close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ГОСТ Р 52255-2004 Комбикорма для свиней. Номенклатура показателей

код для вставкиСкачать
Настоящий стандарт распространяется на комбикорма для свиней и устанавливает номенклатуру показателей, характеризующих качество продукции
ГµДЂГ·Гё Г·Гё
ùø ÷òûôøö õòø÷òĂ ò öøõøòò
Г· Гє ГІ Гё Г· Гµ ДЂ Г· Гї Гі
Г· Гё ГІ Гі Гґ Гё Гі
Гє ГІ ГІ
ôøöòôøö õă ò÷ó
Г·ДЊДЉД‹Д€Д‰ ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡
Г± ВІ
ГІД…Д‹Д† ДЊД†ДЋД†Д‰Д”Д‹ДЊ
Г¶ДЊД€
ГІГ№Гґ ГІД…Д‰Д”ДЊ Д‹ДЊ
Гё ВІ
Гё ВІ
Г№Д†Д‰ДЊД†
Г±ДЏД† ДЊД‹ДЊД‹Д“ ДЌД†Д‹ДЋД†ДЌД“ Д† ДЌД†Д‰ ДЌДЊД‹Д†Д— ДЊ ДЌДЊ ДЊД‹Д‹ДЊД‡ Д‹Д†Д…ДЋД†Д† ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† Д‹ДЊД‰Д‹Д“ Гё ВІ В©ДЊД‹Д‹Д— Д†ДЉ Д‹Д†Д…ДЋД†Д† ДЊ
Д†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† ГёД‹ДЊД‹Д“ ДЌДЊД‰ДЊД„Д‹Д†Д—ВЄ Д† Гё ВІ В©ДЊД‹Д‹Д— Д†ДЉ Д‹Д†Д…
ДЋД†Д† ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† Г№ДЊД—ДЊД€ Д…ДЊД€Д† ДЊД‹Д‹Д“ Д‹ДЊВЄ
Д‹Д†Д— ДЊ Д‹
Г±ГёГ· ГёД€Д“Д“ДЉ Д€ДЋД†ДЊД‹Д‹Д“ДЉ ДЊД‘ДЊДЉ В©ДЊД†Д‡Д€Д†Д‡ Д‹ДЏД‹ДЊД†Д‰ДЊД‰Д”Д€Д†Д‡
ĆċĆ ĈČĊĆĈČĊČČć čČĊēĐĉċċČĆª øø ©÷òòôùª
ДЊД†Д‡Д€Д†ДЉ ДЊД‹Д‹Д“ДЉ Д‹ДЏД‹ДЊД†Д‰ДЊД‰Д”Д€Д†ДЉ Д†Д‹Д†ДЊДЉ Д„Д†ДЊД‹ДЊДЊ ГІГ°
ДЊД†Д‡Д€Д†ДЉ Г±Д‹ДЊД“ДЉ ДЊД–Д…ДЊДЉ Г±
øĈēēĊ ĈĎĆČċċēĊ ČđČĊ ©õċĉČčČĈª øø ©õċĉČčČĈª
÷÷ ċĆďĈĆĊ ĈČĊĆČĊ čČ ċĆąĎĆĆ ô ©ôČĊĆĈČĊ ĉĈČČĆĊĆċċē
ДЊД€Д† ДЌДЉД†Д€Д“ВЄ
ð÷ ò ÷ óò ùĆĈąČĊ ĉĔċČČ ċ čČ ċĆďĈČĊ
Д‰Д†ДЊД‹Д†Д– Д† ДЉДЊД‰ДЊД†Д† ДЊ Д‹Д—Д— Г¶ДЊД“ Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡ ДЌД‹Д€Д“ ДЉДЊД‹Д†Д…Д†ДЊД‹Д“ ДЊД‹Д†Д—ДЉД† Д‹
ДЊ ГІГё ВІ ГІГё ВІ ГІГё ВІ ГІГё ВІ ГІГё ВІ ГІГё ВІ
Г· Г№Гї
òċČĊĎĆė Č ĆąĊċċĆė Ĉ ċČėđĊ ċ čĉĆĈė Ĉąĉ ©÷ĎĆČċĉĔċē
ċēª Ĉ ĕĆ ĆąĊċċĆć ² ĆċČĊĎĆČċċē Ĉąĉė ©÷ĎĆČċĉĔċē ċ
Д“ВЄ Д‰ДЏ ДЌДЉДЊ Д†Д‰Д† ДЊДЉД‹Д“ Д‹ДЊД—Д‘ДЊ Д‹ ДЊДЊД–Д‘Д— Д†Д‹ДЊДЉДЋД†Д—
ČčĉĆĈČċ ĆċČĊĎĆČċċČĊ Ĉąĉ ©÷ĎĆČċĉĔċē ċēª
В‹ ГІГ№Гґ ГІД…Д‰Д”ДЊ Д‹ДЊ Г·ДЊД—Д‘Д†Д‡ Д‹ Д‹ ДЉДЊД„ Д“Д” ДЌДЊД‰Д‹ДЊД”Д– Д†Д‰Д† ДЏД†ДЏД‹ДЊ ДЊДЌДЊД†Д…Д‹ Д†Д„Д†ДЊД‹ Д† ДЌДЊД‹Д‹ Д€ДЏ ДЊД†ДЋД†Д‰Д”Д‹ДЊДЊ Д†Д…Д‹Д†Д— Д… Д…ДђД‹Д†Д— Д‰Д”Д‹ДЊДЊ Д‹ ДЌДЊ Д‹Д†ДЏД€ДЊДЉ
Д‰Д†ДЊД‹Д†Д– Д† ДЉДЊД‰ДЊД†Д†
,,
Гё ВІ
ДЊД„Д‹Д†
ГёД‰Д” ДЌД†ДЉД‹Д‹Д†Д— Г·ДЊДЉД†Д‹Д“ Д“Д‰Д€Д† Г·ДЊДЉД‹Д€Д‰ ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ Д€ДЏ Г№Д†ДЉД€ Г¶ДЊД“ Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡ Д‹ДЌДЊД†ДЊД‹Д† Д† Д‹Д‹Д† Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† ДЌДЊДЏД‹ДЊ Д€ДЊДЉД‹ДЉД— Д€ДЌД‹ДЊД” Д“ДЌД‹Д“ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊ Д‰Д— Д†Д‹Д‡ Д†Д‰Д†ДЊД†Д— ,,,
Гё ВІ
Г· Гє ГІ Гё Г· Гµ ДЂ Г· Гї Гі
Г· Гё ГІ Гі Гґ Гё Гі
Гє ГІ ГІ
ôøöòôøö õă ò÷ó
Г·ДЊДЉД‹Д€Д‰ ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡
0L[HG IHHGV IRU SLJV ,QGH[ QRPHQFODWXUH
Д‹Д†Д— ВІ ВІВІ
ГёД‰Д” ДЌД†ДЉД‹Д‹Д†Д—
Г·ДЊД—Д‘Д†Д‡ Д‹ ДЌДЊД‹Д—Д— Д‹ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д‰Д— Д†Д‹Д‡ Д† Д‹Д‰Д† Д‹ДЊДЉД‹Д€Д‰
ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ Д€Д†Д…Д–Д‘Д† Д€ДЏДЊ ДЌДЊД€ДЋД†Д†
ДЉД†Д‹Д“ Д† ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЌДЊ Гё Д† Гё Г·ДЊДЉД†Д‹Д“ Д“Д‰Д€Д†
Д‹ДЊД—Д‘ДЉ Д‹ Д†ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д“ Д“Д‰Д€Д† Д‹ Д‰Д–Д‘Д† Д‹Д“
Гё ВІ ГґДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д“Д” Г¶ДЊД“ ДЊДЊ ДЌДЊ
Гё ВІ ГґДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊДЊ Д“Д” Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЊД„Д‹Д†Д— Д‹Д†Д—
Д† Д‰ДЊД† Д‹Д†Д—
Гё ВІ ГґДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊДЊ Д“Д” Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д“ДЊД‡ Д€Д‰ДЏД€Д†
Гё ВІ ГІГё ВІ ГґДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊДЊ Д“Д” Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д‰Д†
Гё ВІ ГґДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊДЊ Д“Д” Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЊД„Д‹Д†Д—
Д…ДЊ Д† Д“ДЊДЊ ДЌДЊД†Д‹
Гё ВІ Г±Д‹ДЊ Д„Д‹ДЊ ДЌДЊД€Д“ ДЊ ДЌДЊД€Д† Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д—
ДЊД€Д†ДЏД‹ДЊД†
Гё ВІ ГґДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д€ДЌД‹ДЊД† Д…ДЉДЊД‰ Д† ДЊД„Д‹Д†Д— Д‹Д…ДЉДЊ
Д‰ДЊД“ ДЉД—Д‹ Д€Д‰Д”Д‹Д“ Д† Д†Д€ДЊД‘Д† Д‹Д†Д‡
Гё ВІ ГґДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЉД‰Д‰ДЊДЉД‹Д†Д‹ДЊД‡ ДЌД†ДЉД†
Гё ВІ ГґДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д…ДЌ Д…Д„Д‹Д‹ДЊД† Д†Д‰Д—ДЉД† Д‰
Д‹Д“ Д…ДЌДЊ
Гё ВІ ГґДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊДЊ Д“Д” Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЊД„Д‹Д†Д—
Д‹Д†ДЊ Д† Д‹Д†Д†ДЊ
Гё ВІ ГґДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊДЊ Д“Д” Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЊДЊДЏД‹Д“ Д€ДЊД‰Д†
ДЏ ДЌД†ДЋД†ДЊ
Гё ВІ ГґДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊДЊ Д“Д” Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д‰Д†Д…Д†Д‹ Д†
Д†ДЌДЊД‹
Гё ВІ ГґДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊДЊ Д“Д” Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д€Д‰Д”ДЋД†Д—
Гё ВІ ГґДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊДЊ Д“Д” Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЊД„Д‹Д†Д—
ДЊДЊ
Гё ВІ Д“Д” Д† ДЌДЊД€Д“ ДЌД†Д‘Д“ Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д†
Гё ВІ Д“Д” Д† ДЌДЊД€Д“ ДЌД†Д‘Д“ Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЉД“ДђД”Д—Д€
Гё ВІ Г±Д‹ДЊ Д„Д‹ДЊ ДЌДЊД€Д“ ДЊ ДЌДЊД€Д† Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д—
ДЉД†Д€ДЊДЊД€Д†Д‹ДЊ ДЊД€Д†Д‹ Д…Д‰ДЊД‹ДЊД‹ Д† ДЊДЊД€Д†Д‹ Гё ВІ ГґДЌД€ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊД— Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ Г±Д‹ДЊДЊ Д“Д” Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЌД‰Д†Д‹
ГІД…Д‹Д† ДЊД†ДЋД†Д‰Д”Д‹ДЊ
Гё ВІ
Гё ВІ ГІГё ВІ ГґДЊДЉ Д‰Д— Д„Д†ДЊД‹Д“ ГёДЌД‰Д‹Д† ДЊД„Д‹Д†Д— Д€Д‰Д”ДЋД†Д— ДЉ
ДЊДЊДЉ ДЊДЉД‹ДЊДЊДЋД†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЌД€ДЊДЉД†Д†
Гё ВІ ГґДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊДЊ Д“Д” ДЊДЉД‹ДЊДЊДЋД†ДЊД‹Д‹Д“Д‡ ДЉДЊ ДЊДЌ
Д‰Д‹Д†Д— ДЊД„Д‹Д†Д— ДЉД† Д†Д‹ДЋ ДЋД†Д‹Д€ Д† Д€ДЉД†Д—
Гё ВІ ГґДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊДЊ Д“Д” Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЊД„Д‹Д†Д—
Д“ДЊДЊ ДЌДЊД†Д‹ Д“ДЊД‡ Д€Д‰ДЏД€Д† Д“ДЊДЊ Д„Д† Д† Д‰Д† ДЌД†ДЉД‹Д‹Д†ДЉ ДЌД€ДЊД€ДЊДЌД†Д† Д‰Д†Д„Д‹Д‡
Д†Д‹Д€Д‹ДЊД‡ ДЊД‰Д†
Гё ВІ ГґДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊДЊ Д“Д” Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЊД„Д‹Д†Д— Д“ДЊД‡
Д…ДЊД‰Д“ Д€Д‰Д”ДЋД†Д— Д† ДЊДЊ ДЌД†ДЉД‹Д‹Д†ДЉ ДЌД€ДЊД€ДЊДЌД†Д† Д‰Д†Д„Д‹Д‡ Д†Д‹Д€Д‹ДЊД‡ ДЊД‰Д†
Гё ВІ ГґДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д…Д‹ДЊ ДЌДЊД€Д“ ДЊ ДЌДЊД€Д† Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЊД„
Д‹Д†Д— Д…ДЊД€Д†Д‹Д†Д‰Д‹ДЊД‰ ДЊДЉД†ДЊД€Д†Д‹
Гё ВІ ГІГё ВІ ГґДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊДЊ Д“Д” ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉ
ДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† Д…ДЊ Д† Д“ДЏД†Д‰Д‹Д† ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† Д“ДЊДЊ ДЌДЊД†Д‹ Г¶ДЊ ГґД’Д‰Д”Д‰Д—
Гё ВІ ГІГё ВІ ГґДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊДЊ Д“Д” Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰
Д‹Д†Д— ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† Д…ДЊД‰Д“ Д‹ ДЊД†ДЉДЊД‡ ДЊД‰Д—Д‹ДЊД‡ Д€Д†Д‰ДЊ
Гё ВІ ГІГё ВІ ГґДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊДЊ Д“Д” ДЌД€ДЊДЉД†ДЏ
Д€Д†Д‡ ДЉДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† ДЊДЊ
Гё ВІ ГІГё ВІ ГґДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊДЊ Д“Д” ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉ
ДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† ДЊДЊДЊД†ДЉД“ Д‰ДЊД†ДЊ
Гё ВІ Г№ДЊД€ДЋД†Д— Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊД— ДЉД†Д‹Д“ Д† ДЊДЌД‰Д‹Д†Д—
Гё ВІ Г№ДЊД€ДЋД†Д— Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊД— ГІД‹ДЊДЉДЋД†Д— Д‰Д— ДЌДЊД†Д‰Д—
Гё ВІ Г№ДЊД€ДЋД†Д— Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊД— Г№Д†Д‰ ДЌД†ДЉД€Д† ДЌД€ДЊД€ Д‹ДЌДЊД†ДЊД‹Д†
Д† Д‹Д‹Д†
Гё ВІ ГґДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д‹Д‰Д†ДЊД‹Д‹Д“ ГёД‘Д† Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Г№ Д† ДЉ ДЏ Д‹ Д† ВІ Г№Д† ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д†Д† Д‹ДЊД—Д‘Д†ДЉ Д‹ДЊДЉ ДЋД‰ДЊДЊД…Д‹ДЊ ДЌДЊД†Д” Д‡Д† Д“Д‰ДЊДЏД‹Д“
ċČ Ć ĈĉĆĆĈČČ čČ ĈąĉĖ ©÷ĎĆČċĉĔċē ċēª ČĉċċČĊ čČ ČČėċĆĖ ċ ėċė
Д€Д‘ДЊ ДЊ Д† ДЌДЊ ДЊДЊД–Д‘Д†ДЉ Д†Д‹ДЊДЉДЋД†ДЊД‹Д‹Д“ДЉ Д€Д…Д‰Д—ДЉ ДЊДЌД‰Д†Д€ДЊД‹Д‹Д“ДЉ Д€Д‘ДЉ ДЊ Д‰Д† Д“Д‰ДЊДЏ
Д‹Д“Д‡ ДЊД€ДЉД‹ Д…ДЉД‹Д‹ Д†Д…ДЉД‹Д‹ ДЊ ДЌД† ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д†Д† Д‹ДЊД—Д‘Д†ДЉ Д‹ДЊДЉ Д‰ Д€ДЊДЊДЊД”Д— Д…ДЉД‹Д‹
Д‹Д“ДЉ Д†Д…ДЉД‹Д‹Д‹Д“ДЉ Д‹ДЊДЉ Д‰Д† Д“Д‰ДЊДЏД‹Д“Д‡ ДЊД€ДЉД‹ ДЊДЉД‹Д‹ Д… Д…ДЉД‹Д“ ДЊ ДЌДЊД‰ДЊД„Д‹Д† Д€ДЊДЊДЊДЉ Д‹
Д“Д‰Д€ Д‹ Д‹ДЊ ДЌД†ДЉД‹Д—Д— ДЏД† Д‹ Д…Д†Д–Д‘Д‡ Д• Д“Д‰Д€
Г·ДЊДЉД‹Д€Д‰ ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ Д€ДЏ
ГґДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д‰Д— Д†Д‹Д‡ Д“Д“Д– Д“ДЌД‹ДЊДЉ Д‹Д‰Д†ДЊД‹Д‹ДЊДЉ Д† Д€Д„ Д†
Д€ДЌД€Д† ДЌДЊ ДЋДЌДЉ Д†Д…ДЊДЊД†Д‰Д— ДЏД†Д‹Д‹Д“ДЉ ДЊДЊД†Д† Д‹ДЊДЉДЉД† Д€ДЊДЉД‰Д‹Д†Д— Д†Д‹Д‡ Д†Д‰Д† ДЌДЊ
Д…Д—Д€ДЉ ДЌДЊД†Д‰Д— Д…Д€Д…ДЏД†Д€ Д‰Д— Д‰Д–Д‘Д† ДЌДЊД†Д…ДЊД‹Д‹Д“ ДЌДЌ
ДЌДЊДЊД—ДЊД‹ДЊ ДЊД… ДЊ ДЊ Д‹Д‡ Д€Д‰Д–ДЏД†Д‰Д”Д‹ДЊ
ДЌДЊДЊД— ДЊД… Д“Дђ ДЊ Д‹Д‡ Д€Д‰Д–ДЏД†Д‰Д”Д‹ДЊ
ДЌДЊДЊД—ДЊД’ДЉД“ДђД‡ ДЊД… ДЊ ДЊ ДЉ Д€Д‰Д–ДЏД†Д‰Д”Д‹ДЊ
ДЉДЊД‹Д‹ДЊДЊ ДЉДЊД‰ДЊД‹Д—Д€ Д†Д‹Д‡ ДЊД… Д“Дђ ДЊ ДЉ Д€Д‰Д–ДЏД†Д‰Д”Д‹ДЊ
Д†Д‹ДЊДЉДЊД€ ДЊД‰ДЊД“ Д† ДЌДЊДЊД‹Д“
Д†Д‹ДЊДЉДЊД€ Д‰Д€Д†Д–Д‘Д† Д† Д—Д€ДЊДЌДЊД†Д…ДЊД†Д‰Д‡
ДЉД—Д‹ДЊДЊ Д† Д€ДЊД‹Д‹ДЊДЊ ДЊД€ДЊДЉ Д†Д‹Д‡ , Д† ,, ДЌД†ДЊДЊ
ДЊД€ДЊДЉ Д†Д‹Д‡ ДЊ Д„Д†Д‹Д“ Д€ДЊД‹Д†ДЋД†Д‡
Г·ДЊДЉД‹Д€Д‰ ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ Д€Д†Д…Д–Д‘Д† Д€ДЏДЊ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊ Д‰Д— Д†Д‹Д‡ Д€Д‰Д–ДЏ Д— ДЊДЉД‹Д‹Д– Д•Д‹Д†Д– Д“ДЊД‡ ДЌДЊД†Д‹ Д‰Д†Д…Д†Д‹ ДЊД‹Д†Д‹ ДЉД†ДЊД‹Д†Д‹ Д† ДЋД†Д†Д‹ ДЉДЉ Д“Д– Д€Д‰ДЏД€
Д€Д‰Д”ДЋД†Д‡ ДЊДЊ ДЌДЊД‹Д‹Д– ДЊД‰Д” Д‰ДЊД† Д‹Д†Д— Д‰Д„Д‹ДЊД”
Г·ДЊДЉД‹Д€Д‰ Д‹Д†ДЉД“ ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ Д€ДЏ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊ Д‰Д— Д†Д‹Д‡ ДЌДЊД†Д…ДЊ
Д‹Д‹Д“ ДЌДЌ Д€Д‰Д–ДЏ Д—
ДЉДЊД– ДЊД‰Д– Д“ДЊДЊ ДЌДЊД†Д‹
ДЉД†Д‹Д†ДЉД‰Д”Д‹Д–
ДЉДЊД– ДЊД‰Д– Д‰Д†Д…Д†Д‹
ДЉД†Д‹Д†ДЉД‰Д”Д‹Д–
ДЉДЊД– ДЊД‰Д– Д“ДЊД‡ Д€Д‰ДЏД€Д†
ДЉД€Д†ДЉД‰Д”Д‹Д–
ДЉДЊД– ДЊД‰Д– Д€Д‰Д”ДЋД†Д—
ДЉД†Д‹Д†ДЉД‰Д”Д‹Д–ДЉД€Д†ДЉД‰Д”Д‹Д–
ДЉДЊД– ДЊД‰Д– ДЊДЊ
ДЉД†Д‹Д†ДЉД‰Д”Д‹Д–ДЉД€Д†ДЉД‰Д”Д‹Д–
ДЉДЊД– ДЊД‰Д– ДЌДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЊД‰Д† Д‰ДЊД† Д‹Д†Д—
ДЉД†Д‹Д†ДЉД‰Д”Д‹Д– ДЉД€Д†ДЉД‰Д”Д‹Д–
ДЉДЊД– ДЊД‰Д– Д‰Д†
ДЉД€Д†ДЉД‰Д”Д‹Д–
Г№ДЊД†Д‰Д” Д…Д€Д…ДЏД†Д€ ДЉДЊД„ Д…Д€Д…Д“Д” Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д€Д€ ДЌДЊ Д‹Д†ДЉД“ДЉ ДЌДЊД€Д…Д‰Д—ДЉ Д€ДЏ
Гё ВІ
Д€ Д† ДЌДЊ ДЋДЌ Д€ДЊДЉД‹ДЉД— ДЊДЉ Д…Д—Д€Д† ДЌД†Д‹ Гё Г№ДЊД†Д‰Д” Д…Д€Д…ДЏД†Д€
ДЉДЊД„ ДЊДЊДЊД‹ДЊДЉ ДЌДЊД—Д€ Д…Д—Д‰Д—Д” ДЊДЌДЊД‰Д‹Д†Д‰Д”Д‹Д“ ДЌДЊД€Д…Д‰Д† Д€Д†Д…Д–Д‘Д† Д€ДЏДЊ ДЌДЊД€ДЋД†Д†
ГІД…ДЊДЊД†Д‰Д” Д€Д…Д“ Д…Д‹ДЏД‹Д† ДЊДЉД‹Д‹ДЊД‡ Д•Д‹Д†Д† Г¶Д„Д€ ДЌДЊД‰ДЏД‹Д‹ДЊ ДЏД‹Д“ДЉ ДЌДЉ
ДЌДЊ Д‰Д†ДЋДЉ ДЌД†Д‰Д”Д‹ДЊД† Д† Д†ДЉД†ДЏД€ДЊДЊ ДЊ Д“Д”Д— ДЌД† ДЊД‰Д‹Д†Д† ДЋДЌ >@ Д† Д…Д‹ДЏД‹Д†Д—
Д‹Д†ДЉД“ ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ ДЌДЊ ДЊДЊД‹Д†Д† Д€ДЏ Д† Д…ДЊДЌД‹ДЊД† Д‹ Д“ДЌД€ДЉД– ДЌДЊД€ДЋД†Д–
Д† Д‹ Д•Д†Д€Д€ ДЊДЊД†Д† Гё Г±Д‹ДЏД‹Д†Д— ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ Д‹ДЊДЊД†ДЉД“ Д‰Д— Д€Д†Д†Д€Д† Д€ДЏ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊ Д‰Д— Д†Д‹Д‡ ДЊД‹Д†Д‹ ДЉД†ДЊД‹Д†Д‹ Д† ДЋД†Д†Д‹ ДЌДЊД‰ДЏД‹Д‹Д“ ДЏД‹Д“ДЉ ДЌДЉ ДЌДЊ >@ Д€Д„ Д…Д‹ДЏД‹Д†Д— ДЊДЌДЊД‰Д‹Д†Д‰Д”Д‹Д“
ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ Д€Д…Д“Д– ДЊД‰Д”Д‹ДЊД‡ ДЊД€ДЊД‡
Г№ДЊ ДЌДЊД€Д…Д‰Д—ДЉ Д…ДЊДЌД‹ДЊД† Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д‰Д— Д†Д‹Д‡ ДЊД‰Д„Д‹Д“ ДЊДЊДЊД” Д†Д‹Д‹ДЊ
Д‹Д†Д‹Д“ДЉ ДЊД‹Д†Д—ДЉ Д„Д‹Д‹Д“ДЉ Д‹ДЊД‰Д‹Д‹ДЊДЉ ДЌДЊД—Д€
Д‹ДђД‹Д†Д‡ Д† ДЋ Д† Д…ДЌ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊ Д‰Д— Д†Д‹Д‡ ДЊД‰Д„Д‹Д“ ДЊДЊДЊД” Д‹ДЊ Д€ДЊДЉДЌДЊ
Д‹Д‹ДЊ Д… ДЌД†Д…Д‹Д€ДЊ ДЌД‰Д‹Д† Д† Д‹Д†Д‰ДЊД‹ДЊДЊ Д…ДЌ
Д€ДЊДЉД‹ДЉД— Д€ДЌД‹ДЊД” Д“ДЌД‹Д“ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊ Д‰Д— Д†Д‹Д‡ ДЌД†Д‹ ДЌД†Д‰ДЊД„Д‹Д†Д† Г№ДЊ ДЊД‹ДЊД‰ДЌД†ДЏД€Д†ДЉ Д† Д‹ДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д†ДЉ ДЌДЊД€Д…Д‰Д—ДЉ Д€ДЏДЊ Д‹Д‰Д†ДЊД‹Д‹Д“ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊ
Д‰Д— Д†Д‹Д‡ ДЊД‰Д„Д‹ДЊ ДЊДЊДЊД” ДЊД‹Д†Д—ДЉ Гё Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊДЊД‡ Д€ДЌД€Д† ВІ Гё Д†Д‰Д†
Д…Д—Д€ ДЌДЊД†Д‰Д— Д…Д€Д…ДЏД†Д€ ГґДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊДЊ Д“Д” Д†ДЌДЊД‰Д”Д…ДЉДЊ ДЌД† ДЌДЊД†Д…ДЊ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊ Д‰Д— Д†Д‹Д‡ ДЌДЊ ДЌДЊД€Д…
Д‰Д—ДЉ Д…ДЊДЌД‹ДЊД† ДЊД‰Д„Д‹ДЊ ДЊДЊДЊД” Д†Д‹Д‹ДЊД‹Д†Д‹Д“ДЉ ДЊД‹Д†Д—ДЉ Д„Д‹Д‹Д“ДЉ Д‹ДЊД‰Д‹Д‹ДЊДЉ ДЌДЊД—Д€
ДЌД€ДЊД€ ВІ ДЌДЊ Гё Г¶Д€Д†ДЊД€ ВІ ДЌДЊ Гё Г№Д†ДЉД€
Г№Д†ДЉД€ ВІ ДЌДЊ Гё Д† Гё Г№ДЊД—ДЊД€ Д† ДЌД†ДЊД†ДЏД‹ДЊД” Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊ Д‰Д— Д†Д‹Д‡ ДЌДЊ ДЌДЊД€Д…Д‰Д—ДЉ Д…ДЊДЌД‹ДЊД†
Д‹Д‰Д† ДЌДЊД†Д…ДЊД†Д‰Д” ДЌДЊ ДЊД‰ДЊД‹Д†Д– ДЊ Д‰Д„ДЉД† Д†Д‹Д‹ДЊДЊ Д‹Д…ДЊ
ГґДЊД‹ДЊД‰Д” Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊ Д‰Д— Д†Д‹Д‡ ДЌДЊ Д‹ДЊДЉД‹Д€Д‰ Д‹Д†ДЉД“ ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ ДЊД‘Д‰Д—
Д– ДЊД‹Д“ ДЊД‹Д‹ДЊДЊ Д‹Д…ДЊ Д‹ДЊД‰Д‹Д‹ДЊДЉ ДЌДЊД—Д€
Г¶ДЊД“ Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡
ГёДЊ ДЌДЊ ВІ ДЌДЊ Гё ГёДЌД‰Д‹Д† ДЊДЉД‹Д‹ДЊД‡ Д•Д‹Д†Д† ДЊД‹Д†Д‹ ДЋД†Д†Д‹ Д† ДЉД†ДЊД‹Д†Д‹ ДЉДЉ ДЌДЊДЊД— ДЏ
Д‹Д“ДЉ ДЌДЉ ДЌДЊ Д‰Д†ДЋДЉ ДЌД†Д‰Д”Д‹ДЊД† Д† Д†ДЉД†ДЏД€ДЊДЊ ДЊ Д“Д”Д— >@
ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† Д“ДЊДЊ ДЌДЊД†Д‹ ВІ ДЌДЊ Гё Гё Гё ГёДЌД‰Д‹Д† Д‰Д†Д…Д†Д‹ ВІ ДЌДЊ Гё ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† Д“ДЊД‡ Д€Д‰ДЏД€Д† ВІ ДЌДЊ Гё Гё ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† Д€Д‰Д”ДЋД†Д— ВІ ДЌДЊ Гё Гё Гё ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† ДЊДЊ ВІ ДЌДЊ Гё Гё Гё ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† Д‰ДЊД† Д‹Д†Д— ВІ ДЌДЊ Гё Гё ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† Д‰Д† ВІ ДЌДЊ Гё Гё Д‹ДђД‹Д†Д‡ Д† Д† ДЋ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉ ДЊДЌД‰Д—Д– ДЊД‹ДЊД‰ДЌД†ДЏД€Д† Д†ДЌД“ДЉДЊДЊ ДЌДЊД€
ДЌДЊДЉД‘Д– Д‹ Д‰Д€Д– ДЏД†Д– ДЌДЊД‹ДЊД” Д‰Д† Д‰ДЊД‡ ДЉД† Д† ДЌДЉДђД†Д— ДЉД†Д– ДЌД†
Д‹Д‹ДЊДЉ ГёДЌД‰Д‹Д† Д…ДЌ Д† Д…Д„Д‹Д‹ДЊД† Д†Д‰Д—ДЉД† ВІ ДЌДЊ Гё ГёДЌД‰Д‹Д† Д€ДЌД‹ДЊД† Д“ДЌД‹ДЊДЊ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д† Д€ДЌД€Д† ВІ ДЌДЊ Гё ГёДЌД‰Д‹Д† Д…ДЉ Д‹Д‰ ВІ ДЌДЊ Гё ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉД‰Д‰ДЊДЉД‹Д†Д‹ДЊД‡ ДЌД†ДЉД† ВІ ДЌДЊ Гё ГёДЌД‰Д‹Д† Д…ДЊД‰Д“ Д‹ДЊД†ДЉДЊД‡ ДЊД‰Д—Д‹ДЊД‡ Д€Д†Д‰ДЊ ВІ ДЌДЊ Гё ГёДЌД‰Д‹Д† ДЊД€Д†ДЏД‹ДЊД† ВІ ДЌДЊ Гё ГёДЌД‰Д‹Д† ДЊДЊДЏД‹Д“ Д€ДЊД‰Д†ДЏ ДЌД†ДЋД†ДЊ ВІ ДЌДЊ Гё ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉД†Д€ДЊДЊД€Д†Д‹ДЊ ДЊД€Д†Д‹ Д…Д‰Д‹ДЊД‹ Д† ДЊДЊД€Д†Д‹ ВІ ДЌДЊ Гё ГёДЌД‰Д‹Д† Д…ДЊД€Д†Д‹Д†Д‰Д‹ДЊД‰ ДЊДЉД†ДЊД€Д†Д‹ ВІ ДЌДЊ Гё ГёДЌД‰Д‹Д† Д†Д‹ДЋ Д† Д€ДЉД†Д— ВІ ДЌДЊ Гё ГёДЌД‰Д‹Д† Д† ВІ ДЌДЊ Гё Д† >@
Гё ВІ
ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉД“ДђД”Д—Д€ ВІ ДЌДЊ Гё ГёДЌД‰Д‹Д† ДЌДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЉД†Д€ДЊД‰ДЊД“ ВІ ДЌДЊ >@
ГёДЌД‰Д‹Д† Д‰ДЊД€Д†Д‹ ВІ ДЌДЊ >@
ГёДЌД‰Д‹Д† ДЌД‰Д†Д‹ ВІ ДЌДЊ Гё ГёДЌД‰Д‹Д† Д‹Д†ДЊ Д† Д‹Д†Д†ДЊ ВІ ДЌДЊ Гё Д‹ДЌДЊД†ДЊД‹Д† Д† Д‹Д‹Д†
Д‹ДЌДЊД†ДЊД‹Д† Д† Д‹Д‹Д† ВІ ДЌДЊ Гё Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† ДЌДЊДЏД‹ДЊ
Д€ДЊДЉД‹ДЉД— Д€ДЌД‹ДЊД” Д“ДЌД‹Д“ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊ Д‰Д— Д†Д‹Д‡
Д‰ Д† ДЋ ДЌДЊДЋД‹
Г·ДЊДЉ
Г·Д†ДЉД‹ДЊД‹Д†Д— ДЌДЊД€Д…Д‰Д—
Д‰Д— ДЌДЊДЊД—ДЊ
Д‹ДЊ ДЊД… ДЊ ДЊ Д‹Д‡ Д€Д‰Д–ДЏ
ГёДЊД€ Д‹ Д† ДЊД†Д—ДЉД†
Д†ДЉДЊДЉ ДЉДЉ
ГёДЊД€ Д‹ Д† ДЊД†Д—ДЉД†
Д†ДЉДЊДЉ ДЉДЉ Д‹ ДЊД‰
ГёДЊД€ Д‹ Д† ДЊД†Д—ДЉД†
Д†ДЉДЊДЉ ДЉДЉ Д‹ ДЊД‰
Г·Д‰Д†ДЏД† ДЋД‰Д“ Д…Д‹ Д‹ ДЊД‰
Д‰Д— ДЌДЊДЊД— ДЊД…
ДЊ Д‹Д‡ Д€Д‰Д–ДЏ
Д‰Д— ДЌДЊДЊД— ДЊД…
ДЊ ДЊ ДЉ Д€Д‰Д–ДЏ
Д‰Д— Д…ДЊД‰Д“
Д†Д‹Д‡
Г· ДЊДЌД€Д—
Г· ДЊД‰ Г· ДЊДЌД€Д—
ВІ
Д†Д‰Д†ДЊД†Д—
>@
>@
>@
>@
Г¶ДЊД†ДЏД€Д† Д€ДЊДЉД‹ДЋД†Д† Д‰Д— ДЏ ДЋДЌДЊ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊДЊД‡ ДЌДЊД€ДЋД†Д† Г¶ДЊД€ Г¶ДЊД†ДЏД€Д† Д€Д…Д‹Д†Д— ДЌДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д– Д† ДЊД‹Д„Д‹Д†Д– ДЊД‘Д‡ Д† ДЌД†Д‘Д“ ДЌДЊД€ ДЉДЊДЊДЉ ДЌД‰
ДЉД‹Д‹ДЊД‡ ДЊДЉД‹ДЊД‡ ДЊДЋД†Д† Г¶ ВІ ДЊ Г№Д†Д‰ Д€Д†ДЊД‰ДЊД†ДЏД€ДЊДЊ Д†Д‰ДЊД‹Д†Д— Д€ДЊДЉДЊ Г¶ДЊД€ Д„Д‹Д“ Д‰Д‹Д“ДЉ ДЌД‰Д‹Д†ДЉ Д†Д‹
Д†Д† Г¶Д†Д‹Д† Д‰Д”Д€ДЊДЊ ДЊД…Д—Д‡ Г¶ДЊД†ДЏД€Д† Д€Д…Д‹Д†Д— ДЌДЊ Д‹Д†Д‹ДЊДЉД†Д€ДЊД‰ДЊД†ДЏД€ДЊД‡ ДЊДЋД‹Д€ Д† Д‰ДЏДђД‹Д†Д– Д€ДЏ Д€ДЊДЉДЊ Д„Д‹Д“
Д‰Д‹Д“ДЉ ДЌД‰Д‹Д†ДЉ Д†Д‹Д†Д† Г¶Д†Д‹Д† Д‰Д”Д€ДЊДЊ ДЊД…Д—Д‡ Гґ ГёГґ ГёГґГ№ ГґД‰Д–ДЏД“ Д‰ДЊ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д†Д‹Д”Д† Д‹Д†ДЉД“ ДЌДЊД€Д…Д‰Д† ДЌДЊД€Д…Д‰Д† Д…ДЊДЌД‹ДЊД† ДЉДЊД—
ДЊД‰Д— Д“ДЊД‡ ДЌДЊД†Д‹ Д“Д— Д€Д‰ДЏД€ Д€Д‰Д”ДЋД†Д‡ ДЊДЊ ДЌДЊД‹Д‹Д— ДЊД‰Д” Д€ДЌД‹ДЊД” ДЊДЉД‹Д‹Д— Д•Д‹
Д†Д— Д‰Д†Д…Д†Д‹ ДЉД†ДЊД‹Д†Д‹ ДЋД†Д†Д‹ ДЉДЊД“ Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡
Д€ДЊ Г№ ГјДђД†Д‹
Д‹Д†ДЏД€Д†Д‡ Д€ДЊ ГёГ· Д‰ДЊ
ГґДЊД€ДЊ Г¶ ГґДђДЊ
ГґДЊДЉДЌД”Д–Д‹Д— Д€ Г· Г±ДЊД‰ДЊДЊД‡
ГІД… Д‰Д†ДЋ ДЊ &Д‹ДЊ Д‹ДЊ Г№ДЊДЌД†Д‹ДЊ ДЌДЏД” Д‰ ДЌДЏ Д‰ ДЏД†Д… Д‰ Д†Д„ Д•Д€Д… Г±Д€ ГІГ№Гґ ГІД…Д‰Д”ДЊ Д‹ДЊ Г¶ДЊД€ ГґДЊД‰ДЊД…Д‹Д“Д‡ ДЌ KWWSZZZVWDQGDUGVUX
HPDLO LQIR#VWDQGDUGVUX
Г·Д‹ДЊ ГІД…Д‰Д” Д‹ Г№ДЃГ¶
øčďċČ ĆĉĆĉ òùô òąĉĔČ ċČ ² Ćč ©öČĈČĈĆć čďċĆĈª öČĈ õėĉĆċ č ùĉ 
Документ
Категория
ГОСТ Р
Просмотров
11
Размер файла
109 Кб
Теги
гост, 2004, 52255
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа