close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ГОСТ Р 52356-2005 Премиксы. Номенклатура показателей

код для вставкиСкачать
Настоящий стандарт распространяется на витаминно-минеральные, витаминные и минеральные премиксы различной концентрации для всех видов животных, птицы, рыб и устанавливает номенклатуру показателей, характеризующих их качество
ГµДЂГ·Гё Г·Гё
ùø ÷òûôøö õòø÷òĂ ò öøõøòò
Г·ГєГІГёГ·ГµДЂГ·ГїГі
Г·
ГёГІГіГґГёГі
ГєГІГІ
ùöòôÿ
Г·ДЊДЉД‹Д€Д‰ ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡
Г± ВІ
ГІД…Д‹Д† ДЊД†ДЋД†Д‰Д”Д‹ДЊ
Гё ВІ
Гё ВІ
Г№Д†Д‰ДЊД†
ГєД‰Д† Д† ДЌД†Д‹ДЋД†ДЌД“ Д‹Д†Д…ДЋД†Д† ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† Д‹ДЊД‰Д‹Д“ Д‰Д”Д‹Д“ДЉ Д…Д€ДЊД‹ДЊДЉ ДЊ
Ĉė ñ ©ø ċĆďĈČĊ ĉĆČċĆĆª čĆĉ čĆĊċċĆė ċĎĆČċĉĔċē
Д‹ДЊ ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† ВІ Гё ВІ В©Д‹Д†Д…ДЋД†Д— ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д†
ГёД‹ДЊД‹Д“ ДЌДЊД‰ДЊД„Д‹Д†Д—ВЄ
Д‹Д†Д— ДЊ Д‹
Г±ГёГ· ГёД€Д“Д“ДЉ Д€ДЋД†ДЊД‹Д‹Д“ДЉ ДЊД‘ДЊДЉ В©ДЊД†Д‡Д€Д†Д‡ Д‹ДЏД‹ДЊД†Д‰ДЊД‰Д”Д€Д†Д‡
ĆċĆ ĈČĊĆĈČĊČČć čČĊēĐĉċċČĆª øø ©÷òòôùª øĈēēĊ ĈĎĆČċċēĊ ČđČĊ
©õċĉČčČĈª øø ©õċĉČčČĈª ČĆćĈĆĊ ñċČēĊ ČĖąČĊ ñ
÷÷ ċĆďĈĆĊ ĈČĊĆČĊ čČ ċĆąĎĆĆ ô ©ôČĊĆĈČĊ ĉĈČČĆĊĆċċē
ДЊД€Д† ДЌДЉД†Д€Д“ВЄ
ð÷ ò ÷ óò ùĆĈąČĊ ĉĔċČČ ċ čČ ċĆďĈČĊ
Д‰Д†ДЊД‹Д†Д– Д† ДЉДЊД‰ДЊД†Д† ДЊ Д†Д–Д‹Д— Г· Г№Гї
òċČĊĎĆė Č ĆąĊċċĆė Ĉ ċČėđĊ ċ čĉĆĈė Ĉąĉ ©÷ĎĆČċĉĔċē
ċēª Ĉ ĕĆ ĆąĊċċĆć ² ĆċČĊĎĆČċċē Ĉąĉė ©÷ĎĆČċĉĔċē ċ
Д“ВЄ Д‰ДЏ ДЌДЉДЊ Д†Д‰Д† ДЊДЉД‹Д“ Д‹ДЊД—Д‘ДЊ Д‹ ДЊДЊД–Д‘Д— Д†Д‹ДЊДЉДЋД†Д—
ČčĉĆĈČċ ĆċČĊĎĆČċċČĊ Ĉąĉ ©÷ĎĆČċĉĔċē ċēª
В‹ Д‹Д†Д‹ДЊДЉ Г·ДЊД—Д‘Д†Д‡ Д‹ Д‹ ДЉДЊД„ Д“Д” ДЌДЊД‰Д‹ДЊД”Д– Д†Д‰Д† ДЏД†ДЏД‹ДЊ ДЊДЌДЊД†Д…Д‹ Д†Д„Д†ДЊД‹ Д† ДЌДЊД‹Д‹ Д€ДЏ ДЊД†ДЋД†Д‰Д”Д‹ДЊДЊ Д†Д…Д‹Д†Д— Д… Д…ДђД‹Д†Д— Д‰Д”Д‹ДЊДЊ Д‹ ДЌДЊ Д‹Д†ДЏД€ДЊДЉ
Д‰Д†ДЊД‹Д†Д– Д† ДЉДЊД‰ДЊД†Д†
,,
Гё ВІ
ДЊД„Д‹Д†
ГёД‰Д” ДЌД†ДЉД‹Д‹Д†Д— Г·ДЊДЉД†Д‹Д“ Д“Д‰Д€Д† Г·ДЊДЉД‹Д€Д‰ ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ Д€ДЏ Г№Д†ДЉД€ Г¶ДЊД“ Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡ Д‹ДЌДЊД†ДЊД‹Д† Д† Д‹Д‹Д† Д†Д‰Д†ДЊД†Д— ,,,
Гё ВІ
Г· Гє ГІ Гё Г· Гµ ДЂ Г· Гї Гі
Г· Гё ГІ Гі Гґ Гё Гі
Гє ГІ ГІ
ùöòôÿ
Г·ДЊДЉД‹Д€Д‰ ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡
3UHPL[HV ,QGH[ QRPHQFODWXUH
Д‹Д†Д— ВІ ВІВІ
ГёД‰Д” ДЌД†ДЉД‹Д‹Д†Д—
Г·ДЊД—Д‘Д†Д‡ Д‹ ДЌДЊД‹Д—Д— Д‹ Д†ДЉД†Д‹Д‹ДЊДЉД†Д‹Д‰Д”Д‹Д“ Д†ДЉД†Д‹Д‹Д“ Д† ДЉД†Д‹Д‰Д”Д‹Д“
ДЌДЉД†Д€Д“ Д‰ ВІ ДЌДЉД†Д€Д“ Д…Д‰Д†ДЏД‹ДЊД‡ Д€ДЊД‹ДЋД‹ДЋД†Д† Д‰Д— Д†ДЊ Д„Д†ДЊД‹Д“ ДЌД†ДЋД“ Д“ Д† Д‹Д‰Д† Д‹ДЊДЉД‹Д€Д‰ ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ Д€Д†Д…Д–Д‘Д† Д† Д€ДЏДЊ
Д‹ДЊД—Д‘ДЉ Д‹ ДЌД†ДЉД‹Д‹Д“ ДЉД†Д‹Д“ ДЌДЊ Гё Д† Гё Г·ДЊДЉД†Д‹Д“ Д“Д‰Д€Д†
Д‹ДЊД—Д‘ДЉ Д‹ Д†ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д“ Д“Д‰Д€Д† Д‹ Д‰Д–Д‘Д† Д‹Д“
Гё ВІ ГґДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д“Д” Г¶ДЊД“ ДЊДЊ ДЌДЊ
Гё ВІ ГІГё ВІ ГґДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊДЊ Д“Д” Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д—
Д‰Д†
Гё ВІ ГґДЊДЉД†Д€ДЊДЉ Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д…ДЌ Д…Д„Д‹Д‹ДЊД† Д†Д‰Д—ДЉД† Д‰
Д‹Д“ Д…ДЌДЊ
Гё ВІ Г№ДЉД†Д€Д“ Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д†ДЉД†Д‹ Гё ВІ Г№ДЉД†Д€Д“ Г¶ДЊ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д€ДЌД‹ДЊД†
Гё ВІ Г№ДЉД†Д€Д“ Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д†ДЉД†Д‹ДЊ Гё ВІ Г№ДЉД†Д€Д“ Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д†ДЉД†Д‹ДЊ ДЌДЌД“ Гё ВІ Г№ДЉД†Д€Д“ Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— ДЉДЊДЊД‡ ДЊД‰Д† ДЉД†Д€ДЊД•Д‰ДЉД‹ДЊ ДЉД‹
ДЋ Д„Д‰Д… ДЉД† ДЋД†Д‹Д€ Д€ДЊД‰Д”
Гё ВІ Г№ДЊД€ДЋД†Д— Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊД— ДЉД†Д‹Д“ Д† ДЊДЌД‰Д‹Д†Д—
Гё ВІ Г№ДЊД€ДЋД†Д— Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊД— ГІД‹ДЊДЉДЋД†Д— Д‰Д— ДЌДЊД†Д‰Д— ГёД‘Д† ДЊ
Д‹Д†Д—
Гё ВІ Г№ДЊД€ДЋД†Д— Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊД— Г№Д†Д‰ ДЌД†ДЉД€Д† ДЌД€ДЊД€ Д‹ДЌДЊД†ДЊ
Д‹Д† Д† Д‹Д‹Д†
Г№ Д† ДЉ ДЏ Д‹ Д† ВІ Г№Д† ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д†Д† Д‹ДЊД—Д‘Д†ДЉ Д‹ДЊДЉ ДЋД‰ДЊДЊД…Д‹ДЊ ДЌДЊД†Д” Д‡Д† Д“Д‰ДЊДЏД‹Д“
ċČ čČ ĈąĉĖ ©÷ĎĆČċĉĔċē ċēª ČĉċċČĊ čČ ČČėċĆĖ ċ ėċė ĈđČ Č Ć
ДЌДЊ ДЊДЊД–Д‘Д†ДЉ Д†Д‹ДЊДЉДЋД†ДЊД‹Д‹Д“ДЉ Д€Д…Д‰Д—ДЉ ДЊДЌД‰Д†Д€ДЊД‹Д‹Д“ДЉ Д€Д‘ДЉ ДЊ Д‰Д† Д“Д‰ДЊДЏД‹Д“Д‡ Д‹
Д…ДЉД‹Д‹ Д†Д…ДЉД‹Д‹ ДЊ ДЌД† ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД‹Д†Д† Д‹ДЊД—Д‘Д†ДЉ Д‹ДЊДЉ Д‰ Д€ДЊДЊДЊД”Д— Д…ДЉД‹Д‹Д‹Д“ДЉ Д†Д…ДЉД‹Д‹
Д‹Д“ДЉ Д‹ДЊДЉ Д‰Д† Д“Д‰ДЊДЏД‹Д“Д‡ Д‹ ДЊДЉД‹Д‹ Д… Д…ДЉД‹Д“ ДЊ ДЌДЊД‰ДЊД„Д‹Д† Д€ДЊДЊДЊДЉ Д‹ Д“Д‰Д€ Д‹ Д‹ДЊ
ДЌД†ДЉД‹Д—Д— ДЏД† Д‹ Д…Д†Д–Д‘Д‡ Д• Д“Д‰Д€
Г·ДЊДЉД‹Д€Д‰ ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ Д€ДЏ
Г№ДЉД†Д€Д“ Д“Д“Д– ДЌДЊ ДЋДЌДЉ Д†Д…ДЊДЊД†Д‰Д— ДЏД†Д‹Д‹Д“ДЉ ДЊДЊД†Д† Д‹ДЊДЉДЉД†
ДЊ Д†ДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д† Д€Д†Д‹Д“ Д‘ Д€ДЊДЉ Д‰Д— Д€ДЊД‹Д€Д‹ДЊДЊ Д† Д† ДЊД… Д„Д†ДЊД‹Д“ ДЌД†ДЋД“ Д“
Д„Д‹Д‹Д“ДЉД† Г¶Д†Д‹Д†ДЊДЉ Д‰Д”Д€ДЊДЊ ДЊД…Д—Д‡ ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† >@ Д†Д‰Д† ДЌДЊ Д…Д—Д€ДЉ ДЌДЊ
Д†Д‰Д— Д…Д€Д…ДЏД†Д€ ГІД…Д‹Д† ДЊД†ДЋД†Д‰Д”Д‹ДЊ
Гё ВІ
Г·ДЊДЉД‹Д€Д‰ ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ ДЏ Д‹Д†ДЉД“
ДЌД†Д‹ Д‰Д†ДЋ Д€Д†Д…Д–Д‘Д† Д€ДЏДЊ ДЌДЉД†Д€ДЊ
Д‰Д†ДЋ Г·Д†ДЉД‹ДЊД‹Д† ДЌДЊД€Д…Д‰Д—
Д†Д‹Д†ДЋ
Д†Д…ДЉД‹Д†Д—
Г№ДЉД†Д€Д“
Д†ДЉД†Д‹Д‹ДЊДЉД†Д‹Д‰Д”Д‹Д“
Д†ДЉД†Д‹Д‹Д“
ДЉД†Д‹Д‰Д”Д‹Д“
ДЊД„Д‹Д† Д†ДЉД†Д‹ДЊ
ДЉД†Д‹
Гґ
ДЉД‰Д‹ Г¶
ДЉД‰Д‹ Г¶
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
Г·
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
Г· Д‹Д†ДЉД“Д‡
ВІ
Г· Д‹Д†ДЉД“
ДЊД„Д‹Д† ДЉД†Д€ДЊД•Д‰
ДЉД‹ДЊ ДЉД†Д‹
Г¶Д‹ДЋ
ГєД†Д‹Д€
Г°Д‰Д…ДЊ
Г¶Д”
ГґДЊД‰Д”
ГіДЊ
Д‰Д‹
Г· Д‹Д†ДЉД“Д‡
Г· Д‹Д†ДЉД“Д‡
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
ВІ
Г· Д‹Д†ДЉД“Д‡
Г· Д‹Д†ДЉД“Д‡
Г¶ДЊД— ДЊД‰Д— Д‰Д†
ДЉД€
ГґДЌД‹ДЊД” ДЊДЊД€ Д‹
Д† Д€ДЊД‡ Д‹
ДЊД‰
Г±Д‹Д€
ВІ Д‹Д†ДЉД“ ДЌДЊД€Д…Д‰Д†
Г±Д‹Д€ ВІ ВІ Д€ДЊДЉДЌДЊД‹Д‹ Д‹ ДЊД† ДЊ ДЋДЌ Д‹Д‹ДЊДЊ Д† ДЌДЊД€ДЋД†Д†
Г№ДЊД€Д…Д‰Д” ДЊД‡ ДЏД†Д‰ДЊ Д‹Д†ДЉД“ ДЌДЊД‰ Д…ДЊД€Д† Д† Д‹Д†Д…ДЋД†Д† ДЉДЊ ДЊ Д€ДЊД‹ДЊД‰Д—
Г№ Д† ДЉ ДЏ Д‹ Д† ВІ ГґДЊД‰Д†ДЏДЊ ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ Д€Д†Д…Д–Д‘Д† Д€ДЏДЊ ДЌДЉД†Д€ДЊ Д† Д‹Д†ДЉД“ ДЌДЊД€
Д…Д‰Д‡ ДЉДЊД„ ДЉД‹Д—Д”Д— Д…Д†Д†ДЉДЊД† ДЊ ДЊ ДЋДЌ
ГІД…ДЊДЊД†Д‰Д” ДЉДЊД„ ДЊДЌДЊД‰Д‹Д†Д‰Д”Д‹ДЊ ДЊД†Д” ДЊ ДЌДЉД†Д€ДЊ ДЉД‹Д“ ДЉД†Д‹ДЊД€Д†Д‰ДЊД“
Д‹Д†Д†ДЊД†Д€Д† ДЌ Д† ДЌДЊД†ДЊД†Д€Д† ДЊДЉД†ДЏД€Д† Д€ДЊД“ Д‘ Д€ДЊДЉДЊД“ ДЌД†ДЉД‹Д“ Д‹Д†ДЊД€Д†Д‹
Д“ Д† Д† ДЊД€Д† ДЌДЌД“ Д…Д†Д†ДЊД‹Д‹Д“ ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д† Д‹ДЊД‰Д‹Д‹ДЊДЉ ДЌДЊ
Д—Д€ Д€Д„ Д†Д‰Д†Д…Д†ДЊД‹Д‹Д“Д‡ Д„Д†ДЊД‹Д“Д‡ Д€ДЊДЉДЊДЊД‡ Д„Д† Д†Д‰Д† Д†Д‰Д”Д‹ДЊ ДЉД‰ДЊ Д‰Д— Д‰ДЏДђД‹Д†Д—
ДЌД‰Д—ДЉДЊД† Д†ДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д† Д€Д†Д‹Д“ Д‘ Д† ДЉД‹Д”ДђД‹Д†Д— ДЌД“Д‰ДЊД…ДЊД‹Д†Д— ДЌДЊД€ДЋД†Д† ДЊ ДЏДЉ
ДЊД‰Д„Д‹ Д“Д” Д†Д‹ДЊДЉДЋД†Д— ДЊДЊД‹Д†Д† Д€ДЏ Д† Д…ДЊДЌД‹ДЊД† Д† Д‹ Д•Д†Д€Д€ ДЊДЊД†Д† Гё ГІД…ДЊДЊД†Д‰Д” Д€Д…Д“ Д…Д‹ДЏД‹Д†Д— Д‹Д†ДЉД“ ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ ДЌДЊ ДЊДЊД‹Д†Д† Д€ДЏ
Д† Д…ДЊДЌД‹ДЊД† Д‹ Д“ДЌД€ДЉД– ДЌДЊД€ДЋД†Д– Д† Д‹ Д•Д†Д€Д€ ДЊДЊД†Д† Гё Г±Д‹ДЏД‹Д†Д— ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ Д‹ДЊДЊД†ДЉД“ Д‰Д— Д€Д†Д†Д€Д† Д€ДЏ ДЌДЉД†Д€ДЊ Д‹ ДЊД—Д‘Д† ДЏД†Д‰ДЊ
Д‹Д†ДЉД“ Д€Д„ Д…Д‹ДЏД‹Д†Д— ДЊДЌДЊД‰Д‹Д†Д‰Д”Д‹Д“ ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ Д€Д…Д“Д– ДЊД‰Д”Д‹ДЊД‡ ДЊД€ДЊД‡
Д‰Д— ДЌДЊД†Д…ДЊ ДЌДЉД†Д€ДЊ ДЊД‰Д„Д‹Д“ ДЌД†ДЉД‹Д—Д”Д— Д†ДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д† Д€Д†Д‹Д“ Д‘ Д…
ДђД‹Д‹Д“ Д€ ДЊ Д€ДЊДЉ Г¶Д†Д‹Д†ДЊДЉ Д‰Д”Д€ДЊДЊ ДЊД…Д—Д‡ ДЊД†Д‡Д€ДЊД‡ ДЋД†Д†
Гё ВІ
Д€ДЏ Д‹ДЌДЊД‰Д‹Д†Д‰Д— ДЊД‰Д„Д‹ДЊ ДЌД†ДЉД‹Д—Д”Д— Д€ДЊДЉДЊДЊ ДЊ ДЊД‹Д†ДЏД€ДЊДЊ Д†Д‰Д† ДЉД†Д‹Д‰Д”
Д‹ДЊДЊ ДЌДЊД†ДЊД„Д‹Д†Д— ДЊДЏД–Д‘ ДЌДЊ ДЊД†ДЉ Д†Д…Д†Д€ДЊД†ДЉД†ДЏД€Д†ДЉ Д† Д‹ДЊД‰ДЊД†ДЏД€Д†ДЉ ДЊД‡ДЉ ДЊ
Д‹Д†Д—ДЉ ДЌД’Д—Д‰Д—ДЉД“ДЉ Д€ Д‹ДЌДЊД‰Д‹Д†Д‰Д—ДЉ
ДЊДЌД€Д— ДЊД‹ДЊДЉД‹Д‹ДЊ Д†ДЌДЊД‰Д”Д…ДЊД” Д† ДЊД‰ Д†ДЊ Д‹ДЌДЊД‰Д‹Д†Д‰Д‡ ДЊД‹Д†ДЏД€ДЊДЊ Д† ДЉД†Д‹
Д‰Д”Д‹ДЊДЊ ДЌДЊД†ДЊД„Д‹Д†Д—
Д‹ДђД‹Д†Д‡ Д† ДЋ Д† Д…ДЌ ДЌДЉД†Д€ДЊ ДЊД‰Д„Д‹Д“ ДЊДЊДЊД” ДЌД†ДЉД‹Д—ДЉДЊДЉ Д‹ДЌДЊД‰Д‹Д†Д‰Д– Д†
Д‹ДЊ ДЉД†Д€ДЊД€ДЊДЉДЌДЊД‹Д‹ДЊ Д† Д‹ Д†ДЉД” ДЌДЊДЊДЊД‹Д‹ДЊ Д…ДЌ ДЌД‰Д‹Д† Д…Д‰ДЊД† Д† Д€ДЊДЉД‹ДЉД— Д€ДЌД‹ДЊД” ДЌДЉД†Д€ДЊ ВІ ДЊДЊД€ Д‹ Д† Д€ДЊД‡ ВІ Д‹ ДЊД‰ Д‰ДЏ Д‰Д† Д† ДЊ Д€Д‰Д–ДЏД‹ Д“ Д€ДЊДЉДЌДЊД‹Д‹ Д“ Д—Д–Д‘Д†Д‡ Д† ДЊД‡ ДЌД† Д†Д…ДЉД‰Д”ДЏД‹Д†Д†
Д‹ДЌД†ДЉ Д‹Д‰Д†ДЊД‹Д‹Д“Д‡ Д‰Д†Д…Д†Д‹ ДЊДЊД€ Д‹ Д† Д€ДЊД‡ Д‰Д†ДЏД†Д— Д‹ ДЌДЊДЋД‹ ДЊ
Д„Д‹Д†Д— Д•ДЊДЊ Д•Д† Д€ДЊДЉДЌДЊД‹Д‹ ДЊ Д€ДЊДЉД‹ДЉД— Д‰Д„Д‹ДЊД” ДЌДЉД†Д€ДЊ Д“Д“ДЉД“ Д‹ДЌДЊД‰Д‹Д†Д‰ДЉ ДЊД‹Д†ДЏД€ДЊДЊ ДЌДЊ
Д†ДЊД„Д‹Д†Д— ВІ Д‹ ДЊД‰ Д‹ДЌДЊД‰Д‹Д†Д‰ДЉ ДЉД†Д‹Д‰Д”Д‹ДЊДЊ ДЌДЊД†ДЊД„Д‹Д†Д— ВІ Д‹ ДЊД‰ Д‰Д„Д‹ДЊД” ДЉД†Д‹Д‰Д”Д‹Д“ ДЌДЉД†Д€ДЊ ДЊД„Д‘Д† Д€ДЏ Д†ДЊДЏД‹Д†Д€ДЊ ДЉД†Д‹Д‰Д”Д‹Д“ Д€ДЊДЉДЌДЊД‹Д‹
ДЊ Д‹ДЊД€Д†Д‰Д“ ДЊД‰Д† ДЉДЊД„ Д“Д” Д“Дђ Д€ДЊДЉД‹ДЉДЊД‡ Г№Д† Д•ДЊДЉ Д…Д‹ДЏД‹Д† Д†Д…ДЊДЊД†Д‰Д” Д‹
Д‰Д† ДЌДЊ ДЊД‰ДЊД‹Д†Д– ДЌДЊД†Д‰ДЉ
Г№ДЊ ДЌДЊД€Д…Д‰Д—ДЉ Д…ДЊДЌД‹ДЊД† ДЌДЉД†Д€Д“ ДЊД‰Д„Д‹Д“ ДЊДЊДЊД” Д†Д‹Д‹ДЊД‹Д†Д‹Д“ДЉ
ДЊД‹Д†Д—ДЉ Д„Д‹Д‹Д“ДЉ Д‹ДЊД‰Д‹Д‹ДЊДЉ ДЌДЊД—Д€
ДЌД€ДЊД€ ВІ ДЌДЊ Гё Г¶Д€Д†ДЊД€ ВІ ДЌДЊ Гё Г№Д†ДЉД€
Г№Д†ДЉД€ ВІ ДЌДЊ Гё Д† Гё Г№ДЊД—ДЊД€ Д† ДЌД†ДЊД†ДЏД‹ДЊД” Д€ДЊД‹ДЊД‰Д— ДЌДЉД†Д€ДЊ ДЌДЊ ДЌДЊД€Д…Д‰Д—ДЉ Д…ДЊДЌД‹ДЊД† Д‹Д‰Д†
ДЌДЊД†Д…ДЊД†Д‰Д”
ГґДЊД‹ДЊД‰Д” ДЌДЉД†Д€ДЊ ДЌДЊ Д‹ДЊДЉД‹Д€Д‰ Д‹Д†ДЉД“ ДЌДЊД€Д…Д‰Д‡ ДЊД‘Д‰Д—Д– ДЊД‹Д“ ДЊ
Д‹Д‹ДЊДЊ Д‹Д…ДЊ Д‹ДЊД‰Д‹Д‹ДЊДЉ ДЌДЊД—Д€
ДЊДЌД€ДЉД“ ДЊД€Д‰ДЊД‹Д‹Д†Д— ДЊД„Д‹Д†Д— Д†ДЉД†Д‹ДЊ ДЌДЉД†Д€ ДЊД‰Д„Д‹Д“ Д“Д” Д‹ ДЊД‰ ДЊ
Д€Д…Д‹Д‹ДЊДЊ ДЋДЌ
ДЊДЌД€ДЉД“ ДЊД€Д‰ДЊД‹Д‹Д†Д— ДЊД„Д‹Д†Д— ДЉД†Д€ДЊД•Д‰ДЉД‹ДЊ ДЊ ДЌДЉДЊД‹Д‹Д“ ДЌДЊ ДЋДЌ ДЊД‰Д„
Д‹Д“ Д“Д” Д‹ ДЊД‰ ДЊДђД†ДЊД€ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д‹Д†Д…ДЊД‹Д‹Д“ ДЉДЊД†Д€ Д“ДЌДЊД‰Д‹Д‹Д†Д— Д†Д…ДЉД‹Д†Д— Д‰Д— Д€Д„ДЊДЊ
Д€ДЊДЉДЌДЊД‹Д‹
Г¶ДЊД“ Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡
ГёДЊ ДЌДЊ ВІ ДЌДЊ Гё Д‹ДђД‹Д†Д‡ Д† Д† ДЋ ДЊДЌД‰Д—Д– ДЊД‹ДЊД‰ДЌД†ДЏД€Д† Д†ДЌД“ДЉДЊДЊ ДЌДЊД€ ДЌДЊДЉД‘Д– Д‹
Д‰Д€Д– ДЏД†Д– ДЌДЊД‹ДЊД” Д‰Д† Д‰ДЊД‡ ДЉД† Д† ДЌДЉДђД†Д— ДЉД†Д– ДЌД† Д‹Д‹ДЊДЉ
ГёДЌД‰Д‹Д† Д…ДЌ Д† Д…Д„Д‹Д‹ДЊД† Д†Д‰Д—ДЉД† ВІ ДЌДЊ Гё ГёДЌД‰Д‹Д† Д€ДЌД‹ДЊД† ВІ ДЌДЊ Гё ГёДЌД‰Д‹Д† Д‰Д† ВІ ДЌДЊ Гё ГёДЌД‰Д‹Д† ДЊД„Д‹Д†Д— Д†ДЉД†Д‹ ВІ ДЌДЊ Гё Д†Д‰Д† Гё ГёДЌД‰Д‹Д† ДЊД„Д‹Д†Д— Д†ДЉД†Д‹ДЊ ВІ ДЌДЊ Гё ГёДЌД‰Д‹Д† ДЊД„Д‹Д†Д— Д†ДЉД†Д‹ДЊ ВІ ДЌДЊ Гё ГёДЌД‰Д‹Д† ДЊД„Д‹Д†Д— Д†ДЉД†Д‹ Гґ ВІ ДЌДЊ >@
ГёДЌД‰Д‹Д† ДЉДЊД“ ДЊД‰Д‡ ДЉД†Д€ДЊД•Д‰ДЉД‹ДЊ ДЉД‹ДЋ Д„Д‰Д… ДЉД† ДЋД†Д‹Д€ Д€ДЊД‰Д” ВІ
ДЌДЊ Гё ГёДЌД‰Д‹Д† ДЌДЊД‹Д‹ДЊД‡ ДЉД†Д€ДЊД‰ДЊД“ ВІ ДЌДЊ >@
Д‹ДЌДЊД†ДЊД‹Д† Д† Д‹Д‹Д†
Д‹ДЌДЊД†ДЊД‹Д† Д† Д‹Д‹Д† ДЌДЉД†Д€ДЊ ВІ ДЌДЊ Гё Гё ВІ
Д†Д‰Д†ДЊД†Д—
>@ Г¶ДЊД†ДЏД€Д† Д€ДЊДЉД‹ДЋД†Д† Д‰Д— ДЏ ДЋДЌДЊ Д€ДЊДЉД†Д€ДЊДЉДЊДЊД‡ ДЌДЊД€ДЋД†Д† Г¶ >@ Гё ВІ Г№ДЉД†Д€Д“ Г¶ДЊД“ ДЊДЌД‰Д‹Д†Д— Д†ДЉД†Д‹ Гґ
>@ Г№Д†Д‰ Д€Д†ДЊД‰ДЊД†ДЏД€ДЊДЊ Д†Д‰ДЊД‹Д†Д— Д€ДЊДЉДЊ Г¶ Д„Д‹Д“ Д‰Д‹Д“ДЉ ДЌД‰Д‹Д†ДЉ Д†Д‹Д†Д† Г¶Д†
Д‹Д† Д‰Д”Д€ДЊДЊ ДЊД…Д—Д‡ Гґ ГёГґ ГёГґГ№ ГґД‰Д–ДЏД“ Д‰ДЊ Д†ДЉД†Д‹Д‹ДЊДЉД†Д‹Д‰Д”Д‹Д“ ДЌДЉД†Д€Д“ Д†ДЉД†Д‹Д‹Д“ ДЌДЉД†Д€Д“ ДЉД†Д‹Д‰Д”Д‹Д“ ДЌДЉД†Д€Д“
Д‹Д†ДЉД“ ДЌДЊД€Д…Д‰Д† ДЌДЊД€Д…Д‰Д† Д…ДЊДЌД‹ДЊД† Д‰Д„Д‹ДЊД” Д€ДЌД‹ДЊД” ДЉДЊД“ Д†ДЌД“Д‹Д†Д‡ Д†
ДЉД†Д‹Д“ ДЉД†Д€ДЊД•Д‰ДЉД‹Д“ Д„Д‰Д…ДЊ ДЉД‹ДЋ ДЉД” ДЋД†Д‹Д€ Д€ДЊД‰Д”
Д€ДЊ Гµ ГґДЊД‹Д†Д€ДЊ
Д‹Д†ДЏД€Д†Д‡ Д€ДЊ Г· Г№Д€ДЊ
ГґДЊД€ДЊ ГІ ГґДЊД‹ДЊД‹Д‹Д€ДЊ
ГґДЊДЉДЌД”Д–Д‹Д— Д€ ГІ Г·Д‰Д‡Д€Д†Д‹ДЊД‡
Д‹ДЊ Д‹ДЊ Г№ДЊДЌД†Д‹ДЊ ДЌДЏД” ДЊДЉ Г— ДЉ ДЊД‹Д— Д‹Д† Д†Д‰
Г№ДЏД” ДЊД‹Д— Д‰ ДЌДЏД‰ ДЏД†Д…Д‰ Д†Д„ Д•Д€Д… Г±Д€ Г№ В©Д‹Д†Д‹ДЊДЉВЄ Г¶ДЊД€ Д‹Д‹Д“Д‡ ДЌ ZZZJRVWLQIRUX
LQIR#JRVWLQIRUX
Г·Д‹ДЊ ДЊ Г№ В©Д‹Д†Д‹ДЊДЉВЄ Д‹ Г№ДЃГ¶
øčďċČ ĆĉĆĉ ù ©ċĆċČĊª ² Ćč ©öČĈČĈĆć čďċĆĈª öČĈ õėĉĆċ č 
Документ
Категория
ГОСТ Р
Просмотров
5
Размер файла
119 Кб
Теги
гост, 52356, 2005
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа