close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Влияние параметров электроразрядного контура с индуктивно-емкостным накопителем энергии на характеристики электрического разряда.

код для вставкиСкачать
621.314
.
.
(
,
,
)
.
.
(
,
,
)
.
; R1, L1
-
R2, L2 ?
[1, 2]
(
; Rb2, Lb2 ?
-
)
.
I2
(
) 1010?1012
(
),
,
-
.
,
-
[1],
.
[2, 3, 5],
(
)
-
,
.
(
.
. 1).
,
-
).
[2, 3]
.
-
,
[4].
[2,
-
3]
,
.
[5].
. 1.
,
-
,
,
,
?
,
,
,
-
rH
,
s
i
i
.
?
,
1
rv ,
t
.
.
t
1.
E, f
p
s
rv
q
s
H
0
t
0iH
v
t
W
s
E
,
s
r
E 2,
, q
r
p
s
.
:
?
.1
p
; Rb1, Lb1 ?
,
54
ISSN 2074-272X.
r
,
t
QV , W
16
10 T
3
BT l R , lR 6,8 10
3
104
p ,T ,
,T ,
,T ,
R2
(2)
f , v
r
1,33
R
.
(1)
R2 j2m , Q2 , dQ2 dt , j2m
103
I 2m
(3)
T
, (4)
s
74
, (5)
,T , (6)
S 0 , (7)
. 2012.
4
Q2
2
I2 t
R2 dt ,
r ?
(8)
; t ?
(ds = rdr);
;
0
?
?
; s ?
;
-
f, q ?
W?
;
-
; QV ?
;
?
,
.
0,01-0,8
,
,
B
;
R
?
.
-
.
; lR ?
-
;
I2m, j2m ?
; S0 ?
; Q2 ?
,
(
-
:
)
.
(
(1) ? (2).
-
. 2, );
)
(4)
,
. 2, );
)
(
:
,
,
,
.
.
(6),
(4).
. 1);
)
,
QV
. 1);
)
(
[6].
(
,
-
.
. 2, );
)
(
(3).
. 2, ).
[7].
-
(7),
[8, 9].
(9)
)
[2, 4].
Edm
0l
2
d
r
I 3 t ln
,
dt
rk t
l ?
(9)
; I3 ?
; rk ?
;r ?
.
-
,
[8]
15,3 10-6 ,
8 104 ,
5 10-8
-7
1,3 10
9 10-8
3
: ?
);
-
,
,
,
10
7 10
)
,
ISSN 2074-272X.
I2
); ?
; ?
(
).
: 1 ? l = 0,2 ; 2 ? l = 0,4 ; 3 ? l = 0,8
(103
2
1
)
.
-
0,15 ,
:
I3
0,2
0,13
(~10 6 )
0,93 ,
)
. 2.
10 5 .
1,5 10 7 .
0,2
15,2
3,1
24,8
3,6
-
. 2012.
4
0,4
15,2
1,6
26,4
3,3
( )
0,8
15,2
0,5
27,7
3,0
55
(
. 2, ),
.
. 3)
,
l
-
(
.
. 4).
-
,
im(l), q (l), Hm(l)
f (l),
l
0,2
1,7�7
0,8
,
4,4�7
4,0�4
?
2,7�4 .
,
-
-
. 4.
l = 0,8 .
(
3
. 2, )
.
(
(t)
3
l = 0,8
. 3)
.
I2 (
. 3.
(
. 1)
,
)
(
).
: 1 ? l = 0,2 ; 2 ? l = 0,4 ; 3 ? l = 0,8
-
,
.
Un
.
Uo
U磒 = Un/Uo
1
U磒
3,5.
-
.
,
-
U磒 > 3,5
(
. 4.
)
,
,
(
. 1).
,
90 %
l = 0,8
[8].
-
. 5, ).
(
-
-
.
.
U磒
,
)
-
U磒.
,
,
,
l
l = 0,1 .
,
.
0,05 ,
.
,
-
(
,
. 2).
-
-
.
U磒
,
.
(l > 0,3 )
.
,
,
.
l=
56
,R =
, I3 = 0, W = 0 (
,
).
-
,
ISSN 2074-272X.
.
U磒
. 2012.
4
im(U磒),
. 6.
( . 7),
(U磒
qm(U磒), Hm(U磒),
,
,
,
.
(
. 6).
,
,
[5].
,
= 3)
(
. 5, ,
.
3).
. 7,
.
U磒
.
. 6.
. 5.
:
?
:
, I2 (
, I3 (
);
); ?
; ?
.
: 1 ? U磒 = 1; 2 ? U磒 = 1,5; 3 ? U磒 = 3
(103
. 7.
2
(
)
.
: 1 ? U磒 = 1; 2 ? U磒 = 1,5; 3 ? U磒 = 3
U�
U�
1,0
13,6
4,2
23,8
5,1
)
)
(
)
,
1,5
15,2
3,1
24,8
3,6
.5
3,0
3,0
1,5
27,1
0,9
U磒
(
. 2).
,
(
. 7)
-
.
-
,
:
-
)
-
;
)
U磒
-
. 6).
;
)
)
;
U磒 = 1
;
)
ISSN 2074-272X.
.
. 2012.
4
3,2�7 a 3,8�4
4,5�7 a 4,1�4
,
U磒 = 3.
,
-
57
,
.
U磒
,
U磒
i (U� )
-
.
(
. 6).
.
,
U磒
.
.
U磒
,
. 6).
.
.
5�-8?10-6
.
. 8.
.
:
,
-
?
:
?
, I2;
?
,
.
2 ? L1 = 1,5�
.
7
?
; ?
: 1 ? L1 = 5� 8 ;
; 3 ? L1 = 3� 7
-
(103
:
)
, I3;
3
)
(
. 8, );
)
)
5�-8 1,5�-7 3�-7
23,3
20,3
17,2
2,6
6,8
10,3
13,9
14,0
14,7
0
0
0
;
)
;
)
-
(
. 8, );
)
,
(
. 3).
(
. 8, ).
-
.
,
-
.
.
-
,
,
-
. 9.
,
(
.
58
)
(
. 9),
: 1 ? L1 = 5�-8
ISSN 2074-272X.
)
; 2 ? L1 = 1,5�-7
.
; 3 ? L1 = 3�-7
. 2012.
4
-
1.
.,
(t), T(t)
2.
.,
,
.
.?
,
,
.
,
-
,
,
,
270 .
3.
.
.:
-
, 1990. ? 432 .
.
. .:
.
.,
5.
,
.
, 2008. ?
.
//
4.
.
. 10)
.,
, 1992. ? . 62,
.
. ? .:
6. ? . 83-93.
, 1980. ? 352 .
.
//
"
". ? 2009. ?
.,
6.
.
41. ? . 54-61.
.
. ?
7.
, 1966. ? 686 .
.,
.,
.?
, 1984. ? 144 .
8.
.,
.
.:
-
.,
.
//
9.
. ? 1977. ?
.,
. 10.
-
L1
,
.
im(L1), Hm(L1) (
. 10).
,
-
.
L1 = 1,5�-7
4,4�7
.
. 2:
4,3�
3�-7
3,7�
4
L1
30.01.2012
,
.
,
,
,
-
.
2.
,
-
,
.
ISSN 2074-272X.
. ?
.,
Bibliography (transliterated): 1. Burcev V.A., Kalinin N.V.,
Luchinskij A.V. `Elektricheskij vzryv provodnikov i ego primenenie v
`elektrofizicheskih ustanovkah. - M.: `Energoatomizdat, 1990. - 432 s.
2. Scherba A.A., Dubovenko K.V. Vysokovol'tnye `elektrorazryadnye
kompaktnye sistemy. K.: Naukova dumka, 2008. - 270 s. 3. Dubovenko
K.V. Vzaimodejstvie udarnyh voln v plazme kanala sil'notochnogo
razryada v kamere vysokogo davleniya // Zhurn. tehn. fiziki, 1992. - T.
62, 6. - S. 83-93. 4. Samarskij A.A., Popov Yu.P. Raznostnye metody
resheniya zadach gazovoj dinamiki. - M.: Nauka, 1980. - 352 s.
5. Dubovenko K.V. Vliyanie parametrov `elektrovzryvnogo razmykatelya na harakteristiki `elektricheskogo razryada v konture s induktivnym
nakopitelem `energii // Vestnik NTU "HPI". - 2009. 41. - S. 54-61.
6. Zel'dovich Ya.B., Rajzer Yu.P. Fizika udarnyh voln i vysokotemperaturnyh gazodinamicheskih yavlenij. - M.: Nauka, 1966. - 686 s.
7. Zamyshlyaev B.V., Stupickij E.L., Guz' A.G. Sostav i termodinamicheskie funkcii plazmy. - M.: `Energoatomizdat, 1984. - 144 s.
8. Burcev V.A., Litunovskij V.N., Prokopenko V.F. Issledovanie `elektricheskogo vzryva fol'g // Zhurn. tehn. fiziki. - 1977. - 8. - C. 16421652. 9. Burcev V.A., Kalinin N.V. Induktivno-emkostnye nakopiteli
`energii i ih kommutaciya s pomosch'yu `elektricheskogo vzryva fol'g //
Vopr. atomnoj nauki i tehn. - M., 1983. - Vyp. 2: Termoyadernyj sintez.
- S. 27-46.
,
5�-8
1.
.
. ? . 27-46.
.
4
.
8. ? C. 1642-1652.
.
//
1983. ?
.:
.
54010,
, .
,9
.: (0512) 341082, e-mail: dubovenko2010@gmail.com
Dubovenko K.V.
Influence of parameters of an electrical discharge circuit
with an inductive-capacitive energy store on spark discharge
characteristics.
Numerical simulation of high power air spark discharge characteristics in a circuit with an inductive-capacitive energy store
and a foil blasting release has been carried out with a magnetohydrodynamic approach application. Influence of the discharge
circuit parameters (the plasma channel length, voltage of the
plasma load connection to the discharge circuit, inductor store
inductance) on the spark characteristics has been determined.
Key words ? electrical discharge, circuit parameters,
inductive-capacitive energy store.
. 2012.
4
59
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа