close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Типологически обусловленные особенности техники толчка тяжелоатлетов высокой квалификации.

код для вставкиСкачать
2011
08
Типологічно обумовлені особливості
техніки поштовху важкоатлетів високої кваліфікації
Товстоног О. Ф.
Львівський державний університет фізичної культури
Анотації:
У статті представлено наукові дані
щодо кінематичних характеристик техніки поштовху важкоатлетів
високої кваліфікації різних типів
тілобудови. Зокрема, виявлено
відмінності в показниках швидкості, тривалості та траєкторії руху
штанги у поштовху та у показниках
окремих фаз поштовху серед важкоатлетів різних типів тілобудови.
Встановлено типологічно обумовлені особливості техніки піднімання
на груди для поштовху та поштовху
від грудей важкоатлетів високої кваліфікації різних типів тілобудови.
Ключові слова:
індивідуалізація, кінематика, поштовх, спортсмен, тілобудова,
техніка.
Товстоног А. Ф. Типологически обусловленные особенности техники толчка тяжелоатлетов высокой квалификации. В статье представлены научные данные о кинематических
характеристиках техники толчка тяжелоатлетов
высокой квалификации разного типа телосложения. В частности, определены различия в
показателях скорости, продолжительности и
траектории движения штанги в толчке, а также
в показателях отдельных фаз толчка среди тяжелоатлетов разных типов телосложения. Установлены типологически обусловленные особенности техники подъема на грудь для толчка
и толчка от груди тяжелоатлетов высокой квалификации разного типа телосложения.
Tovstonoh A.F. Typological provided equipment features of
qualifications weightlifters clean
and jerk. The article presents the
scientific data on kinematic characteristics of qualifications weightlifters
of different figure tipes in clean and
jerk. In particular, the differences
in speed, duration and trajectory
of a jolt, as well as in terms of phases of weightlifters clean and jerk of
different figure types. Set typological provided equipment features of
weightlifters in lifting barbell on his
chest and push from the chest.
индивидуализация, кинематика, спортсмен,
телосложение, техника, толчок.
clean and jerk, individualization,
figure, kinematic, sportsmen, technique.
Вступ. 1
Досягнення високого спортивного результату в
важкій атлетиці можливо виключно за умов оволодіння
раціональною технікою. Однією з методичних умов
формування та удосконалення раціональної техніки є
врахування індивідуальних особливостей спортсменів
у процесі формування вдосконаленої, стабільної і
варіативної технічної майстерності [2, 8, 11].
Під технікою змагальних вправ у важкій
атлетиці розуміють раціональну організацію для
кожного спортсмена системи рухів, що спрямована
на піднімання максимальної ваги [4]. Сутність
індивідуалізації техніки у важкій атлетиці полягає
у забезпеченні відповідності характеристик техніки
кваліфікації, морфологічним особливостям та
рівню функціональних можливостей організму
спортсмена [2].
Таким чином, техніка змагальних вправ
важкоатлетів високої кваліфікації залежить від типу
тілобудови.
В попередніх дослідженнях нами було виявлено
типологічні особливості техніки ривка у важкоатлетів
різного типу тілобудови. Тому, постає важливе науковопрактичне завдання виявлення відмінностей у техніці
піднімання на груди для поштовху та поштовху від
грудей важкоатлетів високої кваліфікації різних типів
тілобудови.
Аналіз науково-методичної літератури свідчить,
що технічна підготовленість важкоатлетів високої
кваліфікації відіграє важливу роль у досягненні
високого спортивного результату [1, 7, 9, 10].
Всі дослідження до початку 80-х років ХХ ст.
проводились в лабораторних умовах, що не давало
можливості досліджувати максимальні результати в
змагальних умовах, показувати які висококваліфіковані
важкоатлети могли лише за умов жорсткої конкуренції
під час змагань.
© Товстоног О. Ф., 2011
Виникнення систем отримання відеоматеріалу та
систем відеоаналізу дозволило дослідити технічну
підготовленість важкоатлетів у змагальних умовах
та отримати точні та об’єктивні дані просторовочасових, динамічних та ритмічних характеристик
техніки
висококваліфікованих
важкоатлетів.
Деталізовані характеристики були опубліковані
рядом вітчизняних [1, 3, 4, 5] та зарубіжних авторів
[12, 13] із використанням сучасних комп’ютерних
програм обробки відеоматеріалу техніки виконання
важкоатлетичних вправ. Разом з тим, аналіз науковометодичної літератури дозволяє стверджувати,
що проблема типологічної обумовленості техніки
важкоатлетів високого класу різних типів тілобудови
залишилась поза увагою науковців.
Таким чином, постає важливе науково-практичне
завдання виявлення відмінностей у техніці поштовху
у важкоатлетів високої кваліфікації різних типів
тілобудови.
Робота виконана за планом НДР Львівського державного університету фізичної культури.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є виявлення відмінностей
в просторових, часових та просторово-часових характеристиках техніки поштовху та його окремих
фаза у важкоатлетів високої кваліфікації різних типів
тілобудови.
Методи дослідження: теоретичний аналіз
і
узагальнення;
педагогічне
спостереження;
інструментальні методики отримання емпіричних
даних: антропометрія‚ відеозйомка, біомеханічний
аналіз кінематичних параметрів техніки важкоатлетичних вправ; методи математичної статистики.
Результати дослідження.
Для визначення кінематичних характеристик техніки
змагальних вправ важкоатлетів високої кваліфікації
проведено педагогічне спостереження, в якому
взяло участь 74 важкоатлета всіх вагових категорій.
97
ПЕДАГОГІКА
ПСИХОЛОГІЯ
та медико-біологічні
проблеми фізичного
виховання і спорту
Дослідження проводилось на базі чемпіонатів Європи
2009 р. (м.Бухарест) та 2010 р. (м.Мінськ). За допомогою
комп’ютерної програми «Координата», що дозволяє
отримувати кінематичні характеристики руху під час
виконання вправ [6], було детально проаналізовано
122 піднімання штанги. Оскільки раціональна техніка
є запорукою виконання змагальних вправ у важкій
атлетиці, то об’єктом відеоаналізу були виключно вдалі
спроби спортсменів високого класу.
За допомогою методу антропометрії було визначено
тип тілобудови важкоатлетів високої кваліфікації.
Спортсменів було поділено на 3 типи тілобудови:
доліхоморфний тип тілобудови (довгі верхні та
нижні кінцівки і відносно короткий і широкий
тулуб), мезоморфний тип тілобудови (пропорційне
співвідношення ланок тіла) та брахіморфний тип
тілобудови (короткі верхні і нижні кінцівки, відносно
вузький довгий тулуб) [2].
Для розподілу структури руху штанги на фази був
використаний підхід за послідовними діями ланок
тіла спортсмена та переміщенням штанги в просторі,
який обґрунтовано значною кількістю авторів, таких
як Дворкин, Жеков, Лукашев і Полетаев [3, 4, 5, 9].
У підніманні на груди для поштовху виділено 6
фаз: 1 фаза – рух штанги від моменту відриву штанги
від помосту до досягнення штангою рівня колін; 2
фаза – рух штанги від рівня колін до моменту відриву
п’яток від помосту; 3 фаза – рух штанги від відриву
п’яток від помосту до початку безопорного підсіду;
4 фаза – рух штанги від моменту відриву носків від
помосту до постановки стоп (безопорний підсід); 5
фаза – рух штанги від постановки стоп до включення
рук у ліктьових суглобах (прийому штанги); 6 фаза –
опорного присіду [10].
У поштовху від грудей виділено 5 фаз: 1 фаза –
попереднього присіду (рух штанги до досягнення
мінімальної точки присіду); 2 фаза – виштовхування (рух штанги від граничного згинання ніг до максимального їх розгинання у колінних суглобах); 3
фаза – виштовхування з опорою на одну ногу; 4 фаза
– безопорного підсіду; 5 фаза – опорного підсіду,
закінчується прийомом снаряду над головою.
На основі біомеханічного аналізу кінематичних характеристик техніки поштовху виявлені відмінності у
техніці піднімання на груди для поштовху важкоатлетів
різних типів тілобудови. Зокрема, спостерігаються
відмінності в тривалості другої та п’ятої фаз під час
піднімання на груди для поштовху (табл. 1).
Виявлено достовірні відмінності в середній
швидкості піднімання штанги на груди для поштовху та в швидкісних характеристиках в різних фазах
руху. Також виявлено відмінності в просторових показниках руху штанги під час піднімання на груди для
поштовху (як середньої довжини траєкторії, так і довжин траєкторій різних фаз руху штанги) (табл. 1), що
свідчить про наявність типологічно обумовлених особливостей техніки виконання другої змагальної вправи важкоатлетами різних типів тілобудови.
Встановлені окремі типологічно обумовлені
особливості виконання піднімання на груди для
98
поштовху. Так, важкоатлети брахіморфного типу
володіють
найнижчим
показником
середньої
швидкості, а також починають та закінчують вправу
повільніше за інших (що підтверджується низькою середньою швидкістю в перших двох та останніх двох
фазах руху). У спортсменів даного типу тілобудови
спостерігається тенденція до нижчої висоти прийому
в опорному присіді (шостої фази) у порівнянні з представниками інших типів тілобудови. Крім того, спортсмени брахіморфного типу тілобудови не роблять
глибокого присіду (табл. 1).
Важкоатлети доліхоморфного типу під час виконання другої змагальної вправи проявляють високі
швидкісні показники у всіх фазах (за винятком
четвертої). Вони володіють високим потенціалом
розгону штанги з початку руху та використовують
амортизаційні властивості присіду в підніманні
штанги на груди для поштовху, присідаючи глибше
(табл. 1).
Порівняльний аналіз кінематичних показників
техніки спортсменів різних тілобудов свідчить, що
у важкоатлетів мезоморфного типу спостерігаються
середні статистично достовірні показники, в
порівнянні із попередніми двома типами тілобудови.
У поштовху від грудей серед важкоатлетів
брахіморфного типу спостерігається тенденція до
ранішого досягнення максимальної швидкості у
виштовхуванні після попереднього присіду.
Важкоатлети брахіморфного та мезоморфного
типу володіють не високою середньою швидкістю у
поштовху від грудей та середньою швидкістю по фазам. Виявлено, що між цими двома типами тілобудови
не виявлено типологічно обумовлених відмінних особливостей виконання вправи. Тільки в п’ятій фазі
(опорному присіді) важкоатлети брахіморфного типу
володіють найменшим показником, не просідаючи
глибоко в «ножиці» (Табл. 2).
Важкоатлети доліхоморфного типу, як і у ривку та
підніманні штанги на груди для поштовху, проявляють
найбільші показники швидкості (що підтверджується
показниками середньої швидкості по вправі та
середніми показниками останніх двох фаз). Це
дозволяє стверджувати, що у поштовху важкоатлетам
доліхоморфного типу притаманні високі показники
швидкості. Більша довжина траєкторії в двох останніх
фазах (безопорного та опорного підсіду), на нашу
думку, типологічно обумовлена більшими відносними
довжинами кінцівок у важкоатлетів доліхоморфного
типу тілобудови, оскільки відносно довгі кінцівки
дають можливість використовувати глибший присід в
«ножицях» (табл. 2).
Типологічно обумовлені відмінності в техніці
змагальних вправ серед важкоатлетів різних типів
тілобудови вимагають індивідуалізації тренувального процесу. Зокрема, побудови тренувальних
програм для важкоатлетів різних типів тілобудови
на етапі спеціалізованої базової підготовки в
підготовних та змагальних етапах із підбором засобів
та індивідуалізованим виконанням змагальних та
спеціально допоміжних вправ.
99
>0,05
>0,05
tст між 1
та 2
tст між 2
та 3
<0,05
<0,05
<0,05
0,73
±0,04
0,86
±0,05
0,80
±0,06
<0,05
<0,05
<0,05
60,4
±3,22
64,8
±3,86
61,7
±4,65
±σ
X
X - середнє значення;
σ – стандартне відхилення;
tст – t критерій Ст’юдента.
tст між 1
>0,05
та 3
Примітки:
1,40
±0,10
1,41
±0,12
2 – Дол.
(n = 34)
3–
Брах.
(n = 32)
1,37
±0,10
±σ
>0,05
<0,05
<0,05
0,50
±0,06
0,54
±0,07
0,51
±0,05
±σ
X
>0,05
<0,05
<0,05
0,46
±0,06
0,60
±0,07
0,52
±0,06
±σ
X
X
±σ
X
t1
V1
Sзаг.
(%
зр)
V
сер
(м/с)
t сер.
(c)
1 – Мез.
(n = 71)
Тип
тілобудови
1 фаза
По вправі
<0,05
<0,05
<0,05
13,8
±0,85
17,8
±0,61
15,5
±0,65
±σ
X
S1
<0,05
<0,05
>0,05
0,28
±0,04
0,24
±0,06
0,25
±0,06
±σ
X
t2
>0,05
<0,05
<0,05
1,08
±0,11
1,22
±0,14
1,11
±0,11
±σ
X
V2
2 фаза
<0,05
<0,05
>0,05
18,5
±2,95
16,5
±4,40
16,5
±3,90
±σ
X
S2
>0,05
>0,05
>0,05
0,22
±0,06
0,20
±0,06
0,21
±0,06
±σ
X
t3
>0,05
>0,05
>0,05
1,09
±0,11
1,10
±0,13
1,07
±0,16
±σ
X
V3
3 фаза
>0,05
<0,05
>0,05
14,1
±3,65
12,4
±3,83
13,5
±4,22
±σ
X
S3
>0,05
>0,05
>0,05
0,09
±0,02
0,10
±0,02
0,09
±0,03
±σ
X
t4
>0,05
>0,05
>0,05
0,37
±0,15
0,36
±0,21
0,35
±0,15
±σ
X
V4
4 фаза
>0,05
>0,05
>0,05
2,0
±0,75
2,0
±1,45
1,8
±0,90
±σ
X
S4
>0,05
<0,05
<0,05
0,18
±0,03
0,19
±0,04
0,17
±0,03
±σ
X
t5
<0,05
<0,05
>0,05
0,59
±0,12
0,77
±0,13
0,77
±0,17
±σ
X
V5
5 фаза
Кінематичні характеристики техніки піднімання на груди для поштовху важкоатлетів високої кваліфікації
<0,05
<0,05
>0,05
6,1
±1,00
8,3
±2,05
7,6
±1,54
±σ
X
S5
>0,05
>0,05
>0,05
0,13
±0,06
0,14
±0,05
0,14
±0,06
±σ
X
t6
<0,05
<0,05
<0,05
0,82
±0,25
1,09
±0,26
0,97
±0,19
±σ
X
V6
6 фаза
<0,05
<0,05
>0,05
5,9
±0,97
7,8
±1,79
7,6
±2,51
±σ
X
S6
Таблиця 1
2011
08
100
1,05
±0,05
0,98
±0,10
>0,05
<0,05
<0,05
2 – Дол.
(n = 30)
3 – Брах.
(n = 30)
tст між 1 та 2
tст між 2 та 3
tст між 1 та 3
<0,05
>
0,05
>0,05
<0,05
>
0,05
>0,05
0,61
±0,06
0,67
±0,05
0,62
±0,04
±σ
X
V сер
(м/с)
1,47
±0,16
1,50
±0,18
1,46
±0,13
X - середнє значення;
σ – стандартне відхилення;
tст – t критерій Ст’юдента.
Примітки:
1,05
±0,11
±σ
X
X
±σ
V
max
(м/с)
t
(c)
1 – Мез.
(n = 65)
Тип
тілобудови
По вправі
0,48
±0,04
0,45
±0,07
35,0
±
2,86
34,2
±
4,53
>0,05
>0,05
<0,05
<0,05
>0,05
0,48
±0,06
35,6
±
3,92
>0,05
±σ
X
t1
±σ
X
Sзаг.
(%
зр)
>0,05
>0,05
>0,05
0,37
±0,05
0,38
±0,05
0,38
±0,05
±σ
X
V1
1 фаза
>0,05
>0,05
<0,05
10,2
±1,88
10,0
±1,33
10,7
±1,82
±σ
X
S1
>0,05
>0,05
>0,05
0,28
±0,04
0,29
±0,04
0,29
±0,05
±σ
X
t2
>0,05
>0,05
>0,05
0,92
±0,10
0,95
±0,08
0,93
±0,09
±σ
X
V2
2 фаза
>0,05
>0,05
>0,05
15,5
±2,50
15,2
±2,09
15,9
±2,55
±σ
X
S2
>0,05
>0,05
>0,05
0,08
±0,02
0,09
±0,02
0,08
±0,02
±σ
X
t3
>0,05
<0,05
>0,05
1,05
±0,13
1,14
±0,16
1,09
±0,12
±σ
X
V3
3 фаза
>0,05
>0,05
>0,05
5,1
±1,47
5,5
±1,33
5,4
±1,47
±σ
X
S3
>0,05
>0,05
>0,05
0,08
±0,03
0,09
±0,02
0,09
±0,02
±σ
X
t4
>0,05
<0,05
<0,05
0,59
±0,17
0,68
±0,15
0,56
±0,17
±σ
X
V4
4 фаза
Кінематичні характеристики техніки поштовху від грудей важкоатлетів високої кваліфікації
>0,05
<0,05
<0,05
2,8
±1,07
3,2
±0,93
2,8
±0,93
±σ
X
S4
<0,05
>0,05
>0,05
0,09
±0,03
0,10
±0,03
0,11
±0,03
±σ
X
t5
>0,05
<0,05
<0,05
0,11
±0,10
0,19
±0,12
0,14
±0,08
±σ
X
V5
5 фаза
<0,05
<0,05
<0,05
0,6
±0,52
1,1
±0,84
0,8
±0,47
±σ
X
S5
Таблиця 2
ПЕДАГОГІКА
ПСИХОЛОГІЯ
та медико-біологічні
проблеми фізичного
виховання і спорту
2011
08
Висновки
В
результаті
педагогічного
спостереження у важкоатлетів високої кваліфікації різних
типів тілобудови (мезоморфний, доліхоморфний,
брахіморфний) виявлено відмінності у кінематичних
параметрах руху під час виконання поштовху. Зокрема, в показниках тривалості руху, швидкості руху та
траєкторії руху штанги у різних фазах піднімання на
груди для поштовху та поштовху від грудей.
У підніманні на груди для поштовху
спостерігаються статистично достовірні відмінності
в перших двох та останніх двох фазах руху серед
важкоатлетів різних типів тілобудови. У поштовху
від грудей спостерігаються статистично достовірні
відмінності здебільшого в останніх двох фазах руху.
Слід зазначити, що виявлено типологічно обумовлені
особливості техніки підніманні на груди для поштовху у важкоатлетів різних типів тілобудови. У
поштовху від грудей між важкоатлетами мезоморфного та брахіморфного типів тілобудови не виявлено
типологічно обумовлених особливостей техніки.
Подальші наші дослідження будуть спрямовані
на розробку вище зазначеної тренувальної програми
індивідуалізації технічної підготовки важкоатлетів
різних типів тілобудови на етапі спеціалізованої
базової підготовки.
Список літератури:
1. Антонюк О. Особливості кінематичної структури руху
важкоатлетів різних вагових груп і статі при виконання ривка
і поштовху / Олександр Антонюк // Молода спортивна наука
України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів,
2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 6 – 11.
2. Воробьев А. Н. Тяжелоатлетический спорт. Очерки по физиологии и спортивной тренировке / А. Н. Воробьев. – Изд. 2-е. – М. :
Физкультура и спорт, 1977. – 255 с.
3. Дворкин Л. С. Тяжелая атлетика : учебник для вузов. – М. : Советский спорт, 2005. – 600 с.
4. Жеков И. П. Биомеханика тяжелоатлетических упражнений / И.
П. Жеков. – М. : Физкультура и спорт, 1976. – 192 с., ил.
5. Лукашев А. А. Анализ техники выполнения рывка тяжелоатлетами высокой квалификации: Автореф. дис. ... канд. пед. наук:
13.00.04 /ВНИИФК. – М., 1972. – 35 с.
6. Мочернюк В. Б. Комп’ютерна програма «Координата» / В. Б.
Мочернюк, В. Д. Мартин // Свідоцтво про державну реєстрацію
прав автора та твір ПА №1173 від 4.05.1998р.
7. Олешко В. Г. Моделювання характеристик технічної
підготовленості важкоатлетів різної статі та різних груп вагових
категорій / В. Г. Олешко, С. О. Пуцов // Теорія і методика фіз.
вих. і спорту. – 2004. – № 1. – С. 75 – 79.
8. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения :
[учебник для студ. высших учеб. заведений физ. воспитания и
спорта] / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004.
– 808 с. – ISBN 966-7133-64-8.
9. Полетаев П. А. Анализ техники тяжелоатлетов в рывке при однократном и двухкратном подъемах штанги с максимальной или
близкой к максимальной нагрузкой / П. Полетаев, Х. Кампос, А.
Квеста // Теория и практика физической культуры. – 2005. – №
11. – С. 18 – 25.
10. Те С. Ю. Особенности методики совершенствования технического мастерства тяжелоатлетов различного типа телосложения.
ГЦОЛИФК, 1993 р. Автореф. дис. … канд. педаг. наук. – М.:
ГЦОЛИФК, 1992. – 22 с.
11. Товстоног О. Особливості індивідуалізації технічної підготовки
у важкій атлетиці / Олександр Товстоног, Марія Розторгуй // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури
та спорту. – Львів, 2009. – Вип. 13, т. 1. – С. 284-287.
12.Khaled abd El Raouf Ebada Die Probleme des Trainings von
Gewichthebern im Kindes- und Jugendalter. Dissertation 2003 /
Khaled abd El Raouf Ebada. [Електронный ресурс] – Режим доступу : http://webdoc.gwdg.de/diss/2003/ebada/ebada.pdf.
13.Khaled M. Zahran Computersimulation zur biomechanischen
Diagnose des Gewichthebens. Dissertation 2003 / Khaled M.
Zahran. [Електронный ресурс] – Режим доступу : http://www.
ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2003/1026/.
Надійшла до редакції 26.06.2011р.
Товстоног Олександр Федорович
o.tovstonoh@odeko.com.ua
101
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
467 Кб
Теги
особенности, квалификации, толчка, техника, высоко, типологическая, обусловленным, тяжелоатлетов
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа