close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ГОСТ Р 52243-2004 Угли Дальнего Востока для цементных и известковых печей и производства кирпича. Технические условия

код для вставкиСкачать
Настоящий стандарт распространяется на бурые и каменные угли Дальнего Востока, предназначенные для цементных и известковых печей и производства кирпича
ø÷÷ÿó ôøöò øòóôøó úòò
ùø ÷òñúòò ò öøõøòò
Г·ГєГІГёГ·ГµДЂГ·ГїГі
Г·
ГёГІГіГґГёГі
ГєГІГІ
Гё ВІ
õò õĀ÷ø øøô
õă úö÷÷ÿ ò òñôøÿ ùûó
ГІ Г№ГёГІГ±Гё ГґГІГ№ГІГ»
Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Г± ВІ
ГІД…Д‹Д† ДЊД†ДЋД†Д‰Д”Д‹ДЊ
Г¶ДЊД€
ГІГ№Гґ ГІД…Д‰Д”ДЊ Д‹ДЊ
Гё ВІ
Г№Д†Д‰ДЊД†
Г±ДЏД† ДЊД‹ДЊД‹Д“ ДЌД†Д‹ДЋД†ДЌД“ Д† ДЌД†Д‰ ДЌДЊД‹Д†Д— ДЊ ДЌДЊ ДЊД‹Д‹ДЊД‡ Д‹Д†Д…ДЋД†Д† ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† Д‹ДЊД‰Д‹Д“ Гё ВІ В©ДЊД‹Д‹Д— Д†ДЉ Д‹Д†Д…ДЋД†Д† ДЊ
Д†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† ГёД‹ДЊД‹Д“ ДЌДЊД‰ДЊД„Д‹Д†Д—ВЄ Д† Гё ВІ В©ДЊД‹Д‹Д— Д†ДЉ Д‹Д†Д…
ДЋД†Д† ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† Г№ДЊД—ДЊД€ Д…ДЊД€Д† ДЊД‹Д‹Д“ Д‹ДЊВЄ
Д‹Д†Д— ДЊ Д‹
Г±ГёГ· Д†Д†Д€Д†ДЉ Д‹ДЏД‹ДЊД†Д‰ДЊД‰Д”Д€Д†ДЉ Д†Д‹Д†ДЊДЉ Д‰ДЊДЊД‘Д‹Д†Д—
Г·Г· Д‹Д†ДЏД€Д†ДЉ Д€ДЊДЉД†ДЊДЉ ДЌДЊ Д‹Д†Д…ДЋД†Д† Гґ В©ДЊ ДЉД†Д‹Д‰Д”Д‹ДЊ ДЊДЌД‰Д†ДЊВЄ
ð÷ ò ÷ óò ùČċČĉċĆĊ Čċ ČĆĆ Č Ċ ÷ ùÿ
òċČĊĎĆė Č ĆąĊċċĆė Ĉ ċČėđĊ ċ čĉĆĈė Ĉąĉ ©÷ĎĆČċĉĔċē
ċēª Ĉ ĕĆ ĆąĊċċĆć ² ĆċČĊĎĆČċċē Ĉąĉė ©÷ĎĆČċĉĔċē ċ
Д“ВЄ Д‰ДЏ ДЌДЉДЊ Д†Д‰Д† ДЊДЉД‹Д“ Д‹ДЊД—Д‘ДЊ Д‹ ДЊДЊД–Д‘Д— Д†Д‹ДЊДЉДЋД†Д—
ČčĉĆĈČċ ĆċČĊĎĆČċċČĊ Ĉąĉ ©÷ĎĆČċĉĔċē ċēª
В‹ ГІГ№Гґ ГІД…Д‰Д”ДЊ Д‹ДЊ Г·ДЊД—Д‘Д†Д‡ Д‹ Д‹ ДЉДЊД„ Д“Д” ДЌДЊД‰Д‹ДЊД”Д– Д†Д‰Д† ДЏД†ДЏД‹ДЊ ДЊДЌДЊД†Д…Д‹ Д†Д„Д†ДЊД‹ Д† ДЌДЊД‹Д‹ Д€ДЏ ДЊД†ДЋД†Д‰Д”Д‹ДЊДЊ Д†Д…Д‹Д†Д— Д… Д…ДђД‹Д†Д— ДЊД‹ ДЊД†Д†
,,
Гё ВІ
ДЊД„Д‹Д†
ГёД‰Д” ДЌД†ДЉД‹Д‹Д†Д— Г·ДЊДЉД†Д‹Д“ Д“Д‰Д€Д† Д‹Д†ДЏД€Д† ДЊД‹Д†Д— Г№Д†Д‰ ДЌД†ДЉД€Д† Д† ДЉДЊД“ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— Д‹ДЌДЊД†ДЊД‹Д† Д† Д‹Д‹Д† ,,,
Гё ВІ
Г· Гє ГІ Гё Г· Гµ ДЂ Г· Гї Гі
Г· Гё ГІ Гі Гґ Гё Гі
Гє ГІ ГІ
õò õĀ÷ø øøô õă úö÷÷ÿ ò òñôøÿ ùûó
ГІ Г№ГёГІГ±Гё ГґГІГ№ГІГ»
Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
&RDOV RI WKH )DU (DVW IRU FHPHQW DQG OLPH IXUQDFHV DQG SURGXFWLRQ RI EULFN 6SHFLILFDWLRQV
Д‹Д†Д— ВІ ВІВІ
ГёД‰Д” ДЌД†ДЉД‹Д‹Д†Д—
Г·ДЊД—Д‘Д†Д‡ Д‹ ДЌДЊД‹Д—Д— Д‹ Д“ Д† Д€ДЉД‹Д‹Д“ Д‰Д† Д‰Д”Д‹ДЊ ДЊДЊД€ ДЌД‹Д…Д‹
ДЏД‹Д‹Д“ Д‰Д— ДЋДЉД‹Д‹Д“ Д† Д†Д…Д€ДЊД“ ДЌДЏД‡ Д† ДЌДЊД†Д…ДЊ Д€Д†ДЌД†ДЏ
Г·ДЊДЉД†Д‹Д“ Д“Д‰Д€Д†
Д‹ДЊД—Д‘ДЉ Д‹ Д†ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д“ Д“Д‰Д€Д† Д‹ Д‰Д–Д‘Д† Д‹Д“
Гё ВІ ГІГё ВІ ДЊДЌД‰Д†ДЊ ДЊ ДЉД†Д‹Д‰Д”Д‹ДЊ ГёДЌД‰Д‹Д† Д“ДђД‡ ДЌД‰ДЊД“
ДЊД‹Д†Д— Д† Д“ДЏД†Д‰Д‹Д† Д‹Д†Д…ДђД‡ ДЌД‰ДЊД“ ДЊД‹Д†Д—
Гё ВІ Д‰Д† Д“ Д€ДЉД‹Д‹Д“ Д‹ДЋД† Д‰Д‹ДЋД“ ДЊД–ДЏД† Д† Д†Д€Д“ ДЊД‰Д”Д‹Д“ Г№Д†Д‰
ДЌД†ДЉД€Д† ДЌДЊ Д€ДЏ
Гё ВІ ДЊДЌД‰Д†ДЊ ДЊ Д†ДЊД“Д‡ ДЉДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д‹Д‰ДЊДЉД†ДЏД€ДЊДЊ ДЊ
Гё ВІ ГІГё ВІ ДЊДЌД‰Д†ДЊ ДЊ ДЉД†Д‹Д‰Д”Д‹ДЊ ГёДЌД‰Д‹Д† ДЊД‘Д‡ Д“ Г¶ДЊ
ДЃДђД€
Гё ВІ ГІГё ВІ ДЊДЌД‰Д†ДЊ ДЊ ДЉД†Д‹Д‰Д”Д‹ДЊ Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д‰ДЊ
Гё ВІ ГІГё ВІ ГІГё ВІ ДЊДЌД‰Д†ДЊ ДЊ Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЉД“ДђД”Д—Д€
Гё ВІ Д‰Д† Д“ Д€ДЉД‹Д‹Д“ Д‹ДЋД† ДЊД–ДЏД† Д‰Д‹ДЋД“ Д† ДЊД‰Д”Д‹Д“ Д†Д€Д“ Г¶ДЊД“
ДЊДЊ Д† ДЌДЊДЊДЊД€Д† ДЌДЊ Д‰Д— Д‰ДЊДЊД‹Д“ Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡
Гё ВІ Д‰Д† Д“ Д€ДЉД‹Д‹Д“ Д‹ДЋД† Д† ДЊД–ДЏД† Д‰Д‹ДЋД“ Д€ДЊД‹Д‹Д“ ДЉДЊД“ ДЊДЌ
Д‰Д‹Д†Д— Д‰Д†
Гё ВІ ГІГё ВІ ДЊДЌД‰Д†ДЊ ДЊ ДЉД†Д‹Д‰Д”Д‹ДЊ Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д…ДЊД‰Д”Д‹ДЊД†
Гё ВІ Д‰Д† Д“ Д€ДЉД‹Д‹Д“ Д† Д‹ДЋД† Д†ДЋД†ДЊД‹Д‹Д“ ДЉДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д…ДЊД‰Д”Д‹ДЊД†
Гё ВІ Д‰Д† Д“ Д† Д€ДЉД‹Д‹Д“ Г¶ДЊ ДЊДЊ ДЌДЊ Д‹Д†ДЉ Д€Д„Д†Д‹
Гё ВІ Д‰Д† Д“ Д€ДЉД‹Д‹Д“ Д† Д‹ДЋД† ГґД‰Д†Д†Д€ДЋД†Д— ДЌДЊ Д…ДЉ Д€Д€ДЊ
Гё ВІ ДЊД‹Д“ Д…ДЊД“ ДЉД†Д‰Д”Д‹Д“ Д„Д‰Д…Д‹Д“ ДЊДЊ Д€ДЊД‰Д† ДЉДЉ ГёД‘Д† ДЊ
Д‹Д†Д— ДЌДЊ ДЊДЌДЏД‹Д†Д– ДЊД‹Д‹ДЊД† ДЌД† ДЌДЊД†Д…ДЊ ДЌДЊД…ДЊДЏД‹ДЊД…Д…ДЊДЏД‹Д“ Д† ДЉД‹ДЊД“ ДЊ
Гё ВІ Д‰Д† Д“ Д€ДЉД‹Д‹Д“ Д† Д‹ДЋД†Д“ ГґД‰Д†Д†Д€ДЋД†Д— ДЌДЊ Д‹Д†ДЏД€Д†ДЉ Д† Д‹ДЊД‰ДЊ
Д†ДЏД€Д†ДЉ ДЌДЉДЉ
Гё ВІ ГІГё ВІ ДЊДЌД‰Д†ДЊ ДЊ ДЉД†Д‹Д‰Д”Д‹ДЊ Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д‰Д†
Гё ВІ Д‰Д† Д“ Д‰Д† Д‹Д†Д…Д€ДЊДЊ Д‹ ГґДЊД†Д†Д€ДЋД†Д—
Гё ВІ Д‰Д† Д€ДЉД‹Д‹Д“ Д† Д‹ДЋД†Д“ Д‰Д† Д‹ДЊ Д† Д“ДЊД€ДЊДЊ Д‹ДЊ ГґДЊД†Д†Д€ДЋД†Д—
Г№ Д† ДЉ ДЏ Д‹ Д† ВІ Г№Д† ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д†Д† Д‹ДЊД—Д‘Д†ДЉ Д‹ДЊДЉ ДЋД‰ДЊДЊД…Д‹ДЊ ДЌДЊД†Д” Д‡Д† Д“Д‰ДЊДЏД‹Д“
ċČ čČ ĈąĉĖ ©÷ĎĆČċĉĔċē ċēª ČĉċċČĊ čČ ČČėċĆĖ ċ ėċė ĈđČ Č Ć
ДЌДЊ ДЊДЊД–Д‘Д†ДЉ Д†Д‹ДЊДЉДЋД†ДЊД‹Д‹Д“ДЉ Д€Д…Д‰Д—ДЉ ДЊДЌД‰Д†Д€ДЊД‹Д‹Д“ДЉ Д€Д‘ДЉ ДЊ Д‰Д† Д“Д‰ДЊДЏД‹Д“Д‡ ДЊД€ДЉД‹
Д…ДЉД‹Д‹ Д†Д…ДЉД‹Д‹ ДЊ ДЌД† ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д†Д† Д‹ДЊД—Д‘Д†ДЉ Д‹ДЊДЉ Д‰ Д€ДЊДЊДЊД”Д— Д…ДЉД‹Д‹Д‹Д“ДЉ Д†Д…ДЉД‹Д‹
Д‹Д“ДЉ Д‹ДЊДЉ Д‰Д† Д“Д‰ДЊДЏД‹Д“Д‡ ДЊД€ДЉД‹ ДЊДЉД‹Д‹ Д… Д…ДЉД‹Д“ ДЊ ДЌДЊД‰ДЊД„Д‹Д† Д€ДЊДЊДЊДЉ Д‹ Д“Д‰Д€ Д‹ Д‹ДЊ
ДЌД†ДЉД‹Д—Д— ДЏД† Д‹ Д…Д†Д–Д‘Д‡ Д• Д“Д‰Д€
ГІД…Д‹Д† ДЊД†ДЋД†Д‰Д”Д‹ДЊ
Гё ВІ
Д‹Д†ДЏД€Д† ДЊД‹Д†Д—
Д‰Д— ДЋДЉД‹Д‹Д“ Д† Д†Д…Д€ДЊД“ ДЌДЏД‡ Д† ДЌДЊД†Д…ДЊ Д€Д†ДЌД†ДЏ ДЌД‹Д…Д‹ДЏД‹Д“ Д‰Д† ДЉДЊД€ Д† ДЌДЊ Гё Д…ДЉДЉД† Д€Д€ДЊ ДЌДЊ Гё Г±ДЊД‰Д”Д‹ДЊД” Д† ДЉДЊД— ДЊД‰Д— ДЊД‘Д‡ Д‰Д† Д‹ДЊДЊД‘Д‹Д‹Д“ Д‰Д‡ ДЊДЏДЉ ДЊДЊД—Д‹Д†Д† ДЊДЌД‰Д†
ДЊД‰Д„Д‹Д“ ДЊДЊДЊД” Д‹ДЊДЉДЉ Д€Д…Д‹Д‹Д“ДЉ Д‰Д†ДЋ Д‰ Д† ДЋ ВІ Г№ДЊД€Д…Д‰Д† Д€ДЏ Д‰Д‡ Д‰Д— ДЋДЉД‹Д‹Д“ Д† Д†Д…Д€ДЊД“ ДЌДЏД‡ Д† ДЌДЊД†Д…ДЊ Д€Д†ДЌД†ДЏ
Г±ДЊД‰Д”Д‹ДЊД” $ /
Д‹ ДЊД‰
Г¶ДЊД— ДЊД‰Д— ДЊД‘Д‡ Д‰Д†
ДЊДЏДЉ ДЊДЊД—Д‹Д†Д†
Г¶Д€
Д…ДЉ Д€Д€ДЊ
ДЉДЉ
ВІ ВІ ВІ ВІ ВІ
ВІ
Д†Д…Д€ДЊД“ ДђД‹ДЊДЌД“ДЌ
Д‹Д“
ВІ
ВІ
Д†Д…Д€ДЊД“ Д€ДЊД‰Д”ДЋД“ Д† Д‘Д–Д‘Д†Д—
ВІ ВІ ВІ ВІ
ВІ
ВІ ВІ
ВІ Д€ДЊД‰Д”ДЋД“
ВІ ВІ ВІ ВІ
ВІ
ВІ ВІ
ВІ Д‹Д‹Д‰Д”Д‹Д“
ВІ
ВІ ВІ
ВІ
ВІ
ВІ Г·Д…Д‹ДЏД‹Д† Д‰Д—
7
ДЊДЌД‰Д† : 9
Д‹ ДЊД‰
Д‰Д† Д‰Д— ДЌДЏД‡
ДЋДЉД‹Д‹Д“
Д‰Д† Д‰Д—
Д€Д†ДЌД†ДЏ ДЌДЏ
ДЌДЊД†Д…ДЊ
Г№ДЊ ДЊД‰ДЊД‹Д†Д– ДЌДЊД†Д‰ДЉ Д‰Д— Д‰Д‡ Д…Д… В©Д‰Д€Г·Д†Д€ДЊД‰Д”Д€Д†Д‡ВЄ ДЊДЌД€Д— Д…ДЊД‰Д”Д‹ДЊД” Д‹
ДЊД‰ Г¶ДЊД— ДЊД‰Д— ДЊД‘Д‡ Д“ 6 /9 Д‹ ДЊД‰Д„Д‹ ДЌД“ДђД” ДЉДЊД— ДЊД‰Д— ДЉД“ДђД”Д—Д€ $V/ ВІ
Д† ДЉДЊД— ДЊД‰Д— Д‰ДЊ &O/ ВІ Д‰Д— ДЊД‰Д”Д‹Д“ ДЌДЌД†Д—Д†Д‡ Д‹Д‰Д†Д– Д€ДЊДЊДЊ ДЏД†Д‰ДЊ Д“ Д‰Д‡ ВІ ДЌДЊ Гё Д€ДЉД‹Д‹Д“ Д‰Д‡ ВІ ДЌДЊ Гё Гё ВІ
Г№Д†Д‰ ДЌД†ДЉД€Д† Д† ДЉДЊД“ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д—
Г№Д†ДЉД€ Д‰Д— ВІ ДЌДЊ Гё Г¶ДЊД– ДЊД‰Д– Д“ ДЊДЌД‰Д—Д– ДЌДЊ ДЊД‹Д“ДЉ ДЌДЊДЉ ДЊД†Д‹ Д… Д€Д‰ ДЉД“ДђД”Д—Д€ Д† Д‰ДЊ ВІ ДЌДЊ
ДЊД‹Д†Д– ДЌДЊД†Д‰Д—
ГёДЊ Д† ДЌДЊДЊДЊД€ ДЌДЊ Д‰Д— Д‰ДЊДЊД‹Д“ Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡ ВІ ДЌДЊ Гё Гё Г№ДЊД€Д…Д‰Д† Д€ДЏ ДЊДЌД‰Д—Д–
Д…ДЊД‰Д”Д‹ДЊД” $ / ВІ ДЌДЊ Гё Д†Д‰Д† Гё ДЉДЊД– ДЊД‰Д– ДЊД‘Д‡ Д‰Д† : 79 ВІ ДЌДЊ Гё Д†Д‰Д† Гё ДЉДЊД– ДЊД‰Д– ДЊД‘Д‡ Д“ 6 /9 ВІ ДЌДЊ Гё ДЉДЊД– ДЊД‰Д– ДЉД“ДђД”Д—Д€ $V/ ВІ ДЌДЊ Гё ДЉДЊД– ДЊД‰Д– Д‰ДЊ &O/ Г› В№Вє ВЂ|vВ‘ Д‹Д‰ДЊДЉД†ДЏД€Д†Д‡ ДЊ ВІ ДЌДЊ Гё ДЌД‰ДЊ ДЊД‹Д†Д— ВІ ДЌДЊ Гё Д‹ДЌДЊД†ДЊД‹Д† Д† Д‹Д‹Д†
Д‹ДЌДЊД†ДЊД‹Д†
Д‰Д† Д‹ДЌДЊД†Д– Д‹Д‰ДЊДЉ ДЊД€Д“Д“ Д„Д‰Д…Д‹ДЊДЊДЊД„Д‹Д“ ДЊД‹ ДЊДЊД†Д† ДЊД‹Д†Д—ДЉД† Гё Д†Д‰Д† Д†ДЉД† Д‹ДЌДЊД‹Д“ДЉД† ДЉД† ДЊД‰Д–Д‹Д†ДЉ ДЌД†Д‰ ДЌДЊД…Д€Д†
Д…ДЊ Д‡Д–Д‘Д† Д‹ Д‹ДЌДЊ Д‹Д‹ДЊДЊ Д†
ДЌД†ДЊ ДЊД€Д—Д— ДЌДЊ ДЌД‰Д— ДЌД† ДЊД…Д€ Д€ДЉД‹Д‹Д“ Д‰Д‡ ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д‡ ДЊД‘Д‡ Д‰Д†
ДЊДЏДЉ ДЊДЊД—Д‹Д†Д† ДЊДЌД‰Д† ДЊД‰ Д† Д“ Д‰Д‡ ВІ ДЊД‰ ДЌДЊД–Д‘Д†Д— ДЉД…Д‹Д†Д–
ДЌД† Д†Д…ДЊДЊД†Д‰Д” ДЊД‰Д„Д‹ ДЌД†Д‹Д†ДЉД” ДЌДЊД†Д‰Д€Д†ДЏД€Д† ДЉД“ ДЌДЊД‘Д–Д‘Д† Д† ДЉД…Д‹Д† ДЊДЊД†Д† Г№Д†Д‰ДЉД† ДЌДЊД…ДЊД€ ДЉД…Д–Д‘Д†Д— Д…ДЊ Д‹ Д„Д‰Д…Д‹ДЊДЊДЊД„Д‹ДЊДЉ Д‹ДЌДЊ
Д‹Д‹Д†
ДЊД‰Д”Д‹Д“Д‡ Д€Д‰ ДЊД‰Д„Д‹ Д…ДЉД‘Д”Д— ДЊДЉ Д‹Д…ДЊД‰ДЊДЏД‹Д‹ДЊДЉ Д† Д‹Д…ДЌД‰Д†ДЉДЊДЉ ДЉ
Д‰Д†Д…Д† Д„Д‰Д…Д‹ДЊДЊДЊД„Д‹Д“ ДЌДЊД…ДЊДЏД‹Д“ ДЌД‡ Д†Д‰Д† ДЊДЉДЊД†Д‰Д”Д‹Д“ ДЊДЊ
Г№Д‰ДЊД‘Д€Д† ДЌД‹Д…Д‹ДЏД‹Д‹Д“ Д‰Д— Д€Д‰Д†ДЊД‹Д†Д— Д‰Д— ДЌД†Д‰Д”Д‹ДЊ Д“Д‹Д†Д– ДЊДЏД†
Д‘Д– Д† ДЌДЊД€Д“Д– ДЉД”Д– ДђД‰Д€ Д† Д‰Д†Д‹Д“ ДЊД‰Д‘Д†Д‹ДЊД‡ ВІ ДЉ Д‘Д‰Д”Д‹ДЊ ДЉДЊД“Д— Д•ДЊ ДЌДЊД€Д“Д†
Д‰Д— ДЊДЊ Д‹ДЊД“ ДЊД„Д“ Д† Д‹ДЊД“ ДЊ ДЊД‰Д„Д‹Д“ Д“Д” ДЌДЉДЊД‹Д“ Д‹Д„Д‹Д“ Д€Д‹Д“
Г±ДЌД‘Д— Д†Д” ДЌД‰ДЊД‘Д€Д† Д‰Д— ДЊД‰Д”Д‹Д“ Д€Д‰ДЊ Д‹ ДЌДЊД…ДЉД‹Д“ДЉД† Д€ДЊДЉДЉД‹Д†Д€ДЋД†Д—ДЉД†
Д† ДЊДЊД„Д‹Д†Д—ДЉД†
Д‰Д† Д…Д‹Д“ ДЉДЊД€ Д† Д€Д‰ДЊ Д€ДЌД‹ДЊД† Д‰ Д‹Д†Д” Д…Д‰Д”Д‹ДЊ Г№Д† Д‹Д‹Д†Д† Д‹ ДЊДЌ
Д€Д— Д…ДЊД‹Д† Д‰Д— ДЌДЊДЊДЊД‹Д‹Д†ДЉД† ДЌД†ДЉД—ДЉД†
Г№Д† Д‰Д†Д‰Д”Д‹ДЊДЉ Д‹Д‹Д†Д† Д‰Д— Д‹Д†Д„Д‹Д†Д— Д†Д‹Д‹Д†Д‹ДЊД† ДЊД€Д†Д‰Д‹Д†Д— Д‰Д— Д† ДЌДЊД‘Д‹Д†Д—
ДЊ ДЌД“Д‰Д†Д‹Д†Д— Д† Д“ДЉД“Д‹Д†Д— Д‹ДЊДЊД†ДЉДЊ ДЌД†ДЉД‹Д—Д” ДЌДЊД€Д“Д† ДђД‰Д‡ ДЌДЋД†Д‰Д”Д‹Д“ДЉД† ДЊДЉД†
Д†Д‰Д† ДЌД†Д‹Д†ДЉД” Д† ДЉД“ Д†Д€Д‰Д–ДЏД–Д‘Д† ДЌДЊД† Д‰Д—
ДЊД†ДЊД‹Д‹Д“ Д‰Д† Д€Д‰Д†Д– Д… ДЌДЊД‰ДЊД‡Д‹ДЊДЊ ДЌД‰ДЊД‹Д‹Д†Д—
ДЊД€ Д‹Д‹Д†Д— Д“ Д‰Д‡ ВІ ДЉ Д€ДЉД‹Д‹Д“ Д‰Д‡ ВІ ДЉ
Гё ВІ
Гґ ГёГґ ГёГґГ№ ГґД‰Д–ДЏД“ Д‰ДЊ Д‰Д† Д“ Д€ДЉД‹Д‹Д“ Д‹Д†ДЏД€Д† ДЊД‹Д†Д— ДЊД‹Д†Д— Д…ДЊДЌД‹ДЊД† Д€ДЏДЊ
Д‹ДЊДЉД“ Д† ДЌДЊД‰Д‹Д†Д—
Д€ДЊ Гё Д‰ДЉ
Д‹Д†ДЏД€Д†Д‡ Д€ДЊ Гµ ГґДЊД€ДЊ ГІ Д‹ДЋДЊ
ГґДЊДЉДЌД”Д–Д‹Д— Д€ Г· Г¶ДЉД”Д—Д‹ДЊДЊД‡
ГІД… Д‰Д†ДЋ ДЊ Д‹ДЊ Д‹ДЊ Г№ДЊДЌД†Д‹ДЊ ДЌДЏД” Д‰ ДЌДЏ Д‰ ДЏД†Д… Д‰ Д†Д„ Д•Д€Д… & Г±Д€ ГІГ№Гґ ГІД…Д‰Д”ДЊ Д‹ДЊ Г¶ДЊД€ ГґДЊД‰ДЊД…Д‹Д“Д‡ ДЌ KWWSZZZVWDQGDUGVUX
HPDLO LQIR#VWDQGDUGVUX
Г·Д‹ДЊ ГІД…Д‰Д” Д‹ Г№ДЃГ¶
øčďċČ ĆĉĆĉ òùô òąĉĔČ ċČ ² Ćč ©öČĈČĈĆć čďċĆĈª öČĈ õėĉĆċ č ùĉ 
Документ
Категория
ГОСТ Р
Просмотров
5
Размер файла
112 Кб
Теги
52243, гост, 2004
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа