close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ГОСТ Р 52344-2005 Продукция косметическая порошкообразная и компактная. Общие технические условия

код для вставкиСкачать
Настоящий стандарт распространяется на порошкообразные и компактные косметические изделия, подразделяющиеся на декоративные и гигиенические. Косметические изделия декоративные (пудра, блеск для лица, тела и волос, румяна, тени для век) и другие и
ГµДЂГ·Гё Г·Гё
ùø ÷òûôøö õòø÷òĂ ò öøõøòò
Г·ГєГІГёГ·ГµДЂГ·ГїГі
Г·
ГёГІГіГґГёГі
ГєГІГІ
Гё ВІ
òñõòă ôøöòûôò
ùøøüôøøñ÷ÿ ò ôøöùô÷ÿ
ГёД‘Д† Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
ГІД…Д‹Д† ДЊД†ДЋД†Д‰Д”Д‹ДЊ
Гё ВІ
Г№Д†Д‰ДЊД†
Г±ДЏД† ДЊД‹ДЊД‹Д“ ДЌД†Д‹ДЋД†ДЌД“ Д† ДЌД†Д‰ ДЌДЊД‹Д†Д— ДЊ ДЌДЊ Д‹ДЋД†ДЊД‹Д‰Д”Д‹ДЊД‡ Д‹Д†Д…ДЋД†Д† ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† Д‹ДЊД‰Д‹Д“ Гё ВІ В©ДЊД‹Д‹Д— Д†ДЉ Д‹Д†Д…ДЋД†Д† ДЊ
Д†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† ГёД‹ДЊД‹Д“ ДЌДЊД‰ДЊД„Д‹Д†Д—ВЄ Д† Гё ВІ В©ДЊД‹Д‹Д— Д†ДЉ Д‹Д†Д…
ДЋД†Д† ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† Г№ДЊД—ДЊД€ Д…ДЊД€Д† ДЊД‹Д‹Д“ Д‹ДЊВЄ
Д‹Д†Д— ДЊ Д‹
Г±ГёГ· ДЊДЏД‡ ДЌДЌДЊД‡ ДЏД†ДЉ ДЏД‰Д‹ДЊ Д‹Д†ДЏД€ДЊДЊ Д€ДЊДЉД† ДЌДЊ Д‹Д†Д…ДЋД†Д†
ô ©ùĖĊċČĈČĊĆďĈė čČĈĎĆėª Ć čĆ ČćĆĆ ČĆćĈČć čĖĊċČĈČĊĆ
ДЏД€ДЊД‡ ДЊДЋД†ДЋД†Д†
÷÷ ċĆďĈĆĊ ĈČĊĆČĊ čČ ċĆąĎĆĆ ô ©ùĖĊċČĈČĊĆďĈė čČ
Д€ДЋД†Д—ВЄ
ð÷ ò ÷ óò ùĆĈąČĊ ĉĔċČČ ċ čČ ċĆďĈČĊ
Д‰Д†ДЊД‹Д†Д– Д† ДЉДЊД‰ДЊД†Д† ДЊ ДЉД— Г·ДЊД—Д‘Д†Д‡ Д‹ ДЉДЊД‹Д†Д…Д†ДЊД‹ ДЏД† ДЊД‹Д†Д‡ Д”Д† ДЌД‹Д€ ДЌ Д†Д€
Д†Д“ ДЃ ДЊ Д‹Д‹Д‹Д“ДЉД† Д†Д…ДЉД‹Д‹Д†Д—ДЉД† ВІ Г· Г№Гї
ГІГ±Г·ГІ Д‰Д” ГІД…ДЉД‹Д‹Д†ДЉ Д„Д‹Д‹Д“ДЉ Д€ ГІ ВІ
òċČĊĎĆė Č ĆąĊċċĆė Ĉ ċČėđĊ ċ čĉĆĈė Ĉąĉ ©÷ĎĆČċĉĔċē
ċēª Ĉ ĕĆ ĆąĊċċĆć ² ĆċČĊĎĆČċċē Ĉąĉė ©÷ĎĆČċĉĔċē ċ
Д“ВЄ Д‰ДЏ ДЌДЉДЊ Д†Д‰Д† ДЊДЉД‹Д“ Д‹ДЊД—Д‘ДЊ Д‹ ДЊДЊД–Д‘Д— Д†Д‹ДЊДЉДЋД†Д—
ČčĉĆĈČċ ĆċČĊĎĆČċċČĊ Ĉąĉ ©÷ĎĆČċĉĔċē ċēª
В‹ Д‹Д†Д‹ДЊДЉ В‹ Д‹Д†Д‹ДЊДЉ Г·ДЊД—Д‘Д†Д‡ Д‹ Д‹ ДЉДЊД„ Д“Д” ДЌДЊД‰Д‹ДЊД”Д– Д†Д‰Д† ДЏД†ДЏД‹ДЊ ДЊДЌДЊД†Д…Д‹ Д†Д„Д†ДЊД‹ Д† ДЌДЊД‹Д‹ Д€ДЏ ДЊД†ДЋД†Д‰Д”Д‹ДЊДЊ Д†Д…Д‹Д†Д— Д… Д…ДђД‹Д†Д— Д‰Д”Д‹ДЊДЊ Д‹ ДЌДЊ Д‹Д†ДЏД€ДЊДЉ
Д‰Д†ДЊД‹Д†Д– Д† ДЉДЊД‰ДЊД†Д†
,,
Гё ВІ
ДЊД„Д‹Д†
ГёД‰Д” ДЌД†ДЉД‹Д‹Д†Д— Г·ДЊДЉД†Д‹Д“ Д“Д‰Д€Д† Д‹Д†ДЏД€Д† ДЊД‹Д†Д— Д€Д†Д†Д€Д† ДЊД‹Д†Д— Д€ Д“Д”Д– Д† ДЉД†Д‰ДЉ Г¶Д€Д†ДЊД€ ДЌД€ДЊД€ ДЊД‹Д†Д— Д…ДЊДЌД‹ДЊД† Г№Д†Д‰ ДЌД†ДЉД€Д† Г¶ДЊД“ Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡ ГёДЌД‰Д‹Д† Д‹ДђД‹ДЊ Д† ГёДЌД‰Д‹Д† ДЋ ГёДЌД‰Д‹Д† Д…ДЌ ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† ДЊД“ Д† Д‰ДЏД† Д‘ ГёДЌД‰Д‹Д† ДЊДЊДЊД‹ДЊДЊ ДЌДЊД€Д…Д‰Д— Г· ГёДЌД‰Д‹Д† ДЌД‹Д† Д€ДЊДЉДЌД€Д‹ДЊД† ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† Д†Д‹ДЋ ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† ДЉД“ДђД”Д—Д€ ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† Д† ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉД†Д€ДЊД†ДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д† ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ Д‹ДЌДЊД†ДЊД‹Д† Д† Д‹Д‹Д† Д†Д‰Д†ДЊД†Д— ,,,
Ïîïðà âêà ê ÃÎÑÒ Ð 52344—2005 Èçäåëèÿ êîñìåòè÷åñêèå ïîðîøêîîáðà çíûå è êîìïà êòíûå. Îáùèå òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ
 êà êîì ìåñòå
ГЌГ ГЇГҐГ·Г ГІГ Г­Г®
Èçäåëèÿ êîñìåòè÷åñêèå
Íà èìåíîâà íèå
ïîðîøêîîáðà çíûå è êîìñòà íäà ðòà ïà êòíûå
Powdered and compact
Íà èìåíîâà íèå
ñòà íäà ðòà íà à íã- cosmetic stuffs
ëèéñêîì ÿçûêå
Ïî âñåìó òåê- èçäåëèÿ
ñòó ñòà íäà ðòà ïðè ñîáëþäåíèè ñà íèòà ðÏóíêò 3.1.2
íûõ íîðì è ïðà âèë, óòâåðæäåííûõ â óñòà íîâëåííîì
ïîðÿäêå
Ïóíêòû 3.1.4, íå äîëæíû ïðåâûøà òü
íîðì, óñòà íîâëåííûõ íîð4.2
ìà òèâíûìè ïðà âîâûìè à êòà ìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà öèè*
ïî ÃÎÑÒ Ð 51391
ГЏГіГ­ГЄГІ 3.3,
ïåðâûé à áçà ö
óêà çà í â íîðìà òèâíûõ ïðà Ïóíêò 4.3
âîâûõ à êòà õ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðà öèè*
* Äî ââåäåíèÿ ñîîòâåòñòâóÑíîñêè ê
þùèõ íîðìà òèâíûõ ïðà âîâûõ
ГЇГіГ­ГЄГІГ Г¬ 3.1.4,
à êòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà öèè
4.2, 4.3
äåéñòâóþò íîðìà òèâíûå äîêóìåíòû ôåäåðà ëüíûõ îðãà íîâ èñïîëíèòåëüíîé âëà ñòè
[1]
[1] Ñà íÏèÍ 1.2.681—97
Áèáëèîãðà ôèÿ, ïîçèöèÿ [1] Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâà íèÿ
ê ïðîèçâîäñòâó è áåçîïà ñíîñòè ïà ðôþìåðíî-êîñìåòè÷åñêîé ïðîäóêöèè
Äîëæíî áûòü
Ïðîäóêöèÿ êîñìåòè÷åñêà ÿ ïîðîøêîîáðà çíà ÿ è
êîìïà êòíà ÿ
Powdered and compact
cosmetic products
ïðîäóêöèÿ
ïðè ñîáëþäåíèè [1]
íå äîëæíû ïðåâûøà òü
íîðì, óñòà íîâëåííûõ [1]
ïî [1] è ÃÎÑÒ Ð 51391
óêà çà í â [1]
В—
[1] Òåõíè÷åñêèé ðåãëà ìåíò Òà ìîæåííîãî ñîþçà ÒÐ ÒÑ 009/2011 «Î áåçîïà ñíîñòè ïà ðôþìåðíî-êîñìåòè÷åñêîé ïðîäóêöèè»
(Ïðîäîëæåíèå ñì. ñ. 80)
79
(Ïðîäîëæåíèå Ïîïðà âêè ê ÃÎÑÒ Ð 52344—2005)
 êà êîì ìåñòå
Ñíîñêà ê
ïîçèöèè [1]
ГЌГ ГЇГҐГ·Г ГІГ Г­Г®
В—
(ÈÓÑ ¹ 7 2012 ã.)
80
Äîëæíî áûòü
* Äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó
Òåõíè÷åñêîãî ðåãëà ìåíòà Òà ìîæåííîãî ñîþçà ÒÐ ÒÑ 009/
2011 «Î áåçîïà ñíîñòè ïà ðôþìåðíî-êîñìåòè÷åñêîé ïðîäóêöèè» äåéñòâóåò Ñà íÏèÍ
1.2.681В—97 ГѓГЁГЈГЁГҐГ­ГЁГ·ГҐГ±ГЄГЁГҐ
òðåáîâà íèÿ ê ïðîèçâîäñòâó è
áåçîïà ñíîñòè ïà ðôþìåðíîêîñìåòè÷åñêîé ïðîäóêöèè
Гё ВІ
Г· Гє ГІ Гё Г· Гµ ДЂ Г· Гї Гі
Г· Гё ГІ Гі Гґ Гё Гі
Гє ГІ ГІ
òñõòă ôøöòûôò ùøøüôøøñ÷ÿ ò ôøöùô÷ÿ
ГёД‘Д† Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
3RZGHUHG DQG FRPSDFW FRVPHWLF VWXIIV
*HQHUDO VSHFLILFDWLRQV
Д‹Д†Д—ВІВІВІ
ГёД‰Д” ДЌД†ДЉД‹Д‹Д†Д—
Г·ДЊД—Д‘Д†Д‡ Д‹ ДЌДЊД‹Д—Д— Д‹ ДЌДЊДЊДђД€ДЊДЊД…Д‹Д“ Д† Д€ДЊДЉДЌД€Д‹Д“ Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…Д‰Д†Д—
Д‰ ВІ Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…Д‰Д†Д— ДЌДЊД…Д‰Д—Д–Д‘Д†Д— Д‹ Д€ДЊД†Д‹Д“ Д† Д†Д†Д‹Д†ДЏД€Д†
ГґДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…Д‰Д†Д— Д€ДЊД†Д‹Д“ ДЌ Д‰Д€ Д‰Д— Д‰Д†ДЋ Д‰ Д† ДЊД‰ДЊ ДЉД—Д‹ Д‹Д† Д‰Д— Д€
Д† Д† Д†Д…Д‰Д†Д— Д‹Д‰ДЊД†ДЏД‹Д“ ДЌДЊ Д‹Д…Д‹ДЏД‹Д†Д– ДЊДЏД–Д‘Д† ДЊД‹Д†Д—ДЉ Д‹ДЊД—Д‘ДЊ Д‹ ДЌ
Д‹Д…Д‹ДЏД‹Д“ Д‰Д— ДЉД€Д†Д—Д„ Д‰Д†ДЋ Д‰ Д† ДЊД‰ДЊ
ГґДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…Д‰Д†Д— Д†Д†Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰Д”Д€ ДЌД†Д“ДЌД€ ДЌ Д€Д† ДЌД–ДЉД†ДЊД‹Д‹Д“ Д…ДЊ
ДЊД†Д–Д‘Д† ДЌД‹Д…Д‹ДЏД‹Д“ Д‰Д— Д†Д†Д‹Д†ДЏД€ДЊДЊ ДЊ Д… Д‰ДЊДЉ
ДЊД‹Д†Д— ДЊДЌДЏД†Д–Д‘Д† Д…ДЊДЌД‹ДЊД” Д†Д…Д‰ДЊД„Д‹Д“ ДЊДЊДЊД‹Д“Д‡ ДЌДЊД€Д…Д‰Д” Г· Д† Д…Д‰ ДЊД‹Д†Д— Д€ ДЉД€Д†ДЊД€ ВІ ГІД…ДЉД‹Д‹Д‹Д— Д€ДЋД†Д— ГІД…ДЉ Г·ДЊДЉД†Д‹Д“ Д“Д‰Д€Д†
Д‹ДЊД—Д‘ДЉ Д‹ Д†ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д“ Д“Д‰Д€Д† Д‹ Д‰Д–Д‘Д† Д‹Д“
Гё ВІ ДЊД‹Д‹Д— Д†ДЉ ДЊДЌДЏД‹Д†Д— Д†Д‹ Д†Д…ДЉД‹Д†Д‡ ДЊД‹Д†Д— Д€
Д€ДЊД‰Д†ДЏ ДЊД‹Д‹Д“ ДЊДЊ ДЌД€ДЊД€ Д‰Д–ДЊДЊ Д† ДЌД† Д† ДЌДЊД†Д…ДЊ ДЊД€ ДЌДЊД„ Д†
Д†ДЉДЌДЊ
Гё ВІ Д†ДЉ Д‹ДЊ Д…ДЊДЌД‹ДЊД† Д‹Д“ Д‘ ГґД‰Д†Д†Д€ДЋД†Д—
Д† ДЊД‘Д† ДЊД‹Д†Д— Д…ДЊДЌД‹ДЊД†
Гё ВІ ГµД†Д‹Д‡Д€Д† Д†Д…ДЉД†Д‰Д”Д‹Д“ ДЉД‰Д‰Д†ДЏД€Д† Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ Г№ДЊ Д† ДЊДЊДЊД‹Д† Д‰ДЊДЊД‹Д“ ДЊДЊД“ Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ ГµД†Д‹Д‡Д€Д† ДЏД„Д‹Д“ Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ ГµД†Д‹ДЊД‰ДЉ ДЌДЊД‰Д†Д†Д‹Д†Д‰Д‰ДЊД†Д‹Д“Д‡ Д‹ ДЌД‰ДЊД…Д€ДЊД†Д…ДЊД‰Д†Д–Д‘Д‡ ДЌДЊДЊД‹ДЊ Д‹Д†
ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ ДЌД† Д•Д†Д‰ДЊД“Д‡ Д€Д†Д†Д€ДЊД‹Д‹Д“Д‡ Д‹Д†ДЏД€Д†Д‡ Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ Д“ Д‰ДЊДЊД‹Д“ ГёД‘Д† Д‹Д†ДЏД€Д† ДЊД‹Д†Д—
Гё ВІ Г№ДЊ Д† ДЊДЊДЊД‹Д† Д‰ДЊДЊД‹Д“ Д€Д‰Д—Д‹Д‹Д“ Д†ДЌД“ ДЊД‹ДЊД‹Д“ ДЌДЉД“
Д† Д…ДЉД“
Гё ВІ Д“Д” Д† ДЌДЊД€Д“ ДЌД†Д‘Д“ Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д†
Гё ВІ Д“Д” Д† ДЌДЊД€Д“ ДЌД†Д‘Д“ Г№ДЊДЊДЊД€ ДЌДЊ Г¶Д†Д‹Д‰Д†Д…ДЋД†Д— Д‰Д— ДЊДЌД‰Д‹Д†Д—
ДЊД„Д‹Д†Д— ДЊД€Д†ДЏД‹Д“ Д•Д‰ДЉД‹ДЊ
Гё ВІ Д“Д” Д† ДЌДЊД€Д“ ДЌД†Д‘Д“ Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЉД“ДђД”Д—Д€
Гё ВІ Д“Д” Д† ДЌДЊД€Д“ ДЌД†Д‘Д“ Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д†Д‹ДЋ
Гё ВІ ГІД…Д‰Д†Д— ДЌД–ДЉД‹ДЊД€ДЊДЉД†ДЏД€Д† ДЌД€ДЊД€ ДЉД€Д†ДЊД€ Д‹ДЌДЊД†ДЊ
Д‹Д† Д† Д‹Д‹Д†
Гё ВІ ГІД…Д‰Д†Д— ДЌД–ДЉД‹ДЊД€ДЊДЉД†ДЏД€Д† Г№Д†Д‰ ДЌД†ДЉД€Д† ДЊДЊ ДЌДЊ ДЉДЊД“
ДЊД‹ДЊД‰ДЌД†ДЏД€Д† Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡
Гё ВІ ГІД…Д‰Д†Д— Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д† Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЊДЊДЊД‹ДЊДЊ ДЌДЊД€Д…Д‰Д— Г·
ГІД…Д‹Д† ДЊД†ДЋД†Д‰Д”Д‹ДЊ
Гё ВІ
Гё ВІ Д“Д” Д† ДЌДЊД€Д“ ДЌД†Д‘Д“ ДЊДЉД‹ДЊДЊДЋД†ДЊД‹Д‹Д“Д‡ ДЉДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЊД€Д†ДЏ
Д‹Д“ Д•Д‰ДЉД‹ДЊ
Гё ВІ Г№ДЊД€Д“ ДЌД†Д‘Д“ Д† ДЌДЊДЊДЊД‰Д”Д‹Д‹ДЊ Д“Д” ГІД‹Д†ДЊД‹Д‹ДЊДЊД‰Д”ДЉДЌДЊ
ДЉД†ДЏД€Д† ДЉДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЊД„Д‹Д†Д— ДЊД€Д†ДЏД‹Д“ Д•Д‰ДЉД‹ДЊ Д€ДЉД†Д— Д†Д‹ДЋ ДЉД† Д† ДЋД†Д‹Д€
Гё ВІ ГІД…Д‰Д†Д— ДЌД–ДЉД‹ДЊД€ДЊДЉД†ДЏД€Д† ГІД‹ДЊДЉДЋД†Д— Д‰Д— ДЌДЊД†Д‰Д— ГёД‘Д†
ДЊД‹Д†Д—
Гё ВІ ГІД…Д‰Д†Д— ДЌД–ДЉД‹ДЊД€ДЊДЉД†ДЏД€Д† ГґДЊД‰ДЊД†ДЉД†ДЏД€Д† ДЉДЊД“ ДЊДЌ
Д‰Д‹Д†Д— ДЉДЊД“ ДЊД‰Д‡ Д† Д†Д‹ДЋ ДЉД“ДђД”Д—Д€ Д€ДЉД†Д—
Гё ВІ ДЌД† Д•Д†Д‰ДЊД“Д‡ Д€Д†Д†Д€ДЊД‹Д‹Д“Д‡ Д†Д… ДЌД†Д‘ДЊДЊ Д“Д”Д— Д‹Д†ДЏД€Д† Д‰ДЊД†Д—
Гё ВІ Г№ДЊД€Д“ ДЌД†Д‘Д“ Д† ДЌДЊДЊДЊД‰Д”Д‹Д‹ДЊ Д“Д” ГІД‹Д†ДЊД‹Д‹ДЊДЊД‰Д”ДЉДЌ
ДЊДЉД†ДЏД€Д†Д‡ ДЉДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЉДЊДЊД‡ Д€ДЊД‹ДЋД‹ДЋД†Д† ДЉД“ДђД”Д—Д€
Г№ Д† ДЉ ДЏ Д‹ Д† ВІ Г№Д† ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д†Д† Д‹ДЊД—Д‘Д†ДЉ Д‹ДЊДЉ ДЋД‰ДЊДЊД…Д‹ДЊ ДЌДЊД†Д” Д‡Д† Д“Д‰ДЊДЏД‹Д“
ċČ čČ ĈąĉĖ ©÷ĎĆČċĉĔċē ċēª ČĉċċČĊ čČ ČČėċĆĖ ċ ėċė ĈđČ Č Ć
ДЌДЊ ДЊДЊД–Д‘Д†ДЉ Д†Д‹ДЊДЉДЋД†ДЊД‹Д‹Д“ДЉ Д€Д…Д‰Д—ДЉ ДЊДЌД‰Д†Д€ДЊД‹Д‹Д“ДЉ Д€Д‘ДЉ ДЊ Д‰Д† Д“Д‰ДЊДЏД‹Д“Д‡ Д‹
Д…ДЉД‹Д‹ Д†Д…ДЉД‹Д‹ ДЊ ДЌД† ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д†Д† Д‹ДЊД—Д‘Д†ДЉ Д‹ДЊДЉ Д‰ Д€ДЊДЊДЊД”Д— Д…ДЉД‹Д‹Д‹Д“ДЉ Д†Д…ДЉД‹Д‹
Д‹Д“ДЉ Д‹ДЊДЉ Д‰Д† Д“Д‰ДЊДЏД‹Д“Д‡ Д‹ ДЊДЉД‹Д‹ Д… Д…ДЉД‹Д“ ДЊ ДЌДЊД‰ДЊД„Д‹Д† Д€ДЊДЊДЊДЉ Д‹ Д“Д‰Д€ Д‹ Д‹ДЊ
ДЌД†ДЉД‹Д—Д— ДЏД† Д‹ Д…Д†Д–Д‘Д‡ Д• Д“Д‰Д€
ГІД…ДЉД‹Д‹Д‹Д— Д€ДЋД†Д— ГІД…ДЉ Д‹Д†ДЏД€Д† ДЊД‹Д†Д—
Д€Д†Д†Д€Д†
ГґДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…Д‰Д†Д— ДЌД‰Д—Д– ДЊДЊД‡ ДЉД† ДЉД†Д‹Д‰Д”Д‹Д“ Д† ДЊД‹Д†ДЏД€Д† Д‘ Д€ДЊДЊД“ ДЉДЊ ДЊД†Д” ДЊДЉД†Д…ДЊД“ Д€Д†Д‰Д† Д† ДЌДЋД†Д‰Д”Д‹Д“ ДЊД€Д† ДЊДЌДЏД†Д–Д‘Д† ДЌДЊД†
Д‰Д”Д€Д† ДЊД‡ Д†Д…Д‰Д†Д‡ Д† Д…ДђД‹Д‹Д“ Д€ ДЌД†ДЉД‹Д‹Д†Д– Д‹ДЊД‰Д‹Д‹ДЊДЉ ДЌДЊД—Д€
ГґДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…Д‰Д†Д— ДЊД‰Д„Д‹Д“ Д“Д“Д” ДЊДЊД†Д† ДЊД‹Д†Д—ДЉД† Д‹ДЊД—Д‘ДЊ
Д‹ ДЌДЊ ДЋДЌДЉ Д‹Д†ДЏД€Д†ДЉ ДЊД‹Д†Д—ДЉ Д† Д‹ДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д†ДЉ Д‰ДЉД‹ДЉ Д†Д‹Д€ДЋД†Д—ДЉ ДЌД†
ДЊД‰Д–Д‹Д†Д† Д‹Д†Д‹Д“ Д‹ДЊДЉ Д† ДЌД†Д‰ Д„Д‹Д‹Д“ Д‹ДЊД‰Д‹Д‹ДЊДЉ ДЌДЊД—Д€
Г№ДЊ ДЊД‹ДЊД‰ДЌД†ДЏД€Д†ДЉ Д† Д†Д…Д†Д€ДЊД†ДЉД†ДЏД€Д†ДЉ ДЌДЊД€Д…Д‰Д—ДЉ Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…Д‰Д†Д— ДЊД‰Д„Д‹Д“
ДЊДЊДЊД” ДЊД‹Д†Д—ДЉ Д† Д‹ДЊДЉДЉ Д€Д…Д‹Д‹Д“ДЉ Д‰Д†ДЋ Г±Д‹ДЏД‹Д† ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ Д‹ Д€ДЊД‹Д€Д‹ДЊ
Д†Д…Д‰Д† ДЊД‰Д„Д‹ДЊ Д“Д” ДЌД†Д‹ДЊ Д‹Д†ДЏД€ДЊДЉ ДЊД‹Д†Д†
Д‰Д†ДЋ Г·Д†ДЉД‹ДЊД‹Д† ДЌДЊД€Д…Д‰Д—
Д‹ДђД‹Д†Д‡ Д†
Д€Д†Д†Д€ Д† Д‹ДЊДЉ
Г№ДЊДЊДђД€ДЊДЊД…Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д—
ГґДЊДЉДЌД€Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д—
ГёД‹ДЊДЊД‹Д— ДЌДЊДЊДђД€ДЊДЊД…
ГёД‹ДЊДЊД‹Д— ДЌДЊД‹Д‹Д—
Д‹Д— ДЉ Д… ДЌДЊДЊДЊД‹Д‹Д† Д€Д‰Д– Д€ДЊДЉДЌД€Д‹Д— ДЉ Д… ДЌДЊДЊДЊД‹
ДЏД‹Д†Д‡
Д‹Д† Д€Д‰Д–ДЏД‹Д†Д‡
Гє
ДЊД‡Д‹Д‹Д“Д‡ ДЋ Д†Д‰Д† ДЊД‹ Д‹Д‹ДЊДЊ Д†Д…Д‰Д†Д—
Г±ДЌ
ДЊД‡Д‹Д‹Д“Д‡ Д…ДЌ Д‹Д‹ДЊДЊ Д†Д…Д‰Д†Д—
Г¶ДЊД— ДЊД‰Д— ДЊД“ Д† Д‰ДЏД† Д‘
Д‹ ДЊД‰
ДЊДЊДЊД‹Д“Д‡ ДЌДЊД€Д…Д‰Д” Г·
ДЌД‹Д” Д€ДЊДЉДЌД€Д‹ДЊД†
ВІ ВІ ВІ
Д“Д„Д† Д†ДЌД“Д‹Д† ДЌДЊ Г·ДЊДЉ ДЊДЊДЊД‹ДЊДЊ ДЌДЊД€Д…Д‰Д— Г· Д†Д…Д‰Д†Д‡ Д‰Д— Д‡ ДЊ Д‰ ДЊД‰Д„Д‹ Д“Д” ДЌД‰ ВІ Г¶ДЊД“ ДЊД‰Д† Д†Д‹ДЋ ДЉД“ДђД”Д—Д€ Д† Д† ДЉД†Д€ДЊД†ДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д† ДЌДЊД€Д…Д‰Д† Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д†
Д†Д…Д‰Д†Д‡ Д‹ ДЊД‰Д„Д‹Д“ ДЌД“ДђД” Д‹ДЊДЉ Д‹ДЊД‰Д‹Д‹Д“ Д‹ДЊДЉД†Д‹Д“ДЉД† ДЌДЊД“ДЉД† Д€ДЉД† ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡
ДЋД†Д† ГІД…ДЉД‹Д‹Д‹Д— Д€ДЋД†Д— ГІД…ДЉ ДЊ Д‹Д†Д— ДЊДЊД–Д‘Д† Д‹ДЊДЉД†Д‹Д“ ДЌДЊД“ Д€ДЊ ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† Д‡Д– Д‹ДЊДЉД†
Д‹Д“ ДЊД€ДЉД‹Д“ Д‰Д”Д‹Д“ ДЊД‹ДЊ Д†ДЌДЊД‰Д‹Д†Д‰Д”Д‹ДЊД‡ Д‰Д† >@
Гё ВІ
ДЊД‹Д†Д— Д€ Д“Д”Д– Д† ДЉД†Д‰ДЉ
Д“Д” Д† ДЉД†Д‰Д“ Д‰Д— Д†Д…ДЊДЊД‰Д‹Д†Д— Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊД‰Д„Д‹Д“ ДЊДЊДЊД” ДЊ
Д‹Д†Д—ДЉ ДЊД€ДЉД‹ДЊ ДЊДЊД†Д† Д€ДЊДЊД“ДЉД† ДЊД‹Д† Д†Д…ДЊДЊД‰Д‹Д“ Д† Д„Д‹Д‹Д“ Д‹ДЊД‰Д‹Д‹ДЊДЉ ДЌДЊД—Д€
Г¶Д€Д†ДЊД€ ДЌДЊД†Д‰Д”Д€ДЊД‡ Д“ Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д†ДЉД† Д†Д…Д‰Д†Д—ДЉД† ВІ ДЌДЊ Гё ДЊ Д‰
Д–Д‘Д†ДЉ ДЊДЌДЊД‰Д‹Д‹Д†ДЉ ДЋ Д† Д‹ДЊДЉ ДЊД‹
Г¶Д€Д†ДЊД€ Д‹ДЌДЊД‹ДЊД‡ Д“ ВІ ДЌДЊ Гё ГІД…ДЉД‹Д‹Д‹Д— Д€ДЋД†Д— ГІД…ДЉ ДЌД€ДЊД€
Г№ДЊДЊДђД€ДЊДЊД…Д‹Д“ Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…Д‰Д†Д— Д– ДЌДЊД†Д‰Д”Д€Д– Д€ДЊД‹Д‹Д“
ДЌДЊД‰Д†ДЉД‹Д“ Д†Д‰Д† Д€ДЊДЉД†Д‹Д†ДЊД‹Д‹Д“ Д€ДЊДЊД€Д† Д€ДЊД‹Д‹Д“ ДЌДЊД‰Д†ДЉД‹Д“ ДЉД‰Д‰Д†ДЏД€Д† Д†Д‰Д† Д€ДЊДЉД†Д‹Д†ДЊ
Д‹Д‹Д“ Д‰Д‰ДЊД‹Д“ Д†Д‰Д† Д‰Д€ДЊД‹Д“ ДЌД€Д“
ГґДЊДЉДЌД€Д‹Д“ Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…Д‰Д†Д— Д– ДЌДЊД†Д‰Д”Д€Д– ДЉД‰Д‰Д†ДЏД€Д† Д†Д‰Д†
ДЌДЊД‰Д†ДЉД‹Д“ ДЌДЊДЊД‹Д‹Д†Д€Д† Д€ДЊДЊД“ Д‰Д—Д– ДЌД‹Д†ДЋД“ Д†Д‰Д† Д€ДЊДЊДЊДЏД€Д† ДЊДЌД€Д— Д€ДЊДЉДЌД€Д†ДЊД”
ДЉ Д… ДЌДЊДЊД‹Д‹Д†Д€ ДЌДЊД‰Д†ДЉД‹Д– Д€ДЊДЊДЊДЏД€
Г· ДЊДЌД€Д— ДЉДЊДЌДЊД†Д…ДЊД‰Д”Д‹ДЊ Д“ДЌД‹Д† ДЌДЊДЊД‹Д‹Д†Д€ Д†Д… ДЌД‹Д†ДЋД“ Д†Д‰Д† Д€ДЊДЊДЊДЏД€Д† ДЌД† Д†
ДЌДЊДЏД†Д‹Д†Д†
ДЊДЉ Д…ДЉД“ Д† Д‹ДђД‹Д—Д— ДЊД‰Д€ ДЌДЊД†Д‰Д”Д€ДЊД‡ Д“ Д† Д€ДЌДЊДЊДЏД‹Д“ ДЊД‰Д„Д‹Д“
ДЊДЊДЊД” ДЊД€ДЉД‹ ДЌДЊ Д€ДЊДЊДЊДЉ ДЊД‹Д† Д†Д…ДЊДЊД‰Д‹Д“ Д„Д‹Д‹ДЊДЉ Д‹ДЊД‰Д‹Д‹ДЊДЉ ДЌДЊД—Д€
ДЊДЌД€Д–Д— Д† Д†Д“ ДЌДЊД†Д‰Д”Д€ДЊД‡ Д“ Д‰Д— Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…Д‰Д†Д‡
ДЌД€ДЊД€ Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊД‰Д„Д‹ ДЊДЌДЏД†Д” Д…ДЊДЌД‹ДЊД” Д‰Д— ДЌДЊД†Д‰Д— ДЊ
Д‹Д‹ДЊД” Д€ДЏ Д†Д…Д‰Д†Д— ДЌД† Д‹ДЌДЊД†ДЊД‹Д†Д† Д‹Д‹Д†Д† Д† Д•Д€ДЌД‰ДЋД†Д†
Г№ДЊД†Д‰Д”Д€Д– Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д†ДЉД† Д†Д…Д‰Д†Д—ДЉД† Д…ДЌДЊД‰Д‹Д—Д– ДЊДЊД†Д† ДЉДЊД‡ Д†Д‰Д†
ДЊД’ДЉДЊДЉ Д‹ДЊД‰Д‹Д‹Д“ДЉД† ДЊД€ДЉД‹ Д‹ Д€ДЊД‹Д€Д‹Д“Д‡ Д† Д€ДЊДЉД†ДЏД€ДЊДЊ Д†Д…Д‰Д†Д—
ДЊДЌД€ДЉДЊ ДЊД†ДЋД‰Д”Д‹ДЊ ДЊД€Д‰ДЊД‹Д‹Д† ДЌДЊ ДЉ Д†Д‰Д† ДЊД’ДЉ ДЊД‰Д„Д‹ДЊ ДЊДЊДЊД” Гё ДЌД†Д‰ДЊД„Д‹Д† ГґДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…Д‰Д†Д— ДЌД€ДЊД‹Д‹Д“ ДЌДЊД†Д‰Д”Д€Д– Д“ДЌД€Д– Д‰Д— Д†Д‰Д†
Д… Д‰Д—ДЊ Д€Д„ Д‹ ДЊД€Д“Д€ Д†Д‰Д† Д† Д‹ДЊДЊ
Г№ДЊД†Д‰Д”Д€Д— Д† ДЌД€ДЊДЊДЏД‹Д“ ДЊД‰Д„Д‹Д“ Д“Д” Д†Д…ДЊДЊД‰Д‹Д“ Д†Д… ДЉД†Д‰ДЊ
Д…ДђД‹Д‹Д“ Д‰Д— Д€ДЊД‹Д€ ДЌД†Д‘Д“ДЉД† ДЌДЊД€ДЉД† Д† ДЌД–ДЉД‹ДЊД€ДЊДЉД†ДЏД€Д†ДЉД† Д†Д…Д‰Д†Д—ДЉД† Д‹ДЊД‰Д‹Д‹ДЊДЉ ДЌДЊД—Д€
ДЌД€ДЊД“Д‹Д† Д‹ДЌДЊД‹Д– ВІ ДЌДЊ Гё ДЊД‹Д†Д— Д…ДЊДЌД‹ДЊД†
Г№ДЊ ДЊД€Д†Д€ДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д†ДЉ ДЌДЊД€Д…Д‰Д—ДЉ Д…ДЊДЌД‹ДЊД† Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…Д‰Д†Д— ДЊД‹ДЊД— Д€ ДЉ Д€Д‰
ДЊДЌД‹ДЊД† Д‘ ДЉД‰ДЊДЊДЌД‹Д“ ДЊДЊД†Д† Гё ГґДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…Д‰Д†Д— Д‹ ДЊД‰Д„Д‹Д“
ДЊД€Д…Д“Д” ДЊД‘ДЊД€Д†ДЏД€ДЊДЊ Д€ДЊД„Д‹ДЊД…Д„Д–Д‘ДЊ Д† Д‹Д†Д†Д‰Д†Д…Д†Д–Д‘ДЊ Д‡Д†Д—
Г№ДЊД€Д…Д‰Д† Д…ДЊДЌД‹ДЊД† Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…Д‰Д†Д‡ Д‹ ДЊД‰Д„Д‹Д“ ДЌД“ДђД” Д‹ДЊДЉ Д‹ДЊД‰Д‹Д‹Д“
Д‹ДЊДЉД†Д‹Д“ДЉД† ДЌДЊД“ДЉД† Д€ДЉД† ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† Г№ДЏД‹Д” Д‘ Д…ДЌД‘Д‹Д‹Д“ Д€ Д†ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д†Д– ДЌДЊД†Д…ДЊ Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…Д‰Д†Д‡
Д€Д…Д‹ Д‹ДЊДЉД†Д‹Д“ ДЌДЊД“ Д€ ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† ГІД…ДЉД‹Д‹Д‹Д— Д€ДЋД†Д— ГІД…ДЉ Г№Д†Д‰ ДЌД†ДЉД€Д†
ГґДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…Д‰Д†Д— ДЌД†Д‹Д†ДЉД– ДЌДЊ Гё Д…Д‰ ГёДЊ ДЌДЊ Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…Д‰Д†Д‡ ВІ ДЌДЊ Гё Д…Д‰ ГёДЊ ДЌДЊ Д‰Д— ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЉД†Д€ДЊД†ДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д† ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ ВІ ДЌДЊ >@
Д‰Д— ДЌДЊД€Д† ДЊДЊД†Д— Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊД‹Д†Д—ДЉ Д‹ДЊД—Д‘ДЊ Д‹ ДЌДЊ
ДЊД— ДЌД†ДЉДЊДЊДЏД‹Д“ Д† ДЌД†ДЊД†ДЏД€Д† Д†ДЌД“Д‹Д†Д—
Г№Д†ДЉДЊДЊДЏД‹Д“ Д†ДЌД“Д‹Д†Д— ДЌДЊДЊД— ДЌДЊ ДЌДЊД€Д…Д‰Д—ДЉ Д‹ДђД‹Д†Д‡ Д† ДЋ Д…ДЌ ДЉДЊД—
ДЊД‰Д— ДЊД“ Д† Д‰ДЏД† Д‘ ДЊДЊДЊД‹Д“Д‡ ДЌДЊД€Д…Д‰Д” Г· ДЌД‹Д” Д€ДЊДЉДЌД€Д‹ДЊД† Д‰Д— Д€ДЊДЉДЌД€Д‹Д“
Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊ Д‹Д†Д— ДЊДЊД–Д‘Д† Д‹ДЊДЉД†Д‹Д“ ДЌДЊД“ Д€ДЊ ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† Д‡Д– Д‹ДЊДЉД†
Д‹Д“ ДЊД€ДЉД‹Д“ Д‰Д”Д‹Д“ ДЊД‹ДЊ Д†ДЌДЊД‰Д‹Д†Д‰Д”Д‹ДЊД‡ Д‰Д† >@
Гё ВІ
Г№ДЊД—ДЊД€ Д† ДЌД†ДЊД†ДЏД‹ДЊД” Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— ДЌДЊ ДЌДЊД€Д…Д‰Д—ДЉ В©ДЉДЊД“ ДЊД‰Д† Д†Д‹ДЋ ДЉД“ДђД”Д—Д€ Д†ВЄ Д†
ДЉД†Д€ДЊД†ДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д†ДЉ ДЌДЊД€Д…Д‰Д—ДЉ Д†Д…ДЊДЊД†Д‰Д” Д‹Д‰Д† ДЌДЊДЉДЉ ДЌДЊД†Д…ДЊД‹Д‹ДЊДЊ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д—
Г¶ДЊД“ Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡
ГІД… Д“ДЊД€Д† ДЊДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЌДЊ Гё Д…Д‰ ДЊД‰Д—Д– ДЊД’Д†Д‹Д‹Д‹Д– ДЌДЊ ДЉ Д€ДЊДЊ
ДЊД‡ ДЊД‰Д„Д‹ Д“Д” Д‹ ДЉД‹ Д‰Д— ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЉД†Д€ДЊД†ДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д† ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ ДЉ ДЊД’Д†Д‹Д‹Д‹ДЊД‡ ДЌДЊД“ ДЊД‰Д„Д‹ Д“Д” Д‹
ДЉД‹ ДЌДЊ >@
ГёДЌД‰Д‹Д† Д‹ДђД‹ДЊ Д†
Д‹ДђД‹Д†Д‡ Д† Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊДЌД‰Д—Д– ДЌДЊ Гё Д…Д‰ ГёДЌД‰Д‹Д† ДЋ
Гє Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊДЌД‰Д—Д– ДЌДЊ Гё Д…Д‰ ГёДЌД‰Д‹Д† Д…ДЌ
Г±ДЌ Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…Д‰Д†Д‡ ДЊДЌД‰Д—Д– ДЌДЊ Гё Д…Д‰ ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† ДЊД“ Д† Д‰ДЏД† Д‘
Д†Д…ДЉД‹Д†Д— ДЌДЊДЉДЊД‰Д”Д‹Д“ ДЊД‡ Д† Д€Д†Д“
ГјД€ ДђД†Д‰Д”Д‹Д“Д‡ ДЉДЊД‰Д—ДЊДЊДЉ ДЊДЌДЏД†Д–Д‘Д†Д‡ ДЌДЊД„Д‹Д† ДЉДЌД“ В± Вѓ
Д“ Д‰ДЊДЊД‹Д“ ДЊД‘ДЊ Д‹Д…Д‹ДЏД‹Д†Д— ДЌДЊ Гё Д“ДЊД€ДЊДЊ Д€Д‰ ДЊДЏД‹ДЊД† ДЌД‰ДЊДЉ
ДЊДЌД€ДЉДЊД‡ ДЊД‰Д–Д‹ДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД† ДЊД‹ДЊД€Д‹ДЊДЊ Д…ДђД†Д‹Д†Д— Д‹ ДЊД‰ В± Д€Д‹ДЏД†Д€ Д‰Д— Д…ДђД†Д‹Д†Д— Г· ДЌДЊ Гё ДЃД€Д†Д€ДЊ ДЌДЊ Гё ДЌД€ ДЌДЊ Гё Г№Д†Д€ ДЌДЊ Гё ГґД‰Д”ДЋД†Д‡ Д‰ДЊД†Д“Д‡ ДЊД…ДЊД„Д‹Д‹Д“Д‡ Д‹Д‰Д†ДЊД‹Д‹Д“Д‡ ДЊДђД†Д‰Д” ДЊДЌД€Д— ДЌД†ДЉД‹Д‹Д† Д†Д…ДЉД‹Д†Д‡ Д† ДЌДЊДЉДЊД‰Д”Д‹Д“ ДЊД‡ ДЉДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д†ДЉД† Д†
Д‹Д†ДЏД€Д†ДЉД† Д€Д†Д†Д€ДЉД† Д€Д„ Д€Д†ДЊ ДЌДЊ Д€ДЏ Д‹ Д„ Д€Д…Д‹Д‹Д“
Г№ДЊД‹Д† Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡
ДЌД†Д‰Д”Д‹ДЊ Д“ДђД‹Д‹Д“Д‡ Д€Д‹ДЏД†Д€ ДЌДЊДЉД‘Д– Д‹Д€ ДЉДЊД‡ ДЊ ДЊ Д‹Д‰Д†Д…Д†ДЉДЊДЊ
Д€ДЊДЉД†ДЏД€ДЊДЊ Д†Д…Д‰Д†Д— Д€ДЊДЉДЌД€Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— ДЌД†Д‰Д”Д‹ДЊ Д†Д…ДЉД‰Д”ДЏД– ДЊ ДЌДЊДЊДђД€ДЊДЊД…Д‹ДЊДЊ ДЊДЊ
Д—Д‹Д†Д— Д…ДђД†Д– Д† Д…Д‰Д” Д…ДЌД†Д“Д– ДЊ ДЏДЊДЊ Д—Д†ДЏД‹ДЊДЊ Д…Д‹Д€
Д€Д‹ДЏД†Д€ Д‹Д€ДЊД‡ Д† Д€Д“ДђД€ ДЌДЊДЉД‘Д– ДђД†Д‰Д”Д‹Д“Д‡ ДђД€ Д† Дђ ДЌД† ДЉДЌ В± Вѓ
Г№ДЊ Д…ДђД†Д‹Д† ДЌДЊДЊД— ДЌДЊД‰ Д“ДђД†Д‹Д†Д— ДЏД‹Д† ДЏ
Д€Д‹ДЏД†Д€ Д…Д€Д“Д– Д€Д“ДђД€ДЊД‡ ДЊД‰Д„Д– Д•Д€Д†Д€ДЊ ДЊДђД†Д‰ДЉ ДЏД‹Д† ДЉД†Д‹ Д† Д…ДђД†
Д– Д… Д€Д“ДђД€Д†
Д“ДђД†Д‹Д† ДЌДЊДЊД—Д– ДЊ ДЌДЊ ДЌДЊД€ ДЊД„Д‹Д† ДЉД„ ДЉД— ДЌДЊД‰ДЊД‰Д”Д‹Д“ДЉД† Д…ДђД†
Д‹Д†Д—ДЉД† Д‹ ДЌД“ДђД” Д€Д„ДЊ ДЌДЊДЊД‹ДЊ Д“ДђД†Д‹Д† ДЌДЊДЊД— ДЏД‹Д† ДЉД†Д‹ ГёДЊД€ Д…Д‰Д”ДЊ
Г¶ДЊД– ДЊД‰Д– ДЊД“ Д† Д‰ДЏД† Д‘ Д“ДЏД†Д‰Д—Д– ДЌДЊ ДЊДЉД‰
(2 в€’ 2)
2
P ВІ ДЉ Д€Д‹ДЏД†Д€ Д‰Д— Д…ДђД†Д‹Д†Д— Д‹Д‰Д†Д…Д†ДЉД“ДЉ Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д†ДЉ Д†Д…Д‰Д†ДЉ ДЊ Д“ДђД†
Д‹Д†Д— P ВІ ДЉ Д€Д‹ДЏД†Д€ Д‰Д— Д…ДђД†Д‹Д†Д— Д‹Д‰Д†Д…Д†ДЉД“ДЉ Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д†ДЉ Д†Д…Д‰Д†ДЉ ДЌДЊД‰ Д“ДђД†
Д‹Д†Д— P ВІ ДЉ Д‹Д€Д† Д‹Д‰Д†Д…Д†ДЉДЊДЊ Д€ДЊДЉД†ДЏД€ДЊДЊ Д†Д…Д‰Д†Д— Д“ДЏД†Д‰Д‹Д†Д— ДЌДЊДЊД— ДЊ ДЊДЊДЊ Д…Д‹Д€ ДЌДЊД‰ Д…ДЌД—ДЊД‡ ДЌДЊД‰Д–Д‘Д†ДЉ ДЊД€Д‰Д‹Д†ДЉ ДЊ ДЌДЊДЊ
Г± ДЊД€ДЊД‹ДЏД‰Д”Д‹Д“Д‡ Д…Д‰Д” Д†Д…ДЉД‹Д†Д— ДЌД†Д‹Д†ДЉД– Д‹Д†ДЉД†ДЏД€ДЊ Д…Д‹ДЏД‹Д† Д…Д‰Д”ДЊ
ДЌД‰Д‰Д‰Д”Д‹Д“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д‡
Г№Д‰ ДЌДЊДЊД—ДЉДЊД† ДЊД†ДЉДЊД† U ВІ ДЊД‰Д–Д‹Д— Д‰Д†ДЏД†Д‹ Д…Д‹ДЊД† ДЉД„ Д…Д‰Д”ДЉД† Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡ ДЌДЊД‰ДЏД‹Д‹Д“ДЉД† Д‰ДЊД†Д— ДЌДЊДЊД—ДЉДЊД† ДЌД† ДЊД†Д‰Д”Д‹ДЊД‡ ДЊД—Д‹ДЊД† Д‹ ДЌД“Дђ
Г№Д‰ ДЊДЌДЊД†Д…ДЊД†ДЉДЊД† 5 ВІ ДЊД‰Д–Д‹Д— Д‰Д†ДЏД†Д‹ Д…Д‹ДЊД† ДЉД„ Д…Д‰Д”ДЉД† Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡
ДЌДЊД‰ДЏД‹Д‹Д“ДЉД† Д‰ДЊД†Д— ДЊДЌДЊД†Д…ДЊД†ДЉДЊД† ДЌД† ДЊД†Д‰Д”Д‹ДЊД‡ ДЊД—Д‹ДЊД† Д‹ ДЌД“Дђ Гё ВІ
Д‹Д†ДЋД“ ДЊД‰Д–Д‹ДЊД‡ ДЌДЊДђД‹ДЊД† ДЉДЊ ДЌД† ДЊД†Д‰Д”Д‹ДЊД‡ ДЊД—Д‹ДЊД† ВІ В± ГёДЌД‰Д‹Д† ДЊДЊДЊД‹ДЊДЊ ДЌДЊД€Д…Д‰Д— Г·
ДЊДЊДЊД‹Д“Д‡ ДЌДЊД€Д…Д‰Д” Г· ДЊДЌД‰Д—Д– ДЌДЊ Гё ДЊ Д‰Д–Д‘Д†ДЉ ДЊДЌДЊД‰Д‹Д‹Д†ДЉ
Д†Д…ДЉД‹Д†Д— ДЌДЊДЉДЊД‰Д”Д‹Д“ ДЊД‡ Д† Д€Д†Д“
ДЌД€ ДЌДЊ Гё Г№Д†Д€ ДЌДЊ Гё Г№Д‰ДЊДЏД€ Д€Д‰Д—Д‹Д‹Д—
Д†Д‰Д” ДЉД„Д‹Д“Д‡ В©Д†Д‹Д—Д— Д‰Д‹ВЄ
ДЌД† Д•Д†Д‰ДЊД“Д‡ ДЌДЊ Гё Д†Д‰Д† Гё Г№ДЊДЊДЊД€ Д€ Д†ДЌД“Д‹Д†Д–
Д‹Д‰Д†Д…Д†ДЉДЊДЊ Д€ДЊДЉД†ДЏД€ДЊДЊ Д†Д…Д‰Д†Д— Д…ДђД†Д– Д€Д‹ Д€ДЊДЉДЌД€Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— ДЌ
Д†Д‰Д”Д‹ДЊ Д†Д…ДЉД‰Д”ДЏД– ДЊ ДЌДЊДЊДђД€ДЊДЊД…Д‹ДЊДЊ ДЊДЊД—Д‹Д†Д— ДЊД‰Д—Д– Д‹ДЊ ДЉ Д•Д†Д‰ДЊДЊДЊ ДЌД† Д†
ДЉ Д†Д†Д‰Д‰Д†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЊД“ Д‘Д‰Д”Д‹ДЊ ДЌДЉДђД†Д– Д– ДЊДЊД—Д”Д— ДЌД† Д€ДЊДЉД‹Д‹ДЊД‡
ДЉДЌ ДЏД‹Д† ДЉД†Д‹ Д†Д‰Д”ДЊД‹Д†ДЉ ДЊД‰Д—Д– ДЊД‹ДЊДЌД†ДЊДЊД‡ Д‰ДЊД‡ Д† Д†Д…ДЉД—Д– Д‹ДЉ
Г· ДЌД† В± Вѓ
ГёДЌД‰Д‹Д† ДЌД‹Д† Д€ДЊДЉДЌД€Д‹ДЊД†
ДЌДЊДЉДЊД‰Д”Д‹Д“ ДЊД‡
ГµД†Д‹Д‡Д€ ДЌДЊ Гё Д†Д‰Д† Гё ГµД†Д‹ДЊД‰ДЉ ДЌДЊ Гё Г№ДЊД‹Д† Д†ДЌД“Д‹Д†Д—
Г№ДЊДЊД‹Д‹Д†Д€ Д€ДЊДЉДЌД€Д‹Д“ДЉ Д†Д…Д‰Д†ДЉ ДЊД‹Д“ДђД€ДЊДЉ ДЊД‹Д—Д– Д† Д… Д“ДЊД“ ДЉ Д‹ ДЌДЊД‹ДЊД”
ДЊД‰ ДЌДЊД€Д“Д– Д‰ДЊДЉ Д‰Д†Д‹ДЊД‰ДЉ ГґДЊДЉДЌД€Д‹Д“ Д†Д…Д‰Д†Д— Д‹ ДЊД‰Д„Д‹Д“ Д€Д†Д”Д— ГІДЌД“Д‹Д†Д— ДЌДЊ
ДЊД— Д‹ ДЊД…ДЋ
ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† Д†Д‹ДЋ
Г¶ДЊД– ДЊД‰Д– Д†Д‹ДЋ ДЊДЌД‰Д—Д– ДЌДЊ Гё Д†Д‰Д† Гё ДЌДЊДЊДЌДЊДЊДЊД€ДЊД‡ ДЌДЊ
Гё Д…Д‰ Д†Д‰Д† ДЊДЌД€Д— Д†ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД” Д‰Д— ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† Д†Д‹ДЋ ДЊДЉД‹ДЊДЊДЋД†ДЊД‹Д‹Д“Д‡ ДЉДЊ
ДЌДЊ Гё Д†Д‰Д† ДЉДЊ Д†Д‹Д†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЊД‰Д”ДЉДЌДЊДЉД†Д† ДЌДЊ Гё ГІД…ДЉД‹Д‹Д‹Д— Д€ДЋД†Д— ГІД…ДЉ ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† ДЉД“ДђД”Д—Д€
Г¶ДЊД– ДЊД‰Д– ДЉД“ДђД”Д—Д€ ДЊДЌД‰Д—Д– ДЌДЊ Гё Д†Д‰Д† Гё ДЌДЊДЊДЌДЊДЊДЊД€ДЊД‡ ДЌДЊ
Гё Д…Д‰ Д†Д‰Д† ДЊДЌД€Д— Д†ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД” Д‰Д— ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† ДЉД“ДђД”Д—Д€ ДЉДЊ Д†Д‹Д†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЊД‰Д”
ДЉДЌДЊДЉД†Д† ДЌДЊ Гё ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† Д†
Г¶ДЊД– ДЊД‰Д– Д† ДЊДЌД‰Д—Д– ДЌДЊ Гё Д†Д‰Д† Гё ДЌДЊДЊДЌДЊДЊДЊД€ДЊД‡ ДЌДЊ Гё
Д…Д‰ Д†Д‰Д† ДЊДЌД€Д— Д†ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД” Д‰Д— ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† Д† ДЉДЊ Д†Д‹Д†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЊД‰Д”ДЉ
ДЌДЊДЉД†Д† ДЌДЊ >@
Д‹Д“ ДЊДЌДЊД‰Д‹Д†Д‰Д”Д‹ДЊ ГІД…ДЉ ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉД†Д€ДЊД†ДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д† ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡
ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉД†Д€ДЊД†ДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д† ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ ВІ ДЌДЊ >@
Д‹ДЌДЊД†ДЊД‹Д† Д† Д‹Д‹Д†
Д‹ДЌДЊД†ДЊД‹Д† Д† Д‹Д‹Д† Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…Д‰Д†Д‡ ВІ ДЌДЊ Гё ДЊД€ ДЊД‹ДЊД† Д‰Д— Д€Д„ДЊДЊ Д€ДЊД‹Д€Д‹ДЊДЊ Д€ДЊДЉД†ДЏД€ДЊДЊ Д†Д…Д‰Д†Д— Д‹Д‰Д† Д†Д…ДЊДЊД†Д‰Д”
Гё ВІ
Д†Д‰Д†ДЊД†Д—
>@ Д‹Г№Д†Г· ВІ
Д†Д†Д‹Д†ДЏД€Д† ДЊД‹Д†Д— Д€ ДЌДЊД†Д…ДЊ Д† Д…ДЊДЌД‹ДЊД† ДЌД–ДЉД‹ДЊ
Д€ДЊДЉД†ДЏД€ДЊД‡ ДЌДЊД€ДЋД†Д†
>@ öô ²
Г¶ДЊД“ ДЉД†Д€ДЊД†ДЊД‰ДЊД†ДЏД€ДЊДЊ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— ДЌД–ДЉД‹ДЊД€ДЊДЉД†ДЏД€ДЊД‡ ДЌДЊД€ДЋД†Д†
>@ öô ²
ГІД‹Д†ДЊД‹Д‹ДЊДЊД‰Д”ДЉДЌДЊДЉД†ДЏД€Д† Д†Д…ДЉД‹Д†Д— Д€ДЊД‹ДЋД‹ДЋД†Д† Д†ДЊД‹ДЊ Д† ДЊ
Г№Д†Д‰ДЊД„Д‹Д† Г¶ДЊД†Д€ Д€ДЊД‰Д†ДЏД‹Д‹ДЊДЊ Д†ДЉД†ДЏД€ДЊДЊ Д‹Д‰Д†Д… ДЌДЊ Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д† ДЌДЌ
ДЊ Д‹ ДЊД„Д‹Д† ДЉД†Д€ДЊД€ДЊД‰Д†ДЏ Д† ДЉДЊДЊДЉ Д†Д‹Д†ДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЊД‰Д”
ДЉДЌДЊДЉД†Д†
ГІД…ДЉД‹Д‹Д‹Д— Д€ДЋД†Д— ГІД…ДЉ Гё ВІ
Гґ ГёГґ ГёГґГ№ ГґД‰Д–ДЏД“ Д‰ДЊ Д€ДЊДЉД†ДЏД€Д† ДЌДЊДЊДђД€ДЊДЊД…Д‹Д“ Д† Д€ДЊДЉДЌД€Д‹Д“ Д€ДЊД†Д‹Д“ Д†Д†Д‹Д†ДЏД€Д† Д†Д…
Д‰Д†Д— ДЌ Д‰Д€ Д‰Д— Д‰Д†ДЋ Д‰ Д† ДЊД‰ДЊ ДЉД—Д‹ Д‹Д† Д‰Д— Д€ Д‰Д”Д€ ДЌД†Д“ДЌД€ ДЊД‰Д” ДЌД†ДЉД‹Д‹Д†Д—
Д“Д‰Д€Д† Д‹Д†ДЏД€Д† ДЊД‹Д†Д— ДЊД‹Д†Д— Д…ДЊДЌД‹ДЊД† ДЌД†Д‰ ДЌД†ДЉД€Д† ДЉДЊД“ Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡
Д‹ДЌДЊД†ДЊД‹Д† Д‹Д‹Д†
Д€ДЊ Гµ ГґДЊД‹Д†Д€ДЊ
Д‹Д†ДЏД€Д†Д‡ Д€ДЊ Г· Г№Д€ДЊ
ôČĈČ öò ùĐĆċ
ГґДЊДЉДЌД”Д–Д‹Д— Д€ ГІ Г·Д‰Д‡Д€Д†Д‹ДЊД‡
Г№ДЊДЌД†Д‹ДЊ ДЌДЏД” ДЊДЉ Г— ДЉ ДЊД‹Д— Д‹Д† Д†Д‰
ùďĔ Čċė ĉ čďĉ ďĆąĉ ĆĄ ĕĈą ñĈ ù ©÷ò÷øöª öČĈ ċċēć č ZZZJRVWLQIRUX
LQIR#JRVWLQIRUX
÷ċČ Č ù ©÷ò÷øöª ċ ùāö
øčďċČ ĆĉĆĉ ù ©÷ò÷øöª ² Ćč ©öČĈČĈĆć čďċĆĈª öČĈ õėĉĆċ č 
Документ
Категория
ГОСТ Р
Просмотров
6
Размер файла
203 Кб
Теги
52344, гост, 2005
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа