 26, 29, 31, 33, 35, 42, 54.
Графа 7 заповнюється посадовою особою митного органу.
17
Попередня вантажна митна декларація (ПД) - документ, що
складається на бланку уніфікованого адміністративного документа форми МД2 (МД-3), містить у собі відомості про товари, які будуть увезені на митну
територію України, і є одним із документів контролю за їх доставкою.
Оформлюється митницею призначення.
Пропуск окремих видiв товарiв здiйснюється без подання ПД за умови їх
митного
оформлення
в
зонi
дiяльностi
пiдроздiлу
митного
органу,
розташованого в пунктi пропуску на митному кордонi України.
У разi ввезення на митну територiю України окремих видiв товарiв, ранiше
вивезених з України пiд зобов'язання про зворотне ввезення, ПД не подається.
Як
документ контролю
за доставкою
в
митний
орган
призначення
використовується ПП, оформлене на пiдставi ВМД на вивезення цих товарiв.
При перемiщеннi товарiв через митний кордон України в мiжнародних
поштових вiдправленнях ПД не подається.
Повiдомлення про транзитне перемiщення (ПТП) та його електронна
копiя. ПТП складається посадовою особою митницi вiдправлення, декларантом
або перевiзником, як правило, на партiю товарiв. Форму ПТП наведено в
додатку 1 до цього Порядку.
ПТП оформлюється в трьох примiрниках на аркушах паперу формату А4
посадовою особою митницi вiдправлення й реєструється нею в окремому
журналi,
форма
якого
визначається
цiєю
митницею
з
урахуванням
особливостей перемiщення товарiв рiзними видами транспорту. Структуру
порядкового номера ПТП наведено в додатку 2 до цього Порядку.
При ввезеннi товарiв автомобiльним транспортом на митну територiю
України з будь-якою метою, крiм транзиту, у ПТП обов'язково зазначається
мiсце прибуття товарiв, яке визначається посадовою особою митницi
вiдправлення за Перелiком мiсць прибуття автотранспорту, затвердженим
наказом Держмитслужби України вiд 15.11.99 N 721 (зi змiнами й
доповненнями) i зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 06.12.99 за N
839/4132, на пiдставi iнформацiї, наданої перевiзником. У разi вiдсутностi такої
18
iнформацiї посадова особа митницi самостiйно визначає час i мiсце доставки
зазначених товарiв для здiйснення митного контролю та митного оформлення.
Особа або перевiзник, яка прийняла заявленi товари до перевезення, надає
митницi
вiдправлення
зобов'язання
доставити
цi
товари
в
митницю
призначення в строк, установлений митницею вiдправлення, про що
власноручно вчиняє вiдповiдний запис у всiх примiрниках ПТП.
Для здiйснення контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються мiж
митницями в межах митної територiї України, використовуються внутрiшнiй
транзитний документ (далi - ВТД), заповнений згiдно з цим Порядком, та його
електронна копiя.
ВТД виготовляється i заповнюється за допомогою друкувального
пристрою ПЕОМ на аркушах паперу формату А4 за формою, яка вiдповiдає
бланкам унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД-2 (МД-3).
При митному оформленнi ВТД митнi збори за митне оформлення не
нараховуються i не сплачуються.
ВТД не складається, якщо контроль за перевезенням цих товарiв
здiйснюється з використанням iншого контрольного документа: попередньої
вантажної митної декларацiї на окремi види товарiв (далi - ПД), перелiк яких
установлюється Держмитслужбою, попереднього повiдомлення (далi - ПП),
експортної вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) чи транзитної ВМД.
У разi ввезення товарiв на митну територiю України (з будь-якою метою,
крiм транзиту iноземних товарiв) через морськi (рiчковi) порти та аеропорти зi
змiною виду транспорту чи без такої цi товари направляються прикордонною
митницею з вантажного термiналу (складу, майданчика, зони митного
контролю тощо) аеропорту чи порту в митницю призначення за ВТД, ПД або
ПП.
19
8. Порядок заповнення вантажної митної декларації
залежно від митних режимів
Згідно статті 111 «Митнi процедури на транспортi», наказу ДМСУ від 30
червня 1998 року № 380 «Про затвердження Порядку заповнення граф
вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту,
транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину
безмитної торгівлі» та №307.
Цей Порядок визначає особливостi заповнення граф вантажної митної
декларацiї (далi - ВМД) вiдповiдно до митних режимiв згiдно з Iнструкцiєю про
порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом
Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами й доповненнями) i
зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (далi
Iнструкцiя), i класифiкаторами, затвердженими цим самим наказом, якщо не
передбачено iнше.
Вiдповiдно до пункту 1.4 Iнструкцiї внесення вiдомостей за браком мiсця
на лицьовому боцi ВМД проводиться на зворотному боцi ВМД форм МД-2,
МД-3 (МД-8). В електроннiй копiї цi вiдомостi обов'язково вносяться до
вiдповiдної графи.
Печатки й штампи контрольних органiв (фiтосанiтарного, ветеринарного,
екологiчного, радiологiчного та iнших видiв контролю) можуть у разi потреби
проставлятися на зворотному боцi ВМД форми МД-2.
Окремi ВМД на товари, що входять до однiєї партiї, оформлюються
незалежно вiд фактурної вартостi цих товарiв за наявностi в партiї:
товарiв, до яких застосовуються рiзнi митнi режими;
товарiв, за якi в межах одного зовнiшньоекономiчного договору
(контракту) передбачено розрахунки рiзних форм (наприклад, бартер та
грошовi розрахунки) чи в рiзнiй валютi, або якщо за частину товару розрахунки
мiж сторонами договору (контракту) не здiйснюються;
20
товарiв,
що
перемiщуються
за
рiзними
зовнiшньоекономiчними
договорами (контрактами), у тому числi на виконання посередницьких
договорiв;
товарiв, що пiдлягають експортному контролю, i товарiв, що не
пiдлягають експортному контролю;
товарiв, визнаних вiдповiдною Комiсiєю з питань гуманiтарної
допомоги гуманiтарною допомогою, i товарiв, якi не визнано гуманiтарною
допомогою.
Окремi ВМД на товари, що входять до однiєї партiї, можуть
оформлюватися незалежно вiд фактурної вартостi цих товарiв у таких
випадках:
при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi;
при випуску товарiв з митного лiцензiйного складу (далi - МЛС);
за наявностi в партiї товарiв, що пiдлягають сертифiкацiї, та товарiв, що
не пiдлягають сертифiкацiї (у разi потреби);
за наявностi в партiї товару, який є об'єктом порушення митних правил.
При декларуваннi партiї товарiв, якi вивозяться за межi зони митного
контролю морського (рiчкового) пункту пропуску через державний кордон
України протягом двох i бiльше календарних днiв вiдповiдно до митного
режиму iмпорту.
Одна ВМД на кiлька партiй товару може оформлюватися в таких
випадках:
при декларуваннi вiдповiдно до митного режиму транзиту товарiв, що
одночасно надходять на прикордонну станцiю за мiсцем увезення товарiв на
митну територiю України з однiєї станцiї вiдправлення, розташованої за
межами
України,
вiд
одного
вантажовiдправника
на
адресу
одного
вантажоодержувача на одну станцiю призначення, розташовану за межами
України, незалежно вiд кiлькостi залiзничних накладних на дрiбнi, контейнернi
чи повагоннi вiдправлення;
21
при декларуваннi мiжнародних поштових вiдправлень (далi - МПВ)
незалежно вiд кiлькостi митних декларацiй CN 23 за умови, що в цих МПВ
перемiщуються товари одного найменування одним вiдправником на адресу
одного одержувача в одному митному режимi, пред'явленi одночасно до
митного контролю;
при декларуваннi машин, обладнання, механiзмiв, установок, приладiв
тощо, якi класифiкуються за одним товарним кодом згiдно з Українською
класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi як складений товар,
але з урахуванням особливостей транспортування та монтажу ввозяться на
митну територiю України в розiбраному станi на кiлькох транспортних засобах
(за кiлькома товаротранспортними накладними) на адресу одного одержувача;
при декларуваннi однорiдних товарiв, що перевозяться залiзничним
транспортом, якщо перевезення цих товарiв можна здiйснити за однiєю
накладною;
при декларуваннi консолiдованих вантажiв пiд час розмiщення їх на
митних
лiцензiйних
складах
транспортно-експедицiйних
органiзацiй,
включених до перелiку пiдприємств - резидентiв України, пiд час провадження
якими зовнiшньоекономiчної дiяльностi застосовується режим сприяння,
вiдповiдно до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.99 N
593 "Про сприяння зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi";
при випуску товарiв з МЛС;
при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi;
при використаннi певних типiв ВМД, визначених Держмитслужбою
України.
Залежно від режиму і напряму переміщення товарів вирішується і порядок
заповнення вантажної митної декларації. Як приклад розглянемо заповнення
граф ВМД при декларуваннi товарiв, що вивозяться (вивезенi) за межi митної
територiї України.
22
Графа 1 "Декларацiя"
У першому пiдроздiлi зазначається 2-значний лiтерний код напрямку
перемiщення товарiв "ЕК" (ІМ)- вивезення з України (ввезення в Україну).
У другому пiдроздiлi зазначається код митного режиму вiдповiдно до
Класифiкатора митних режимiв, що затверджується Держмитслужбою.
При зворотному вивезеннi товарiв пiсля їх тимчасового ввезення на митну
територiю України та при поверненнi за межi митної територiї України певного
обсягу товарiв, переробка яких на митнiй територiї України не була здiйснена, а
також при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi
протягом календарного мiсяця, у другому пiдроздiлi зазначається код "00".
У третьому пiдроздiлi зазначається лiтерний код типу декларацiї згiдно з
Класифiкатором типiв декларацiй, наведеним у додатку 2 до цiєї Iнструкцiї.
Графа 2 "Вiдправник/Експортер"
У графi зазначаються вiдомостi про вiдправника вiдповiдно до
товаросупровiдних
документiв.
При
декларуваннi
товарiв
за
зовнiшньоекономiчними договорами, укладеними на пiдставi посередницьких
договорiв мiж резидентами, у графi зазначаються вiдомостi про власника
товарiв. Якщо при цьому власник товарiв не є вiдправником, то в графi
зазначаються вiдомостi про власника товарiв i вчиняється запис "Див. доп.", а в
доповненнi наводяться вiдомостi про вiдправника товарiв вiдповiдно до
товаросупровiдних документiв.
Графа 3 "Форми"
Графа заповнюється завжди. У першому пiдроздiлi графи зазначається
порядковий номер комплекту, у другому - загальна кiлькiсть комплектiв форми
МД-2, МД-3.
Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"
Графа заповнюється завжди. У графi зазначається загальна кiлькiсть
долучених до ВМД комплектiв доповнень МД-6, складених декларантом, i
через знак "/" - кiлькiсть аркушiв у примiрнику специфiкацiї форми МД-8.
Графа 5 "Всього товарiв"
23
Зазначається загальна кiлькiсть задекларованих у ВМД товарiв.
Кiлькiсть
товарiв повинна
заповнюються.
При
вiдповiдати
використаннi
кiлькостi
специфiкацiї
граф
форми
31
ВМД,
МД-8
що
в графi
зазначається загальна кiлькiсть найменувань товарiв, задекларованих у ВМД.
Графа 6 "Всього мiсць"
Графа заповнюється у разi, якщо стосовно товарiв, що декларуються,
пiсля їх розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься
мiжнародне перевезення. Зазначається загальна кiлькiсть вантажних мiсць
задекларованих у ВМД товарiв вiдповiдно до товаросупровiдних документiв,
пакувальних аркушiв.
Графа 7 "Довiдковий номер"
За бажанням декларанта зазначається наданий ним порядковий номер
ВМД. Пiдтверджувати такий номер непотрiбно.
Графа 8 "Одержувач"
У графi наводяться вiдомостi про одержувача - нерезидента, на адресу
якого повинен бути доставлений товар згiдно iз зовнiшньоекономiчним
договором (контрактом) або iншим документом, який пiдтверджує намiри
сторiн.
Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"
У
графi
зазначаються
вiдомостi
про
резидента,
що
уклав
зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), у тому числi комiсiонера - при
декларуваннi товарiв за зовнiшньоекономiчним договором, укладеним на
пiдставi договору комiсiї мiж резидентами. При розмiщеннi товарiв у митний
режим переробки за межами митної територiї України зазначаються реквiзити
векселедавця або особи, що надала письмове зобов'язання щодо ввезення
готової продукцiї (продуктiв переробки) в установлений перiод.
Графа 11 "Торговельна країна/Країна виробництва"
У графi зазначається згiдно з поданими документами лiтерний код
альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни, мiсцезнаходження
особи, з якою українським суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi
24
укладено договiр, або iнший документ, що засвiдчує намiри сторiн. При
декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом
календарного місяця, графа не заповнюється.
Графа 19 "Контейнер"
Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, пiсля їх
розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься мiжнародне
перевезення. У графi зазначається iнформацiя щодо способу вивезення товарiв.
Проставляються: "1", якщо товари прямують у контейнерi і "0", якщо товари
прямують не в контейнерi або в разi вiдсутностi вiдомостей про спосiб
перевезення товарiв.
Графа 20 "Умови поставки"
Графа заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються за
договорами (контрактами) купiвлi-продажу, мiни, комiсiї.
Графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком"
У лiвому пiдроздiлi наводиться вiдповiдно до Класифiкацiї валют,
затвердженої наказом Держкомстату вiд 08.07.2002 N 260. При декларуваннi
товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця,
у правому пiдроздiлi графи зазначається у валютi України загальна вартiсть цих
товарiв (у цiнах продажу).
Графа 23 "Курс валюти"
У графi наводиться офiцiйний курс гривнi до iноземної валюти,
зазначеної в лiвому пiдроздiлi графи 22 ВМД, установлений Нацiональним
банком України на дату прийняття митним органом декларацiї до оформлення.
Графа 24 "Характер угоди"
У лiвому пiдроздiлi графи зазначається код характеру договору
(контракту) згiдно з Класифiкатором характерiв угод, що вiдповiдає валютi
розрахунку. У правому пiдроздiлi графи наводиться лiтерний код валюти
розрахунку вiдповiдно до Класифiкацiї валют. При декларуваннi товарiв в
митний режим магазину безмитної торгiвлi та при декларуваннi товарiв,
25
проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного місяця, графа
не заповнюється.
Графа 25 "Вид транспорту на кордонi"
Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, пiсля їх
розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься мiжнародне
перевезення.
Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"
Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються,
здiйснюється перемiщення митною територiєю України.
Графа 28 "Фiнансовi та банкiвськi вiдомостi"
У графi наводяться вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору
(контракту) фiнансовi та банкiвськi вiдомостi про особу, що здiйснює
розрахунки
за
зовнiшньоекономiчним
договором
(контрактом).
При
декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму митного складу графа не
заповнюється.
Графа 29 "Митний орган виїзду/в'їзду"
Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, пiсля їх
розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься мiжнародне
перевезення. У графi зазначаються найменування митного органу (регiональної
митницi, митницi) i дев'ятизначний код пункту пропуску, через який
передбачається вивезення товарiв.
Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товарiв"
Зазначаються точнi данi про товар.
Графа 32 "Товар N"
У графi проставляється порядковий номер товару, що декларується в
графi 31 ВМД.
Графа 33 "Код товару"
Якщо не передбачено iнше, то в першому пiдроздiлi графи зазначаються
першi 8 знакiв коду товару згiдно з УКТЗЕД. У другому пiдроздiлi графи
зазначаються дев'ятий та десятий знаки коду товару згiдно з УКТЗЕД. При
26
декларуваннi товарiв у митний режим митного складу в першому пiдроздiлi
графи зазначаються першi шiсть знакiв коду товару згiдно з УКТЗЕД. Другий
та третiй пiдроздiли графи не заповнюється.
Графа 34 "Код країни походження"
У лiвому пiдроздiлi "а" графи зазначається вiдповiдно до Класифiкацiї
держав свiту лiтерний код альфа-2 країни походження товару, описаного в
графi 31 ВМД i класифiкованого згiдно з УКТЗЕД у графi 33 ВМД. При
декларуваннi товарiв, що розмiщуються в митний режим митного складу графа
не заповнюється.
Графа 35 "Вага брутто (кг)"
У графi зазначається вага брутто (у кiлограмах) товару, описаного в
графi 31 ВМД. При декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної
торгiвлi протягом календарного Місяця графа не заповнюється.
Графа 36 "Преференцiя"
У графi зазначається вiдповiдно до Класифiкатора пiльг в обкладеннi
товарiв вивiзним митом, що затверджується Держмитслужбою, тризначний
цифровий код пiльги в обкладеннi товару вивiзним митом, передбаченої
законодавством щодо товару, описаного в графi 31 ВМД i класифiкованого в
графi 33 ВМД. Графа не заповнюється: при декларуваннi товарiв вiдповiдно до
митного режиму митного складу, при декларуваннi товарiв вiдповiдно до
митного режиму магазину безмитної торгiвлi, при декларуваннi товарiв,
проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного місяця.
Графа 37 "Процедура"
У графi проставляється код процедури перемiщення товарiв вiдповiдно
до заявленого митного режиму.
Графа 38 "Вага нетто (кг)"
Зазначається вага нетто в кiлограмах товару.
Графа 39 "Квота"
Графа заповнюється для товарiв, щодо яких установлено кiлькiснi
обмеження.
27
Графа 39 "Квота"
Графа заповнюється для товарiв, щодо яких установлено кiлькiснi
обмеження. У графi проставляється код вiдповiдно до Класифiкатора
документiв попереднього документа. При вивезеннi продуктiв переробки
(товарної продукцiї, супутнiх продуктiв переробки та вiдходiв), що утворилися
в результатi переробки ввезених у митному режимi переробки на митнiй
територiї України товарiв, i при поверненнi товарiв, переробка яких не була
здiйснена, зазначаються реквiзити ВМД, згiдно з якою (якими) товари
ввозилися в митному режимi переробки на митнiй територiї України.
Графа 41 "Додатковi одиницi вимiру"
Якщо для класифiкацiйної позицiї за УКТЗЕД товару, опис якого
наведено в графi 31 ВМД, передбачено додаткову одиницю вимiру, то в графi
зазначаються код цiєї одиницi вимiру.
Графа 42 "Цiна товару"
У графi наводиться фактурна вартiсть товару у валютi України за
курсом, установленим Нацiональним банком України на день прийняття ВМД
до оформлення.
При декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi
протягом календарного місяця графа не заповнюється.
Графа 44 "Додаткова iнформацiя/Поданi документи/Сертифiкати i
дозволи"
У графi зазначаються коди згiдно з Класифiкатором документiв i
реквiзити документiв, поданих при декларуваннi. При декларуваннi товарiв,
проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного місяця графа не
заповнюється.
Графа 45 "Коригування"
Графа заповнюється у разi нарахування податкiв та зборiв. У графi
зазначається у валютi України митна вартiсть товару. При декларуваннi
товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця,
у графi наводиться митна вартiсть товару, яка дорiвнює митнiй вартостi цього
28
товару, зазначенiй у попередньому документi (у графi 45 тiєї ВМД, номер якої
зазначено в графi 40 ВМД, що подається).
Графа 46 "Статистична вартiсть"
У графi зазначається митна вартiсть товару в тисячах гривень, що
округлюється за правилами округлення.
Графа 47 "Нарахування платежiв"
У цiй графi основного та додаткових аркушiв ВМД наводяться
вiдомостi про нарахування вивiзного мита та митних зборiв. При розмiщеннi
товару в митний режим митного складу в графi зазначається номер дозвiльного
документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу.
Якщо товар, перебуваючи в режимi митного складу, попередньо розмiщувався
на iнший митний лiцензiйний склад, то в графi пiсля номера дозвiльного
документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу, на
який розмiщується цей товар, зазначається номер дозвiльного документа на
право вiдкриття та експлуатацiї iншого митного лiцензiйного складу. При
розмiщеннi товару в митний режим магазину безмитної торгiвлi в графi
зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття магазину
безмитної торгiвлi. При цьому, якщо товар, що декларується, був попередньо
розмiщений на митний лiцензiйний склад, то в графi також зазначається номер
дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного
складу.
Графа 50 "Принципал"
Графа заповнюється коли здiйснюється перевезення товарiв митною
територiєю України. У графi зазначаються вiдомостi (лiтерний код альфа-2
країни мiсцезнаходження вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту.
Графа 54 "Мiсце та дата:"
У
графi
зазначаються
мiсцезнаходження
(мiсце
проживання)
декларанта, зазначеного в графi 14 ВМД, прiзвище, iнiцiали працiвника
підприємства.
29
9. Порядок нарахування та сплати митних платежів
При митному оформленні, взалежності від режиму справляються насупні
платежі:
- мито (ЗУ «Про ЄМТ» від 05.02.92) № 2097 – XII, НДМСУ від 23.01.06
№30 «Про затвердження порядку справляння ввізного (вивізного) та особливих
видів мита»)
- акцизний збір (Декрет «Про акцизний збір» від 26.12.92 №18-92, НДМСУ
від 21.01.00 №33 «Про затвердження інструкції про порядок справляння
акцизного збору в році ввезення товарів суб’єктами ЗЕД»)
- ПДВ (ЗУ «Про ПДВ» № 168/97 від 03.04.97, ПКМУ №66 від 27.01.97
«Про затвердження порядк справляння ПДВ та акцизног збору в році ввезення
товарів суб’єктами ЗЕД на МТУ», НДМСУ від 27.09.06 №821 «Про
затвердження Порядкуспрвляння ПДВ під час митного оформлення товарів,
імпортованих на МТУ»).
Нарахування та сплата мита
Мито нараховується митним органом України вiдповiдно до положень
цього Закону i ставок Єдиного митного тарифу України, чинними на день
подання митної декларацiї, i сплачується як у валютi України, так i в iноземнiй
валютi, яку купує Нацiональний банк України. Мито вноситься до державного
бюджету України.
При визначеннi митної вартостi i сплатi мита iноземна валюта
перераховується у валюту України за курсом Нацiонального банку України,
який застосовується для розрахункiв по зовнiшньоекономiчних операцiях i дiє
на день подання митної декларацiї.
Мито сплачується митним органам України, а стосовно товарiв та iнших
предметiв, що пересилаються в мiжнародних поштових вiдправленнях, пiдприємствам зв'язку. Порядок надання вiдстрочки та розстрочки сплати мита
встановлюється Державною митною службою України.
30
Увiзне мито
*Увiзне мито справляється при здiйсненнi митного оформлення
товарiв, що ввозяться за вантажною митною декларацiєю на митну територiю
України, з урахуванням виняткiв, передбачених законодавством.
*Увiзне мито справляється за ставками, установленими Законом
України "Про Митний тариф України".
Вивiзне мито
* Вивiзне мито справляється при здiйсненнi митного оформлення
товарiв, що вивозяться за ВМД за межi митної територiї України, з
урахуванням виняткiв, передбачених законодавством.
* Вивiзне мито справляється за ставками, установленими законами
України.
Особливi види мита (антидемпiнгове, спецiальне та компенсацiйне)
застосовуються з метою захисту економiчних iнтересiв України, українських
виробникiв i у випадках, передбачених Законами України "Про захист
нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту", "Про захист
нацiонального
товаровиробника
вiд
субсидованого
iмпорту",
"Про
застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну", якщо iнше не
передбачено мiжнародними угодами (договорами).
Порядок нарахування митних платежів
в залежності від митного режиму
Iмпорт.
1. Ввiзне (iмпортне) мито сплачується на загальних пiдставах за
ставками Митного тарифу України, чинними на день оформлення ВМД.
2. Акцизний збiр сплачується на загальних пiдставах за ставками,
встановленими
вiдповiдними
законами
для
пiдакцизних
товарiв,
що
iмпортуються в Україну.
3. Податок на додану вартiсть (далi - ПДВ) сплачується на загальних
пiдставах вiдповiдно до Закону України вiд 03.04.97 N 168/97-ВР "Про податок
на додану вартiсть" за ставкою, що дiє на день оформлення ВМД.
31
Реiмпорт.
1. Ввiзне (iмпортне) мито не сплачується на пiдставi пункту є) статтi 19
Закону України вiд 05.02.92 N 2097-ХII "Про Єдиний митний тариф" за умови
пiдтвердження українського походження товару.
2. Акцизний збiр сплачується на загальних пiдставах за ставками,
встановленими вiдповiдними законами України як для пiдакцизних товарiв, що
iмпортуються.
3. ПДВ сплачується на загальних пiдставах вiдповiдно до Закону
України "Про податок на додану вартiсть" за ставкою, що дiє на день
оформлення ВМД.
Експорт.
1. Вивiзне (експортне) мито сплачується на загальних пiдставах за
ставками, встановленими на експорт вiдповiдними законами України.
2. Акцизний збiр не сплачується вiдповiдно до статтi 5 Декрету Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 26.12.92 N 18-92 "Про акцизний збiр".
3. ПДВ у вiдповiдностi до пункту 6.2.1 пункту 6.2 статтi 6 Закону України
"Про податок на додану вартiсть" не сплачується.
Реекспорт.
1. Вивiзне (експортне) мито сплачується на загальних пiдставах за
ставками, встановленими на експорт вiдповiдними законами України.
2. Вiдповiдно до статтi 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про
акцизний збiр" акцизний збiр не сплачується як при експортi товарiв.
3. ПДВ у вiдповiдностi до пункту 6.2.1 статтi 6 Закону України
"Про податок на додану вартiсть" не сплачується.
Транзит.
Товари, що перемiщуються транзитом, при дотриманнi умов,
передбачених статтею 201 кодексу, у вiдповiдностi до статтi 3 Закону України
вiд 20.10.99 N 1172-ХIV "Про транзит вантажiв" та статтi 4 роздiлу V Закону
України вiд 22.05.03 N 849-IV "Про внесення змiн до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2003 рiк" та деяких iнших законодавчих актiв"
32
10. Порядок здійснення митного контролю та оформлення товарів, що
переміщуються різними видами транспорту (автомобільний, залізничний,
повітряний, морський (річковий), стаціонарні засоби транспортування).
Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів,
що переміщуються різними видами транспорту, регулюється Розділом V МКУ
«Митні процедури при переміщенні товарів через митний кордон України
різними видами транспорту».
Митні процедури на морському і річковому транспорті
Митні органи здійснюють митні процедури в зонах митного контролю на
території морських та річкових портів, а також в акваторії портів, відкритих
для міжнародних перевезень. Зони митного контролю в морських та річкових
портах розташовуються в межах, відведених адміністрацією цих портів,
територій та акваторій. Порядок створення та функціонування зон митного
контролю у морських та річкових портах визначається Кабінетом Міністрів
України. Судно закордонного плавання протягом усього часу стоянки в порту
перебуває під митним контролем. Митний орган має право в цей період
здійснювати огляд і переогляд судна, пломбування та опечатування його
окремих трюмів і приміщень, де знаходяться товари, підстави для ввезення на
митну територію України, вивезення за межі митної території України чи
транзит через територію України яких відсутні. Залежно від водотоннажності і
призначення суден закордонного плавання їх митне оформлення проводиться в
строк, який визначається керівником митного органу за погодженням з
керівником відповідного органу охорони державного кордону України та
іншими контрольними службами. Митне оформлення суден закордонного
плавання
здійснюється
цілодобово
у
порядку
їх
прибуття.
Райони
розвантаження та завантаження суден закордонного плавання, посадки та
висадки пасажирів цих суден, а також місця стоянки суден для здійснення
митного контролю визначаються адміністрацією порту з урахуванням
функціональної і технологічної діяльності порту та за поданням митного
органу, погодженим з органом охорони державного кордону України. Зміна
33
місця стоянки суден визначається адміністрацією порту з повідомленням
відповідного митного органу та органу охорони державного кордону України.
Якщо судно закордонного плавання внаслідок аварії, стихійного лиха або
інших обставин, що мають характер непереборної сили, не в змозі досягти
одного з місць здійснення митного контролю на митній території України,
вивантаження з нього товарів допускається в місцях, де немає митних органів.
У таких випадках капітан судна повинен вжити всіх необхідних заходів для
забезпечення зберігання цих товарів та пред'явлення їх найближчому митному
органу. Вивантаження товарів із суден закордонного плавання та завантаження
товарів на зазначені судна здійснюються з дозволу митного органу та під його
контролем
згідно
з
товаросупровідними
документами,
передбаченими
законодавством України. Пропуск через митний кордон України товарів, що
перевозяться в міжнародному водному сполученні, здійснюється на підставі
оформлених митних декларацій. Судно закордонного плавання, яке заходить у
відкритий для міжнародних водних перевезень порт для поповнення запасів
води, палива, продовольства, проведення термінових ремонтних робіт на строк
до двох діб, митному оформленню не підлягає, але перебуває під митним
контролем до його відправлення. Товари, які завантажуються на це судно,
підлягають митному оформленню на загальних підставах.
Судна каботажного плавання, що плавають під Державним Прапором
України, а також судна каботажного плавання, що плавають під іноземним
прапором, за умови одержання на це дозволу центрального органу виконавчої
влади в галузі транспорту, перебувають під митним контролем протягом усього
часу каботажу. Митне оформлення таких суден здійснюється документально
після повернення з рейсу на підставі письмового повідомлення капітана судна
про те, що судно під час рейсу не заходило в порти інших держав і не
причалювало до суден закордонного плавання, а при виході в рейс - що цим
рейсом не передбачається захід до портів інших держав та причалювання до
суден закордонного плавання.
34
Митні процедури на авіатранспорті
Переміщення товарів через митний кордон України повітряним шляхом
здійснюється через міжнародні аеропорти, в яких розташовані митні органи.
Командир повітряного судна зобов'язаний подати для здійснення митного
контролю такі документи: генеральну декларацію; документи про поштові
відправлення, товари та товаросупровідні документи; інші документи,
передбачені
Митним
Кодексом,
іншими
законами
України,
а
також
міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом
порядку. Дозвіл митного органу на вивантаження товарів з повітряного судна
або завантаження товарів на нього надається після перевірки поданих
документів та встановлення їх відповідності вимогам Кодексу.
Командир повітряного судна, який здійснив вимушену посадку за
межами міжнародного аеропорту, зобов'язаний вжити необхідних заходів для
забезпечення збереження товарів, які підлягають митному контролю, та
протягом доби повідомити найближчий міжнародний аеропорт про місце
посадки судна. Адміністрація міжнародного аеропорту після одержання такого
повідомлення зобов'язана забезпечити перевезення посадових осіб митного
органу до місця посадки судна або доставити пасажирів, екіпаж, а також
товари, що підлягають митному контролю, до митного органу.
Товари, що перевозяться транзитними авіапасажирами (за винятком
товарів, заборонених до транзиту), не підлягають обкладенню податками і
зборами та безперешкодно переміщуються в межах зони митного контролю
міжнародного аеропорту.
Митний контроль за міжнародними авіаперевезеннями здійснюється
митним органом міжнародного аеропорту у взаємодії з контрольними та
іншими службами, що беруть участь в оформленні міжнародних повітряних
суден та їх екіпажів, вантажів, пасажирів та багажу.
Підставою для застосування пільгового режиму митного контролю є
подання митному органу офіційного повідомлення Міністерства закордонних
справ України.
35
Митні процедури на залізничному транспорті
У зонах митного контролю пунктів пропуску залізничного транспорту на
державному кордоні України здійснюються перевірка документів, огляд
залізничного рухомого складу, а також інші митні процедури, передбачені
Кодексом. Розвантажувальні, навантажувальні, перевантажувальні та інші
операції, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення
товарів, проводяться підприємствами залізниці за свій рахунок.
Порядок та строки проведення митного контролю на залізничному
транспорті
визначаються
спільними
технологічними
схемами,
які
затверджуються начальниками залізничних станцій, керівниками митних
органів та органів охорони державного кордону України.
При надходженні до митного контролю товарів, що перевозяться
залізничним транспортом, працівники залізничної станції подають до митного
органу: передатну відомість (багажний список); залізничні накладні; інші
документи, передбачені Кодексом, міжнародними договорами України,
укладеними в установленому законом порядку, та іншими законами України.
Залізниця несе відповідальність за втрату чи неналежну доставку товарів, що
перебувають під митним контролем, до митного органу призначення.
Митний контроль товарів і транспортних засобів у міжнародному
залізничному сполученні здійснюється в зонах митного контролю. Пасажири
поїздів міжнародного сполучення можуть проходити митний контроль також в
інших місцях, визначених уздовж маршруту руху поїзда за погодженням між
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі
митної справи, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади у справах охорони державного кордону України та центральним органом
виконавчої влади в галузі транспорту. З метою запобігання порушенню
розкладу руху поїздів митний контроль може здійснюватися поза пунктами
пропуску на державному кордоні або в місцях, визначених керівником митного
органу за погодженням з керівниками залізничної станції та органу охорони
державного кордону України.
36
Митні процедури на автомобільному транспорті
Особи, які здійснюють перевезення пасажирів і товарів через митний
кордон України автомобільним транспортом, повинні мати відповідні
документи, передбачені цим Кодексом, іншими законами України та
міжнародними договорами, укладеними в установленому законом порядку.
Особи, що переміщують товари під митним контролем автомобільним
транспортом, зобов'язані:
1) доставити товари за місцем призначення із
збереженням митних забезпечень; 2) не розпочинати вивантаження чи
перевантаження товарів без дозволу митного органу; 3) пред'явити митному
органу необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення
документи; 4) у невідкладних випадках за свій рахунок здійснювати
вивантаження, навантаження, розпакування та упакування товарів і пред'являти
їх до митного контролю.
Автотранспортний засіб, що використовується для переміщення товарів
через митний кордон України, не потребує окремої митної декларації, якщо під
час
такого
переміщення
декларуються
товари,
які
перевозяться
цим
автотранспортним засобом. Відомості про автотранспортний засіб, що
перевозить товари, вносяться до митної декларації, якою оформлено ці вантажі,
книжки МДП, передбаченої Митною конвенцією про міжнародне перевезення
вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (Конвенцією МДП 1975
року), товарно-транспортних накладних, дорожнього листа, провізних та інших
супровідних документів, передбачених законодавством.
Митні процедури на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі
Митний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон
України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, у тому числі
з метою транзиту через митну територію України, здійснюється в місцях
митного контролю, які визначаються Кабінетом Міністрів України. Порядок та
строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються
трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, визначаються
37
Кабінетом Міністрів України виходячи з особливостей їх переміщення через
митний кордон України.
Для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним
транспортом,
декларант
подає
митному
органу
такі
документи:
1)
зовнішньоекономічний договір (контракт); 2) акт (акти) приймання-передачі
товару; 3) сертифікат якості; 4) рахунок-фактуру (інвойс); 5) маршрутну
телетайпограму; 6) дозволи (ліцензії) відповідних органів державної влади; 7)
інші документи, передбачені цим Кодексом та іншими законами України.
Для митного оформлення електроенергії декларант подає митному органу
такі документи: 1) зовнішньоекономічний договір (контракт); 2) довідкупідтвердження відповідного підприємства про кількість електроенергії, що
переміщується через митний кордон України; 3) інші документи, передбачені
цим Кодексом та іншими законами України.
38
11. Порядок здійснення митного оформлення товарів, що містять
об’єкти права інтелектуальної власності
Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон
України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2001 р. N 412.
Даний Порядок розроблено згідно з Митним кодексом України та
законодавчими актами у сфері охорони прав інтелектуальної власності.
З метою запобігання порушенню прав інтелектуальної власності під час
імпорту або експорту об'єктів інтелектуальної власності правовласник або його
представник має право звернутися до Держмитслужби з клопотанням про
запровадження контролю за переміщенням через митний кордон України
об'єктів інтелектуальної власності. Для цього правовласник або його
представник
подає
до
Держмитслужби
заяву
про
внесення
об'єкта
інтелектуальної власності до реєстру.
До заяви додаються:
- витяг з відповідного реєстру державного органу, що видав охоронний
документ про реєстрацію в Україні права інтелектуальної власності, який
засвідчує дійсність акта про реєстрацію на момент подання заяви;
- докладний опис об'єкта інтелектуальної власності, який дає змогу
митному органу ідентифікувати його, код згідно з УКТ ЗЕД;
- зразки об'єкта інтелектуальної власності або їх фотографічне зображення;
- інші відомості про об'єкти інтелектуальної власності, які дають змогу
його ідентифікувати;
- інформація про країни, виробників та способи транспортування
контрафактних товарів у разі її наявності;
- гарантійний лист (зобов'язання) про відшкодування витрат на зберігання,
експертизу об'єкта інтелектуальної власності та інших витрат митних органів, а
також відшкодування збитків власникові товару в разі непідтвердження
порушень.
39
У порядку, що визначається національним законодавством, митні органи
можуть призупиняти випуск, здійснювати вилучення й уживати інших заходів
до товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності та не внесені до
реєстру, за наявності достатніх підстав уважати, що такі товари можуть бути
контрафактними.
Митні органи кожної зі сторін можуть надавати більш широкий захист
прав на об'єкти інтелектуальної власності при переміщенні через митні кордони
товарів, що містять такі об'єкти інтелектуальної власності, ніж це передбачено
цими Правилами.
Правила
відповідно
до
національного
законодавства
можуть
не
застосовуватися щодо товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності,
переміщуються через митний кордон фізичними особами або відповідно до
митного режиму "транзиту", пересилаються в міжнародних поштових
відправленнях, а також увезені на законних підставах на митну територію
держави правовласником, випущені за його згодою в обіг і не призначені для
виробничої або іншої комерційної діяльності за умови дотримання інших
вимог, контроль за якими покладено на митні органи.
40
12. Умови ввезення гуманітарної допомоги на митну територію України та
порядок здійснення її митного контролю та митного оформлення
Згідно ЗУ №1192 «Про гуманiтарну допомогу».
Стаття 8. Митне оформлення вантажiв з гуманiтарною допомогою
Гуманiтарна допомога - цiльова адресна безоплатна допомога в грошовiй
або натуральнiй формi, у виглядi безповоротної фiнансової допомоги або
добровiльних пожертвувань, або допомога у виглядi виконання робiт, надання
послуг, що надається iноземними та вiтчизняними донорами iз гуманних
мотивiв отримувачам гуманiтарної допомоги в Українi або за кордоном, якi
потребують
її
у
незабезпеченiстю,
зв'язку
важким
з
соцiальною
незахищенiстю,
матерiальною
фiнансовим
становищем,
виникненням
надзвичайного стану, зокрема внаслiдок стихiйного лиха, аварiй, епiдемiй i
епiзоотiй, екологiчних, техногенних та iнших катастроф, якi створюють загрозу
для життя i здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фiзичних
осiб. Гуманiтарна допомога є рiзновидом благодiйництва i має спрямовуватися
вiдповiдно до обставин, об'єктивних потреб, згоди її отримувачiв та за умови
дотримання вимог статтi 4 Закону України "Про благодiйництво та благодiйнi
органiзацiї";
Митне оформлення вантажiв (товарiв) без сплати митних зборiв
здiйснюється митними органами України за наявностi рiшення вiдповiдних
комiсiй з питань гуманiтарної допомоги про визнання таких вантажiв (товарiв)
гуманiтарною допомогою.
У разi виникнення спору рiшення Комiсiї з питань гуманiтарної
допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України про визнання вантажiв (товарiв)
гуманiтарною допомогою є остаточним для митного оформлення та виконання
вiдповiдних митних процедур.
Товари (предмети), що ввозяться (пересилаються) як гуманiтарна
допомога,
пiдлягають
декларуванню
митним
першочерговому
органам
України
безкоштовному
вiдповiдними
спрощеному
установами
та
41
органiзацiями незалежно вiд форми власностi, з обов'язковим проставленням у
товаросупровiдних
документах,
вантажних
митних декларацiях
клейма
"Гуманiтарна допомога. Продаж заборонено", завiреного печаткою митника.
Установи та органiзацiї незалежно вiд форми власностi, що здiйснюють
декларування митним органам України, у разi вiдмови декларування вантажiв
гуманiтарної допомоги позбавляються права на декларування митних вантажiв.
Iнструкцiя
про
першочергове
безкоштовне
спрощене
декларування
гуманiтарної допомоги затверджується Державною митною службою України.
Строк перебування вантажiв гуманiтарної допомоги пiд митним
контролем без митного оформлення встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв
України.
Митне
оформлення
гуманiтарної
допомоги
здiйснюється
за
мiсцезнаходженням її отримувача.
Гуманiтарна допомога у виглядi виконання робiт, надання послуг, у
грошовiй або натуральнiй формi (крiм пiдакцизних товарiв), яка надається,
ввозиться, пересилається в Україну, звiльняється вiд оподаткування.
Стаття 3. Пiдстави для здiйснення гуманiтарної допомоги та її
переадресування
Пiдставою
для
започаткування
процедури
визнання
допомоги
гуманiтарною є письмова пропозицiя донора про її надання.
Пiдставою для здiйснення гуманiтарної допомоги в Українi є письмова
згода отримувача гуманiтарної допомоги на її одержання. Отримувач
гуманiтарної допомоги має такi самi права на її використання, що i набувач
гуманiтарної допомоги.
Змiну отримувача гуманiтарної допомоги та її переадресування
можливо здiйснювати лише за погодженням з iноземними донорами за
рiшенням вiдповiдної комiсiї з питань гуманiтарної допомоги.
42
Висновок
Після проходження виробничої практики та написання звіту можна
зробити висновок, що вибрана
системі професійних
мною спеціальність є дуже
знань, які
важливою
у
застосовуються в митній справі. Під час
проходження практики були набуті практичні та методичні знання з організації
митного контролю.
Основною метою при написанні звіту є висвітлення основних питань з
організації митного контролю та митного оформлення товарів, а саме: порядок
застосування, внесення змін (доповнень) та особливості заповнення вантажних
митних декларацій залежно від призначення, митного режиму та напряму
перетину митного кордону; порядок нарахування та сплата митних платежів;
інформаційна взаємодія; документація контролю доставки; порядок здійснення
митного оформлення
товарів,
що містять об’єкти права інтелектуальної
власності; питання, що стосуються ввезення гуманітарної допомоги на митну
територію України.
Під час проведення виробничої практики було надане в користування у
повному обсязі усе нормативно-правове забезпечення, яким керується у своїй
повсякденній роботі відділ. Крім того, в розпорядженні була електронна база
нормативних документів, що забезпечувала швидкий та всеохоплюючий доступ
до цікавих
тем, а головне – допомога співробітників відділу, які
можливість наочно ознайомитись
з
надали
усіма деталями роботи відділу.
Необхідними умовами для досягнення завдань було опрацювання широкого
кола джерел інформації: нормативних актів, що включають закони України,
Митний Кодекс, постанови Кабінету Міністрів, накази ДМСУ.
Таким чином, в процесі проходження практики було здобуто практичні
навички роботи посадової особи, закріплено набуті знання, а також опановано
раніше невідомі теоретичні основи митного оформлення товарів на прикладі
Дніпропетровської митниці.
43
Список використаної літератури
1. Закон України “Про державну службу” від 16.12.1993 р. № 3723-ХІІ
2. Закон України “Про транзит вантажів” від 20.10.1999 р. № 1172-ХІV
3. Постанова КМУ від 09.06.1997 р. №574 “Про затвердження Положення
про вантажну митну декларацію”
4. Постанова КМУ від 12.12.2002 р. №1881 “Про переміщення товарів через
митний кордон України у режимі реімпорту”
5. Постанова КМУ від 25.12.2002 р. №1948 “Про деякі питання здійснення
митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються
(пересилаються) через митний кордон України у поштових експресвідправленнях”
6. Наказ ДМСУ від 09.07.1997 р. №307 “Про затвердження Інструкції про
порядок заповнення вантажної митної декларації”
7. Наказ ДМСУ від 30.06.1998 р. №380 “Про затвердження Порядку
заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних
режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення),
митного складу, магазину безмитної торгівлі та Порядку використання
формуляра-специфікації форми МД-8”
8. Наказ ДМСУ від 07.10.2003 р. №661 “Про затвердження Порядку
застосування митного режиму реекспорту до товарів, що переміщуються
через митний кордон України”
9. Наказ ДМСУ від 07.10.2003 р. №662 “Про затвердження Порядку
застосування митного режиму реімпорту до товарів, що переміщуються
через митний кордон України”
10. Наказ ДМСУ від 21.08.2003 р. № 570 “Про внесення змін до
Тимчасового порядку проведення митного оформлення товарів, що
вивозяться
залізничним
транспортом,
з
використанням
загальної
вантажної митної декларації”
11. ЗУ №1192 «Про гуманiтарну допомогу»
44
Документ
Категория
Нероссийское законодательство
Просмотров
33
Размер файла
236 Кб
Теги
звіт
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа